Tài liệu Quá trình hình thành và phát triển của công ty dệt may hà nội

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lêi më ®Çu Cïng víi xu híng më cöa cña nÒn kinh tÕ vµ sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña thÞ trêng hµng ho¸ vµ dÞch vô. NÒn n«ng nghiªp níc ta cã nh÷ng bíc chuyÓn biÕn m¹nh mÏ. Tuy vËy trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹i khi mµ kh¶ n¨ng cung øng hµng ho¸ ra thÞ trêng cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng ®a d¹ng vµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®ßi hái ph¶i tho¶ m·n chÊt lîng ngµy cµng cao, còng nh møc ®é c¹nh tranh ®Ó giµnh lÊy kh¸ch hµng ngµy cµng khèc liÖt th× ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cÇn ph¶i ®îc xem trong ®óng møc vµ thùc hiÖn mét c¸ch khoa häc. Tiªu thô s¶n phÈm lµ mét kh©u kh«ng thÓ thiÕu ®ù¬c cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cã thuËn lîi, ®¹t hiÖu qu¶ cao míi t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt , ph©n phèi, trao ®æi ph¸t triÓn, t¹o kh¶ n¨ng quay vßng vèn nhanh, gióp cho doanh nghiÖp thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu kinh doanh cña m×nh. Mét thùc tÕ lµ, ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt níc ta ®ang cßn gÆp nhiÒu víng m¾c hÇu hÕt cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cßn lóng tóng trong viÖc gi¶i quyÕt yÕu tè ®Çu ra vµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt bia còng kh«ng n»m ngoµi thùc tÕ ®ã. MÆt kh¸c, ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt bia ®ang lµ ngµnh cã nhiÒu triÓn väng ph¸t triÓn lín trong t¬ng lai. Do ®ã ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng vµ t×m ra gi¶i ph¸p ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô bia lµ thùc sù cÇn thiÕt. Víi nh÷ng kiÕn thøc em ®· thu ®îc tõ qu¸ tr×nh häc tËp, em nhËn thÊy vÊn ®Ò tiªu thô thùc sù gi÷ vai trß quan träng. V× vËy em chän ®Ò tµi "Tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt bia hiÖn nay. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p". Néi dung cña ®Ò ¸n nµy bao gåm 3 phÇn: PhÇn I: Vai trß vµ ý nghÜa cña vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. PhÇn II: Thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng tiªu thô bia ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt bia hiÖn nay. PhÇn III: Gi¶i ph¸p ®Èy nhanh tiªu thô s¶n phÈm bia ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt bia. Víi kiÕn thøc vµ thêi gian cã h¹n, nªn bµi viÕt cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy, c¸c c« ®Ó bæ sung thªm nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña PGS.TS. §Æng §×nh §µo - Khoa Th¬ng m¹i - §H Kinh tÕ quèc d©n Hµ Néi. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I vai trß vµ ý nghÜa cña vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt I-/ Tæng quan vÒ tiªu thô s¶n phÈm : I.1. Quan niÖm vÒ tiªu thô s¶n phÈm trong c¸c nÒn kinh tÕ: I.1.1. Quan niÖm vÒ tiªu thô s¶n phÈm trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung: NÒn kinh tÕ ho¹ch ho¸ tËp trung lµ c¸ch tæ chøc nÒn kinh tÕ - x· héi trong ®ã mäi vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi ®Òu ®îc gi¶i quyÕt tõ mét trung t©m. Nhµ níc qu¶n lý kinh tÕ chñ yÕu b»ng mÖnh lÖnh. Trong nÒn kinh tÕ nµy, c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh kinh tÕ can thiÖp s©uu vµo nghiÖp vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nhng l¹i kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. Quan hÖ gi÷a c¸c ngµnh lµ quan hÖ däc, ®îc kÕ ho¹ch ho¸ b»ng chÕ ®é cÊp ph¸t vµ giao nép s¶n phÈm. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm trong thêi kú nµy chñ yÕu lµ giao nép s¶n phÈm cho c¸c ®¬n vÞ theo ®Þa chØ vµ gi¸ c¶ do Nhµ níc ®Þnh s½n. V× vËy 3 vÊn ®Ò kinh tÕ s¶n xuÊt c¸i g× ? S¶n xuÊt nh thÕ nµo vµ s¶n xuÊt cho ai ®Òu do Nhµ níc quyÕt ®Þnh. Do vËy ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm thùc chÊt lµ viÖc tæ chøc b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ s¶n xuÊt ra theo kÕ ho¹ch vµ gi¸ c¶ ®îc Ên ®Þnh tõ tríc. Tõ ®Æc trng trªn cña nÒn kinh tÕ ho¹ch ho¸ tËp trung nªn quan niÖm vÒ tiªu thô s¶n phÈm trong thêi kú nµy cha ®îc nh×n nhËn ®óng ý nghÜa vµ vai trß cña nã. Dêng nh vai trß vµ ý nghÜa cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm bÞ che lÊp bëi sù bao tiªu cña Nhµ níc. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp kh«ng cÇn ph¶i lµm sao ®Ó tiªu thô s¶n phÈm vµ tõ ®ã kh«ng n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nãi riªng vµ cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. I.1.2. Quan niÖm vÒ tiªu thô s¶n phÈm trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng: - Kinh tÕ thÞ trêng lµ c¸ch tæ chøc nÒn kinh tÕ x· héi, trong ®ã c¸c quan hÖ kinh tÕ cña c¸c c¸ nh©n c¸c doanh nghiÖp ®Òu biÓu hiÖn qua mua b¸n hµng ho¸ dÞch vô trªn thÞ trêng vµ th¸i ®é c xö cña tõng thµnh viªn chñ thÓ kinh tÕ híng vµo viÖc t×m kiÕm lîi Ých cña chÝnh m×nh theo sù dÉn d¾t cña gi¸ c¶ thÞ trêng. - Kinh tÕ thÞ trêng dùa trªn c¬ së mét nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn, kinh tÕ thÞ trêng kh«ng thÓ ra ®êi vµ ph¸t triÓn trªn nÒn t¶ng cña mét nÒn s¶n xuÊt hiÖn vËt tù cÊp tù tóc, ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng ho¸, thùc hiÖn tù do lu th«ng hµng ho¸ võa lµ tiÒn ®Ò võa lµ ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. - Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mäi c¸ nh©n cã n¨ng lùc hµnh vi ®Òu cã quyÒn tù do kinh doanh, tù chñ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. - C¹nh tranh lµ quy luËt vèn cã cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i th× ph¶i c¹nh tranh ®îc c¸c ®èi thñ cña m×nh. Hay nãi c¸ch kh¸c 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¹nh tranh nh»m môc ®Ých tiªu thô s¶n phÈm vµ ngîc l¹i tiªu thô s¶n phÈm còng lµ c«ng cô cña c¹nh tranh. - Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng kh¸ch hµng lµ "thîng ®Õ" lµ ngêi nu«i sèng doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ph¶i hiÓu ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng muèn g× vµ t×m c¸ch tho¶ m·n nhu cÇu ®ã tèt nhÊt. Theo nghÜa hÑp, tiªu thô s¶n phÈm lµ giai ®o¹n cuèi cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tiªu thô s¶n phÈm lµ thùc hiÖn môc ®Ých cña s¶n xuÊt hµng ho¸, lµ ®a s¶n phÈm tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng. Nã lµ kh©u lu th«ng hµng ho¸, lµ cÇu nèi trung gian: mét bªn lµ nhµ s¶n xuÊt vµ nhµ ph©n phèi vµ mét bªn lµ nhµ tiªu dïng. - Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh 3 vÊn ®Ò trung t©m s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt nh thÕ nµo vµ s¶n xuÊt cho ai nªn viÖc tiªu thô s¶n phÈm cÇn ®îc hiÓu theo nghÜa réng h¬n. §ã lµ mét qu¸ tr×nh kinh tÕ, bao gåm nhiÒu kh©u tõ viÖc nghiªn cøu thÞ trêng, x¸c ®Þnh nhu cÇu kh¸ch hµng, tæ chøc s¶n xuÊt ®Õn viÖc xóc tiÕn b¸n hµng... nh»m môc ®Ých ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. I.2. Vai trß vµ ý nghÜa cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm: Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hµng ho¸, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ ®Ó b¸n, do ®ã ®Ó thùc hiÖn ®îc qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt kinh doanh mçi doanh nghiÖp ph¶i tiªu thô ®îc s¶n phÈm. Tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, ®îc chuyÓn tõ h×nh th¸i hiÖn vËt sang h×nh th¸i tiÒn tÖ vµ vßng chu chuyÓn vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®· hoµn thµnh. ë c¸c doanh nghiÖp, tiªu thô s¶n phÈm ®ãng vai trß quan träng, quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®ã. Khi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®îc tiªu thô, tøc lµ nã ®· ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn ®Ó tho¶ m·n mét nhu cÇu nµo ®ã. Søc tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn ë møc b¸n ra, uy tÝn cña doanh nghiÖp, chÊt lîng s¶n phÈm, sù thÝch øng víi nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng vµ sù hoµn thiÖn cña c¸c ho¹t ®éng dÞch vô. Nãi c¸ch kh¸c tiªu thô s¶n phÈm ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña doanh nghiÖp. C«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm g¾n ngêi s¶n xuÊt víi ngêi tiªu dïng, nã gióp cho c¸c nhµ s¶n xuÊt hiÓu thªm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña m×nh vµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng. VÒ ph¬ng diÖn x· héi th× tiªu thô s¶n phÈm cã vai trß quan träng trong viÖc c©n ®èi gi÷a cung vµ cÇu, v× nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ mét thÓ thèng nhÊt víi nh÷ng c©n b»ng, nh÷ng t¬ng quan tû lÖ nhÊt ®Þnh. S¶n phÈm s¶n xuÊt ®îc tiªu thô tøc lµ s¶n xuÊt ®ang diÔn ra mét c¸ch b×nh thêng tr«i ch¶y, tr¸nh ®îc sù mÊt c©n ®èi, gi÷ ®îc b×nh æn trong x· héi. §ång thêi tiªu thô s¶n phÈm gióp cho c¸c ®¬n vÞ x¸c ®Þnh ph¬ng híng vµ bíc ®i cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho giai ®o¹n tiÕp theo. Th«ng qua tiªu thô s¶n phÈm cã thÓ dù to¸n nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi nãi chung vµ tõng khu vùc nãi riªng ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm. Trªn c¬ së ®ã, c¸c doanh nghiÖp sÏ x©y dùng ®îc c¸c kÕ ho¹ch phï hîp nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao. Tãm l¹i, ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn hiÖu qu¶ th× c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ph¶i ®îc tæ chøc tèt. Trong 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¹nh tranh gay g¾t th× viÖc tiªu thu s¶n phÈm cã ý nghÜa quan träng, quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña c¸c doanh nghiÖp. II-/ c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. VÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ë ®©y ®îc hiÓu theo nghÜa réng. Nã bao gåm c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: II.1. §iÒu tra nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng: §iÒu tra nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng lµ viÖc lµm cÇn thiÕt ®Çu tiªn ®èi víi bÊt kú doanh nghiÖp s¶n xuÊt nµo, ®©y lµ kh©u ®ãng vai trß quan träng trong viÖc thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm. Nghiªn cøu thÞ trêng nh»m tr¶ lêi c©u hái. ThÞ trêng ®ang cÇn nh÷ng lo¹i s¶n phÈm g×? §¨c ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña nã ra sao? Dung lîng thÞ trêng vÒ s¶n phÈm ®ã nh thÕ nµo? Ai lµ ngêi tiªu thu nh÷ng s¶n phÈm ®ã vµ cung hiÖn t¹i vÒ s¶n phÈm ®ã trªn thÞ trêng ®Ó tõ ®ã doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®îc thÞ trêng träng ®iÓm cña m×nh. §©y lµ mét vÊn ®Ò quan träng, nÕu x¸c ®Þnh thÞ trêng qu¸ hÑp th× cã thÓ bá lì c¸c c¬ héi hÊp dÉn vµ ngîc l¹i, nÕu thÞ trêng x¸c ®Þnh qu¸ réng sÏ lµm cho nç lùc vµ tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp bÞ l·ng phÝ. Trªn c¬ së ®ã, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh quy m« thÞ trêng cña doanh nghiÖp ®©y lµ tiÒn ®Ò ®Ó doanh nghiÖp ®Ò ra nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ c¶, s¶n lîng cung cÊp vµ quyÕt ®Þnh x©m nhËp thÞ trêng míi. II.2. Lùa chän s¶n phÈm phï hîp: Tõ kÕt qu¶ nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng, doanh nghiÖp sÏ x¸c ®Þnh ®îc s¶n phÈm thÝch øng ®Ó ®a vµo ho¹t ®éng kinh doanh mµ cô thÓ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ ®a vµo s¶n xuÊt. Néi dung nµy quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng tiªu thô. Lùa chän s¶n phÈm thÝch øng cã nghÜa lµ ph¶i tæ chøc s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ mµ thÞ trêng ®ßi hái. S¶n phÈm thÝch øng bao gåm vÒ lîng, chÊt lîng vµ gi¸ c¶  VÒ mÆt lîng, s¶n phÈm ph¶i thÝch øng vÒ quy m« thÞ trêng, víi dung lîng thÞ trêng. Khèi lîg s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh. Thùc tÕ cho thÊy chi phÝ b×nh qu©n cã thÓ gi¶m khi s¶n lîng t¨ng, nhng ®«ng thêi còng cã thÓ t¨ng lªn khi t¨ng khèi lîng s¶n phÈm. Trêng hîp thø nhÊt sÏ ®em lîi nhuËn cao, cßn trêng hîp thø hai sÏ dÉn tíi lîi nhuËn trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm gi¶m vµ nhiÒu khi dÉn ®Õn tæng lîi nhuËn gi¶m. Do ®ã, doanh nghiÖp khi quyÕt ®Þnh khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong ph¬ng ¸n s¶n phÈm ph¶i nghiªn cøu kü chi phÝ b×nh qu©n vµ ph¶i chi ra ®îc khi nµo t¨ng s¶n lîng vµ t¨ng tíi møc nµo th× ®¹t hiÖu qu¶ cao, ®ång thêi tíi giíi h¹n nµo th× hiÖu qu¶ sÏ gi¶m.  VÒ mÆt chÊt lîng s¶n phÈm: ChÊt lîng s¶n phÈm lµ hîp nh÷ng thuéc tÝnh cña s¶n phÈm ®¸p øng víi nhu cÇu x¸c ®Þnh, phï hîp víi tªn gäi s¶n phÈm. ChÊt lîng s¶n phÈm lµ mét chØ tiÓu tæng hîp thÓ hiÖn ë nhiÒu mÆt kh¸c nhau nh tÝnh chÊt c¬ lý ho¸, sinh häc, ®é nh¹y c¶m víi c¸c gi¸c quan cña con ngêi. Nh÷ng ®Æc trng trªn sÏ kh¸c nhau ë mçi lo¹i s¶n phÈm vµ kh«ng ph¶i bÊt kú s¶n phÈm 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nµo còng ph¶i cã hoÆc ®¹t ®îc tÊt c¶ nh÷ng yªu cÇu chÊt lîng nh vËy. VÊn ®Ò chÝnh lµ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®¹t tíi møc nµo khi so víi s¶n phÈm cïng lo¹i cña ®èi thñ c¹nh tranh. Mét vÊn ®Ò cÇn chó ý lµ chÊt lîng s¶n phÈm cßn tuú thuéc vµo sù tho¶ m·n ®óng nhu cÇu cña kh¸ch hµng hay kh«ng? Mét thùc tÕ lµ cã nhiÒu s¶n phÈm dï chÊt lîng rÊt tèt nhng kh«ng tiªu thô ®îc dï ngêi tiªu dïng còng cã nhu cÇu vÒ nã nhng kh«ng hîp víi tói tiÒn cña kh¸ch hµng hay nãi c¸ch kh¸c lµ s¶n phÈm kh«ng tho¶ m·n ®îc ®ång bé nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Do ®ã khi x¸c ®Þnh chÊt lîng s¶n phÈm ph¶i tÝnh ®Õn yÕu tè kh¸ch hµng. VÝ dô nÕu ®em c¸c lo¹i bia nh Carbeng vÒ c¸c vïng n«ng th«n th× cã tiªu thô ®îc kh«ng?  VÒ gi¸ c¶ s¶n phÈm, ®©y lµ yÕu tè cÊu thµnh nªn ph¬ng ¸n s¶n phÈm thÝch øng. Gi¸ c¶ mang l¹i tÝnh c¹nh tranh gi÷a c¸c s¶n phÈm thuéc c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c nhau. Gi¸ c¶ hîp lý sÏ lµ thø vò khÝ lîi h¹i ®em l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Gi¸ c¶ hµng ho¸ lu«n ®îc ngêi tiªu dïng coi nh ®ã lµ mét chØ dÉnvÒ chÊt lîng vµ c¸c chØ tiªu kh¸c vÒ hµng ho¸. Do vËy, chÝnh s¸ch gi¸ ®óng gi÷ vai trß nhÊt ®Þnh ®èi víi bÊt kú doanh nghiÖp nµo. Tuú thuéc vµo môc tiªu cña tõng doanh nghiÖp vµ tõng giai ®o¹n ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ lùa chän mét trong c¸c môc tiªu ®Þnh gi¸ kh¸c nhau. Cã c¸c môc tiªu ®Þnh gi¸ chñ yÕu sau: Môc tiªu tån t¹i, môc tiªu ®èi ®a ho¸ lîi nhuËn hiÖn t¹i, môc tiªu dÉn ®Çu vÒ chØ tiªu thÞ phÇn dÉn ®Çu vÒ chØ tiªu chÊt lîng. Doanh nghiÖp cÇn ph©n ®Þnh møc cÇu thÞ trêng, mçi møc gi¸ cña doanh nghiÖp sÏ dÉn tíi møc cÇu kh¸c nhau . MÆt kh¸c, ®Ó x©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ doanh nghiÖp ph¶i dùa trªn ph©n tÝch chi phÝ vµ cÊu tróc cña nã, ph©n tÝch gi¸ vµ chÊt lîng s¶n phÈm cña ®èi thñ canh tranh. Mét khi doanh nghiÖp chuÈn bÞ ®îc tõng bíc tõ kh©u x¸c ®Þnh môc tiªu, ®¸nh gi¸ ®Õn kh©u ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn gi¸ c¶. Doanh nghiÖp ®· cã mét chÝnh s¸ch ®óng ®¾n gióp cho doanh nghiÖp b¸n ®îc nhiÒuhhchÝnh s¸ch ®óng ®¾n gióp cho doanh nghiÖp b¸n ®îc nhiÒu hµng ho¸, thùc hiÖn ®îc c¸c muÞc tiªu lîi nhuËn, vÞ thÕ vµ an toµn, t¨ng uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. II.3. Tæ chøc hoµn chØnh s¶n phÈm: Sau khi lùa chän s¶n phÈm thÝch øng vµ tiÕn hµnh tæ chøc s¶n xuÊt c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt tiÕn hµnh tæ chøc hoµn chØnh s¶n phÈm. §©y còng lµ kh©u quan träng nã cã liªn quan ®Õn c¸c bíc tiÕp theo, cã ¶nh hëng lín tíi ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm. Tæ chøc hoµn chØnh s¶n phÈm bao gåm: kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm, ®Ých nh·n hiÖu, phèi hßm kiÖn, ®ãng gãi vµ kÎ m¸c trªn bao b×.  KiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm: §©y lµ kh©u kh«ng thÓ thiÕu ®îc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt bÊt kú s¶n phÈm nµo. KiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm chÝnh lµ t¨ng thªm ®é tin cËy, an toµn cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®èi víi kh¸ch hµng, gi÷ ch÷ "tÝn" cña doanh nghiÖp ®èi víi kh¸ch hµng. Qua c«ng viÖc kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm, doanh nghiÖp ph¸t hiÖn ra nh÷ng sai sãt trong s¶n phÈm, tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p kÞp thêi ®iÒu chØnh gióp cho s¶n phÈm ®¹t ®îc chÊt lîng s¶n phÈm mµ m¹nh d¹n ®a ra c¸c chiÕn lîc vÒ gi¸ c¶, khuyÕch tr¬ng, qu¶ng c¸o... nh»m thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm ®em l¹i lîi 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhuËn cao.  NghiÖp vô bao gãi nh·n hiÖu. Trong thÕ giíi hiÖn ®¹i, bao b× ngµy cµng cã vai trß quan träng trong ho¹t ®éng tiªu thô. Díi con m¾t cña kh¸ch hµng, bao b× g¾n víi s¶n phÈm vµ lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña s¶n phÈm mµ nhu cÇu ®ång bé cña hä ®ßi hoØ ph¶i tho¶ m·n. Bao b× cã rÊt nhiÒu c«ng dông, doanh nghiÖp cã thÓ th«ng qua c¸c c«ng dông bao b× ®Ó x©y dùng chiÕn lîc bao b× vµ thóc ®Èy kh¶ n¨ng b¸n hµng cña m×nh. + Bao b× víi chøc n¨ng b¶o vÖ, b¶o qu¶n s¶n phÈm, h¹n chÕ c¸c h háng vµ thiÖt h¹i cña s¶n phÈm trong c¸c ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn kh¸c nhau, s¾p xÕp hhh trong kho, tr¸nh c¸c t¸c ®éng bÊt thêng cña m«i trêng tù nhiªn (khÝ hËu, thêi tiÕt). + Bao b× cã thÓ lµm cho s¶n phÈm thÝch hîp h¬n víi tiªu dïng vµ ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng. C¸c lo¹i bao b× thÝch hîp cã thÓ cho phÐp kh¸ch hµng sö dông s¶n phÈm an toµn vµ tiÖn lîi h¬n. + Bao b× cã thÓ t¹o ra kh¶ n¨ng s¶n phÈm cã hiÖu qu¶ h¬n, gãp phÇn gi¶m chi phÝ lu th«ng, gi¶m gi¸ b¸n s¶n phÈm. + Bao b× cã thÓ gióp cho viÖc nhËn biÕt s¶n phÈm tèt h¬n. §Æc biÖt ®èi víi s¶n phÈm bia th× bao b× cã vai trß cùc kú quan träng võa lµm chøc n¨ng b¶o qu¶n võa lµm chøc n¨ng ®Ó kh¸ch hµng nhËn biÕt nh·n hiÖu.  Tr×nh bµy nh·n hiÖu trªn bao b×: X¸c ®Þnh vµ ph¸t triÓn chiÕn lîc nh·n hiÖu hµng ho¸ lµ mét néi dung quan träng cña chiÕn lîc s¶n phÈm cña doanh nghiÖp bëi nh·n hiÖu cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong kinh doanh. Nh·n hiÖu xuÊt hiÖn do nhu cÇu nhËn biÕt, x¸c ®Þnh vµ ph©n biÖt s¶n phÈm cña c¸c nhµ s¶n xuÊt, c¸c nhµ bu«n kh¸c nhau.  NghiÖp vô b¶o qu¶n thµnh phÈm ë kho: B¶o qu¶n hµng ho¸ ë kho lµ b¶o vÖ sù tån t¹i cña s¶n phÈm x· héi vÒ sè lîng vµ chÊt lîng b»ng c¸ch sö dông tæng hîp c¸c biÖn ph¸p tæ chøc, kinh tÕ kü thuËt, chèng l¹i sù ¶nh hëng cã h¹i cña m«i trêng ®Õn sè lîng vµ chÊt lîng hµng ho¸. Kho hµng lµ n¬i chøa ®ùng, dù tr÷ hµng ho¸ to lín cho tæng møc lu chuyÓn hµng ho¸. Bëi vËy, thùc hiÖn tèt nghiÖp vô b¶o qu¶n hµng ho¸ ë kho cã ý nghÜa hÕt søc quan träng. §èi víi s¶n phÈm bia, do ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm nªn kho b¶o qu¶n thµnh phÈm cña C«ng ty bia ph¶i ®îc x©y dùng kÝn cÊu tróc nhµ kho ph¶i bÒn ch¾c cã kh¶ n¨ng chèng khÝ g©y ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng bia vµ bao b× s¶n phÈm. II.4. §Þnh gi¸ b¸n vµ th«ng b¸o gi¸. Gi¸ c¶ lµ mét ph¹m trï kinh tÕ kh¸ch quan ph¸t sinh, ph¸t triÓn cïng víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng ho¸. Gi¸ c¶ lµ tiªu biÓu b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ hµng ho¸, ®ång thêi biÓu hiÖn tæng hîp c¸c quan hÖ kinh tÕ nh cung-cÇu hµng 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ho¸, tÝch luü vµ tiªu dïng, c¹nh tranh. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi chiÕn lîc tiªu thô chiÕn lîc gi¸ c¶ phèi hîp mét c¸ch chÝnh x¸c víi c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ thÞ trêng; lµ ®ßn b¶y ho¹t ®éng cã ý thøc ®èi víi thÞ trêng. ChÝnh s¸ch gi¸ ®óng sÏ gióp doanh nghiÖp b¸n ®îc nhiÒu hµng ho¸, thùc hiÖn môc tiªu lîi nhuËn, t¨ng thÞ phÇn vµ n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng. Quy tr×nh ®Þnh gi¸ trong tiªu thô sÏ ph¸t huy cã hiÖu qu¶ c¸c c«ng cô marketing hçn hîp khi doanh nghiÖp ph¶i ®Þnh gi¸ lÇn ®Çu, ®iÒu nµy x¶y ra khi doanh nghiÖp triÓn khai mét mÆt hµng míi. Quy tr×nh ®Þnh gi¸ tæng thÓ nh sau: Chän môc tiªu ®Þnh gi¸ Ph©n ®Þnh cÇu thÞ trêng Lîng gi¸ chi phÝ Ph©n tÝch gi¸ ®èi thñ c¹nh tranh Chän kü thuËt ®Þnh gi¸ thÝch hîp Chän gi¸ cuèi cïng cña mÆt hµng Sau khi doanh nghiÖp thùc hiÖn xong ®Þnh gi¸ th× tiÕn hµnh kh«ng b¸o gi¸. II.5. Lªn ph¬ng ¸n ph©n phèi vµo c¸c kªnh tiªu thô: ViÖc lªn ph¬ng ¸n ph©n phèi vµo c¸c kªnh tiªu thô ®îc x©y dùng dùa trªn chiÕn lù¬c tiªu thô s¶n phÈm cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp. ChiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm lµ ®Þnh híng ho¹t ®éng cã môc tiªu cña doanh nghiÖp vµ hÖ thèng c¸c gi¶ ph¸p, biÖn ph¸p nh»m thùc hiÖn môc tiªu ®Ò ra trong tiªu thô. Môc tiªu cña chiÕn lîc tiªu thô thêng bao gåm: mÆt hµng tiªu thô, t¨ng doanh sè, tèi ®a hãa lîi nhuËn, më réng thÞ trêng, n©ng cao uy tÝn cho doanh nghiÖp. ChiÕn lîc ph©n phèi s¶n phÈm dÞch vô lµ ph¬g híng thÓ hiÖn c¸ch thøc doanh nghiÖp cung øng c¸c s¶n phÈm dÞch vô cho kh¸ch hµng cña m×nh trªn thÞ trêng môc tiªu. ChiÕn lîc ph©n phèi cã vai trß quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. Mçi chiÕn lîc ph©n phèi hîp lý sÏ lµm cho qu¸ tr×nh kinh doanh an toµn, t¨ng cêng kh¶ n¨ng liªn kÕt trong kinh doanh, gi¶m ®îc sù c¹nh tranh vµ lµm cho qu¸ tr×nh lu th«ng hµng ho¸ nhanh chãng.  ChiÕn lîc qu¶ng c¸o: Lµ chiÕn lîc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®Ó truyÒn tin vÒ s¶n phÈm hoÆc cho ngêi trung gian ho¹c cho ngêi cuèi cïng trong 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mét kho¶ng thêi gian vµ kh«ng gian nhÊt ®Þnh. Khi x©y dùng mét ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o, C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cã tÝnh nguyªn t¾c sau: - §Ò ra nhiÖm vô: Nh÷ng nhiÖm vô nµy cã thÓ rót ra tõ nh÷ng quyÕt ®Þnh tríc ®ã vÒ lùa chän thÞ trêng môc tiªu. Cô thÓ cã mét sè nhiÖm vô Qu¶ng c¸o th«ng tin: phæ biÕn trong giai ®o¹n tung hµng ra thÞ trêng. Qu¶ng c¸o thuyÕt phôc: Cã gi¸ trÞ ®Æc biÖt trong giai ®o¹n triÓn khai khi nhiÖm vô ®Æt ra cho C«ng ty lµ h×nh thµnh nhu cÇu cã chän läc. Qu¶ng c¸o nh¾c nhë: §ãng vai trß quan träng trong giai ®o¹n chÝn muåi. - X©y dùng ng©n s¸ch: Sau khi x¸c ®Þnh nhiÖm vô qu¶ng c¸o, C«ng ty ph¶i x©y dùng ng©n s¸ch qu¶ng c¸o cho tõng mÆt hµng. Vai trß cña qu¶ng c¸o lµ t¨ng nhu cÇu hµng ho¸ ®ã, vµ C«ng ty muèn chi ®óng sè tiÒn thËt sù cÇn thiÕt ®Ó ®¹t chØ tiªu tiªu thô ®· ®Ò ra. - X©y dùng th«ng tin qu¶ng c¸o: Qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn lîc s¸ng t¹o vÒ qu¶ng c¸o cã thÓ t¸ch ra 3 giai ®o¹n: + Giai ®o¹n h×nh thµnh ý tëng th«ng tin + Giai ®o¹n ®¸nh gi¸ vµ lùa chän ph¬ng ¸n th«ng tin. + Giai ®o¹n thùc hiÖn th«ng tin - Lùa chän ph¬ng tiÖn truyÒn tin: tuú thuéc vµo nhãm ®èi tîng mµ doanh nghiÖp truyÒn tin ®Õn vµ néi dung truyÒn tin ®Ó lùa chän ph¬ng tiÖn truyÒn tin cã hiÖu qu¶. - Lùa chän ph¬ng ¸n qu¶ng c¸o cô thÓ. - X©y dùng lÞch sö dông c¸c ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o. - §¸nh gi¸ ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o vµ hiÖu qu¶ truyÒn th«ng vµ hiÖu qu¶ th¬ng m¹i.  Lùa chän kªnh tiªu thô: Kªnh ph©n phèi lµ mét tËp hîp cã hÖ thèng c¸c phÇn tö tham gia vµo qu¸ tr×nh chuyÓn ®a hµng ho¸ tõ nhµ s¶n xuÊt (hoÆc tæ chøc ®Çu nguån) ®Õn ngêi sö dông. C¨n cø vµo mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi ngêi tiªu dïng cuèi cïng, cã 2 h×nh thøc tiªu thô sau: * Tiªu thô trùc tiÕp: Lµ h×nh thøc doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸n th¼ng s¶n phÈm cña m×nh cho ngêi s¶n xuÊt cuèi cïng kh«ng qua kh©u trung gian. H×nh thøc nµy dcã u ®iÓm: HÖ thèng c¸c cöa hµng phong phó, tiÖn lîi. Doanh nghiÖp thêng xuyªn tiÕp xóc víi kh¸ch hµng vµ thÞ trêng, biÕt râ nhu cÇu thÞ trêng vµ t×nh h×nh gi¸ c¶; tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó g©y thanh thÕ vµ uy tÝn cho doanh nghiÖp. MÆt kh¸c trong h×nh thøc nµy, ho¹t ®éng b¸n hµng diÔn ra víi tèc ®é chËm, tèc ®é chu chuyÓn vèn chËm, doanh nghiÖp ph¶i quan hÖ víi rÊt nhiÒu b¹n hµng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Doanh nghiÖp SX M«i giíi Ngêi tiªu dïng cuèi cïng * Tiªu thô gi¸n tiÕp: Lµ h×nh thøc doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸n s¶n phÈm cña m×nh cho ngêi tiªu dung cuèi cïng th«ng qua c¸c kh©u trung gian, bao gåm: ngêi b¸n bu«n, b¸n lÎ, ®¹i lý... Víi h×nh thøc nµy, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tiªu thô hang ho¸ trong thêi gian ng¾n nhÊt, tõ ®ã thu håi vèn nhanh, tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ b¶o qu¶n, hao hôt. Nhng víi h×nh thøc nµy, thêi gian lu th«ng hµng ho¸ t¨ng, t¨ng chi phÝ tiªu thô vµ doanh nghiÖp khã kiÓm so¸t ®îc c¸c kh©u trung gian. DNSX B¸n bu«n M«i giíi §¹i lý B¸n lÎ Ngêi tiªu dïng cuèi cïng ViÖc c¸c doanh nghiÖp ¸p dông h×nh thøc tiªu thô nµy hay h×nh thøc tiªu thô kh¸c phÇn lín do ®Æc ®iÓm s¶n phÈm quyÕt ®Þnh. HiÖn nay cã sù kh¸c nhau rÊt lín trong c¸c h×nh thøc tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi nh÷ng mÆt hµng ®îc sö dông cho tiªu dïng s¶n xuÊt vµ tiªu dïng c¸ nh©n. ë Mü, theo ®¸nh gi¸, gÇn 6065% vËt t ®îc tiªu thô trùc tiÕp gi÷a doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ doanh nghiÖp tiªu dïng; 15-18% th«ng qua c¸c tæ chøc th¬ng m¹i b¸n bu«n, 10-15% th«ng qua c¸c trung gian b¸n bu«n kh¸c nhau, tham gia víi t c¸ch la ngêi thay mÆt doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nh÷ng trung gian ®ã kh«ng phô thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã nh÷ng thay ®æi rÊt lín vÒ kªnh tiªu thô s¶n phÈm. §ã lµ xu híng ngµy cµng ph¸t triÓn b¸n s¶n phÈm trùc tiÕp cho kh¸ch hµng. ë níc ta nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn h×nh thøc nµy kh«ng ph¶i lµ míi nhng hiÖn nay l¹i rÊt phæ biÕn vµ ph¸t triÓn hÇu hÕt ë c¸c ngµnh s¶n xuÊt cña nÒn kinh tÕ quèc d©n.  DÞch vô trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. Theo nghÜa hÑp, dÞch vô cã thÓ ®îc xem nh nh÷ng ho¹t ®éng hç trî cho kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh kinh doanh tríc, trong vµ sau khi b¸n hµng. Ngêi ta coi dÞch vô lµ phÇn mÒm s¶n phÈm mµ chóng ta cung øng kh¸ch hµng. Xu hígn phÇn mÒm ngµy cµng gia t¨ng trong lÜnh vùc kinh doanh. VÒ b¶n chÊt, dÞch vô lµ s¶n phÈm vËt chÊt cã nh÷ng nÐt rÊt kh¸c biÖt khiÕn c¸c nhµ kinh doanh dÞch vô thiÕt kÕ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng Marketing kh«ng thÓ bá qua. - Lµ s¶n phÈm v« h×nh, chÊt lîng dÞch vô rÊt khã ®¸nh gi¸, v× nã chÞu nhiÒu yÕu tè t¸c ®éng nh ngêi b¸n, nguêi mua vµ c¶ thêi ®iÓm b¸n dÞch vô ®ã. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - S¶n xuÊt vµ tiªu dïng dÞch vô diÔn ra ®ång thêi, nªn cung cÇu dÞch vô kh«ng thÓ t¸ch rêi nhau mµ ph¶i tiÕn hµnh cïng mét lóc. - DÞch vô kh«ng thÓ cÊt gi÷ lµm phÇn ®Öm ®iÒu chØnh sù thay ®æi nhu cÇu thÞ trêng nh c¸c s¶n phÈm vËt chÊt kh¸c. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn dÞch vô lµ mét vò khÝ c¹nh tranh s¾c bÐn cña doanh nghiÖp. DÞch vô xuÊt hiÖn ë mäi n¬i, mäi giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh b¸n hµng, nã hç trî c¶ tríc, trong vµ sau khi b¸n hµng. Doanh nghiÖp ph¶i biÕt sö dông dÞch vô mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nh»m thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm còng nh t¹o ®îc thÕ c¹nh tranh trªn th¬ng trêng.  Qu¶n lý qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. §Ó qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®oi hái ho¹t ®éng tiªu thô ph¶i ®îc thùc hiÖn theo mét kÕ ho¹ch ®· ®Þnh s½n. V× vËy doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh tæ chøc qu¶n lý nh»m ®¹t ®îc kÕ ho¹ch ®Ò ra còng nh kÞp thêi ®iÒu chØnh cho phï hîp víi sù thay ®æi cña m«i trêng. NÕu qu¶n lý tèt sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cho qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm vµ ngîc l¹i nÕu qu¶n lý kh«ng tèt th× sÏ ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm . §©y còng lµ mét trong nh÷ng c«ng cô ®Ó doanh nghiÖp n©ng cao søc c¹nh tranh cña m×nh. Doanh nghiÖp nµo biÕt kÞp thêi thÝch øng vµ ®iÒu chØnh theo sù thay ®æi cña m«i trêng kkd doanh nghiÖp Êy sÏ chiÕn th¾ng.  Kü thuËt nghiÖp vô b¸n hµng vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm. §©y lµ néi dung cuèi cïng cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm. Trong kü thuËt nghiÖp vô b¸n hµng th× nghiÖp vô thu tiÒn lµ rÊt quan träng. Ch¼ng h¹n trong tr êng hîp mÆc dï hµng ho¸ ®· ®îc ph©n phèi hÕt cho c¸c kªnh tiªu thô hoÆc ®· giao xong cho ngêi mua. Song cha thu ®îc tiÒn vÒ th× ho¹t ®éng tiªu thô vÉn cha kÕt thóc. HoÆc trong trêng hîp doanh nghiÖp ®· thu ®îc tiÒn vÒ tõ c¸c trung gian, nhng hµng ho¸ vÉn cßn tån ®äng l¹i ®ã cha tíi tay ngêi tiªu dïng th× viÖc tiªu thô míi kÕt thóc trªn danh nghÜa. ChØ khi nµo tiÒn b¸n hµng ®îc thu tõ tay ngêi tiªu dïng cuèi cïng th× ho¹t ®éng tiªu thô m¬i thùc sù kÕt thóc. Do ®ã, c¸c ho¹t ®éng dÞch vô sau mua b¸n ®Ó kÐo kh¸ch hµng trë l¹i víi doanh nghiÖp lµ ®Æc biÖt quan träng. ViÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm gióp cho doanh nghiÖp thÊy ®îc nh÷ng thµnh tùu ®Ó ph¸t huy còng nh nh÷ng h¹n chÕ, tån t¹i ®Ó kip thêi kh¾c phôc t¹o ra bµi häc kinh nghiÖm ®Ó qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm lÇn sau ®îc tèt h¬n. III-/ c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm nãi chung vµ thÞ trêng bia nãi riªng. III.1. C¸c nh©n tè thuéc tÇm vÜ m«: III.1.1. C¬ chÕ qu¶n lý ChuyÓn tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng, còng lµ chuyÓn tõ chÕ ®é cung øng vËt t, giao nép s¶n phÈm - tiªu theo ®Þa chØ, sang c¬ chÕ th¬ng m¹i-mäi ho¹t ®éng diÔn ra díi sù dÉn d¾t cña thÞ trêng, mäi ho¹t ®éng 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Òu do doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm. Do vËy, cïng víi sù chuyÓn ®æi mäi mÆt cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt, vai trß cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ®îc nhËn biÕt l¹i, nã thùc sù trë thµnh vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt cña mäi doanh nghiÖp vµ cã ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn nã, tù do mua b¸n trªn th¬ng trêng lµ hîp ph¸p, kh«ng bÞ cÊm ®o¸n nh tríc kia. III.1.2. Khoa häc c«ng nghÖ: Khoa häc-c«ng nghÖ quy ®Þnh c¸ch thøc tõng doanh nghiÖp vµ toµn nÒn kinh tÕ trong viÖc sö dông, khai th¸c tiÒm n¨ng cña m×nh. Khoa häc-c«ng nghÖ ¶nh hëng tíi c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c khÝa c¹nh sau: - Quy ®Þnh tr×nh ®é s¶n xuÊt s¶n phÈm. ë tr×nh ®é khoa häc-c«ng nghÖ hiÖn nay c¸c s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt cã tiªu chuÈn vÒ chÊt lîng, thÈm mü, ®é bÒn... rÊt cao vµ gÇn nh t¬ng tù nhau, do vËy c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cÇn ph¶i lµm næi bËt ®îc c¸c ®Æc tÝnh vÒ m¸c nh·n, sao cho khi nghÜ tíi mét nhu cÇu lµ nghÜ tíi nh·n m¸c , tøc lµ b»ng mäi c¸ch ph¶i t¹o ®îc sù Ên tîng, dÔ ghi nhËn cña m¸c nh·n hoÆc C«ng ty. - Khoa häc -c«ng nghÖ hiÖn ®¹i víi ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i, t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh mua b¸n diÔn ra nhanh gän. VÝ dô víi bia h¬i- nÕu cã c«ng nghÖ cao sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tiªu thô bia ®îc cao h¬n. - Khoa häc-c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cho phÐp t¹o ra mét s¶n phÈm míi trong mét thêi gian ng¾n. Do vËy, mét nhu cÇu cña kh¸ch hµng sÏ dÔ dµng ®îc ®¸p øng. III.1.3. ChÝnh trÞ-ph¸p luËt: ChÝnh trÞ æn ®Þnh, ph¸p luËt nghiªm minh vµ ngµy cµng mét hoµn h¶o lµ c¬ së rÊt tèt cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, víi ®iÒu kiÖn nh vËy, vÊn ®Ò ch÷ tÝn trong ho¹t ®éng kinh doanh lµ rÊt quan träng, ®©y lµ vÊn ®Ò khã kh¨n, nã yªu cÇu thêi gian dµi, yªu cÇu vÒ tr×nh ®é. HiÖu qu¶ cña tiªu thô s¶n phÈm nãi lªn n¨ng lùc thùc sù cña doanh nghiÖp. III1.4. M«i trêng v¨n ho¸- x· héi: M«i trêng v¨n ho¸ x· héi ¶nh hëng trùc tiÕp tíi hµnh vi mua s¾m cña kh¸ch hµng. C¸c tham sè ¶nh hëng tíi c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm bao gåm: - D©n sè vµ xu híng vËn ®éng cña nã (sè ngêi, tû lÖ sinh tö...) ®©y lµ c¬ së h×nh thµnh c¬ cÊu mÆt hµng s¶n xuÊt. §èi víi s¶n phÈm bia, quy m« dan sè còng nh c¬ cÊu tuæi, giíi tÝnh cã t¸c ®éng manhh ®Õn quy m« s¶n xuÊt vµ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm bia. - Thu nhËp cña d©n c vµ xu híng vËn ®éng còng nh sù ph©n bè thu nhËp gi÷a c¸c nhãm ngêi vµ c¸c vïng ®Þa lý. Víi thu nhËp cña ngêi d©n ngµy cang cao nªn kh¶ n¨ng tiªu thô bia ngµy còng cµng cao. - C«ng ¨n viÖc lµm vµ vÊn ®Ò ph¸t triÓn viÖc lµm ph¶i cã thu nhËp míi cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. - D©n téc vµ ®Æc ®iÓm t©m lý. Muèn th©m nhËp vµo bÊt kú mét thÞ trêng nµo còng cÇn t×m hiÓu ®Æc ®iÓm d©n téc, t©m lý tiªu dïng cña hä. §Æc biÖt ®èi víi s¶n phÈm bia d©n téc vµ ®Æc ®iÓm t©m lý cã ¶nh hëng lín nã híng doanh nghiÖp vµo viÖc lùa chän c¸ch thøc vµ néi dung qu¶ng c¸o ®Ó ®Èy nhanh ho¹t ®éng tiªu thô. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 III.1.5. M«i trêng kinh tÕ: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, t×nh h×nh t¨ng trëng kinh tÕ cao, l¹m ph¸t gi÷ ë møc thÊp. C¬ së h¹ tÇng nh th«ng tin, ®êng xa, ph¬ng tiÖn vËn t¶i kho tµng... ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. NhiÒu trung t©m th¬ng m¹i, v¨n phßng ®¹i diÖn xuÊt hiÖn lµm cho biÕn ®éng nhu cÇu vÒ bia nãi riªng t¨ng m¹nh. III.2. C¸c nh©n tè thuéc tÇm vÜ m«: III.2.1. Tiªm lùc cña doanh nghiÖp: Mçi doanh nghiÖp cã mét tiÒm n¨ng nhÊt ®Þnh ph¶n ¸nh thÕ vµ lùc cña doanh nghiÖp, trong qu¸ tr×nh x©y dùng c¸c chiÕn lîc kinh doanh cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng ®ã mét c¸ch chÝnh x¸c ®Ó phôc vô cho viÖc khai th¸c c¸c thêi c¬. Mét chiÕn lîc kh«ng ®îc x©y dùng trªn c¬ së c¸c tiÒm n¨ng ®· ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c th× dÔ bÞ thÊt b¹i vµ kÐo theo nã lµ nh÷ng chi phÝ v« Ých. TiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp bao gåm: - T×nh h×nh m¸y mãc thiÕt bÞ cã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi n¨ng lùc s¶n xuÊt, chi phÝ t¹o nªn s¶n phÈm, tõ ®ã ¶nh hëng tíi gi¸ thµnh, gi¸ c¶ s¶n phÈm, ®ång thêi nã còng lµ nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh chÊt lîng, mÉu m· s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, tÝnh tiªn tiÕn cña s¶n phÈm. - C¸c ph¸t minh s¸ng chÕ hiÖn ®ang lµm chñ, cho phÐp doanh nghiÖp t¹o ra ®îc tÝnh ®Æc trng cña s¶n phÈm mµ c¸c doanh nghiÖp kh¸c kh«ng cã, tõ ®ã cho phÐp doanh nghiÖp cã nhiÒu c¬ héi tèt trong kinh doanh. - Nh·n hiÖu hµng ho¸ vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp, ®©y lµ tµi s¶n v« h×nh, nã kh«ng dÔ g× mµ cã ®îc. Khi ®· cã uy tÝn vÒ lo¹i nh·n hiÖu hoÆc cã uy tÝn vÒ h·ng th× khi cã mét s¶n phÈm míi cïng nh·n hiÖu kh¸ch hµng sÏ mua mét c¸ch kh«ng tÝnh to¸n. §Æc biÖt nh·n hiªkô s¶n phÈm bia cã mét vai trß quan träng t¸c ®éng tíi cÇuvÒ tõng lo¹i s¶n phÈm bia. Cã nhiÒu doanh nghiÖp gãp vèn liªn doanh b»ng nh·n hiÖu. - HÖ thèng tæ chøc vµ quan ®iÓm qu¶n lý. HÖ thèng tæ chøc gän nhÑ, quan ®iÓm râ rµng sÏ lµm cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®îc tr«i ch¶y, gi¶m ®îc c¸c chi phÝ hµnh chÝnh, t¨ng lîi nhuËn. - Quy tr×nh c«ng nghÖ vµcon ngêi lao ®éng. ChØ cã quy tr×nh c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cïng ®éi ngò lao ®éng nhanh nhÑn, s¸ng t¹o, nhiÖt t×nh th× míi ®a ra c¸c s¶n phÈm tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu kh¸ch hµng. III.2.2. §èi thñ c¹nh tranh: ThÞ trêng lµ n¬i diÔn ra c¸c cuéc ®Êu søc mag tÝnh c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ c¸c nhµ s¶n xuÊt bia nãi riªng. ThÞ trêng bia ViÖt Nam trong giai ®o¹n nµy cã thÓ nãi lµ cã tÝnh c¹nh tranh s«i ®éng vµ khèc liÖt nhÊt. C¸c h×nh thøc c¹nh tranh chñ yÕu cña c¸c nhµ s¶n xuÊt hiÖn nay lµ:  C¹nh tr¹nh b»ng gi¸ c¶: Ngêi tiªu dung lu«n quan t©m ®Õn gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ hµng ho¸ tiªu thô ®îc khi gi¸ c¶ khh ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn. Trong thùc tÕ, c¹nh tranh b»ng viÖc sö dông chiÕn lù¬c gi¸ c¶ ®îc coi lµ biÖn ph¸p nghÌo nµn nhÊt, v× khi gÆp ®èi thñ cã tiÒm lùc lín, c¹nh tranh b»ng gi¸ c¶ sÏ kh«ng ph¸t huy ®îc t¸c dông. Tuy nhiªn, c¹nh tranh b»ng chiÕn lîc gi¸ c¶ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cã thÓ ¸p dông thµnh c«ng vµ cã u thÕ trong viÖc th©m nhËp thÞ trêng míi.  C¹nh tranh b»ng chÊt lîng s¶n phÈm : HiÖn nay ®êi sèng cña ngêi d©n ®· cã nh÷ng thay ®æi tèt, nhu cÇu vÒ s¶n phÈm ngµy cang râ rÖt, nhÊt lµ ®èi víi chÊt l îng. ChÊt lîng vÉn ®îc coi lµ chØ tiªu hµng ®Çu ®a ngêi tiªu dïng ®Õn víi s¶n phÈm. Ngoµi ra cßn diÔn ra sù c¹nh tranh b»ng qu¶ng c¸o. Trªn hÇu hÕt c¸c lo¹i t¹p chÝ, b¸o vµ c¸c lo¹i Ên phÈm ®Òu xuÊt hiÖn c¸c trang qu¶ng c¸o vÒ bia. Trªn v« tuyÕn truyÒn h×nh tÇn suÊt xuÊt hiÖn c¸c qu¶ng c¸o bia còng rÊt cao. Ngoµi ra d¹ng c¹nh tranh b»ng khuyÕn m·i còng ®îc c¸c nhµ s¶n xuÊt triÖt ®Ó ¸p dông vµ mang l¹i hiÖu qu¶ kh¸ cao. - Sù ®e do¹ cña nh÷ng ®èi thñ míi: Nh÷ng nhµ ®Çu t vµ nh÷ng nhµ s¶n xuÊt míi nh¶y vµo ngµnh còng lµm t¨ng ¸p lùc c¹nh tranh víi c¸c nhµ s¶n xuÊt cò. Sù kh¸c biÖt vÒ s¶n phÈm bia trong níc lµ kh«ng lín. Mét ®iÒu n÷a cÇn nh¾c tíi lµ ngêi tiªu dïng níc ta kh¸ dÔ tÝnh trong viÖc dïng thö s¶n phÈm vµ còng kh«ng qu¸ trung thµnh víi nh·n hiÖu nµo. ë ®©y ngêi tiªu dïng kh«ng c¶m thÊy thiÖt thßi hay mÊt m¸t g× khi tõ bá mét nh·n hiÖu bia nµy dïng mét nh·n hiÖu bia kh¸c. III.2.3. Kh¸ch hµng: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhu cÇu tiªu dïng bia cña níc ta ®ang ngµy mét gia t¨ng c¶ vÒ quy m« lÉn c¬ cÊu. HiÖn nay, lîng bia tiªu thô b×nh qu©n ®Çu ngêi cña ViÖt Nam cßn t¬ng ®èi thÊp, trong khi ®ã møc tiªu thô b×nh qu©n trªn thÕ giíi lµ 15lÝt/ngêi/n¨m . TriÓn väng ®Õn n¨m 2000 lîng bia tiªu thô b×nh qu©n ®Çu ngêi ë ViÖt Nam sÏ lµ 10lÝt/ngêi/n¨m. Trªn thùc tÕ d©n sè t¨ng 2%/n¨m vµ lîng tiªu thô tÝnh theo ®Çu ngêi t¨ng 10%/n¨m, ®iÒu nµy më ra mét triÓn väng lín cho thÞ trêng bia. MÆt kh¸c t©m lý, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng còng ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô bia ®Ó tõ ®ã quy ®Þnh vÒ nång ®é cån, vµ tû lÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn trong bia. Trªn ®©y lµ c¸c nh©n tè vµ ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè kh¸c tíi c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp. Mçi doanh nghiÖp ®Òu cã mét tiÒm n¨ng nhÊt ®Þnh, vÊn ®Ò lµ ban l·nh ®¹o vµ tËp thÓ c«ng nh©n viªn chøc biÕt ®¸nh gi¸ vµ vËn dông c¸c nh©n tè bªn ngoµi vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña m×nh. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng tiªu thô bia cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt bia hiÖn nay I-/ thùc tr¹ng thÞ trêng bia vµ vÊn ®Ò tiªu thô bia ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt bia nãi chung. I.1. T×nh h×nh cung trªn thÞ trêng: Bia lµ lo¹i ®å uèng ®îc s¶n xuÊt tõ mét lo¹i h¹t n¶y mÇm gäi lµ Malt vµ hoa Honblong. Vµo nh÷ng n¨m 57-58, khi lÇn ®Çu tiªn ®îc b¸n trªn thÞ trêng miÒn B¾c bia võa lµ ®å uèng xa l¹ víi mäi ngêi. DÇn dÇn ngêi ta nhËn ra t¸c dông cña lo¹i ®å uèng nµy ®èi víi søc khoÎ vµ nã trë nªn th«ng dông h¬n. Khi c¸nh cöa thÞ trêng bËt më, cã lÏ bia lµ ngµnh "tiªn phong" lao vµo nhanh nhÊt vµ m¹nh nhÊt. Cïng víi chÝnh s¸ch më cöa cña Nhµ níc ta ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nhiÒu c¬ së ®Þa ph¬ng liªn doanh v¬i níc ngoµi ®Ó thµnh lËp C«ng ty liªn doanh níc ngoµi. S¶n phÈm bia cña c¸c bªn liªn doanh cã chÊt lîng t¬ng ®¬ng víi hµng ngo¹i nhËp, nhng cã lîi thÕ h¬n h¼n hµng ngo¹i nhËp bëi gi¸ c¶, chi phÝ vËn chuyÓn b¶o qu¶n... thÊp nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh tèt ®èi víi hµng ngo¹i nhËp. Hµng lo¹t c¸c nhµ m¸y bia ®· cã tõ tríc ®îc ®Çu t, c¶i t¹o më réng. C¸c nhµ m¸y ®îc x©y dùng thªm. C¸c liªn doanh víi c¸c h·ng bia lõng danh trªn thÕ giíi chen nhau ra ®êi. Cha kÓ c¸c ngµnh "¨n theo" còng ®ua nhau mäc lªn: vo lon nh«m, kÐt nhùa, vá chai thuû tinh vµ c¸c lo¹i nót chai, bao b× kh¸c. HiÖn t¹i, n¨ng lùc s¶n xuÊt bia cña c¸c nhµ m¸y ®ang ho¹t ®éng, ®ang hoµn tÊt vµ ®· ®îc cÊp giÊy phÐp. Cã tæng C«ng ty suÊt kho¶ng 876 triÖu lÝt/n¨m, ®îc chia ra nh sau: c¸c liªn doanh víi níc ngoµi chiÕm 46,4% (405 triÖu lÝt) c¸c nhµ m¸y thuéc tæng C«ng ty rîu bia níc gi¶i kh¸t ViÖt Nam chiÕm 23,6% vµ cßn l¹i lµ c¸c ®Þa ph¬ng. Trªn c¶ níc hiÖn cã h¬n 320 c¬ së s¶n xuÊt bia víi quy m« lín nhá kh¸c nhau, song thªm 87% c¬ së chØ cã c«ng suÊt "cßi cäc", díi 1 triÖu lÝt/n¨m mµ chiÕm trªn 12% tæng c«ng suÊt. Lo¹i cã c«ng suÊt trªn 10 triÖu lÝt/n¨m (gån c¸c c¬ së vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc cÊp phÐp) lµ 13 nhµ m¸y, chiÕm gÇn 73% tæng n¨ng lùc. Sè c¬ së cã c«ng suÊt 6-10 triÖu lÝt/n¨m chiÕm 2,8%, vµ chiÕm 8,4% tæng c«ng suÊt. NÕu chia ®Òu c¸c nhµ m¸y cho 61 tØnh, thµnh th× ngµnh s¶n xuÊt bia r¬i vµo t×nh tr¹ng "bia ch¶y chç tròng". Bëi dßng ch¶y bia chØ ®æ dån vµo 2 c¸i phÔu chÝnh lµ thµnh phè Hå ChÝ Minh (chiÕm 32,4% tæng n¨ng lùc c¶ níc) vµ Hµ Néi chiÕm 16,2%. Trong khi ®ã th× 8 tØnh l¹i kh«ng cã mét giät bia nµo lµ Ninh ThuËn, Gia Lai, §¾c L¾c, B×nh D¬ng, B×nh Phíc, BÕn Tre, Kiªn Giang vµ Minh H¶i. C¸c khu vùc T©y Nguyªn, ®ång b»ng S«ng Cöu Long vµ trung du miªn nói phÝa B¾c hÇu nh kh«ng cã n¨ng lùc s¶n xuÊt. Tuy nhiªn, n¨m 1995 s¶n lîng thùc tÕ cña c¶ níc míi ®¹t 502 triÖu lÝt, chØ b»ng 58% c«ng suÊt thiÕt kÕ. Kh«ng Ýt dù ¸n cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®· ®îc cÊp giÊy tõ l©u mµ nay vÉn cha ®éng tÜnh g× bia Praha (Hµ 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TØnh) vµ dù ¸n më réng giai ®o¹n 2 C«ng ty bia §«ng Nam ¸. HiÖn nay, ®· cã h¬n 30 nh·n hiÖu bia cã mÆt t¹i thÞ trêng ViÖt Nam kÓ c¶ c¸c nh·n hiÖu quèc tÕ s¶n xuÊt trong níc nh: Carlsberg, Sanmiguel, Tiger, Heineken... vµ mét sè nh·n hiÖu kh¸c. mÆc dï cuéc chiÕn dµnh giËt thÞ trêng cña c¸c h·ng bia ngµy cµng s«i ®éng, lîng bia s¶n xuÊt dï cã gia t¨ng ®¸ng kÓ, nhng vÉn kh«ng ®¸p øng ®îc c¬n kh¸t cña giíi tiªu thô bia trªn thÞ trêng. Tuy sè lîng nhiÒu, song chØ mét sè Ýt nhµ m¸y ph¸t huy hÕt c«ng suÊt nh nhµ m¸y bia Sµi Gßn, bia Hµ Néi, liªn doanh bia ViÖt Nam vµ phÇn liªn doanh cña bia BGI t¹i TiÒn Giang. C¸c nhµ m¸y lín kh¸c chØ ®îc "to x¸c", chiÕm thÞ phÇn qu¸ thÊp. §Æc biÖt lµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt nhá l¹i cµng th¶m h¹i h¬n. C«ng nghÖ yÕu kÐm, chØ cho ra lo¹i bia cÊp thÞ x· th× mÊy søc c¹nh tranh næi? Bëi thÕ lîi nhuËn mµy ngµnh bia cã ®îc ®Òu tr«ng cËy vµo "«ng anh c¶" lµ Tæng C«ng ty Rîu bia níc gi¶i kh¸t. DÉn ®Çu lµ C«ng ty bia Sµi Gßn nép ng©n s¸ch gÇn 6 triÖu ®ång trªn 1 triÖu lÝt bia, tiÕp ®ã lµ C«ng ty bia Hµ Néi nép 4,5 triÖu ®ång trªn 1 triÖu lÝt bia, n¨m 1995, 2 C«ng ty ®· s¶n xuÊt 186 triÖu lÝt bia, nép ng©n s¸ch 954 tû ®ång. N¨m 1996, s¶n lîng bia cña hai C«ng ty bia Sµi Gßn vµ bia Hµ Néi ®¹t 165 triÖu lÝt bia: bia Hµ Néi ®¹t 48 triÖu lÝt. ¦íc tÝnh hai C«ng ty bia nµy ®ang chiÕm h¬n 40% thÞ phÇn bia c¶ níc. Hai C«ng ty nay ®Òu cã tèc ®é t¨ng trëng cao trong n¨m 1996, (bia Sµi Gßn 8,42%, bia Hµ Néi 15,76%) vµ ®· ®ãng gãp 1076 tû ®ång trong tæng sè 1095,4 tû ®ång nép ng©n s¸ch Nhµ níc cña toµn tæng C«ng ty rîu bia gi¶i kh¸t ViÖt Nam. C¸c nhµ m¸y bia ë ®Þa ph¬ng, do quy m« nhá, hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp, nªn phÇn lín bÞ lç, tÊt nhiªn còng kh«ng tr¸nh khái t×nh tr¹ng trèn thuÕ. Qu¶ thËt, tríc tèc ®é ph¸t triÓn qu¸ bèc cña ngµnh nµy trong mÊy n¨m qua, nªn Nhµ níc cha cã quy ho¹ch ®Çy ®ñ, nhÊt lµ kh©u qu¶n lý cha cã sù thèng nhÊt. Theo thèng kª, c¸c nhµ m¸y bia ®Þa ph¬ng chØ nép kho¶ng 50% theo quy ®Þnh, trong khi bia Sµi Gßn, bia Hµ Néi vÉn nép ®óng vµ ®ñ nªn ®· t¹o ra mét s©n ch¬i kh«ng b×nh ®¼ng gi÷a c¸c xÝ nghiÖp. HiÖn t¹i, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cho bai ®îc ®¸nh trªn c¬ së gi¸ b¸n t¹i n¬i s¶n xuÊt cha tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, víi thuÕ bia h¬i vµ bia chai b»ng 79% vµ 95% cho bia lon. - VÒ bia nhËp khÈu. Tríc ®©y 1993 trë vÒ tríc, khi c¸c h·ng bia níc ngoµi cha ®îc dphÐp s¶n xuÊt ë ViÖt Nam vµ s¶n xuÊt díi møc cÇu kh¸ nhiÒu, mét lîng bia lon ®· ®îc nhËp khÈu. NhËp lËu m¹nh nhÊt qua biªn giíi lµ bia Trung Quèc. ¦íc tÝnh kho¶ng 25-50 triÖu lÝt ®îc chë vµo ViÖt Nam b»ng c¸c ®êng kh¸c nhau. Sau n¨m 1993, nhµ m¸y bia ViÖt Nam ®· ®i vµo s¶n xuÊt vµ ®· nhanh chãng "hÊt" bá bia nhËp Heineken vµ Tiger. §ång thêi, do chÊt lîng bia chai cña bia Sµi Gßn vµ bia Hµ Néi ®îc n©ng cao, cã chôp b¶o hiÓm chèng lµm gi¶, bia ViÖt Nam ®· lo¹i bá hoµn toµn bia Trung Quèc nhËp lËu. - Cung vÒ c¸c s¶n phÈm thay thÕ: S¶n lîng thay thÕ cña bia lµ c¸c lo¹i ®å uèng ®ãng hép: níc hoa qu¶, s÷a, rîu, cµ phª, trµ, níc kho¸ng. Cïng víi sù gia t¨ng cña bia th× c¸c lo¹i s¶n phÈm 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 gi¶i kh¸t thay thÕ nã còng ch¹y theo "c¬n lèc" cña sù ph¸t triÓn. C¸c lo¹i níc gi¶i kh¸t ngµy cµng ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, mÉu m· còng nh chÊt lîng. Mét xu thÕ phæ biÕn lµ møc tiªu dïng c¸c lo¹i níc cã gas gi¶m, ngêi tiªu dïng ngµy cµng quan t©m tíi søc khoÎ nªn gi¶m tû lÖ níc uèng cã ®êng, cã gas t¨ng tû lÖ níc kho¸ng, níc bæ dìng. Sù ra ®êi cña c¸c C«ng ty s¶n xuÊt níc ngät Cocacola; Pepsicola trong thêi gian qua thùc sù lµ mèi ®e do¹ c¸c nhµ s¶n xuÊt bia trong níc. Trong c¬ cÊu IBC, Pepsico chiÕm 30% cæ phÇn, Mancondray cña Hång K«ng chiÕm 30% vµ 40% lµ do c¸c C«ng ty quèc doanh cña ViÖt Nam. Cocacola cã mÆt t¹i ViÖt Nam víi C«ng ty Coca-Cola Indochine Pte.Ltd, mét liªn doanh víi Fraser vµ Neave Ltd cña Singapo vµ Thai Pure Drinks Ltd cña Th¸i Lan (Cocacola Co, cã cæ phÇn ë c¶ 2 C«ng ty nµy). Cocacola Indochine cã hai liªn doanh ë ViÖt Nam. Pepsi vµ Cocacola ®ang qu¶ng c¸o tÝch cùc trªn TV vµ b¸o chÝ, vµ ®ang tµi trî cho c¸c buæi biÓu diÔn ©m nh¹c hay c¸c sù kiÖn thÓ thao, nh»m tranh giµnh vÞ trÝ ®éc t«n trªn thÞ trêng vèn b¾t ®Çu cã sù c¹nh tranh gay g¾t. Nhu cÇu vÒ ®é uèng Pepsi vµ Cocacola lµ rÊt lín. N¨m 1995, doanh sè cña IBC t¨ng gÊp ®«i so víi n¨m 1994 vµ trong c¶ hai n¨m, C«ng ty kh«ng s¶n xuÊt ®ñ ®¸p øng nhu cÇu. Doanh sè ®å uèng cña Cocacola ë ViÖt Nam t¨ng 123% trong n¨m kÕt thóc vµo th¸ng 9/1996. Vµ kh«ng thÓ ®o¸n tríc thÞ trêng ®å uãng cã gas ë ViÖt Nam sÏ cã quy m« lín chõng nµo, nhng cã thÓ thÊy ®îc r»ng Cocacola vµ Pepsi cã tiÒm n¨ng rÊt lín vµ ®ang kh«ng ngõng më réng quy m«. Cïng víi níc ngät Cocacola vµ Pepsi th× c¸c lo¹i níc hoa qu¶, s÷a cµng ngµy cµng ®a d¹ng vµ phong phó vÒ chñng lo¹i vµ mÉu m·- ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng. §©y còng lµ mét sù c¹nh tranh cña bia ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt bia ph¶i biÕt nh×n nhËn vµ ®¸nh gi¸ ®Ó x©y dùng cho m×nh nh÷ng chiÕn lîc kinh doanh ®óng ®¾n vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Sau ®©y lµ b¶ng sè liÖu cung vÒ bia cña mét sè C«ng ty cung cÊp chÝnh ë níc ta (n¨m 1996). Nh·n hiÖu C«ng ty bia §Þa ph¬ng s¶n xuÊt Hµ B¾c Habada Hµ B¾c Hµ Néi Hµ Néi Hµ Néi Halida §«ng Nam ¸ Hµ Néi Carlsberg ViÖt Hµ Hµ Néi Hµ T©y Heineken Hµ T©y Nam Hµ Nada Nam §Þnh Vinh Vida NghÖ An Thanh Ho¸ Thanh Ho¸ Thanh Ho¸ C«ng ty kh¸c MiÒn B¾c Céng MiÒn B¾c §µ N½ng Bgi §µ N½ng HuÕ Huda Tuborg HuÕ Sanmiguel Rång Vµng Kh¸nh Hoµ Bed horse C«ng ty kh¸c MiÒn Trung Céng MiÒn Trung Sµi Gßn Sµi Gßn 333 Sµi Gßn C«ng suÊt C«ng suÊt Tæng Dù kiÕn bia chai lon bia h¬i céng 2000 10 10 20 40 200 150 350 800 200 200 600 150 150 300 600 15 10 25 60 50 10 60 70 100 80 180 200 200 200 450 600 825 610 1485 3270 200 200 200 300 300 500 200 200 400 340 130 470 500 1040 1050 1150 1600 1500 100 1600 2100 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖt Nam S«ng BÐ Mü Tho C«ng ty kh¸c Céng Tieger Heineken Sabeco Bgilarne Sµi Gßn S«ng BÐ TiÒn Giang MiÒn Nam MiÒn Nam 1100 200 280 3050 100 150 300 650 1100 100 350 580 3700 1500 100 350 700 4750 I.2. T×nh h×nh cÇu bia trªn thÞ trêng: Víi d©n sè h¬n 76 triÖu d©n sèng trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi. Nhu cÇu vÒ tiªu thô bia t¹i ViÖt Nam t¬ng ®èi cao. Cïng víi ®êi sèng ngµy cµng cao, bia ®· trë thµnh mét s¶n phÈm gi¶i kh¸t quen thuéc cña ngêi d©n tiªu dïng. + Xu híng tiªu dïng bia cña kh¸ch hµng chÞu ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè sau: - YÕu tè mïa vô: KhÝ hËu ViÖt Nam cã ¶nh hëng rÊt râ nÐt ®Õn lîng tiªu thô bia khi so s¸nh gi÷a miÒn B¾c víi miÒn Nam còng nh gi÷a c¸c vïng thµnh thÞ vµ n«ng th«n cña ®Êt níc. Mïa ma lµm gi¶m lîng b¸n hµng xuèng bëi vi bia lµ ®å uèng gi¶i kh¸t ®îc kh¸ch hµng chñ yÕu dïng vµo mïa hÌ. - Thãi quen tiªu dïng bia cña kh¸ch hµng: Ngêi tiªu dïng bia ViÖt Nam thêng kh«ng trung thµnh víi mét nh·n hiÖu bia nµo c¶ vµ hä dÔ dµng chÊp nhËn tõ bá nh·n hiÖu bia nµy ®Ó thö mét nh·n hiÖu bia kh¸c. Tiªu dïng bia theo mèt còng ®ang lµ phong trµo mµ thÕ giíi tiªu dïng bia ViÖt Nam ch¹y theo ®Ó thÓ hiÖn sù sang träng vµ sµnh ®iÖu. Mèt tiªu dïng bia hiÖn nay lµ s¶n phÈm bia Carlsbeng, Heineken ®îc ngêi tiªu dïng biÕt ®Õn nh lµ s¶n phÈm sè 1 thÕ giíi. - Nh÷ng kÝch thÝch tõ phÝa doanh nghiÖp Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®a sè ngêi tiªu dïng ngµy cµng bÞ ¶nh hëng nhiÒu h¬n bëi c¸c ho¹t ®éng Marketing, c¸c trµo lu. Ho¹t ®éng Marketing cña c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ ph©n phèi t¸c ®éng m¹nh ®Õn quyÕt ®Þnh mua, ®Æc biÖt trong quyÕt ®Þnh mua nh÷ng s¶n phÈm mµ ngêi tiªu dïng kh«ng trung thµnh víi mét nh·n hiÖu ®ã. + NÕu c¨n cø vµo thÞ hiÕu tiªu dïng bia, cã thÓ chia kh¸ch hµng sö dông bia thµnh c¸c nhãm sau: Nhãm 1: TËp hîp nh÷ng ngêi thÝch uèng lo¹i bia cã vÞ uèng nhÑ, dÔ uèng vµ uèng nhiÒu kh«ng bÞ say. Hä chñ yÕu lµ nh÷ng ngêi uèng bia kÐm hoÆc lµ phô n÷ hoÆc lµ nh÷ng ngêi míi uèng bia. Nh÷ng ngêi nµy uèng ®îc Ýt vµ ®a sè hä chØ uèng vµo c¸c dÞp lÔ tÕt hoÆc c¸c buæi liªn hoan. Nhãm 2: TËp h¬p nh÷ng ngêi thÝch uèng nh÷ng lo¹i bia nÆng. §©y chñ yÕu lµ nh÷ng ngêi uèng ®îc bia vµ nh÷ng ngêi nghiÖn bia. Hä thÝch lo¹i bia nµy v× chóng míi ®ñ ®é víi hä. Nh÷ng ngêi nµy thêng uèng lai rai v× nh thÕ hä uèng ®îc nhiÒu. Tuy nhiªn, sè lîng ngêi ë nhãm nµy l¹i Ýt. Nhãm 3: Gåm nh÷ng ngêi thÝch uèng lo¹i bia ®Ëm ®µ, võa ph¶i võa lµ ®Ó gi¶i kh¸t võa t¹o thªm sù ngon miÖng trong c¸c b÷a ¨n. §©y thùc sù lµ mét nhãn tiªu dïng lín. Hä tiªu dïng thêng xuyªn trong c¸c b÷a ¨n mçi ngµy. §èi víi hä bia võa lµ ®Ó gi¶i kh¸t ®ång thêi cã mÆt trong c¸c lÇn bµn b¹c lµm ¨n cña m×nh. Nhãm nµy chñ yÕu lµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n trong c¸c C«ng ty xÝ nghiÖp t¹i c¸c 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thµnh phè vµ nh÷ng ngêi d©n bu«n b¸n. §©y chÝnh lµ nhãm ngêi mµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt bia cÇn ph¶i nh»m vµo ®Ó t¹o ra tiÒn ®Ò tiªu thô m¹nh mÏ h¬n n÷a. - Ngoµi tÝnh chÊt thêi vô, thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng cßn ph¶i tÝnh ®Õn thu nhËp cña ngêi tiªu dïng vµ c¸ch ph©n bæ thu nhËp cña hä cho ®å uèng trong sinh ho¹t hµng ngµy. Nh÷ng ngêi cã thu nh©p cao thêng dïng bia cã chÊt lîng cao ®ång thêi tiÖn lîi trong tiªu dïng. Cßn nh÷ng ngêi cã thu nhËp kh¸ vµ trung b×nh trë xuèng th× hä l¹i cã mÆt hµng ®¸p øng cho nhu cÇu cña m×nh mét c¸ch hîp lý h¬n. §ã lµ bia chai vµ bia h¬i. C¸c lo¹i bia nµy cã chÊt lîng t¬i ngon gi¸ l¹i rÎ h¬n nªn ®¸p øng phÇn lín ngêi lao ®éng b×nh thêng, cã Ýt tiÒn vÉn dung ®îc bia ngon. - C¬ cÊu tuæi cña ngêi tiªu thô bia: Qua ®iÒu tra cho thÊy phÇn lín nh÷ng ngêi tõ 20 tuæi trë lªn cã xu híng dïng bia cao, trong ®ã nh÷ng ngêi tõ 20-45 tuæi lµ cã tû lÖ tiªu dïng cao nhÊt. - PhÇn lín nam giíi thêng cã tû lÖ tiªu dïng bia cao h¬n n÷. Trong khi ®ã, n÷ giíi thêng a chuéng c¸c lo¹i níc hoa qu¶- s÷a t¬i, níc ngät, níc kho¸ng. §©y còng lµ mét yÕu tè ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i chó ý khi sö dông c¸c h×nh thøc ph©n phèi còng nh c¸ch thøc qu¶ng c¸o. Mét thùc tÕ cho thÊy lµ chÊt lîng bia cã vai trß quan träng ®Õn quyÕt ®Þnh tiªu dïng bia cña kh¸ch hµng. Tuy nhiªn cã mét nhãm kh¸ch hµng sö dông bia kh«ng ph¶i v× môc ®Ých gi¶i kh¸t cho chÝnh nhu cÇu cña b¶n th©n m×nh mµ v× nh÷ng môc ®Ých kh¸c nh giao dÞch... do vËy hä thêng sö dông nh÷ng lo¹i bia cã nh·n hiÖu næi tiÕng biÓu hiÖn sù sang träng, thiÖn chÝ ®èi víi ®èi t¸c. V× vËy qu¶ng c¸o cã vai trß quan träng trong ho¹t ®éng tiªu thu bia. T×nh h×nh tiªu thô bia ®îc ph¶n ¸nh qua b¶ng sè liÖu sau (H.2) * Kh¸i qu¸t t×nh h×nh tiªu thô bia qua c¸c n¨m Mét nhËn xÐt chung lµ t×nh h×nh tiªu thô bia qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng lªn râ rÖt. ChÝnh thøc th¸ng 6 n¨m 1999 lµ 62,7 triÖu lÝt. ¦íc tÝnh th¸ng 7/1999 lµ 65,6 triÖu lÝt, vµ tæng th¸ng 7/1999 la 391,4 triÖu lÝt. NÕu xÐt vÒ tû lÖ so s¸nh th× T7/1999 so víi th¸ng 6/1999 lµ 104,6%, th¸ng 7/1999 so víi th¸ng 7/1998 lµ 108,8%. Bia kh«ng cßn lµ ®å uèng cña chØ ngêi n«ng d©n thµnh thÞ mµ ®· len lái vµo c¸c vïng s©u, vïng xa, n«ng th«n cua ®Êt níc. Vµi n¨m tríc ®©y, bia Trung Quèc trµn lan kh¾p thÞ trêng ViÖt Nam vµ ®Æc biÖt rÊt phï hîp víi ngêi d©n ë n«ng th«n c¶ vÒ h¬ng vÞ lÉn gi¸ thµnh. Nhng b©y giê, chuyÖn ®ã ®· trë thµnh dÜ v·ng kh¸ xa x«i. Bia chai Hµ Néi ®ang ®îc tiªu thô m¹nh ë c¸c vïng n«ng th«n phÝa B¾c. Thùc ra, víi gi¸ b¸n tõ 6000-7000®/chai th× uèng bia chai Hµ Näi vÉn chØ lµ së thÝch cña tÇng líp cã tiÒn ë n«ng th«n, nhng so víi bia chai Carlsbeng hoÆc Tiger th× bia chai Hµ Néi vÉn lµ rÎ nhÊt. Quen thuéc nhÊt ®èi víi ngêi d©n n«ng th«n vµo mïa hÌ lµ bia h¬i. Ph¶i nãi, ®©y ®óng lµ mét "lÜnh vùc" kinh tÕ quan träng v× nã cã liªn quan ®Õn rÊt nhiÒu thµnh phÇn: tõ chñ xëng bia ®Õn chñ qu¶n, ngêi giao bia vµ nh÷ng ngêi uèng. HÇu hÕt trong c¸c cuéc häp, héi nghÞ vµ giao dÞch, c¸c cuéc tiÖc th× bia lµ thµnh phÇn kh«ng thÓ thiÕu ®îc. V× vËy cÇu vÒ bia ngµy cµng cao- do ®ã c¸c nhµ 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 m¸y bia còng lÇn lît chen nhau ra ®êi, t¹o ra mét thÞ trêng bia s«i ®éng. Lîng b¸n (1000 H1) Nh·n hiÖu Bia chai lon Bia h¬i Habada 5 5 Hµ Néi 160 140 Halida 140 Carlsberg 125 ViÖt Hµ Heineken 0 0 Nada 15 5 Vida 50 10 S«ng Hµn 100 LaRue 30 Huda 200 Tuborb 0,6 Sanmiguel 40 Red Horse 10 Sµi Gßn 1400 50 333 250 Tiger 450 S«ng BÐ 80 50 BGI 30 C¸c lo¹i kh¸c 380 590 Tæng 3340,6 995 ThÞ phÇn 0 7 3 Sö dông C«ng suÊt Sö dông 20 10 350 300 200 195 150 150 0 0 1 2 1 4 0 25 70 200 200 300 0 25 60 100 30 200 1 200 50 33 6 10 3 1 22 100 1600 1600 1100 100 350 1300 6335 530 50 30 970 4315 * Mét sè ®¸nh gi¸ chung vÒ thùc tr¹ng tiªu thô ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt bia hiÖn nay. Nh×n chung c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc thuéc tæng C«ng ty Rîu- bia níc gi¶i kh¸t ViÖt Nam lµm ¨n cã hiÖu qu¶- møc tiªu thô ®Òu t¨ng lªn so víi c¸c n¨m tríc. Tuy nhiªn c¸c doanh nghiÖp nµy còng ®ang ®øng tríc mét th th¸ch lín ®ã lµ sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña c¸c doanh nghiÖp liªn doanh vÒ c¶ nh·n hiÖu, gi¸ c¶, chÊt lîng vµ c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i. VÒ doanh nghiÖp liªn doanh tuy sè lîng ngµy cµng nhiÒu nhng còng chØ mét sè doanh nghiÖp liªn doanh lµm ¨n hiÖu qu¶, ho¹t ®éng tiªu thô ®em l¹i hiÖu qu¶ cao- cßn mét sè doanh nghiÖp liªn doanh cßn l¹i cha ho¹t ®éng hiÖu qu¶- c«ng suÊt cha sö dông hÕt- tiªu thô cßn chËm. Cßn c¸c doanh nghiÖp t nh©n còng chØ mét sè r©t Ýt lµm ¨n cã l·i- cßn l¹i hÇu nh ®Òu s¶n xuÊt kh«ng cã chÊt lîng ®ñ c¹nh tranh víi doanh nghiÖp Nhµ níc vµ doanh nghiÖp liª doanh- lÊy l·i chñ yÕu tõ viÖc trèn thuÕ- sö dông c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu cha ®¶m b¶o chÊt lîng. Tuy nhiªn vÉn nhê gi¸ rÎ. Mét ®¸nh gi¸ chung lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt bia vÉn cha thùc sù ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶- c«ng t¸c tiªu thô vÉn cßn gÆp nhiÒu v¾ng m¾c kÓ c¶ mét sè doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·i, bëi v× nh÷ng doanh nghiÖp nµy cha x¸c ®Þnh thÞ trêng träng ®iÓm cña m×nh (kh¸ch hµng vµ tói tiÒn còng nh thÞ hiÕu cña hä), vµ c¸c doanh nghiÖp ®ang ë trong mét m«i trêng c¹nh tranh khèc liÖt. Vµ khã kh¨n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®Þa ph¬ng lµ thiÕu vèn, khoa häc c«ng nghÖ còng nh tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý. V× vËy ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng, rót ra nh÷ng thuËn lîi còng nh khã kh¨n lµ viÖc lµm cÇn thiÕt ®Ó tõ ®ã t×m ra ®îc gi¶i ph¸p nh»m ®Èy nhanh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm bia- gãp phÇn vµo sù t¨ng trëng x· héi. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. nguyªn nh©n dÉn ®Õn thùc tr¹ng trªn. Qua thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng tiªu thô bia ®· tr×nh bµy ë trªn. Ta cã thÓ rót ra nh÷ng nguyªn nh©n cô thÓ sau: - CÇu vÒ bia lín vµ cã xu híng ngµy cµng gia t¨ng do quy m« d©n sè ®«ng l¹i n»m trong khu vùc khÝ hËu nhiÖt ®íi cïng víi ®êi sèng cña nh©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn. - Do ¶nh hëng cña qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ do ®ã phÇn lín c¸c nhµ m¸y bia tËp trung vµo c¸c thµnh phè lín, cã ®«ng d©n c nªn x¶y ra t×nh tr¹ng bia ch¶y chç tròng kh«ng ph©n bè ®Òu, do ®ã cã n¬i cung thõa mµ l¹i thiÕu cÇu vµ ngîc l¹i cã n¬i cung thiÕu, cÇu thõa. - Do chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý cña Nhµ níc cha thËt hoµn chØnh, cã mét sè lo¹i bia gi¶, trèn thuÕ t¹o ra mét s©n ch¬i kh«ng b×nh ®¼ng. - Do kü thuËt ®Ó s¶n xuÊt bia ®ßi hái tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ mét sè nguyªn liÖu ph¶i nhËp tõ níc ngoµi nªn g©y khã khan cho viÖc thµnh lËp còng nh viÖc sö dông hÕt c«ng suÊt cña nhµ m¸y. MÆt kh¸c, mét sè doanh nghiÖp s¶n xuÊt bia cã quy m« qu¸ nhá nªn ho¹t ®éng kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ. - Do ®iÒu kiÖn vËt chÊt, c¬ së h¹ tÇng tuy ®· kh¸ h¬n so víi tríc ®©y nhng vÉn cßn l¹c hËu, nghÌo nµn v× vËy kh«ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph©n phèi, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thóc ®Çy ho¹t ®éng tiªu thô, ®Æc biÖt lµ bia cã nh÷ng nÐt kh¸c biÖt so víi c¸c mÆt hµng gi¶i kh¸t kh¸c ®ã la qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu dïng mÆt hµng nµy cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau. §Æc ®iÓm cña tiªu dïng sÏ híng dÉn ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt. Ngîc l¹i ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt còng ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh tiªu dïng. - C¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, mét sè liªn doanh bia cã ®iÒu kiÖn vÒ vèn nªn thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o rÇm ré. Trong khi ®ã cã mét sè doanh nghiÖp s¶n xuÊt bia, kh«ng ®ñ chi phÝ cho qu¶ng c¸o t¹o ra sù lÐp vÕ tuy chÊt lîng kh«ng kÐm h¬n. - Mét nguyªn nh©n quan träng n÷a lµ c¸c doanh nghiÖp kh«ng x¸c ®Þh ®îc thÞ trêng môc tiªu cña m×nh. Mµ khi kh«ng x¸c ®Þnh ®îc thÞ trêng môc tiªu sÏ dÉn tíi c¸c chiÕn lîc tiªu thô kh«ng hiÖu qu¶ tõ ®ã dÉn tíi viÖc kh«ng ®¹t ®îc kÕt qu¶ mong muèn trong ho¹t ®éng tiªu thô. Iii. nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n -th¸ch thøc víi ho¹t ®éng tiªu thô bia trong thêi gian tíi. III.1. Nh÷ng thuËn lîi ®èi víi ho¹t ®éng tiªu thô bia trong thêi gian tíi: - Nhu cÇu tiªu thô bia ngµy cµng cao. ViÖt Nam lµ mét thÞ trêng tiªu thô bia ®Çy tiÒm n¨ng víi quy m« d©n sè ®«ng vµ hiÖn t¹i, tuy kh¶ n¨ng tiªu thô bia tÝnh ®Õn ®Çu ngêi cßn thÊp (thÊp h¬n møc trung b×nh cña thÕ giíi) nªn trong t¬ng lai, triÓn väng vÒ thÞ trêng bia lµ rÊt lín. §©y lµ nh©n tè rÊt thuËn lîi vµ cÇn thiÕt cho viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô bia trong thêi gian tíi. Bëi v× bÊt cø mét lÜnh vùc kinh doanh nµo, muèn ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh thi ph¶i tiªu thô ®îc s¶n phÈm mµ m×nh s¶n xuÊt ra. Mµ ®iÒu ®Çu tiªn muèn tiªu thô ®îc s¶n phÈm th× ph¶i 20
- Xem thêm -