Tài liệu Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I Tæng quan vÒ n¬i thùc tËp I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh 1. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp C«ng ty Chi nh¸nh C«ng ty ¸p dông khoa häc kü thuËt vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ trùc thuéc C«ng ty S CITEANTCO cña trung t©m khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖ quèc gia. Chi nh¸nh C«ng ty øng dông khoa häc kü thuËt vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ ®-îc thµnh lËp ngµy 23/9/1994. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc vµ h¹ch to¸n ®éc lËp. Tªn giao dÞch lµ: Chi nh¸nh C«ng ty øng dông Khoa häc Kü thuËt vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ míi. Chi nh¸nh t¹i Hµ néi. Trô së chÝnh cña C«ng ty ë §µ N½ng.Tªn viÕt t¾t lµ: S CITENTCO Ha Noi 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chi nh¸nh C«ng ty ®-îc ®Æt trô së t¹i sè 5 TrÇn phó – Ba ®×nh – Hµ néi Nay chuyÓn vÒ 152 Phè l¹c Trung – QuËn Hai Bµ Tr-ng – Hµ néi §iÖn tho¹i : 048210071 Nguån vèn ho¹t ®éng cña chi nh¸nh mét phÇn do C«ng ty SCITENTCO cÊp vµ mét phÇn do chi nh¸nh tù huy ®éng. §-îc sö dông cã dÊu riªng. Më tµi kho¶n tiÒn ViÖt nam vµ ngo¹i tÖ t¹i ng©n c¸c ng©n hµng trong n-íc. Chi nh¸nh cã c¸c phßng chøc n¨ng, x-ëng s¶n xuÊt, cöa hµng giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp chi nh¸nh do Gi¸m ®èc C«ng ty øng dông Khoa häc kü thuËt vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ míi ®Ò nghÞ vµ ®-îc viÖn tr-ëng viÖn khoa häc ViÖt nam ( Nay lµ trung t©m khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖ quèc gia) chÊp thuËn. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Chøc n¨ng, NhiÖm vô cña chi nh¸nh * Chøc n¨ng: Chi nh¸nh thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch do C«ng ty giao. Cô thÓ: Th«ng tin hai chiÒu gi÷a C«ng ty vµ chi nh¸nh ®Ó më ho¹t ®éng cña C«ng ty ra c¸c tØnh phÝa B¾c phôc vô cho viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ, øng dông vµ c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Chi nh¸nh ®¹i diÖn cho C«ng ty thùc hiÖn c¸c dÞch vô t- vÊn kü thuËt, c«ng nghÖ vµ th-¬ng m¹i. Tæ chøc th«ng tin héi th¶o triÓn l·m, Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc phôc vô môc ®Ých kinh doanh cña C«ng ty . Nghiªn cøu triÓn khai øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt nh»m sö dông khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn cña c¸c ®Þa ph-¬ng. øng dông vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ míi, s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm thiÕt bÞ ngµnh c¬ ®iÖn l¹nh, c¬ khÝ d©n dông, vËt liÖu ngµnh ®iÖn øng dông vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ míi ®Ó s¶n xuÊt n-íc gi¶i kh¸t, b¸nh kÑo, hµng c«ng nghiÖp nhÑ cho nhu cÇu trong n-íc vµ xuÊt khÈu. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Giíi thiÖu s¶n phÈm vµ tiªu thô s¶n phÈm, thùc hiÖn c¸c dÞch vô t- vÊn, tæ chøc kinh doanh mua b¸n phôc vô c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty . * NhiÖm vô: Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr-êng t¹i khu vùc phÝa B¾c trªn c¬ së thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô C«ng ty giao cho chi nh¸nh, ®Ó x¸c lËp kÕ ho¹ch kinh tÕ kinh doanh dÞch vô chiÕn l-îc mÆt hµng, b¹n hµng. Khai th¸c mäi tiÒm n¨ng, mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Giíi thiÖu s¶n phÈm. §¹i diÖn cho C«ng ty ®Ó thùc hiÖn c¸c dÞch vô t- vÊn, tæ chøc kinh doanh m-a b¸n phôc vô c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty ®óng c¬ chÕ ph¸p luËt cña nhµ n-íc quy ®Þnh. Gãp phÇn t¹o nguån vè, sö dông vèn, qu¶n lý vèn, b¶o toµn vèn ®¶m b¶o an toµn, ®óng ®¾n cã hiÖu qu¶ tèt nhÊt. Thùc hiÖn nghiªm chØnh nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o tµi chÝnh víi C«ng ty nhanh chãng kÞp thêi. Qu¶n lý tèt vÒ lùc l-îng lao ®éng ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn, båi d-ìng n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ khoa häc kü thuËt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. T«n träng ®¶m b¶o quyÒn lîi ®èi víi 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ng-êi lao ®éng. T¨ng c-êng gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ trËt tù an toµn x· héi. lµm trßn nghÜa vô ®èi víi cÊp trªn vµ ®Þa ph-¬ng së t¹i, duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn chung cña C«ng ty. II. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña Bé m·y Chi nh¸nh S¬ ®å bé m¸y – Tæ chøc qu¶n lý cña chi nh¸nh Gi¸m ®èc Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh Siªu thÞ Family1 Phßng kÕ to¸n tµi vô Phßng kinh doanh XNK Siªu thÞ Family2 5 Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Siªu thÞ Family3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bé m¸y qu¶n lý cña chi nh¸nh ®-îc tæ chøc thµnh c¸c phßng vµ c¸c siªu thÞ b¸n hµng. Phï hîp víi m« h×nh vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh cña Chi nh¸nh. §øng ®Çu Chi nh¸nh lµ Gi¸m ®èc. Do Gi¸m ®èc C«ng ty ®Ò nghÞ vµ ®-îc Gi¸m ®èc Trung t©m khoa häc – Tù nhiªn vµ c«ng nghÖ qu«c gia bæ nhiÖm. Gi¸m ®èc chi nh¸nh tæ chøc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña chi nh¸nh theo chÕ ®é thñ tr-ëng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn tr-íc C«ng ty cÊp trªn vµ nhµ n-íc. Gi¸m ®èc chi nh¸nh cã quyÒn " Uû quyÒn" cho gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng chi nh¸nh khi cÇn thiÕt. HiÖn nay do yªu cÇu cña chi nh¸nh kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã thªm phã gi¸m ®èc gióp viÖc cho gi¸m ®èc. Do vËy chi nh¸nh ®· bá chøc danh phã gi¸m ®èc vµ chØ cã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña chi nh¸nh 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c tr-ëng bé phËn chuyªn m«n nghiÖp vô cña chi nh¸nh sÏ do Gi¸m ®èc Chi nh¸nh bæ nhiÖm vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nhiÖm vô ®-îc ph©n c«ng. C¨n cø vµo quy m« ph¸t triÓn vµ nhu cÇu ho¹t ®éng gi¸m ®èc Chi nh¸nh cã quyÒn thµnh lËp, bæ sung, gi¶i thÓ hoÆc n©ng cÊp c¸c bé phËn chøc n¨ng nghiÖp vô khi cã sù phª chuÈn cña gi¸m ®èc C«ng ty . Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô mäi thµnh viªn trong Chi nh¸nh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, kiÓm so¸t cña Gi¸m ®èc C«ng ty vµ c¸c phßng ban chuyªn m«n ®-îc gi¸m ®èc uû quyÒn. Tõng phßng cã chøc n¨ng nhiÖm vô râ rµng nh-ng gi÷a c¸c phßng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. - Phßng tæ chøc - Hµnh chÝnh: cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¸n bé CNV trong chi nh¸nh, bè trÝ hîp lý c¸n bé. Tæ chøc ký hîp ®ång lao ®éng ®óng theo luËt ®Þnh..... - Phßng kÕ to¸n tµi vô: cã nhiÖm vô qu¶n lý toµn bé tµi s¶n vèn do C«ng ty cÊp vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ c¸ nh©n ®ãng gãp. Ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho nhµ qu¶n lý. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phßng kÕ ho¹ch - kinh doanh: X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch ho¹t ®éng kinh doanh trog n-íc cho phï hîp víi n¨ng lùc cña Chi nh¸nh. §¶m b¶o cung øng vËt t- thiÕt bÞ ®óng tiÕn ®é vµ kÞp thêi. - Phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu: thùc hiÖn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu theo kÕ ho¹ch nhËp vµ b¸n cña chi nh¸nh. Nh-ng Chi nh¸nh chØ chñ yÕu thùc hiÖn viÖc nhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ vËt t-. Theo dâi vµ b¸o c¸o kÞp thêi víi Gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh hµng ho¸ nhËp kho vµ c¸c thay ®æi cña Nhµ n-íc vÒ chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu ®Ó cã nh÷ng chñ tr-¬ng phï hîp. - M¹ng l-íi siªu thÞ: cã nhiÖm vô cung cÊp mäi nguån hµng tiªu dïng ra thÞ tr-êng. Nh»m thu lîi nhuËn cho chi nh¸nh vµ phôc vô nh©n d©n. NhËn xÐt: Do bé m¸y gän nhÑ, sè l-îng lao ®éng Ýt biÕn ®éng qua c¸c n¨m do ®ã cã thÓ thÊy bé m¸y tæ chøc cña chi nh¸nh t-¬ng ®èi h¬pj lý vµ gän nhÑ mang l¹i hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n chi nh¸nh KÕ to¸n tr-ëng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕ to¸n kho tæng Kho Siªu thÞ KT theo dâi c«ng nî KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n Quü KÕ to¸n Ng©n hµng Kho C«ng ty - KÕ to¸n tr-ëng: Cã nhiÖm vô qu¶n lý ®iÒu hµnh phßng kÕ to¸n, chØ ®¹o thùc hiÖn triÓn khai c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña chi nh¸nh. Lµ trî lý ®¾c lùc cho Gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc vµ toµn C«ng ty vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña Chi nh¸nh. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - KÕ to¸n tæng hîp: cã nhiÖm vô theo dâi phÇn thanh to¸n tiÒn l-¬ng, tµi s¶n cè ®Þnh, BHXH vµ tËp hîp chi phÝ toµn doanh nghiÖp .... - KÕ to¸n theo dâi c«ng nî: Theo dâi t×nh h×nh c«ng nî gi÷a Chi nh¸nh víi kh¸ch hµng, t×nh h×nh t¹m øng, thanh to¸n t¹m øng cña CBCNV mét c¸ch nhanh chãng kÞp thêi. - KÕ to¸n thanh to¸n: theo dâi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn tiÒn mÆt vµ tiÒn göi Ng©n hµng. - KÕ to¸n Quü: cã nhiÖm vô gi÷ tiÒn mÆt, c¨n cø vµo chøng tõ gèc hîp lÖ ®Ó thu ho¹ch chi tiÒn mÆt, lªn c©n ®èi vµ rót ra sè tiÒn chi tiÒn mÆt, qu¶n lý kÐt tiÒn t¹i C«ng ty cho tèt nhÊt. - KÕ to¸n kho: theo dâi viÖc XuÊt NhËp hµng ho¸, vµo thÎ kho theo tõng mÆt hµng, cuèi kú lµm kiÓm kª b¸o c¸o xuÊt nhËp tån hµng ho¸. - KÕ to¸n Ng©n hµng: cã nhiÖm vô giao dÞch víi c¸c ng©n hµng mµ Chi nh¸nh cã ®Æt quan hÖ. Theo dâi c¸c kho¶n tiÒn göi vay thanh to¸n qua Ng©n hµng. LËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n liªn quan ®Õn Ng©n hµng (VD: tiÒn vay, thanh to¸n mua hµng, thu tiÒn b¸n hµng). Më L/C thanh to¸n víi c¸c ®èi t¸c n-íc ngoµi. Thu thËp 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chøng tõ, sæ phô vµ c¸c th«ng tin kh¸c tõ Ng©n hµng vµ lªn b¸o c¸o. Tham n-u vÒ nghiÖp vô kÕ to¸n Ng©n hµng ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc tiÒn tÖ nh- tû gi¸ hèi ®o¸i, kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu cña Ng©n hµng, c¸c chi phÝ dÞch vô kh¸c cña Ng©n hµng. HiÖn nay kÕ to¸n Ng©n hµng cã vai trß rÊt quan träng lµ cÇu nèi gi÷a C«ng ty vµ Ng©n hµng trong thêi kú KTTT. C¸c doanh nghiÖp muèn ho¹t ®éng tèt th× vÊn ®Ò cèt yÕu lµ ph¶i chñ ®éng vÒ vèn vµ c¸c nguån vèn kh¸c trong ®ã Ng©n hµng chÝnh lµ n¬i cã kh¶ n¨ng cung cÊp nguån vèn l-u ®éng cho doanh nghiÖp, gióp doanh nghiÖp tù tin vµ chñ ®éng trong kinh doanh vµ chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña m×nh. * Chøng tõ ¸p dông: Chi nh¸nh sö dông bé chøng tõ do BTC ph¸t hµnh nh- phiÕu thu, phiÕu chi, phiÕu xuÊt kho, phiÕu nhËp kho, ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n GTGT..... H×nh thøc sæ s¸ch kÕ to¸n ¸p dông cña Chi nh¸nh lµ h×nh thøc " chøng tõ ghi sæ" vµ ®-îc thùc hiÖn ghi chÐp trªn m¸y vi tÝnh. * Ng-êi phô tr¸ch bé phËn 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - KÕ to¸n tr-ëng: TrÇn ThÞ H-¬ng * Ng-êi trùc tiÕp gióp sinh viªn thùc tËp - KÕ to¸n viªn: Hoµng TiÕn Dòng Sè ®iÖn tho¹i: 04 5638607 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh C«ng ty øng dông KHKT vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ míi thêi gian qua (tõ 2000 - 2002) I. NhiÖm vô cña Chi nh¸nh Lµ mét Chi nh¸nh ph¹m vi ho¹t ®éng trªn toµn miÒn B¾c víi nh÷ng chøc n¨ng nhiÖm vô ®· ®-îc nªu ë phÇn trªn chi nh¸nh ®· ho¹t ®éng rÊt tèt. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp võa qua t¹i Chi nh¸nh b¶n th©n em nhËn thÊy næi lªn mét sè ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña chi nh¸nh nh- sau: - Kinh doanh nhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ X¨ng dÇu - Kinh doanh NhËp khÈu thiÕt bÞ b-u ®iÖn vµ tin häc...... - Kinh doanh siªu thÞ víi m¹ng l-íi 3 siªu thÞ ë xung quanh Hµ Néi. - Kinh doanh thiÕt bÞ V¨n phßng 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. KÕt qu¶ ho¹t ®éng 1. VÒ c¬ cÊu lao ®éng Trong thêi gian qua Chi nh¸nh ®· h×nh thµnh mét ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é qu¶n lý vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. §éi ngò b¸n hµng còng ®ang dÇn hoµn thiÖn m×nh trong kh©u b¸n hµng vµ giíi thiÖu hµng ho¸ cña Chi nh¸nh. Sau ®©y lµ b¶ng sè liÖu vÒ t×nh h×nh nh©n lùc cña Chi nh¸nh trong 3 n¨m (2000 - 2002) 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §¬n vÞ: Ng-êi N¨m N¨m So s¸nh So s¸nh 2001 2002 2001/2002 2002/2001 + (- +(- N¨m 2000 ChØ tiªu SL % SL % SL % % ) Tæng sè 280 100 282 100 285 100 % ) 2 100,7 3 101,1 - - - - 0 100 3 102,9 2 101,1 0 100 - - - - 0 100 0 100 lao ®éng I. Ph©n theo - - - - - - giíi tÝnh 1. Lao 102 36,4 102 36,2 105 36,8 ®éng Nam 2. Lao 178 63,6 180 63,8 180 63,2 ®éng N÷ II. Ph©n - - - - - - theo khèi 1. V¨n 74 26,4 74 26,2 74 25,9 phßng 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Kinh 70 25 79 28 80 28,1 9 112,8 1 101,2 46 -7 94,8 2 101,6 - - - - - 2 105,3 1 102,5 82 28,7 - 26 80,4 0 100 2 101,2 doanh 3. B¸n 136 48,6 129 45,8 131 hµng III. Ph©n - - - - - theo b»ng cÊp 1. §¹i häc 2. 38 13,6 40 14,2 41 14,4 Trung 102 36,4 82 29 cÊp, Cao ®¼ng 3. Tr×nh 140 50 160 56,8 162 56,9 20 11,4 ®é kh¸c Qua b¶ng ph©n tÝch sè liÖu vÒ t×nh h×nh lao ®éng cña chi nh¸nh ta thÊy sè lao ®éng ®· t¨ng qua c¸c n¨m. N¨m 2001/2000 t¨ng 2 ng-êi t-¬ng øng sè t¨ng tuyÖt ®èi 0,7%. N¨m 2002/2001 t¨ng 3 ng-êi t-¬ng øng sè t¨ng tuyÖt ®èi 1,1%. §Ó thÊy ®-îc sù 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t¨ng gi¶m theo c¸c c¸ch ph©n chia kh¸c nhau ta xÐt trªn tõng gãc ®é. - Ph©n chia theo giíi tÝnh Dùa vµo b¶ng ph©n tÝch cho thÊy lao ®éng N÷ chiÕm tû lÖ cao h¬n lao ®éng Nam cô thÓ N÷ chiÕm tõ 64 - 65% vµ Nam chiÕm tõ 35 - 36% trong tæng sè lao ®éng. Sè chªnh lÖch nµy phï hîp víi tÝnh chÊt yªu cÇu c«ng viÖc cña chi nh¸nh. Do chi nh¸nh kinh doanh Siªu thÞ nªn ®ßi hái ph¶i cã ®éi ngò b¸n hµng N÷ nhiÒu h¬n Nam. (Hay ®a sè N÷ chiÕm nhiÒu) ®Ó phï hîp víi c«ng viÖc b¸n hµng t¹i Siªu thÞ. TÝnh chÊt c«ng viÖc nhÑ nhµng vµ cÇn sù dÞu dµng ®ãn tiÕp kh¸ch ®Õn võa lßng kh¸ch ®i nªn cÇn chñ yÕu lao ®éng N÷ lµ ph¶i. N¨m 2002/2001 sè lao ®éng Nam t¨ng 3 ng-êi t-¬ng øng møc t¨ng 2,9%. Trong khi ®ã lao ®éng N÷ kh«ng t¨ng ®iÒu nµy lµ do Chi nh¸nh cÇn tuyÓn thªm mét sè nh©n viªn c¸n bé kü thuËt ®Ó trùc tiÕp tham gia kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc kh¸c. Nh×n chung sè lao ®éng Nam vµ N÷ t-¬ng ®èi æn ®Þnh qua c¸c n¨m. - Ph©n theo khèi. N¨m 2001/2000 khèi kinh doanh ®· t¨ng lªn 9 ng-êi t-¬ng øng víi møc t¨ng 12,8% trong khi ®ã khèi b¸n hµng l¹i cã sù gi¶m 7 ng-êi t-¬ng øng víi møc gi¶m 5,2%. Nguyªn nh©n lµ do tÝnh 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng ®ßi hái chi nh¸nh ph¶i cã ®éi ngò kinh doanh chÊt l-îng, nhiÖt t×nh n¨ng ®éng ®Ó gióp C«ng ty cµng ph¸t triÓn h¬n n÷a trong c¸c lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh. - Tr×nh ®é chuyªn m«n BÊt kú chi nh¸nh hay C«ng ty nµo còng mong muèn nh©n viªn cña m×nh cã tr×nh ®é cao. Do vËy trong nh÷ng n¨m qua chi nh¸nh kh«ng ngõng t¨ng tû lÖ nh©n viªn cã b»ng cÊp. N¨m 2001/2000 sè ng-êi cã tr×nh ®é §¹i häc t¨ng 2 ng-êi t-¬ng øng víi møc t¨ng 5,3%. Sè ng-êi cã tr×nh ®é kh¸c còng t¨ng ®¸ng kÓ. Trong khi ®ã nh÷ng ng-êi cã tr×nh ®é trung cÊp l¹i gi¶m 20 ng-êi t-¬ng øng víi 19,6%. Nguyªn nh©n lµ do chi nh¸nh ®· cã sù khuyÕn khÝch c¸n bé c¸c phßng ban vµ nh©n viªn theo häc c¸c líp n©ng cao tr×nh ®é. §Ó gióp chi nh¸nh cã nhiÒu ng-êi tr×nh ®é vµ n¨ng lùc tèt ®Ó ®¸p øng ®ßi hái cña c«ng viÖc trong thêi ®¹i c¬ chÕ thÞ tr-êng * §¸nh gi¸ chung: V× ®Æc thï cña chi nh¸nh lµ kinh doanh b¸n hµng tiªu thô vµ XNK c¸c lo¹i thiÕt bÞ phôc vô cho lîi Ých d©n sù..... do vËy viÖc lùa chän lao ®éng cña chi nh¸nh tõ n¨m 2000 të l¹i chñ yÕu lµ chän nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é b»ng cÊp ®Ó chñ ®éng t¹o ra thÕ m¹nh 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trong kinh doanh b»ng nguån lao ®éng cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é. Bªn c¹nh ®ã chi nh¸nh còng kh«ng ngõng tuyÓn nh÷ng lao ®éng phæ th«ng ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc b¸n hµng. Nãi tãm l¹i vÒ sè l-îng lao ®éng t¨ng gi¶m qua 3 n¨m lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Víi lùc l-îng lao ®éng nh- hiÖn nay chi nh¸nh C«ng ty ®· t¹o ra c¸c kÕt qu¶ tõ ho¹t ®éng kinh doanh ngµy cµng t¨ng. 2. VÒ nguån vèn: Vèn cña chi nh¸nh lµ yÕu tè ®Çu vµo rÊt quan träng, nã quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc kinhdoanh cña chi nh¸nh. Tõ vèn cã thÓ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, thuª m-ín, tuyÓn dông lao ®éng ..... vèn lu«n thay ®æi vÒ h×nh th¸i nµy sang h×nh th¸i kh¸c, cø tiÕp tôc x¶y ra nh- thÕ nèi tiÕp nhau t¹o nªn chu chuyÓn vèn. - Vèn ®-îc h×nh thµnh tõ 2 nguån: + Nguån vèn chñ së h÷u cã thÓ lµ nguån ng©n s¸ch cÊp ®èi víi DNNN, vèn trÝch tõ lîi nhuËn, vèn tõ bªn tham gia liªn doanh.... 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Nguån vèn ng¾n h¹n, vay dµi h¹n tõ ng©n hµng, vay tõ c¸c tæ chøc kh¸c, vay cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, nî ng©n s¸ch, nî ng-êi b¸n ... T×nh hÝnh vèn cña C«ng ty qua c¸c n¨m ®-îc thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau 20
- Xem thêm -