Tài liệu Quá trình hình thành và phát triển của công ty

  • Số trang: 105 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu X· héi cµng ph¸t trÓn th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cµng gi÷ vai trß quan träng, nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi. C«ng t¸c nghiªn cøu, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c mÆt cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh v× thÕ mµ ngµy cµng ®-îc quan t©m trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Th«ng qua ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch toµn diÖn sÏ gióp cho C«ng ty ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ vµ s©u s¾c c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña m×nh, t×m ra c¸c mÆt m¹nh vµ mÆt yÕu trong c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty. MÆt kh¸c qua ph©n tÝch kinh doanh sÏ gióp cho c¸c C«ng ty t×m ra c¸c biÖn ph¸p t¨ng c-êng c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vµ qu¶n lý C«ng ty nh»m huy ®éng mäi kh¶ n¨ng tiÒm tµng vÒ tiÒn vèn, lao ®éng, ®Êt ®ai... cña C«ng ty vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §-îc sù h-íng dÉn cña TrÇn M¹nh Hïng vµ sù gióp ®ì cña Ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban trong C«ng ty DÖt 8/3 em ®· cè g¾ng hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp cña m×nh. Qua B¸o c¸o nµy, em ®· cã ®-îc c¸i nh×n tæng quan vÒ c¸c mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §iÒu nµy gióp em cã ®Þnh h-íng ®óng ®¾n trong viÖc lùa chän “ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp” cña m×nh. Song, do thêi gian thùc tËp cßn h¹n chÕ nªn em ch-a thÓ ®i s©u vµo ph©n tÝch tõng vÊn ®Ò cô thÓ cña C«ng ty. §ång thêi, kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai xãt trong bµi b¸o c¸o cña m×nh, em rÊt mong nhËn ®-îc sù ®ãng gãp cña ThÇy C«. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn i Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty I.Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty DÖt 8/3 Tªn C«ng ty : C«ng ty DÖt 8-3 §Þa chØ : 460 Minh Khai quËn Hai Bµ Tr-ng thµnh phè Hµ Néi §iÖn tho¹i : 04.8624460 Fax : 84-4-8624463 C«ng ty DÖt 8-3 n»m trªn mét khu ®Êt réng 24 ha phÝa Nam thµnh phè Hµ Néi. Ph¹m vi ho¹t ®éng cña C«ng ty bao gåm: S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm tõ Sîi, v¶i vµ s¶n phÈm may mÆc. Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc phô trî kh¸c liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt vµ ph©n phèi s¶n phÈm NhËp khÈu (hoÆc mua l¹i thÞ tr-êng trong n-íc nÕu cã s½n) c¸c nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm Trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp xuÊt khÈu s¶n phÈm ra thÞ tr-êng n-íc ngoµi hoÆc cung cÊp c¸c s¶n phÈm nh- nguyªn liÖu chÝnh cho c¸c c¬ së in nhuém hoÆc may mÆc trong n-íc ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ Trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng trong n-íc hoÆc cung cÊp c¸c s¶n phÈm nh- lµ nguyªn liÖu thay thÕ hµng nhËp khÈu cho c¸c c¬ së nhuém hoÆc may mÆc ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tiªu thô néi ®Þa cã gi¸ trÞ cao. Ii. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty §Çu n¨m 1959, ChÝnh phñ n-íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp Nhµ m¸y liªn hiÖp Sîi-DÖt-Nhuém ë Hµ Néi trong bèi c¶nh miÒn B¾c x©y dùng Chñ nghÜa x· héi nªn ®-îc sù gióp ®ì rÊt lín cña Trung Quèc. N¨m 1960, Nhµ m¸y ®-îc chÝnh thøc ®-a vµo ho¹t ®éng x©y dùng víi ®éi ngò CBCNV b-íc ®Çu kho¶ng 1000 ng-êi. Nhµ m¸y võa tiÕn hµnh x©y Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dùng, võa tiÕn hµnh l¾p ®Æt thiÕt bÞ m¸y mãc. N¨m 1963 d©y chuyÒn s¶n xuÊt sîi ®-îc ®-a vµo sö dông. Nh÷ng s¶n phÈm ®Çu tiªn ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo c«ng cuéc x©y dùng XHCN ë miÒn B¾c lóc bÊy giê. Ngµy 8-3-1965 Nhµ m¸y DÖt c¾t b¨ng kh¸nh thµnh vµ ®Ó kû niÖm ngµy quèc tÕ Phô n÷ 8-3, XÝ nghiÖp Liªn hiÖp Sîi-DÖt-Nhuém ®-îc ®æi tªn thµnh Liªn hiÖp DÖt 8-3 víi ®éi ngò CBCNV lªn tíi 5278 ng-êi. Sau khi thµnh lËp, Nhµ m¸y cã nhiÖm vô thùc hiÖn s¶n xuÊt theo c¸c chØ tiªu Nhµ n-íc giao. Theo c«ng suÊt thiÕt kÕ, Nhµ m¸y cã hai d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh: D©y chuyÒn s¶n xuÊt sîi b«ng vµ D©y chuyÒn s¶n xuÊt v¶i, bao t¶i §ay. Nhµ m¸y ®-îc chia lµm 4 ph©n x-ëng s¶n xuÊt chÝnh lµ Sîi, DÖt, §ay cïng c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt phô trî lµ ®éng lùc, c¬ khÝ, thoi suèt. Trong nh÷ng n¨m 1965-1975, miÒn B¾c chÞu chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc Mü, nªn viÖc vËn chuyÓn nguyªn liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, Nhµ m¸y ®· chuyÓn ph©n x-ëng ®ay xuèng H-ng Yªn thµnh lËp nªn nhµ m¸y Tam H-ng ®Ó gÇn víi nguyªn vËt liÖu thuËn lîi cho s¶n xuÊt. N¨m 1969, trªn mÆt b»ng nhµ m¸y thuéc ph©n x-ëng ®ay, Bé C«ng nghiÖp ®· cho x©y dùng d©y chuyÒn kÐo sîi ch¶i kü 1800 côm sîi thuéc xÝ nghiÖp Sîi I cña xÝ nghiÖp Sîi hiÖn nay. Sau khi d©y chuyÒn kh¸nh thµnh ®· t¨ng c«ng suÊt cña nhµ m¸y lªn rÊt nhiÒu lÇn, gãp phÇn kh«ng nhá vµo c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n-íc. §Õn n¨m 1985, víi sù chuyÓn ®æi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng, Nhµ m¸y më réng s¶n xuÊt: L¾p ®Æt thªm hai d©y chuyÒn may vµ thµnh lËp ph©n x-ëng may ®Ó khÐp kÝn chu kú s¶n xuÊt tõ b«ng ®Õn may. Th¸ng 12/1990, Nhµ m¸y s¸t nhËp 2 ph©n x-ëng sîi A vµ B thµnh ph©n x-ëng Sîi II. Sau gÇn 4 n¨m s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng, Nhµ m¸y ®· ph¸t huy tèt vai trß cña m×nh, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn thÝch nghi víi c¬ chÕ s¶n xuÊt míi. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cuèi n¨m 1991, theo quyÕt ®Þnh cña Bé C«ng nghiÖp ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh chung cña toµn C«ng ty, Nhµ m¸y DÖt 8-3 ®æi tªn thµnh Liªn hiÖp DÖt 8-3. Th¸ng 7/1994, ®Ó thÝch hîp h¬n n÷a víi viÖc s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng, Bé C«ng nghiÖp ®· quyÕt ®Þnh ®æi tªn Nhµ m¸y liªn hiÖp DÖt 8-3 thµnh C«ng ty DÖt 8-3, tiÕn hµnh s¾p xÕp ®¨ng ký l¹i C«ng ty Nhµ n-íc theo quyÕt ®Þnh 338. Cho ®Õn nay, C«ng ty DÖt 8-3 vÉn thuéc lo¹i h×nh C«ng ty Nhµ n-íc ho¹t ®éng trong khu«n khæ LuËt C«ng ty Nhµ n-íc. §©y lµ mét C«ng ty lín, lµ mét thµnh viªn cña Tæng C«ng ty DÖt may ViÖt Nam. Víi c-¬ng vÞ nh- vËy, C«ng ty DÖt 8-3 chÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña C«ng ty vÒ c¸c mÆt s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy vËy, C«ng ty vÉn ho¹t ®éng theo c¬ chÕ h¹ch to¸n ®éc lËp vµ tù chñ trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tæng C«ng ty DÖt may ViÖt Nam ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty v-¬n ra thÞ tr-êng n-íc ngoµi vÒ xuÊt nhËp khÈu vµ mua nguyªn vËt liÖu. VÒ mÆt liªn doanh liªn kÕt hiÖn nay C«ng ty vÉn ch-a cã mét liªn doanh nµo trong vµ ngoµi n-íc. N¨m 1989-1991 nhµ m¸y ®Çu t- thªm mét sè thiÕt bÞ vµ c¶i t¹o xÝ nghiÖp sîi B b»ng nguån vèn Ên §é (20.000.000 Rupi), 20 m¸y DÖt CT cña Liªn X«, 30 m¸y DÖt cña Hµn Quèc, c¶i t¹o m¸y DÖt 1511M khæ hÑp cò cña Trung Quèc, ®-a khæ v¶i tõ 0,9m lªn thµnh 1,25m. §Õn n¨m 2000 C«ng ty DÖt 8-3 ®Çu t- n©ng cÊp vµ më réng 19 m¸y DÖt hiÖn ®¹i cña Thôy SÜ, m¸y mµi v¶i cña §µi Loan n©ng n¨ng lùc XÝ nghiÖp may lªn 3 lÇn (xÊp xØ 500 m¸y may). C«ng ty DÖt 8-3 lµ mét nhµ m¸y DÖt v¶i hoµn tÊt tõ kh©u kÐo sîi ®Õn kh©u DÖt, nhuém, in c«ng suÊt thiÕt kÕ lµ h¬n 35 triÖu mÐt v¶i thµnh phÈm mét n¨m. N¨m 1990 vèn cè ®Þnh tõ 18,3 tû ®ång lªn 30,8 tû ®ång (n¨m 1991). C«ng ty DÖt 8-3 lµ mét C«ng ty lín, sè c«ng nh©n n¨m 1999 gÇn 3300 c«ng nh©n, tæng tµi s¶n cña n¨m 2001 lµ 321,690 tû ®ång vµ C«ng ty cã 8 xÝ nghiÖp thµnh viªn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty DÖt 8-3 ®· gãp phÇn vµo sù æn ®Þnh, ph¸t triÓn cña thÞ tr-êng DÖt may ViÖt Nam qua h¬n 30 n¨m nhÊt lµ thêi kú chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ sang c¬ chÕ thÞ tr-êng. C«ng ty ®· hai lÇn ®-îc c«ng nhËn lµ l¸ cê ®Çu cña ngµnh DÖt may ViÖt Nam, ®-îc Nhµ n-íc trao tÆng hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng ba. C«ng ty còng ®· giµnh ®-îc nhiÒu danh hiÖu cao quý t¹i c¸c héi chî, triÓn l·m tiªu dïng trong c¶ n-íc, ®· t¹o ®-îc hµng ngµn c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng gãp phÇn vµo viÖc æn ®Þnh x· héi. Víi tÊt c¶ nh÷ng g× ®¹t ®-îc trong h¬n 30 n¨m, C«ng ty DÖt 8-3 ®· vµ sÏ kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trong ngµnh DÖt may ViÖt Nam. IIi. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty 1. Chøc n¨ng: C«ng ty DÖt 8-3 lµ C«ng ty Nhµ n-íc cã chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ cung øng cho thÞ tr-êng c¸c s¶n phÈm DÖt, may, sîi, nhuém in hoa ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu tiªu chuÈn do Nhµ n-íc ®Æt ra ®¸p øng thÞ tr-êng néi ®Þa, phôc vô xuÊt khÈu ®-îc ng-êi tiªu dïng chÊp nhËn. 2. NhiÖm vô: §ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn cña ngµnh DÖt may vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n. Sù ph¸t triÓn cña C«ng ty DÖt 8-3 sÏ gãp phÇn quan träng thóc ®Èy ngµnh DÖt may ViÖt Nam ph¸t triÓn. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë c¸c ho¹t ®éng nh- chuyÓn giao c«ng nghÖ míi, x©m nhËp vµo thÞ tr-êng quèc tÕ, t¹o thªm c¸c c¬ héi vÖ tinh cho C«ng ty. B×nh æn thÞ truêng cña c¸c C«ng ty Nhµ n-íc khi nÒn kinh tÕ chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nµy, C«ng ty DÖt 8-3 vµ c¸c ®¬n vÞ thuéc Tæng C«ng ty DÖt may ViÖt Nam thùc hiÖn chÝnh s¸ch qu¶n lý thÞ tr-êng cña Nhµ n-íc nh- b×nh æn gi¸ c¶, qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm, chèng hµng gi¶, hµng nh¸i mÉu, thùc hiÖn hç trî c¸c C«ng ty ®Þa ph-¬ng vÒ nguyªn liÖu, tiªu thô s¶n phÈm trong nh÷ng lóc khã kh¨n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Më réng, ph¸t trÓn thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc. Chó träng ph¸t triÓn mÆt hµng xuÊt khÈu qua ®ã më réng s¶n xuÊt t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng, gãp phÇn æn ®Þnh x· héi. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn Nhµ n-íc giao, thùc hiÖn nghÜa vô ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch Nhµ n-íc. HiÖn nay C«ng ty DÖt 8-3 ®· tiÕn hµnh h¹ch to¸n ®éc lËp, Nhµ n-íc chØ cÊp l-îng vèn nhá kho¶ng 20% phÇn cßn l¹i C«ng ty ph¶i tù huy ®éng tõ nguån kh¸c. Iv. KÕt qu¶ ho¹t §éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty DÖt 8-3 trong thêi gian qua BiÓu 1: kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh giai ®o¹n 1998-2001 ChØ tiªu 1.Tæng doanh thu Trong ®ã: 2.Doanh thu XK 3.Lîi nhuËn 4.S¶n phÈm chñ yÕu - Sîi toµn bé - Sîi b¸n - V¶i méc - V¶i thµnh phÈm - V¶i XK - S¶n phÈm may 5.Tæng sè lao ®éng 6 Thu nhËp BQ §¬n vÞ Tr® 1998 1999 168960 181476 2000 2001 192212 233000 So s¸nh 01/00 (%) 121,2 Tr® - 5113 10112 7370 12172 12300 15177 18324 22300 149,0 146,9 TÊn 1000m 1000c Ng-êi 1000® 5000 2252 11531 11854 2028 253 3452 450 5320 2947 10085 11068 2536 312 3233 520 5719 4520 11000 11676 2000 430 3225 650 6073 4820 11313 14218 2500 500 3150 700 106,2 106,6 102,8 121,8 125,0 116,3 97,7 107,7 Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nãi chung lµ kh¸ tèt. Doanh thu lu«n t¨ng theo tõng n¨m, c¸c chØ sè còng kh«ng ngõng t¨ng lªn, c¸c s¶n phÈm sîi, v¶i, s¶n phÈm may ®Òu t¨ng nh-ng ë møc kh«ng cao. Lîi nhuËn n¨m 2001 t¨ng 146,9% so víi n¨m 2000 vÒ sè Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tuyÖt ®èi t¨ng 7.123 triÖu ®ång. Tèc ®é t¨ng lîi nhuËn cao h¬n tèc ®é t¨ng doanh thu, ®iÒu nµy cho thÊy hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®ang t¨ng lªn. Nh-ng ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng lu«n cã sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c C«ng ty, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t trÓn th× C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh cho m×nh mét chiÕn l-îc s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ tiÒm lùc cña m×nh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHÇn II C«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty I. §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c«ng nghÖ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cho sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt kinh doanh, lµ c¬ së ®Ó C«ng ty kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng. C«ng nghÖ vµ ®æi míi c«ng nghÖ lµ ®éng lùc, lµ nh©n tè ph¸t triÓn trong c¸c C«ng ty. §æi míi lµ yÕu tè, lµ biÖn ph¸p c¬ b¶n gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh ®Ó C«ng ty giµnh th¾ng lîi trong s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng nghÖ l¹c hËu sÏ tiªu hao nguyªn vËt liÖu nhiÒu h¬n, chi phÝ nh©n c«ng vµ lao ®éng nhiÒu h¬n, c«ng nghÖ l¹c hËu khã cã thÓ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l-îng phï hîp víi nhu cÇu ngµy cµng cao cña con ng-êi. NÒn kinh tÕ hµng ho¸ thùc sù ®Ò ra yªu cÇu bøc b¸ch, buéc c¸c C«ng ty muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn, muèn cã vÞ trÝ v÷ng ch¾c trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh ®Òu ph¶i g¾n khoa häc s¶n xuÊt víi khoa häc kü thuËt vµ coi chÊt l-îng s¶n phÈm lµ vò khÝ s¾c bÐn nhÊt trong c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng vµ lµ ph-¬ng ph¸p cã hiÖu qu¶ t¹o ra nhu cÇu míi. Ngµnh DÖt may lµ mét trong nh÷ng ngµnh cã c«ng nghÖ t-¬ng ®èi phøc t¹p. Muèn s¶n xuÊt ra mét mÐt v¶i thµnh phÈm tõ c¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo nhb«ng, x¬ ph¶i tr¶i qua nhiÒu quy tr×nh vµ mçi quy tr×nh l¹i gåm nhiÒu c«ng ®o¹n, giai ®o¹n kh¸c nhau. Trong mçi quy tr×nh l¹i ®ßi hái ¸p dông c¸c lÜnh vùc khoa häc kh¸c nhau nªn sù kÕt hîp hµi hoµ ®ång bé cña c¸c d©y truyÒn s¶n xuÊt lµ rÊt quan träng ®èi víi C«ng ty. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty dÖt 8/3 lu«n x¸c ®Þnh ®óng ®¾n tÇm quan träng cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt trong tiÕn tr×nh ph¸t trÓn cña m×nh. C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi c«ng nghÖ, c¶i t¹o n©ng cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cao nhËn thøc, tay nghÒ vµ tr×nh ®é cña c«ng nh©n ®Ó thÝch øng tèt víi sù ph¸t Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 triÓn cña c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. ViÖc ®Çu t-, n©ng cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ, víi nh÷ng m¸y dÖt, m¸y may hiÖn ®¹i cña §µi Loan, Hµn Quèc, Nga, Thôy Sü…trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cho thÊy hiÖu qu¶ cao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. BiÓu 2: Quy tr×nh c«ng nghÖ toµn bé cña c«ng ty dÖt 8/3 KÐo sîi DÖt v¶i Hoµn tÊt May NhËp kho BiÓu 3: tæng quan vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ kÐo sîi Cung Ch¶i GhÐp Th« §¸nh èng Sîi thµnh phÈm Sîi con §Ëu Xe CÊp dÖt NhËp kho Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu 4: tæng quan vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ DÖt v¶i Sîi con §¸nh èng M¾c sîi däc Hå sîi däc Sîi èng §¸nh suèt ngang X©u go DÖt v¶i KiÓm tra ph©n lo¹i V¶i méc xuÊt x-ëng Sîi con d¹ng suèt ngang NhËp kho Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu 5: tæng quan vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ hoµn tÊt v¶i V¶i méc §ãng kiÖn Kh©u lËt §èt l«ng ñ, nÊu,tÈy V¶i tr¾ng Lµm bãng In hoa V¶i méc §ãng kiÖn, ®¸nh cuén V¶i thµnh phÈm Nhuém, ch-ng, hÊp, giÆt V¨ng GÊp, ph©n lo¹i NhËp kho Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu 6: tæng quan vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ may V¶i C¾t May Hoµn thiÖn (lµ, gÊp, ®ãng thïng) NhËp kho GiÆt sau may II. §¸nh gi¸ tr×nh ®é C«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty C«ng ty DÖt 8/3 lµ mét C«ng ty s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng sîi, v¶i vµ c¸c s¶n phÈm may mÆc phôc vô cho ng-êi tiªu dïng trong n-íc vµ xuÊt khÈu. C«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ chuyªn m«n ho¸ theo kiÓu liªn tôc. C¸c nguyªn liÖu ®-îc xö lý theo tõng b-íc c«ng nghÖ kh¸c nhau vµ ®-îc kÕt hîp l¹i ®Ó cho ra s¶n phÈm cuèi cïng. C«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ ®-îc C«ng ty ®¸nh gi¸ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. C«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i sÏ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao, kiÓu d¸ng ®Ñp, h×nh thøc phong phó... nh»m ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ tr-êng. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gia c«ng s¶n phÈm cña C«ng ty lµ mét quy tr×nh khÐp kÝn xuÊt ph¸t tõ kh©u nguyªn vËt liÖu cho tíi s¶n phÈm cuèi cïng lµ sîi v¶i vµ hµng may mÆc. Quy tr×nh c«ng nghÖ cña C«ng ty ®-îc bè trÝ chia nhá hîp lý t¹o thµnh nh÷ng bé phËn , xÝ nghiÖp thµnh viªn phèi hîp chÆt chÏ vµ ¨n khíp víi nhau. Nh÷ng d©y truyÒn kÐo sîi, DÖt v¶i, hoµn tÊt v¶i, may ®-îc tæ chøc khoa häc vµ s¶n xuÊt ®¹t n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ cao. Tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt gia c«ng cña C«ng ty ®-îc ®¸nh gi¸ lµ tèt vµ tiªn tiÕn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn iii C¬ cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty dÖt 8/3 I. §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty C«ng ty DÖt 8/3 lµ mét C«ng ty lín v× vËy c¸c bé phËn s¶n xuÊt ®-îc ph©n chia dùa trªn nguyªn t¾c vÒ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi bé phËn. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty DÖt 8/3 ®-îc tæ chøc ph©n chia thµnh nh÷ng bé phËn s¶n xuÊt chÝnh, phô, phô trî vµ phôc vô s¶n xuÊt. Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh bao gåm c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt Sîi – DÖt – Nhuém – May cña c¸c XÝ nghiÖp t-¬ng øng. XÝ nghiÖp Sîi gåm XN sîi A, XN sîi B, XN sîi II víi tæng diÖn tÝch 22.000 m2, 1650 c«ng nh©n víi nhiÖm vô s¶n xuÊt sîi ®Ó b¸n vµ cung cÊp cho bé phËn DÖt. XÝ nghiÖp DÖt víi diÖn tÝch 14.600 m2, 800 c«ng nh©n víi nhiÖm vô s¶n xuÊt v¶i méc dïng ®Ó xö lý hoµn tÊt b¸n hoÆc b¸n v¶i méc. XÝ nghiÖp Nhuém cã diÖn tÝch 14.800 m2, 350 c«ng nh©n víi nhiÖm vô ®ãng kiÖn v¶i méc b¸n hoÆc nhuém sîi, nhuém v¶i, in hoa, tÈy tr¾ng v¶i cho may hoÆc b¸n. XÝ nghiÖp may víi 500 m¸y may vµ 500 c«ng nh©n (®i mét ca), nhiÖm vô may c¸c s¶n phÈm ®Ó b¸n vµ phôc vô xuÊt khÈu. Bé phËn s¶n xuÊt phô bao gåm nh÷ng bé phËn nhá n»m trong c¸c xÝ nghiÖp Sîi, DÖt, Nhuém vµ may.Bé phËn nµy tËn dông nh÷ng phÕ liÖu cña bé phËn s¶n xuÊt chÝnh hoÆc tËn dông nh÷ng kh¶ n¨ng d- thõa cña s¶n xuÊt chÝnh ®Ó chÕ t¹o, s¶n xuÊt ra s¶n phÈm phô.VÝ dô trong xÝ nghiÖp May cña C«ng ty cã bé phËn tËn dông v¶i ®Ó may vá gèi, vá ch¨n, kh¨n… Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu 7: Tæng quan vÒ C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty DÖt 8/3 Nguyªn liÖu (B«ng) XÝ nghiÖp sîi NhËp kho sîi thµnh phÈm B¸n Sîi thµnh phÈm XÝ nghiÖp dÖt NhËp kho v¶i méc B¸n V¶i méc XÝ nghiÖp nhuém NhËp kho v¶i hoµn tÊt B¸n V¶i hoµn tÊt XÝ nghiÖp may NhËp kho SP cuèi cïng B¸n S¶n phÈm may Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. §¸nh gi¸ vÒ c¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty mang tÝnh d©y chuyÒn vµ liªn tôc, c¸c bé phËn ho¹t ®éng nhÞp nhµng ¨n khíp víi nhau t¹o nªn mét c¬ cÊu chÆt chÏ tõ kh©u nguyªn liÖu ®Çu vµo cho ®Õn s¶n phÈm cuèi cïng lµ hµng may mÆc. ë cuèi mçi kh©u hay mçi bé phËn s¶n phÈm cã thÓ ®-îc tiªu thô hoÆc ®-îc chuyÓn tiÕp ®Õn c¸c kh©u, bé phËn tiÕp theo ®Ó s¶n xuÊt. §iÒu nµy võa t¹o nªn sù ®éc lËp võa t¹o nªn sù liªn kÕt gi÷a c¸c kh©u, bé phËn, xÝ nghiÖp víi nhau. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty ®· ph¸t huy ®-îc tÝnh phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn, xÝ nghiÖp víi nhau t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp nãi riªng vµ cña C«ng ty nãi chung. §ång thêi t¹o sù thèng nhÊt vÒ chØ huy, ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t tõ Ban gi¸m ®èc C«ng ty. Tuy nhiªn, víi c¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty hiÖn nay ®ßi hái ph¶i cã sù ®iÒu hµnh gi¸m s¸t th-êng xuyªn liªn tôc tõ Ban l·nh ®¹o. ChØ mét s¬ suÊt trong c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t sÏ g©y ra sù gi¸n ®o¹n trªn d©y chuyÒn vµ lµm ¶nh h-ëng tíi tiÕn tr×nh s¶n xuÊt cña c¶ xÝ nghiÖp, C«ng ty. Nh- vËy, ®Ó qóa tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra b×nh th-êng vµ cã hiÖu qña th× c«ng t¸c chØ huy, ®iÒu hµnh, kiÓm so¸t ph¶i tèt. Muèn vËy, C«ng ty ph¶i cã mét bé m¸y tæ chøc qu¶n lý gän nhÑ, hîp lý vµ ho¹t ®éng hiÖu qu¶. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn iV Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty dÖt 8/3 I. §Æc ®iÓm bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty §Ó thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr-êng lu«n lu«n biÕn ®éng, víi ph¹m vi ho¹t ®éng t-¬ng ®èi réng… C«ng ty ®· lùu chän cho m×nh mét h×nh thøc tæ chøc phï hîp ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu, nhiÖm vô ®-îc giao, nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cao nhÊt, C«ng ty DÖt 8/3 ®· thùc hiÖn m« h×nh tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng - mét h×nh thøc ®-îc ¸p dông phæ biÕn trong c¸c C«ng ty nhµ n-íc hiÖn nay. Trong c¬ cÊu nµy chøc n¨ng ®-îc chuyªn m«n ho¸ h×nh thµnh c¸c phßng ban. C¸c phßng ban cã nhiÖm vô tham m-u, gióp viÖc cho Tæng Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã Tæng Gi¸m ®èc trong ph¹m vi chøc n¨ng cña m×nh. Nh÷ng quyÕt ®Þnh ë c¸c phßng ban chØ cã ý nghÜa víi phßng ban ®ã khi ®· th«ng qua Tæng Gi¸m ®èc hoÆc ®-îc Tæng Gi¸m ®èc uû quyÒn. Trong c¬ cÊu nµy, Ban gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o tíi c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty, do ®ã t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i tõng XÝ nghiÖp, c¬ së, ®¬n vÞ ®-îc n¾m b¾t vµ ph¶n håi kÞp thêi, chÝnh x¸c lªn c¬ quan qu¶n lý cao nhÊt, gãp phÇn ra nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c, nhanh chãng. C¸c phßng ban lµ nh÷ng bé phËn chøc n¨ng tham m-u gióp Ban gi¸m ®èc qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty cã hiÖu qu¶ h¬n. MÖnh lÖnh tõ Ban gi¸m ®èc ®-îc truyÒn trùc tiÕp ®Õn tõng c¬ së, ®ång thêi gióp c¸c c¬ së cã sù hç trî lÉn nhau, gióp ®ì nhau vµ thèng nhÊt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. ii. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, bÊt kú C«ng ty nµo ®Òu cã bé m¸y tæ chøc qu¶n lý víi chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ ®Ó ®iÒu hµnh c¸c ho¹t Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty m×nh. C«ng ty DÖt 8/3 ®· thµnh lËp bé m¸y tæ chøc qu¶n lý nh- sau: biÓu 8: c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty DÖt 8/3 Tæng Gi¸m §èc Phßng Kü ThuËt PTG§ PTG§ §iÒu hµnh PTG§ Kü thuËt SX-KD TC-L§ Phßng Tiªu Thô T.T©m TN&KT ChÊt L-îng (KCS) Phßng KÕ To¸n TC Phßng XuÊt NhËp KhÈu Phßng Tæ Chøc HC Phßng B¶o VÖ QS XN XN XN XN XN XN XN XN Sîi A Sîi B Sîi II DÖt Nhuém May C¬ ®iÖn D- vô Sîi A C¸c ca s¶n xuÊt Ngµnh, Tæ Tæ s¶n xuÊt C«ng nh©n SX 1.Ban Gi¸m ®èc: gåm 1 Tæng Gi¸m ®èc vµ 3 Phã Tæng Gi¸m ®èc Tæng Gi¸m ®èc: lµ ng-êi n¾m quyÒn hµnh cao nhÊt chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh chung vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong C«ng ty, chÞu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr¸ch nhiÖm tr-íc cÊp trªn vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Ba Phã Tæng Gi¸m ®èc cã nhiÖm vô cè vÊn, trî gióp cho Tæng gi¸m ®èc trong c«ng t¸c chØ huy, ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý C«ng ty. Phã Tæng Gi¸m ®èc Kü thuËt: cã nhiÖm vô chØ huy theo sù ph©n c«ng cña Tæng gi¸m ®èc vÒ mÆt kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt hoÆc cè vÊn cho Tæng gi¸m ®èc trong viÖc ®-a ra quyÕt ®Þnh cã liªn quan ®Õn m¸y mãc thiÕt bÞ Phã Tæng Gi¸m ®èc §iÒu hµnh S¶n xuÊt kinh doanh: lµ ng-êi cã quyÒn ®iÒu hµnh t-¬ng ®-¬ng Phã Tæng Gi¸m ®èc Kü thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Phã Tæng Gi¸m ®èc TC-L§: lµ ng-êi cã quyÒn t-¬ng ®-¬ng víi hai Phã Tæng Gi¸m ®èc trªn phô tr¸ch viÖc ®µo t¹o lao ®éng vµ an ninh trËt ttrong C«ng ty. 2. C¸c Phßng ban - chøc n¨ng, nhiÖm vô Phßng Kü thuËt: cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c ®Þnh møc, qu¶n lý toµn bé c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, c¸c chØ tiªu kü thuËt cña toµn C«ng ty. Phßng KÕ ho¹ch tiªu thô: cã nhiÖm vô sö dông kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Trùc tiÕp triÓn khai môc tiªu, chiÕn l-îc tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty, c¨n cø vµo c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt víi kh¸ch hµng vµ nguån lùc cña C«ng ty, sau ®ã tr×nh lªn Tæng gi¸m ®èc. Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý tiÒn l-¬ng, b¶o hé lao ®éng, hµnh chÝnh qu¶n trÞ, gi¶i quyÕt chÕ ®é c«ng nh©n viªn chøc. Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh: Sau khi cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®-îc duyÖt, phßng nµy chÞu tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n thu chi, l·i lç. Phßng XuÊt nhËp khÈu: phô tr¸ch xuÊt khÈu sang c¸c n-íc kh¸c s¶n phÈm cña C«ng ty, ®ång thêi còng chÞu tr¸ch nhiÖm nhËp d©y chuyÒn c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña c¸c n-íc trªn thÕ giíi bao gåm m¸y mãc thiÕt bÞ phô tïng vµ nguyªn vËt liÖu phôc vô trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cho s¶n xuÊt còng nh- ho¹t ®éng kh¸c cña C«ng ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trung t©m thÝ nghiÖm vµ KiÓm tra chÊt l-îng (KCS): cã chøc n¨ng kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm nh»m ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm tr-íc khi ®-a ra tiªu thô. §ång thêi lµ n¬i thÝ nghiÖm chÊt l-îng s¶n phÈm míi tr-íc khi ®-a vµo s¶n xuÊt hµng lo¹t. Phßng B¶o vÖ: Do yªu cÇu thùc tiÔn cña C«ng ty vÒ mÆt quy m« còng nh- thêi gian lµm viÖc (24 giê mét ngµy ®ªm) phßng cã chøc n¨ng ®¶m b¶o an ninh cho C«ng ty, phßng chèng ch¸y næ. 3. C¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn C¸c XÝ nghiÖp Sîi A, B vµ Sîi II: víi chøc n¨ng, nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng sîi ®Ó cung cÊp sîi cho xÝ nghiÖp DÖt vµ b¸n ra thÞ tr-êng. XÝ nghiÖp DÖt: cã chøc n¨ng trùc tiÕp dÖt c¸c lo¹i v¶i theo ®¬n ®Æt hµng. Cung cÊp c¸c lo¹i v¶i méc cho XÝ nghiÖp nhuém vµ c¸c ®¬n vÞ thi c«ng. XÝ nghiÖp Nhuém: §©y lµ kh©u hoµn tÊt c¸c s¶n phÈm v¶i nh- lµm bãng, nhuém mµu, in hoa… ®Ó cung cÊp cho d©y chuyÒn may, tiªu thô trong n-íc vµ xuÊt khÈu. XÝ nghiÖp May: cã nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng may mÆc tiªu thô trong n-íc vµ xuÊt khÈu, gia c«ng theo ®¬n ®Æt hµng vÒ may. XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn: chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÖn sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt, ®ång thêi s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt, phô tïng c¬ khÝ phôc vô cho viÖc söa ch÷a thiÕt bÞ m¸y mãc trong C«ng ty. XÝ nghiÖp DÞch vô: chÞu tr¸ch nhiÖm phôc vô ¨n uèng cho c«ng nh©n viªn. Thùc hiÖn c«ng t¸c mÆt b»ng vµ x©y dùng nhá trong C«ng ty. * Ta thÊy trong bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty, Tæng Gi¸m ®èc lµ ng-êi cã quyÒn hµnh cao nhÊt. Tæng gi¸m ®èc cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò quan träng nh-: duyÖt mÉu m·, ®Þnh gi¸ s¶n phÈm, ®iÒu chØnh c¬ cÊu s¶n xuÊt…Nh- vËy, vai trß cña ng-êi ®øng ®Çu C«ng ty cã ý nghÜa rÊt quan träng. ViÖc v¹ch ra ®-êng lèi chñ tr-¬ng cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty cã ý nghÜa sèng cßn vµ ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn V Ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn C«ng ty I. ¶nh h-ëng cña c¸c nh©n tè ®Õn c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc vµ kÕ ho¹ch ph¸t trÓn doanh nghiÖp 1. M«i tr-êng kinh tÕ vµ m«i tr-êng ngµnh : 1.1 M«i tr-êng kinh tÕ quèc d©n : 1.1.1 M«i tr-êng kinh tÕ : M«i tr-êng kinh tÕ lµ m«i tr-êng cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty DÖt 8/3, nã quyÕt ®Þnh nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña thÞ tr-êng nh-: dung l-îng, c¬ cÊu, sù ph¸t triÓn trong t-¬ng lai cña cÇu, cña cung, khèi l-îng hµng ho¸ vµ gi¸ trÞ hµng ho¸ trao ®æi trªn thÞ tr-êng . Mét sè nh©n tè kinh tÕ quan träng ¶nh h-ëng ®Õn ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc cña C«ng ty : + Nguån tµi nguyªn, nguyªn liÖu, tµi chÝnh. + Sù ph©n bæ vµ ph¸t triÓn cña lùc l-îng s¶n xuÊt. + Sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng ho¸. + Thu nhËp quèc d©n. + Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi. 1.1.2 M«i tr-êng v¨n ho¸ x· héi, d©n c-. a. V¨n ho¸ x· héi : C¸c nh©n tè v¨n ho¸ x· héi g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña tõng bé phËn d©n c- vµ sù giao l-u gi÷a c¸c bé phËn d©n c- kh¸c nhau. C¸c nh©n tè nµy ¶nh h-ëng ®Õn thÞ hiÕu tËp qu¸n tiªu dïng cña d©n c-. Trong sè c¸c nh©n tè v¨n ho¸ x· héi ph¶i kÓ ®Õn : - Phong tôc tËp qu¸n , truyÒn thèng v¨n ho¸ x· héi , tÝn ng-ìng .
- Xem thêm -