Tài liệu Quá trình hình thành và phát triển của công ty vận tải hà tây

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc, kinh tÕ lµ mét c«ng cô rÊt quan träng phôc vô cho viÖc qu¶n lý, nã cã vai trß tÝch cùc cho viÖc qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ng-êi qu¶n l‎ý cã vÞ trÝ ®¾c lùc, gi÷ vai trß chñ ®¹o quyÕt ®Þnh sù th¯nh b¹i cña c«ng ty. Tuy nhiªn thùc hiÖn ph­¬ng ch©m“häc ®i ®«i víi h¯nh, l ý‎ thuyÕt g¾n víi thùc tiÔn” cña B¸c Hå nhºm t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng em ®em kiÕn thøc ®· ®-îc trang bÞ trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr-êng ®Õn c¬ së vËn dông vµo thùc tÕ t×m hiÓu vµ lµm quen víi m«i tr-êng kinh tÕ, kinh doanh, c¸ch thøc ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, m« h×nh chiÕn l-îc mµ hä ¸p dông, c¸c ph-¬ng thøc c¹nh tranh… Qua 5 tuÇn ®Çu cña qu¸ tr×nh thùc tËp, t×m hiÓu thùc tÕ, em ®· ®Õn thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y. Trong thêi gian nµy, ®-îc sù gióp ®ì cña ban l·nh ®¹o c«ng ty, c¸c phßng ban, khoa khoa häc qu¶n lý vµ ®Æc biÖt lµ TS NguyÔn ThÞ Hång Thuû- gi¶ng viªn cña khoa em ®· hoµn thµnh tèt ®-îc yªu cÇu cña giai ®o¹n thùc tËp nµy. KÕt qu¶ thùc tËp cña em ®-îc thÓ hiÖn ®Çy ®ñ trong b¶n b¸o c¸o tæng hîp sau: 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y I. LÞch sö ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y cã trô së ®ãng t¹i 112 ®-êng TrÇn Phó – ph-êng V¨n Mç – thÞ x· Hµ §«ng tØnh Hµ T©y. §ã còng lµ quèc lé lín cña n-íc ta ( quèc lé 6) kÐo dµi tõ Hµ Néi qua däc tØnh Hµ T©y ®i c¸c tØnh phÝa B¾c nh-: Hoµ B×nh, S¬n La, Lai Ch©u. Ngoµi ra tõ quèc lé 6 ®ã cßn cã thÓ ®i s©u vµo c¸c huyÖn cña tØnh Hµ T©y vµ nhiÒu tØnh kh¸c n÷a trªn c¶ n-íc. HiÖn nay c«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y chÝnh lµ tiÒn th©n cña: + XÝ nghiÖp « t« sè 1: ®-îc thµnh lËp n¨m 1959 víi nhiÖm vô lóc ®ã lµ vËn chuyÓn hµng ho¸. + XÝ nghiÖp « t« sè 3: ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 1977 víi nhiÖm vô vËn t¶i hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch phôc vô cho kinh tÕ míi di chuyÓn d©n tõ ®ång b»ng lªn miÒn nói ®i khai hoang kinh tÕ ë c¸c tØnh. Do nhu cÇu thùc tÕ cña thÞ tr-êng lóc bÊy giê vµ ®Ó hç trî nhau cïng ph¸t triÓn, hai xÝ nghiÖp nµy ®· x¸c nhËp víi nhau ®Ó trë thµnh c«ng ty cæ « t« vËn t¶i Hµ T©y vµo th¸ng 9 n¨m 1992. Còng xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu ®ßi hái cña thùc tÕ kh¸ch quan, nÒn kinh tÕ quèc doanh tËp thÓ, c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc tá ra kÐm hiÖu qu¶ h¬n h¼n so víi c¸c doanh nghiÖp t- nh©n vµ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c nhau nh-ng chñ yÕu lµ do thiÕu sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o c¸ nh©n còng nh- tËp thÓ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc, kh«ng cã sù kÝch thÝch t¸c ®éng ®Õn tõng ®éng lùc c¸ nh©n ( do nÕu kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh kÐm hiÖu qu¶ hoÆc thua lç ®· cã nhµ n-íc bï…). ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c¸c 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh nghiÖp nhµ n-íc cµng béc lé râ nh÷ng mÆt yÕu kÐm cña nã. Do vËy nhËn thøc ®-îc vÊn ®Ò nghiªm träng nµy, §¶ng vµ nhµ n-íc ®· s¸ng suèt lùa chän vµ cã nhiÒu chñ tr-¬ng chuyÓn c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc thµnh c¸c c«ng ty cæ phÇn vµ th¸ng 7 n¨m 1999 c«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y ra ®êi víi nhiÖm vô chÝnh lµ vËn chuyÓn hµnh kh¸ch. II. H×nh thøc t- c¸ch ho¹t ®éng *VÒ h×nh thøc th× c«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y ®-îc thµnh lËp tõ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp cã t- c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña n-íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. *VÒ së h÷u: thuéc së h÷u cña c¸c cæ ®«ng. *Cã ®iÒu lÖ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty, cã con dÊu riªng, ®-îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng. *H¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp vµ tù chñ vÒ tµi chÝnh tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty theo quy ®Þnh cña luËt doanh nghiÖp vµ nghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. *Cã vèn ®iÒu lÖ khi thµnh lËp c«ng ty lµ 4.079.264.920 VN§ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vÒ c¸c kho¶n nî trong ph¹m vi sè vèn ®iÒu lÖ ®ã. C¬ cÊu vèn ®iÒu lÖ ph©n theo së h÷u nh- sau: - Vèn nhµ n-íc:1.998.839.810 VN§ chiÕm 49% - Vèn cña c¸c cæ ®«ng lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp lµ 1.672.498.000 VN§ chiÕm 41% trong ®ã: + Gi¸ -u ®·i :1.223.779.000 VN§ + Gi¸ trÞ cæ phÇn vay tr¶ chËm 244.775.000 VN§ - Vèn cña c¸c cæ ®«ng kh¸c lµ 407.926.492 VN§ chiÕm 10% ViÖc t¨ng hay gi¶m vèn ®iÒu lÖ c«ng ty ph¶i do §¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh vµ ph¶i ®-îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp III. Mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña C«ng ty. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm. C«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y ®-îc thµnh lËp víi ph-¬ng thøc ®a d¹ng ho¸ kinh doanh víi nhiÒu h×nh thøc ho¹t ®éng nh»m kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶, ph¸t triÓn s¶n xuÊt, thu nhiÒu lîi nhuËn, t¨ng tû lÖ cæ tøc cho cæ ®«ng vµ t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng. C«ng ty ®· vµ ®ang ho¹t ®éng kinh doanh trªn c¸c lÜnh vùc sau: *VËn t¶i hµnh kh¸ch : §©y lµ lÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty nh»m phôc vô nhu cÇu ®i l¹i cña ng-êi d©n. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng do qu¸ tr×nh trao ®æi, mua b¸n diÔn ra th-êng xuyªn nªn nhu cÇu ®i l¹i cña ng-êi d©n còng lín. Vµ ®Ó cã thÓ phôc vô tèt h¬n nhu cÇu nµy th× C«ng ty ®· nghiªn cøu ®Ó më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng vµ t¨ng sè l-îng xe ch¹y trªn c¸c luång tuyÕn. + VÒ ®Þa bµn ho¹t ®éng cña C«ng ty chñ yÕu lµ c¸c tØnh phÝa B¾c, phÝa T©y vµ mét sè tØnh phÝa Nam cã ®ång bµo ®i vïng kinh tÕ míi nh- tØnh L©m §ång, tØnh S«ng BÐ. + VÒ tuyÕn hµnh kh¸ch : C«ng ty còng ®· cè khai th¸c hiÖu qu¶ sè tuyÕn ®· cã bao gåm 19 tuyÕn trong ®ã cã 16 tuyÕn liªn tØnh vµ 3 tuyÕn néi tØnh. §ång thêi t¨ng c-êng më réng thªm thÞ tr-êng míi c¶ néi tØnh vµ ngo¹i tØnh. Trong néi tØnh C«ng ty ®· ph¸t triÓn thª, më réng c¸c tuyÕn ®Õn thÞ trÊn, thÞ x· vµ c¸c khu vùc ®«ng d©n c-. Ngoµi ra C«ng ty cßn kh¶o s¸t më míi thªm mét sè tuyÕn liªn tØnh, cã thÓ ®Õn c¸c vïng s©u, vïng xa, c¸c vïng tËp trung ®«ng d©n c-. §iÓn h×nh C«ng ty ®· më tuyÕn ®-êng dµi liªn tØnh Hµ T©y- Sµi Gßn ho¹t ®éng ®¹t hiÖu qu¶ tèt. Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ th× viÖc ®i l¹i gi÷a c¸c n-íc còng diÔn ra dÔ dµng h¬n. ChÝnh v× vËy C«ng ty ®· vµ ®ang nghiªn cøu t×m hiÓu ®Ó tham gia vµo vËn t¶i ®-êng bé quèc tÕ víi c¸c n-íc Trung Quèc, Lµo, Th¸i Lan, Campuchia. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng nµy cña C«ng ty nh»m n©ng cao chÊt l-îng phôc vô, ®¶m b¶o sù ®i l¹i nhanh chãng, thuËn lîi cho hµnh kh¸ch vµ còng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cho C«ng ty. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 *VËn t¶i hµng ho¸. HiÖn nay lÜnh vùc kinh doanh nµy t¹i C«ng ty chiÕm tû lÖ nhá. C«ng ty vÉn duy tr× tËn dông sè xe cßn l¹i ®· sö dông l©u n¨m, cò vµ l¹c hËu. V× vËy C«ng ty còng cã chñ tr-¬ng ®Çu t- xe míi nh»m ®¸p øng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ phôc vô nhu cÇu tiªu dïng hµng ho¸ cña nh©n d©n. C«ng ty ®· tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång vËn chuyÓn hµng ho¸ thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu cho c¸c c¬ quan, nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, doanh nghiÖp ®¶m b¶o ®óng thêi gian vµ qui ®Þnh. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn cã h-íng më réng c¸c tuyÕn vËn t¶i c¶ trong tØnh, ngoµi tØnh vµ mét sè n-íc kh¸c trong khu vùc. Tuy lÜnh vùc kinh doanh nµy chiÕm tû lÖ nhá nh-ng nã còng kh«ng thÓ thiÕu ®-îc bëi tÝnh ®a d¹ng trong kinh doanh lµ rÊt cÇn thiÕt. ViÖc nµy còng më réng kh¶ n¨ng phôc vô cña C«ng ty ®èi víi mäi hµnh kh¸ch bao gåm c¶ c¸ nh©n vµ tËp thÓ. Bªn c¹nh ®ã t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng. §©y còng lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n ®èi víi C«ng ty trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi thµnh C«ng ty Cæ phÇn. *C«ng nghiÖp x-ëng söa ch÷a. Víi x-ëng söa ch÷a t-¬ng ®èi lín vµ trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ kh¸ tèt ®· ®¸p øng ®-îc nhu cÇu söa ch÷a c¸c lo¹i ph-¬ng tiÖn cña c«ng ty nh- trung ®¹i tu, ®ãng míi vá xe, b¶o d-ìng, söa ch÷a ph-¬ng tiÖn, trung tu, ®¹i tu m¸y gÇm. C«ng ty ®· tõng b-íc n©ng cao chÊt l-îng b¶o d-ìng, söa ch÷a ®¶m b¶o gi¸ thµnh hîp lý nh»m më réng s¶n xuÊt ra bªn ngoµi doanh nghiÖp. C«ng ty còng ®· trang bÞ thªm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ, ®¶m b¶o d©y truyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®¸p øng yªu cÇu cña C«ng ty, ®ång thêi ®Ó s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao, ®-îc néi bé vµ kh¸ch hµng bªn ngoµi chÊp nhËn. *Tæ chøc dÞch vô. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vËn t¶i hiÖn nay bÞ c¹nh tranh quyÕt liÖt, bªn c¹nh ®ã C«ng ty míi ®-îc cæ phÇn ho¸ cho nªn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong kinh doanh. C«ng ty ®· tÝch cùc më réng s¶n xuÊt vµ tæ chøc c¸c dÞch vô nh»m 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm t¹o ra hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖn nay C«ng ty ®ang tæ chøc thªm c¸c nghµnh nghÒ: + §¹i lý x¨ng dÇu. + DÞch vô phô tïng « t« x¨m lèp. + DÞch vô röa xe, thay dÇu mì c¸c lo¹i xe c¬ giíi ®-êng bé . C¸c nghµnh nghÒ nµy ®-îc më ra kh«ng chØ nh»m phôc vô cho s¶n xuÊt néi bé mµ C«ng ty cßn më réng s¶n xuÊt phôc vô kh¸ch hµng bªn ngoµi, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm gi¶i quyÕt lao ®éng d«i d- cña C«ng ty. Víi c¸c lÜnh vùc kinh doanh trªn, mÊy n¨m võa qua sau khi cæ phÇn ho¸ C«ng ty ®· ®i vµo ho¹t ®éng mét c¸ch cã tæ chøc vµ t-¬ng ®èi æn ®Þnh. 2. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng: Lao ®éng lu«n lu«n lµ mét trong ba nh©n tè quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao th× ®éi ngò lao ®éng ph¶i ®-îc bè trÝ mét c¸ch hîp lý, ®óng viÖc. HiÖn nay th× c¸c doanh nghiÖp lu«n thùc hiÖn c«ng t¸c tuyÓn chän, bè trÝ ®iÒu phèi lao ®éng sao cho cã mét ®éi ngò lao ®éng lµnh nghÒ, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. ChÝnh v× vËy, cho nªn ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo th× viÖc lËp kÕ ho¹ch vÒ lao ®éng lµ mét c«ng t¸c kh«ng thÓ thiÕu ®-îc. §èi víi C«ng ty Cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp nhµ n-íc sang C«ng ty Cæ phÇn ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong ®ã cã vÊn ®Ò lao ®éng. Nh-ng c¸c l·nh ®¹o cña c«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n nh»m lËp ra nh÷ng kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ lao ®éng gióp cho qu¸ tr×nh ®iÒu phèi lao ®éng ®-îc thùc hiÖn tèt, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. Trong mÊy n¨m võa qua, nh×n chung t×nh h×nh vÒ lao ®éng cña C«ng ty kh¸ æ ®Þnh. Tuy nhiªn vÉn cã sù thay ®æi gi÷a c¸c bé phËn. §iÒu nµy cã thÓ chøng minh qua b¶ng sau: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu 1: T×nh h×nh lao ®éng t¹i C«ng ty Cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y trong mÊy n¨m võa qua . N¨m 1999 2000 2001 2002 2003 ChØ tiªu Tæng sè lao ®éng 197 206 196 199 189 1. C«ng nh©n s¶n suÊt 144 136 152 159 158 - §éi ngò l¸i xe 110 112 121 127 30 - Thî söa ch÷a 23 14 18 19 18 - Lao ®éng dÞch vô 11 12 13 13 10 2. Lao ®éng qu¶n lý 22 26 20 23 20 3. Lao ®éng d«i d- 31 44 24 17 11 Nguån: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. Qua b¶ng biÓu 1 trªn ta thÊy sè l-îng lao ®éng trong c«ng ty t¨ng hoÆc gi¶m kh«ng nhiÒu qua c¸c n¨m, tøc lµ t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ lao ®éng cña c«ng ty lµ rÊt nhá, kh«ng ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn nÕu so s¸nh sè liÖu gi÷a n¨m 2003 vµ c¸c n¨m cßn l¹i th× ta thÊy sè lao ®éng cña 2003 lµ thÊp h¬n c¶. Do vËy, sè lao ®éng d«i d- cña n¨m 2003 lµ thÊp nhÊt (11ng-êi). Nh- vËy, lao ®éng d- thõa cña c«ng ty ®· gi¶m nhiÒu (so víi n¨m 2000 lµ 33 ng-êi ). §iÒu nµy còng thÓ hiÖn nhiÒu tiÕn bé vµ høa hÑn mét kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh sÏ kh¶ quan h¬n c¸c n¨m. Còng qua b¶ng biÓu 1 ta thÊy r»ng sè lao ®éng cña C«ng ty chñ yÕu tËp trung ë bé phËn s¶n suÊt. Cßn bé phËn qu¶n lý th× sè lao ®éng ®· gi¶m ®i dÇn qua c¸c n¨m. §iÒu nµy phï hîp víi xu h-íng chung cña c¸c n-íc, ®ã lµ tinh gi¶m bé m¸y qu¶n lý nh»m ®¹t ®-îc m« h×nh bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ nh-ng cã chÊt l-îng cao.§èi víi ®éi ngò lao ®éng trong c«ng ty th× sè lao ®éng chØ lµ vÊn ®Ò thø yÕu mµ quan träng h¬n c¶ chÝnh lµ chÊt l-îng lao ®éng. T¹i c«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y cã thÓ ®¸nh gi¸ mét phÇn chÊt l-îng lao ®éng th«ng qua b¶ng sau: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu 2: T×nh h×nh chÊt l-îng lao ®éng toµn c«ng ty n¨m 2003 ChØ tiªu Tr×nh ®é Sè ng-êi 1.Lao ®éng qu¶n lý §¹i häc 10 Trung cÊp 10 BËc 1 23 BËc 2 59 BËc 3 48 BËc 1 0 BËc 2 0 BËc 3 0 BËc 4 9 BËc 5 4 BËc 6 5 BËc 7 1 2. §éi ngò l¸i xe 3. Thî söa ch÷a Nguån: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. *Bé phËn qu¶n lý: Theo d÷ liÖu n¨m 2003 th× bé phËn nµy gåm 20 ng-êi víi ®é tuæi trung b×nh lµ 40 tuæi. Sè lao ®éng nµy chiÕm 10,58% sè lao ®éng trong toµn c«ng ty. Qua b¶ng trªn ta thÊy c¸n bé qu¶n lý cña c«ng ty vÒ tr×nh ®é cßn ch-a cao. Sè ng-êi tèt nghiÖp ®¹i häc lµ 50%. Tuy nhiªn víi ®é tuæi trung b×nh cao th× ®ã lµ nh÷ng c¸n bé qu¶n lý cã nhiÒu kinh nghiÖm, th©m niªn cao vµ nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc. *Lao ®éng trùc tiÕp vËn t¶i: Bao gåm 130 ng-êi víi tr×nh ®é bËc l¸i xe trung b×nh lµ 2,2/3. Víi tr×nh ®é nh- vËy th× c«ng ty cã ®éi ngò l¸i xe cã tr×nh ®é t-¬ng ®èi cao.Tuy nhiªn vÉn cÇn ph¶i ®µo t¹o nh»m t¨ng chÊt l-îng lao ®éng lªn. HiÖn nay c«ng ty c«ng ty 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kinh doanh trªn lÜnh vùc vËn t¶i nªn ®éi ngò l¸i xe chiÕm ®a sè (gÇn 68,79%) so víi lao ®éng trong toµn c«ng ty vµ ®éi ngò nµy ngµy cµng ®-îc trÎ ho¸ nh»m phôc vô tèt h¬n nhu cÇu cña hµnh kh¸ch vµ ®Èy m¹nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. *Lao ®éng c¬ khÝ: Gåm 19 ng-êi víi tr×nh ®é bËc thî b×nh qu©n lµ 4,8/7 víi tr×nh ®é cao vµ kinh nghiÖm l©u n¨m, ®éi ngò lao ®éng c¬ khÝ nµy ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¶o d-ìng vµ söa ch÷a ph-¬ng tiÖn cho toµn c«ng ty. 3.§Æc ®iÓm vÒ ph-¬ng tiÖn m¸y mãc. HiÖn nay toµn c«ng ty cã 67 xe víi nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau ®a sè ®Òu lµ c¸c ph-¬ng tiÖn ®êi míi hÕt Trong ®ã : + W50 : 8 xe. +Xe Trung Quèc : 20 xe. +Isuzu : 1 xe. +Xe Hyundai: 38 xe. §Ó ®¶m b¶o an toµn khi vËn chuyÓn hµnh kh¸ch vµ ng-êi l¸i xe cïng víi viÖc thùc hiÖn nghiªm chØnh nh÷ng quy ®Þnh yªu cÇu cña nhµ n-íc, cña Bé giao th«ng vËn t¶i vÒ ®¶m b¶o an toµn, gi÷ g×n trËt tù giao th«ng b¶o vÖ tÝnh m¹ng cho ng-êi d©n, th× hµng n¨m c«ng ty ®Òu ph¶i tiÕn hµnh trung ®¹i tu vµ ®ãng míi l¹i c¸c lo¹i xe. §èi víi c¸c lo¹i xe ®· qu¸ cò n¸t tõ h- háng ®Õn sè phÇn tr¨m quy ®Þnh, lµ c«ng ty tiÕn hµnh thanh lý, nh-îng, b¸n. Nh-ng còng chÝnh v× ®Æc ®iÓm cña c«ng ty lµ kinh doanh trong lÜnh vùc vËn t¶i nªn tµi s¶n chñ yÕu cña c«ng ty tËp trung vµo c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i. Nã chiÕm ®Õn h¬n 80% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh. N¨m 1999; 2000; 2001 lµ n¨m mµ c«ng ty ®· ph¶i ®ãng míi, ®¹i tu rÊt nhiÒu, chi phÝ rÊt tèn kÐm. VÝ dô nh-: n¨m 2000 c«ng ty ®· ®ãng míi ®¹i tu ®-îc 4 xe trong ®ã cã hai xe lo¹i 48 ghÕ, 2 xe lo¹i 24 ghÕ. N¨m 2001 c«ng ty còng ®· ®ãng míi 12 xe.Víi sè vèn lµ 4 tû 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®ång gåm 3xe Huyndai 25 ghÕ nguyªn b¶n, 5 xe Huyndai 29 ghÕ, 4 xe Trung Quèc lo¹i 45 ghÕ ®Ó bæ sung vµo luång tuyÕn nh»m phôcvô tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Trong n¨m 2002 vµ 2003 c«ng ty ®· vay tiÒn ®Ó ®Çu t- mét sè xe míi. ChÝnh viÖc ®Çu t- cho ph-¬ng tiÖn ®· lµm chi phÝ tµi chÝnh t¨ng lªn, do ®ã ¶nh h-ëng ®Õn lîi nhuËn cña c«ng ty. Vµ còng do tËp chung phÇn lín vèn vµo c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i nªn c«ng t¸c c¶i thiÖn c¬ së vËt chÊt rÊt chËm. VÒ nhµ cöa vµ kiÕn tróc cña c«ng ty trong mÊy n¨m võa qua kh«ng cã g× thay ®æi. VÒ m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng ty ®· ®Çu t- mua s¾m c¸c thiÕt bÞ míi tËp trung cho c«ng t¸c qu¶n lý. Tuy nhiªn nÕu nh×n mét c¸ch toµn diÖn th× c¬ së vËt chÊt cña c«ng ty cßn nghÌo, cÇn ph¶i tËp trung ®Çu t- h¬n nh»m gióp c«ng t¸c qu¶n lý ®¹t hiÖu qu¶. 4. §Æc ®iÓm vÒ m«i tr-êng kinh doanh. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi sù tham gia cña rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. Víi nÒn kinh tÕ më cöa nh- hiÖn nay th× m«i tr-êng kinh doanh ®-îc më réng rÊt nhiÒu, ®iÒu nµy rÊt cã lîi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Trong xu thÕ chung ®ã th× c«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y còng ®-îc më réng h¬n so víi tr-íc. Nã kh«ng chØ bã hÑp trong ph¹m vi kinh doanh trong tØnh Hµ T©y mµ hiÖn nay ®-îc më ra ë nhiÒu tØnh thµnh trong c¶ n-íc víi c¸c chuyÕn xe vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch tõ Hµ T©y ®i c¸c tØnh kh¸c vµ ng-îc l¹i.Vµ còng kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu trong n-íc mµ xu h-íng cña c«ng ty lµ sÏ më réng ra thÞ tr-êng kinh doanh sang mét sè n-íc trong khu vùc. §iÒu nµy còng cho thÊy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ sÏ thóc ®Èy qu¸ tr×nh giao l-u mua b¸n trao ®æi gi÷a c¸c tØnh trong mét n-íc vµ gi÷a c¸c n-íc víi nhau. ChÝnh v× vËy nhu cÇu ®i l¹i vËn chuyÓn sÏ t¨ng lªn vµ ®ã chÝnh lµ c¬ héi ®Ó c«ng ty më réng thÞ tr-êng. *§èi thñ c¹nh tranh Bªn c¹nh nh÷ng mÆt thuËn lîi kÓ trªn th× c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc ph¶i ®èi mÆt víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh c¶ lµnh m¹nh vµ kh«ng lµnh m¹nh trªn thÞ tr-êng ngµy cµng xuÊt hiÖn t¨ng. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +§ã chÝnh lµ sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c c«ng ty kh¸c trong ngµnh vËn t¶i kh«ng chØ ë Hµ T©y mµ cßn nhiÒu tØnh kh¸c, lµm gi¶m sè l-îng kh¸ch cña c«ng ty. §Æc biÖt lµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh nµy ®Òu cã thêi gian ho¹t ®éng l©u dµi vµ còng chuyÓn tõ c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc nªn tªn tuæi cña nã còng ®· cã tiÕng trong lßng kh¸ch + C¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vËn t¶i hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸. + C¸c hîp t¸c x· + C¸c c«ng ty t- nh©n: ®©y chñ yÕu lµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh ®èi víi c¸c c«ng ty mµ vÊn ®Ò nµy rÊt khã gi¶i quyÕt do c¸c c«ng ty nµy kh«ng chÞu sù qu¶n lý cña bÕn b·i nµo mµ th-êng xuyªn b¾t kh¸ch ngay trªn ®-êng ( lµ c¸c tuyÕn ho¹t ®éng cña c«ng ty). Do xe cña hä chñ yÕu lµ xe cò, nªn ®Ó b¾t ®-îc nhiÒu kh¸ch hä th-êng ®-a ra c¸c møc gi¸ rÊt thÊp ( cã thÓ lµ 5000 ®ång so víi 5000 ®ång cña c«ng ty). §©y chÝnh lµ vÊn ®Ò lµm ®au ®Çu ban chØ ®¹o c«ng ty, mµ hiÖn nay c«ng ty ch-a ®-a ra mét biÖn ph¸p nµo hiÖu qu¶ ®Ó kh¾c phôc ®-îc t×nh tr¹ng nµy. Ngoµi viÖc kiÕn nghÞ nªn c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn xö lý nghiªm c¸c hµnh vi vi ph¹m trªn. Nh-ng tÝn ®Õn thêi ®iÓm nµy th× hiÖu qu¶ còng kh«ng ®¹t lµ bao. §iÒu nµy g©y khã kh¨n lín cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty *N¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty Do thêi gian ®i vµo ho¹t ®éng cña c«ng ty ®· l©u nªn tªn tuæi cña c«ng ty còng ®· ®i vµo lßng ng-êi kh¸ch. MÆt kh¸c c«ng ty còng ®· kh«ng ngõng c¶i tiÕn, söa ch÷a, t©n trang l¹i xe vµ ®Çu t- mua sÊm ®ãng míi. N©ng cao n¨ng lùc phôc vô kh¸ch hµng nh- c¸c trang thiÕt bÞ trªn « t« cô thÓ: m¸y ®iÒu hoµ, radio, kh¨n th¬m phôc vô kh¸ch.... Do vËy nªn n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty lµ rÊt cao. Thùc hiÖn ph-¬ng ch©m “ §Ñp lßng kh¸ch ®Õn võa lßng kh¸ch ®i”, th¸i ®é phôc vô kh¸ch hµng tËn t×nh chu ®¸o gi¸ c¶ hîp lý, c«ng ty ®· thùc sù t¹o thªm lßng tin yªu cho kh¸ch hµng. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ ®èi phã ®-îc víi c¸c c«ng ty t- nh©n, c«ng ty cÇn 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ph¶i nghiªn cøu t×m tßi ®Ó t×m ra biÖn ph¸p tèt nhÊt, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho c«ng viÖc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. *Marketing. Thu thËp vµ xö lý c¸c th«ng tin thÞ tr-êng: Ngµy nay viÖc trao ®æi th«ng tin gi÷a mua vµ b¸n ®· trë thµnh yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu vµ ngµy cµng trë nªn quan träng nªn c«ng tuy rÊt chó träng m¶ng th«ng tin nµy, khai th¸c triÖt ®Ó vµ b¸m s¸t ®Ó cã thÓ t×m ra c¸c chiÕn l-îc vÒ s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp cho n¨m tíi vµ c¸c n¨m tiÕp theo. VÝ dô nh-: Phßng kinh doanh sÏ ph¶i: + B¸m s¸t thÞ tr-êng nghiªn cøu vÒ nguån, chÊt l-îng nguyªn vËt liÖu, th«ng tin vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ, th«ng tin vÒ gi¸ c¶ cña c¸c trang thiÕt bÞ « t«. + T×nh h×nh kinh doanh còng nh- mäi biÖn ph¸p mµ ®èi thñ c¹nh tranh ®ang ¸p dông ®Ó tõ ®ã ®Ò ra ph-¬ng ¸n kÕ ho¹ch cho m×nh vµ c¸c chiÕn l-îc cÇn ®èi phã c¹nh tranh. + Nghiªn cøu vÒ nhu cÇu ®i l¹i cña ng-êi d©n ë c¸c vïng miÒn, tØnh kh¸c nhau vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch... 4. C¸c chÝnh s¸ch chñ yÕu + Ph©n phèi ®Þa bµn ho¹t ®éng vµ ®iÒu phèi lao ®éng hîp lý. + Gi¸ c¶ : Gi¶m ®Õn møc tèi thiÓu ®Ó t¨ng l-îng kh¸ch lªn xe. 5. ChiÕn l-îc c«ng ty: Do võa míi ®Çu t- mua míi nhiÒu nªn hiÖn nay c«ng ty ®ang gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Do vËy mµ chiÕn l-îc c«ng ty ®Ò ra lµ cè g¾ng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn ®¶m b¶o ®ñ vèn cña cæ ®«ng vµ cã lîi nhuËn thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty bao gåm: + §¹i héi ®ång cæ ®«ng + Héi ®ång qu¶n trÞ + Ban kiÓm s¸t + Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh + Phßng kÕ to¸n tµi vô + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh + Phßng kinh doanh + X-ëng söa ch÷a +Bé phËn dÞch vô Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban nh- sau; 1. §¹i héi ®ång cæ ®«ng Lµ c¬ quan cao nhÊt cña c«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y thùc hiÖn mäi nhiÖm vô chÝnh trÞ, s¶n xuÊt, kinh doanh, ®æi míi ph-¬ng tiÖn c«ng nghÖ c«ng ty. QuyÕt ®Þnh ph-¬ng h-íng vµ nhiÖm vô ph¸t triÓn cña c«ng ty th«ng qua ph-¬ng ¸n sö dông tµi s¶n, ph-¬ng ¸n ®Çu t- ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, ®æi míi ph-¬ng tiÖn c«ng nghÖ c«ng ty. QuyÕt ®Þnh sè lîi nhuËn trÝch lËp c¸c quü, bæ sung vèn, lîi nhuËn chia cho c¸c cæ ®«ng quýªt ®Þnh t¨ng gi¶m vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty. 2. Héi ®ång qu¶n trÞ 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lµ mét bé phËn cao nhÊt trong c«ng ty gi÷a hai k× ®¹i héi cæ ®«ng. Héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty gåm cã 5 ng-êi ®-îc héi ®ång cæ ®«ng bÇu chän theo h×nh thøc bá phiÕu kÝn. Héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty cã mét thµnh viªn ®¹i diÖn cho vèn chñ së h÷u phÇn vèn cña nhµ n-íc, héi ®ång ®· ph©n chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ cña tõng thµnh viªn. 3. Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ kiªm gi¸m ®èc ®iÒu hµnh. Lµ ng-êi ®-îc §¶ng vµ nhµ n-íc giao tr¸ch nhiÖm ®¹i diÖn phÇn vèn cña nhµ n-íc trong c«ng ty, lµ ng-íi cã quyÒn cao nhÊt ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty theo ph¸p luËt, ®iÒu lÖ vµ nghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng. Gi¸m ®èc cã c¸c phã gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n tr-ëng trî gióp ®¾c lùc. Víi nhiÖm vô lµ ph¶i b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn thùc hiÖn theo ph-¬ng ¸n kinh doanh mµ ®· ®-îc héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt vµ th«ng qua ®¹i héi ®ång cæ ®«ng, tr×nh héi ®ång qu¶n trÞ c¸c b¸o c¸o vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty tr-íc §¹i héi ®ång cæ ®«ng. 4. Phã gi¸m ®èc gióp viÖc Lµ ng-êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc, tr-íc nhµ n-íc vÒ nghÜa vô cña m×nh ®-îc ph©n c«ng. Thay mÆt gi¸m ®èc khi gi¸m ®èc ®i v¾ng hoÆc ®-îc gi¸m ®èc uû quyÒn ®Ó gi¶i quyÕt vµ ®iÒu hµnh c«ng t¸c tµi chÝnh, cã tr¸ch nhiÖm th-êng xuyªn bµn b¹c víi gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc tµi chÝnh s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¸m ®èc n¾m b¾t vµ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch. TriÓn khai c¸c c«ng viÖc ®· thèng nhÊt xuèng c¸c bé phËn thuéc khèi m×nh phô tr¸ch vµ th«ng tin nhanh nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong viÖc ®iÒu hµnh ®Ó cïng gi¸m ®èc gióp kinh nghiÖm vµ ®Ò ra ph-¬ng h-íng chØ ®¹o míi. 5. C¸c phßng ban *Phßng kinh doanh: gåm cã 4 ng-êi víi nhiÖm vô: X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty, ®«n ®èc, gi¸m s¸t, ®iÒu hµnh, thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®· phª duyÖt. Tõ ®ã rót ra nh÷ng thuËn lîi, 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khã kh¨n ®Ó gióp cho gi¸m ®èc cã ®Þnh h-íng ®óng trong viÖc chØ ®¹o kinh doanh. - Qu¶n lý‎kü thuËt ph-¬ng tiÖn vËn t¶i tham gia s¶n xuÊt kinh doanh - Theo dâi ®«n ®èc c¸c l¸i xe phô xe, lµm tèt c¸c c«ng viÖc theo ®óng ®Þnh kú, ®óng ®Þnh ngµnh. - Th-êng xuyªn kiÓm tra an toµn ph-¬ng tiÖn bao gåm c¸c hÖ thèng an toµn, trang bÞ c¸c hÖ thèng phßng chèng ch¸y næ. - KiÓm tra an toµn ph-¬ng tiÖn vËn t¶i. - LËp kÕ ho¹ch vËn t¶i hµng ho¸, hµnh kh¸ch hµng n¨m trªn c¬ së x©y dùng c¸c chØ tiªu, kho¸n qu¶n cho tõng ®Çu xe t¶i vµ cho tõng luång vËn chuyÓn kh¸ch. - Nghiªn cøu c¬ chÕ thÞ tr-êng ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh møc kho¸n cho tõng ®Çu xe t¶i vµ tõng luång hµng vËn chuyÓn kh¸ch ®óng thêi ®iÓm. - Khai th¸c triÖt ®Ó luång ®-êng: MÆt hµng, nguån kh¸ch hîp ®ång vµ c«ng céng. - §¶m b¶o thñ tôc cho c¸c ph-¬ng tiÖn ho¹t ®éng trªn ®-êng hîp lÖ. *Phßng kÕ to¸n tµi vô: gåm cã 5 ng-êi. - Tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ c¸c nghiÖp vô cã liªn quan ®Õn tµi chÝnh. §ång thêi ghi chÐp ®óng c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong c«ng ty. - LËp kÕ ho¹ch vÒ tµi chÝnh, l-¬ng vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn chÕ ®é mµ ng-êi lao ®éng ®-îc h-ëng. *X-ëng söa ch÷a: lµ ph©n x-ëng b¶o d-ìng söa ch÷a cho xe cña c«ng ty theo ®Þnh kú ®ãng míi thïng xe vµ ®¹i tu m¸y. Bé phËn dÞch vô cã nhiÖm vô cung cÊp x¨ng dÇu, mì, nhít cho x-ëng söa ch÷a xe vµ lùc l-îng cña c«ng ty, ®ång thêi phôc vô b¸n x¨ng dÇu cho bªn ngoµi. 6. Mèi quan hÖ gi÷a ®¹i héi ®ång cæ ®«ng, héi ®ång qu¶n trÞ, ban gi¸m ®èc c¸c phßng ban, c¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc thÓ hiÖn ë s¬ ®å sau: 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Gi¸m ®èc C¸c phã gi¸m ®èc KÕ to¸n tr-ëng Phßng kinh doanh Phßng kÕ to¸n tµi vô Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Bé phËn dÞch vô X-ëng söa ch÷a 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 7. Quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Mçi doanh nghiÖp tuú theo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty mµ cã quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau. §èi víi c«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y lµ mét c«ng ty cã lo¹i h×nh kinh doanh dÞch vô nªn quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc thÓ hiÖn theo quy tr×nh sau: Phßng kinh doanh X-ëng söa ch÷a Lùc l-îng xe Bé phËn dÞch vô - Phßng kinh doanh: cã 4 ng-êi cã nhiÖm vô tham m-u cho gi¸m ®èc lËp kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, dµi h¹n cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. - X-ëng söa ch÷a:Víi chøc n¨ng nhiÖm vô th-êng xuyªn tu söa gß, hµn c¸c bé phËn bÞ háng cña xe. - Lùc l-îng chuyªn chë xe víi ®éi ngò c«ng nh©n viªn rÊt ®«ng víi nhiÖm vô chÝnh chuyªn chë hµnh kh¸ch vµ b¸n hµng trªn c¸c tuyÕn ®-êng . - Bé phËn dÞch vô: lµ mét bé phËn mang l¹i doanh thu t-¬ng ®èi lín cho c«ng ty víi nhiÖm vô chÝnh lµ b¸n x¨ng, b¸n c¸c phô tïng thay thÕ cho xe, ®¶m b¶o doanh thu th-êng xuyªn cho c«ng ty 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn III T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 1. Nguån th«ng tin vµ c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch Trong m«i tr-êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, quyÕt liÖt vµ ®Çy biÕn ®éng th× viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc ®Ó trô v÷ng vµ ph¸t triÓn thùc sù cÇn thiÕt. C¨n cø vµo mét sè th«ng tin cÇn thiÕt nh- c¨n cø kh¶o s¸t, dù b¸o nhu cÇu tiªu dïng trong n-íc, c¸c ®Þa bµn thuéc luång tuyÕn ®Þa bµn ho¹t ®éng cña c«ng ty. C¸c nguån ho¹t ®éng phôc vô kh¸ch hµng ngµy cµng nhiÒu, tÝnh c¹nh tranh quyÕt liÖt vµ gay g¾t. C¨n cø vµo ho¹t ®éng trong c¸c n¨m qua vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña c«ng ty, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch ®Çu t- trang thiÕt bÞ vµ söa ch÷a ®ãng míi. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng ph©n tÝch mét sè yÕu tè ¶nh h-ëng tíi m«i tr-êng kinh doanh, m«i tr-êng c¹nh tranh, tiÕn ®é cña khoa häc kü thuËt vµ yÕu tè kh¸ch hµng, n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr-êng …®Ó lËp kÕ ho¹ch cho c¸c n¨m tiÕp theo vµ chiÕn l-îc l©u dµi cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Víi c¸c biÖn ph¸p nghiÖp vô vµ c¸c c«ng cô cÇn thiÕt nh- m¸y tÝnh, c¸c ch-¬ng tr×nh phÇn mÒm cïng ®éi ngò kÕ ho¹ch cã n¨ng lùc c«ng ty ®· v¹ch ra ®-îc nh÷ng môc tiªu s¸t thùc vµ cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn cho kÕ ho¹ch tr-íc m¾t vµ l©u dµi cña c«ng ty. C«ng ty hµng n¨m ®Ò ra ®-îc kÕ ho¹ch vÒ doanh thu, s¶n phÈm lîi nhuËn, kÕ ho¹ch ®Çu t- ph¸t triÓn vµ c¶i t¹o d©y truyÒn s¶n xuÊt b»ng nh÷ng con sè cô thÓ vµ c¸c ph-¬ng ¸n kh¶ thi. KÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t- ph¸t triÓn vµ c¶i t¹o, ®Çu t- trang thiÕt bÞ…b»ng nh÷ng con sè cô thÓ vµ c¸c ph-¬ng ¸n kh¶ thi, kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®-îc ®¸nh gi¸ sau mçi kú thùc hiÖn, kÕ ho¹ch ®-îc tÝnh b»ng c«ng thøc: % thùc hiÖn kÕ ho¹ch =( Sè thùc hiÖn / Sè kÕ ho¹ch) 100 (%) Phßng kinh doanh cña c«ng ty còng ®ãng vai trß lµ phßng nghiªn cøu vµ lËp kÕ ho¹ch cho c«ng ty ë mçi bé phËn, kh©u kh¸c nhau trong qu¸ trÝnh s¶n xuÊt kinh doanh. Sau ®©y lµ kÕt qu¶ ®¹t ®-îc trong mét sè n¨m gÇn ®©y. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh- vËy trong ba n¨m qua t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty xem ra ®Òu rÊt thuËn lîi c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®-a ra hÇu nh- ®Òu ®-îc thùc hiÖn v-ît møc. §iÒu nµy ®· ®em l¹i doanh thu cao cho doanh nghiÖp, lîi nhuËn cña c¸c cæ ®«ng, gi¶i quyÕt ®-îc viÖc lµm cho sè ®«ng ng-êi ®ång thêi cßn nép cho nhµ n-íc mét kho¶n thuÕ lín lµm t¨ng ng©n s¸ch. Tuy nhiªn kh«ng chØ dõng l¹i ë vËy mµ c«ng ty cÇn cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó cã ®-îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao h¬n. C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch cÇn ®-îc lµm kÜ l-ìng, triÖt ®Ó h¬n ®Ó tËn dông nh÷ng kh¶ n¨ng cßn tiÒm Èn nhiÒu trong c«ng ty. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®¹t ®-îc th× c«ng ty vÉn ®ang gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n lín vÒ vèn còng nh- cßn nhiÒu yÕu kÐm vÒ nhiÒu mÆt: khai th¸c thÞ tr-êng ch-a thËt æn ®Þnh ch¾c ch¾n, viÖc ®Çu t- ph-¬ng tiÖn thay thÕ cßn ch-a kÞp thêi (do nguån vèn khã kh¨n n¬i s¶n xuÊt ®ãng míi theo ®¬n ®Æt hµng cßn khã kh¨n trong cung øng). C«ng t¸c qu¶n lý ph-¬ng tiÖn, qu¶n lý tæ chøc söa ch÷a, qu¶n lý kü thuËt cßn h¹n chÕ. MÆt kh¸c trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc, sö l‎y uèn n¾n s¶n phÈm ch-a thùc hiÖn ®-îc néi quy, quy chÕ, ‎thøc tr¸ch nhiÖm tæ chøc kû luËt ch-a cao. Bé m¸y qu¶n lý ch-a thùc ®¸p øng cho nhu cÇu cña s¶n xuÊt, lùc l-îng lao ®éng thiÕu, yÕu vµ ch-a phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ h¹n chÕ ®Õn viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn IV Ph-¬ng h-íng cho n¨m 2004 §Þnh h-íng kÕ ho¹ch N¨m kÕ ho¹ch 2004 thùc hiÖn chÕ ®é, c¬ chÕ qu¶n lý cña Nhµ n-íc (trong ®ã cã vÊn ®Õ ph-¬ng tiÖn-viÖc ®Çu t- tiÕp tôc ®îc xem xÐt c©n nh¾c ®Ó thùc hiÖn trªn c¬ së sè ph-¬ng tiÖn dÇn hÕt thêi gian khai th¸c theo quy ®Þnh do ®ã cïng víi sè vèn ®· ®Çu t- viÖc caan dèi ®Ó ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu khai th¸c-chi phÝ-cÇn ®-îc x¸c lËp cô thÓ) ph-¬ng ¸n ®-îc ®m¶ b¶o æn ®Þnh c¸c chØ tiªu khai th¸c tËn dông mäi tiÒm n¨n víi c¸c h×nh thøc qu¶n lý. §ång thêi cã ph-¬ng ¸n lu©n chuyÓn c¸c tuyÕn phÝa Nam (dµi) víi c¸c tuyÕn ng¾n néi ®Þa. Víi lùc l-îng ph-¬ng tiÖn hiÖn cã cÇn ®-îc tËn dông khai thac vµ khai th¸c hiÖu qu¶. T¨ng c-êng më réng thu hót ph-¬ng tiÖn cã nguån vèn 100% ®Ó ®-a vµo tuyÕn khai th¸c hîp l‎y Gi÷ æn ®Þnh thÞ tr-êng (t¨ng c-êng khai th¸c) vµ ph¸t triÓn míi ch¾c ch¾n ®ång thêi cñng cè c¸c ho¹t ®éng nh- dÞch vô, x-ëng….®¶m b¶o æn ®Þnh ph¸t triÓn trong tõng khu vùc. N©ng cao ‎y thøc tæ chøc kû luËt, kû c-¬ng- tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong tõng vÞ trÝ. T¨ng c-êng c«ng t¸c lao ®éng ®Æc biÖt lµ l¸i xe kh¸ch- tËp trung, thèng nh©t, phèi hîp ®¸p øng cho s¶n xuÊt. KÕ ho¹ch tµi chÝnh n¨m 2004 STT 1 ChØ tiªu Tæng doanh thu §¬n vÞ tÝnh TriÖu ®ång KÕ ho¹ch 2004 10.400 2 3 4 5 6 7 Tæng chi phÝ ThuÕ GTGT L·i(+), lç(-) KHCB Tæng quü l-¬ng thu nhËp ThuÕ TNDN - 9.705 335 360 1.500 2.000 100,800 8 L·i sau thuÕ thu nhËp DN - 259,200 Nguån phßng hµnh chÝnh tæ chøc 20
- Xem thêm -