Tài liệu Quá trình hình thành và phát triển của bộ thương mại

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

a I-/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Bé Th¬ng m¹i Ngµy 26/11/1946 Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ký s¾c lÖnh sè 220/SL quy ®Þnh tæ chøc bé m¸y cña Bé Kinh tÕ. Ngµy 14-5-1951 Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ký s¾c lÖnh sè 21/SL chuyÓn Bé Kinh tÕ thµnh Bé C«ng th¬ng vµ s¾c lÖnh sè 22/SL thµnh lËp Së MËu dÞch Trung ¬ng. Ngµy 20/9/1955 Quèc héi khãa I kú häp thø V quyÕt ®Þnh t¸ch Bé C«ng th¬ng thµnh 02 bé: Bé C«ng nghiÖp vµ Bé Th¬ng nghiÖp. Ngµy 21/4/58 Quèc héi khãa I kú häp thø VIII quyÕt ®Þnh t¸ch Bé Th¬ng nghiÖp thµnh 02 bé: Bé Néi th¬ng vµ Bé Ngo¹i th¬ng. Ngµy 1/8/69 ñy ban thêng vô Quèc héi phª chuÈn thµnh lËp Bé VËt t. Ngµy 23-3-88 Héi ®ång Bé trëng ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp Bé Kinh tÕ ®èi ngo¹i trªn c¬ së s¸t nhËp Bé Ngo¹i th¬ng víi ñy ban hîp t¸c kinh tÕ - khoa häc - kü thuËt víi Lµo vµ Campuchia. Ngµy 31-1-90 Héi ®ång Nhµ níc quyÕt ®Þnh sè 224/NQ thµnh lËp Bé Th¬ng nghiÖp trªn c¬ së s¸t nhËp 03 Bé: Bé Kinh tÕ ®èi ngo¹i, Bé Néi th¬ng vµ Bé VËt t. Quèc héi khãa VIII kú häp thø IX tõ 27-7-91 ®Õn 12-8-91 quyÕt ®Þnh ®æi tªn Bé Th¬ng nghiÖp thµnh Bé Th¬ng m¹i vµ du lÞch trong ®ã chuyÓn chøc n¨ng tæ chøc vµ qu¶n lý du lÞch tõ Bé V¨n hãa th«ng tin sang Bé Th¬ng m¹i vµ Du lÞch. Ngµy 17-10-1992 Héi ®ång Nhµ níc quyÕt ®Þnh thay ®æi mét sè tæ chøc Bé trong ®ã Bé Th¬ng m¹i vµ Du lÞch thµnh Tæng côc Du lÞch vµ Th¬ng m¹i cho ®Õn ngµy nay. HiÖn nay tæ chøc bé m¸y Bé Th¬ng m¹i bao gåm: a-/ Bé m¸y c¬ quan Bé Th¬ng m¹i gåm cã: - Vô kÕ ho¹ch thèng kª. - Vô xuÊt nhËp khÈu. - Vô ®Çu t. - Vô ph¸t triÓn th¬ng nghiÖp miÒn nói. - Vô chÝnh s¸ch th¬ng nghiÖp trong níc. - Vô chÝnh s¸ch thÞ trêng c¸c níc khu vùc Ch©u ¸ Th¸i B×nh D¬ng - Vô chÝnh s¸ch thÞ trêng c¸c níc khu vùc Ch©u ¢u, Ch©u Mü vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc d©n. - Vô chÝnh s¸ch thÞ trêng c¸c níc Ch©u Phi, T©y Nam ¸ vµ Trung CËn §«ng. - Vô chÝnh s¸ch th¬ng m¹i ®a biªn. - Vô khoa häc. 1 a - Vô ph¸p chÕ. - Vô tµi chÝnh kÕ to¸n. - Vô tæ chøc c¸n bé. - Thanh tra Bé. - V¨n phßng Bé. - Côc qu¶n lý thÞ trêng. - Côc qu¶n lý chÊt lîng hµng hãa vµ ®o lêng. - Phßng qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu khu vùc (HN, §µ N½ng, TP. HCM) - 40 ®¹i diÖn th¬ng m¹i ViÖt Nam ë níc ngoµi. b-/ C¸c tæ chøc sù nghiÖp trùc thuéc Bé gåm cã: - ViÖn nghiªn cøu th¬ng m¹i. - Trung t©m th«ng tin th¬ng m¹i. - B¸o th¬ng m¹i. - T¹p chÝ th¬ng m¹i. - 8 trêng trùc thuéc Bé Th¬ng m¹i. + Trêng Cao ®¼ng Kinh tÕ ®èi ngo¹i (t¹i TP. HCM). + Trêng Cao ®¼ng Kinh tÕ küBé thuËt Bé trëng Th th¬ng m¹i (t¹i Hµ T©y). ¬ngm¹i m¹iTW 2 (t¹i TP. §µ N½ng). + Trêng Trung häc Th¬ng + Trêng Trung häc Th¬ng m¹i TW 4 (t¹i T. Nguyªn). + Trêng Trung häc Th¬ng m¹i TW 5 (t¹i Thanh Hãa). C/S T.nghiÖp Vô CS TT c¸c n + Trêngtrong Trungníc, häcph¸t ¨n uèng kh¸ch s¹n (t¹i tØnh H¶i D¬ng). íc Ch©u ¸ TBD Vô KH §Çu t Vô §Çu t T.nghiÖp + Trêng triÓn §µo t¹o nghÒ Th¬ng m¹i (t¹i tØnh HD). miÒn nói + Trêng C¸n bé Th¬ng m¹i TW t¹i TP. Néi. Vô TC KÕ to¸n VôHµ XNK Vô CS TT c¸c n §îc biÓu diÔn bëi s¬ ®å sau: íc Ch©u Mü, ¢u Côc Qu¶n lý Vô Khoa häc thÞ trêng Phßng qu¶n lý XNK khu vùc Hµ Néi Vô Ph¸p chÕ Vô CS th¬ng m¹i ®a biªn Côc qu¶n lý chÊt lîng hµng ho¸ vµ Phßng qu¶n lý Vô TC C¸n bé ®o lêng XNK khu vùc §µ N½ng Vô Thanh tra Bé 40 ®¹i diÖn th ¬ng m¹i Ban xóc tiÕn Phßng qu¶n lý V¨n phßng Bé ViÖt Nam t¹i níc th¬ng m¹i XNK khu vùc ngoµi TP. HCM ViÖn nghiªn cøu th¬ng m¹i Trung t©m th«ng tin th¬ng m¹i 2 B¸o th¬ng m¹i Tæ chøc th¬ng m¹i 8 Trêng a 2-/ Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Bé Th¬ng m¹i Bé Th¬ng m¹i lµ c¬ quan cña ChÝnh phñ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i (bao gåm xuÊt nhËp khÈu, kinh doanh vËt t, hµng tiªu dïng, dÞch vô th¬ng m¹i) thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong ph¹m vi c¶ níc, kÓ c¶ ho¹t ®éng th¬ng m¹i cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n níc ngoµi ®îc ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. Bé Th¬ng m¹i cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n vÒ qu¶n lý Nhµ níc quy ®Þnh t¹i Ch¬ng IV LuËt tæ chøc ChÝnh phñ. Bé cã nhiÖm vô, quyÒn h¹n chñ yÕu: 1. X©y dùng vµ tr×nh ChÝnh phñ c¸c dù ¸n luËt, ph¸p lÖnh c¸c v¨n b¶n ph¸p quy vµ c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é thuéc lÜnh vùc th¬ng m¹i. Ban hµnh quyÕt ®Þnh, chØ thÞ, th«ng t ®Ó chØ ®¹o, híng dÉn, c¸c tiªu chuÈn, quy tr×nh, quy ph¹m vµ ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt thuéc thÈm quyÒn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt. B¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt vµ hiÖu lùc theo ph¸p luËt cña c¸c v¨n b¶n ph¸p quy vÒ lÜnh vùc do Bé phô tr¸ch. 2. X©y dùng tr×nh ChÝnh phñ chiÕn lîc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn th¬ng m¹i, c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n cña ngµnh vµ tæ chøc híng dÉn c¸c ngµnh, c¸c cÊp thùc hiÖn sau khi ®îc ChÝnh phñ phª duyÖt vÒ c¸c lÜnh vùc. 3. Qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Qu¶n lý h¹n ng¹ch xuÊt nhËp khÈu, cÊp hoÆc thu håi giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ c¸c tæ chøc liªn doanh víi níc ngoµi theo LuËt §Çu t. Qu¶n lý Nhµ níc vÒ c¸c ho¹t ®éng t vÊn, m«i giíi, héi chî vµ qu¶ng c¸o th¬ng m¹i, giíi thiÖu hµng hãa vµ xóc tiÕn th¬ng m¹i kh¸c ë trong níc vµ víi níc ngoµi. XÐt cho phÐp c¸c tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam ®îc cö ®¹i diÖn lËp c«ng ty chi nh¸nh ë níc ngoµi hoÆc gia nhËp c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ. XÐt cho phÐp c¸c tæ chøc kinh tÕ cña níc ngoµi lËp v¨n phßng ®¹i diÖn hoÆc c«ng ty, chi nh¸nh t¹i ViÖt Nam. 3 a 4. Qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i vµ dÞch vô th¬ng m¹i trong níc, kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ th¬ng m¹i ®èi víi miÒn nói, vïng cao, vïng ®ång b»ng d©n téc Ýt ngêi. 5. Qu¶n lý Nhµ níc vµ tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn nghiÖp vô kiÓm tra kiÓm so¸t thÞ trêng, ®Êu tranh chèng c¸c vi ph¹m ph¸p luËt trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i ë thÞ trêng trong níc. 6. Qu¶n lý c«ng t¸c ®o lêng vµ chÊt lîng hµng hãa trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i thuéc lÜnh vùc do Bé Th¬ng m¹i phô tr¸ch trªn thÞ trêng c¶ níc. 7. Tæ chøc chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, nghiªn cøu khoa häc øng dông tiÕn bé khoa häc vµ c«ng nghÖ trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i. 8. X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn hÖ thèng tæ chøc vµ chøc danh tiªu chuÈn viªn chøc cña ngµnh. Tæ chøc viÖc ®µo t¹o, båi dìng viªn chøc chuyªn m«n thuéc ngµnh, quyÕt ®Þnh tuyÓn dông, sö dông, khen thëng, kû luËt, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, ®iÒu ®éng vµ c¸c chÕ ®é kh¸c ®èi víi viªn chøc thuéc c¸c tæ chøc do Bé qu¶n lý trùc tiÕp. 9. Tham gia c¸c tæ chøc quèc tÕ, viÖc ký kÕt, tham gia phª duyÖt c¸c ®iÒu íc quèc tÕ thuéc ngµnh. Tham gia ®µm ph¸n ký kÕt víi c¸c tæ chøc h÷u quan cña níc ngoµi, chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh dù ¸n quèc tÕ, tµi trî, tæ chøc tham gia c¸c héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ thuéc ngµnh theo thÈm quyÒn. 10. Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc trong c¸c ngµnh th¬ng m¹i do Bé qu¶n lý theo LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc. 11. Tæ chøc chØ ®¹o c«ng t¸c thanh tra chuyªn ngµnh, lÜnh vùc do Bé phô tr¸ch, gi¶i quyÕt ®¬n th khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n thuéc tr¸ch nhiÖm cña Bé, kiÓm tra vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c Héi, c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ thuéc ngµnh ho¹t ®éng tu©n theo ph¸p luËt. 12. Tæ chøc tiÕp nhËn xö lý, cung cÊp c¸c lo¹i th«ng tin kinh tÕ, th¬ng m¹i trong níc vµ thÕ giíi phôc vô cho sù chØ ®¹o cña ChÝnh phñ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ. 13. Híng dÉn vµ chØ ®¹o c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ th¬ng m¹i ë ®Þa ph¬ng vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n. 3-/ C¬ cÊu chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Vô Ph¸p chÕ a-/ C¬ cÊu bé m¸y Vô Ph¸p chÕ Bé Th¬ng m¹i lµ mét trong nh÷ng Vô Ph¸p chÕ ra ®êi sím tõ nhiÒu chôc n¨m nay, do vËy khi ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 94/CP ngµy 06/09/1997 vÒ tæ chøc ph¸p chÕ ë c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ th× t×nh h×nh tæ chøc ph¸p chÕ vµ c«ng t¸c ph¸p chÕ ë Bé Th¬ng m¹i vÉn æn ®Þnh vµ ®îc t¨ng cêng thªm vÒ nhiÒu mÆt nhÊt lµ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô. C¬ cÊu cña Vô Ph¸p chÕ gåm 10 thµnh viªn trong ®ã cã 01 vô trëng, 02 vô phã cßn l¹i lµ c¸c chuyªn viªn. 4 a Trong vô kh«ng cã sù ph©n chia thµnh c¸c phßng ban mµ c¸c chuyªn viªn ho¹t ®éng theo chuyªn m«n cña m×nh. b-/ Chøc n¨ng cña Vô Ph¸p chÕ Vô Ph¸p chÕ Bé Th¬ng m¹i cã chøc n¨ng gióp Bé trëng Bé Th¬ng m¹i: Thùc hiÖn qu¶n lý thèng nhÊt c«ng t¸c x©y dùng, ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, kÓ c¶ c¸c v¨n b¶n ®iÒu íc quèc tÕ vÒ th¬ng m¹i thuéc thÈm quyÒn cña Bé. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ th¬ng m¹i. ThÈm ®Þnh rµ so¸t hÖ thèng hãa c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ th¬ng m¹i. Phæ biÕn híng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt vÒ lÜnh vùc th¬ng m¹i. c-/ NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Vô Ph¸p chÕ + VÒ c«ng t¸c x©y dùng c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt - LËp ch¬ng tr×nh x©y dùng c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kÓ c¶ c¸c v¨n b¶n ®iÒu íc quèc tÕ vÒ th¬ng m¹i hµng n¨m vµ dµi h¹n thuéc thÈm quyÒn cña Bé tr×nh Bé trëng quyÕt ®Þnh vµ ®«n ®èc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh x©y dùng c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®· ®îc Bé trëng th«ng qua. - ThÈm ®Þnh vÒ mÆt ph¸p lý c¸c dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ lÜnh vùc th¬ng m¹i do c¸c ®¬n vÞ kh¸c thuéc bé so¹n th¶o tríc khi tr×nh Bé trëng ký ban hµnh hoÆc tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh. - Trùc tiÕp so¹n th¶o hoÆc tham gia so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®îc giao. - Lµm ®Çu mèi gióp Bé trëng tham gia ý kiÕn vµo c¸c dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt do c¸c bé, c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc hoÆc ®Þa ph¬ng göi ®Õn ®Ò nghÞ Bé th¬ng m¹i tham gia ý kiÕn. + VÒ c«ng t¸c ®iÒu íc quèc tÕ - Phèi hîp víi c¸c vô chøc n¨ng thuéc bé trong viÖc so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n ®iÒu íc quèc tÕ vÒ th¬ng m¹i vµ tham gia ®µm ph¸n, ký kÕt c¸c v¨n b¶n ®iÒu íc quèc tÕ vÒ th¬ng m¹i theo sù chØ ®¹o cña bé. - Nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n ®iÒu íc quèc tÕ cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc th¬ng m¹i ®Ó kiÕn nghÞ viÖc tham gia khi xÐt thÊy cÇn thiÕt. + VÒ c«ng t¸c t vÊn ph¸p luËt - T vÊn ®Ó Bé trëng xem xÐt, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc vÒ th¬ng m¹i thuéc thÈm quyÒn bé. 5 a - Híng dÉn chØ ®¹o vÒ nghiÖp vô khi cã yªu cÇu cña doanh nghiÖp ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn néi dung qu¶n lý Nhµ níc vÒ th¬ng m¹i cña bé vµ ho¹t ®éng th¬ng m¹i cña doanh nghiÖp. + VÒ c«ng t¸c phæ biÕn ph¸p luËt vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt th¬ng m¹i - Lµm ®Çu mèi gióp bé triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c phæ biÕn ph¸p luËt th¬ng m¹i theo kÕ ho¹ch ®îc bé duyÖt. - Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c vô, côc cã liªn quan thuéc bé kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt th¬ng m¹i cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ th¬ng m¹i ë ®Þa ph¬ng, doanh nghiÖp theo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®îc bé duyÖt hoÆc ®îc giao. - Tham gia ý kiÕn vÒ viÖc xö lý c¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ th¬ng m¹i vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc. + VÒ c«ng t¸c hÖ thèng ho¸ ph¸p luËt th¬ng m¹i - Thùc hiÖn c«ng t¸c rµ so¸t hÖ thèng ho¸ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ th¬ng m¹i vµ ®Ò xuÊt ph¬ng ¸n xö lý kÕt qu¶, rµ so¸t v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. - Theo dâi cËp nhËt c¸c v¨n b¶n ®iÒu íc quèc tÕ vÒ th¬ng m¹i vµ thùc hiÖn c«ng t¸c hÖ thèng ho¸ c¸c v¨n b¶n ®iÒu íc quèc tÕ vÒ th¬ng m¹i. + VÒ mét sè c«ng t¸c qu¶n lý kh¸c Phèi hîp víi c¸c vô thÞ trêng níc ngoµi gióp Bé trëng Bé Th¬ng m¹i trong viÖc xem xÐt cÊp giÊy phÐp cho th¬ng nh©n níc ngoµi ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh t¹i ViÖt Nam vµ theo dâi ho¹t ®éng cña v¨n phßng ®¹i diÖn chi nh¸nh t nh©n níc ngoµi t¹i ViÖt Nam theo c¸c qui ®Þnh ph¸p luËt. II-/ Kh¸i qu¸t vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc cña vô ph¸p chÕ trong mét vµi n¨m qua Víi sè lîng c¸n bé, c«ng chøc rÊt h¹n chÕ nhng ph¶i ®¶m nhËn nhiÒu nhiÖm vô nÆng nÒ trong ®ã cã nhiÖm vô gióp l·nh ®¹o Bé qu¶n lý thèng nhÊt viÖc so¹n th¶o vµ ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ th¬ng m¹i. TËp thÓ l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng chøc Vô Ph¸p chÕ ®· nç lùc ho¹t ®éng ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô. Trong n¨m 1998 Vô Ph¸p chÕ Bé Th¬ng m¹i ®· tËp trung søc vµo mét sè lÜnh vùc c«ng t¸c chñ yÕu sau: - C«ng t¸c x©y dùng ph¸p luËt th¬ng m¹i. C«ng t¸c ®iÒu íc quèc tÕ. C«ng t¸c t vÊn ph¸p lý. C«ng t¸c phæ biÕn vµ gi¸o dôc ph¸p luËt. C«ng t¸c hÖ thèng hãa v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt th¬ng m¹i. 6 a 1. VÒ c«ng t¸c x©y dùng ph¸p luËt th¬ng m¹i Do ®iÒu kiÖn LuËt Th¬ng m¹i míi ®îc th«ng qua vµ cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01-01-98 nªn ngay tõ cuèi n¨m 1997 vµ c¶ n¨m 1998 Vô Ph¸p chÕ Bé Th¬ng m¹i ®· tËp trung søc vµo viÖc hoµn chØnh hÖ thèng c¸c v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt thuéc thÈm quyÒn ban hµnh cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt hµnh LuËt Th¬ng m¹i. - C¨n cø c¸c quy ®Þnh cña LuËt Th¬ng m¹i Vô Ph¸p chÕ ®· tæng hîp tr×nh l·nh ®¹o Bé Th¬ng m¹i ®Ó b¸o c¸o ChÝnh phñ 16 vÊn ®Ò cÇn ®îc quy ®Þnh hoµn thµnh 16 dù th¶o vÒ c¸c vÊn ®Ò mµ LuËt Th¬ng m¹i ®Æt ra. - Sau khi tæng hîp ý kiÕn c¸c c¬ quan cã liªn quan vµ ®îc sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña l·nh ®¹o Bé Th¬ng m¹i Vô Ph¸p chÕ ®· phèi hîp nghiªn cøu ghÐp mét sè dù th¶o cã néi dung gÇn nhau vµo NghÞ ®Þnh vµ t¸ch mét sè dù th¶o cÇn thiÕt thµnh c¸c NghÞ ®Þnh riªng vµ ®Õn nay ®· tæng hîp cßn l¹i 12 dù th¶o NghÞ ®Þnh trong ®ã ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu gia c«ng vµ ®¹i lý mua b¸n hµng hãa víi níc ngoµi (NghÞ ®Þnh sè 57/98 N§CP ngµy 31-7-98). NghÞ ®Þnh vÒ ph¸t triÓn th¬ng m¹i miÒn nói h¶i ®¶o vµ vïng ®ång bµo d©n téc (NghÞ ®Þnh sè 20/1998 N§CP ngµy 31/03/1998) vµ ®ang ®Ò nghÞ ChÝnh phñ xem xÐt chØnh lý ®Ó ban hµnh 6 NghÞ ®Þnh kh¸c ®· qua thñ tôc thÈm ®Þnh cña Bé T ph¸p, ®ång thêi tÝch cùc nghiªn cøu hoµn chØnh 04 dù th¶o kh¸c ®Ó ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh tiÕp tôc tr×nh ChÝnh phñ xem xÐt, ban hµnh. Bªn c¹nh viÖc hoµn chØnh hoµn thiÖn c¸c dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt thuéc thÈm quyÒn ban hµnh cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt th¬ng m¹i. Vô Ph¸p chÕ Bé Th¬ng m¹i ®· dµnh nhiÒu thêi gian cho viÖc nghiªn cøu tham gia ý kiÕn ®èi víi c¸c dù th¶o v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt do c¸c Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ chñ tr× so¹n th¶o göi ®Õn ®Ò nghÞ Bé Th¬ng m¹i tham gia ý kiÕn. Trong n¨m 1999, mét trong nh÷ng nhiÖm vô träng t©m cña Vô Ph¸p chÕ Bé Th¬ng m¹i lµ tiÕp tôc tËp trung søc vµo viÖc hoµn chØnh dù th¶o c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt thuéc thÈm quyÒn ban hµnh cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt Th¬ng m¹i cô thÓ vô ®· chñ tr× vµ so¹n th¶o b¸o c¸o víi l·nh ®¹o Bé ®Ó tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh thªm 04 NghÞ ®Þnh. + NghÞ ®Þnh sè 11/1999/N§CP ngµy 3/3/99 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ hµng hãa cÊm lu th«ng, dÞch vô th¬ng m¹i cÊm thùc hiÖn, hµng hãa, dÞch vô, th¬ng m¹i h¹n chÕ kinh doanh, kinh doanh cã ®iÒu kiÖn. + NghÞ ®Þnh sè 20/99/N§CP ngµy 12/4/99 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh hµng hãa. + NghÞ ®Þnh sè 32/99/N§CP ngµy 5/5/99 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o th¬ng m¹i vµ héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i. + NghÞ ®Þnh sè 48/99/N§CP ngµy 8/7/99 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ v¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh cña th¬ng nh©n vµ doanh nghiÖp ViÖt Nam ë trong níc ë níc ngoµi. 7 a Sau khi ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh nãi trªn Vô Ph¸p chÕ phèi hîp víi c¸c vô, côc cã liªn quan thuéc Bé Th¬ng m¹i so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt thuéc thÈm quyÒn ban hµnh cña Bé th¬ng m¹i híng dÉn thùc hiÖn. Bªn c¹nh viÖc tiÕp tôc hoµn chØnh c¸c dù th¶o NghÞ ®Þnh quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt Th¬ng m¹i ®Ó l·nh ®¹o Bé Th¬ng m¹i tr×nh ChÝnh phñ xem xÐt ban hµnh Vô Ph¸p chÕ Bé Th¬ng m¹i cßn chñ tr× phèi hîp víi c¸c vô, côc cã liªn quan thuéc Bé so¹n th¶o tr×nh l·nh ®¹o Bé vµ triÓn khai thùc hiÖn nhiÒu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña ngµnh th¬ng m¹i trong ®ã cã vÊn ®Ò híng dÉn thùc hiÖn quy chÕ khu vùc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ vµ th¬ng m¹i Lao B¶o tØnh Qu¶ng TrÞ (Th«ng t sè 11/99/TT-BTM ngµy 11/5/99). Quy chÕ ghi nhËn hµng hãa lu th«ng trong níc vµ hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 178/99/Q§ TTg ngµy 30/8/99 (Th«ng t sè 34/99/TT-BTM ngµy 15/12/99) vµ thÈm ®Þnh nhiÒu v¨n b¶n thuéc lÜnh vùc nghiÖp vô th¬ng m¹i kh¸c. Ngoµi ra, Vô Ph¸p chÕ Bé Th¬ng m¹i còng ®· giµnh nhiÒu thêi gian cho cuéc chñ tr× nghiªn cøu, tham gia ý kiÕn ®èi víi c¸c dù th¶o v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt do c¸c Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ chñ tr× so¹n th¶o göi ®Õn ®Ò nghÞ Bé Th¬ng m¹i tham gia ý kiÕn. 2. VÒ c«ng t¸c ®iÒu íc quèc tÕ Trong n¨m 1998 Vô Ph¸p chÕ ®· phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c vô thÞ trêng níc ngoµi cã liªn quan thuéc Bé Th¬ng m¹i chuÈn bÞ néi dung c¸c HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i vµ tham gia ®µm ph¸n ký kÕt c¸c HiÖp ®Þnh nµy theo chØ thÞ cña l·nh ®¹o Bé Th¬ng m¹i. - §· bíc ®Çu tËp trung theo dâi, hÖ thèng hãa c¸c v¨n b¶n ®iÒu íc quèc tÕ vÒ th¬ng m¹i ®Ó phôc vô yªu cÇu chØ ®¹o c«ng t¸c chuyªn m«n cña l·nh ®¹o Bé Th¬ng m¹i. - §· bè trÝ thêi gian thÝch hîp cho viÖc nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n ®iÒu íc quèc tÕ cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc th¬ng m¹i ®Ó kiÕn nghÞ viÖc tham gia khi xÐt thÊy cÇn thiÕt. - Quan t©m ®Çy ®ñ h¬n ®Õn c¸c ho¹t ®éng ®èi ngo¹i kh¸c cã liªn quan ®Õn chøc n¨ng nhiÖm vô quyÒn h¹n cña Vô Ph¸p chÕ Bé Th¬ng m¹i. 3. VÒ c«ng t¸c t vÊn ph¸p lý Trong ®iÒu kiÖn më réng quyÒn kinh doanh th¬ng m¹i cña c¸c th¬ng nh©n theo LuËt Th¬ng m¹i, Vô Ph¸p chÕ Bé Th¬ng m¹i ®· giµnh thêi gian thÝch ®¸ng cho viÖc híng dÉn, chØ ®¹o nghiÖp vô ®èi víi c¸c th¬ng nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ t vÊn cho l·nh ®¹o Bé Th¬ng m¹i xem xÐt, gi¶i quyÕt theo thÈm quyÒn c¸c vÊn ®Ò ph¸p lý ph¸t sinh trong ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i cña c¸c th¬ng nh©n. Trong n¨m 1999, ®èi víi mét sè vô tranh chÊp trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i cã gi¸ trÞ lín, quan träng, l·nh ®¹o Vô Ph¸p chÕ ®· trùc tiÕp theo dâi, chØ ®¹o 8 a kÞp thêi gióp cho th¬ng nh©n ViÖt Nam tr¸nh ®îc nh÷ng rñi ro, tæn thÊt trong kinh doanh th¬ng m¹i víi th¬ng nh©n níc ngoµi. 4. VÒ c«ng t¸c phæ biÕn vµ gi¸o dôc ph¸p luËt Cã nh÷ng nÐt míi vÒ c«ng t¸c nµy lµ ®Çu n¨m 1998 Thñ tíng ChÝnh phñ cã chØ thÞ 02/98/CT TTg vµ quy ®Þnh 03/98/Q§ TTg ngµy 7/1/98 vÒ viÖc t¨ng cêng c«ng t¸c phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt vµ kÕ ho¹ch triÓn khai c«ng t¸c phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m 2002. Thi hµnh chØ thÞ vµ quyÕt ®Þnh nãi trªn cña Thñ tíng ChÝnh phñ sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña l·nh ®¹o Bé Th¬ng m¹i Vô Ph¸p chÕ ®· chñ ®éng ®Ò xuÊt kÕ ho¹ch triÓn khai cô thÓ trong ®ã tËp trung vµo viÖc phæ biÕn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt míi ban hµnh, cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc vÒ th¬ng m¹i vµ ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i trªn thÞ trêng. N¨m 1999 Vô Ph¸p chÕ ®· tiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn tèt chØ thÞ 02/1998/CT-TTg vµ quyÕt ®Þnh 03/98/Q§-TTg ngµy 07/01/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. §îc sù híng dÉn, chØ ®¹o nghiÖp vô cña Bé T ph¸p vµ sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña l·nh ®¹o Bé Th¬ng m¹i Vô Ph¸p chÕ Bé Th¬ng m¹i ®· cã kÕ ho¹ch triÓn khai cô thÓ trong ®ã tËp trung vµo viÖc phæ biÕn c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc vÒ th¬ng m¹i vµ ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i trªn thÞ trêng. §Õn nay c¸c tØnh, thµnh phè trong c¶ níc ®Òu ®· ®îc phæ biÕn nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña LuËt Th¬ng m¹i vµ c¸c v¨n b¶n míi nhÊt cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt Th¬ng m¹i. §©y lµ nh÷ng cè g¾ng vµ lµ thµnh tÝch lín nhÊt cña Vô Ph¸p chÕ Bé Th¬ng m¹i trong n¨m 1999 nh»m ®a LuËt Th¬ng m¹i ngµy cµng thùc sù ®i vµo cuéc sèng. 5. VÒ c«ng t¸c hÖ thèng hãa v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt §©y lµ mét trong nh÷ng lÜnh vùc c«ng t¸c phøc t¹p vµ mÊt nhiÒu thêi gian cña Vô Ph¸p chÕ trong n¨m 1998 v× toµn bé hÖ thèng c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt th¬ng m¹i qua c¸c thêi kú lÞch sö cha ®îc hÖ thèng hãa, nhiÒu v¨n b¶n ®· qu¸ cò, l¹c hËu kh«ng cßn phï hîp víi t×nh h×nh nhng cha ®îc hñy bá, nhiÒu v¨n b¶n quyÕt ®Þnh m©u thuÉn nhau, chång chÐo lÉn nhau g©y c¶n trë lín cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh. Trong n¨m 1998 ®îc sù híng dÉn chØ ®¹o vÒ mÆt nghiÖp vô Ban chØ ®¹o c«ng t¸c rµ so¸t hoµn thiÖn hãa ph¸p luËt cña ChÝnh phñ, cña Bé T ph¸p, Vô Ph¸p chÕ Bé Th¬ng m¹i ®· lµ nßng cèt trong c¸c ban hÖ thèng hãa ph¸p luËt cña Bé Th¬ng m¹i vµ tham gia tÝch cùc trong c¸c ban hÖ thèng hãa ph¸p luËt cña c¸c bé ngµnh cã liªn quan. Trong n¨m 1999 ®îc sù híng dÉn chØ ®¹o vÒ mÆt nghiÖp vô Bé T ph¸p Vô Ph¸p chÕ Bé Th¬ng m¹i vÉn lµ nßng cèt trong c¸c ban hÖ thèng hãa ph¸p luËt cña Bé Th¬ng m¹i vµ tham gia tÝch cùc trong c¸c ban hÖ thèng hãa ph¸p luËt cña c¸c bé ngµnh cã liªn quan. §Õn nay Vô Ph¸p chÕ Bé Th¬ng m¹i ®· tæng hîp ®Ó b¸o c¸o ChÝnh phñ cho hñy bá söa ®æi, bæ xung, x©y dùng míi hµng tr¨m v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p 9 a luËt cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng th¬ng m¹i ®îc ban chØ ®¹o c«ng t¸c rµ so¸t, hÖ thèng hãa ph¸p luËt cña ChÝnh phñ ®¸nh gi¸ cao. Ngoµi ra Vô Ph¸p chÕ cßn rÊt nhiÒu c«ng t¸c kh¸c ph¶i thùc hiÖn trong nh÷ng n¨m võa qua nh c«ng t¸c kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt th¬ng m¹i. Bªn c¹nh nh÷ng c«ng t¸c mang tÝnh chuyªn m«n th× Vô Ph¸p chÕ cßn ®¶m nhËn tèt c«ng t¸c ®oµn thÓ, c«ng t¸c §¶ng. III-/ Khã kh¨n gÆp ph¶i, ph¬ng híng kh¾c phôc vµ môc tiªu cho nh÷ng n¨m tiÕp theo 1-/ Khã kh¨n gÆp ph¶i vµ ph¬ng híng kh¾c phôc Vô Ph¸p chÕ lµ vô thuéc bé phËn cña Bé Th¬ng m¹i víi chøc n¨ng nhiÖm vô rÊt nÆng nÒ nhng víi sè lîng c¸n bé rÊt h¹n chÕ lÜnh vùc ho¹t ®éng kh¸ réng phøc t¹p, v× vËy mµ ®Ó hoµn thµnh tèt ®îc nhiÖm vô lµ c¶ mét sù nç lùc hÕt søc. Bªn c¹nh ®ã cßn rÊt nhiÒu vÊn ®Ò trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o, ban hµnh, tr×nh cÊp trªn vµ híng dÉn thi hµnh ph¸p luËt c¸c trôc trÆc x¶y ra do thêi gian, yªu cÇu cÊp trªn,... Ngoµi ra ng©n s¸ch cÊp cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña vô còng cßn nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh... Víi nh÷ng khã kh¨n trªn song víi sù cè g¾ng vµ ®îc sù quan t©m vµ chØ ®¹o trùc tiÕp cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o Bé Th¬ng m¹i, ®Æc biÖt lµ cña ®ång chÝ Bé trëng Vô Ph¸p chÕ Bé Th¬ng m¹i ®· kh¾c phôc ®îc mäi khã kh¨n, phÊn ®Êu liªn tôc vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao ®îc c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o Bé Th¬ng m¹i, Bé T ph¸p vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan ®¸nh gi¸ cao. 2-/ Môc tiªu ph¬ng híng c«ng t¸c träng t©m cña Vô Ph¸p chÕ trong n¨m 2000 * TiÕp tôc ph¸t huy thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc trong nh÷ng n¨m qua trong n¨m 2000, Vô Ph¸p chÕ sÏ phÊn ®Çu, kh¾c phôc mäi khã kh¨n, triÓn khai m¹nh mÏ vÒ tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c thuéc chøc n¨ng nhiÖm vô cña Vô Ph¸p chÕ. * Ph¬ng híng c«ng t¸c träng t©m cña Vô Ph¸p chÕ trong n¨m 2000 chñ yÕu lµ: - §Çu mèi phèi hîp víi c¸c vô, côc cã liªn quan thuéc bé hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ th¬ng m¹i trong ®ã tËp trung søc hoµn thµnh c¸c dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt th¬ng m¹i cha ®îc ban hµnh, cô thÓ gåm c¸c v¨n b¶n vÒ: - V¨n phßng ®¹i diÖn: chøng nhËn th¬ng nh©n níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. Thanh tra chuyªn ngµnh th¬ng m¹i. Qu¶n lý chÊt lîng hµng hãa lu th«ng trong níc vµ xuÊt nhËp khÈu. Chøc n¨ng, nhiÖm vô quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Th¬ng m¹i xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ph¸p luËt th¬ng m¹i. - T¨ng cêng c«ng t¸c phæ biÕn vµ híng dÉn thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ th¬ng m¹i míi ®îc ban hµnh theo tinh thÇn ChØ thÞ sè 10 a 02/1998/CT TTg vµ QuyÕt ®Þnh sè 03/1998/Q§-TTg ngµy 07/01/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. - Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c vô cã liªn quan thuéc bé tæ chøc kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt th¬ng m¹i, chñ yÕu tËp trung kiÓm tra t¹i c¸c c¬ së th¬ng m¹i. 3-/ Mét sè ®Ò xuÊt 1. §Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô gióp l·nh ®¹o Bé qu¶n lý tèt nhÊt viÖc so¹n th¶o vµ ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ th¬ng m¹i l·nh ®¹o Bé Th¬ng m¹i cÇn cã chØ ®¹o ®Ó Vô Ph¸p chÕ tham gia ngµy tõ ®Çu quy tr×nh so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt thuéc nghiÖp vô, quyÒn h¹n cña Bé. 2. Bé cÇn cã ý kiÕn ®Ó Bé T ph¸p vµ Bé Tµi chÝnh sím cã v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh kho¶n 5 ®iÒu 13 NghÞ ®Þnh 101/CP ngµy 23/09/1997 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc sö dông kinh phÝ cho c«ng t¸c nghiªn cøu x©y dùng c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®Ó gãp phÇn thóc ®Èy nhanh tiÕn ®é cña lÜnh vùc c«ng t¸c quan träng nµy ë c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc Trung ¬ng. 3. Bé cã ý kiÕn chØ ®¹o ®Ó Vô Ph¸p chÕ so¹n th¶o tr×nh Bé ban hµnh quy chÕ vÒ so¹n th¶o tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh hoÆc ban hµnh theo thÈm quyÒn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ th¬ng m¹i trong ®ã Bé giµnh mét kho¶n kinh phÝ nhÊt ®Þnh phôc vô cho c«ng t¸c quan träng nµy cña Bé. 4. Bé cã ý kiÕn chØ ®¹o ®Ó Vô Khoa häc vµ kü thuËt chñ tr×, phèi hîp víi c¸c vô x¸c ®Þnh râ mèi quan hÖ gi÷a ®Ò tµi nghiªn cøu x©y dùng c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt víi ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cã liªn quan ®Õn viÖc x©y dùng c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. 5. Bé cã ý kiÕn chØ ®¹o ®Ó v¨n phßng Bé göi ®Çy ®ñ ®Õn Vô Ph¸p chÕ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ th¬ng m¹i phôc vô cho c«ng t¸c chuyªn m«n. IV-/ §¸nh gi¸ cña b¶n th©n Tõ khi nÒn kinh tÕ chuyÓn tõ tËp trung sang nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng ®· tõng bíc kh¼ng ®Þnh xu thÕ ph¸t triÓn kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay. C¬ chÕ thÞ trêng ®·, ®ang chi phèi phÇn lín c¸c quan hÖ kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Lu th«ng ph©n phèi lµ mét trong nh÷ng lÜnh vùc kinh tÕ ®Æc biÖt quan träng trong qu¸ tr×nh phèi hîp cïng c¸c lÜnh vùc kinh tÕ kh¸c thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn. Nã lµ mét trong nh÷ng m¾t xÝch quan träng trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cña x· héi vµ còng chÞu sù chi phèi m¹nh mÏ cña c¬ chÕ thÞ trêng. Tõ khi ®æi míi nÒn kinh tÕ Nhµ níc ®· ban hµnh rÊt nhiÒu chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý trong lÜnh vùc th¬ng m¹i, nhÊt lµ khi chóng ta ®· hoµn thµnh xong LuËt Th¬ng m¹i, ®©y lµ nh÷ng cè g¾ng ®¸ng kÓ cña Nhµ níc trong qu¸ tr×nh qu¶n lý lÜnh vùc ®Çy tÝnh phøc t¹p nµy. Tuy chóng ta ®· cã LuËt còng nh c¸c chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i vµ ®· gÆt h¸i ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Song trªn thùc tÕ níc ta hiÖn nay ho¹t ®éng th¬ng m¹i nãi chung cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc còng nh t nh©n nãi riªng vÉn cßn nh÷ng khiÕm khuyÕt. Ho¹t ®éng th¬ng m¹i cña thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ níc cßn lóng tóng, hiÖu qu¶ thÊp, thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh th× ®ua nhau kinh doanh luån l¸ch ph¸p luËt Nhµ níc trèn lËu thuÕ, gian lËn th¬ng m¹i. C¸c hé 11 a bu«n b¸n nhá cha ®îc qu¶n lý chÆt chÏ, cã nh÷ng lÜnh vùc gÇn nh th¶ næi. ChÝnh nh÷ng bøc xóc trªn ®©y em thÊy vÊn ®Ò hoµn thiÖn qu¶n lý Nhµ níc vÒ th¬ng m¹i lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ c¸c th¬ng nh©n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ t¹o ra m«i trêng lµnh m¹nh gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc. 12
- Xem thêm -