Tài liệu Quá trình hình thành và phát triển của ty lam nghiep

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn 1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty L©m nghiÖp ViÖt Nam I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty L©m nghiÖp ViÖt Nam. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Tæng c«ng ty L©m nghiÖp ViÖt Nam ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 667/TCL§ ngµy 4/10/1995 cña Bé L©m nghiÖp tr-íc ®©y trªn trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i 10 liªn hiÖp vµ Tæng c«ng ty trùc thuéc Bé, gåm cã 102 l©m truêng, c«ng ty, xÝ ngiÖp, nhµ m¸y. §Þnh h-íng ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty khi ®-îc thµnh lËp lµ nh»m khai th¸c vµ chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm l©m nghiÖp. Trong giai ®oan ®Çu Tæng c«ng ty chó träng vµo viÖc khai th¸c vµ chÕ biÕn, ®ã lµ khai th¸c gç rõng tù nhiªn, c¸c loai ®Æc s¶n l©m nghiÖp, c¸c loai ®éng vËt rõng… ®Ó s¶n xuÊt chÕ biÕn phôc vô nhu cÇu trong n-íc vµ xuÊt khÈu còng nh- ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi mµ nhµ n-íc giao cho Tæng c«ng ty. Trong thêi kú ®Çu míi ®i vµo ho¹t ®éng (96,97 ),Tæng c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh- tæ chøc th× lén xén, c«ng nî lín, kü thuËt nghÌo nµn, tr×nh ®é bé thÊp, thua lç kÐo dµi… nh-ng d-íi sù l·nh ®¹o tµi t×nh cña Héi ®ång qu¶n trÞTæng c«ng ty còng nh- sù chØ ®¹o gióp ®ì cña c¸c Bé, ban nghµnh vµ c¸c ®Þa ph-¬ng, Tæng c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh÷ng b-íc ph¸t triÓn v÷ng ch¾c ®¸ng mõng. Tr-íc sù suy gi¶m nhanh chãng diÖn tÝch rõng tù nhiªn. MÆt kh¸c c¸c môc tiªu ®Þnh h-íng cña Tæng c«ng ty còng cã mét sè ®iÒu chØnh. Tæng c«ng ty l©m s¶n viÖt Nam ®· ®-îc ®æi tªn thµnh Tæng c«ng ty l©m nghiÖp ViÖt Nam theo quyÕt ®Þnh sè 3308 ngµy 18/ 12/1997 cña Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. §¸nh dÊu mét sù thay®æi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty. -1- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khi mµ l©m s¶n ngµy cµng suy gi¶m (®Æc biÖt lµ rõng tù nhiªn) th× nhiÖm vô cña Tæng c«ng ty kh«ng chØ lµ khai th¸c vµ chÕ biÕn l©m s¶n n÷a mµ trång rõng còng lµ mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng hµng ®Çu cña Tæng c«ng ty. §©y lµ yªu cÇu tÊt yÕu ®Ó Tæng c«ng ty cã thÓ ph¸t triÓn l©u dµi, æn ®Þnh vµ ®¶m b¶o c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi do Nhµ N-íc giao cho. Trong giai ®o¹n nµy trªn c¬ së tiÒn ®Ò ®· ®¹t ®-îc tõ c¸c n¨m tr-íc, c¸c n¨m sau ®ã Tæng c«ng ty vÉn gi÷ ®-îc ®µ t¨ng tr-ëng. C¸c chØ tiªu vÒ Doanh thu, Lîi nhuËn, XuÊt khÈu tiÕp tôc t¨ng. §Æc biÖt cho ®Õn hÕt n¨m 2000 Tæng c«ng ty ®· trång ®-îc 27000 ha rõng trong ®ã rõng kinh tÕ lµ 23. 000 vµ rõng phßng hé lµ 4000 ha. Dù tÝnh ®Õn 2005 Tæng c«ng ty sÏ trång ®-îc kho¶ng 200.000 ha rõng ®¶m b¶o nguyªn liÖu cho Tæng c«ng ty ho¹t ®éng l©u dµi vµ æn ®Þnh l©u dµi. Víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh liªn tôc t¨ng tr-ëng trong c¸c n¨m võa qua, kh«ngthÓ kh«ng nh¾c ®Õn vai trß cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn Tæng c«ng ty trong viÖc s¾p xÕp l¹i bé m¸y nh©n sù, c¶i tæ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n vµ ®Ýnh h-íng ®óng cho c«ng t¸c nghiªn cøu, ph¸t triÓn. §iÒu ®ã mét mÆt t¹o sù thÝch nghi cho Tæng c«ng ty trong thêi kú míi, mÆt kh¸c bé m¸y cña Tæng c«ng ty ngµy cµng ®i vµo æn ®Þnh ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña toµn Tæng c«ng ty. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Tæng c«ng ty l©m nghiÖp ViÖt Nam. Tæng c«ng ty L©m nghiÖp ViÖt nam, tªn cò lµ Tæng c«ng ty l©m s¶n ViÖt Nam, lµ Tæng c«ng ty nhµ nuíc h¹ng ®Æc biÖt do Bé l©m nghiÖp quyÕt ®Þnh thµnh lËp theo ñy quyÒn cña thñ t-íng chÝnh phñ. Tæng c«ng ty gåm cã c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn lµ c¸c doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp, c¸c doanh nghiÖp h¹ch to¸n phô thuéc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp. Tæng c«ng ty l©m nghiÖp ViÖt Nam kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ vµ cã c¸c nhiÖm vô sau: - X©y dùng qu¶n lý vµ kinh doanh rõng nguyªn liÖu c«ng nghiÖp. - Khai th¸c vËn t¶i l©m s¶n. - ChÕ biÕn l©m s¶n, n«ng s¶n vµ thñy s¶n. -2- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Kinh doanh l©m s¶n, xuÊt nhËp khÈu l©m s¶n (kÓ c¶ ®éng vËt, chim thó c©y c¶nh), n«ng s¶n vµ thñy s¶n. - Kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu vËt t- kü thuËt phôc vô s¶n xuÊt l©m nghiÖp vµ ®êi sèng cña ng-êi lao ®éng lµm nghÒ rõng - ChÕ t¹o söa ch÷a m¸y l©m nghiÖp, c«ng nghiÖp vµ d©n dông, s¶n xuÊt vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng. - Du lÞch l©m nghiÖp: kh¸ch s¹n, l÷ hµnh quèc tÕ vµ néi ®Þa, dÞch vô du lÞch. - Kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - §iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr-êng l©m s¶n trong n-íc vµ n-íc ngoµi vµ c¸c nguån l©m s¶n. - Tham gia quy ho¹ch c¸c c¬ së chÕ biÕn l©m s¶n vµ kÕ ho¹ch ®Çu tx©y dùng míi, c¶i t¹o c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn l©m s¶n vµ c¸c c«ng tr×nh khai th¸c rõng. - Tham gia x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch dÞch vô, phôc vô ph¸t triÓn nghÒ rõng vµ kinh tÕ miÒn nói. -3- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. HÖ thèng tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm vô cña mçi bé phËn. CHñ TÞCH Héi ®ång qu¶n trÞ H¤I §åNG QU¶N TRÞ TæNG GI¸M §èC PHã TæNG GI¸M §èC Phßng kÕ ho¹ch Phßng kiÓm to¸n néi bé Phßng KD XNK Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng l©m nghiÖp Phßng tæ chøc lao ®éng Phßng kü thuËt vµ HTQT V¨n phßng Ban thanh tra Héi §ång Qu¶n TrÞ Héi ®ång qu¶n trÞthùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty theo nhiÖm vô cña nhµ n-íc giao. Héi ®ång qu¶n trÞcã c¸c quyÒn h¹n vµ c¸c chøc n¨ng sau: - NhËn vèn,(kÓ c¶ nî ), ®Êt ®ai tµi nguyªn vµ c¸c nguån lùc kh¸c do Nhµ n-íc giao cho Tæng c«ng ty. -4- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Xem xÐt vµ phª duyÖt ph-¬ng ¸n do Tæng gi¸m ®èc ®Ò nghÞ vÒ viÖc giao vèn vµ c¸c nguån lùc kh¸c cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ ph-¬ng ¸n ®iÒu hßa vèn, cÊc nguån lùc kh¸c g÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c ph-¬ng ¸n ®ã. - KiÓm tra gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng trong Tæng c«ng ty, viÖc sö dông b¶o toµn ph¸t triÓn vèn vµ c¸c nguån lùc ®-îc giao. - Th«ng qua ®Ò nghÞ cña tæng gi¸m ®èc ®Ö tr×nh c¬ quan quyÕt ®Þnh thµnh lËp phª duyÖt chiÕn l-îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n, kÕ ho¹ch 5 n¨m cña Tæng c«ng ty, quy ho¹ch, kÕ häach sö dông, qu¶n lý rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp ®-îc giao cho Tæng c«ng ty, quyÕt ®Þnh môc tiªu, kÕ ho¹ch hµng n¨m cña Tæng c«ng ty vµ b¸o b¸o c¸o c¬ quan quyÕt ®Þnh thµnh lËp, duyÖt kÕ ho¹ch ®iÒu tra kh¶o s¸t rõng, qu¶n lý, khai th¸c vµ b¶o vÖ tµi nguyªn rõng cña Tæng c«ng ty Tæng gi¸m ®èc giao cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. - Tæ chøc thÈm ®Þnh vµ tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Çu t- víi bªn n-íc ngoµi b»ng vèn do Tæng c«ng ty qu¶n lý. - Tr×nh Thñ tr-ëng c¬ quan quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc nÕu ®-îc Thñ tr-áng c¬ quan thµnh lËp ñy quyÒn th× quyÕt ®Þnh c¸c dù ¸n liªn doanh trong n-íc, c¸c hîp ®ång kinh tÕ kh¸c cã gi¸ rÞ lín. Tr×nh thñ Tr-ëng c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t-. - Ban hµnh vµ gi¸m s¸t th-c hiÖn c¸c ®Þnh møc, tiªu chuÈn kinh tÕ kü thuËt, kÓ c¶ ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng, ®¬n gi¸ vµ ®Þnh møc trong x©y dùng chyªn ngµnh, tiªu chuÈn s¶n phÈm, nh·n hiÖu hµng hãa, gi¸ s¶n phÈm vµ dÞch vô trong Tæng c«ng ty theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc trªn c¬ së quy ®Þnh chung cña ngµnh vµ quèc gia. - X©y dùng vµ tr×nh thu tr-ëng c¬ quan quyÕt ®Þnh thµnh lËp phª chuÈn ®iÒu lÖ vµ néi dung söa ®æi, bæ sung ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty, phª chuÈn quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc. QuyÕt ®Þnh më chi nh¸nh v¨n phßng ®¹i diÖn cña Tæng c«ng ty ë trong n-íc vµ n-íc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tr×nh thñ tr-ëng c¬ quan quyÕt ®Þnh thµnh lËp bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th-ëng kû luËt Tæng gi¸m ®èc, phã Tæng gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr-ëng Tæng c«ng ty. -5- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm khen t-ëng, kû luËt gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng c«ng ty theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc, quyÕt ®Þnh tæng biªn chÕ cña bé m¸y qu¶n lý, ®iÒu hµnh Tæng c«ng ty vµ ®iÒu chØnh khi cÇn thiÕt, theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc. - Phª duyÖt ph-¬ng ¸n do Tæng gi¸m ®èc ®Ò nghÞ vÒ viÖc h×nh thµnh vµ sö dông c¸c quü tËp trung t-¬ng øng víi kÕ ho¹ch kinh doanh, kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty. - Xem xÐt kÕ ho¹ch huy ®éng vèn (d-íi mäi h×nh thøc), b¶o l·nh c¸c kho¶n vay, thanh lý tµi s¶n cña c¸c d¬n vÞ thµnh viªn ®Ó quyÕt ®Þnh hoÆc tr×nh thñ tr-ëng c¬ quan quyÕt ®Þnh thµnh lËp quyÕt ®Þnh theo c¸c quy t¾c quy ®Þnh t¹i Kho¶n 4 §iÒu 41 cña ®iÒu lÖ nµy. - Th«ng qua b¸o c¸o ho¹t ®éng hµng quý, 6 th¸ng vµ hµng n¨m cña Tæng c«ng ty. - Héi ®ång qu¶n trÞcã 7 thµnh viªn do thñ tr-ëng c¬ quan quyÕt ®Þnh thµnh lËp quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm miÔn nhiÖm. Tiªu chuÈn cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ®-îc quy ®Þnh t¹i ®iÒu 32 LuËt Doanh nghiÖp nhµ n-íc. TæNG GI¸M §èC Tæng gi¸m ®èc do thñ tr-ëng c¬ quan quyÕt ®Þnh thµnh lËp trong Tæng c«ng ty bæ nhiÖm miÔn nhiÖm khen th-ëng, kû luËt theo ®Ò nghÞ cña Héi ®ång qu¶n trÞ. Tæng gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña Tæng c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Héi ®ång qu¶n trÞ, tr-íc ng-êi bæ nhiÖm m×nh vµ tr-íc ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh häat ®éng t¹i Tæng c«ng ty. Tæng gi¸m ®èc lµ ng-êi ®iÒu hµnh cao nhÊt t¹i Tæng c«ng ty. Tæng gi¸m ®èc cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - Cïng chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞký nhËn vèn(kÓ c¶ nî), ®Êt ®ai tµi nguyªn vµ c¸c nguån lùc kh¸c cña nhµ n-íc ®Ó qu¶n lý, sö dông theo môc tiªu, nhiÖm vô Nhµ n-íc giao cho Tæng c«ng ty giao c¸c nguån lùc ®· nhËn ®-îc cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng c«ng ty theo ph-¬ng ¸n ®· ®-îc Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt. KiÕn nghi Héi ®ång qu¶n trÞph-¬ng ¸n ®iÒu chØnh vèn vµ c¸c nguån lùc kh¸c khi giao l¹i cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ ®iÒu chØnh khi cã sù thay ®æi nhiÖm vô cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo h×nh thøc t¨ng gi¶m vèn. -6- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn theo ph-¬ng ¸n ®· ®-îc Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt. x©y dùng ph-¬ng ¸n huy ®éng vèn, tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n ®ã. - X©y dùng chiÕn l-îc ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ hµng n¨m, ch-¬ng tr×nh ho¹t ®éng, c¸c ph-¬ng ¸n b¶o vÖ vµ khai th¸c tµi nguyªn cña Tæng c«ng ty, dù ¸n ®Çu t- víi n-íc ngoµi, ph-¬ng ¸n liªn doanh, ph-¬ng ¸n phèi hîp kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn kÕ häach ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i trong Tæng c«ng ty, c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ cã gi¸ trÞ lín ®Ó tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ xem xÐt quyÕt ®Þnh hoÆc tr×nh tiÕp c¸c c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. Tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l-îc, kÕ ho¹ch, ph-¬ng ¸n dù ¸n ®· ®-îc phª duyÖt. - §iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña Tæng c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña T«ng c«ng ty thùc hiÖn c¸c c©n ®èi lín cña Nhµ nuíc giao cho Tæng c«ng ty - X©y ®ùng vµ tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞphª duyÖt c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, tiªu chuÈn s¶n phÈm, ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng ®¬n gi¸ vµ ®Þnh møc trong x©y dùng chuyªn ngµnh phï hîp víi c¸c quy ®Þnh chung cña ngµnh vµ cña Nhµ n-íc.Tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc, tiªu chuÈn ®¬n gi¸ nµy trong toµn Tæng c«ng ty. - §Ò nghÞ Héi ®ång qu¶n trÞ tr×nh Thñ tr-ëng c¬ quan Nhµ n-íc ®-îc Thñ t-íng ChÝnh phñ ñy quyÒn quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th-ëng, kû luËt phã tæng gi¸m ®èc, kÕ to¸n t-ëng Tæng c«ng ty, ®Ò nghÞ Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th-ëng, kû luËt c¸c gi¸m ®èc ®¬n vÞ thµnh viªn, c¸c phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr-ëng ®¬n vÞ thµnh viªn vµ c¸c chøc danh t-¬ng ®-¬ng theo ®Ò nghÞ cña gi¸m ®èc ®¬n vÞ thµnh viªn. - X©y dùng tr×nh Chñ tÞnh Héi ®ång qu¶n trÞ duyÖt tæng biªn chÕ bé m¸y qu¶n lý Tæng c«ng ty. - X©y dùng vµ tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt Quy chÕ lao ®éng, tiÒn l-¬ng, khen th-ëng, kû luËt ¸p dông trong Tæng c«ng ty. -7- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tæ chøc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng trong Tæng c«ng ty theo nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ, b¸o c¸o Héi ®ång qu¶n trÞ vµ c¸c c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña Tæng c«ng ty, bao gåm b¸o c¸o hµng quý, 6 th¸ng vµ hµng n¨m, b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp, b¶ng c©n ®èi tµi s¶n cña Tæng c«ng ty. - Thùc hiÖn vµ kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn thùc hiÖn nghi· vô nép thuÕ vµ c¸c kho¶n nép kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - ChÞu sù kiÓm tra gi¸m s¸t cña Héi ®ång qu¶n trÞ, ban kiÓm so¸t vµ c¸c c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn ®èi víi viÖc ®iÒu hµnh c¸c häat ®éng cña m×nh. A. V¨n phßng Tæng c«ng ty 1. Chøc n¨ng: Tæ chøc thôc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, qu¶n trÞ t¹i v¨n phßng Tæng c«ng ty. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin, v¨n th- l-u tr÷, ®iÒu kiÖn vµ ph-¬ng tiÖn lµm viÖc t¹i Tæng c«ng ty. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tæng hîp. C«ng t¸c ph¸p chÕ. Quan hÖ víi ®Þa ph-¬ng n¬i Tæng c«ng ty ®ãng trô së. 2. NhiÖm vô: 2.1. §Ò xuÊt víi l·nh ®¹o Tæng c«ng ty vÒ viÖc trang bÞ phu¬ng tiÖn, ®iÒu kiÖn lµm viÖc c¸c ph-¬ng ¸n söa ch÷a, c¶i t¹o khu lµm viÖc cña v¨n phßng Tæng c«ng ty vµ tæ chøc nghiÖm thu c«ng tr×nh hoµn thµnh (nÕu cã) 2.2. X©y dùng c¸c néi quy, quy chÕ qu¶n lý, sö dông tµi s¶n, ph-¬ng viÖc ®Ó tr×nh l·nh ®¹o Tæng c«ng ty phª duyÖt, ban hµnh vµ tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn, s¾p xÕp bè trÝ ph-¬ng tiÖn lµm viÖc, ®i l¹i cho l·nh ®¹o Tæng c«ng ty vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn Tæng c«ng ty khi ®i c«ng t¸c. 2.3. Qu¶n lý l-u tr÷ chuyÓn giao c«ng v¨n, tµi liÖu ®i vµ ®Õn Tæng c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt hµnh chÝnh, ph¸p lý trong viÖc lµm míi, ®æi vµ -8- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 qu¶n lý con dÊu, c¸c v¨n b¶n sao y, giÊy giíi thiÖu c«ng t¸c, giÊy ®i ®-êng cña Tæng c«ng ty. 2.4 Phèi hîp víi c¸c phßng ban chøc n¨ng cña Tæng c«ng ty tæ chøc c«ng viÖc lÔ t©n, tiÕp kh¸ch trong c¸c cuéc häp, héi nghÞ vµ h-íng dÉn kh¸ch ®Õn Tæng c«ng ty liªn hÖ c«ng t¸c. 2.5 B¶o vÖ trËt tù an ninh, phßng ch¸y næ, ®¶m b¶o vÖ sinh liªn l¹c, vÖ sinh c«ng c«ng céng, c«ng t¸c hiÕu hØ. 2.6 Tæ chøc vµ triÓn khai c«ng t¸c y tÕ cña c¬ quan vµ tham gia ch-¬ng tr×nh y tÕ céng ®ång. 2.7 Quan hÖ víi c¸c c¬ quan h÷u quan t¹i ®Þa ph-¬ng n¬i Tæng c«ng ty®ãng trô së ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng t¸c liªn quan ®Òn Tæng c«ng ty. 2.8 Ch¸nh v¨n phßng lµ th-êng trùc ban thi ®ua cña Tæng c«ng ty L©m nghiÖp ViÖt Nam. 2.9 Nghiªn cøu thùc hiÖn c«ng t¸c ph¸p chÕ, cè vÊn ph¸p lu©t cho l·nh ®¹o Tæng c«ng ty. 3. C¬ cÊu vµ ®Þnh biªn: 17 ng-êi. 3.1 L·nh ®¹o v¨n phßng: - 01 ch¸nh v¨n phßng - 01 phã v¨n phßng gióp viÖc theo ph©n c«ng cña ch¸nh v¨n phßng. - 01 phã v¨n phßng phô tr¸ch c«ng t¸c ph¸p chÕ tæng hîp. 3.2. Tæ v¨n th-- Phôc vô: 5 ng-êi. 3.3. Tæ y tÕ – b¶o vÖ: 9 ng-êi. B. Phßng tæ chøc lao ®éng. 1. Chøc n¨ng: 1.1. Tham m-u cho l·nh ®¹o Tæng c«ng ty trªn c¸c lÜnh vùc: -Tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ bé m¸y qu¶n lý t¹i v¨n phßng Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. C«ng t¸c nh©n sù, tæ chøc lao ®éng vµ c«ng t¸c ®µo t¹o. -9- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - C«ng t¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cho ng-êi lao ®éng ( tiÒn l-¬ng, th-ëng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hé lao ®éng …) 1.2.Tæ chøc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cô thÓ cña l·nh ®¹o Tæng c«ng ty vÒ c¸c lÜnh vùc trªn 2. NhiÖm vô: 2.1.Nghiªn cøu,®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o Tæng tæ chøc s¾p xÕp l¹i bé m¸y qu¶n lý, ®iÒu hµnh trong toµn Tæng c«ng ty cho phï hîp víi nhiÖm vô chÝnh trÞ, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch trong tõng giai ®äan. 2.2. §Ò xuÊt víi l·nh ®¹o Tæng c«ng ty trong viÖc x¾p xÕp, x©y dùng c¸c m« h×nh, c¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh trong toµn Tæng c«ng ty. X©y dùng c¸c tiªu chuÈn chøc danh, lÒ lèi lµm viÖc, quy chÕ qu¶n lý c¸c ho¹t s¶n xuÊt kinh doanh trong tßan Tæng c«ng ty gióp l·nh ®¹o Tæng c«ng ty trong viÖc theo dâi ®«n ®èc triÓn khai thùc hiÖn. 2.3. §Ò xuÊt víi l·nh ®¹o Tæng c«ng ty trong viÖc qu¶n lý, tuyÓn dông, ®iÒu ®éng, bæ nhiÖm miÔn nhiÖm, khen th-ëng kû luËt, ®¸nh gi¸ nhËn xÐt, n©ng l-¬ng, chÕ ®é b¶o hiÓm vµ th-c hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc. 2.4. H-íng dÉn vµ kiÓm tra viÖc triÓn khai thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng t¹i c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. 2.5. X©y dùng ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng cho v¨n phßng Tæng c«ng ty vµ giao ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng, kiÓm tra viÖc tr¶ l-¬ng – th-ëng t¹i c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn hµng n¨m. 2.6. §Ò xuÊt viÖc thùc hiÖn tr×nh, xÐt duyÖt cho c¸c bé thuéc Tæng c«ng ty ®i c«ng t¸c trong vµ ngoµi n-íc, ®oµn c«ng t¸c n-íc ngoµi vµo Tæng c«ng ty. 2.7. Qu¶n lý hå s¬ c¸ nh©n vµ trùc tiÕp gi¶i quyÕt chÕ ®é b¶o hiÓm ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn v¨n phßng Tæng c«ng ty. 2.8. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d-âng chuyªn m«n nghiÖp vô, n©ng cao tay nghÒ cho toµn Tæng c«ng ty. 2.9.Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®ét xuÊt do Tæng c«ng ty yªu cÇu. -10- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. C¬ cÊu vµ ®Þnh biªn: Gåm 6 ng-êi. - 01 tr-ëng phßng: phô tr¸ch chung vµ trùc tiÕp phô tr¸ch c«ng t¸c tæ chøc, nh©n sù. - 01 phã phßng phô tr¸ch tiÒn l-¬ng vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ng-êi lao ®éng. - 01 C¸n bé lµm c«ng t¸c tæ chøc, nh©n sù. - 01 c¸n bé lµm c«ng t¸c l-¬ng vµ ®Þnh møc, ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng. - 01 c¸n bé lµm c«ng t¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ng-êi lao ®éng, b¶o hiÓm x· héi, y tÕ vµ qu¶n lý hå s¬. C. Phßng kÕ ho¹ch 1. Chøc n¨ng. 1.1. Tham m-u cho l·nh ®¹o Tæng C«ng ty trªn c¸c lÜnh vùc: - §Þnh h-íng chiÕn l-îc kinh tÕ, qui ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña Tæng c«ng ty. X©y dùng, tæng hîp kÕ ho¹ch kinh tÕ dµi h¹n, ng¾n h¹n cña Tæng c«ng ty. - C«ng t¸c ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n trong Tæng c«ng ty (®Çu t- ng¾n h¹n, ®Çu t- chiÒu s©u b»ng tÝn dông -u ®·i). - Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª, tæng hîp t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh tÕ trong Tæng c«ng ty. 1.2. Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c lÜnh vùc nãi trªn. 2. NhiÖm vô. 2.1. Nghiªn cøu, x©y dùng chiÕn l-îc ph¸t triÓn kÕ ho¹ch dµi h¹n, chiÕn l-îc trung h¹n, kÕ ho¹ch hµng n¨m cña Tæng c«ng ty vµ thÈm ®Þnh, theo dâi, ®iÒu chØnh, ®«n ®èc, giao kÕ ho¹ch hµng n¨m cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. 2.2. Tham m-u ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o Tæng c«ng ty trong viÖc ®iÒu hoµ thiÕt bÞ, vËt t-, nh»m ph¸t huy hiÖu qu¶ cao nhÊt tµi lùc s½n cã cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. 2.3. Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o Tæng c«ng ty c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr-êng, t×m nguån cung cÊp nguyªn liÖu, nghiªn cøu t×m c¸c lo¹i c«ng nghÖ -11- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tiªn tiÕn, c¸c lo¹i mÉu m·, kiÓu d¸ng, chÊt l-îng s¶n phÈm thÝch øng thÞ tr-êng. 2.4. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª toµn Tæng c«ng ty theo qui ®Þnh cña ph¸p lÖnh thèng kª. 2.5. LËp kÕ ho¹ch vay vèn ®Çu t- chiÒu s©u hµng n¨m trªn c¬ së thÈm ®Þnh vµ tr×nh duyÖt c¸c dù ¸n ®Çu t- theo ph©n cÊp. Trùc tiÕp tæ chøc thi c«ng, gi¸m s¸t kü thuËt, nghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n cña Tæng c«ng ty. 2.6. ThÈm ®Þnh, qu¶n lý c¸c ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c hîp ®ång liªn doanh, liªn kÕt cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. ChÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, theo dâi c¸c ph-¬ng ¸n, hîp ®ång x©y dùng vµ chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ chung cña toµn Tæng c«ng ty. 2.7. Nghiªn cøu thÞ tr-êng trong n-íc vµ n-íc ngoµi ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch cho c¸c ®¬n vÞ trong toµn Tæng c«ng ty. 2.8. Trùc tiÕp gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc cÊp giÊy phÐp chÕ biÕn gç vµ l©m s¶n cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. 2.9. Phèi hîp víi phßng kü thuËt vµ hîp t¸c quèc tÕ tæ chøc c¸c cuéc triÓn l·m trong vµ ngoµi n-íc. 2.10. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c theo yªu cÇu cña l·nh ®¹o Tæng c«ng ty. 3. C¬ cÊu vµ ®Þnh biªn: Gåm 07 ng-êi. 3.1. L·nh ®¹o phßng: - 01 Tr-ëng phßng phô tr¸ch chung vµ trùc tiÕp phô tr¸ch tæ kÕ ho¹ch. - 01 Phã phßng phô tr¸ch tæ x©y dùng c¬ b¶n. 3.2. Tæ kÕ ho¹ch. - 01 c¸n bé tæng hîp, thèng kª. - 01 c¸n bé gióp viÖc. 3.3. Tæ x©y dùng c¬ b¶n. - 02 c¸n bé gióp viÖc. -12- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 D- Phßng l©m nghiÖp. 1. Chøc n¨ng. 1.1. Tham m-u cho l·nh ®¹o Tæng c«ng ty c¸c lÜnh vùc: - X©y dùng c¸c dù ¸n ph¸t triÓn rõng kinh tÕ. - X©y dùng c¬ chÕ, lùa chän ph-¬ng thøc ®Çu t- ph¸t triÓn rõng kinh tÕ cã hiÖu qu¶. - Thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý rõng kinh tÕ trong Tæng c«ng ty. 1.2. Tæ chøc c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn c«ng viÖc trªn; chØ ®¹o c«ng t¸c trång rõng. 2. NhiÖm vô. 2.1. Tæ chøc ®iÒu tra c¬ b¶n, ®¸nh gi¸ l¹i vèn rõng hiÖn cã cña Tæng c«ng ty; x©y dùng c¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý, b¶o vÖ vèn rõng vµ h-íng dÉn, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh ®ã. 2.2. X©y dùng qui ho¹ch tæng thÓ vÒ hÖ thèng trång rõng kinh tÕ cña toµn Tæng c«ng ty. 2.3. Trªn c¬ së qui ho¹ch tæng thÓ vÒ hÖ thèng rõng nguyªn liÖu cña Tæng c«ng ty, chñ tr× trong viÖc nhËn ®Êt, tæ chøc triÓn khai ph-¬ng ¸n trång rõng theo qui ho¹ch. 2.4. TËp trung x©y dùng vµ chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c dù ¸n ph¸t triÓn rõng kinh tÕ theo qui ho¹ch phôc vô cho c¸c côm c«ng nghiÖp chÕ biÕn cña Tæng c«ng ty nh»m ®¸p øng ®Çy ®ñ vµ ®¶m b¶o chÊt l-îng kh©u cung cÊp nguyªn liÖu. 2.5. Phèi hîp víi c¸c phßng kÕ ho¹ch, kÕ to¸n tµi chÝnh ®Ó lËp kÕ ho¹ch hµng n¨m vÒ b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng kinh tÕ, gi¶i quyÕt vèn trång rõng, phèi hîp víi phßng kü thuËt vµ hîp t¸c quèc tÕ ®Ó tiÕn hµnh ®iÒu tra c¬ b¶n vµ qui ho¹ch viÖc sö dông ®Êt ®ai trªn tõng ®Þa bµn, x¸c ®Þnh nh÷ng gi¶i ph¸p kü thuËt sö dông ®Êt, x¸c ®Þnh gièng c©y trång cã n¨ng suÊt cao, phï hîp víi thÞ tr-êng. -13- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.6. §Ò xuÊt víi l·nh ®¹o Tæng c«ng ty vÒ c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch khuyÕn l©m, h-íng dÉn kü thuËt l©m sinh, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, qu¶n lý - b¶o vÖ rõng cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. 2.7. Qu¶n lý c¸c hå s¬ vÒ qui ho¹ch, dù ¸n, kiÓm kª rõng trång. Tham m-u cho Tæng gi¸m ®èc vÒ viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn rõng cña Tæng c«ng ty. Tæ chøc kiÓm tra chÊt l-îng rõng trång, th-êng trùc trong Héi ®ång nghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh trång rõng, x©y dùng c¬ b¶n phôc vô trång vµ khai th¸c rõng. 2.8. Thùc thi c¸c nhiÖm vô kh¸c khi l·nh ®¹o Tæng c«ng ty yªu cÇu. 3. C¬ cÊu vµ ®Þnh biªn: Gåm 05 ng-êi. 3.1. L·nh ®¹o phßng: 01 Tr-ëng phßng vµ 01 phã phßng 3.2. C¸c bé phËn: + Bé phËn qu¶n lý vµ x©y dùng dù ¸n: 01 c¸n bé + Bé phËn qu¶n lý vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt: 01 c¸n bé + Bé phËn kü thuËt l©m sinh vµ ¸p dông tiÕn bé kü thuËt: 01 c¸n bé. E- Phßng kü thuËt vµ hîp t¸c quèc tÕ. 1. Chøc n¨ng. 1.1. Tham m-u gióp l·nh ®¹o Tæng c«ng ty trong c«ng t¸c qu¶n lý, chØ ®¹o thùc hiÖn ph¸t triÓn kü thuËt trong toµn Tæng c«ng ty. 1.2. Tham m-u gióp l·nh ®¹o Tæng c«ng ty trong c«ng t¸c ph¸t triÓn quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ. 13. Gióp l·nh ®¹o Tæng c«ng ty vÒ qu¶n lý, chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn viÖc ph¸t triÓn kü thuËt vµ hîp t¸c quèc tÕ cña Tæng c«ng ty. 1.4. Tham m-u gióp l·nh ®¹o Tæng c«ng ty trong c«ng t¸c x©y dùng c¸c dù ¸n ®Çu t- lín cña Tæng c«ng ty vµ liªn doanh víi n-íc ngoµi 1.5. Gi¶i quyÕt thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh cho c¸n bé Tæng c«ng ty ®i c«ng t¸c n-íc ngoµi, ®oµn n-íc ngoµi vµo Tæng c«ng ty. -14- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. NhiÖm vô. 2.1. Gióp l·nh ®¹o Tæng c«ng ty thùc hiÖn ph¸t triÓn kü thuËt c«ng nghÖ chÕ biÕn l©m s¶n vµ c¸c lÜnh vùc c«ng nghiÖp kh¸c trong toµn Tæng c«ng ty. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o Tæng c«ng ty viÖc lùa chän c«ng nghÖ, kü thuËt s¶n xuÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ ®Çu t- míi vµ ®Çu t- chiÒu s©u cña Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thuéc Tæng c«ng ty. Tham gia thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t- chiÒu s©u, ®Çu t- ®æi míi cña Tæng c«ng ty. 2.2. Chñ tr× chÝnh trong viÖc x©y dùng vµ thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu tnhãm A+B cña Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. 2.3. Theo dâi, qu¶n lý ho¹t ®éng c¸c liªn doanh trong vµ ngoµi n-íc cã vèn gãp cña Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. 2.4. Theo dâi, qu¶n lý toµn bé m¸y mãc thiÕt bÞ cña tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ trong Tæng c«ng ty. Gióp l·nh ®¹o Tæng c«ng ty kiÓm tra, gi¸m s¸t m¸y mãc thiÕt bÞ nhËp khÈu, ®Çu t- míi, ®¸nh gi¸ thanh lý tµi s¶n m¸y mãc thiÕt bÞ cña c¸c ®¬n vÞ. 2.5. Theo sù chØ ®¹o cña l·nh ®¹o Tæng c«ng ty x©y dùng qui tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt, c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, tiªu chuÈn chÊt l-îng s¶n phÈm cÇn thiÕt ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty; kiÓm tra vµ chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn x©y dùng, thùc hiÖn c¸c qui tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt, an toµn lao ®éng, c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, tiªu chuÈn chÊt l-îng s¶n phÈm. 2.6. Gióp l·nh ®¹o Tæng c«ng ty trong viÖc tiÕp thu, chuyÓn giao c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña n-íc ngoµi vµo Tæng c«ng ty l©m nghiÖp ViÖt Nam; ®µo t¹o c¸n bé, c«ng nh©n kü thuËt tiÕp thu kü thuËt c«ng nghÖ cao trong Tæng c«ng ty. 2.7. Gióp l·nh ®¹o Tæng c«ng ty thùc hiÖn ®-a c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt, c¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn cña c¸ nh©n, ®¬n vÞ trong Tæng c«ng ty. 2.8. Thùc hiÖn viÖc më réng quan hÖ hîp t¸c víi c¸c tæchøc quèc tÕ, doanh nghiÖp n-íc ngoµi ®Ó ®Çu t- liªn doanh liªn kÕt, ®-a kü thuËt, tiÒn vèn n-íc ngoµi vµo Tæng c«ng ty vµ t×m kiÕm c¬ héi ®Ó Tæng c«ng ty ®Çu t- ra n-íc ngoµi ®óng ph¸p luËt. -15- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.9. §¶m b¶o biªn dÞch, phiªn dÞch phôc vô c«ng t¸c ®èi ngo¹i cña Tæng c«ng ty, 2.10. Gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh: Hé chiÕu, thÞ thùc nhËp c¶nh cho c¸n bé thuéc Tæng c«ng ty ®i c«ng t¸c n-íc ngoµi; thÞ thùc nhËp c¶nh cho ®oµn n-íc ngoµi vµo Tæng c«ng ty. 2.11. Phèi hîp víi phßng kÕ ho¹ch trong viÖc x©y dùng c¸c dù ¸n ®Çu tchiÒu s©u, x©y dùng c¬ b¶n trong Tæng c«ng ty nhÊt lµ kh©u m¸y mãc, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, an toµn lao ®éng, m«i tr-êng. 1.12. Chñ tr× chÝnh trong viÖc phèi hîp víi phßng kÕ ho¹ch, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu thùc hiÖn c«ng t¸c thÞ tr-êng cho Tæng c«ng ty. 2.13. Tæ chøc c¸c cuéc triÓn l·m trong vµ ngoµi n-íc cã sù phèi hîp cña phßng kÕ ho¹ch vµ phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. 3. C¬ cÊu vµ ®Þnh biªn: Gåm 05 ng-êi. - 01 Tr-ëng phßng phô tr¸ch chung - 01 Phã phßng gióp viÖc tr-ëng phßng - 01 c¸n bé phô tr¸ch kü thuËt - 01 c¸n bé phô tr¸ch hîp t¸c quèc tÕ - 01 c¸n bé gi¶i quyÕt thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh. F- Phßng kinh doanh - xuÊt nhËp khÈu. 1. Chøc n¨ng. 1.1. Tham m-u cho l·nh ®¹o Tæng c«ng ty trªn c¸c lÜnh vùc: - §Þnh h-íng ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña Tæng c«ng ty - Tæ chøc vµ qu¶n lý c«ng t¸c thÞ tr-êng; t×m thÞ tr-êng xuÊt nhËp khÈu cho Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thanh viªn. - ChØ ®¹o, theo dâi, qu¶n lý c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu vµ thùc hiÖn c«ng t¸c nghiÖp vô ngo¹i th-¬ng. 1.2. Trùc tiÕp thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh (kÓ c¶ xuÊt nhËp khÈu) cña v¨n phßng Tæng c«ng ty. -16- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. NhiÖm vô 2.1. Phèi hîp víi phßng kÕ ho¹ch lËp kÕ ho¹ch kinh doanh xuÊt nhËp khÈu dµi h¹n, hµng n¨m cña Tæng c«ng ty, kÕ ho¹ch ®Çu t- s¶n xuÊt s¶n phÈm xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty. 2.2. Nghiªn cøu vµ phæ biÕn, h-íng dÉn kÞp thêi c¸c v¨n b¶n ph¸p qui vÒ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trong toµn Tæng c«ng ty. 2.3. N¾m b¾t th«ng tin gi¸ c¶, ®Þnh h-íng cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vÒ mÉu m·, mÆt hµng, thÞ tr-êng tiªu thô. 2.4. Qu¶n lý, ®iÒu phèi h¹n ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña Tæng c«ng ty, hç trî cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong viÖc xin cÊp chØ tiªu h¹n ng¹ch xuÊt nhËp khÈu ®Þnh kú. 2.5. Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña Tæng c«ng ty theo qui ®Þnh. 2.6. Theo dâi, qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn Tæng c«ng ty ë n-íc ngoµi, vµ tæ chøc phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn thuéc Tæng c«ng ty ë trong n-íc. 2.7. Chñ ®éng t×m kiÕm vµ më réng thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc phôc vô cho yªu cÇu kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña v¨n phßng Tæng c«ng ty vµ hç trî c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. 2.8. Trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®-îc l·nh ®¹o Tæng c«ng ty giao. 2.9. Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr-êng, tiªu thô s¶n phÈm vµ cïng khai th¸c c¸c thÞ tr-êng lín. 2.10. Phèi hîp víi phßng kü thuËt hîp t¸c quèc tÕ tæ chøc c¸c cuéc triÓn l·m trong vµ ngoµi n-íc. 2.11. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®ét xuÊt khi l·nh ®¹o Tæng c«ng ty yªu cÇu. 3. C¬ cÊu vµ ®Þnh biªn. - 01 tr-êng phßng phô tr¸ch chung vµ trùc tiÕp kinh doanh. - 01 phã phßng gióp viÖc cho tr-ëng phßng vµ trùc tiÕp kinh doanh -17- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Vµ mét c¸n bé trùc tiÕp thùc hiÖn. G- Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh. 1. Chøc n¨ng. 1.1. Thùc hiÖn trùc tiÕp c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña Tæng c«ng ty vµ kÕ to¸n tµi chÝnh v¨n phßng Tæng c«ng ty. 1.2. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ tµi chÝnh doanh nghiÖp, víi chøc n¨ng gi¸m ®èc, ph©n phèi vµ tæ chøc lu©n chuyÓn vèn. 1.3. Tæ chøc kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n, kiÓm tra quyÕt to¸n vµ kiÓm tra viÖc sö dông vèn vµ tµi s¶n trong Tæng c«ng ty. 2. NhiÖm vô: 2.1. LËp kÕ ho¹ch vµ gi¶i quyÕt c¸c nguån tµi chÝnh, c©n ®èi c¸c kho¶n thu chi ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, kinh doanh vµ qu¶n lý c¸c lo¹i vèn, tµi s¶n Tæng c«ng ty theo ®óng qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc. 2.2. C¨n cø c¸c chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc ®Ó ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o Tæng c«ng ty xö lý c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh ph¸t sinh nh- ®iÒu ®éng vèn, thanh lý, xö lý c¸c tµi s¶n cè ®Þnh, xö lý c«ng nî, tµi s¶n cña doanh nghiÖp gi¶i thÓ, cæ phÇn ho¸. 2.3. H-íng dÉn, kiÓm tra, theo dâi c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ trùc tiÕp h¹ch to¸n kÕ to¸n ho¹t ®éng kinh doanh cña v¨n phßng Tæng c«ng ty vµ khèi c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc. §¸p øng ®ñ vèn kinh doanh trùc tiÕp t¹i v¨n phßng Tæng c«ng ty, thùc hiÖn chøc n¨ng thanh to¸n quèc tÕ vµ c¸c nghiÖp vô cô thÓ trong kinh doanh. 2.4. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª - kÕ to¸n thèng nhÊt trong toµn Tæng c«ng ty. Tæng hîp t×nh h×nh ho¹t ®éng tµi chÝnh - kÕ to¸n vµ tæ chøc viÖc kiÓm tra, duyÖt quyÕt to¸n hµng n¨m cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng c«ng ty theo qui chÕ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty, ®iÒu lÖ tæ chøc kÕ to¸n vµ ph¸p lÖnh kÕ to¸n - thèng kª hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc. 2.5. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh - kÕ to¸n, thanh quyÕt to¸n tiÒn l-¬ng, b¶o hiÓm x· héi theo ®óng c¸c nguyªn t¾c Nhµ n-íc qui ®Þnh. -18- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.6. Tham gia trong viÖc thÈm ®Þnh tiÕp nhËn, thµnh lËp, s¸p nhËp, gi¶i thÓ, cæ phÇn ho¸ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn thuéc Tæng c«ng ty. 2.7. Phèi hîp víi phßng tæ chøc lao ®éng trong viÖc tr×nh l·nh ®¹o bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, ®iÒu ®éng, khen th-ëng, kû luËt kÕ to¸n tr-ëng doanh nghiÖp thµnh viªn. 2.8. Trùc tiÕp qu¶n lý kÕ to¸n tµi chÝnh cña v¨n phßng Tæng c«ng ty (kÓ c¶ v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh): kh©u s¶n xuÊt kinh doanh - kh©u v¨n phßng. 2.9. Thùc thi c¸c nhiÖm vô ®ét xuÊt theo yªu cÇu l·nh ®¹o cña Tæng c«ng ty. 3. C¬ cÊu vµ ®Þnh biªn: Gåm 07 ng-êi. - 01 kÕ to¸n tr-ëng kiªm tr-êng phßng phô tr¸ch chung vµ thùc hiÖn chøc n¨ng kÕ to¸n tr-ëng. - 01 phã phßng gióp viÖc vµ theo dâi vèn rõng - 01 c¸n bé kÕ to¸n tæng hîp v¨n phßng Tæng c«ng ty. - 02 c¸n bé theo dâi dù ¸n c¸c dù ¸n ®Çu t- cña Tæng c«ng ty, vèn x©y dùng c¬ b¶n. - 01 c¸n bé ng©n hµng - 01 thñ quÜ. H- Phßng kiÓm to¸n. 1. Chøc n¨ng: Tham m-u cho l·nh ®¹o Tæng c«ng ty c¸c lÜnh vùc. KiÓm tra, ®¸nh gi¸, x¸c nhËn ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n trong Tæng c«ng ty. 2. NhiÖm vô: 2.1. Gióp l·nh ®¹o Tæng c«ng ty ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c¸c qui chÕ néi bé, kiÓm tra tÝnh h÷u hiÖu cña hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé, thùc thi c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, chÊp hµnh luËt ph¸p, chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhµ n-íc, c¸c nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞvµ Ban gi¸m ®èc. -19- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2. Th«ng qua c«ng t¸c kiÓm to¸n néi bé ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o Tæng c«ng ty, c¸c biÖn ph¸p nh»m chÊn chØnh c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n cña ®¬n vÞ, kiÕn nghÞ víi cÊp cã thÈm quyÒn xö lý nh÷ng vi ph¹m chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n cña Nhµ n-íc. 2.3. Båi d-ìng, h-íng dÉn, chØ ®¹o vÒ mÆt nghiÖp vô cho ®éi ngò kiÓm to¸n viªn trong Tæng c«ng ty. 2.4. Tæ chøc kiÓm to¸n t¹i c¬ quan Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo kÕ ho¹ch kiÓm to¸n do Tæng gi¸m ®èc phª duyÖt. KiÓm tra, xö lý, tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm to¸n néi bé cña Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. 3. C¬ cÊu vµ ®Þnh biªn: Gåm 05 ng-êi. - 01 Tr-ëng phßng phô tr¸ch chung - 01 Phã phßng gióp viÖc - 03 C¸n bé kiÓm to¸n. J- Ban thanh tra. 1. Chøc n¨ng. 1.1. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng c«ng ty theo yªu cÇu cña l·nh ®¹o Tæng c«ng ty. Xem xÐt gi¶i quyÕt c¸c ®¬n th- khiÕu tè theo thÈm quyÒn qui ®Þnh t¹i LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o. 1.2. Qu¶n lý c«ng t¸c thanh tra trong toµn Tæng c«ng ty. 2. NhiÖm vô. 2.1. X©y dùng kÕ ho¹ch thanh tra hµng n¨m phôc vô c«ng t¸c l·nh ®¹o, chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh cña Tæng c«ng ty ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. 2.2. Tæ chøc thanh tra ®ét xuÊt ®Ó chñ ®éng ph¸t hiÖn nh÷ng biÓu hiÖn cã dÊu hiÖu vi ph¹m ph¸p luËt cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng c«ng ty, gióp l·nh ®¹o Tæng c«ng ty cã nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n chÆn vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh. 2.3. TiÕp nhËn, x¸c ®Þnh néi dung ®¬n th- khiÕu tè, ph©n lo¹i vµ chuyÓn ®¬n (nÕu cã) theo qui ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt. -20-
- Xem thêm -