Tài liệu Quan hệ giữa văn hoá và kinh doanh trong thời kỳ phát triển

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn më ®Çu ViÖt Nam cïng víi nh÷ng biÕn cè lÞch sö lµ nh÷ng bíc th¨ng trÇm cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Nh÷ng n¨m tríc ®©y, trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp th× viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm g×? ë ®©u? vµ tiªu thô nh thÕ nµo? tÊt c¶ ®Òu do kÕ ho¹ch Nhµ níc ®Æt ra, l·i vµ lç ®Òu do Nhµ níc qu¶n lý vµ g¸nh chÞu nªn ®· t¹o ra sù tr× trÖ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë mçi doanh nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ níc, nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ qu¶n lý theo c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn. Do ®ã, c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ còng chuyÓn tõ c¬ chÕ hµnh chÝnh bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. V× vËy, c¸c thµnh phÇn doanh nghiÖp tiÕn hµnh s¶n xuÊt chÞu sù t¸c ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt cung cÇu. Sù ®æi míi c¨n b¶n cña c¬ chÕ qu¶n lý nµy b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i h¹ch to¸n chÆt chÏ nghÜa lµ thùc hiÖn nguyªn t¾c lÊy thu bï chi vµ cã lîi nhuËn. Doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o tù trang tr¶i, tù ph¸t triÓn, tù chÞu tr¸ch nhiÖm quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò vÒ ph¬ng híng kinh doanh, ph¬ng ¸n tæ chøc kinh doanh. Khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh c¶ vÒ quy m« lÉn tèc ®é, c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u th× vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ cña doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o h¬n, sö dông ®ång vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt, t¹o kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ trêng ®Ó ®a doanh nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn ®i lªn v÷ng m¹nh. Do ®ã, c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n quan t©m ®Õn mäi ho¹t ®éng kinh doanh, hiÖu qu¶ kinh doanh, chó träng ®Õn c¸c chi phÝ bá ra, doanh sè thu ®îc vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt kh¸c c¸c doanh nghiÖp ph¶i h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú h¹ch to¸n. Trªn c¬ së ®ã míi ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®îc kÕt qu¶ kinh doanh trong kú. V× vËy, h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ h¹ch to¸n kÕt qu¶ kinh doanh nãi riªng lµ vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong mçi doanh nghiÖp. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra sù ph©n phèi c«ng b»ng trong doanh nghiÖp v× nã lµ mét kh©u cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (s¶n xuÊt - lu th«ng - ph©n phèi). Ngoµi ra kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n, gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý cã th«ng tin kÞp thêi ®Ó ®a ra c¸c nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh, trªn c¬ së ®ã cã c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc nh»m më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. C«ng ty TNHH Trêng Thµnh lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ngõng ph¸t triÓn, t×nh h×nh tµi chÝnh t¬ng ®èi æn ®Þnh. Tuy nhiªn, tríc c¸c thö th¸ch cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c nhµ l·nh ®¹o doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý nhÊt lµ qu¶n lý tµi chÝnh trong doanh nghiÖp. HiÖn nay, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mäi thµnh phÇn kinh tÕ muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc th× ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c "lÊy thu bï chi vµ cã l·i". Muèn lµm ®îc ®iÒu ®ã, c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i dùa vµo sè liÖu do kÕ to¸n cung cÊp vÒ t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh ®Ó 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong s¶n xuÊt kinh doanh, nh»m ®¹t ® îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. B¶n b¸o c¸o ph¶n ¸nh c¸c vÊn ®Ò sau: PhÇn I: Kh¸i qu¸t vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô, ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tµi chÝnh . PhÇn II: T×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh. PhÇn III: Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n c¬ b¶n PhÇn IV: C«ng t¸c ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. KÕt luËn. Trong qu¸ tr×nh viÕt vµ hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy, do thêi gian thùc tËp cã h¹n, do tr×nh ®é lý luËn vµ ®Þnh lîng kiÕn thøc cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ, ch¾c ch¾n r»ng cßn cã nhiÒu thiÕu xãt, rÊt mong nhËn ® îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó b¶n b¸o c¸o cã ® îc kÕt qu¶ tèt h¬n. Qua b¶n b¸o c¸o nµy, cho phÐp em ®îc göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh vµ s©u s¾c nhÊt tíi c¸c thÇy c« trêng §¹i häc Th¬ng m¹i nãi chung, khoa KÕ to¸n- tµi chÝnh nãi riªng vµ c¸c b¸c, c¸c c« chó, anh chÞ trong C«ng ty TNHH Th¬ng M¹i C«ng NghÖ Trêng Thµnh . Hµ Néi, ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2003 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I Kh¸i qu¸t vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô, ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tµi chÝnh cña C«ng ty TNHH c«ng nghÖ vµ th¬ng m¹i trêng thµnh I. s¬ lîc qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn vµ chøc n¨ng nhiÖm vô. 1. Tæng quan vÒ c«ng ty : Tªn doanh nghiÖp : C«ng ty Tr¸ch NhiÖm H÷u H¹n Th¬ng M¹i C«ng NghÖ Trêng Thµnh . Thµnh lËp : Ngµy 14/08/1995 do Së KÕ ho¹ch & §Çu t TP Hµ Néi. QuyÕt ®Þnh sè 01020006117. Trô së giao dÞch : sè 369 ®êng Gi¶i Phãng – Hai Bµ Trng – Hµ Néi . 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty : 2.1. Chøc n¨ng: * Tæ chøc c¸c qu¸ tr×nh nghiÖp vô, kü thuËt kinh doanh th¬ng m¹i bao gåm: - Tæ chøc nghiªn cøu thÞ trêng. - Tæ chøc khai th¸c vµ nhËp hµng. - Tæ chøc dù tr÷ b¶o qu¶n hµng ho¸. - Tæ chøc tuyªn truyÒn giíi thiÖu hµng. - Tæ chøc b¸n hµng vµ phôc vô kh¸ch hµng . * Qu¶n lý mäi mÆt cña doanh nghiÖp. - Qu¶n lý kÕ ho¹ch lu chuyÓn hµng ho¸, kinh doanh XNK. - Qu¶n lý vÒ viÖc sö dông nguån vèn kinh doanh cña DN. - Qu¶n lý sö dông lao ®éng. - Qu¶n lý c¬ së vËt chÊt kü thuËt. - Qu¶n lý vÒ kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh doanh 2.2. NhiÖm vô * Thùc hiÖn môc ®Ých thµnh lËp doanh nghiÖp vµ kinh doanh theo mÆt hµng ®· ®¨ng ký. * Thùc hiÖn nhiÖm vô vµ nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc. - Phôc vô tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®ång thêi kinh doanh cã l·i. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §ãng gãp ®Çy ®ñ cho ng©n s¸ch Nhµ níc. * Tæ chøc qu¶n lý tèt lao ®éng trong doanh nghiÖp. II. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 1. MÆt hµng kinh doanh: Lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« lín, C«ng ty TNHH Th¬ng M¹i Trêng Thµnh kinh doanh nhiÒu lo¹i hµng ho¸ nh : - C¸c mÆt hµng vÒ n«ng l©m s¶n ®ãng hép - Hµng b¸nh kÑo, níc gi¶i kh¸t - Hµng thñ c«ng mü nghÖ - Hµng c«ng nghÖ cao - Hµng dông cô gia ®×nh - Hµng t¹p phÈm 2. Ph¬ng thøc kinh doanh. * Ph¬ng thøc b¸n bu«n: Bao gåm b¸n bu«n qua kho vµ b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng. * Ph¬ng thøc b¸n lÎ: ViÖc mua b¸n t¹i c¸c quÇy hµng, nh©n viªn b¸n hµng trùc tiÕp thùc hiÖn viÖc mua b¸n víi kh¸ch hµng. 3. Nguån hµng chñ yÕu: Lµ mét doanh nghiÖp lín, C«ng ty TNHH Th¬ng M¹i C«ng NghÖ Trêng Thµnh cã mèi quan hÖ víi b¹n hµng ë kh¾p n¬i trong c¶ níc nh : C«ng ty XNK INTIMEX, HALIMEX, C«ng ty §êng Biªn Hoµ,... Ngoµi ra C«ng ty cßn nhËp hµng cña mét sè níc vÒ tiªu thô trong níc. ChÝnh nhê cã nguån hµng phong phó nªn C«ng ty lu«n ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng. Xin ®îc trÝch mét sè chØ tiªu kinh tÕ mµ C«ng ty ®· thùc hiÖn trong 2 n¨m 2001– 2002 . KÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty qua 2 n¨m 2001 - 2002 §¬n vÞ tÝnh : §ång C¸c chØ tiªu 1. Tæng doanh thu thuÇn 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 3. Tæng møc phÝ kinh doanh 4. Nép ng©n s¸ch Nhµ níc 5. Lîi nhuËn cßn l¹i 6. Thu nhËp ngêi lao ®éng 2001 103.280.432.002 90.115.982.894 5.042.487.231 712.114.826 67.992.263 577.433 4 2002 106.620.117.068 96.596.511.248 9.452.691.427 839.485.602 76.167.103 585.757 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ta thÊy lîi nhuËn cña n¨m 2001t¨ng 67.922.263® vµ n¨m 2002 t¨ng lµ 76.167.103®. Do ®ã chøng tá C«ng ty cã thÓ ph¸t triÓn ®îc vµ t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng. III. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Gi¸m ®èc Phßng Kinh doanh Phßng Nh©n sù Phßng Kü ThuËt Phßng KT-TC Cöa VP Trung t©m Tr¹m kinh hµng C«ng ty th¬ng m¹i Kho doanh + Gi¸m ®èc : Phô tr¸ch chung c¸c vÊn ®Ò ®èi néi ®èi ngho¹i. + Phßng kinh doanh: TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu ®¸nh gi¸ nhu cÇu cha tho¶ m·n cña ngêi tiªu dïng ®Ó x¸c ®Þnh chiÕn lîc marketing cho thÞ trêng môc tiªu cña C«ng ty, tæ chøc vµ qu¶n lý tÊt c¶ c¸c nguån hµng cña C«ng ty. + Phßng kÕ to¸n : H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ kü thuËt ph¸t sinh, qu¶n lý tæ chøc, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tµi chÝnh cña C«ng ty nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin h÷u Ých cho gi¸m ®èc. + Phßng nh©n sù : Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng trªn, c¸c lÜnh vùc tæ chøc bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng toµn C«ng ty, theo dâi vµ gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho nh©n viªn C«ng ty. Tuy vËy, víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc chÞu sù qu¶n lý cña C«ng ty nªn C«ng ty cã sù san sÎ mét phÇn tr¸ch nhiÖm víi ®¬n vÞ ®Ó mäi ho¹t ®éng ®îc th«ng suèt. IV. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i trêng thµnh . Do ®Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, ®Ó phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý bé m¸y kÕ to¸n nªn phßng KÕ to¸n cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau : + LËp vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, ®«n ®èc chØ ®¹o híng dÉn thùc hiÖn kÕ ho¹ch toµn C«ng ty. + Qu¶n lý vèn, qu¶n lý c¸c quü cña C«ng ty, tham gia lËp ph¬ng ¸n ®iÒu hoµ vèn, ®iÒu tiÕt thu nhËp trong C«ng ty. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Tham gia nhËn b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña C«ng ty. Chñ tr× duyÖt quyÕt to¸n tµi chÝnh cho c¸c ®¬n vÞ c¬ së. + Tæng hîp quyÕt to¸n tµi chÝnh vµ b¸o c¸o lªn cÊp trªn theo chÕ ®é quy ®Þnh. + Tham gia x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c møc gi¸ trong C«ng ty. + ChØ ®¹o híng dÉn, kiÓm tra nghiÖp vô tµi chÝnh- kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ c¬ së. + Trùc tiÕp h¹ch to¸n kinh doanh víi bªn ngoµi, h¹ch to¸n tæng hîp c¸c nguån vèn, ph©n phèi thu nhËp, thu nép ng©n s¸ch. + Tæ chøc b¶o qu¶n, lu tr÷ chøng tõ, thùc hiÖn kÕ to¸n ®¶m b¶o cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ - tµi chÝnh kÞp thêi, chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ ®Ó kÕ to¸n c¸c c«ng cô qu¶n lý cña doanh nghiÖp. 4.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Do ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh nªn C«ng ty chän m« h×nh kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n ®îc minh ho¹ b»ng s¬ ®å sau: KÕ to¸n trëng KÕ to¸n theo dâi TSC§ KÕ to¸n phÝ KÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî KÕ to¸n tiÒn l¬ng, kÕ to¸n tiÒn mÆt KÕ to¸n tæng hîp Thñ quü kiªm thñ kho KÕ to¸n ®¬n vÞ h¹ch KÕ to¸n ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp to¸n tËp trung Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cã nhiÖm vô cô thÓ lµ: + Tæ chøc mäi c«ng viÖc kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn ®Çy ®ñ, cã c¬ së chÊt lîng nh÷ng néi dung c«ng viÖc cña kÕ to¸n ®¬n vÞ. + Híng dÉn, ®«n ®èc, kiÓm tra vµ thu thËp ®Çy ®ñ, kÞp thêi tÊt c¶ c¸c chøng tõ kÕ to¸n cña C«ng ty. + Gióp gi¸m ®èc híng dÉn c¸c bé phËn cña C«ng ty thùc hiªn ®Çy ®ñ chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu nh»m phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh hµng ngµy mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. + Ngoµi ra bé m¸y kÕ to¸n cßn tham gia c«ng t¸c kiÓm kª tµi s¶n tæ chøc b¶o qu¶n lu tr÷, hå s¬, tµi liÖu kÕ to¸n theo quy ®Þnh. 4.2. H×nh thøc kÕ to¸n doanh nghiÖp HiÖn nay doanh nghiÖp ®ang ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ. NhËt ký chøng tõ lµ sæ s¸ch kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó ph¶n ¸nh tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tÕ ph¸t sinh theo mét tr×nh tù thêi gian vµ hÖ thèng ho¸ theo néi dung kinh tÕ ph¶n ¸nh trong c¸c TK kÕ to¸n. Trªn c¬ së ®ã kiÓm tra gi¸m s¸t sù biÕn ®éng tõng lo¹i vèn, nguån vèn lµm c¬ së c¨n cø ®èi chiÕu víi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. NhËt ký chøng tõ bao gåm, c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n sau: - Sæ nhËt ký chøng tõ: Sæ ®îc më hµng th¸ng cho mét sè tµi kho¶n theo yªu cÇu qu¶n lý vµ lËp c¸c b¶ng tæng hîp, c©n ®èi. - Sæ c¸i : Më cho tõng tµi kho¶n sö dông trong n¨m, chi tiÕt theo tõng th¸ng trong ®ã bao gåm sè d ®Çu kú, sè ph¸t sinh trong kú vµ sè d cuèi kú. Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông thªm c¸c sæ nh: Sæ chi tiÕt, sæ c¸i c¸c tµi kho¶n... (Tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ trang bªn). 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh cña doanh nghiÖp I. Ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh cña doanh nghiÖp Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, C«ng ty Th¬ng M¹i Trêng Thµnh, còng nh bao doanh nghiÖp kh¸c C«ng ty Th¬ng M¹i Trêng Thµnh cã quyÒn tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh, quyÒn së h÷u vµ thõa kÕ tµi s¶n... ChÝnh s¸ch tµi chÝnh ®óng ®¾n sÏ t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù chuyÓn dÞch c¸c luång gi¸ trÞ (ph©n phèi l¹i vèn vµ tµi s¶n) trong nÒn kinh tÕ quèc d©n theo híng tËp trung huy ®éng mäi nguån vèn vµo ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng kh¶ n¨ng tÝch tô vµ tËp trung vèn ë doanh nghiÖp, t¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch Nhµ níc. Tuú theo tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp mµ cã thÓ ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý tµi chÝnh cho phï hîp. Bëi vËy qu¶n lý tµi chÝnh ®ãng mét vai trß chñ chèt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, vµ ®èi víi C«ng ty TNHH Th¬ng M¹i Trêng Thµnh còng vËy lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« s¶n xuÊt kinh doanh lín nªn viÖc ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty ®îc thùc hiÖn ë phßng KÕ to¸n - tµi chÝnh mµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm lµ kÕ to¸n trëng. KÕ to¸n trëng lµ ngêi ®îc Gi¸m ®èc c«ng ty bæ nhiÖm, lµ ngêi ®øng ®Çu bé m¸y tµi chÝnh, lµ ngêi tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c¸c c¬ chÕ ho¹t ®éng tµi chÝnh t¹i doanh nghiÖp. KÕ to¸n trëng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc C«ng ty vÒ tµi chÝnh t¹i doanh nghiÖp. II. C«ng t¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp Trong c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay, ®Ó tiÕn hµnh thuËn lîi vµ cã hiÖu qu¶ ®ßi hái mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh ph¶i ®îc dù kiÕn th«ng qua viÖc lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh c«ng t¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp do gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o, phßng kÕ to¸n tµi chÝnh x©y dùng vµ nã ®îc thùc sau khi ®· ®îc C«ng ty phª duyÖt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸m ®èc doanh nghiÖp sÏ ph©n bæ chØ tiªu kÕ ho¹ch theo thêi gian, th¸ng, quý. III. T×nh h×nh vèn vµ nguån vèn cña doanh nghiÖp Lµ mét doanh nghiÖp th¬ng m¹i ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, vèn kinh doanh cña C«ng ty Th¬ng M¹i Trêng Thµnh bao gåm : 1. Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n cña C«ng ty Tæng sè vèn : 22.139.690.777 - Vèn lu ®éng : 20.940.229.353 - Vèn cè ®Þnh : 1.199.461.424 Ph©n tÝch tæng tµi s¶n cña doanh nghiÖp lµ xem xÐt sù t¨ng trëng cña tµi s¶n, c¬ së vËt chÊt cña doanh nghiÖp ®Ó thÊy ®îc tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghiÖp. C¬ cÊu tµi s¶n lµ nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh, nÕu c¬ cÊu tµi s¶n hîp lý sÏ t¹o ra hiÖu qu¶ kinh doanh vµ ngîc l¹i. C¨n cø vµo sè liÖu ë phÇn tµi s¶n trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ta lËp b¶ng ph©n tÝch sau: B¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n §¬n vÞ tÝnh: ®ång Sè ®Çu n¨m C¸c chØ tiªu A. TCL§ vµ §TNH - TiÒn - C¸c kho¶n ph¶i thu - Hµng tån kho - TSL§ kh¸c B. TSC§ vµ §TNH - TSC§ - CPXD dë dang Tæng Sè tiÒn 12.266.095.674 3.122.955.756 1.809.848.138 5.378.851.489 1.954.440.291 1.498.448.600 1.490.548.600 7.900.000 13.764.544.274 Sè cuèi n¨m Tû lÖ % Sè tiÒn Tû lÖ % 88,85 22,95 9,64 39,53 13,46 11,15 11,09 0,06 100 20.940.229.353 2.519.299.306 2.129.220.831 14.264.003.117 2.027.706.039 1.199.461.424 1.191.561.424 7.900.000 22.139.690.777 94,58 11,38 21,91 69,43 9,15 5,42 5,38 0,04 100 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy : - Tû träng tµi s¶n lu ®éng ®Çu n¨m lµ 88,85% ®Õn cuèi n¨m t¨ng lªn thµnh 94,58%. B¶ng ph©n tÝch cho thÊy phÇn vèn lu ®éng t¨ng thªm chñ yÕu lµ mua hµng ho¸ dù tr÷ cho kú kinh doanh sau. - Ngoµi ra b¶ng ph©n tÝch cßn cho thÊy C«ng ty ®Èy m¹nh viÖc mua b¸n hµng ho¸ trªn thÞ trêng song cã mét sè lîng lín tiÒn hµng cha thu ®îc thÓ hiÖn ë c¸c chØ tiªu, c¸c kho¶n ph¶i thu cña C«ng ty t¨ng 309.372.693 ®. - Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n cña C«ng ty gi¶m chñ yÕu do gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ t¨ng lªn theo thêi gian lµ hîp lý, gi¸ trÞ hao mßn TSC§ cña C«ng ty hµng n¨m xÊp xØ 200 triÖu ®ång, viÖc trang bÞ mua s¾m míi TSC§ ®èi víi C«ng ty trong thêi gian nµy cha thùc sù cÇn thiÕt bëi tû träng cña TSC§ chiÕm trong tæng sè tµi s¶n cña C«ng ty lµ t¬ng ®èi hîp lý. Quy m« dù tr÷ hµng ho¸ ®Çu n¨m chiÕm kho¶ng 39,53 % víi gi¸ trÞ lµ 5.378.851.489® th× ®Õn cuèi n¨m còng chØ lµ 14.264.003.177® chiÕm tû träng 69,43% trong tæng tµi s¶n lu ®éng, tuy nhiªn viÖc c¸c kho¶n ph¶i thu cña C«ng ty t¨ng ®¸ng kÓ lµ mét ®iÒu kh«ng tèt. §Çu n¨m c¸c kho¶n ph¶i thu cña C«ng ty lµ: 1.809.848.138® chiÕm 9,64%. §Õn cuèi n¨m lªn tíi 2.129.220.831® chiÕm 21,91%. MÆc dï nã cã thÓ hiÖn ®îc quy m« hµng ho¸ cña C«ng ty b¸n ra trªn thÞ trêng lín h¬n, song nÕu b¸n hµng thu ®îc tiÒn ngay vÉn tèt h¬n. Do vËy C«ng ty cÇn tÝch cùc thu håi c«ng nî h¬n n÷a. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Ph©n tÝch c¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty Nguån vèn lµ nguån h×nh thµnh nªn vèn hay lµ nguån h×nh thµnh nªn tµi s¶n, tµi s¶n lµ cô thÓ, cßn nguån vèn lµ trõu tîng. Nã kh«ng tån t¹i trªn thùc tÕ mµ chØ tån t¹i trªn sæ s¸ch kÕ to¸n. Nguån vèn tr¶ lêi c©u hái “Vèn ë ®©u hay tµi s¶n ë ®©u”. Nh vËy, ngoµi viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi s¶n chung ta cÇn ph©n tÝch thªm c¬ cÊu nguån vèn, nh»m ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tù tµi trî vÒ mÆt tµi chÝnh cña doanh nghiÖp còng nh tÝnh chñ ®éng vµ tù chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C¨n cø vµo nguån vèn trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ta lËp b¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu nguån vèn nh sau: B¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu nguån vèn: §¬n vÞ tÝnh : ®ång C¸c chØ tiªu Tæng nguån vèn Trong ®ã : - Nî ph¶i tr¶ - Vèn chñ së h÷u Sè ®Çu n¨m Sè tiÒn Sè cuèi n¨m Tû lÖ % Sè tiÒn Tû lÖ % 13.764.544.274 100 22.139.690.777 100 8.807.128.221 4.957.416.053 57,07 42,93 16.366.840.366 5.802.850.411 73,79 26,21 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy : - Kho¶n nî ph¶i tr¶ cña C«ng ty t¨ng lµ 7.529.712.145®, vÒ tû träng t¨ng tõ 57,07% lªn tíi 73,79%. Nguån vèn chñ së h÷u l¹i cã xu híng gi¶m víi mét lîng lµ 7.961.693.863®, vÒ tû träng gi¶m tõ 42,93% xuèng cßn 26,21 % viÖc gi¶m nµy do nî ng¾n h¹n t¨ng qu¸ m¹nh khiÕn tû träng cña vèn nµy t¨ng nhiÒu. Nh vËy mÆc dï quy m« vèn cña C«ng ty t¨ng, song vÉn kh«ng hoµn toµn tèt bëi kh«ng thÓ hiÖn ®îc kh¶ n¨ng tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh cña C«ng ty. §©y chÝnh lµ mèi lo thêng trùc cña C«ng ty bëi cßn tr¸ch nhiÖm tr¶ nî. Nh vËy nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty ®îc tµi trî chñ yÕu tõ c¸c kho¶n vay nî, c¸c kho¶n nî nµy chiÕm tíi 73,79% trong tæng nguån vèn kinh doanh. Nãi tãm l¹i tæng nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty TNHH Th¬ng M¹i Trêng Thµnh t¨ng lªn lµ do nî ph¶i tr¶ lµ chñ yÕu. Lµ mét doanh nghiÖp th¬ng m¹i, nî ph¶i tr¶ chiÕm mét tû träng lín cho thÊy vèn cña C«ng ty ph¶i huy ®éng tõ bªn ngoµi lµ chÝnh. MÆc dï tæng nguån vèn kinh doanh cã t¨ng lªn víi tû lÖ kh¸ cao, song nguån vèn chñ së h÷u l¹i gi¶m ®i víi tû lÖ nhá, ®iÒu nµy cho thÊy C«ng ty kh«ng thÓ hiÖn ®îc kh¶ n¨ng tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh. V× vËy C«ng ty cÇn t×m mäi c¸ch kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy ®Ó tr¸nh chÞu t¸c ®éng qu¸ lín ë bªn ngoµi vµo nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh doanh cña C«ng ty. III. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp T×nh h×nh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n ph¶n ¸nh râ nÐt chÊt lîng cña c«ng t¸c tµi chÝnh. NÕu ho¹t ®éng tµi chÝnh tèt doanh nghiÖp sÏ cµng Ýt nî, kh¶ n¨ng thanh 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 to¸n dåi dµo, Ýt ®i chiÕm dông vèn còng nh Ýt bÞ chiÕm dông vèn. Ngîc l¹i nÕu ho¹t ®éng tµi chÝnh kÐm dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¸c doanh nghiÖp chiÕm dông vèn lÉn nhau, c¸c kho¶n c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ d©y da kÐo dµi lµm mÊt tÝnh chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ cã thÓ dÉn tíi t×nh tr¹ng ph¸ s¶n. C¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ta lËp b¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî nh sau: B¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî §¬n vÞ tÝnh: ®ång C¸c chØ tiªu A. C¸c kho¶n ph¶i thu 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 2. Ph¶i tr¶ tríc cho ngêi b¸n 3. Ph¶i thu kh¸c B. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 1. Vay ng¾n h¹n 2. Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 3. Ngêi mua tr¶ tríc 4. Ph¶i tr¶ CNV 5. Ph¶i tr¶ kh¸c Sè ®Çu n¨m 1.809.848.138 1.419.588.968 162.309.495 227.949.675 8.807.128.221 1.969.025.000 3.719.539.170 496.452.718 393.923.872 777.093.215 Sè cuèi n¨m 2.129.220.831 1.048.875.736 930.516.571 149.828.524 16.336.840.366 2.956.673.992 10.802.724.008 722.393.844 429.758.434 885.433.347 Chªnh lÖch 309.372.693 -370.713.232 768.207.076 -78.121.151 7.529.712.145 987.648.992 7.083.184.838 255.941.126 35.834.562 108.340.132 Qua b¶ng ph©n tÝch ta cã nhËn xÐt sau: C¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng 309.372.693®. Chøng tá C«ng ty ®· më réng kinh doanh, trong ®ã ph¶i thu cña kh¸ch hµng gi¶m 370.713.232®, c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c gi¶m lµ 78.121.151®. §iÒu nµy cho thÊy C«ng ty cÇn ®«n ®èc viÖc thu mét c¸ch tÝch cùc h¬n n÷a. Cßn t×nh h×nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cña C«ng ty t¨ng 7.529.712.145® víi møc t¨ng rÊt m¹nh, trong c¸c kho¶n nµy chñ yÕu lµ kho¶n ph¶i tr¶ ngêi b¸n t¨ng 7.083.184.838®, tiÕp theo ®ã lµ kho¶n vay ng¾n h¹n t¨ng 987.648.992®, cßn l¹i lµ c¸c kho¶n kh¸c t¨ng t¬ng ®èi lín. §©y lµ g¸nh nÆng cho C«ng ty, v× vËy C«ng ty cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt. Kho¶n chªnh lÖch gi÷a ph¶i thu vµ ph¶i tr¶ lµ 7.220.339.452®. Kho¶n ph¶i tr¶ cña C«ng ty lín h¬n kho¶n ph¶i thu, chøng tá C«ng ty ®· tËn dông ®îc mét kho¶n tiÒn nî cña bªn ngoµi ®Ó kinh doanh, ®iÒu nµy chøng tá rÊt tèt ®èi víi C«ng ty. * Kh¶o s¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. §Ó xem xÐt ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh kÕt qu¶ chi phÝ cña doanh nghiÖp ta c¨n cø vµo mét sè chØ tiªu sau: B¶ng ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp §¬n vÞ tÝnh : VN§ ChØ tiªu - Chi phÝ - Lîi nhuËn - Nép ng©n s¸ch Nhµ níc - Thu nhËp ngêi lao ®éng N¨m 2001 N¨m 2002 5.042.487.231 67.992.263 712.114.826 577.433 9.452.691.427 76.167.103 839.485.602 585.757 11 So s¸nh Sè tiÒn Tû lÖ % 4.410.204.196 46,6 8.174.840 10,73 172.370.776 20,5 8.324 1,42 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qua sè liÖu trªn ta thÊy : - Tæng chi phÝ cña n¨m 2002 t¨ng cao h¬n n¨m 2001 víi sè tiÒn lµ 4.410.204.196®, t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 46,5% (v× lîng hµng tån kho n¨m 2002 t¨ng lªn nhiÒu so víi n¨m 2001). - T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ níc t¨ng 172.370.776 ®, t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 20,5%. - Lîi nhuËn cña n¨m 2002 còng cao h¬n n¨m 2001 lµ 8.174.840® víi tû lÖ t¨ng lµ 10,73%. §©y lµ nguån lîi nhuËn t¨ng chñ yÕu tõ viÖc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô nhng chi phÝ qu¸ lín lªn lîi nhuËn cßn l¹i kh«ng ®îc nhiÒu. - §êi sèng nh©n viªn trong C«ng ty kh«ng ngõng ®îc c¶i thiÖn, thu nhËp b×nh qu©n n¨m 2001 lµ 577.433 ®ång/ngêi, n¨m 2002 lµ 585.757 ®ång/ngêi. T¨ng lªn 1,42% øng víi sè tiÒn lµ 8324®. Ngoµi chØ tiªu trªn doanh nghiÖp lu«n b¶o toµn, gãp phÇn t¨ng trëng vèn phôc vô cho kinh doanh vµ tiªu thô hµng ho¸. IV. C«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t tµi chÝnh cña doanh nghiÖp Trong c¬ chÕ thÞ trêng, ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t ®ãng vai trß hÕt søc quan träng. Nã gióp cho doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng ph¸p lÖnh, tr¸nh nh÷ng rñi ro sai sãt trong c«ng t¸c kÕ to¸n - tµi chÝnh 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn III Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n cña doanh nghiÖp I. KÕ to¸n nghiÖp vô mua hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng C«ng ty TNHH Th¬ng M¹i Trêng Thµnh lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« lín, tiÕn hµnh ®ång thêi nhiÒu lo¹i ho¹t ®éng kinh doanh nªn cÇn ®îc theo dâi ghi chÐp qu¶n lý thêng xuyªn, liªn tôc tõng lÇn nhËp xuÊt hµng ho¸ trong sæ kÕ to¸n. V× vËy doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. 1. Chøng tõ sö dông: + Ho¸ ®¬n GTGT + Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu nhËp kho, xuÊt kho + Biªn b¶n kiÓm nhËn hµng ho¸ + C¸c chøng tõ thanh to¸n (phiÕu chi) b¸o nî NH, giÊy nhËn nî (mua chÞu). + C¸c chøng tõ vËn chuyÓn. 2. Tµi kho¶n sö dông: §Ó ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh mua hµng, kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n nh : TK156, TK151, TK111... 3. Tr×nh tù h¹ch to¸n: Trong kú C«ng ty mua hµng ho¸ vËt t vÒ nhËp kho kÕ to¸n ghi: Nî TK 156, 152, 153: Gi¸ mua hµng ho¸ cha cã VAT Nî TK 1331: ThuÕ VAT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ Cã TK 111: Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt Cã TK 112: Thanh to¸n b»ng TGNH Cã TK 141: T¹m øng Cã TK 331: Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n Trong kú C«ng ty mua hµng ho¸ nhng hµng cha vÒ nhËp kho (hµng ®ang ®i ®êng) th× cuèi th¸ng c¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 151 : Gi¸ mua cña hµng ho¸ cha cã VAT Nî TK 1331: ThuÕ VAT ®îc khÊu trõ Cã TK 111: Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt Cã TK 112: Thanh to¸n b»ng tiÒn göi ng©n hµng Cã TK 331: Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khi hµng vÒ nhËp kho, hµng mua ®i ®êng th¸ng tríc, c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ghi: Nî TK 156, 152 : Gi¸ mua cña hµng ho¸ vËt t cha cã VAT Nî TK 1532: TrÞ gi¸ bao b× theo gi¸ mua thùc tÕ Cã TK 151: Gi¸ mua cha cã thuÕ Trong kú C«ng ty mua hµng kh«ng chuyÓn vÒ nhËp kho mµ chuyÓn th¼ng theo ph¬ng thøc göi hµng, göi hµng b¸n th¼ng kÕ to¸n ghi: Nî TK 157 : Hµng göi ®i b¸n theo gi¸ mua cha cã thuÕ Nî TK 3331: ThuÕ VAT ®Çu vµo khÊu trõ Cã TK 111 Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt Cã TK 112 Thanh to¸n b¨ng tiÒn göi ng©n hµng Cã TK 331 Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n Trong kú C«ng ty mua hµng ho¸ ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ mua hµng, c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ghi: Nî TK 156 (1562) : Chi phÝ mua hµng Cã TK 111: Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt Cã TK 331: Trêng hîp cha tr¶ ngêi b¸n Khi c¸n bé mua hµng t¹m øng tiÒn kÕ to¸n ghi: Nî TK 141: T¹m øng Cã TK 111: TiÒn mÆt Khi c¸n bé mua hµng thanh to¸n b»ng tiÒn t¹m øng kÕ to¸n ghi: Nî TK 156 (1561): TrÞ gi¸ hµng mua Nî TK 156 (1562) : Chi phÝ mua hµng Cã TK 141 : T¹m øng Khi C«ng ty mua hµng ho¸ nhng cha thanh to¸n tiÒn c¨n cø vµo chøng tõ mua hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 156 (1561): Hµng vÒ nhËp kho Nî TK 153 (1532) : Bao b× ®i kÌm hµng ho¸ Cã TK 331: Sè tiÒn ph¶i tr¶ C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho ngêi b¸n kÕ to¸n ghi: Nî TK 331 : Cã TK 111: Ph¶i tr¶ ngêi b¸n TiÒn mÆt II. KÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸: 1. Chøng tõ sö dông: + Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Ho¸ ®¬n b¸n hµng + Ho¸ ®¬n kiªm phiªó xuÊt kho + Ho¸ ®¬n b¸n hµng giao th¼ng + GiÊy nép tiÒn cña nh©n viªn b¸n hµng + C¸c chøng tõ kÕ to¸n kh¸c cã liªn quan 2. Tµi kho¶n sö dông: §Ó ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸, kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n nh: TK511, TK632, TK 157 ... 3. Tr×nh tù h¹ch to¸n: Trêng hîp xuÊt b¸n vµ nhËn tiÒn thanh to¸n t¹i kho kÕ to¸n ghi: Nî TK 632 : Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 156: Gi¸ vèn hµng b¸n §ång thêi ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng. Nî TK 111, 112 : Tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 511: Cã TK 333: Doanh thu cha thÕ thuÕ GTGT ph¶i nép. Trêng hîp xuÊt hµng göi b¸n khi cã lÖnh xuÊt kho kÕ to¸n ghi. Nî TK 157 Cã TK 156 Gi¸ vèn hµng b¸n Hµng ho¸ Theo ph¬ng thøc nµy cè hµng trªn vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp chØ ®Õn khi ngêi mua chÊp nhËn hoÆc ®· thanh to¸n sè hµng trªn th× sè hµng gØ ®i míi ®îc tÝnh lµ tiªu thô kÕ to¸n ghi. Nî TK 632: Cã TK157: gi¸ vèn hµng b¸n gi¸ vèn hµng b¸n §ång thêi ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng. Nî TK 111, 112: Tæng gi¸ thanh to¸n Nî TK 3331 : ThuÕ GTGT Cã TK 511: Doanh thu Trêng hîp hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi: Trong trêng hîp nµy nh×n chung tr×nh tù c¸c bíc to¸n gièng nh trêng hîp xuÊt hµng ®Ó b¸n, nhng khi ph¶n ¸nh doanh thu sè tiÒn hoa hång cho ®¹i lý ph¶i ®îc ph¶n ¸nh vµo TK 641. KÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 111, 112, 131 : Doanh thu ®· trõ tiÒn hoa hång Nî TK 641: TiÒn hoa hång tr¶ cho ®¹i lý 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng Khi xuÊt b¸n bu«n cã triÕt khÊu gi¶m kÕ to¸n ghi: Nî TK 521 : TriÕt khÊu b¸n hµng tÝnh gi¸ cha VAT Nî TK 3331: ThuÕ VAT cña kÕ to¸n triÕt khÊu Cã TK 111, 112 Tæng sè tiÒn §èi víi hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i vµ gi¶m gi¸ hµng b¸n. Nî TK 521, 531 : Kho¶n tr¶ l¹i vµ xuèng gi¸ hµng b¸n Nî TK 3331: ThuÕ VAT cña kho¶n tr¶ Cã TK 111, 112: Kho¶n xuèng gi¸ Cuèi kú kÕt chuyÓn doanh thu sang tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ Nî TK 511 Cã TK 911 Doanh thu X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh III. KÕ to¸n tµi chÝnh cè ®Þnh 1. Chøng tõ sö dông: + Ho¸ ®¬n GTGT, ho¸ ®¬n b¸n hµng + Chøng tõ thanh to¸n + Biªn b¶n gãp vèn + Biªn b¶n nhîng b¸n TSC§, thanh lý TSC§ 2. Tµi kho¶n sö dông: §Ó kÕ to¸n TSC§ kÕ to¸n sö dông TK 211, vµ c¸c TK cã liªn quan nh: TK 111, TK112, TK241, TK133... 3. Tr×nh tù h¹ch to¸n: Khi mua s¾m TSC§ míi cha qua sö dông, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua tµi s¶n vµ ho¸ ®¬n vËn chuyÓn, bèc dì kÕ to¸n ghi: Nî TK 211: TrÞ gi¸ tµi s¶n cha cã thuÕ Nî TK 1331: ThuÕ VAT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ Cã TK 111, 112 : Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, TGNH KÕ to¸n TSC§ h÷u h×nh ®îc ng©n s¸ch cÊp, cÊp trªn cÊp (cÊp vèn b»ng TSC§) dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh kÕ to¸n ghi: Nî TK 211: Cã TK 411: Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh (nguyªn gi¸) Nguån vèn kinh doanh Khi thanh lý TSC§, c¨n cø vµo biªn b¶n thanh lý vµ phiÕu thu kÕ to¸n ghi: Nî TK 111: Cã TK 721: TiÒn nhîng b¸n TSC§ Thu nhËp do nhîng b¸n TSC§ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §ång thêi ghi gi¶m TSC§ : Nî TK 211 (chi tiÕt tµi s¶n): Nguyªn gi¸ TSC§ Cã TK 821 : Gi¸ trÞ TSC§ Cã TK 214: Gi¸ trÞ hao mßn Cã TK 142 : Gi¸ trÞ TSC§ thiÕu (gi¸ b¸n nhá h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i ghi trªn sæ kÕ to¸n). Có«i th¸ng trÝch khÊu hao TSC§, ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng sö dông, c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ kÕ to¸n ghi: Nî TK 641: Chi phÝ khÊu hao TSC§ cho bé phËn b¸n hµng Nî TK 642: Chi phÝ khÊu hao TSC§ cho bé phËn qu¶n lý Cã TK 2141: Hao mßn TSC§ h÷u h×nh V. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm : TiÒn l¬ng lµ mét bé phËn s¶n phÈm x· héi tr¶ cho ngêi lao ®éng ®Ó bï ®¾p l¹i hao phÝ søc lao ®éng cña hä trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh nghiÖp tr¶ l¬ng th¸ng theo b¶ng l¬ng quy ®Þnh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp . Dùa trªn lîi nhuËn cßn l¹i th× b»ng tæng nguån thu - chi phÝ vËt chÊt kh«ng l¬ng. Tæng quü l¬ng = Lîi nhuËn cßn l¹i x 89%. Dùa vµo kÕt qu¶ kinh doanh. Ph¬ng ph¸p tÝnh: Sè ngµy lµm viÖc b×nh qu©n th¸ng x hÖ sè l¬ng (cña mét ngêi) 1. Chøng tõ sö dông: C«ng ty sö dông c¸c chøng tõ + B¶ng chÊm c«ng . + B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng . + C¸c chøng tõ thu, chi .... 2. Tµi kho¶n sö dông: + TK 334: ph¶i tr¶ nh©n viªn + TK 338 : ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c + C¸c TK liªn quan kh¸c nh TK 111, 112, 141... 3. Tr×nh tù h¹ch to¸n : Hµng th¸ng c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng ®Ó tr¶ cho nh©n viªn cña c«ng ty kÕ to¸n ghi: Nî TK 622.627: chi phÝ nh©n c«ng Nî TK 641,64: chi phÝ b¸n hµng , chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã TK 334: tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn C¨n cø vµo chøng tõ tr¶ tiÒn thëng, tr¶ phóc lîi cho NV kÕ to¸n ghi: Nî TK 431(4311,4312): quü khen thëng, quü phóc lîi Cã TK 334: tiÒn lu¬ng ph¶i NV C¨n cø vµo chøng tõ tr¶ BHXH thay l¬ng cho c¸n bé bÞ èm ®au, thai s¶n...kÕ to¸n ghi: Nî TK 338 (3383): TiÒn BHXH Cã TK 334: TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ NV C¸c kho¶n khÊu trõ l¬ng vµ thu nhËp cña NV nh : BHXH, BHYT tiÒn t¹m øng thõa, kÕ to¸n ghi: Nî TK 334: TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ NV Cã TK 338 (3383): TiÒn BHXH Khi thanh to¸n l¬ng c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ghi: Nî TK 334 : TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ NV Cã TK 111: TiÒn mÆt KÕ to¸n trÝch c¸c kho¶n BH, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh, kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ ghi: Nî TK 622, 627, 642 : Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK 338 (3382, 3383, 3384) : BHXH, BHYT VI. kÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp A. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng 1. Chøng tõ sö dông: + B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH. + B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ + PhiÕu xuÊt kho + Ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n VAT + GiÊy b¸o nî, phiÕu chi 2. Tµi kho¶n sö dông: + §Ó h¹ch to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng, kÕ to¸n sö dông TK641. 3. Tr×nh tù h¹ch to¸n: Mét sè nghiÖp vô chñ yÕu ph¸t sinh. - Ph¶n ¸nh tiÒn l¬ng, phô cÊp ph¶i tr¶ nh©n viªn Nî TK 641: Cã TK 334: Chi phÝ b¸n hµng Ph¶i tr¶ NV 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Chi phÝ ®iÖn níc mua ngoµi, chi phÝ th«ng tin, ph¶i tr¶, chi phÝ thuª kho b·i, bèc v¸c vËn chuyÓn: Nî TK 641 : Chi phÝ b¸n hµng Cã TK 331: Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n Cã TK 111, 112 : Tæng sè tiÒn - TrÝch BHXH , BHYT cña nh©n viªn b¸n hµng: Nî TK 641 Chi phÝ b¸n hµng Cã TK 338: 19% x tiÒn l¬ng - Khi tÝnh khÊu hao TSC§ ë bé phËn b¸n hµng Nî TK 641 Chi phÝ b¸n hµng Cã TK 214 Hao mßn TSC§ - Cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ b¸n hµng sang tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶: Nî TK 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 641 B. Chi phÝ b¸n hµng KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 1. Chøng tõ sö dông: + B¶ng thanh to¸n l¬ng, BHXH + Tê khai nép thuÕ + PhiÕu chi giÊy b¸o nî + B¶ng lËp dù phßng.... 2. Tµi kho¶n sö dông: §Ó h¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, kÕ to¸n sö dông TK 642 “Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp” 3. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n : TiÒn l¬ng c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ NV qu¶n lý ( gi¸m ®èc, c¸c phßng ban qu¶n lý) kÕ to¸n ghi: Nî TK 642 Cã TK 334 : Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ - TrÝch BHXH, BHYT, cña nh©n viªn qu¶n lý ghi: Nî TK 642 : Cã TK 338 : Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Tû lÖ 19% x tiÒn l¬ng - Cuèi kú kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµo TK “x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh”. Nî TK 911 : Cã TK 642: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VII. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn 1. Chøng tõ sö dông: 1.1. KÕ to¸n tiÒn mÆt + PhiÕu thu - phiÕu chi + C¸c sæ tiÒn mÆt t¹i quü sö dông + Sæ quü + b¶ng kª sè 1, NKCT sè 1 1.2. KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng c¸c chøng tõ bao gåm: + C¸c chøng tõ ®Ó rót tiÒn ë ng©n hµng vÒ qòy cña doanh nghiÖp ®Ó thanh to¸n l¬ng, nép ng©n s¸ch, vËt t gåm cã: - SÐc, tiÒn mÆt + sÐc chuyÓn kho¶n . + C¸c lo¹i sæ s¸ch gåm: - Sæ chi tiÕt TK 112 + NKCT sè 2, b¶ng kª sè 2. 2. Tr×nh tù h¹ch to¸n: 2.1. KÕ to¸n tiÒn mÆt: - Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ quü tiÒn mÆt, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111 : Cã TK 112: TiÒn mÆt TGNH - Thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu b»ng tiÒn mÆt nhËp quü: Nî TK 111 Cã TK 131 TiÒn mÆt Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 2.2. KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng: Mét sè nghiÖp vô chñ yÕu sau: - XuÊt quü tiÒn mÆt göi vµo TK t¹i ng©n hµng ghi: Nî TK 112: TiÒn göi ng©n hµng Cã TK 111: TiÒn mÆt - ChuyÓn tiÒn göi ng©n hµng mua hµng ho¸ ghi: Nî TK 641, 642 : Gi¸ cha cã thuÕ Nî TK 133: ThuÕ VAT ®Çu vµo Cã TK 112: Tæng gi¸ thanh to¸n VIII. KÕ to¸n ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh: + Mét phÇn nép ng©n s¸ch Nhµ níc . + Mét phÇn trÝch lËp c¸c quü sö dông t¹i C«ng ty nh : Quü ®Çu t ph¸t triÓn . + ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp + ThuÕ vèn - KÕ to¸n ph©n phèi: 20
- Xem thêm -