Tài liệu Quá trình hình thành và phát triển của bộ kế hoạch

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t-. LÞch sö ®· chøng minh r»ng bÊt kú mét bé m¸y, mét tæ chøc hay mét doanh nghiÖp nµo dï lín hay nhá ®Òu ph¶i cã mét bé phËn mang tÝnh chÊt kÕ ho¹ch, nã cã vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc ra quyÕt ®Þnh, thùc hiÖn môc tiªu ®Ò ra ®ång thêi kÕ ho¹ch lµm c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c môc tiªu ®ã. Nã kh«ng chØ lµm chøc n¨ng tham m-u, tæng hîp ®Ò ra c¸c kÕ ho¹ch cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c mµ h¬n n÷a nã gióp cho 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn c©n ®èi, phèi hîp ®iÒu hµnh c¸c bé phËn, c¬ së, tæ chøc trùc thuéc ho¹t ®éng theo ®óng kÕ ho¹ch. §èi víi n-íc ta th× Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t- lµ c¬ quan chñ qu¶n hÖ thèng c¬ quan kÕ ho¹ch tõ Trung -¬ng tíi ®Þa ph-¬ng. Tr¶i qua 45 n¨m x©y dùng vµ tr-ëng thµnh Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t- cã rÊt nhiÒu nh÷ng biÕn ®æi, cô thÓ lµ: Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1945 Chñ tÞch Hå ChÝ Minh thay mÆt ChÝnh phñ l©m thêi n-íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ ®· ra S¾c lÖnh sè 78-SL thµnh lËp Uû ban nghiªn cøu kÕ ho¹ch kiÕn thiÕt quèc gia vÒ c¸c ngµnh kinh tÕ, tµi chÝnh, x· héi vµ v¨n ho¸. Uû ban gåm c¸c uû viªn lµ tÊt c¶ c¸c Bé tr-ëng, Thø tr-ëng, cã c¸c tiÓu ban chuyªn m«n ®Æt d-íi sù l·nh ®¹o cña Chñ tÞch ChÝnh phñ. Ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 1950, Chñ tÞch n-íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ ra S¾c lÖnh sè 68-SL thµnh lËp Ban Kinh tÕ ChÝnh phñ thay cho Uû ban nghiªn cøu kÕ ho¹ch kiÕn thiÕt. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 1955 trong phiªn häp th-êng kú, Héi ®ång ChÝnh phñ ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp Uû ban KÕ ho¹ch quèc gia vµ ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 1955 Thñ t-íng ChÝnh phñ ®· ra th«ng t- sè 603-TTg th«ng b¸o quyÕt ®Þnh nµy. Uû ban kÕ ho¹ch quèc gia vµ c¸c bé phËn kÕ ho¹ch cña c¸c Bé ë Trung -¬ng, Ban kÕ ho¹ch ë c¸c khu, c¸c tØnh, huyÖn cã nhiÖm vô x©y dùng dù ¸n kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ vµ tiÕn hµnh thèng kª, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch. Ngµy 9 th¸ng 10 n¨m 1961, Héi ®ång ChÝnh phñ ra NghÞ quyÕt sè 158 CP quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc Bé m¸y cña Uû ban KÕ ho¹ch Nhµ n-íc trong ®ã x¸c ®Þnh râ Uû ban KÕ ho¹ch Nhµ n-íc lµ c¬ quan cña Héi ®ång ChÝnh phñ cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ kÕ ho¹ch dµi h¹n ph¸t triÓn kinh tÕ vµ v¨n ho¸ quèc d©n theo ®-êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n-íc. Cïng víi thêi gian, qua c¸c thêi kú ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n-íc, ChÝnh phñ ®· cã hµng lo¹t c¸c NghÞ ®Þnh quy ®Þnh 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµ bæ sung chøc n¨ng cho Uû ban kÕ ho¹ch Nhµ n-íc (158/CP; 47/CP; 209/CP; 29/CP; 10/CP; 77/CP; 174/CP; 15/CP; 134/CP; 224/CP; 69/H§BT; 66/H§BT; 86/CP; ....). Ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1993 Uû ban KÕ ho¹ch Nhµ n-íc tiÕp nhËn ViÖn nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ Trung -¬ng ®¶m nhËn nhiÖm vô x©y dùng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt kinh tÕ phôc vô c«ng cuéc ®æi míi. Ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1995, ChÝnh phñ ®· ra NghÞ ®Þnh 75/CP quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc Bé m¸y cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t- trªn c¬ së hîp nhÊt Uû ban kÕ ho¹ch Nhµ n-íc vµ Uû ban Nhµ n-íc vÒ hîp t¸c vµ ®Çu t-. Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t- lµ c¬ quan cña ChÝnh phñ cã chøc n¨ng tham m-u, tæng hîp vÒ x©y dùng chiÕn l-îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¶ n-íc vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ lÜnh vùc ®Çu t- trong vµ ngoµi n-íc, gióp ChÝnh phñ phèi hîp ®iÒu hµnh thùc hiÖn c¸c môc tiªu vµ c©n ®èi chñ yÕu cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Theo 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NghÞ ®Þnh 75/CP th× nhiÖm vô chñ yÕu cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t- ®· ®-îc nªu râ t¹i §iÒu 2 - NghÞ ®Þnh 75/CP. Theo §iÒu 3 - NghÞ ®Þnh 75/CP ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 c¬ cÊu tæ chøc cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t- gåm: Bé tr-ëng Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu tC¸c Thø tr-ëng cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu tC¸c ®¬n vÞ trong Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t- Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t- gåm 2 Vô, ViÖn, Trung t©m. Mçi Vô, ViÖn, Trung t©m ®Òu cã nhiÖm vô nhÊt ®Þnh cô thÓ ®Ó h×nh thµnh guång m¸y ho¹t ®éng cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t-. a. C¸c c¬ quan gióp Bé tr-ëng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n-íc. 1. Vô C¬ së h¹ tÇng 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Vô C«ng nghiÖp 3. Vô Doanh nghiÖp 4. Vô §Çu t- n-íc ngoµi 5. Vô Khoa häc gi¸o dôc m«i tr-êng 6. Vô Kinh tÕ ®èi ngo¹i 7. Vô Kinh tÕ ®Þa ph-¬ng vµ l·nh thæ 8. Vô N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n 9. Vô Ph¸p luËt vµ ®Çu t- n-íc ngoµi 10. Vô Quan hÖ Lµo vµ Campuchia 11. Vô Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t- n-íc ngoµi 12. Vô Qu¶n lý khu chÕ xuÊt vµ khu c«ng nghiÖp 13. Vô Quèc phßng an ninh 14. Vô Lao ®éng v¨n ho¸ x· héi 15. Vô Tæ chøc c¸n bé 16. Vô Tµi chÝnh tiÒn tÖ 17. Vô Tæng hîp kinh tÕ quèc d©n 18. Vô Th-¬ng m¹i dÞch vô 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 19. V¨n phßng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t20. V¨n phßng Bé 21. V¨n phßng xÐt thÇu quèc gia 22. C¬ quan ®¹i diÖn phÝa Nam. b. C¸c tæ chøc sù nghiÖp trùc thuéc Bé 1. ViÖn ChiÕn l-îc ph¸t triÓn 2. ViÖn Nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ Trung -¬ng 3. Trung t©m Nghiªn cøu kinh tÕ miÒn Nam 4. Trung t©m Th«ng tin (gåm c¶ T¹p chÝ kinh tÕ dù b¸o) 5. Tr-êng NghiÖp vô kÕ ho¹ch 6. B¸o §Çu t- n-íc ngoµi. HiÖn nay chÕ ®é lµm viÖc cña c¸c Vô, ViÖn lµ theo chÕ ®é chuyªn viªn (trõ v¨n phßng Bé vµ Trung t©m th«ng tin lµ phßng), ngoµi ra hai ViÖn: ViÖn Nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ Trung -¬ng vµ ViÖn ChiÕn l-îc ph¸t triÓn (do ViÖn tr-ëng quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô) ®Òu cã c¸c ban trùc thuéc ViÖn. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Vô doanh nghiÖp Vô Doanh nghiÖp lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t-. Cïng víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh chung cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t-; Vô Doanh nghiÖp còng cã nh÷ng thay ®æi c¨n b¶n vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc, c¬ chÕ lµm viÖc theo thêi kú tõ khi cßn lµ ViÖn Nghiªn cøu kÕ ho¹ch ho¸ qu¶n lý n¨m 1974 cho ®Õn Vô Doanh nghiÖp hiÖn nay. N¨m 1974 Thñ t-íng ChÝnh phñ kiªm chñ nhiÖm Uû ban KÕ ho¹ch Nhµ n-íc Ph¹m V¨n §ång ký QuyÕt ®Þnh thµnh lËp ViÖn Nghiªn cøu kÕ ho¹ch ho¸ vµ qu¶n lý. N¨m 1988, Vô §Þnh møc s¸t nhËp vµo ViÖn nªn ViÖn ®æi tªn thµnh ViÖn KÕ ho¹ch ho¸ vµ ®Þnh møc. ViÖn cã chøc nh÷ng n¨ng: - Nghiªn cøu ph-¬ng ph¸p luËn kÕ ho¹ch ho¸ ph¸t triÓn KT XH cña ®Êt n-íc. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phèi hîp víi ViÖn Ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 5 n¨m vµ hµng n¨m. - Phæ biÕn ph-¬ng ph¸p, chÕ ®é, c¸c chØ thÞ, th«ng t- liªn quan ®Õn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ th«ng qua phßng xuÊt b¶n cña ViÖn. - Nghiªn cøu tr×nh ChÝnh phñ c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch hµng n¨m giao cho c¸c bé, c¸c ngµnh. - Ban hµnh c¸c lo¹i ®Þnh møc. Trong thêi kú kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ thiªn vÒ c¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh. Víi NghÞ quyÕt Héi nghÞ TW lÇn thø 6 kho¸ IV. N¨m 1979, víi t- t-ëng lµ t×m mäi c¸ch ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt th× mét trong nh÷ng chøc n¨ng quan träng cña ViÖn lµ nghiªn cøu ®æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸. §Ó thóc ®Èy tÝnh tù chñ cña c¸c doanh nghiÖp vµ tõng b-íc s¾p xÕp l¹i trËt tù cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc. ViÖn cïng c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ®-a ra NghÞ ®Þnh sè 315/H§BT vµ NghÞ ®Þnh 388/H§BT. §ång thêi n¨m 1991 ViÖn ®-îc giao 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhiÖm vô lµ Chñ tÞch Héi ®ång thÈm ®Þnh doanh nghiÖp Nhµ n-íc theo NghÞ ®Þnh 388/H§BT. C«ng viÖc xem xÐt, thµnh lËp, gi¶i thÓ doanh nghiÖp Nhµ n-íc theo NghÞ ®Þnh 388/H§BT ®· thu hót hÇu hÕt c¸c c¸n bé cña ViÖn vµ ®· trë thµnh c«ng viÖc chÝnh. Mét bé phËn vÒ ph-¬ng ph¸p chÕ ®é cña ViÖn ®-îc Uû ban KÕ ho¹ch Nhµ n-íc chuyÓn sang Vô Tæng hîp kinh tÕ quèc d©n, phßng xuÊt b¶n chuyÓn sang T¹p chÝ Kinh tÕ dù b¸o. Mét bé phËn ®¨ng ký kinh doanh cña träng tµi kinh tÕ sau khi gi¶i thÓ ®· s¸t nhËp vµo ®¬n vÞ cho phï hîp víi nhiÖm vô míi. Th¸ng 11 n¨m 1995, Vô Doanh nghiÖp chÝnh thøc ra ®êi. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Vô Doanh nghiÖp C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 75/CP ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t-. XÐt ®Ò nghÞ cña ®ång chÝ Vô tr-ëng Vô Tæ chøc c¸n bé vµ Vô tr-ëng Vô Doanh nghiÖp. Ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 1996, Bé tr-ëng Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t- ®· ra QuyÕt ®Þnh sè 89-BKH/TCCB quy ®Þnh râ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n, tæ chøc bé m¸y cña Vô Doanh nghiÖp, cô thÓ lµ: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I. Chøc n¨ng, nhiÖm vô Vô Doanh nghiÖp lµ ®¬n vÞ thuéc Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu tgióp Bé tr-ëng thùc hiÖn chøc n¨ng theo dâi vµ qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ thµnh lËp doanh nghiÖp vµ ®¨ng ký kinh doanh, khuyÕn khÝch ®Çu t- trong n-íc víi c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau: 1. Th-êng trùc Héi ®ång thÈm ®Þnh thµnh lËp c¸c doanh nghiÖp. - TiÕp nhËn hå s¬, phèi hîp víi c¸c Vô liªn quan, chuÈn bÞ néi dung vµ c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó ®-a ra Héi ®ång thÈm ®Þnh xem xÐt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. - Xem xÐt viÖc thay ®æi ngµnh nghÒ kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp theo uû quyÒn cña Thñ t-íng ChÝnh phñ. - Phèi hîp víi Vô, ViÖn trong c¬ quan nghiªn cøu x¸c ®Þnh danh môc, lÜnh vùc -u tiªn khi thµnh lËp míi doanh nghiÖp, tr×nh ChÝnh phñ, tho¶ thuËn víi c¸c Bé qu¶n lý ngµnh danh môc c¸c doanh nghiÖp trùc tiÕp phôc vô quèc phßng, an ninh vµ dÞch vô c«ng céng quan träng trong tõng thêi kú kÕ ho¹ch. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ thµnh lËp doanh nghiÖp vµ ®¨ng ký kinh doanh. So¹n th¶o c¸c v¨n b¶n h-íng dÉn thñ tôc thµnh lËp doanh nghiÖp vµ ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp theo LuËt quy ®Þnh, tr×nh Bé tr-ëng ban hµnh thùc hiÖn thèng nhÊt trong ph¹m vi c¶ n-íc. KiÓm tra, theo dâi viÖc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ë c¸c ®Þa ph-¬ng. H-íng dÉn, gi¶i ®¸p, qu¶n lý thèng nhÊt c¸c mÉu biÓu ghi chÐp vµ giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. 3. Theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña doanh nghiÖp sau khi ®¨ng ký kinh doanh. So¹n th¶o quy chÕ h-íng dÉn c¸c ngµnh, ®Þa ph-¬ng, c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn thèng nhÊt chÕ ®é b¸o c¸o ®iÒu chØnh sau khi ®¨ng ký kinh doanh. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæ chøc l-u tr÷ vµ ph©n tÝch th«ng tin c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp khi ®¨ng ký kinh doanh vµ nh÷ng thay ®æi sau ®¨ng ký kinh doanh. §Þnh kú b¸o c¸o t×nh h×nh doanh nghiÖp hiÖn cã ë c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph-¬ng. 4. Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ khuyÕn khÝch ®Çu ttrong n-íc bao gåm: - Tr×nh ChÝnh phñ vÒ quyÕt ®Þnh bæ sung, thay ®æi danh môc c¸c ngµnh nghÒ vµ ph¹m vi c¸c vïng ®-îc h-ëng -u ®·i ®Çu t-. - Phèi hîp víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc theo ngµnh h-íng dÉn vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p hç trî vµ -u ®·i ®Çu t-. - Quy ®Þnh tr×nh tù thñ tôc, mÉu ®¬n vµ giÊy chøng nhËn -u ®·i ®Çu t- ¸p dông thèng nhÊt trong c¶ n-íc. - QuyÕt ®Þnh cÊp hoÆc tõ chèi cÊp giÊy chøng nhËn -u ®·i ®Çu t- cho c¸c doanh nghiÖp do Thñ t-íng ChÝnh phñ cho phÐp thµnh lËp. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5. Tham gia nghiªn cøu LuËt, h-íng dÉn thi hµnh luËt, c¬ chÕ qu¶n lý, chÝnh s¸ch qu¶n lý ®èi víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp vµ ph-¬ng h-íng chuyÓn ®æi c¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ phï hîp víi chiÕn l-îc, quy ho¹ch kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. 6. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Bé tr-ëng Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t- giao. II. C¬ cÊu tæ chøc cña Vô Doanh nghiÖp Vô Doanh nghiÖp lµm viÖc theo chÕ ®é chuyªn viªn tøc lµ c¸n bé trong Vô quan hÖ trùc tiÕp víi ng-êi phô tr¸ch cña m×nh, kh«ng ph¶i qua cÊp phßng ban nh- tr-íc ®©y. Vô cã mét Vô tr-ëng, hai Phã Vô tr-ëng vµ nh÷ng ng-êi tham gia gióp viÖc Vô tr-ëng, Phã Vô tr-ëng. HiÖn t¹i Vô Doanh nghiÖp cã 16 c«ng chøc bao gåm 4 tiÕn sÜ, 2 th¹c sÜ vµ 10 ®¹i häc. VÒ tuæi b×nh qu©n lµ 46 tuæi/ng-êi. Vô Doanh nghiÖp ®-îc cÊu thµnh bëi 3 bé phËn: 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Bé phËn doanh nghiÖp Nhµ n-íc (DNNN) theo dâi t×nh h×nh cña c¸c DNNN, lµ ®Çu mèi tiÕp nhËn hå s¬, thÈm ®Þnh c¸c DNNN ®éc lËp cã vèn Ýt ®iÒu lÖ Ýt h¬n møc vèn dù ¸n nhãm A do c¸c Bé, ®Þa ph-¬ng ®Ò nghÞ thµnh lËp. Bé phËn nµy gåm 6 ng-êi do Vô phã NguyÔn V¨n Qu¶ng phô tr¸ch. §©y lµ bé phËn cã liªn quan rÊt nhiÒu trong qu¸ tr×nh c¶i c¸ch DNNN. Trong t-¬ng lai bé phËn nµy sÏ më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña m×nh. - Bé phËn ®¨ng ký kinh doanh cã chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®¨ng ký kinh doanh, thñ tôc nhËp d÷ liÖu vÒ ®¨ng ký kinh doanh tõ c¸c Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t- ë c¸c ®Þa ph-¬ng, cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. Bé phËn nµy gåm 6 ng-êi do Vô tr-ëng Lª V¨n ¢n phô tr¸ch. - Bé phËn -u ®·i ®Çu t- thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ khuyÕn khÝch ®Çu t- trong n-íc. Bé phËn nµy ho¹t ®éng tõ khi LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t- trong n-íc cã hiÖu lùc. Bé phËn nµy gåm 4 ng-êi do Vô phã NguyÔn Lª Trung phô tr¸ch. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn III T×nh h×nh ho¹t ®éng cña vô doanh nghiÖp I. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Vô Doanh nghiÖp trong thêi gian qua (Tõ 01/11/1995 ®Õn 17/01/2001). N¨m 1995: - Nghiªn cøu, dù th¶o c¸c v¨n b¶n ®Ó L·nh ®¹o Bé tr×nh Thñ t-íng ChÝnh phñ (CP) trong viÖc h-íng dÉn thi hµnh LuËt Doanh nghiÖp Nhµ n-íc (DNNN) theo sù ph©n c«ng cña Bé. - Phèi hîp víi c¸c Bé nghiªn cøu x©y dùng ph-¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp DNNN theo sù ph©n c«ng cña CP, tham gia ý kiÕn vÒ ph-¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp DNNN ë c¸c tØnh theo ChØ thÞ sè 500-TTg cña Thñ t-íng ChÝnh phñ. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tham m-u cho L·nh ®¹o Bé theo dâi viÖc thµnh lËp 17 Tæng C«ng ty theo Q§ 91 vµ c¸c Tæng C«ng ty theo Q§ 90 cña CP; th-êng xuyªn theo dâi, n¾m t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c DNNN, lµm thñ tôc thµnh lËp DNNN vµ bæ sung ngµnh nghÒ cho c¸c DNNN thuéc c¸c Bé, c¸c ngµnh ë TW. - TriÓn khai dù ¸n ®iÒu tra doanh nghiÖp trªn 2 ®Þa bµn: Hµ Néi vµ TP. Hå ChÝ Minh do OECF hç trî. Trªn c¬ së ®iÒu tra Vô ®· ph©n tÝch sè liÖu, ®¸nh gi¸, lËp b¸o c¸o vµ tæ chøc héi th¶o ®¸nh gi¸ sù thÝch øng cña doanh nghiÖp trong m«i tr-êng kinh tÕ míi. N¨m 1996: Vô ®· c¬ b¶n hoµn thµnh nhiÖm vô c«ng t¸c chuyªn m«n ®-îc giao, ®¸p øng yªu cÇu l·nh ®¹o cña Bé, c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph-¬ng vµ ®¬n vÞ c¬ së vÒ thµnh lËp doanh nghiÖp vµ ®¨ng ký kinh doanh; -u ®·i ®Çu t-. - Nghiªn cøu dù th¶o cña NghÞ ®Þnh cña CP h-íng dÉn thi hµnh LuËt DNNN theo sù ph©n c«ng cña l·nh ®¹o Bé, ®· ban 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hµnh NghÞ ®Þnh 50/CP ngµy 28/8/96; NghÞ ®Þnh 56/CP ngµy 02/10/96; Th«ng t- h-íng dÉn thi hµnh 2 NghÞ ®Þnh trªn. - Nghiªn cøu dù th¶o Th«ng t- h-íng dÉn thi hµnh N§29/CP vÒ thñ tôc ®Çu t- trùc tiÕp cña ng-êi ViÖt Nam ®-îc Bé ban hµnh 30/01/96. - Nghiªn cøu dù th¶o Th«ng t- h-íng dÉn ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi c¸c c«ng ty cho thuª tµi chÝnh t¹i ViÖt Nam, ®· ®-îc Bé ban hµnh 11/9/96. - Phèi hîp víi Ban chØ ®¹o Trung -¬ng vÒ ®æi míi doanh nghiÖp, tham gia ý kiÕn víi c¸c Bé, ngµnh x©y dùng ph-¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp DNNN cña tØnh thµnh phè theo ChØ thÞ 500-TTg cña CP, chuÈn bÞ v¨n b¶n ®Ó Bé tr-ëng phª duyÖt ph-¬ng ph¸p s¾p xÕp tæng thÓ DNNN cña 16/18 tØnh, thµnh phè theo uû quyÒn cña Thñ t-íng ChÝnh phñ. - Dù th¶o ch-¬ng tr×nh c¶i c¸ch DNNN n¨m 1996 ®· ®-îc Thñ t-íng ChÝnh phñ phª duyÖt ngµy 10/5/1996 phôc vô kÞp thêi cho viÖc gióp vèn ®ît II ch-¬ng tr×nh SAC. 20
- Xem thêm -