Tài liệu Quá trình hình thành và phát triển cong ty giay thuy khue

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt - kinh doanh giÇy dÐp. C«ng ty giÇy Thuþ khuª tõ khi ra ®êi cho ®Õn nay ®· liªn tôc ®Çu t- ph¸t triÓn ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña thÞ tr-êng, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi n-íc t¨ng thu nhËp, liªn tôc ph¸t triÓn theo kÞp víi sù ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. Sau khi chuyÓn ®æi c¬ chÕ tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù quanr lý cña nhµ n-íc. Mét nÒn kinh tÕ më cho phÐ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh v-ît ra khái biªn giíi quèc gia. Còng tõ ®ã mµ nã ®-a ra cho c«ng ty nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc. Lµ mét c¬ héi ®Ó cho c«ng ty më réng s¶n xuÊt, cã thÓ lùa chän vµ më réng thÞ tr-êng, t¨ng sè l-îng tiªu thô ®Ó tõ ®ã cã thÓ t¨ng doanh thu, t¨ng søc m¹nh cho c«ng ty, n©ng cao dÇn ®êi sèng cho c«ng nh©n, mang l¹i lîi Ých cho x· héi gãp phÇn x©y dùng vµ lµm giµu cho ®Êt n-íc. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng gÆp rÊt nhiÒu th¸ch thøc c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty trong n-íc vµ nhiÒu c«ng ty n-íc ngoµi. C«ng ty muèn ph¸t triÓn th× cÇn ph¶i ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu. ThÞ tr-êng quèc tÕ lµ m«i tr-êng ho¹t ®éng vµ lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. Song thÞ tr-êng quèc tÕ kh«ng hoµn toµn ®¬n gi¶n do sù t¸c ®éng m¹nh mÏ vµ réng lín cña rÊt nhiªï yÕu tè kh¸c nhau trong ®ã c¸c yÕu tè vÒ m«i tr-êng kinh doanh vµ th«ng tin ®ãng vai trß quan träng. Tõ ®ã vÊn ®Ò ®Æt ra lµ c«ng ty ph¶i xem xÐt ®¸nh gi¸ ®Ó ®-a ra ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn thÞ tr-êng. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ngI: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty giÇy thuþ khuª I/-Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty 1-LÞch sö h×nh thµnh c«ng ty C«ng ty giÇy thuþ khuª lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc Së c«ng nghiÖp Hµ Néi, ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 93/Q§UB ký ngµy 07/01/89 cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô lµ s¶ xuÊt,kinh doanh mÆt hµng giÇy dÐp c¸c lo¹i.§Þa chØ c«ng ty dÆt t¹i hai n¬i. -V¨n phßng dao dÞch c«ng ty: Sè 152phè Thuþ Khuª- QuËn t©y Hå- Hµ Néi -C¬ së s¶n xuÊt t¹i :Khu A2 -x· phó diÔn-huyÖn tõ liªm -Hµ Néi Víi viÖc ®Æt v¨n phßng vµ c¬ së vËt chÊt ë vÞ trÝ kh¸c nhau nh- vËy rÊt thuËn tiªn cho viÖc dao dÞch ,tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty cñng nh- nguån nh©n lùc dåi dµo cña c¸c vïng n«ng th«n l©n cËn vµo lµm viÖc t¹i thµnh phè. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cã thÓ ®-îc kh¸i qu¸t nh- sau: -§-îc thµnh lËp tõ th¸ng 4 n¨m 1989 theo quyÕt ®Þnh sè 93/Q§UB Ký ngµy 07/01/89 cña UBND thµnh phè Hµ Néi. Tªn doanh nghiÖp khi thanh lËp. XÝ nghiÖp GiÇy Thuþ Khuª Tr-íc ®©y , c«ng ty giÇy thuþ khuª chØ lµ mét ph©n x-ëng s¶n xuÊt cña c«ng ty giÇy th-îng ®×nh våi nhiÖm vô chñ yÕu lµ gia c«ng mò giÇy v¶i cho Liªn X«(cò) vµ mét sè n-íc §«ng ¢u. Ngoµi ra chØ s¶n xuÊt mét l-îng nhá s¶n phÈm giÇy v¶i, lo¹i cã gi¸ trÞ kinh tÕ thÊp ®Ó phuc vô thÞ tr-êng trong n-íc. Ban dÇu khi thµnh lËp, XÝ NghiÖp giÇy v¶i Thuþ Khuª cã 458 c¸n bé c«ng nh©n vªn vµ hai ph©n x-ëng s¶n xuÊt.Sè nhµ x-ëng hÇu hÕt lµ nhµ cÊp bèn,cò n¸t, 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 l¹c hËu ,s¶n xuÊt b»ng ph-¬ng ph¸p thñ c«ng ,s¶n l-îng chØ ®¹t trªn d-íi 400.000s¶n phÈm -Th¸ng 8n¨m 1993, ®Ó phï hîp víi tinh h×nh vµ nhiÖm vô míi trong viÖc phsats triÓn kinh tÕ,UBND thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh sè 258/Q§UB cho phÐp ®æi tªn xÝ nghiÖp giÇy v¶i thuþ khuª thµnh xÝ nghiÖp giÇy thuþ khuª vµ bæ sung thªm chøc n¨ng nhiÖm vô cho doanh nghiÖp . S¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt giÇy-dÐp xuÊt khÈu vµ mét sè s¶n phÈm kh¸c tõ da vµ cao su .Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ:Thuþ Khuª Shoes company(viÕt t¾t lµ JTK). Sau khi thµnh lËp l·nh d¹o c«ng ty ®· nhanh chãng tËp trung kiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý ®-a doanh nghiÖp tõng b-íc æn ®Þnh ph¸t triÓn s¶n xuÊt,chiÕm lÜnh thÞ tr-êng vµ v÷ng ch¾c v-¬n ra thÞ tr-êng thÕ giíi 2/-Chøc n¨ng,nhiÖm vô cña c«ng ty 2.1 Chøc n¨ng. Ho¹t ®éng kinh doanh ®éc lËp, tù ho¹ch to¸n trªn c¬ së lÊy thu bï chi vµ cã l·i. Khai th¸c nguån vËt t-, nh©n lùc tµi nguyªn cña ®Êt n-íc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu t¨ng thu ngo¹i tÖ gãp phÇn vµo c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n-íc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Chøc n¨ng s¶n xuÊt c¸c lo¹i giÇy dÐp vµ mét sè mÆt hµng kh¸c tõ da vµ cao su. Chøc n¨ng khinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. Ph¹m vi kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ. - XuÊt khÈu: GiÇy dÐp vµ mét sè mÆt hµng do c«ng ty s¶n xuÊt ra. - NhËp khÈu: vËt t-, nguyªn liÖu, m¸y mãc vµ thiÕt bÞ d©y chuyÒn phôc vô s¶n xuÊt cña c«ng ty. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2. NhiÖm vô. Lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt hµng tiªu dïng. C«ng ty giÇy Thuþ Khuª cã vai trß quan träng trong sù nghiÖp x©y dùng thñ ®« Hµ Néi vµ ngµnh giÇy da ViÖt Nam, thÓ hiÖn: -Thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së chñ ®«ng vµ tu©n thñ nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt . -Nghiªn cøu kh¶ n¨ng s¶n xuÊt , nhu cÇu thÞ tr-êng , kiÕn nghÞ vµ ®Ô xuÊt víi së c«ng nghiÖp Hµ Néi gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò v-íng m¾c trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. -Tu©n thñ luËt ph¸p nhµ n-íc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu vµ giao dÞch ®èi ngo¹i nghiªm chØnh thùc hiÖn cam kÕt trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th-¬ng vµ c¸c hîp ®ång liªn quan ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. -Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ®ång thêi tù t¹o nguån vèn cho nsanr xuÊt khinh doanh ,®Çu t- më réng ®æi míi trang thiÕt bÞ ,tù bï ®¾p chi phÝ, tù c©n ®èi xuÊt nhËp khÈu, ®¶m b¶o thùc hÖn s¶n xuÊt khinh doanh cã l·i vµ hoµn thanh nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ n-íc. 3/.C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty - Chøc n¨ng vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn . -Ban gi¸m ®èc gåm: +Tæng gi¸m ®èc +Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt +Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh -HÖ thèng phßng ban gåm: +Phßng tæ chøc 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +Phßng tµi vô kÕ to¸n +Phßng khinh doanh xuÊt nhËp khÈu +Phßng cung øng vËt t+Phßng c¬ n¨ng +Phßng kü thuËt -Ba x-ëng s¶n xuÊt chÝnh: X-ëng Chiarminh,Yenkee,Thuþ Khuª -Mét trung t©m th-¬ng m¹i vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ: 152 T©y Hå Hµ Néi M« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty lµ m« h×nh trùc tuyÕn - chøc n¨ng. §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc c«ng ty sau ®ã ®Õn c¸c phong ban nghiÖp vô vµ sau cung lµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc. II/-Vµi nÐt vÒ ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ cña c«ng ty. 1/.NhËn ®Þnh chung vÒ ho¹t ®éng XNK. ThÞ tr-êng thÕ giíi lµ mét tæng thÓ rÊt phøc t¹p, sù thµnh c«ng trong kinh doanh phÇn lín phô thuéc vµo kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cã gi¸ trÞ sö dông cao chø kh«ng phô thuéc vµo tiÒm n¨ng nguyªn liÖu trong n-íc. HiÖn nay c¸c s¶n phÈm giÇy dÐp cña viÖt nam cßn yÕu vÒ chÊt l-îng vµ mÉu m· , ch-a thùc sù ®¸p øng ®-îc nhu cÇu kh¾t khe cña thÞ tr-êng thÕ giíi . Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy lµ do c¸c doanh nghiÖp cßn bÞ ¶nh h-ëng bëi c¬ chÕ cò , kh«ng cã nh÷ng ®æi míi trong s¶n xuÊt kinh doanh, mÆt kh¸c do nhµ n-íc ta ch-a chó träng ph¸t triÓn mét c¸ch ®óng møc tíi mÆt hµng giÇy dÐp xuÊt khÈu, mét thÕ m¹nh cña ViÖt Nam. 2/.C¸c ®èi t¸c n-íc ngoµi. Cho ®Õn nay ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña thÞ tr-êng vµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ë thÞ tr-êng trong n-íc còng nh- thÞ tr-êng n-íc ngoµi . Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó cã thÓ t¨ng nguån vèn ®Çu t- vµ ¸p dông c«ng nghÖ míi vµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ c«ng ty ®½ hîp t¸c víi ®èi t¸c n-íc ngoµi nh- §µi Loan,Th¸i Lan ®Ó më réng s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l-îng cña s¶n phÈm. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng S¶n XUÊt kinh doanh , qu¶n lý cña c«ng ty I/. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty giÇy Thuþ Khuª 1. TiÒm lùc cña c«ng ty 1.1. Nguån nh©n lùc: Trong nh÷ng n¨m qua ,lùc l-îng lao ®éng cña c«ng ty kh«ng ngõng lín m¹nh c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng . C«ng ty ®· ®¶m b¶o ®-îc cho gÇn 2.100 ng-êi c¸n bé c«ng nh©n viªn cã viÖc lµm æn ®Þnh thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi gÇn 700.000 ®ång/th¸ng/ 1ng-êi. Tæng sè lao ®éng hiÖn nay cña c«ng ty lµ 2092 ng-êi trong ®ã 87% lùc l-îng cña c«ng ty lµ nh÷ng ng-êi trÎ , khoÎ cã kiÕn thøc v¨n ho¸ ,tiÕp thu tèt c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn lµ 1925 ng-êi chiÕm 92% tæng sè lao ®éng . HÇu hÕt c«ng nh©n cña c«ng ty ®· ®-îc qua líp ®µo t¹o dµi h¹n hoÆc ng¾n h¹n cña ngµnh .Sè c«ng nh©n cã tr×nh ®é tay nghÒ bËc 6/7 lµ 106 c«ng nh©n chiÕm 5,06%, tr×nh ®é bËc 5/7 lµ 129 c«ng nh©n chiÕm 6,17%, tr×nh ®é tay nghÒ bËc 3/7 lµ 413 ng-êi chiÕm 19,75%. Sè cßn l¹i lµ lao ®éng thñ c«ng ®· qua líp ®µo t¹o tay nghÒ tõ 3 ®Õn 6 th¸ng , do c«ng ty tæ chøc . Sè lao ®éng gi¸n tiÕp lµ 167 ng-êi chiÕm 8% tæng sè lao ®éng toµn c«ng ty trong ®ã 107 ng-êi ®· tèt nghiÖp ®¹i hoc , 54ng-êi ®· tèt nghiÖp trung cÊp hoÆc s¬ cÊp. 1.2. Nguån tµi chÝnh Vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt Nguån tµi chÝnh: Vèn ho¹t ®éng cña c«ng ty kh«ng nh÷ng ®-îc b¶o tån mµ tiÕp tôc t¨ng qua mçi n¨m , n¨m 1991 tæng sè vèn ho¹t ®éng cña c«ng ty ch-a ®Çy 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1 tû ®ång . §Õn nay cã gÇn 40 tû ®ång gåm tµi s¶n vµ vèn ho¹t ®éng (gÊp 80 lÇn so víi 1989) trong ®ã : .+ Vèn ng©n s¸ch cÊp :11.271.321.000 ®ång +Vèn vay :19.269.187.000 ®ång + Vèn tù bæ sung : 1.658.217.000 ®ång C¬ së vËt chÊt . Lµ mét doanh nghiÖp s¶ xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ,h¬n n÷a lµ mét doanh nghiÖp trÎ míi ®-îc thµnh lËp víi nhiÖm vô ®Æc thï lµ s¶n xuÊt kinh doanh giÇy dÐp ,mét mÆt hµng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo yÕu tè thêi tiÕt, khÝ hËu,thêi trang, thÞ yÕu ng-êi tiªu dïng ... Song c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®Çu t- nhµ x-ëng n¸y mãc thiÕt bÞ ph¸t triÓn quy m« s¶n xuÊt ®-îc c«ng ty rÊt chó träng , cô thÓ: §· x©y dùnh trªn 30.000 m2 nhµ x-ëng cao r¸o tho¸ng m¸t , mua s¾m bæ sung 4 d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÇy v¶i , 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÇy da n÷ thêi trang , m¸y mãc thiÕt bÞ nhËp tõ Hµn Quèc , §µi Loan.. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ngI-1.2 :-§Çu t- ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt N¨m Sè d©y chuyÒn s¶n xuÊt S¶n phÈm s¶n xuÊt (®«i) 1997 6 2.416.000 1998 6 3.000.000 1451 12.500 4.000.000 1.976 20.000 2092 30.000 1999 2000 12 Tæng sè lao ®éng (ng-ëi) DiÖn tÝch nhµ x-ëng (m2) 12.000 Qua b¶ng trªn ta thÊy c«ng ty ®· m¹nh d¹n tËp trung ®Çu t- ®æi míi c«ng nghÖ s¶ xuÊt nhÇm n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y , c«ng ty ®½ c¶i tiÕn vµ n©ng cao ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®èi víi c¸c phßng ban nghiÖp vô nh©n viªn ®-îc lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn kh¸ tèt : cã ®Çy ®ñ thiÕt bÞ v¨n phong kÓ c¶ hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, c¸c phßng ban ®Òu cã m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é . §èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ,c«ng nh©n ®-îc lµm viÖc trong m«i tr-êng an toµn, cã ®ñ hÖ thèng ¸nh s¸ng, qu¹t m¸y, cã ®Çy ®ñ m¸y mãc chuyªn dông thay thÕ cho c«ng nh©n nh÷ng c«ng viÖc vµ thao t¸c nÆng nhäc. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. M«i tr-êng kinh doanh cña c«ng ty giÇy thuþ khuª 2.1. C¸c ®èi t¸c chñ yÕu mµ c«ng ty xuÊt khÈu sang (Nhãm2) -coop italia consorzio nazionable non alimentary 50019 sesto gmbh jurgen kimmek hagener str.85-87 d-58099 hagen fiorentino (fi) via bruschi 126 -alcampo avenida santiago de campostela sur n/n madrid spain. -dresco service gestion bp 3694382 bonneuil sur marne cedex france. -the footwear studio dren the heaven 33433 pb nieuwegein holland. -olly’ s import inc., 103 forest avenue river forest il 6035 usa -idana schuhe germany. -aigle international bp 755,86107 chatellerau cedex france -siplec 52 rue camille de smoulins 92451 issy-les-mounline aux france -vroom en dreesmann spakler weg 52 1096 ba amsterdam holland. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Sub shoe diffusion 7 central boulvaro fisher mans bendvic 3207 newzealnd -target australia pty. Ltd 12-14 thomson road nort geelong victoria 3215 austrlia. -hengst footwear broeklagen 8,8331 tj steenwijk the neitheirland. -new import & export s.r.l via postumia 29,31100 treviso italy. -denis crowe footwear dty ltd., 51 cumberland ave collaroy australia. -anbao distribucion s.a poligono industrial ugaldeto s/n20180 spain. -faigrounds int’ l corp 5th fl., no 61, chungshan rorth rd., sec.2 taiwan. -baur vesan gmbh+co bahnof str 10 96224 burgkun standt germany -j.luethi+co.jlco schume jlcowegch-3400 burdorf -thuþ sü -kaufring ag kieshecker weg 100 40468 dusseldeff germany. C¸c c«ng ty n-íc ngoµi th-êng xuyªn cã ®¬n ®Æt hµng cho c«ng ty: Nhãm1 ( th«ng th-êng hä göi c¸c mÉu hµng qua internet vµ yªu cÇu c«ng ty x¸c nhËn Confirmation sample ). -Melcosa vieetnam 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 room 1093-1910,19 fwingshan tower 173 desvouroad central hongkong -novi footwear-(fe) gateway,habour citi dte 25-27 ltd. 802 calton towerII the tsimsha tsvi rd hongkong. -new allied commercial ltd. Rm 2812-18, shuion on centre 6-8 habour rd wanchai, hongkong -chanon worldwide co.,ltd. 29/28 soi charonnakorn 12, charonnakorn road klong sarn bangkok 10600 thailand -goldstone corporation dae hantong woon build suide #304 1211 runj choryangdong dongku pusa korea -foot tech international co.,ltd roon 721a ocean centre harbour citi tsimshatsui hongkong -intermedium footwear intermedium bv debbmeerstraat 10-14 p.o. box 307 2130aj hoos ddorp neitherlands Mét sè nguyªn phô liÖu mµ c«ng ty ph¶i nhËp tõ n-íc ngoµi th«ng th-êng : -synthetic pricipitated silicahisil 255gl (oxit silic) -titannium dioxide lotus brand (§i«xit TITAN-Nh·n hiÖu LOTUS) §-îc nhËp tõ LINER (FAR EAST) PTE LTD 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 133 CECIL STREET #03-01 KECKSENG -TOWER SINGAPORE 09535 -Cao su tæng hîp SBR 1052 ®-îc nhËp tõ c«ng ty th-¬ng m¹i HUYNDAI 140-2 KYE-DONG, CHONGRO-KU,SCOUL,KOREA 2.2 VÒ nguyªn liÖu s¶n xuÊt s¶n phÈm : Nh÷ng n¨m gÇn ®©y , v¶i sîi trong n-íc cã nhiÒu tiÕn bé vÒ chÊt l-îng ®· ®¸p øng ®-îc phÇn nµo nhu cÇu v¶i cã chÊt l-¬ngj cao ®Ó phôc vô hµng xuÊt khÈu. Nguyªn liÖu gåm cã cao su tù nhiªn , cao su tæng hîp CaCO3, v¶i b¹t , v¶i phin dï , kho¸ , ®Õ vµ c¸c lo¹i ho¸ chÊt.§-îc cung cÊp tõ c¸c ®¬n vÞ sau: C¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c vµ v¶i ®-îc nhËp tõ c¸c ®èi t¸c trong n-íc Tªn ®èi t¸c ®Þa chØ -C«ng ty dÖt VÜnh phóc -Doanh nghiÖp t- nh©n Kim Anh nGuyªn liÖu V¶i V¶i bß,chun -ViÖn c«ng nghÖ X¹ hiÕm KÌm trong -Doanh nghiÖp t- nh©n S¬n Hµ Baob× -C«ng ty TNHH vËn t¶i Duyªn H¶i -C«ng ty TNHH ViÖt Th¾ng Than tr¾ng ,ti tan,cao su -Tæ hîp t¸c VÜnh Long -Tæ hîp t¸c TiÕn Dòng -TriÒu phóc T©n triÒu Thanh tr× Hµ Néi -C«ng ty dÖt v¶i c«ng nghiÖp Hµ Mai ®énh HBT Hµ Néi Néi _C«ng ty dÖt 19/5 253 NguyÔn huy T-ëng Thanh xu©n Hµ Néi -Tæ hîp t¸c dÖt Thanh C-êng X· V©n Canh Hoµi §øc Hµ t©y -Tæ hîp t¸c dÖt T©n lËp: T©n lËp §an Ph-îng Hµ 12 D©y giµy c¸c lo¹i V¶i V¶i V¶i V¶i,nhuém Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Hîp t¸c x· dÖt may Kinh B¾c: -C«ng ty TNHH TrÝ Nh©n: -Tæ hîp t¸c§øc Minh T©y Tiªn giang Tiªn S¬n Hµ B¾c 08 TrÇn Phó Hµ ®«ng :§¹i Mç Tø Liªm Hµ Néi -C«ng ty TNHH Ph-¬ng nam Thanh Xu©n Hµ Néi -C«ng ty Ho¸ dÇu Hµ Néi : 1 Kh©m thiªn §èng §a Hµ Néi 324 NguyÔn thÞ Chiªn Hoµn KiÕm Hµ Néi 378 Minh Khai HBT Hµ Néi TP §µ N½ng -Tæ hîp t¸c Hoang Ba : -Coats Total Phong Phó: -C«ng ty cao su §µ N½ng V¶i TÈy,nhuém v¶i nhuém §Õ D©y giµy X¨ng c«ng nghÖp OZE ChØ Cao su -C«ng ty TNHH- TM Kh¸nh D17 NguyÔn Hång §µo Keo båi cøng Huy: T©n B×nh TP HCM v¶i -C«ng ty TNHH ViÖt C-êng: 248 V¨n Ch-¬ng Kh©m Thªu Thiªn Hµ Néi -C«ng ty TNHH V¹n Thµnh : 40 NguyÔn V¨n Cõ Gia Mót xèp L©m Hµ Néi -Cöa hµng KDTH sè 2-C«ng ty §øc giang Gia L©m Hµ Ho¸ chÊt ho¸ chÊt BTM Néi -Doanh nghiÖp t- nh©n TM 316/4 Quèc lé 1A B×nh §«ng Nam : ch¸nh TP HCM -C¬ së Phóc Thµnh : 176/34 Hoµ B×nh T©n Mót xèp cao B×nh TP HCM su,keo Latex -C«ng ty TNHH TM Phó ThÞnh 441/20 NguyÔn §×nh ChiÓu Q.3 TP HCM -Tæ T-¬ng Lai : Ph-êng Gi¸p B¸t HBT Hµ Néi 300 B¹ch Mai HBT Hµ Néi 13 Ho¸ chÊt c¸c lo¹i Bét nhÑ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nguån nguyªn liÖu nhËp tõ n-íc ngoµi HiÖn nay c«ng ty ph¶i nhËp toµn bé ho¸ chÊt phôc vô cho s¶n xuÊt tõ n-íc ngoµi(§µi Loan, Hµn Quèc). §©y lµ mét khã kh¨n cña c«ng ty vµ ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt giÇy v× ho¸ chÊt trong n-íc kh«ng ®ñ tiªu chuÈn chÊt l-îng cho ngµnh s¶n xuÊt giÇy. V× nhËp khÈu nªn gi¸ ho¸ chÊt t-¬ng ®èi cao, ®«i khi cßn phô thuéc vµo thêi gian, kh«ng ®¶m b¶o tiÕn ®é. Bªn c¹nh ®ã ho¸ chÊt ®-îc nhËp khÈu lµ do ®èi t¸c cung cÊp ho¸ chÊt c«ng ty chØ gia c«ng. §©y lµ thiÖt thßi lín cña c«ng ty. B¶ng Nguån nguyªn liÖu nhËp tõ n-íc ngoµi §¬n vÞ tÝnh: USD Tªn hµng 1997 1998 1999 1.508.230 1.149.880 1.027.970 Ho¸ chÊt 962.700 1.657.180 1.724.356 NVL kh¸c 738.070 574.940 683.219 3.209.000 3.382.000 3.435.545 V¶i, gi¶ da Tæng NVL NK Qua b¶ng trªn ta thÊy xu h-íng t¨ng gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu lµ rÊt râ rÖt, së dÜ nh- vËy lµ do mét sèng nguyªn nh©n sau: - Do yªu cÇu chÊt l-îng hµng xuÊt khÈu, do vËy ph¶i nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm. - ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng mua hµng cung c¸ap nguyªn vËt liÖu. - Do vËt liÖu trong n-íc kh«ng ®ñ ®¸p øng c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng. ViÖc nhËp khÈu hÇu hÕt c¸c ho¸ chÊt tõ n-íc ngoµi ®· lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty t¨ng t-¬ng øng lµm gi¶m lîi thÕ c¹nh tranh so víi c¸c ®èi thñ n-íc ngo¹i kh¸c trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * §èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c c«ng ty s¶n xuÊt giµy xuÊt khÈu trong n-íc nh- Th-îng ®×nh , Th¨ng long, Bitis...vµ c¸c c«ng ty giµy xuÊt khÈu cña c¸c n-íc trong khu vùc ASEAN nh- Thailan, Indonesia, Malaixia... Nh- vËy, ta cã thÓ h×nh dung m«i tr-êng Ho¹t ®éng cu¶ c«ng ty nh- sau: Së c«ng nghiÖp Hµ Néi C«ng ty giµy thuþ khuª Nhãm3 Nhãm 2 XN1 XN2 XN3 Nhãm1 ®èi thñ c¹nh tranh  ThÞ tr-êng xuÊt khÈu chÝnh cña c«ng ty: Tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u quan träng nhÊt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt khinh doanh cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi doanh nghiÖp. Ngay tõ khi míi thµnh lËp cho ®Õn nay, JTK lu«n coi träng kh©u tiªu thô s¶n phÈm sao cho tiªu thô ®-îc nhiÒu nhÊt, cã hiÖu qu¶ nhÊt mµ vÉn chiÕm lÜnh më réng ®-îc thÞ tr-êng. Sau thêi kú t×nh h×nh thÕ giíi nh÷ng n¨m ®Çu thËp kû 90 cã biÕn déng lín: Liªn X« vµ §«ng ¢u tan r· thÞ tr-êng xuÊt khÈu chñ yÕu cña c«ng ty kh«ng cßn n÷a. NhËn thøc ®-îc t×nh h×nh ®ã cïng víi c¸c c«ng ty kh¸c, c«ng ty gÇy Thuþ 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khuª ®· kh«ng ngõng ®Èy m¹nh ®æi míi s¶n xuÊt t×m kiÕm b¹n hµng míi. Nhê vËy mµ trong nh÷ng n¨m qua khèi l-îng vµ thÞ phÇn xuÊt khÈu cña c«ng ty kh«ng ngõng ®-îc më réng sè l-îng ®¬n ®Æt hµng mµ c«ng ty cã ®-îc ngµy cµng t¨ng. NÕu tr-íc ®©y s¶n phÈm cña c«ng ty chØ chñ yÕu cã m¾t ë Liªn X« vµ §«ng ¢u th× nay s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã mÆt trªn 20 n-íc víi c¬ cÊu thÞ tr-êng xuÊt khÈu qua b¶ng sau. B¶ng: ThÞ tr-êng xuÊt khÈu Tªn n-íc 1997 1998 1999 Gi¸TrÞ XK Tû träng Gi¸TrÞ XK Tû träng Gi¸TrÞ XK Tû träng 1000$ % 1000$ % 1000$ % T©y ¢u 3370,7 3370,7 3370,7 3370,7 3370,7 3370,7 §øc 1713,2 1713,2 1713,2 1713,2 1713,2 1713,2 Ph¸p 480,6 480,6 480,6 480,6 480,6 480,6 Anh 327 327 327 327 327 327 Ai Len 330,6 330,6 330,6 330,6 330,6 330,6 BØ 110,8 110,8 110,8 110,8 110,8 110,8 Hy L¹p 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 Hµ Lan 172,8 172,8 172,8 172,8 172,8 172,8 ¸o 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 Bå §µo Nha 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 Thuþ Sü 32 32 32 32 32 32 PhÇn Lan 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 281,6 281,6 281,6 281,6 281,6 176 176 176 176 176 OXTRALIA 105,6 105,6 105,6 105,6 105,6 105,6 Tæng céng 3652,3 3652,3 3652,3 3652,3 3652,3 ThÞ tr-êng 281,6 kh¸c Canada 176 3652,3 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nguån b¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh c¸c n¨m 1997- 1999 JTK. Qua b¶ng trªn ta thÊy thÞ tr-êng xuÊt khÈu cña c«ng ty lµ kh¸ nhiÒu, khèi l-îng xuÊt khÈu hµng ho¸ ë mçi thÞ tr-êng lµ nhá, lÎ c¬ héi t×m kiÕm lîi nhuËn thÊp, c¸c chi phÝ phôc vô xuÊt khÈu cao. Vµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y thÞ tr-êng EU lu«n lµ thÞ tr-êng chÝnh cña c«ng ty, thÞ tr-êng nµy lu«n chiÕm tû träng lín trong doanh thu xuÊt khÈu cña c«ng ty lu«n lín h¬n 90% vµ kh«ng ngõng t¨ng qua c¸c n¨m: 1997: 92,3%; 1998: 94%; 1999: 96,87%. trong thÞ tr-êng EU c¸cb¹n hµng lín cña c«ng ty lµ chñ yÕu c¸c n-íc: §øc, Anh, Ph¸p. 3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh c«ng ®¸ng khÝch lÖ . C«ng ty giÇy thuþ khuª kh«ng ngõng ®æi míi mét c¸ch toµn diÖn c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u, c¶ vÒ sè l-îng lÉn chÊt l-îng, c¶ vÒ quy m« tæ chøc ®Õn c«ng nghÖ khoa häc kü thuËt . MÆc dï ho¹t ®éng kinh doanh trong ®iÒu kiÖn hÕt søc khã kh¨n eo hÑp vÒ vèn , thÞ tr-êng biÕn ®éng, c¹nh tranh gay g¾t .Nh-ng c«ng ty ®· n¨ng ®éng trong viÖc thùc hiªn ®-êng lèi , chiÕn l-îc ®ung ®¾n . KÕt qña cho thÊy doanh sè t¨ng mçi n¨m vµ ®ång thêi lµ viÖc gi¶m chi phÝ vµ t¨ng lîi nhuËn. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ngI-3 : kÕt qña s¶n xuÊt kinh doanh ChØ tiªu §VT 1998 1999 2000 Tû lÖ % 99/98 2000/99 1.Sès¶n phÈm s.suÊt 1000®«i 3100 3267 3372 105,82 103,21 2.Tæng doanh thu tr.®ång 74090 88201 99330 119,04 112,62 trong ®ã :DT XK tr.®ång 71339 85333 94401 3.Tæng chi phÝ tr.®ång 73219 86745 96545 118,47 111,29 Trong ®ã CFcho XK tr.®ång 70575 83966 91985 4.Tæng nép n. s¸ch tr.®ång 952 1022 1235 107,35 120,84 5.Tæng lîi nhuËn tr.®ång 871 1456 1550 167,16 106,45 Trong ®ãLNcho XK tr.®ång 764 1367 1416 Tû lÖLNXK/tængLN % 87,7 93,88 91,35 6.Lao ®éng ng-êi 1451 1976 2092 7.ThËpnhËpBQ/ng-¬× 1000® 596 620 643 104,02 103,71 Qua b¶ng trªn ta thÊy mÆc dï 3 n¨m qua lµ nh÷ng n¨m cã nhiÒu thay ®æ, khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc , c¹nh chanh gay g¾t ;n¨m 1999 thiªn tai lò lôt, thùc hiÖn hai luËt thuÕ míi: thuÕ VAT, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ; n¨m 2000 chÝnh phñ khuyÕn khÝch ®Çu t-, d¸n tem mét sè hµng c«ng nghiÖp , ®iÒu chØnh thuÕ nhËp khÈu , thuÕ VAT.So víi sù cè g¾ng cña b¶n th©n , JTK vÉn ®¶m b¶o duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh cã hiÖu qu¶ . Doanh thu hµng n¨m kh«ng ngõng t¨ng víi tû lÖ lu«n lín h¬n 10% (n¨m sau so víi n¨m tr-íc). 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.S¶n l-îng , c¬ cÊu s¶n phÈm: S¶n l-îng s¶n xuÊt cña c«ng ty kh«ng ngïng t¨ng lªn tõ 1.800.000 ®«i (1996) ®Õn 4.000.000 ®«i (1999). S¶n phÈm cña c«ng ty tõ chç chØ cã mÆt ë thÞ tr-êng nhá hÑp nay ®· cã trªn 20 n-íc trªn thÕ giíi . Gi¸ trÞ xuÊt khÈu chiÕm gÇn 90% doanh thu hµng n¨m. B¶ngI-4: C¬ cÊu mÆt hµng cña c«ng ty giÇy Thuþ Khuª. Tªn mÆt hµng 1998 1999 2000 Sèl-îng TØ träng Sèl-îng TØ träng Sèl-îng TØ träng 1000®«i % 1.GiÇy v¶i XK c¸c 1.760 1000®«i % 1000®«i % 86,77 1.942 59,44 1.751 51,93 35,48 1.120 34,43 1.100 32,62 7,74 205 6,27 468 13,87 100 3.267 100 3.372 100 lo¹i 2.GiÇy dÐp n÷ gi¶ 1.100 da XK c¸c lo¹i 3.GiÇy v¶i tiªu thô 240 néi ®Þa Tængc¸c lo¹i GiÇy 3.100 dÐp Nh- vËy , qua b¶ng c¬ cÊu xuÊt khÈu s¶n phÈm t¹i c«ng ty giÇy Thuþ Khuª ta thÊy r»ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tËp trung gÇn 90%dµnh cho xuÊt khÈu chØ cã 10% dµnh cho néi ®Þa .Ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu tËp trung chñ yÕu vµo giÇy xuÊt khÈu chiÕm h¬n 50% tû träng trong c¸c mÆt hµng vµ giÇy 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dÐp gi¶ da xuÊt khÈu chiÕm trªn 30% tØ träng c¸c mÆt hµng chØ cã gÇn 10% cho giÇy v¶i tiªu thô néi ®Þa . §©y lµ nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng mµ c«ng tû s¶n xuÊt trong nhiÒu n¨m qua . T¹i c«ng ty giÇy Thuþ Khuª tuy kh«ng cã c¸c lo¹ giÇy thÓ thao vµ giÇy nam kh¸c song ®Ó bï ®¾p cho sù thiÕu hôt ®ã C«ng ty giÇy Thuþ Khuª ®· t¹o ra nhiÒu mÉu m· trong cïng mét lo¹i hµng . VÝ dô nh- trong s¶n xuÊt giÇy v¶i c«ng ty ®· thiÕt kÕ nhiÒu lo¹i mÉu kh¸c nhau víi nhiÒu mµu , chÊt v¶i vµ phô liÖu kh¸c mhau. *Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶ xuÊt cña c«ng ty Tõ ngµy t¸ch ra víi nh÷ng d©y chuyÒn cò kü l¹c hËu kh«ng thÝch øng , C«ng ty ®· t×m h-íng ®i ®Çu t- t×m ®èi t¸c lµm ¨n kÝ kÕt hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ mua s¾m m¸y mãc . hiÖn nay d©y chuyÒn s¶n xuÊt chñ yÕu c«ng ty nhËp tõ §µi Loan, Hµn Quèc phï hîp víi c¸c ho¹t ®éng s¶ xuÊt vµ kü thuËt ë C«ng ty. Quy tr×nh s¶ xuÊt t¹i C«ng ty gåm: * ThiÕt kÕ mÉu m· s¶n phÈm: §©y lµ b-íc rÊt quan träng ®Ó s¶n phÈm ®-îc chÊp nhËn trªn thÞ tr-êng . Dùa trªn ®¬n ®Æt hµng , nhu cÇu thÞ yÕu thÞ tr-êng Phßng kü thuËt sÏ thiÕt kÕ mÉu m· s¶n phÈm . Ban ®Çu mÉu m· ®-îc thiÕt kÕ dùa trªn c¸c ®¬n ®Æt hµng cña Anh, ý, Hµn Quèc... Song sau nµy , C«ng ty ®· cho ra ®êi mét lo¹t c¸c mÉu m· chÝng do c«ng ty s¸ng t¹o ra ®-îc b¹n hµng n-íc ngoµi -a chuéng FOOTECH, MELCOSA, CHANON, WORLDWIDE Co.Lmt,NOVI,INTERMEDIUM. 20
- Xem thêm -