Tài liệu Quá trình xây dựng và phát triển của công ty công ty chế tạo

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam - Hungari, tiÒn th©n lµ nhµ m¸y ®éng c¬ ®iÖn ViÖt Nam -Hungari , tªn giao dÞch quèc tÕ lµ VIHEM, ®-îc thµnh lËp ngµy 04 th¸ng 12 n¨m1978 do chÝnh phñ n-íc céng hoµ Hungari viÖn trî trang thiÕt bÞ toµn bé, s¶n phÈm chÝnh lµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i m¸y ®iÖn quay, bal¸t ®Ìn huúnh quang vµ ®Ìn cao ¸p, lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc thuéc Tæng c«ng ty thiÕt bÞ kü thuËt ®iÖn- Bé c«ng nghiÖp. Sau thêi gian ®Çu thùc tËp t¹i c«ng ty, t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty T¸c gi¶ ®· cã ®-îc nh÷ng nhËn thøc cô thÓ h¬n vÒ ho¹t ®éng cña mét doanh nghiÖp, ho¹t ®éng kinh doanh, tæ chøc nguån nh©n lùc t¹i c«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty, tõ nh÷ng kiÕn thøc ®· ®-îc häc ë tr-êng, céng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o h-íng dÉn vµ c¸c Anh c¸c ChÞ phßng kinh doanh C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam - Hungari t¸c gi¶ ®· hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp víi tiªu chÝ chung lµ t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng Marketing vµ x¸c ®Þnh ra ®-îc nh÷ng vÊn ®Ò mµ c«ng ty hiÖn ®ang gÆp ph¶i trong ho¹t ®éng Marketing, nh÷ng vÊn ®Ò nãng báng nhÊt ®Ó tõ ®ã chuÈn bÞ cho giai ®o¹n sau cña ch-¬ng tr×nh thùc tËp, h-íng tíi viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trong Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Néi dung cña b¸o c¸o lµ nh÷ng giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tõ nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp cho tíi nay, T¸c gi¶ xin cam kÕt b¶n b¸o c¸o lµ hoµn toµn trung thùc. Trang 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam - Hungari . I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam - Hungari . C«ng ty C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam - Hungari ®-îc h×nh thµnh trªn c¬ së sù gióp ®ì cña n-íc Céng Hoµ Nh©n D©n Hungari . Ngµy 27/12/1965 t¹i nghÞ ®Þnh th- trao ®æi gi÷a n-íc ViÖt Nam D©n Chñ Céng Hoµ vµ chÝnh phñ n-íc Céng Hoµ Nh©n D©n Hungari vÒ viÖc Hungari gióp ta x©y dùng mét nhµ m¸y chÕ t¹o §éng c¬ ®iÖn . Ngµy 14/2/1978 Bé tr-ëng Bé c¬ khÝ luyÖn kim NguyÔn V¨n kha Ký quyÕt ®Þnh sè1092/cl-cb thµnh lËp nhµ m¸y lÊy tªn nhµ m¸y §éng c¬ ®iÖn ViÖt- Hung, ®©y lµ mét nhµ m¸y cã d©y truyÒn c«ng nghÖ hoµn chØnh chÕ t¹o §éng c¬ ®iÖn, theo thiÕt kÕ cña Hungari cã c«ng suÊt tõ 0.75Kw:10Kw, tèc ®é 1500 vßng/ phót, s¶n l-îng 15000 chiÕc/n¨m. Sù ra ®êi cña nhµ m¸y ®¸nh dÊu mét b-íc ph¸t triÓn trong quan hÖ hîp t¸c h÷u nghÞ gi÷a hai nhµ n-íc ViÖt Nam vµ Hungari lµ quµ tÆng cña nh©n d©n Hungari dµnh cho nh©n d©n ViÖt Nam ®Èy nhanh c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n-íc. Ngµy 20/2/1995 t¹i quyÕt ®Þnh sè 125/Q§ cña Bé tr-ëng Bé c«ng nghiÖp nÆng nhµ m¸y ®-îc chuyÓn tªn thµnh C«ng ty C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam Hungari tªn giao dÞch gäi t¾t lµ VIHEM trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ®· cã nh÷ng b-íc th¨ng trÇm, ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt ®¸ng khen ngîi c«ng ®· tù m×nh v-ît qua nh÷ng khã kh¨n ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp vµ trong thêi kú cã sù biÕn ®éng rÊt lín cña ®Êt n-íc, thêi chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng,nh÷ng giai ®o¹n cã sù biÕn ®æi vµ cã nh÷ng b-íc th¨ng trÇm cã thÓ chia ra nh- sau: Trang 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Giai ®o¹n 1979- 1980. Trong giai ®o¹n ®Çu môc tiªu vµ còng lµ nhiÖm vô rÊt lín cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt s¶n phÈm cung cÊp cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®ång thêi tiÕp tôc l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ x©y dùng ®Ó hoµn thiÖn nhµ m¸y. Do chiÕn tranh ph¸ ho¹i hÇu hÕt thiÖt bÞ cña nhµ m¸y ph¶i di t¸n nhiÒu n¬i, khi thu håi trë l¹i nhiÒu thiÕt bÞ bÞ thÊt l¹c,céng víi sù viÖn trî cña Hungari tuy cã ®ång bé nh-ng kh«ng khÐp kÝn , chÝnh v× vËy ban l·nh ®¹o c«ng ty lóc ®ã ph¶i ch¹y v¹y kh¾p n¬I ®Ó t×m kiÕm sù gióp ®ì hîp t¸c cña c¸c nhµ m¸y trong bé vµ c¸c nhµ m¸y ë ®Þa ph-¬ng céng víi sù thiÕu thèn ®ñ mäi thø tõ nguyªn vËt liÖu ®Õn c«ng nh©n lao ®éng, ®iÖn n-íc mÊt th-êng xuyªn, víi quyÕt t©m cña ban l·nh ®¹o vµ tËp thÓ c«ng nh©n viªn chøc, sau 2 n¨m c«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng cña nh÷ng n¨m nµy ®¹t b×nh qu©n n¨m 1.9 tû ®ång Giai ®o¹n1981-1986. C«ng ty ®· b-íc vµo s¶n xuÊt æn ®Þnh trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sù gia t¨ng cña s¶n l-îng, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®¸nh dÊu mét b-íc tr-ëng thµnh cña C«ng ty s¶n phÈm cña c«ng ty ®-îc ph©n phèi hÇu hÕt c¸c nghµnh kinh tÕ vµ quèc phßng. Tõ n¨m 1993 hai lo¹i ®éng c¬ 0.75Kw vµ 2.2 Kw ®-îc xuÊt khÈu sang Cuba vµ gi¸n tiÕp xuÊt th«ng qua l¾p gi¸p víi c¸c thiÕt bÞ cña c¸c C«ng ty kh¸c thµnh s¶n phÈm hoµn chØnh ®Ó xuÊt khÈu. Tuy vËy t×nh s¶n xuÊt kinh doanh còng cßn kh«ng Ýt khã kh¨n nh-ng víi quyÕt t©m cña ban l·nh ®¹o vµ tËp thÓ c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty, c«ng ty ®· chñ ®éng x©y dùng nhiÒu ph-¬ng ¸n kÕ ho¹ch nh»m gi¶I quyÕt khã kh¨n, t¹o viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng nh-: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt b»ng vËt t- nhµ n-íc cung cÊp. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt b»ng vËt t- tù t×m kiÕm. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt b»ng vËt t- tËn dông tõ t- liÖu s¶n xuÊt chÝnh. Nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ngoµi viÖc giao nép theo chØ tiªu ph©n bæ cña nhµ n-íc c«ng ty ®-îc sö dông mét phÇn dïng ®Ó trao ®æi lÊy vËt t- ®Ó tiÕp tôc s¶n xuÊt, Trang 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mét phÇn ®-îc dïng ®Ó trao ®æi lÊy l-¬ng thùc, thùc phÈm ®Ó bæ xung cho ng-êi lao ®éng nh»m gi¶m bít khã kh¨n. Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng cña nh÷ng n¨m nµy ®¹t b×nh qu©n n¨m 4.6 tû ®ång gÊp 2.42 lÇn s¶n l-îng giai ®o¹n tr-íc. Giai ®o¹n1978- 1988. C«ng ty b-íc vµo thêi kú ®æi míi cña ®Êt n-íc, chÕ ®é bao cÊp mét phÇn ®-îc xo¸ bá kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc c«ng ty lËp tr×nh vµ ®¬n vÞ chñ qu¶n phª duyÖt, s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra kh«ng ®-îc nhµ n-íc bao tiªu n÷a, ®Æc biÖt trong giai ®o¹n nµy gi¸ c¶ thÞ truêng liªn tôc leo thang gi¸ ®Çu ra liªn tôc thay ®æi®Ó phï hîp víi thÞ tr-êng bÊt æn ®Þnh, ®Ó æn ®Þnh s¶n xuÊt ®¶m b¶o ®êi sèng cho ng-êi lao ®éng. Víi môc tiªu nh- vËy l¹i mét lÇn n÷a l·nh ®¹o c«ng ty tËp trung søc lùc vµ tËp trung trÝ tuÖ cña c«ng nh©n viªn t×m kiÕm thÞ tr-êngtrong vµ ngoµi n-íc ®-a s¶n phÈm cña c«ng ty tham gia héi chî quèc tÕ nh»m t×m kiÕm c¬ may, tèc ®é t¨ng tr-ëng tuy cã bÞ tr÷ng l¹i nh-ng c«ng viÖc lµm vµ ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vÉn ®-îc ®¶m b¶o, b»ng c¸ch ph¸t triÓn nhanh nh÷ng mÆt hµng, sö dông triÖt ®Ó nh÷ng phÕ liªu, phÕ phÈm vµ chuyÓn ®æi thÕ hÖ ®éng c¬ ®Ó gi¶m bít chi phÝ ®Çu vµo, t¨ng hiÖu qu¶, 7 chñng lo¹i ®éng c¬ tõ 0.75Kw ®Õn 7.5Kw víi s¶n l-îng chiÕm 26% n¨m ®-îc s¶n xuÊt ®Ó xuÊt khÈu. Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng cña nh÷ng n¨m nµy ®¹t b×nh qu©n n¨m lµ10.13 tû ®ång gÊp 2.2 lÇn s¶n l-îng b×nh qu©n n¨m cña thêi kú 1981- 1986. Giai ®o¹n 1989-1992. Giai ®o¹n nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc chuyÓn h¼n sang c¬ chÕ thÞ tr-êngcã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng X· Héi Chñ NghÜa, doanh nghiÖp tù do kinh kinh doanh trong khu«n khæ ph¸p luËt tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ®ång thêi ®ãng gãp nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n-íc. B-íc ®Çu víi M«i tr-êng kinh doanh míi mÎ, ch-a quen víi c¬ chÕ míi nµy ®Æc biÖt trong thêi kú bao cÊp søc × lín, ®· kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp lóng tóng vµ ph¶i ngõng ho¹t ®éng nh-ng ®èi víi C«ng ty C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam - Hungari ®· cã nhiÒu n¨m tù chñ ®éng Trang 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xoay së ®-a nhµ m¸y vµo ho¹t ®éng víi b¶n lÜnh s¼n cã ®· v-ît qua c¸c giai ®o¹n ®©ú sãng giã. Tuy tèc ®é t¨ng tr-ëng gi¶m do bÞ ¶nh h-ëng cña l-îng dù tr÷ cña c¸c doanh nghiÖp ®-îc cung cÊp trong thêi kú bao cÊp qu¸ nhiÒu nay tung ra thÞ tr-êng lµm cho søc s¶n xuÊt cña toµn x· héi gi¶m, nh-ng nhµ m¸y ®· tù kh¼ng ®Þnh m×nh ®· t¹o ®-îc chç ®øng trªn thÞ tr-êng ®-îc kh¸ch hµng chÊp nhËn. Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng cña nh÷ng n¨m nµy®¹t b×nh qu©n n¨m lµ 7.71 tû ®ång b»ng 76% s¶n l-îng b×nh qu©n n¨m cña thêi kú 1987-1988. Giai ®o¹n 1993 ®Õn nay. Qua nhiÒu n¨m t¹o dùng b»ng nhiÒu cèng søc cña tËp thÓ ban l·nh ®¹o vµ c«ng nh©n viªn chøc toµn c«ng ty, víi sù nh×n nhËn thÞ tr-êng mét c¸c nghiªm tóc c«ng ty ®· t¹o dùng mét m¹ng l-íi tiªu thô trªn c¶ n-íc, s¶n phÈm cña c«ng ty ®-îc ®a d¹ng ho¸ theo yªu cÇu sö dông cña kh¸ch hµng, víi ph-¬ng tr©m " lµm hµi lßng kh¸ch hµng ®ã lµ sù quan t©m, tr¨n trë cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty" chÝnh v× vËy mµ s¶n phÈm cña c«ng ty ®· chiÕm ®-îc -u thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng nhÞp ®é t¨ng tr-ëng hµng n¨m 19.4% nép ng©n s¸ch hµng n¨m10% ®Õn 17% s¶n l-îng b×nh qu©n hµng n¨m t¨ng gÊp 17 lÇn so víi ngµy ®Çu thµnh lËp c«ng ty ®êi sèng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ng-êi lao ®éng kh«ng ngõng ®-îc c¶i thiÖn, mèi quan hÖ víi b¹n hµng kh«ng ngõng ®-îc cñng cè vµ ph¸t triÓn. §Õn nay c«ng ty lµ doanh nghiÖp duy nhÊt ®-îc nhµ n-íc cÊp giÊy chøng nhËn hµng thay thÕ hµng nhËp khÈu , vµ ®· xuÊt khÈu sang nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi kÓ c¶ thÞ tr-êng khã tÝnh nh- hoa kú… HiÖn nay s¶n phÈm cña VIHEM ®· chiÕm ®-îc lßng tin vµ sù ñng hé cña kh¸ch hµngtrªn kh¾p mäi miÒn tæ quèc, v× vËy c«ng ty tiÕp tôc kh«ng ngõng cè g¾ng ph¸t huy nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®-îc vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cho thÊy doanh nghiÖp lµm ¨n hiÖu qu¶ ,kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tr-íc, ®Æc biÖt tõ n¨m 1999 ®Õn nay VIHEM kh«ng ngõng ph¸t víi tèc ®é b×nh qu©n n¨m lµ: gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng lªn 17% n¨m nép ng©n s¸ch nhµ n-íc trªn 15% n¨m lîi nhuËn t¨ng lªn 42% n¨m. Trang 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trªn ®µ ph¸t triÓn ®ã c«ng ty tiÕp tôc thùc hiÖn nh÷ng dù ¸n ®Çu t- chiÒu s©u, ®æi míi thiÕt bÞ, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ më réng s¶n xuÊt. S¶n l-îng ®éng c¬ ®iÖn qua c¸c n¨m(®¬n vÞ: c¸i). N¨m S¶n l-îng N¨m S¶n l-îng 1979 215 1990 4038 1980 1164 1991 3917 1981 1223 1992 4650 1982 1344 1993 9617 1983 1571 1994 9858 1984 3572 1995 12227 1985 4829 1996 13167 1986 5949 1997 13151 1987 5064 1998 15192 1988 6986 1999 20327 1989 4669 2000 24598 2001 30000 2002 34275 Nguån : tµi liÖu lÞch sö c«ng ty. Trang 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam - Hungari . 1. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty . Lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh trùc thuéc bé c«ng nghiÖp, thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh, theo nh÷ng quy ®Þnh vÒ lÜnh vùc kinh doanh ®· ®-îc cÊp giÊy phÐp, lµ ®¬n vÞ tù h¹ch to¸n, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t- c¸ch ph¸p nh©n cã tµi kho¶n vµ con dÊu riªng. X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kinh doanh, s¶n xuÊt cña c«ng ty theo quy chÕ hiÖn hµnh ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña c«ng ty nghiªn cøu kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, nhu cÇu thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc ®Ó cã biÖn ph¸p ®Èy m¹nh quan hÖ kinh tÕ vµ th-¬ng m¹i gi÷a doanh nghiÖp víi c¸c doanh nghiÖp n-íc ngoµi . HiÖn nay c«ng ty ®ang cung øng dÞch vô l¾p ®Æt söa ch÷a trªn 90 lo¹i s¶n phÈm, §éng c¬ ®idiÖn mét pha c«ng suÊt tõ 0.125Kw- 2.2Kw. §éng c¬ ®iÖn ba pha thÕ hÖ 3 kú vµ 4 kú c«ng suÊt tõ 125Kw ®Õn 1000Kw. Ba l¸t ®Ìn èng lo¹i 20w- 40w Qu¹t ®iÖn c«ng nghiÖp. Tõ th¸ng 6/1999 c«ng ty tiÕn hµnh x©y dùng hÖ thèng v¨n b¶n cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng theo tiªu chuÈn ISO9000 vµ ngµy 1/4/2000 c«ng ty ®· ®-îc QUACERR cÊp chøng chØ ISO9002,c«ng ®· tù m×nh ®-a ra môc tiªu tho· m·n kh¸ch hµng, ®Æt ra cho m×nh chÝnh s¸ch chÊt l-îng xuyªn suèt toµn c«ng ty, ®-îc ¸p dông tõ c¸c phßng ban cho tíi c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt: "víi ph-¬ng ch©m tho¶ m·n kh¸ch hµng lµ môc tiªu cao nhÊt, chÊt l-îng lµ ch×a kho¸ cña mäi thµnh c«ng" v× vËy C«ng ty C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam - Hungari kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó xøng ®¸ng lµ nhµ cung cÊp m¸y ®iÖn hµng ®Çu ViÖt Nam , ®Ó thùc hiÖn ®-îc ®iÒu ®ã c«ng ty ®· cam kÕt: Lu«n t×m hiÓu mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó s¶n phÈm vµ dÞch vô cña m×nh ®¸p øng ®-îc mäi yªu cÇu vµ mong muèn cña hä. Th-êng xuyªn tiÕn hµnh c«ng t¸c ®µo t¹o ®Ó mäi thµnh viªn ®Òu ý thøc vµ cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh c«ng viÖc cã chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt. Mäi thµnh viªn cña VIHEM ®Òu cã c¸c c¬ héi ngang nhau trong viÖc ph¸t triÓn n¨ng lùc c¸ nh©n vµ ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn chung cña toµn c«ng ty. Duy tr× hiÖu lùc hiÖu qu¶ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îngtheo tiªu chuÈn ISO dùa trªn viÖc kh«ng ngõng c¶i tiÕn víi sù tham gia cña mäi thµnh viªn trong c«ng ty. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam - Hungari . Trang 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc c«ng ty tæ chøc vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty theo chÕ ®é vµ chñ tr-¬ng, gi¸m ®èc ®¹i diÖn cho toµn bé ®¹i diÖn cho toµn bé c«ng nh©n viªn, thay mÆt c«ng ty trong c¸c mèi quan hÖ víi b¹n hµng. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc cã mét sè phã gi¸m ®èc ®-îc ph©n c«ng phô tr¸ch ë mét sè lÜnh vùc, kÕ ®ã lµ c¸c phßng ban víi chøc n¨ng kh¸c nhau. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Gi¸m ®èc lµ ng-êi ®¹i diÖn cña c«ng ty tr-íc ph¸p luËt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty, gi¸m ®èc lµ ng-êi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong c«ng ty. Phã gi¸m ®èc kü thuËt : chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c kü thuËt, chÊt l-îng s¶n phÈm, c«ng t¸c thiÕt kÕ. Phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh s¶n xuÊt kinh doanh: chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt qu¶n lýc¸c nguån lùc, tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ chÝnh s¸ch tiÒn l-¬ng, thu nhËp, ®iÒu hµnh c¬ cÊu lao ®éng ®¬n vÞ. §iÒu hµnh c«ng t¸c hµnh chÝnh, b¶o vÖ y tÕ nhµ trÎ, thi ®ua quan hÖ víi ®Þa ph-¬ng. C¸c phßng chøc n¨ng: lµm nhiÖm vô gióp viÖc cho gi¸m ®èc c«ng tû trong qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng viÖc theo chøc n¨ng cña tõng ®¬n vÞ ®· ®-îc gi¸m ®èc duyÖt. Phßng kü thuËt: ®¶m b¶o vÒ viÖc thiÕt kÕ s¶n phÈm, qui tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm, nghiªn cøu c¶i tiÕn s¶n phÈm, gióp gi¸m ®èc so¹n th¶o söa ®æi c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt. Phßng kinh doanh: x¸c ®Þnh chiÕn l-îc kinh vµ nghiªn cøu thÞ tr-êng, do mét bé phËn Marketing ®¶m tr¸ch tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng Marketing cho c«ng ty, phèi hîp víi nh÷ng bé phËn kh¸c ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶, phßng kinh doanh cã nhiÖm vô tr×nh gi¸m ®èc c¸c ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸, ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh cña c«ng ty, t×m kiÕm thÞ tr-êng. Phßng qu¶n lý s¶n suÊt :lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt theo th¸ng cho toµn c«ng ty, lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc cña c«ng ty lµ trung t©m t¸c nghiÖp ®Ó thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh toµn c«ng ty. Phßng thiÕt bÞ: lµm c«ng t¸c b¶o d-ìng thiÕt bÞ trong toµn c«ng ty, qu¶n lý an toµn vÖ sinh c«ng nghiÖp, ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông thiÕt bÞ, tr×nh gi¸m ®èc c¸c biÖn ph¸p sö dông thiÕt bÞ n¨ng l-îng. Phßng qu¶n lý chÊt l-îng: x¸c ®Þnh nguån gèc s¶n phÈm, tiÕn hµnh kiÓm tra thö nghiÖm s¶n phÈm, kiÓm tra thiÕt bÞ ®o l-êng, thö nghiÖm kh¾c phôc phßng ngõa, x¸c nhËn qu¸ tr×nh vµ ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt cña s¶n phÈm. Trang 8 Phßng qlcl Trang 9 Phßng tµi chÝnh Quan hÖ ®iÒu hµnh chung Phßng kü thuËt Phã gi¸m ®èc kü thuËt X-ëng c¬ khÝ §¹I diÖn l·nh ®¹o vÒ chÊt l-îng Phßng thiÕt bÞ Phã gi¸m ®èc kinh doanh Gi¸m ®èc Quan hÖ ®iÒu hµnh htcl Phßng tchc Phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh Phßng b¶o vÖ X-ëng ®iÖn Phßng kinh doanh Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt S¬ ®å tæ chøc bé m¸y c«ng ty VIHEM Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phßng tµi chÝnh: lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh hµng th¸ng, quÝ, n¨m ®Ò xuÊt viÖc sö dông nguån vèn cã hiÖu qu¶ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh, thèng kª trong c«ng ty theo hÖ thèng qu¶n lý cña nhµ n-íc. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: x¸c ®Þnh nhu cÇu,bè chÝ nh©n lùc cho c¸c bé phËn trong toµn c«ng ty lËp hå s¬ tæ chøc c¸c kho¸ ®µo t¹o trong vµ ngoµi c«ng ty. Phßng b¶o vÖ: tæ chøc tuÇn tra canh g¸c b¶o vÖ s¶n xuÊt, an ninh trËt tù ®Ò phßng ch¸y næ. Phßng ISO: lµm nhiÖm vô kiÓm tra ®«n ®èc duy tr× hiÖu lùc, hiÖu qu¶ cña qu¶n lý chÊt l-îng theo tiªu chuÈn ISO9002. Gi¸m ®èc c¸c x-ëng: sö dông chØ ®¹o ®«n ®èc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®· ®-îc lËp sao cho ®¶m b¶o n¨ng xuÊt chÊt l-îng, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®¶m an ninh , an toµn lao ®éng, sö sông ®óng, hîp lý nguyªn vËt liÖu ®Ó hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao nhÊt. C¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty : C¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . C«ng ty trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i ®éng c¬ ®iÖn 1 pha vµ 3 pha, balat ®Ìn huúnh quang, qu¹t c«ng nghiÖp. X-ëng c¬ khÝ: chuyªn m«n gia c«ng c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ. X-ëng ®iÖn: cho ra c¸c s¶n phÈm hoµn chØnh lµ ®éng c¬ vµ bal¸t c¸c lo¹i. X-ëng thiÕt bÞ: söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ, cung cÊp n-íc, khÝ ho¸ cho hai x-ëng chÝnh. Trang 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam - Hungari. i- KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian qua. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhê c¬ chÕ th«ng tho¸ng h¬n, ho¹t ®éng ®Çu tph¸t triÓn ®-îc nhµ n-íc khuyÕn khÝch h¬n vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c doanh nghiÖp më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng c-êng hîp t¸c kh«ng chØ ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp trong n-íc mµ cßn víi nh÷ng c«ng ty n-íc ngoµi, nh÷ng chÝnh s¸ch, nh÷ng bé luËt ®· dÇn ®-îc c¶i tiÕn ®æi míi cho phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho c¸c doanh nghiÖp trong n-íc ph¸t triÓn ®¾c biÖt lµ nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän, ®Ó c¸c c«ng ty trong n-íc cã ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty n-íc ngoµi, trong tiÕn tr×nh héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi mµ tr-íc m¾t lµ héi nhËp AFTA vµ tõng b-íc chuÈn bÞ tham gia tæ chøc th-¬ng m¹i thÕ giíi WTO. NhËn thÊy nh÷ng thuËn lîi vµ còng lµ nh÷ng nhiÖm vô tr-íc m¾t ®ã C«ng ty C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam - Hungari còng nh- nh÷ng c«ng ty trong n-íc kh¸c,®· kh«ng ngõng cè g¾ng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng,kh«ng ngõng c¶i tiÕn ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao, chñng lo¹i s¶n phÈm ®an d¹ng tho¶ m·n nhu cÇu, mong muèn cña ng-êi sö dông nh- ph-¬ng ch©m mµ c«ng ®· ®-a ra " tho¶ m·n kh¸ch hµng lµ môc tiªu cao nhÊt" " chÊt l-îng lµ ch×a kho¸ cña mäi thµnh c«ng". Tuy nhiªn c«ng ®· vµ ®ang gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n rÊt lín trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn môc tiªu cña m×nh, mét mÆt nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña nhµ n-íc cã xu h-íng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp, xong còng do nh÷ng thay ®æi th-êng xuyªn ®ã ®· g©y ra sù mÊt æn ®Þnh trªn thÞ tr-êng, møc thuÕ th-êng xuyªn thay ®æi lµm cho gi¸ c¶ thÞ tr-êng còng bÞ thay ®æi theo lµm ¶nh h-ëng tíi t©m lý cña ng-êi tiªu dïng. ViÖc më cöa cho sn¶ phÈm n-íc ngoµi trµn ngËp vµo thÞ tr-êng trong n-íc ®Æc biÖt lµ hµng Trung Quèc, mµ biÖn ph¸p kiÓm so¸t vÒ chÊt l-îng vµ gi¸ c¶ l¹i ch-a hiÖu qu¶, dÉn ®Õn søc c¹nh Trang 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tranh trªn thÞ tr-¬ng ngµy mét t¨ng lªn lµm trùc tiÕp gi¶m thÞ phÇn cña c¸c c«ng ty trong n-íc do søc c¹nh tranh lín, mµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty trong n-íc l¹i kÐm,do ®ã trùc tiÕp lµm gi¶m thÞ phÇn cña c¸c c«ng ty trong n-íc,hµng ngo¹i nhËp gi¸ rÎ, chÊt l-îng kh«ng thua kÐm do s¶n xuÊt b»ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cã n¨ng suÊt cao. Cßn rÊt nhiÒu nh÷ng khã kh¨n mµ c«ng ty hiÖn ®ang gÆp ph¶i nh- nhu cÇu ng-êi sö dông th-êng xuyªn thay ®æi, thiÕu thèn nguyªn vËt liÖu, c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®· cò vµ l¹c hËu so víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nã…Trong nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ®ã tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc toµn C«ng ty C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam - Hungari ®· kh«ng ngõng cè g¾ng biÕt tËn dông nh÷ng thuËn lîi, nh÷ng ®iÓm m¹nh cña m×nh ®ång thêi t×m c¸ch tõng b-íc kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n,®Ó c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn v÷ng m¹nh,s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm chÊt l-îng cao ®-a ra thÞ tr-êng, ®¶m b¶o vµ ngµy cµng n©ng cao h¬n n÷a ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc toµn c«ng ty. B»ng chøng cho thÊy trong 3 n¨m gÇn ®©yho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lu«n v-ît møc kÕ ho¹ch ®-îc giao, doanh thu cña n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tr-íc, nguån vèn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, lîi nhuËn , thóª nép ng©n s¸ch ngµy mét t¨ng, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc ngµy cµng c¶i thiÖn, møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi n¨m sau cao h¬n n¨m tr-¬c s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra ®· cã chç ®øng trªn thÞ tr-êng, chiÕm ®-îc lßng tin cña kh¸ch hµng. §VT: 1 triÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Doanh thu 36100 42100 50200 Lîi nhuËn 7600 9100 12100 Thu nhËp 1.2 1.5 1.65 Nguån: b¸o c¸o KQKD §©y míi chØ lµ nh÷ng con sè vÒ doanh thu, lîi nhuËn cña c«ng ty trong 3 n¨m ®Ó chøng tá r»ng c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. ®Ó cã tÝnh thuyÕt phôc h¬n chóng ta ®i vµo xem xÐt cô thÓ t×nh h×nh sö dông tµi chÝnh vµ t×nh h×nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Trang 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña doanh nghiÖp n¨m 2001 so víi n¨m 2002, chóng ta ph©n tÝch mét sè chØ tiªu hiÖu suÊt ®Ó biÕt ®-îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty. ChØ tiªu ®¬n vÞ 2002 2001 TSC§/ tæng TS. % 48.37 43.71 TSL§/ tæng TS % 51.63 56.29 Nî ph¶i tr¶/ tæng nguån vèn. % 59.70 49.50 Nguån vèn CSH/tæng nguån vèn. % 40.30 50.50 2.1 kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh. lÇn 1.67 2.02 2.2 kh¶ n¨ng thanh to¸n NNH. lÇn 1.18 1.31 2.3 kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh. lÇn 0.03 0.06 2.4 kh¶ n¨ng thanh to¸n NDH. lÇn 0.96 1.07 Tû suÊt LN tr-íc thuÕ / doanh thu. % 2.92 2.79 Tû suÊt LN sau thuÕ / doanh thu. % 1.98 2.10 Tû suÊt LN tr-íc thuÕ / tæng TS. % 2.53 2.62 Tû suÊt LN sau thuÕ / tæng TS. % 1.72 1.96 % 4.27 3.89 1. bè trÝ c¬ cÊu TS vµ NV. 1.1 c¬ cÊu TS. 1.2 c¬ cÊu NV. 2.kh¶ n¨ng thanh to¸n. 3.tû suÊt sinh lêi. 3.1. tû suÊt LN/ doanh thu. 3.2 tû suÊt LN / tæng TS. 3.3 tû suÊt LN sau thuÕ /NVCSH Nguån: phßng tµi chÝnh. Trang 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 N¨m 2002 ®Ó n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt c«ng ty ®· ®Çu t- nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ lµm t¨ng TSC§, v× vËy c¬ cÊu TSC§ vµ TSL§ ®· cã sù thay ®æi vèn vay t¨ng lªn nî ph¶i tr¶ chiÕm tû träng cao trong sè nguån vèn so víi nguån vèn chñ së h÷u. Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña n¨m 2002so víi n¨m 2001 cã gi¶m ®i nh-ng sÏ cã xu h-íng t¨ng lªn trong nh÷ng n¨m sau do khÊu hao dÇn TSC§, tr¶ bít nh÷ng kho¶n nî ng¾n h¹n, dµi h¹n. Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu t¨ng lªn so víi cung kú n¨m 2001, nh-ng tû suÊt lîi nhuËn trªn tæng tµi s¶n l¹i gi¶m so víi n¨m tr-íc do ®Çu t- thªm m¸y mãc thiÕt bÞ lµm tæng tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng lªn so víi n¨m tr-íc lµm t¨ng tæng tµi s¶n. Trang 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®¬n vÞ: §ång ChØ tiªu Sè ®Çu kú Sè cuèi kú 1. c¸c kho¶n ph¶i thu. 8414743681 14089837356 Ph¶i thu tõ KH. 6857537096 10942286310 Tr¶ tr-íc cho ng-êi b¸n. 1446977670 2837760227 51785535 34304485 58443380 239486334 2.c¸c kho¶n ph¶i tr¶. 19580885218 31432205062 2.1 nî dµi h¹n. 2397036030 8328138190 2397036030 8328138190 17183849188 23104006872 vay ng¾n h¹n 11275043629 14764039784 nî ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n 3720747003 5137972707 ng-êi mua ph¶i tr¶ tr-íc. 60657911 106437711 Ph¶i nép thuÕ. 2062124042 2712578397 C¸c kho¶n ph¶i nép NN. 8507268 150885645 73783868 132152628 Cho vay. Ph¶i thu. Ph¶i thu néi bé. Ph¶i thu kh¸c vay ng¾n h¹n nî dµi h¹n. 2.2 nî ng¾n h¹n. Doanh thu nhËn tr-íc. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. Ph¶i tr¶ néi bé. Ph¶i tr¶ kh¸c Trang 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæng 27995628899 Nguån: phßng tµi chÝnh- b¸o c¸o KQKD 2002 Trang 16 45522042428 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 T×nh h×nh thu nhËp cña c«ng nh©n viªn. ®¬n vÞ: ®ång ChØ tiªu KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Kú nµy Tæng quÜ l-¬ng Kú tr-íc 7800000000 6200000000 Tæng thu nhËp 7800000000 6200000000 TiÒn l-¬ng b×nh qu©n 16445529 1342863 Thu nhËp b×nh qu©n 1644529 1342863 TiÒn th-ëng Nguån: phßng tµi chÝnh- b¸o c¸o KQKD 2002. T×nh h×nh thay ®æi nguån vèn chñ së h÷u. ®¬n vÞ: ®ång. Trang 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChØ tiªu §K nguån vèn kinh doanh. 19027033268 NS cÊp 6758774317 577931628 C¸c quÜ. 266553982 577931628 161143180 481609690 19206000 624752870 105410802 96321938 19206000 182526740 186346702 405540387 138213600 453673489 125306302 357379418 138213600 344472120 61040400 48160969 19479933952 983472015 QuÜ §TPT. T¨ng TK Gi¶m TK CK 19027033268 19206000 6758774317 825279610 QuÜ NCKH&§T QuÜ DPTC Nguån vèn §TXDCB NS cÊp Nguån kh¸c QuÜ kh¸c QuÜ khen th-ëng QuÜ phóc lîi QuÜ DP mÊt viÖc Tæng 109201369 157419600 20305986367 Nguån: phßng tµi chÝnh- b¸o c¸o KQKD 2002. Lý do cã sù thay ®æi nguån vèn chñ së h÷u. Tæng sè gi¶m trong kú lµ1574196000§ do chi quÜ khen th-ëng phóc lîi vµ quÜ dù phßng tµi chÝnh lªn cÊp trªn. Tæng sè t¨ng trong kú lµ 983472015§ do ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2001 vµo c¸c quÜ theo chÕ ®é vµ thu kh¸c tõ ho¹t ®éng phóc lîi. T×nh h×nh t¨ng gi¶m c¸c kho¶n ®Çu t- vµo ®¬n vÞ kh¸c. §¬n vÞ: ®ång. ChØ tiªu §Çu kú Trang 18 Cuèi kú Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Çu t- ng¾n h¹n §Çu t- CK §TNH kh¸c §Çu t- dµi h¹n 9778125000 9778125000 9778125000 9778125000 9778125000 9778125000 §Çu t- CK §Çu t- vµo liªn doanh §Çu t- dµi h¹n Tæng Nguån: phßng tµi chÝnh- b¸o c¸o KQKD 2002. Trang 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chi tiÕt mét sè chØ tiªu b¸o c¸o tµi chÝnh 2002. §¬n vÞ: vnd YÕu tè chi phÝ Sè tiÒn Chi phÝ NL, VL 25966079536 ChÝ phÝ Nhiªn liÖu, ®éng lùc 781919592 Chi chÝ nh©n c«ng TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp BHXH, BHYT,KPC§ 78000000000 566325000 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 1190789215 Chi phÝ mua ngoµi 316243741 ChÝ phÝ kh¸c b»ng tiÒn 2515336494 Tæng céng 39139693578 Nguån: phßng tµi chÝnh- b¸o c¸o KQKD 2002. I.-Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi, rñi ro cña c«ng ty khi tham gia thÞ tr-êng. ThÞ tr-êng cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp, tr-íc hÕt thÞ tr-êng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña doanh nghiÖp, trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp qu¸ tr×nh kinh doanh kh«ng ngõng diÔn ra theo chu kú: mua vËt liÖu, m¸y mãc, thiÕt bÞ, lao ®éng trªn thÞ tr-êng ®Çu vµo vµ tiÕn hµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm sau ®ã b¸n ra trªn thÞ tr-êng ®©ï ra, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, thÞ tr-êng lµ trung t©m nã lµ môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh, mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu cuèi cïng lµ lîi nhuËn, ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu ®ã, doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng hiÖu qu¶ trªn thÞ tr-êng, thÞ tr-êng mang l¹i cho doanh nghiÖp nh÷ng c¬ héi kinh doanh nh-ng còng cã thÓ quËt ng· bÊt cø doanh nghiÖp nµo, nÕu nh- doanh nghiÖp kh«ng cã hiÓu biÕt thËt sù vÒ nã. Trang 20
- Xem thêm -