Tài liệu Quan hệ biện chứng giữa phát triển lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 Môc lôc PHẦN I: MỞ ĐẦU.........................................................................................3 I. TÇm quan träng cña ngµnh giÊy:...................................................................3 II. LÞch sö ph¸t triÓn cña c«ng ty giÊy B·i B»ng:..............................................3 PHẦN II: NHÀ MÁY GIẤY BÃI BẰNG...................................................6 A. Ph©n xëng nguyªn liÖu:............................................................................6 I. Giíi thiÖu nguyªn liÖu s¶n xuÊt giÊy:............................................................6 II. Yªu c©u vÒ nguyªn liÖu:...............................................................................7 III. S¬ ®å d©y chuyÒn tuyÕn gç:........................................................................9 * ThuyÕt minh d©y chuyÒn tuyÕn gç:................................................................10 IV. S¬ ®å d©y chuyÒn tuyÕn tre nøa:................................................................11 *.ThuyÕt minh s¬ ®å tuyÕn tre nøa:.....................................................................12 V. ThiÕt bÞ:......................................................................................................12 VI. C¸c sù cè thêng gÆp trong qu¸ tr×nh vËn hµnh:........................................17 B. Ph©n xëng bét:.......................................................................................20 I. S¬ ®å d©y chuyÒn c«ng ph©n xëng nÊu bét:.................................................20 II. ThuyÕt minh d©y chuyÒn ph©n xëng bét:...................................................21 III. NÊu bét:....................................................................................................25 1. Môc ®Ých:........................................................................................................25 2. Ph¬ng ph¸p nÊu:..............................................................................................25 3. §iÒu kiÖn nÊu:.................................................................................................25 4. C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh nÊu...........................................................25 5. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ:.......................................................................................29 6. ThiÕt bÞ:...........................................................................................................35 IV. Röa bét:...................................................................................................38 1. Môc ®Ých:.......................................................................................................38 2. C¸c ph¬ng ph¸p röa:.......................................................................................38 3. §iÒu kiÖn cña qu¸ tr×nh röa:............................................................................39 4. C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh röa:..........................................................39 5. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ:......................................................................................40 6. ThiÕt bÞ:..........................................................................................................42 V. Sµng, lµm s¹ch bét vµ t¸ch lignin b»ng oxy:..............................................47 1. Môc ®Ých cña qu¸ tr×nh:..................................................................................47 2. §iÒu kiÖn kü thuËt:..........................................................................................47 3. C¸c yÕu tè ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh sµng:..........................................................48 4. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ:.......................................................................................49 5. ThiÕt bÞ:..........................................................................................................52 VI. TÈy bét:....................................................................................................57 2. §iÒu kiÖn:........................................................................................................57 3. C¸c yÕu tè ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh tÈy:............................................................58 4. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ:.......................................................................................59 5. ThiÕt bÞ:...........................................................................................................61 C. Ph©n xëng giÊy:......................................................................................65 I. S¬ ®å d©y chuyÒn c«ng nghÖ:......................................................................65 II. ThuyÕt minh s¬ ®å d©y chuyÒn ph©n xëng giÊy:........................................66 1. HÖ thèng: chuÈn bÞ bét vµ m¸y xeo 2( PM2):.................................................66 2. HÖ thèng: chuÈn bÞ bét vµ m¸y xeo 1( PM1):.................................................67 III. HÖ thèng chuÈn bÞ bét:..............................................................................67 1. Môc ®Ých:........................................................................................................67 Tr Trêng êng §HBK-HN Líp CN giÊy-xenluloza-K45 1 Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 2. §iÒu kiÖn kü thuËt:..........................................................................................67 3. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ:.......................................................................................68 IV. Lµm s¹ch bét vµ xeo giÊy:.........................................................................72 1. Môc ®Ých:........................................................................................................72 2. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ:.......................................................................................72 D. Ph©n xëng thu håi:................................................................................81 I. S¬ ®å d©y chuyÒn c«ng nghÖ:......................................................................81 II. ThuyÕt minh s¬ ®å d©y chuyÒn ph©n xëng thu håi:....................................82 III. C«ng ®o¹n chng bèc dÞch ®en:..................................................................84 1. Môc ®Ých:........................................................................................................84 2. §iÒu kiÖn kü thuËt:..........................................................................................84 3. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ:.......................................................................................85 4. ThiÕt bÞ:...........................................................................................................86 IV. C«ng ®o¹n ®èt dÞch ®en:...........................................................................95 V. C«ng ®o¹n xót ho¸:....................................................................................97 1. Môc ®Ých:........................................................................................................97 2. §iÒu kiÖn kü thuËt:..........................................................................................97 3. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ:.......................................................................................97 5. C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh vËn hµnh vµ c¸c sù cè:.............................98 6. ThiÕt bÞ:...........................................................................................................98 Tr Trêng êng §HBK-HN Líp CN giÊy-xenluloza-K45 2 Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 PHẦN III: KẾT LUẬN............................................................................................99 Tr Trêng êng §HBK-HN Líp CN giÊy-xenluloza-K45 3 Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 PHẦN I: MỞ ĐẦU I. TÇm quan träng cña ngµnh giÊy: Nghµnh giÊy cã vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, nã quyÕt ®Þnh nÒn v¨n minh cña ®Êt níc nãi riªng vµ cña toµn nh©n lo¹i nãi chung. GiÊy ®ãng vai trß rÊt quan träng vµ gãp phÇn thóc ®Èy c¸c nÒn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn. Nh©n lo¹i muèn ph¸t triÓn th× c¸c thµnh tùu khoa häc, c¸c th«ng tin v¨n ho¸ ph¶i ®îc truyÒn ®¹t réng r·i. Do vËy mµ nhu cÇu sö dông giÊy ngµy cµng t¨ng. Ngµy nay, giÊy ®îc sö dông réng r·i trong mäi lÜnh vùc: C«ng nghiÖp, gi¸o dôc, s¸ch gi¸o khoa, vë viÕt cho häc sinh, s¸ch b¸o tranh ¶nh. Hµng n¨m giÊy còng ®em l¹i nguån lîi ®¸ng kÓ cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. ë níc ta sö dông giÊy cßn thÊp do nÒn kinh tÕ cßn kÐm, ë c¸c níc ph¸t triÓn ngoµi sö dông giÊy cho nÒn v¨n ho¸, giÊy cßn sö dông cho nÒn quèc phßng, trong y tÕ, trong nghµnh c«ng nghiÖp giÊy chèng Èm, sö dông giÊy trong x©y dùng trong sinh ho¹t hµng ngµy. Nay ®ang ®îc ph¸t triÓn. Do vËy mµ nhu cÇu sö dông gi©ý trong c¸c ngµnh còng rÊt cÇn thiÕt, nã cÇn ®îc quan t©m ph¸t triÓn. Tãm l¹i nghµnh giÊy gi÷ mét vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ còng nh nÒn v¨n minh cña nh©n lo¹i. II. LÞch sö ph¸t triÓn cña c«ng ty giÊy B·i B»ng: C«ng ty giÊy b·i b»ng lµ c«ng tr×nh h÷u nghÞ ViÖt Nam vµ Thôy §iÓn ®îc x©y dùng 1974 vµ ®îc kh¸nh thµnh vµo ngµy 26-11-1982 vµ ®· chÝnh thøc s¶n xuÊt h¬n 22 n¨m. Ngµy 31-8-1982 nhµ m¸y ®· s¶n xuÊt ra b»ng chÝnh nguyªn liÖu trong níc chÊm døt c¬ b¶n sù ®Çu t vµ më ra mét giai ®o¹n míi. Ngµy26-11-1982 nhµ m¸y ®· s¶n xuÊt ra ®iÖn vµ s¶n xuÊt ra cuén giÊy ®Çu tiªn. Bé c«ng nghiÖp nhÑ ®· tæ chøc kh¸nh thµnh víi sù ®¹i diÖn cña chÝnh phñ CHXHCN ViÖt Nam vµ V¬ng quèc Thuû §iÓn, c¸c c«ng ty x©y dùng trong vµ ngoµi níc cïng víi c¸c chuyªn gia níc ngoµi vµ c«ng nh©n ViÖt Nam. Ngµy 26-11-1982 trë thµnh mét ngµy ®¸ng nhí nã kÕt thóc 8 n¨m x©y dùng vµ më ra mét giai ®o¹n míi sau mét thêi gian dµi díi sù chØ ®¹o s¸ng suèt cña ban l·nh ®¹o c«ng ty víi sù quan t©m cña nhµ níc víi tÊm lßng h¨ng say cña nh©n viªn c¸n bé nhµ m¸y ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, nh×n vµo biÓu ®å ta thÊy møc s¶n lîng t¨ng dÇn nhng nhÞp ®iÖu kh«ng ®Òu. - 1982 ®¹t 71% kÕ ho¹ch. - 1983 ®¹t 58% kÕ ho¹ch. - 1984 ®¹t 100% kÕ ho¹ch. - 1986 vît møc kÕ ho¹ch lµ 1,6% lÇn ®Çu tiªn xuÊt khÈu 300 tÊn giÊy sang Singapo s¶n lîng cao nhÊt trong ngµy 244 tÊn giÊy nhËp kho cã th¸ng lªn tíi 48 ngh×n tÊn vµ trong 2 n¨m 1989-1990 c«ng ty n©ng s¶n lîng lªn 30,293 tÊn trong ®ã xuÊt khÈu 16300 tÊn, n¨m 1991 víi møc kÕ ho¹ch lµ 38 ngh×n tÊn vµ ®Õn n¨m 2001 nhµ m¸y giÊy B·i B»ng ®¹t 72 ngh×n tÊn s¶n lîng. §Õn n¨m 2004 ®· n©ng cÊp d©y chuyÒn c«ng nghÖ míi n¨ng suÊt ®¹t 85 ngh×n tÊn/n¨m. GiÊy cña nhµ m¸y ®· ®îc xuÊt khÈu vµ tiªu thô réng r·i trong ph¹m vi réng r·i vµ níc ngoµi thu l¹i nguån lîi cho nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ ®ãng gãp cho ng©n hµng nhµ níc nguån ngo¹i tÖ ®¸ng kÓ, tõ ®ã ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn vµ cµng ®îc n©ng cao. Tr Trêng êng §HBK-HN Líp CN giÊy-xenluloza-K45 4 Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 *C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty giÊy B·i B»ng:  GiÊy cuén: - §Þnh lîng: 58100(g/m2) - §é tr¾ng : 78 0ISO -  cuén : 90100 cm -  lâi : 7.6 cm - Bao gãi : 34 líp giÊy kraft  GiÊy photocopy: - Khæ tõ A4A0, 500 tê/ram - Bao gãi : 1 líp giÊy kraft - §Þnh lîng: 70; 80(g/m2) - §é tr¾ng : 88 0ISO  GiÊy vë kÎ ngang: - §Þnh lîng: 58(g/m2) - Khæ : 21,5  16,5 cm, lo¹i 48 vµ 96 trang - Bao gãi : 10(12) quyÓn/hép.  GiÊy tissne: Kh¨n bá tói, kh¨n lau mÆt, kh¨n ¨n. - §Þnh lîng: 141 (g/m2) - §é tr¾ng : 80 0ISO - Sè líp : 23 - §é nh¨n : 2025% - §é Èm : 81%  GiÊy toilet: - §Þnh lîng: 161 (g/m2) - §é tr¾ng : 75 0ISO - Sè líp : 12 - §é nh¨n : 2025% - §é Èm : 81% * C«ng ty giÊy B·i B»ng gåm cã: 1. Khu hµnh chÝnh sù nghiÖp. 2. Nhµ m¸y giÊy B·i B»ng: - Ph©n xëng nguyªn liÖu. - Ph©n xëng bét. - Ph©n xëng giÊy. - Ph©n xëng thu håi. 2. Nhµ m¸y ho¸ chÊt. 3. Nhµ m¸y giÊy CÇu §uèng. 4. Nhµ m¸y ®iÖn. 5. C¸c l©m trêng trùc thuéc ®ãng t¹i: Phó Thä, Tuyªn Quang, Hµ Giang, Yªn B¸i… Tr Trêng êng §HBK-HN Líp CN giÊy-xenluloza-K45 5 Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 PHẦN II: NHÀ MÁY GIẤY BÃI BẰNG A. Ph©n xxëng ëng nguyªn liÖu: I. Giíi thiÖu nguyªn liÖu s¶n xuÊt giÊy: Nguyªn liÖu s¶n xuÊt giÊy chñ yÕu tõ thùc vËt rÊt nh: gç l¸ réng, gç l¸ kim, hä th©n th¶o, hä tre nøa… Thµnh phÇn ho¸ häc cã trong thùc vËt: Cenluloza, hemicenlulza, lignin vµ hîp chÊt trÝch ly. 1. Xenluloza: Xenluloza lµ mét cacbonhy®rat, trong ph©n tö cã c¸c nguyªn tè: C, H, O. Nã còng lµ mét polysacarit bao gåm nhiÒu ®¬n vÞ ®®ườ ường. ng. C«ng thøc ho¸ häc cña xenluloza lµ: ( C 6H10O5). Trong ®ã n lµ sè ®¬n vÞ ®®-êng lÆp l¹i hay cßn gäi lµ ®é trïng hîp. Xenluloza ®®îc îc chia thµnh: α- xenluloza, β- xenluloza, - xenluloza. VÒ thµnh phÇn ho¸ häc th× ®¬n vÞ m¾t xÝch cña xenluloza lµ anhy®roanhy®ro-ββ -D glucopyzanoza. Gäi t¾t lµ D- glucoza. C¸c ®¬n vÞ m¾t xÝch trong ph©n tö xenluloza liªn kÕt víi nhau nhê liªn kÕt glucozit: β- glucozit. Cø mçi ph©n tö xeluloza cã mét m¾t xÝch cuèi cïng cã nhãm cacbonyl (- CHO), sù cã mÆ cña nhãm nµy lµ nguån gèc ®Ó xenluloza dÔ bÞ thuû ph©n trong m«i tr trêng êng kiÒm. Vi sîi xenluloza gåm cã 2 vïng: vïng tinh thÓ vµ vïng v« ®Þnh h×nh. N¬i mµ c¸c ph©n tö hîp khÝt víi nhau qua mét ®o¹n dµi th× vïng kÕt tinh ph¸t triÓn, nã g©y khã kh¨n cho sù thÈm thÊu dÞch nÊu. Cßn ng ngîc îc l¹i ta cã vïng v« ®Þnh h×nh, ë vïng nµy dÔ bÞ thÈm thÊu nªn dÔ x¶y ra c¸c ph¶n øng thuû ph©n. Tr Trêng êng §HBK-HN Líp CN giÊy-xenluloza-K45 6 Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 2. Hemixenluloza: Hemixenluloza lµ mét hîp chÊt cña mét sè lo¹i p«lysacarit, khi thuû ph©n, chñ yÕu t¹o ra mét sè ®ång ph©n lËp thÓ thuéc pentoza vµ hecxoza. Trong thùc vËt, hemixenluloza vµ xenluloza t¹o nªn thµnh tÕ bµo. Nã cã tÝnh chÊt vËt lý vµ ho¸ häc gièng xenluloza, nh nhng ng cã ®Æc ®iÓm kh¸c ®ã lµ: m¹ch ng¾n, nhiÒu nh¸nh, d¹ng chñ yÕu lµ copolyme. Hemixenluloza trong gç gåm hai phÇn: phÇn dÔ hoµ tan vµ phÇn khã hoµ tan( chñ yÕu n»m trong vïng tinh thÓ cña xenluloza). PhÇn khã hoµ tan gäi lµ phÇn xenlozan. C¸c hîp chÊt thuéc hªmxenluloza cã thÓ chia thµnh 2 nhãm: - Nhãm trung tÝnh: chØ chøa nhãm OH, mang tinh rrîu( îu( pentoza, hexoza). - Nhãm axit: chøa thªm nhãm COOH, ( axit polyuronic). Hµm llîng îng hemixenluloza trong gç lµ kh¸c nhau: - Gç l¸ kim( gç mÒm): 5-13% pentoza, 8-14% hexoza. - Gç l¸ réng( gç cøng): 7-25% pentoza, 1-6% hexoza. Pentoza kÐm bÒn dÔ bÞ ph©n huû nªn hiÖu suÊt gç l¸ kim cao h¬n gç l¸ réng. Hemixenluloza lµ polyme cña 5 ph©n tö ®uêng kh¸c nhau: - Hexoza: gluco, mannoza, galatoza. - Pentoza: xyloza, arabinoza. Sù cã mÆt cña hemixenluloza trong bét lµm t¨ng hiÖu suÊt, ®é bÒn c¬ lý cña giÊy vµ tèt cho qu¸ tr×nh nghiÒn do nã a nníc íc lµm t¨ng kh¶ n¨ng tru¬ng në khi nghiÒn. Do ®ã, cÇn gi÷ l¹i cµng nhiÒu hemixenluloza cã gi¸ trÞ cµng tèt. 3. Lignin: Lµ mét hîp chÊt trïng hîp cao, v« ®Þnh h×nh. Vai trß cña nã lµ h×nh thµnh phiÕn máng ë gi gi÷a ÷a liªn kÕt c¸c bã x¬ xîi víi nhau, khi s¶n xuÊt bét ho¸ häc th× ph¶i ph¸ vì liªn kÕt lignin ®Ó gi¶i phãng x¬ xîi xenluloza . Trong thùc vËt hµm llîng îng lignin lµ kh¸c nhau: - Gç l¸ kim( gç mÒm): 20-30% - Gç l¸ réng( gç cøng): 18-22% Lignin cïng víi hemxenluloza vµ xenluloza t¹o nªn thµnh tÕ bµo gç. Sù cã mÆt cña lignin trong bét lµm cho bét cã mµu n©u nªn cÇn ph¶i lo¹i bá khi s¶n xuÊt giÊy cã ®é tr¾ng. 4.ChÊt trÝch ly: Gåm cã dÇu th¬m, axÝt nhùa( gç mÒm), axit bÐo, phenol, c¸c chÊt kh«ng xµ phßng ho¸. Sù cã mÆt cña chÊt trÝch ly g©y ¶nh hhëng ëng xÊu ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bét ho¸ häc: tiªu tèn ho¸ chÊt cho qu¸ tr×ng nÊu, tÈy, t¹o bét g©y khã kh¨n cho qu¸ tr×nh ch chư ưng bèc thu håi kiÒm. Do ®ã, cÇn ph¶i lo¹i bá. II. Yªu c©u vÒ nguyªn liÖu: 1. Tre nøa:  Chñng lo¹i: TÊt c¶ c¸c lo¹i tre nøa.  KÝch thíc m¶nh hîp c¸ch: - Dµi( theo chiÒu däc c©y) : 2025mm - Réng( theo chiÒu ngang cña c©y) : 1045mm - Dµy : 28mm  Møc ®é hîp c¸ch: - Tû lÖ m¶nh hîp c¸ch :  85% - Tû lÖ lín h¬n hîp c¸ch nhng kh«ng dµi h¬n 100mm, kh«ng réng h¬n 60mm, kh«ng dµy h¬n 8mm:  5% Tr Trêng êng §HBK-HN Líp CN giÊy-xenluloza-K45 7 Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 - Tû lÖ m¶nh nhá h¬n hîp c¸ch:  15%  Mét sè tiªu chuÈn kh¸c: - Kh«ng cã mÊu m¾t ®èi víi c¸c lo¹i tre cøng nh: tre gai, tre hãp, tre léc ngéc, tre ngµ… - Kh«ng môc ¶i, mèi mät, kh«ng ph¶i tre ng©m dïng cho x©y dùng. - Ph¶i s¹ch sÏ kh«ng lÉn c¸t sái, ®Êt ®¸, than bôi, mïn ca. - Ph¶i ®îc röa s¹ch sÏ. - §é Èm tiªu chuÈn ®Ó tÝnh to¸n: 50% 2. Gç :  Chñng lo¹i: Gç bå ®Ò, gç mì, gç b¹ch ®µn( gç b¹ch ®µn chØ dïng hai lo¹i Camaldulensis vµ Urophillia) vµ gç keo( keo tai tîng vµ keo l¸ chµm).  §é tuæi: Gç dïng ®Ó chÆt m¶nh ph¶i ®¹t tõ 7 tuæi trë lªn.  KÝch thíc m¶nh hîp c¸ch: - Dµi( theo chiÒu däc c©y) : 2035mm - Réng( theo chiÒu ngang cña c©y) : 25 35mm - Dµy : 38mm  Møc ®é hîp c¸ch: - Tû lÖ m¶nh hîp c¸ch :  85% - Tû lÖ lín h¬n hîp c¸ch nhng kh«ng dµi h¬n 80mm, kh«ng réng h¬n 60mm, kh«ng dµy h¬n 10mm: 15% - Tû lÖ m¶nh nhá h¬n hîp c¸ch:  5%  Mét sè tiªu chuÈn kh¸c: - Ph¶i s¹ch sÏ kh«ng lÉn c¸t sái, ®Êt ®¸, than bôi, mïn ca, kh«ng lÉn c¸c lo¹i gç kh¸c, kh«ng ng©m níc ®Ó t¨ng ®é Èm vµ lµm gi¶m chÊt lîng cña m¶nh. - §é Èm tiªu chuÈn ®Ó tÝnh to¸n: 50% Tr Trêng êng §HBK-HN Líp CN giÊy-xenluloza-K45 8 Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 III. S¬ ®å d©y chuyÒn tuyÕn gç: Níc Gç Bµn bèc Ev332 röa Bµn t¸ch Ev333 B¨ng t¶i Ev334 Con l¨n Ev335 Thïng bãc vá DP 920 Níc Níc röa Con l¨n Ev336 M¸y chÆt l¹i M¸y dß kim lo¹i Q03 M¶nh kh«ng hîp c¸ch M¶nh mïn Sµng * ThuyÕt minh d©y chuyÒn Cs931 tuyÕn gç: Con l¨n Ev337, 338 Buång lµm ®Òu Ev926 M¸y chÆt Cr913 - Gç tõ b·i chøa ®îc ®a vµo bµn bèc Ev332 nhê c¸c xÝch t¶i ®a gç tíi bµn t¸ch Ev333 vµ ®ång thêi dïng vßi níc ®Ó röa s¹ch vµ t¹o ®é nhít cho gç ®Ó di chuyÓn. Môc ®Ých cña bµn t¸ch nµy t¸ch gç ra theo híng song song tr¸nh hiÖn tîng gç bÞ kÑt, ë ®©y cã c«ng t¾c ®iÒu chØnh c¸c mãc xÝch ®Èy. Gç ®îc B¨ng M¶nh hîp con l¨n Ev335(A,B,C,D) B¨ng t¶i chøa r¬i xuèng b¨ng t¶it¶iEv334 ®îc ®a ®i nhê ë ®©yB·inhê Ev340 Ev321 c¸ch 4 m«t¬ quay tèc ®é t¨ng dÇn, gç tiÕp tôc ®i vµo thïng bãc vá DP920 nhê 4 b¬m thuû lùc, b¬m níc n©ng thïng lªn 50, môc ®Ých gç bãc vá xong tù ch¶y ra ngoµi. Thïng bãc vá dïng m« t¬ 1 chiÒu, vËn tèc tõ 7- 8 vßng/phót. Gç trong thïng tùB·ivachøa ®Ëp vµo nhau, gç va ®Ëp vµo c¸c ghê h×nh thang tï lµm cho gç tù bãc vá, c¸c vá ®îc tho¸t ra ngoµi qua c¸c r·nh r¬i xuèng b¨ng t¶i Tr Trêng êng §HBK-HN Líp CN giÊy-xenluloza-K45 9 Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 Ev339 chuyÓn ®i n¬i kh¸c. T¹i ®©y cã hÖ thèng liªn ®éng gi÷a thïng bãc vá vµ b¨ng t¶i Ev339. NÕu b¨ng t¶i Ev339 kh«ng ch¹y th× thïng bãc vá sÏ dõng. Cßn gç ra khái thïng bãc vá dïng vßi níc ®Ó röa s¹ch vµ t¹o ®é nhít dÓ dµng ®i trªn con l¨n Ev336 vµ ®i qua con l¨n Ev337, t¹i ®©y ®i qua bé phËn dß kim lo¹i. NÕu gç lÉn kim lo¹i m¸y tù ph¸t hiÖn vµ hót ra ngoµi, gç tiÕp tôc di chuyÓn nhê con l¨n Ev338. T¹i ®©y ngêi ta dïng vßi níc phun röa, gç ®i vµo m¸y chÆt Cr913. M¸y chÆt gåm 8 lìi dao, kho¶ng c¸ch gi÷a dao bay vµ dao ®Õ tõ 0,6 - 0,9mm, dïng 8 c¸nh qu¹t t¹o ¸p lùc ®a m¶nh lªn buång lµm ®Òu Eb926. M¶nh tõ buång lµm ®Òu r¬i xuèng sµng Cs93, trªn sµng cã h×nh chãp môc ®Ých ®Ó m¶nh r¶i ®Òu trªn 8 c¸nh sµng. Nhê sù rung ®éng cña sµng m¶nh hîp c¸ch r¬i xuèng ®¸y sµng nhê b¨ng t¶i Ev321 ®a ra b·i chøa. Cßn m¶nh qu¸ cì ®îc ®a qua m¸y chÆt l¹i, m¶nh sau khi chÆt l¹i ®îc thæi lªn buång lµm ®Òu, vµ ®¬c ®a vÒ sµng. Cßn m¶nh mïn nhá nhê b¨ng t¶i Ev340 ®a ra ngoµi b·i chøa mïn. IV. S¬ ®å d©y chuyÒn tuyÕn tre nøa: kim M¸y dß lo¹i Níc röa Bµn bèc Ev320 B¨ng t¶i Ev321 T¶i con l¨n Ev332 Ðp dËp M¸y chÆt Cr910 Bµn bèc Ev325 B¨ng t¶i Ev326 T¶i con l¨n Ev327, Ðp dËp M¸y chÆt Cr910 Níc Röa M¸y dß kim lo¹i VÝt t¶i Ev929 M¸y chÆt l¹i B¨ng t¶i Ev330 M¶nh qu¸ cë Tr Trêng êng §HBK-HN M¸y B¨ng VÝt röa t¶i t¶i B·i chøa Ev340 Cw952 Líp CN giÊy-xenluloza-K45 BÓM¶nh chøa B¨ng t¶i Ch71 mïn Ev320 BÓ M¶nh khuÊy M¸y Sµng B·iröa chøa trén hîp Cs930 Cw915 c¸ch Ch60 Níc Buång lµm ®Òu Eb925 10 Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 *.ThuyÕt minh s¬ ®å tuyÕn tre nøa: TuyÕn 1: - Tre, nøa ®îc ®a lªn bµn bèc Ev320 nhê c¸c xÝch t¶i vµ m«t¬ thuû lùc CP290.Môc ®Ých ®a tre nøa theo híng song song, theo chiÒu ngang, khi tre nøa r¬i xuèng b¨ng t¶i Ev321 ®îc chuyÒn ®i qua m¸y dß kim lo¹i Q01, môc ®Ých t¸ch kim lo¹i nÕu cã. T¹i ®©y cã c«ng t¾c ®iÒu chØnh dõng b¨ng t¶i. Tre, nøa ®îc ®i tíi bé phËn Ðp dËp, ë ®©y tre nøa bÞ Ðp l¹i vµ lµm cho ®é xèp gi¶m ®i vµ dïng ¸p lùc 35kg/cm2 ®Ó ®a tre, nøa ®i vµo m¸y chÆt Cr910. Kho¶ng c¸ch gi÷a dao bay vµo dao ®Õ 0,4 - 0,6mm cã 10 lìi dao xÕp thµnh n¨m hµng, mçi hµng 2 lìi. Khi tre nøa vµo m¸y chÆt t¹o mét gãc c¾t tr¸nh sù dËp n¸t,tæn thÊt nguyªn liÖu.M¶nh tre, nøa nhê b¨ng t¶i Ev330 chuyÓn tíi buång lµm ®Òu.  TuyÕn2: - Tre n¸ tíi bµn bèc Ev325 nhê b¨ng t¶i Ev326 ®i qua m¸y dß kim lo¹i Q02, tre nøa tiÕp tôc nhê con l¨n Ev327, Ev 328 ®a tre nøa tíi l« Ðp dËp, tre nøa vµo m¸y chÆt Cr911, nhê b¨ng t¶i Ev324 vµ vÝt t¶i Ev329, ®a tre nøa ®i vµo bé phËn kh¸c nhê b¨ng t¶i Ev330. - Gi÷a tuyÕn 1 víi tuyÕn 2, nÕu ch¹y tuyÕn 1 th× dõng tuyÕn 2, môc ®Ých tr¸nh sù h háng, c¸c sù cè ®ét ngét cha kh¾c phôc kÞp mÆt kh¸c ®Ó vÖ sinh vµ b¶o dìng. - TiÕp tôc tre, nøa ®i tõ tuyÕn 1 hoÆc tuyÕn 2 tíi buång lµm ®Òu Eb925 nhê b¨ng t¶i Ev330, m¶nh ®îc ®a tíi bé phËn sµng, m¶nh hîp c¸ch r¬i xuèng ®¸y qua líi sµng ®îc ®em ®i röa m¶nh tíi bÓ Ch60 bÓ khuÊy trén ®îc b¬m Pu501 lªn m¸y röa Cw951. M¶nh sau khi röa ®îc ®a tíi bÓ Ch71. Nhê b¬m Pu603 lªn m¸y röa Cw952 m¶nh nhê vÝt t¶i ®a tíi b·i chøa. V. ThiÕt bÞ: 1/ Bµn bèc Ev332 : cã nhiÖm vô ®a gç vµo bµn t¸ch nhê c¸c xÝch t¶i kÐo gç ®i th«ng qua m« t¬ thuû lùc cã c«ng t¾c ®iÒu chØnh ®Ó lîng gç lªn mét c¸ch hîp lý vµ ®Òu. *C¸c th«ng sè kü thuËt: Tèc ®é: 26m/ph ChiÒu dµi: 6m ChiÒu réng: 6m §é nghiªng: 60 Gåm cã 5 xÝch t¶i 2/ Bµn t¸ch Ev333 : cã nhiÖm vô t¸ch riªng biÖt lîng gç xuèng b¨ng t¶i, t¹o ®é song song. Bµn t¸ch gåm mét tÊm ch¾n b»ng s¾t, chiÒu réng 6m. 3/ B¨ng t¶i Ev334 môc ®Ých vËn chuyÓn nguyªn liÖu ®i qua c¸c bé phËn kh¸c. 4/ Con l¨n: Cã hai lo¹i con l¨n, con l¨n tr¬n vµ con l¨n vÊu låi. Con l¨n Ev335A, B, C, D cã nhiÖm vô vËn chuyÓn lîng gç ®i tíi thïng bãc vá. khi gç qua c¸c bé phËn con l¨n lµm cho vá bÞ bong ra t¹o ®iÒu kiÖn khi vµo thïng dÔ dµng bãc vá h¬n. - Tèc ®é con l¨n t¨ng tõ thÊp ®Õn cao. Khi ®Õn con l¨n cuèi cïng ®Èy m¹nh lîng gç r¬i vµo ngay t©m thïng bãc vá. 5/ Thïng bãc vá 532-Db-920: Tr Trêng êng §HBK-HN Líp CN giÊy-xenluloza-K45 11 Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 a.CÊu t¹o: Dïng 4 b¬m thuû lùc Pu 505-508 b¬m níc vµo vµ t¹o ¸p lùc rÊt m¹nh~3000m/p vµ lµm gi¶m sù ma s¸t cña thïng (lùc ®Èy AximÐt). Thïng ®îc lµm b»ng s¾t, thÐp. *C¸c th«ng sè kü thuËt: - Tèc ®é :010 vßng/phót . - ChiÒu dµi:36m. - §êng kÝnh: 3.8m - R·nh tho¸t vá cã chiÒu réng: 50mm. - Thïng ®îc g¾n víi 4 vßng bi thuû tÜnh. Th«ng qua 4 b¬m Pu505–508. C«ng suÊt b¬m: 4 x 30KW. - Thïng ®îc g¾n víi 2 c¬ cÊu xÝch 2 chuyÓn ®éng b¸nh r¨ng nh»m quay thïng. - C«ng suÊt m«t¬ truyÒn ®éng: 2134kw  C¬ cÊu vßng bi thuû tÜnh: - Gåm vïng lµm kÝn. - Thïng bãc vá ®îc gèi lªn bÖ ®ì, trong bÖ ®ì gåm 3 gèi ®ì. - ë trong gèi ®ì cã tÊm gç phÝp ®îc uèn theo ®é cong cña thïng vµ cßn cã thªm tÊm nhùa chÞu mµi mßn. T¸c dông lµm kÝn vßng bi thuû tÜnh vµ gi¶m sù mµi mßn (1) (1): TÊm nhùa chÞu mµi mßn (2): BÓ chøa níc . . (3): TÊm gç phÝp (2) (3) b. Nguyªn lý lµm viÖc: Thïng quay víi vËn tèc 7 vßng/phót, sö dông m« t¬ mét chiÒu. - Gç r¬i vµo t©m cña thïng nhê con l¨n ®a ®Õn, gç vµo thïng 1/2– 1/3 thÓ tÝch cña thïng vµ t¹o ®é song song khi vµo thïng. Trong thïng cã c¸c gê h×nh thang tï, khi gç vµo va ®Ëp víi c¸c h×nh thang tï vµ chóng tù va ®Ëp vµo nhau nªn gç tù bãc vá ra. Thïng ®Æt ngiªng víi mét gãc  = 50 lµm cho gç khi bãc xong vá gi¶m ma s¸t nªn chóng tù ch¶y ra ngoµi, cßn vá r¬i qua r·nh xuèng b¨ng t¶i ®a vÒ b·i chøa vá.  NhËn xÐt: - Lo¹i bá vá triÖt ®Ó mµ tæn thÊt Ýt. - NÕu ®¶m b¶o gç vµo song song th× ®é s¹ch ®¹t 98%. (5) 7. M¸y chÆt m¶nh gç 532-Cr-913: a. CÊu t¹o: (1): vá m¸y (4) (3) (2): m©m dao (3): c¸nh qu¹t (4): lìi dao (1) Tr Trêng êng §HBK-HN Líp CN giÊy-xenluloza-K45 12 Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 (5): cöa tho¸t m¶nh - §íng kÝnh m©m dao 2400mm. - Sè lìi dao 8. (2) - ChiÒu dµy m¶nh 16 – 35mm - §êng kÝnh gç tèi ®a vµo m¸y 460mm. - C«ng suÊt 300 – 400 m3/h. - Tèc ®é m©m dao 400 vßng/phót. - C«ng suÊt m« t¬ 500KW. - Khe hë cña dao bay vµ dao ®Õ 0,5 – 0.8mm. - KÝch thíc cña lìi dao l = 600 – 700mm, r = 200mm, - c¹nh huyÒn cña dao 17mm(t¬ng øng 350). b. Nguyªn lý: - Gç vµo m¸y chÆt nhê con l¨n Ev338 do tèc ®é quay cña con dao, gç ®îc c¾t thµnh m·nh bay ra ngoµi. Nhê m©m dao quay t¹o ¸p lùc ®Èy m¶nh tíi buång lµm ®Òu, ë ®©y cã mét èng hót h¬i ®èi lu tõ buång lµm ®Òu vÒ m¸y chÆt t¹o ¸p lùc cho m¸y. M¶nh sau khi chÆt co kÝch thíc tõ 16 – 35mm. 8. M¸y chÆt tre, nøa Cr-910: a.CÊu t¹o: (1): Chôp b¶o vÖ (2): Lìi dao bay (3): Dao ®Õ (4): L« Ðp (5): Con l¨n (6): Nøa (7): M¶nh sau chÆt (8): L« dao bay (8) (1) . (6) (2) (5) (7) (4) (3) - Gåm mêi con dao, g¾n thµnh hai hµng. - Kho¶ng c¸ch dao bay vµ dao ®Õ la 0.5 – 0.8 mm. - M¶nh sau khi c¾t dµi 22 – 35mm, réng 5 – 8mm. b. Nguyªn lý: - Nguyªn liÖu ®i vµo m¸y chÆt qua 11 con l¨n vµ ®i vµo hµm Ðp, ¸p lùc Ðp 35Kpa, ®Ó Ðp dËp. T¹o lùc c¾t tèt, tr¸nh nguyªn liÖu bi dËp n¸t. - Khi tre nøa ®i vµo m¸y chÆt ®îc phun röa ®Ó ®Èy c¸t s¹n, t¹p chÊt ra ngoµi vµ ®îc ®i qua m¸y dß kim lo¹i tríc con l¨n. - Tre nøa vµo c¾t nhê lùc c¾t cña dao bay vµ dao ®Õ. M¶nh sau khi c¾t ®îc b¨ng t¶i ®a lªn buång lµm ®Òu. 9. M¸y chÆt l¹i 532-Cr-912/914: a/ CÊu t¹o vµ c¸c th«ng sè kü thuËt: Tr Trêng êng §HBK-HN Líp CN giÊy-xenluloza-K45 13 Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 - L« dao cã l¾p 4 lìi dao bay vµ 1dao ®Õ. - §êng kÝnh l« dao: 450mm. - KÝch thíc lìi dao 550 x 75 x 10mm. - KÝch thíc èng n¹p 500 x 275mm. - KÝch thíc èng tho¸t 410 x 100mm - C«ng suÊt: 15 – 20m3/h. - Tèc ®é m«t¬: 1400v/ph - Trôc: 60mm b/ Nguyªn lý: - M¶nh qu¸ cì tõ sµng ®îc ®a vÒ m¸y chÆt l¹i nhê m©m dao quay t¹o ¸p lùc ®a m¶nh vÒ buång lµm ®Òu vµ quay vÒ sµng. 10. sµng: a/ CÊu t¹o: (1): buång lµm ®Òu (2):th©n sµng (3): líi tÇng 1 (4): líc tÇng 2 (5): chãp nãn ph©n phèi (6): m¸y chÆt l¹i (7): m¶nh hîp c¸ch (8): m¶nh vôn (9): tÊm sµng (1) (5)(5) (5) (3) (3) (2) (6) (9) (4) (6) (8) (8) (7)(7) - §Ó ®¹t ®îc kÝch thíc ta ph¶i sµng. Sµng lµm nhiÖm vô lo¹i bá nguyªn liÖu kh«ng hîp c¸ch vµ c¸c t¹p chÊt ®a ra ngoµi. -Buång lµm ®Òu võa lµm thïng chøa nguyªn liÖu sau c¾t, võa ®iÒu chØnh xuèng sµng mét c¸ch ®Òu ®Æn. -VÒ cÊu t¹o th©n sµng ®îc lµm b»ng tÊm thÐp, ghÐp cøng vµo nhau, bÒ mÆt sµng cã c¸c ®êng ph©n chia to¶ trßn. Trªn cã ®Æt 8 tÊm sµng t¹o thµnh bÒ mÆt sµng cã diÖn tÝch 11,7 m2. C¸c tÊm sµng ®Òu khoan lç vµ r·nh ®Ó tho¸t m¶nh. Sµng ®îc g¾n víi hÖ thèng rung ®éng g¾n trùc tiÕp víi m« t¬ ( hÖ thèng rung b»ng c¸nh tay ®ßn). Trªn sµng treo 4 s¬i d©y c¸p víi ®êng kÝnh 18mm, chiÒu dµi 2250mm. B/Nguyªn lý: - M¶nh tõ buång lµm ®Òu r¬i xuèng chãp h×nh nãn ®îc ph©n phèi ®Òu trªn bÒ mÆt sµng víi biªn ®é dao ®éng 40-50mm, m¶nh hîp c¸ch lo¹i qua sµng tÇng 1 xuèng tÇng 2 vµ ®a ra ngoµi. M¶nh kh«ng hîp c¸ch ë tÇng 1 ®îc ®i Tr Trêng êng §HBK-HN Líp CN giÊy-xenluloza-K45 14 Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 c¾t l¹i, m¶nh mïn lät xuèng tÇng 2 r¬i xuèng ®¸y vµ ®i ra ngoµi. §èi víi sµng nøa ta l¾p 3 tÇng sµng ®Ó tËn dông nguyªn liÖu. VI. C¸c sù cè thêng gÆp trong qu¸ tr×nh vËn hµnh: 1. Gç bÞ trît ë bµn bèc kh«ng ®iÒu chØnh ®îc gç trªn bµn bèc vµ bµn t¸ch: - Nguyªn nh©n: + Do qu¸ t¶i + Do mÊt ®iÖn, ®øt xÝch t¶i + Do gç n»m däc theo xÝch t¶i vµ cao h¬n xÝch t¶i - Kh¾c phôc: + NÕu nguyªn nh©n mÊt ®iÖn, th× gäi thî ®iÖn ®Õn s÷a ch÷a + NÕu do ®øt xÝch t¶i, dÇu thuû lùc cÊp kh«ng ®ñ th× gäi c¬ khÝ tíi söa + NÕu qu¸ t¶i, hoÆc gç n»m däc th× ph¶i ®iÒu chØnh lîng gç vµo cho phï hîp, vµ lÊy c©y gç n»m däc theo xÝch ra 2. Thïng bèc vá kh«ng vËn hµnh ®îc hoÆc dõng ®ét ngét - Nguyªn nh©n: + Do mÊt ®iÖn + Do ¸p lùc níc b¬m lªn kh«ng ®ñ ®Ó n©ng thïng kh«ng ®ñ 25 ®Õn 45 Kpa + Do níc kh«ng ®ñ cÊp cho vßng bi thuû tÜnh + HoÆc do hÖ thèng liªn ®éng ®iÖn víi b¨ng t¶i m¶nh Ev339. NÕu Ev339 dõng th× thïng sÏ dõng ngay. - C¸ch kh¾c phôc: kiÓm tra vµ t×m ra sù cè. NÕu do mÊt ®iÖn th× gäi thî ®iÖn ®Õn s÷a. NÕu do thiÕu níc hay ¸p lùc b¬m lªn kh«ng ®ñ th× ph¶i bæ xung níc vµ ®iÒu chØnh ¸p lùc n©ng ë c¸c b¬m Pu505 ®Õn Pu508. NÕu do hÖ thèng liªn ®éng th× ta ph¶i s÷a l¹i hÖ thèng nµy. B¨ng t¶i ch¹y lÖch híng: - Nguyªn nh©n: +Mèi nèi b¨ng t¶i bÞ lÖch + èc ®iÒu chØnh ë l« ®iÒu chØnh b¨ng t¶i bÞ lÖch + Do lùc t¸c dông lªn b¨ng t¶i lín + Do b¨ng t¶i bÞ dïn + Do gç mét ®Çu ë trªn, mét ®Çu ë díi cïng víi lùc lín - C¸ch kh¾c phôc: + NÕu do mèi nèi th× ta ph¶i nèi l¹i + èc ®iÒu chØnh b¨ng t¶i láng. Ta ph¶i xiÕt l¹i, theo nguyªn lý l¸i ch¨n hay bªn nµo bÞ lÖch th× ta ph¶i xiÕt chÆt èc phÝa ngîc l¹i vµ th¶ láng èc phÝa kia + Do b¨ng t¶i trïng th× ta ph¶i ®iÒu chØnh ë l« c¨ng + Do qu¸ t¶i th× ta ph¶i ®iÒu chØnh lîng gç xuèng b¨ng t¶i cho phï hîp M¸y chÆt m¶nh kh«ng ®a m¶nh lªn buång lµm ®Òu: - Nguyªn nh©n: + C¸nh qu¹t bÞ mßn: kh«ng ®ñ giã ®Ó ®Èy m¶nh lªn + Khe hë gi÷a m©m dao vµ vá thïng: bÞ tho¸t khÝ ra ngoµi + ¸p lùc buån lµm ®Òu cao qu¸: dÉn ®Õn chªnh lÖch ¸p suÊt gi÷a buång lµm ®Òu vµ m¸y chÆt. Tõ ®ã dÉn ®Õn t¾c m¶nh hoÆc qu¹t kh«ng thæi m¶nh lªn ®îc. Tr Trêng êng §HBK-HN Líp CN giÊy-xenluloza-K45 15 Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 - C¸ch kh¾c phôc: + NÕu qu¹t bÞ mßn th× ta ph¶i thay c¸nh qu¹t + NÕu do hë ë vá thiÕt bÞ th× gäi c¬ khÝ ®Õn hµn l¹i + Do ¸p lùc buång lµm ®Òu cao: t×m nguyªn nh©n . NÕu t¾c bu«ng lµm ®Òu hay c¸c ®êng khÝ håi lu th× ta ph¶i th«ng chóng. 5.M¸y chÆt m¶nh kh«ng ®Òu kÝch cì: - Nguyªn nh©n: + Do ®é nghiªng lìi kh«ng ®óng qui ®Þnh lµ 350 hoÆc chiÒu réng gãc mµi lµ 17mm + Dao kh«ng ®ñ s¾c + Kho¶ng c¸ch gi÷a dao bay vµ dao ®Õ qu¸ lín hoÆc qu¸ nhá (do dao bay vµ dao ®Õ bÞ mßn) - Kh¾c phôc: dõng m¸y chÆt + Do ®é nghiªng lìi kh«ng ®óng qui ®Þnh th× mµi l¹i cho ®óng 35 0 hoÆc chiÒu réng gãc mµi lµ 17 mm + Dao kh«ng ®ñ s¾c th× mµi l¹i + NÕu dao bay hay dao ®Õ bÞ mßn th× ph¶i thay 6.Sµng kh«ng vËn hµnh ®îc hoÆc ®ang vËn hµnh th× bÞ dõng: - Nguyªn nh©n: + Do mÊt diÖn + Do tôt c¸nh tay ®ßn lÖch t©m ®îc l¾p gi÷a sµng vµ m« t¬ - Kh¾c phôc: dõng sµng + NÕu mÊt ®iÖn th× gäi thî ®iÖn ®Õn kiÓm tra vµ söa + NÕu do tôt c¸nh tay ®ßn th× gäi c¬ khÝ ®Õn söa 7.Trêng hîp sµng bÞ mÊt t¸c dông cña thuû lùcg©y nªn vì con l¨n Ðp: Nguyªn nh©n: +Do èc con l¨n bÞ bung ra. +Do hµm Ðp m«t¬ thuû lùc mÊt ®iÖn. Kh«ng ®ñ dÇu dÉn ®Õn ¶nh hëng ®Õn con l¨n Ðp. 8.Trêg hîp mÊt ®iÖn ®ét ngét, c¸ch xö lý : +Th«ng b¸o ®· bÞ mÊt ®iÖn hoÆc do bÞ vì vßng bi nã sinh ra lµm qu¸ t¶i dÉn ®Õn m¸t ®iÖn. +§øt xÝch cµn th«ng b¸o c¬ khÝ xö ch÷a. 9.§ãng m¸y dµi h¹n cÇn tiÕn hµnh kiÓm tra: +b¶o dìng. +Tæng vÖ sinh toµn bé ph©n xëng. +CÇn thay thÕ, b¶o dìng nh÷ng g× háng hãc 10. Sµng bÞ mÊt t¸c dông rung l¾c - Nguyªn nh©n: +do mÊt ®iÖn +Buång lµm ®Òu bÞ t¾c lµ do lîng m¶nh cÊp vµo buång lµm ®Òu qu¸ nhiÒu. Trong buång lµm ®Òu cã vÝt xo¾n ®Èy m¶nh nguyªn liÖu tr¶i ®Òu xuång sµng. NÕu nh lîng m¶nh qu¸ nhiÒu trong buång lµm ®Òu, g©y t¾c chç vÝt xo¾n lµm cho nguyªn liÖu kh«ng ch¶y xuèng sµng. +Khe hë chç dao c¾t qu¸ lín lµm cho m¶nh qu¸ cì g©y t¾c chç buång lµm ®Òu. Tr Trêng êng §HBK-HN Líp CN giÊy-xenluloza-K45 16 Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 B. Ph©n xxëng ëng bét: I. S¬ ®å d©y chuyÒn c«ng ph©n xëng nÊu bét: Tr Trêng êng §HBK-HN Líp CN giÊy-xenluloza-K45 17 Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 II. ThuyÕt minh d©y chuyÒn ph©n xëng bét: M¶nh (gç,tre) tõ b·i nguyªn liÖu ®îc vÝt t¶i 526 Ev401 cÊp m¶nh tíi vÝt t¶i ®øng Ev402, m¶nh ®îc cÊp lªn b¨ng t¶i Ev404 chuyÒn ®Õn Xyl« m¶nh 526 Ch70. HÖ thèng vÝt t¶i ë ®¸y Xyl« Ev406-1Ev406-5 gåm 5 vÝt c¸c vÝt t¶i cã thÓ ®îc t¸ch ra vµ ho¹t ®éng tuú theo lùa chän cña ngêi c«ng nh©n vËn hµnh ( th«ng thêng ch¹y 2 vÝt hoÆc 3 vÝt v× m¶nh kh« cøng). M¶nh ®îc ®a tíi b¨ng t¶i Ev407, trªn b¨ng t¶i cã m¸y dß kim lo¹i Mg001 hÖ thèng nµy ®îc liªn ®éng t¸ch kim lo¹i ra vµ sau ®ã tíi vÝt t¶i Ev409. VÝt t¶i nµy ch¹y ®îc 2 chiÒu, mét chiÒu ®a m¶nh tíi vÝt t¶i Ev410 vµ chiÓu kia cÊp m¶nh vµo nåi nÊu sè1(Di01). M¶nh tõ vÝt t¶i Ev410 còng ®îc cÊp t¬ng tù nh vËy ®Ó ®a m¶nh vµo nåi nÊu 2(Di02) hoÆc nåi nÊu 3(Di03). ë ba nåi nÊu ®îc cÊp m¶nh ®Çy dïng ¸p suÊt 0,45 MPa ®Ó t¨ng ®é chÊt chÆt, tiÕn hµnh x«ng h¬i ®uæi hÕt kh«ng khÝ nåi nÊu ra th«ng thêng 1015 phót. TiÕp tôc cÊp dÞch vµo nåi nÊu thêi gian 58phót. ë ®©y ta cÊp dÞch 2/3 ë ®Ønh vµ 1/3 ë ®¸y th«ng qua thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt He34. Nhê b¬m tuÇn hoµn dÞch Pu508. Ta ®ãng van n¾p nåi l¹i tiÕn hµnh qu¸ tr×nh nÊu bét thêi gian t¨ng nhiÖt 9095 phót trong qu¸ tr×nh t¨ng nhiÖt cã phÇn t¶i khÝ gi¶ ®Ó qu¸ tr×nh thÈm thÊu dÞch diÔn ra tèt, cø chªnh lÖch ¸p suÊt th× th¶i khÝ gi¶ b»ng van cÇu B05 tiÕn hµnh thêi gian b¶o «n 6575 phót. Lóc nµy ph¶n øng diÔn ra rÊt m·nh liÖt. Thêi gian phãng 20 phót ®Ønh vµ ®¸y. Bét sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh nÊu tæng thêi gian 235 248 phót. Phãng ®Ønh h¹ ¸p suÊt 4,5MPa ®ãng van phãng ®Ønh nåi b»ng tay. TiÕp tôc phãng ®¸y bét vÒ bÓ phãng Ch60. DÞch ®en sau khi nÊu ®a vÒ bÓ Ch82 th«ng qua van B01. T¹i bÓ Ch82 nµy dïng b¬m Pu527 ®a vÒ bÓ phãng Ch60 vµ cßn cÆn dïng b¬m Pu523 th¶i ra cèng. Lîng níc ngng sau khi nÊu tËp trung vµo Ch66 (tæng cña ba nåi nÊu). T¹i bÓ níc ngng Ch66 nhê b¬m Pu505a ®a vµo thiÕt bÞ ngng tô He37 cßn lîng níc bÈn dïng b¬m Pu505b th¶i ra ngoµi. T¹i thiÕt bÞ trao ®æi He37 ®Ó thu l¹i lîng níc nãng ta bæ sung níc s¹ch VKK ®i xuèng níc ngng ®i lªn thu ®îc lîng níc nãng ®em ®i c¸c bé phËn kh¸c cßn lîng h¬i ®i ®Õn ph©n xëng ®éng lùc. Cßn lîng h¬i cña nåi nÊu ®îc cÊp qua thiÕt bÞ ngng tô He32 vµ He33 trªn bÓ Ch67 nh»m thu l¹i lîng níc ngng vµo Ch67. T¹i Ch67 dïng b¬m Pu504 ®a lªn He33 vµ Pu511 ®a lªn He32 cßn b¬m Pu503 ®em ®i cÊp Tr Trêng êng §HBK-HN Líp CN giÊy-xenluloza-K45 18 Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 níc cho bé phËn röa. TiÕp tôc lîng níc ngng ë trong bÓ nhê b¬m Pu502 cÊp tíi b×nh läc Sc220 vµ Sc221 môc ®Ých t¸ch s¬ x¬i cßn xãt l¹i. TiÕp tôc lîng níc nµy ®a sang thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt He30, He31. T¹i thiÕt bÞ nµy ®îc chia lµm hai phÇn mét phÇn ch¶y trµn sang bÓ níc nãng Ch68 cßn phÇn quay trë l¹i tríc b¬m Pu511. T¹i bÓ níc nãng Ch68 dïng b¬m Pu501 cÊp cho bé phËn röa Bét sau khi ë bÓ phãng Ch60 nhê c¸nh khuÊy Ag120 nång ®é bét 10-12%. B¬m Pu601 ®a bét vµo Sc001 sµng mÊu m¾t. Bét kh«ng hîp c¸nh ®em läc c¸t Sc003. Bét hîp c¸ch ë läc c¸t ®em ®i lo¹i bá mÊu m¾t Sc002. Bét hîp c¸ch ë Sc002 bæ sung l¹i ®êng bét tèt cña Sc001 môc ®Ých tËn dông l¹i bét. TiÕp tôc bét tèt ra khái Sc001 ®em ®i röa. ë ®©y B·i B»ng dïng hÖ thèng röa ngîc chiÒu gåm bèn m¸y röa. Bét ®i vµo m¸y röa Th100 ®îc pha lo·ng nång ®é tõ 1-1,5%. Bét ra khái m¸y röa nång ®é 10-12% nhê vÝt t¶i Ev121 ®a bét ®i pha lo·ng 1-1,5% vµo m¸y röa Th101. Bét ra khái m¸y röa nång ®é tõ 10-12% nhê vÝt t¶i Ev122 ®a bét vµo m¸y röa Th102 pha lo·ng nång ®é 1-1,5%, bét ra khái m¸y röaTh102 cã nång ®é 10-12% nhê vÝt t¶i Ev123 ®a bét vµo m¸y röa Th103 bét ra khái m¸y röa cã nång ®é 10-12% nhê vÝt t¶i Ev124 ®a sang bÓ Ch84. Cßn lîng níc bæ sung cho qu¸ tr×nh níc ë Ch67, Ch68, níc VKK, níc Ch85 nhê b¬m Pu538. Níc ®i tõ m¸y röa Th103, níc läc sau khi röa ®a vÒ bÓ Ch79 ®îc Pu519 dïng ®Ó pha lo·ng bét vµ Pu518 b¬m níc lµm giai ®o¹n Th102. Cßn dÞch läc ë Ch78 cña m¸y röa Th102 ®îc b¬m 517 dïng pha lo·ng bét ë tríc Th102. Cßn b¬m Pu516 b¬m cÊp cho giai ®o¹n Th101 dÞch läc th× ë Ch77 ®îc b¬m 515 pha lo·ng bét, b¬m 514 b¬m dÞch läc lµm dÞch röa cho giai ®o¹n Th100. DÞch läc ë Th100 tËp trung Ch76. Nhê b¬m 512 pha lo·ng bét vµ b¬m 513 b¬m vÒ bÓ phãng Ch60 vµ sµng mÊu m¾t Sc001 . C¸c bÓ chøa dÞch läc Ch76, Ch77, Ch78, Ch79 ®a sang bÓ ph¸ bät Ch80. T¹i bÓ Ch80 ®îc b¬m Pu520 b¬m vÒ m¸y läc dÞch ®en Th104. Môc ®Ých t¸ch x¬ sîi cßn sãt l¹i. Bét thu ®îc ë Th104 bæ sung vµo ®êng bét ®i vµo m¸y röa, cßn dÞch ®en tËp trung ë Ch71 nhê b¬m Pu507 b¬m ®a vÒ nåi nÊu cßn ®êng ® sang bé phËn chng bèc nhê b¬m Pu517 ®é Be0=11. Bét sau röa tËp trung ë bÓ 534Ch84 nhê c¸nh khuÊy Ag126 khuÊy trén bét, nhê b¬m Pu535 ®a bét vÒ tríc Ch85. Níc läc ë Ch85 nhê b¬m Pu527 pha lo·ng bét ®a vµo giai ®o¹n sµng Sc223. Bét hîp c¸ch th× tiÕp tôc sang läc c¸t. Cßn bét kh«ng hîp c¸ch ®a sang sµng Sc224 nhê b¬m Pu611. Bét hîp c¸ch cña sµng Sc224 theo ®êng bét hîp c¸ch cña Sc223 ®i qua läc c¸t. Cßn bét kh«ng hîp c¸ch th× quay vÒ Ch86. ë Ch86 nhê b¬m Pu523 b¬m bét vµo Sc225. Bét hîp c¸ch th× quay trë l¹i ®êng bét vµo cña Sc224. Cßn bét kh«ng hîp c¸ch Sc225 qua sµng rung cÆn th× lo¹i bá. Bét tèt cña sµng rung th× ®a vµo Ch90 nhê b¬m Pu529 ®i vµo läc c¸t Sc303. Bét hîp c¸ch ë Sc301 vÒ Ch86. Cßn bét kh«ng hîp c¸ch lo¹i bá qua cèng th¶i. Bét hîp c¸ch ë Sc223 vµ Sc224 ®i vµo giai ®o¹n läc c¸t tiÕp tôc pha lo·ng nång ®é bét tõ 2,5 xuèng 0,6% th«ng qua b¬m Pu612 ë Ch85. Bét pha lo·ng xong ®i vµo giai ®o¹n läc c¸t Sc302. Dßng bét tèt ®em ®i röa ë Th108 vµ 109, bét tiÕp tôc pha lo·ng xuèng 0,51% tríc khi ®Õn röa. Cßn bét kh«ng hîp c¸ch ë Sc302 ®îc pha lo·ng tiÕp nhê b¬m Pu613 ë Ch85 ®i vµo Sc303, bét hîp c¸ch cña Sc303 ®îc quay trë l¹i dßng bét ®i vµo Sc302. Cßn bét kh«ng hîp c¸ch tiÕp tôc pha lo·ng nhê Pu614 ®i vµo läc c¸t Sc304, bét hîp c¸ch cña Sc304 quay trë l¹i dßng bét ®i vµo Sc303. Cßn bét kh«ng hîp c¸ch ë Sc304 tiÕp tôc pha lo·ng Pu615 ë Ch85 tiÕp tôc ®i vµo läc c¸t Sc305, dßng Tr Trêng êng §HBK-HN Líp CN giÊy-xenluloza-K45 19 Website Website:: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ( : 0918.775.368 bét tèt cña Sc305 quay trë l¹i ®êng bét vµo cña Sc304. Cßn bét kh«ng hîp c¸ch qua läc c¸t Sc306. Bét tèt ë Sc306 tiÕp tôc quay trë l¹i ®êng bét vµo Sc305. Cßn cÆn cña Sc306 lo¹i bá ra ngoµi. Bét tèt ë giai ®o¹n Sc302 ®em ®i röa nång ®é 0,51%, bét ra khái m¸y röa nång ®é 10-12% nhê vÝt t¶i Ev127 ®a bét sang b¬m trung b×nh MC. Cßn dÞch läc cña m¸y röa Th108 vµ Th109 ®îc tËp trung Ch89, nhê b¬m Pu534 cÊp níc cho giai ®o¹n sµng Sc223, Sc224, Sc225. Tõ bÓ Ch89 ch¶y trµn qua Ch85. Cßn dÞch läc Th109 ®îc chøa ë Ch85. Tríc khi ra khái Th109 bét ®îc bæ sung dÞch tr¾ng oxy ho¸ ®Ó lµm nguån kiÒm cho giai ®o¹n tiÒn tÈy tr¾ng b»ng oxy TiÕp tôc bét röa xong nång ®é 10-12% cÊp vµo b¬m trung b×nh MC nhê b¬m Pu619 b¬m ®i vµo m¸y trén h¬i Mi001, më van cÊp bét LC- L85 th«ng thêng 45-64%. M¸y trén h¬i bæ sung h¬i vµo qua van FC-F90. Môc ®Ých lµm t¨ng nhiÖt ®é cña bét ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ho¸ chÊt kh¸c. Bét ë b¬m trung b×nh MC nhê b¬m Pu620 t¹o ®é ch©n kh«ng vµ dïng lîng níc cÊp cho m¸y röa Th108, Th109 dïng ®Ó pha lo·ng. Sau ®ã bét ®îc ®a vµo m¸y trén oxi Mi002. CÊp oxy vµo th«ng qua van FC-F91. Môc ®Ých bæ sung oxy vµo t¸ch lignin trong bét cµng thÊp cµng tèt, t¨ng ®é tr¾ng vµ b¶o vÖ x¬ sîi th«ng thêng kappa 12,5, bét tiÕp tôc ®i vµo th¸p ph¶n øng oxy Ch102, ¸p suÊt 35kg/cm2, nhiÖt ®é 90-100oC, thêi gian 30 phót, PH= 10,5-11. Bét sau khi nÊu oxy nhê tÊm g¹t ®a vÒ bÓ chøa Ch103 ®· ®îc pha lo·ng nhê b¬m Pu621 ë Ch104 cña m¸y röa Th102. Bét ë bÓ Ch103 nhê b¬m Pu622 b¬m bét ®i vµo m¸y röa Th102 ®· ®îc pha lo·ng. Bét sau khi röa nång ®é tõ 10-12%. Bét nhê b¬m trung b×nh Pu512A cÊp vµo bÓ Ch83, cßn lîng dÞch röa Th102 tËp trung ë bÓ Ch104 ®îc b¬m trùc tiÕp níc röa cÊp cho m¸y röa Th108 vµ th109 th«ng qua b¬m Pu624 vµ Pu625. Cßn dïng b¬m Pu623 ®em ®i pha lo·ng Th102 nÕu cÇn thiÕt. T¹i b¬m trung b×nh Pu512A cã b¬m ch©n kh«ng Pu512B t¹o ®é ch©n kh«ng. Bét tËp trung ë 534Ch83 nhê c¸nh khuÊy Ag120 khuÊy trén liªn tôc sau ®ã bét ®îc b¬m ®i nhê Pu631 vµo vÝt Ðp Th201, ¸p suÊt 9,8MPa. Bét ®îc Ðp l¹i bëi hai l« nång ®é sau khi Ðp 12-30%, níc läc Th201 ®îc vµo Ch132 tiÕp tôc vµo Ch131 bÓ chøa níc läc sau Ðp. Bét ®îc pha lo·ng nhê Pu632 ë Ch131 ®em ®i pha lo·ng cho vÝt Ðp, ë Ch131 nhê Pu634 pha lo·ng bét xuèng 4% ®i ra khái bÓ Ch83. Níc läc cÊp cho m¸y röa Th102 nhê Pu633 ë bÓ Ch131. Lîng h¬i cña vÝt Ðp vµ lîng h¬i cña vÝt t¶i Ev401 ®îc th¶i ra ngoµi m«i trêng nhê Fa401 Bét ®i ra khái vÝt Ðp Th201 cã nång ®é 25,5% ®a vµo vÝt t¶i Ev401, bét ra khái vÝt t¶i nång ®é 25,5% ®a vµo b¬m trung b×nh MC. T¹i ®©y bét ®îc pha lo·ng ë bÓ níc läc Ch131 vµ nhê b¬m Pu636 t¹o ®é ch©n kh«ng. Bét ra khái ®îc Pu635 b¬m vµo m¸y trén clo Mi201vµ ®Æt LC-L34 vµo vÞ trÝ tù ®éng ®iÒu chØnh ®iÓm ®Æt 46%. Bæ sung khÝ clo vµo, nhiÖt ®é 29 0C, ¸p suÊt 450Kpa, lu lîng 20 m3/h. Bét ra khái m¸y trén ®îc ®a vµo nhê ¸p lùc cña m¸y trén vµo th¸p tÈy ngîc dßng clo Ch142, thêi gian ph¶n øng 30 phót, nhiÖt ®é 350C, ®¹t ®é tr¾ng 43% ISO, PH=2,2-2,3. Bét ra khái th¸p tÈy clo nhê c¸nh cµo Ev402 vµ ®îc pha lo·ng 1% ®îc vµo m¸y röa Th100, nhiÖt ®é níc röa 750C, bæ sung kiÒm 10% vµo. Bét ra khái m¸y röa nhê vÝt t¶i Ev322 ®a vÒ m¸y trén h¬i Mi191. Níc läc cña m¸y röa Th100 ®îc tËp trung vµo Ch63, nhê b¬m Pu502 b¬m pha lo·ng bét ®i vµo m¸y röa Th100 vµ Pu637 pha lo·ng c¸nh cµo Ev402 vµ lu lîng 120m3/h. Tr Trêng êng §HBK-HN Líp CN giÊy-xenluloza-K45 20
- Xem thêm -