Tài liệu Quá trình hình thành và phát triển của công ty may3 hải phòng

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty May3 H¶i Phßng. 1. Ra ®êi vµ ph¸t triÓn. C«ng ty May3, trô së sè 274 ®-êng Chî hµng, QuËn Lª Ch©n thµnh phè H¶i Phßng, trùc thuéc së c«ng nghiÖp H¶i Phßng. Trong chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ vµ nh÷nh -u ®·i hµng xuÊt khÈu, ngµnh may c¶ n-íc ®· cã nh÷ng b-íc tiÕn ®¸ng kÓ vÒ qui m«, chÊt l-îng s¶n phÈm vµ doanh sè ngo¹i tÖ. Hµng lo¹t c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp ®· ®Çu t- liªn doanh víi n-íc ngoµi, vay vèn trong n-íc ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ thiÕt bÞ, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng vÒ s¶n phÈm may mÆc trong n-íc vµ thÞ tr-êng n-íc ngoµi. C«ng ty May3 H¶i Phßng ®-îc thµnh lËp ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 1989 theo quyÕ ®Þnh sè 68/Q§-TCC víi tªn lµ XÝ nghiÖp may3. §Õn ngµy 14/1/1995 ®æi tªn lµ c«ng ty may3 theo quyÕt ®Þnh 240/Q§-TCC ngµy 18/5/1994 cña UBND thµnh phè H¶i Phßng. Vµ ngµy 18/12/1993 ®-îc bé Th-¬ng m¹i cÊp giÊy phÐp sè 2.09.1.012/GP cho quyÒn ®-îc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt vµ gia c«ng hµng may xuÊt khÈu vµ néi ®Þa, s¶n phÈm chñ yÕu lµ: +¸o JACKET +¸o S¬ mi +¸o, quÇn trÎ em. Tæng vèn ®Çu tiªn khi thµnh lËp c«ng ty ®-îc cÊp 236,076,000 VN§, trong ®ã vèn cè ®Þnh 206,076,000VN§, vèn l-u ®éng 30,000,000VN§. Tõ n¨m 1989 c«ng ty chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng víi nhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm may mÆc xuÊt khÈu. 1 Tõ n¨m 1989 c«ng ty chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éngvíi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh lµ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm may mÆc. Sau n¨m 1991 do sù khñng ho¶ng cña hÖ thèng XHCN dÉn ®Õn thÞ tr-êng tiªn thô s¶n phÈm bÞ thu hÑp l¹i. Do sù chuyÓn ®æi cña c¬ chÕ thÞ tr-êng, c«ng ty kh«ng cßn sù bao cÊp cña thµnh phè. Tr-íc nh÷ng khã kh¨n nh- vËy ®ßi hái c«ng ty ph¶i n¨ng ®éng s¸ng t¹o ®Ó tõng b-íc thÝch øng víi c¬ chÕthÞ tr-êng tiÕp tôc tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng vµ thùc hiÖn c«ng b»ng d©n chñ c«ng khai. Tr¶i qua qu¸ tr×nh x©y dùng phÊn ®Êu vµ ph¸t triÓn, c«ng ty May3 lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô ®¸p øng nhu cÇu trong n-íc vµ xuÊt khÈu gãp phÇn gi¶i quyÕt khã kh¨n cho nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc trong thêi k× ®æi míi. T¹o viÖc lµm cho 600 c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®Èy m¹nh xuÊt khÈu t¹o nguån thu nhËp ngo¹i tÖ . HiÖn nay c«ng ty may3 ®ang tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ theo -uyÕ ®Þnh 1561 Q§/UB-§MDN ngµy 08 th¸ng 9 n¨m 1998 cña UBND thµnh phè H¶i phßng. Gi¸ trÞ thùc tÕ doanh nghÞªp t¹i thêi ®iÓm 0 giê ngµy30 th¸ng9 n¨m 1998 lµ 5.491.743.606 ®ång, trong ®ã Gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn nhµ n-íc t¹i doanh nghiÖp ®Ó cæ phÇn ho¸ lµ 2.236.300.000 ®ång. HiÖn nay tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ ®ang diÔn ra khÈn tr-¬ng vµ s¾p hoµn tÊt ®Ó cho ra ®êi mét ph¸p nh©n míi - C«ng ty cæ phÇn may H¶i Phßng. May c«ng nghiÖp lµ mét trong nh÷ng ngµnh nghÒ phï hîp víi kh¶ n¨ng lao ®éng , tr×nh ®é qu¶n lý, ®iÒu kiÖn huy ®éng vµ sö dông vèn trong giai ®o¹n x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ hiÖn nay. Nhu cÇu sö dông hµng may mÆc triªn thÕ giíi ngµy cµng t¨ng vÒ sè l-îng, chÊt l-îng ®a d¹ng vÒ kiÓu d¸ng mÉu mèt, nhÊt lµ c¸c n-íc ph¸t triÓn hµng n¨m nhËp 2 hµng ngµn ®« lµ hµng dÖt may. Do vËy c¸c n-íc nghÌo, chËm ph¸t triÓn c¬ héi cã viÖc lµm d-íi hai h×nh thøc: Gia c«ng vµ b¸n s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng. C«ng ty may3 lµ doanh nghiÖp vèn nhµ n-íc (cò) ®· tr¶i qua 12 n¨m chuyªn s¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc, uy tÝn vÒ chÊt l-îng, sè l-îng ®-îc nhiÒu kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n-íc ®Æt hµng liªn tôc. Trong nhiÒu n¨m qua s¶n phÈm chñ yÕu lµ: ¸o kho¸c, bé quÇn ¸o thÓ thao. Tõ nh÷ng c¨n cø trªn, c«ng ty x¸c ®Þnh ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu trong 3 n¨m tíi (2001-2003) cña c«ng ty cæ phÇn sÏ lµ: 1- S¶n xuÊt gia c«ng, mua b¸n mÉu vµ c¸c s¶n phÈm may cho xuÊt khÈu vµ néi ®Þa. 2-Kinh doanh c¸c mÆt hµng nguyªn phô liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ may mÆc vµ c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp kh¸c theo luËt th-¬ng m¹i. 3- DÞch vô xuÊt nhËp khÈu, t- vÊn kü thuËt, may mÆc, ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt may cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ cã nhu cÇu. Cã thÓ ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô cña c«ng ty mét sè n¨m gÇn ®©y qua kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1999 vµ n¨m 2000 nh- sau: (Trang sau) 3 §vt ChØ tiªu Thùc hiÖn c¸c n¨m 1997 1998 1999 1 Doanh thu gia c«ng 1.000® 5.82100 594200 5786900 2 Vèn kinh doanh - 2.009.583 2009583 2009583 3 Vèn nhµ n-íc - 1458925 1455925 2254000 4 Lîi nhuËn: - Tr-íc thuÕ 168951 121316 15000000 565 560 560 Trong ®ã:-§¹i häc vµ trªn ®¹i - 14 18 22 häc - 24 20 20 - 78 87 85 156035 25438 - Sau thuÕ 5 Tæng sè lao déng -Trung cÊp Ng-êi -C«ng nh©n kü thuËt 6 Nép ng©n s¸ch 1000® 7 S¶n phÈm chñ yÕu 1000ch 650 680 620 Trong ®ã: - ¸o kho¸c c¸c lo¹i - 110 120 90 -bé quÇn ¸o thÓ thao - 235 240 240 -c¸c s¶n phÈm kh¸c 70 80 50 8 9 M¸y mãc thiÕt bÞ may mÆc ChiÕc -M¸y may mét kim - 435 435 435 -M¸y chuyªn dïng c¸c lo¹i - 115 120 120 M2 11000 11000 11000 3200 3800 3800 650 650 650 DiÖn tÝch ®Êt -DiÖn tÝch nhµ x-ëng kho tµng - -DiÖn tÝch nhµ lµm viÖc (Sè liÖu tõ b¸o c¸o thèng kª kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1999) 4 Qua mét sè chØ tiªu trªn cho ta thÊy, mÆc dï c«ng ty ®-îc thµnh lËp ch-a l©u, tr¶i qua nh÷ng biÕn ®éng vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ trong n-íc vµ khu vùc ®Æc biÖt lµ cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc §«ng nam ¸ vµ cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ, c«ng ty vÉn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn tõng b-íc më réng s¶n xuÊt. C«ng ty t¹o viÖc lµm cho 560 c¸n bé c«ng nh©n viªn, nép ng©n s¸ch b×nh qu©n 155 triÖu ®ång mét n¨m. Doanh thu gia c«ng t¨ng æn ®Þnh trung b×nh ®¹t 5,8 tû ®ång/n¨m. VÒ nhµ x-ëng, m¸y mãc c«ng nghÖ phôc vô s¶n xuÊt gia c«ng: c«ng ty ®· tõng b-íc ®Çu t- x©y dùng hÖ thèng kho b·i nhµ x-ëng khang trang hiÖn ®¹i t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. C«ng ty ®· trang bÞ ®-îc giµn thiÕt bÞ m¸y may hiÖn ®¹i bao gåm 435 m¸y may 1 kim, 120 m¸y chuyªn dïng c¸c lo¹i Tr¶i qua 12 n¨m kinh doanh s¶n xuÊt hµng may mÆc xuÊt khÈu, c«ng ty may3 H¶i Phßng ®· x©y dùng cho m×nh ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn v÷ng m¹nh víi tr×nh ®é tay nghÒ cao, kinh nghiÖm qu¶n lý ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn. HiÖn nay c«ng ty cã kh¶ n¨ng ký kÕt vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång gia c«ng gi¸ trÞ cao víi nh÷ng ®ßi hái kü thuËt phøc t¹p 2. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty may3 H¶i Phßng C¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty mµ c«ng ty ®· tõng b-íc æn ®Þnh l¹i tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cho phï hîp víi nhiÖm vô ®· ®Ò ra. C«ng ty ®· qu¶n lý theo chÕ ®é thñ tr-ëng trªn c¬ së thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña ng-êi lao ®éng: Sau ®©y lµ s¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty may3 H¶i Phßng (trang sau). 5 S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý. Ban Gi¸m ®èc dd phßng kÕ ho¹ch XNK phßng kü thuËt CN Phßng TC tiÒn l-¬ng chÕ ®é ch.s¸ch phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng hµnh chÝnh tæng hîp Qu¶n ®èc c¸c ph©n x-ëng C¸c tæ tr-ëng -Phßng kÕ ho¹ch: ChØ ®¹o s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu ®Õn thµnh phÈm, lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt; Tæ chøc c¸c nghiÖp vô xuÊt-nhËp khÈu, thùc hiÖn c¸c hîp ®ång gia c«ng may mÆc. -Phßng kü thuËt c«ng nghÖ: :Qu¶n lý kü thuËt tõ nguyªn liÖu ®Õn thµnh phÈm. Nghiªn cøu duy tu b¶o d-ìng vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ -Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ thèng kª, qu¶n trÞ mÆt tµi chÝnh. -Phßng tæ chøc tiÒn l-¬ng vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch: 6 -Phßng hµnh chÝnh tæng hîp: phô tr¸ch mÆt hµnh chÝnh, ®¸nh m¸y l-u r÷ hå s¬, tiÕp kh¸ch ;Nghiªn cøu tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y, tæ chøc c¸n bé vµ lao ®éng tiÒn l-¬ng. §µo t¹o vµ båi d-ìng CBCNV, gióp gi¸m ®èc x©y dùng c¸c néi quy quy chÕ, chÕ ®é khen th-ëng kû luËt. -Qu¶n ®èc c¸c ph©n x-ëng trî gióp cho c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt, trùc tiÕp ®iÒu ®éng gi¸m s¸t t¹i c¸c ph©n x-ëng. II. Néi dung, quy m«, hiÖu qu¶ cña tõng lÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty 1. Gia c«ng s¶n phÈm. KÕt qu¶ s¶n xu©t n¨m 2000: -Doanh thu gia c«ng : 5.964.000.000® -Lîi nhuËn sau thuÕ: 179.000.000® -S¶n phÈm: 100.000 ¸o kho¸c 160.000 bé thÓ thao 70000 s¶n ph¶m kh¸c - Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng/lao ®éng: 450.000® -N¨ng xuÊt lao ®éng binh qu©n: +¸o kho¸c: 1,5 chiÕc/ng-êi/ngµy + Bé thÓ thao: 2,2 bé/chiÕc/ngµy Theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty n¨m 2001 ®Õn n¨m 2003, doanh nghiÖp sÏ ®Çu tmua c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dïng cßn thiÕu gåm: -01 m¸y khuy ®Çu trßn: 100.000.000® -04 m¸ 2 kim c¬ ®éng : 130.000.000® - 10 bé lµ treo chi tiÕt : 25.000.000® -6 bµn hót Èm 108.000.000® Céng: : 263.000.000® 7 * X©y dùng ®-êng ®iÖn 10 KVA míi:25.000.000® *C¶i t¹o néi thÊt nhµ SXPX1-3: 210.000.000® Tæng vèn ®Çu t- më réng 2 n¨m lµ: 823.000.000®. Víi møc ®Çu t- më réng nh- vËy , c«ng ty dù tÝnh t¨ng n¨ng xuÊt 15% 2.kinh doanh c¸c mÆt hµng nguyªn phô liÖu m¸y mãc thiÕt bÞ may mÆc. Do c«ng ty kh«ng chuyªn ngµnh vÒ c¸c mÆt hµng trªn nªn chØ khi cã kh¸ch hµng ®Æt c«ng ty míi tæ chøc thùc hiÖn. Lîi nhuËn tõ kinh doanh theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng vÒ nguyªn phô liÖu m¸y mãc thiÕt bÞ tuy kh«ng cao nh-ng më réng ®-îc ph¹m vi kinh doanh vµ më réng thÞ tr-êng mua b¸n hµng may mÆc. 3. DÞch vô xuÊt nhËp khÈu - t- vÊn kü thuËt vµ ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt may. C«ng ty ®· gÇn 10 n¨m lµm xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp theo ®óng thñ tôc vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch Nhµ n-íc quy ®Þnh vµ cã uy tÝn víi c¸c ngµnh qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu vµ H¶i quan. C¸n bé nghiÖp vô th«ng th¹o c¸c lo¹i h×nh kinh doanh hµng may mÆc, nhiÒu ®¬n vÞ kinh tÕ trong ngµnh ®· uû th¸c cho c«ng ty thùc hiÖn xuÊt nhËp khÈu. PhÝ ñy th¸c kh¸ hÊp dÉn ®èi víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ cã nhu cÇu. Lîi nhuËn tõ dÞch vô xuÊt nhËp khÈu ch-a cao nh-ng ho¹t ®éng nµy ®· dÇn n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé XNK, ®ång thêi më réng quan hÖ hai chiÒu gi÷a c¸c ®¬n vÞ uû th¸c vµ kh¸ch hµng n-íc ngoµi. §µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt may nh»m cung cÊp cho c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt cña c«ng ty nh»m æn ®Þnh nguån cung cÊp lao ®éng kÞp thêi vµ ®µo t¹o theo ®óng c¸c mÆt hµng ®ang s¶n xuÊt sau khi ®· ®-îc häc c¸c s¶n phÈm c¬ b¶n. Tr-êng ®µo t¹o c«ng ty hµng n¨m nhËn 200 ®Õ 300 häc sinh, häc phÝ 300.000®/ng-êi/kho¸. 8 Tæng doanh thu tõ ho¹t ®éng nµy còng gãp phÇn ®¸ng kÓ t¨ng doanh thu chung vµ lîi nhuËn cña c«ngty (hµng n¨m thu trung b×nh tõ 10.000.000® ®Õn 15.000.000®). III. T×nh h×nh ký kÕt vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ hµng may mÆc cña c«ng ty may3 h¶i Phßng 1. H×nh thøc gia c«ng. HiÖn nay c«ng ty may3 H¶i Phßng chñ yÕu ký kÕt c¸c hîp ®ång gia c«ng theo h×nh thøc bªn ®Æt gia c«ng giao nguyªn liÖu hoÆc b¸n thµnh phÈm vµ sau thêi gian s¶n xuÊt, chÕ t¹o, sÏ thu håi thµnh phÈm vµ tr¶ phÝ gia c«ng. Trong thêi gian chÕ t¹o quyÒn së h÷u vÒ nguyªn vËt liÖu vÉn thuéc vÒ bªn ®Æt gia c«ng. PhÇn lín c¸c hîp ®ång lµ hîp ®ång kho¸n, trong ®ã ng-êi ta x¸c ®Þnh mét gi¸ ®Þnh møc cho mçi s¶n phÈm, bao gåm chi phÝ ®Þnh møc vµ thï lao ®Þnh møc. Dï chi phÝ thùc tÕ cña bªn nhËn gia c«ng lµ bao nhiªu ®i n÷a, hai bªn sÏ thanh to¸n víi nhau theo gi¸ ®Þnh møc ®ã. 2. §èi t¸c. qua 12 n¨m ph¸t triÓn trªn thÞ tr-êng may mÆc xuÊt khÈu, c«ng ty may3 ®· t¹o dùng ®-îc mét ®éi ngò kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n-íc cã uy tÝn vµ ®¸ng tin cËy. C«ng ty chñ yÕu lµm hµng gia c«ng cho c¸c h·ng Hång K«ng, §µi Loan, hµn quèc vµ mét sè h·ng khèi EU. Sau ®©y lµ mét sè b¹n hµng cã quan hÖ l©u n¨m cña c«ng ty: C¸c h·ng MÆt hµng ®Æt gia c«ng H·ng Peter-T¨iwan JACKET Gran-T¨iwan JACKET 9 BAC-Hµn quèc Bé thÓ thao hai líp Linchee-t¨iwan Bé thÓ thao hai líp ARSUN-t¨iwan ¸o mét líp vµ hai líp Chiayee -t¨iwan QuÇn soãc,¸o 2 líp C«ng ty ®ang xóc tiÕn nghiªn cøu thÞ tr-êng may mÆc thÕ giíi vµ t×m kiÕm ®èi t¸c ®Ó më réng s¶n xuÊt. C«ng ty cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi tæng c«ng ty dÖt may do ®ã cã rÊt nhiÒu thuËn lîi trong viÖc tham kh¶o th«ng tin t- vÊn vÒ thÞ tr-êng may mÆc thÕ giíi 3. hµng ho¸ vµ gi¸ c¶ gia c«ng. VÒ gi¸ c¸ gia c«ng c¸c bªn th-êng tho¶ thuËn x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè t¹o thµnh gi¸ ®ã nh- tiÒn thï lao gia c«ng, chi phÝ nguyªn phô liÖu, chi phÝ mµ bªn nhËn gia c«ng ph¶i øng tr-íc trong qu¸ tr×nh tiÕp nhËn vËt liÖu vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gia c«ng hµng ho¸. VÒ thï lao gia c«ng, c«ng ty th-êng ¸p dông c¸c hîp ®ång CMP (cutting, making, trimming) trong ®ã c«ng ty nhËn c¸c c«ng viÖc gåm pha c¾t, chÕ t¹o vµ chØnh trang s¶n phÈm; Hîp ®ång CMP (cutting,making, packaging) trong ®ã c«ng ty nhËn c¸c c«ng viÖc gåm pha c¾t, chÕ t¹o vµ ®ãng gãi s¶n phÈm. Ngoµi ra trong méy sè hîp ®ång cã tÝnh thªm phÝ h¹n ng¹ch vµo tiÒn thï lao ®ã (CMTQ, CMPQ). PhÇn lín c¸c hîp ®ång gia c«ng cña c«ng ty may3, c«ng ty nhËn tr¸ch nhiÖm thu xÕp h¹n ng¹ch vµ nhËn uû th¸c xuÊt khÈu vµo thÞ tr-êng EU. Do ®ã trong c¸c hîp ®ång th-êng cã ®iÒu kho¶n quy ®Þnh tr¸ch nhiªm thu xÕp h¹n ng¹ch cña c«ng ty may3. §Ó cã ®-îc h¹n ng¹ch xuÊt khÈu th-êng ph¶i th«ng qua tæng c«ng ty dÖt may. 10 VÒ chÊt l-îng vµ quy c¸ch hµng ho¸ gia c«ng, hµng ho¸ ph¶i cã chÊt l-îng vµ quy c¸ch t-¬ng tù nh- mÉu ®èi ®· ®-îc ®ãng dÊu, cã ch÷ kÝ cña hai bªn. Th-êng trong c¸c hîp ®ång c¸c nhµ ®Æt gia c«ng yªu cÇu c«ng ty s¶n xuÊt mét mÉu ®èi, nÕu kh¸ch hµng cña hä chÊp thuËn th× míi cho phÐp b¾t tay vµo s¶n suÊt hµng lo¹t. Do cã mét ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ cao vµ cã kinh nghiÖm l©u n¨m trong s¶n xuÊt chÕ t¹o hµng may mÆc nªn nh×n chung c«ng ty kh«ng gÆp khã kh¨n ®¸ng kÓ vÒ mÆt kü thuËt, cho ®Õn nay ch-a mét mÉu nµo bÞ tr¶ l¹i. 4. Cung cÊp nguyªn liÖu cña bªn ®Æt gia c«ng. Trong c¸c hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ hµng may mÆc cña c«ng ty may3, bªn ®Æt gia c«ng cung cÊp cho c«ng ty nguyªn liÖu (v¶i vµ phô liÖu) ®Ó gia c«ng s¶n phÈm may mÆc bao gåm c¶ mét tû lÖ phÇn tr¨m phÕ th¶i nguyªn liÖu cho phÐp. VÝ dô: -V¶i: 1,5% ®èi víi AMRETTA vµ MOSSO 25 ®èi víi Microfibre vµ c¸c lo¹i kh¸c -C¸c phô liÖu kh¸c: 1,5% -Kho¸ kÐo: 1%. Th«ng th-êng viÖc c¸c h·ng ®Æt gia c«ng giao nguyªn liÖu cho c«ng ty chØ tiÕn hµnh sau khi nhËn ®-îc x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n cña c«ng ty vÒ viÖc c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam cÊp h¹n ng¹ch cho hîp ®ång nµy.. ®Ó c«ng ty cã thÓ chuÈn bÞ tèt vµ b¾t ®Çu s¶n xuÊt ®óng h¹n, c«ng ty ph¶i lËp kÕ ho¹ch tiÕp nhËn nguyªn phô liÖu, b¶o qu¶n vµ ph©n phèi hîp lý trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tÊt c¶ nguyªn liÖu §a sè trong c¸c hîp ®ång gia c«ng cña c«ng ty may3m, nguyªn phô liÖu ®-îc nhËp theo gi¸ CIF H¶i Phßng.Toµn bé trÞ gi¸ nguyªn phô liÖu coi nh- kho¶n øng tr-íc cña bªn ®Æt gia c«ng. 11 Mét sè h·ng ®Æt gia c«ng cßn cho c«ng ty m-în thiÕt bÞ m¸y mãc miÔn phÝ ®Ó sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o nh- h·ng GRAN (§µi Loan). Khi ®ã c«ng ty ph¶i lËp kÕ ho¹ch l¾p ®Æt, ®µo t¹o thî chuyªn m«n ®Ó vËn hµnh nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ ®ã. 5. S¶n xuÊt vµ giao hµng thµnh phÈm cho bªn ®Æt gia c«ng. Tr-íc khi s¶n xuÊt, c«ng ty yªu cÇu c¸c bªn ®Æt gia c«ng ph¶i lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt theo quy ®Þnh cô thÓ nh÷ng ®iÒu sau: *Sè kiÓu cÇn gia c«ng *Sè l-îng chÝnh x¸c ®èi víi mçi kiÓu *Ngµy ®Õn c¶ng (H¶i Phßng) cña toµn bé v¶i vµ phô liÖu®ñ cho gia c«ng sè l-îng thµnh phÈm quy ®Þnh cho mçi kiÓu. *Ngµy giao hµng dù tÝnh cña toµn bé sè l-îng quÇn ¸o mçi kiÓu. Dùa trªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt c«ng ty sÏ lËp kÕ ho¹ch giao hµng dù tÝnh. Vµ kÕ ho¹ch giao hµng dù tÝnh nµy sÏ ®-îc göi ®Õn cho bªn ®Æt gia c«ng sau mét sè ngµy sau khi nhËn ®-îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt (th-êng tõ 4 ®Õn 7 ngµy). ViÖc s¶n xuÊt mÉu ®èi do phßng Kü thuËt CN cña c«ng ty thùc hiÖn. Trªn c¬ së mÉu gèc do bªn ®Æt gia c«ng cung cÊp, c«ng ty sÏ s¶n xuÊt mÉu ®èi cho mçi mÆt hµng. Mét mÉu ®èi cho mçi mÆt hµng do phßng kü thuËt cña c«ng ty lµm sÏ do chuyen gia kü thuËt cña bªn ®Æt gia c«ng th«ng qua tr-íc khi s¶n xuÊt. 12 Tuú vµo møc ®é phøc t¹p vµ sè l-îng cña mçi kiÓu quÇn ¸o mµ c¸c bªn quy ®Þnh sè mÉu ®èi cÇn ph¶i cã. Thêi h¹n giao hµng cô thÓ cña phÇn lín c¸c hîp ®ång cña c«ng ty ®-îc quy ®Þnh sau khi ký theo tho¶ thuËn sao cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña c¸c bªn. Trong vÊn ®Ò thêi h¹n giao hµng nh×n chung c«ng ty ch-a gÆp khã kh¨n nµo ®¸ng kÓ. C¸c h·ng ®Æt gia c«ng th-êng uû th¸c cho c«ng ty may3 xuÊt khÈu ®Õn c¸c kh¸ch hµng cña hä theo ®iÒu kiÖn FOB H¶i Phßng/Néi Bµi Hµ Néi. Tõ khi ®-îc bé Th-¬ng m¹i cÊp giÊy phÐp cho phÐp c«ng ty ®-îc quyÒn xuÊt nhËp kh¶u trùc tiÕp, c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty gÆp nhiÒu thuËn lîi, kinh nghiÖm nghiÖp vô cña c¸c c¸n bé xuÊt nhËp khÈu ngµy ®-îc c¶i thiÖn, t¹o ®-îc lßng tin ë n¬i kh¸ch hµng. 6. VÊn ®Ò nh·n, tªn nh·n hiÖu vµ viÖc sö dông nh·n hiÖu th-¬ngm¹i. C«ng ty kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý ®èi víi viÖc sö dông tÊt c¶ c¸c lo¹i nh·n, tªn nh·n, nh·n hiÖu th-¬ng m¹i ®-îc ®Ýnh kÌm hoÆc ®-îc in hay thªu trªn quÇn ¸o may s½n vµ c¸c phô liÖu còng nh- nguyªn liÖu ®ãng gãi d-íi bÊt cø c¸ch nµo C¸c bªn ®Æt gia c«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi khiÕu n¹i liªn quan ®Õn quyÒn sö dông nh·n hiÖu, tªn,nh·n hiÖu th-¬ng m¹i cña bÊt kú mét bªn th- ba nµo. 7. Thanh to¸n. Trong hÇu hÕt c¸c hîp ®ång gia c«ng, c«ng ty ®Òu ¸p dông ph-¬ng thøc thanh to¸n b»ng T/TR. Bªn ®Æt gia c«ng thanh to¸n b»ng T/TR vµo tµi kho¶n cña c«ng ty ë ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng H¶i Phßng sau khi nhËn ®-îc toµn bé chøng tõ göi hµng gèc. ¸p dông ph-¬ng thøc thanh to¸n nµy cã -u ®iÓm lµ gän nhÑ, Ýt ph¸t sinh c¸c 13 nghiÖp vô thanh to¸n phøc t¹p vµ ®ì tèn kÐm. Nh-ng mÆt kh¸c ®é rñi ro cao, nhiÒu khi kh¸ch hµng cè t×nh tr× ho·n tr¶ tiÒn hoÆc ®· nhËn hµng nh-ng kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n sÏ g©y khã kh¨n cho c«ng ty. Kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn, hiÖn nay c«ng ty b¾t ®Çu sö dông ph-¬ng thøc thanh to¸n chøng tõ (b»ng L/C). 8. Mét sè thµnh qu¶ c«ng ty ®· ®¹t ®-îc - Doanh thu gia c«ng t¨ng æn ®Þnh, doanh thu gia c«ng b×nh qu©n n¨m tõ 1996 ®Õn nay lµ 5,8 tû ®ång, nép ng©n s¸ch 200 triÖu/n¨m. Tû lÖ t¨ng doanh thu gia c«ng b×nh qu©n 4 n¨m gÇn ®©y lµ 3%. -Gi¶i quyÕt viÖc lµm. HiÖn nay c«ng ty t¹o viÖc lµm æn ®Þnh cho h¬n 600 lao ®éng víi møc l-¬ng tõ 450000®/th¸ng ®Õn 800000/th¸ng. -T¹o dùng ®-îc mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n kü thuËt v÷ng m¹nh cã b¶n lÜnh vµ do ®ã cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®-îc tèt nhu cÇu cña thÞ tr-êng hµng may mÆc -Uy tÝn cña c«ng ty ngµy cµng cao c¶ trong n-íc vµ trªn thÞ tr-êng thÕ giíi. Qua 12 n¨m s¶n xuÊt gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu b»ng thÕ m¹nh s½n cã c«ng ty ®· t¹o dùng ®-îc mèi quan hÖ thuËn lîi víi nhiÒu h·ng cã uy tÝn trong vµ ngoµi n-íc. S¶n phÈm cña c«ng ty t¹o ®-îc sù tin cËy ë c¸c b¹n hµng . 9. Mét sè tån t¹i vµ nguyªn nh©n. - s¶n xuÊt ch-a æn ®Þnh, thu nhËp cña ng-êi lao ®éng kh«ng cao , tû xuÊt lîi nhuËn thÊp. * nguyªn nh©n. + Nguyªn nh©n kh¸ch quan: Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh nghÒ gia c«ng hµng may mÆc trong giai ®o¹n hiÖn nay cã sù c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc, do vËy møc thï lao gia c«ng rÊt thÊp vµ bÊt æn ®Þnh. 14 + nguyªn nh©n chñ quan. - HiÖn nay c«ng ty chñ yÕu nhËn gia c«ng theo ph-¬ng thøc gi¶n ®¬n (nhËn nguyªn phô liÖu sau ®ã giao l¹i s¶n phÈm) víi møc thï lao gia c«ng thÊp, do ®ã møc doanh thu gia c«ng kh«ng cao. Uy tÝn vµ danh tiÕng cña c«ng ty ch-a ®ñ cao ®Ó cã thÓ ký kÕt ®-îc nh÷ng hîp ®ång cã gi¸ trÞ cao víi c¸c h·ng lín. - C«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cßn nhiÒu bÊt cËp, ch-a tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xu©t gia c«ng mét c¸ch triÖt ®Ó - Tr×nh ®é tay nghÒ cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n kÜ thuËt kh«ng ®ång ®Òu -M¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt tuy ®· ®-îc tró träng ®Çu t- më réng mua s¾m nh-ng hiÖn nay vÉn cßn thiÕu vµ ch-a ®ång bé. IV. mét sè gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty may3 H¶i Phßng 1. T¨ng c-êng qu¶n lý, æn ®Þnh lao ®éng gi¶m bít c¸c chi phÝ t¹o ra kh«ng khÝ s¶n xuÊt míi t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng, t¨ng thu nhËp cao cho c¸n bé CNC. N©ng cao tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¸c mÆt cña c¸c bé phËn trªn c¬ së quy chÕ tæ chøc qu¶n lý, chøc n¨ng qu¶n lý cña tõng ng-êi. Rµ so¸t tÊt c¶ nh÷ng chi phÝ , h¹n chÕ sö dông ®iÖn ngoµi giê. Bæ xung c«ng t¸c ph©n ®o¹n ®Ìn qu¹t, tiÕn tíi giao kho¸n mét sè chi phÝ s¶n xuÊt vµ phôc vô s¶n xuÊt cho mét sè bé phËn vµ ph©n x-ëng. N©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh vµ tæ chøc s¶n xuÊt. G¾n tr¸ch nhiÖm vµ hoµn thµnh nhiÖm vô vµo thu nhËp cña tõng ng-êi theo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®-îc giao. Tõ ®ã n©ng cao n¨ng xuÊt vµ hiÖu qu¶ s¶n suÊt, tiÕt kiÖm chi phÝ. 15 2. §Çu t- chiÒu s©u më réng s¶n xuÊt, c¶i t¹o néi thÊt nhµ x-ëng vµ hÖ thèng cÊp ®iÖn míi. -Mua s¾m thiÕt bÞ chuyªn dïng thiÕu háng. -X©y dùng vµ c¶i t¹o hÖ thèng ®iÖn cao ¸p míi tõ L¹ch Tray vÒ tr¹m biÕn ¸p cña c«ng ty, v× tuyÕn cò ®· xuèng cÊp vµ th-êng xuyªn mÊt ®iÖn do qu¸ nhiÒu phô t¶i trªn tuyÕn 3. Më réng thÞ tr-êng xuÊt nhËp khÈu vµ t¨ng c-êng s¶n xuÊt tiªu thô néi ®Þa. Th©m nh¹p thÞ tr-êng míi: Canda, Mü, Trùc tiÕp hoÆc th«ng qua héi chî triÓn l·m quèc tÕ trong n-íc vµ n-íc ngoµi hoÆc kÕt hîp víi c¸c h·ng ®ang ®Æt hµng t¹i c«ng ty nh-: Pocelin, Grandera... Tõng b-íc thµnh lËp bé phËn Marketing ®Ó chuyªn s©u viÖc t×m kiÕm, më réng thÞ tr-êng vµ chµo b¸n nh÷ng mÉu vµ s¶n phÈm ®Ó æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ t¨ng doang thu tõ ph-¬ng thøc b¸n s¶n phÈm. 4. Huy ®éng tèi ®a c¸c nguån vèn trong n-íc vµ ngoµi n-íc LËp c¸c dù ¸n vay vèn cña c¸c tæ chøc vµ ng©n hµng víi l·i xuÊt thÊp, thêi gian hoµn vèn trung h¹n trë nªn ®Ó ®Çu t- c¶i t¹o, c¶i t¹o nhµ x-ëng m¸y mãc thiÕt bÞ, mÆt hµng s¶n xuÊt. Huy ®éngvèn nhµn rçi trong c¸n bé c«ng nh©n. 5.T¨ng c-êng ¸p dông ph-¬ng thøc gia c«ng "mua ®øt b¸n ®o¹n" trong ®ã c«ng ty sÏ mua nguyªn liÖu chÝnh vµ sau qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o b¸n l¹i thµnh phÈm . Víi ph-¬ng thøc gia c«ng nµy, c«ng ty cã c¬ héi t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn ë møc cao vµ ®é rñi ro còng cao. §Ó cã thÓ ¸p dông s©u réng ph-¬ng thøc nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã nh÷ng c¶i tiÕn c¨n b¶n trong ph-¬ng thøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt. §Æc biÖt cÇn ph¶i x©y dùng ®éi ngò c¸n bé nghiªn cøu thÞ tr-êng vµ xuÊt nhËp khÈu cã tr×nh ®é cao. 16 - Thóc ®Èy ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr-êng may mÆc quèc th«ng qua c¸c tæ chøc th«ng tin ®Æc biÖt lµ tõ tæng c«ng ty may mÆc. ¸p dông c¸c kü thuËt thu thËp xö lý th«ng tin hiÖn ®¹i. -Tham gia c¸c cuéc héi chî chuyªn ngµnh vµ liªn ngµnh c¶ trong vµ ngoµi n-íc ®Ó giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm thÕ m¹nh cña m×nh vµ t×m kiÕm c¸c hîp ®ång ngo¹i víi gi¸ trÞ cao. T¨ng c-êng c¸c biÖn ph¸p tiÕp thÞ khuÕch tr-¬ng hiÖn ®¹i hiÖu qu¶, kÝ kÕt c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt gia c«ng trùc tiÕp h¹n chÕ qua trung gian. 17 Môc lôc Néi dung: Trang I. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty may3 H¶i Phßng. 1 1. Ra ®êi vµ ph¸t triÓn. 2.C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty may3 H¶i Phßng. II. Néi dung, quy m«, hiÖu qu¶ cuae tõng lÜnh vùc kinh doanh 7 Cña c«ng ty. 1. Gia c«ng s¶n phÈm 7 2. kinh doanh c¸c mÆt hµng nguyªn phô liÖu m¸y m¸c thiÕt bÞ may mÆc. 8 3. DÞch vô xuÊt nhËp khÈu, t- vÊn kü thuËt 8 vµ ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt may III. T×nh h×nh ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ 9 hµng may mÆc. 1. H×nh thøc gia c«ng 9 2. §èi t¸c 9 3. Hµng ho¸ vµ gi¸ c¶ gia c«ng 10 4. Cung cÊp nguyªn liÖu cña bªn ®Æt gia c«ng 11 5. S¶n xuÊt vµ giao hµng thµnh phÈm cho bªn ®Æt gia c«ng 12 6. VÊn ®Ò nh·n, tªn nh·n hiÖu vµ viÖc sö dông nh·n hiÖu th-¬ng m¹i 13 7. Thanh to¸n 13 8. Mét sè kÕt qu¶ ®¹t ®-îc 14 9. Mét sè tån t¹i vµ nguyªn nh©n 14 IV. Mét sè gi¶ ph¸p kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i 15 vµ n©ng caohiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty may3 H¶i Phßng 18
- Xem thêm -