Tài liệu Quá trình hình thành và phát triển công ty du lịch dịch vụ hà nội

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o tæng hîp I / Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi – Toserco ®-îc thµnh lËp vµo ngµy 14/4/1988 theo quyÕt ®Þnh sè 1625 – Q§/VB cña UBND thµnh phè Hµ Néi. TÝnh ®Õn nay c«ng ty ®· ®i vµo ho¹t ®éng ®-îc 12 n¨m, víi lÞch sö chØ lµ mét kho¶nh kh¾c nh-ng ®èi víi c«ng ty qu¶ lµ mét chÆng ®-êng dµi víi nh÷ng b-íc th¨ng trÇm qua tõng giai ®o¹n ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty cã thÓ chia lµm 3 giai ®o¹n sau : a. Giai ®o¹n 1 ( 1988-1989) Hµ Néi - Toserco ra ®êi trªn c¬ së s¸t nhËp c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Hµ Néi vµ kh¸ch s¹n Th¨ng Long ( thuéc UNIMEX) lµ kh¸ch s¹n duy nhÊt ë Hµ Néi ®ãn ®-îc kh¸ch quèc tÕ lóc bÊy giê 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 .Ngoµi ra trùc thuéc c«ng ty cßn cã 5 kh¸ch s¹n n÷a: lµ kh¸ch s¹n §ång lîi, Phïng h-ng, Long Biªn, Gi¶ng Vâ, Chi L¨ng, hai xÝ nghiÖp c¾t tãc I& II vµ tr¹m cung øng vËt t- . Sau khi thµnh lËp, c«ng ty ®· tiÕn hµnh chÊn chØnh, s¾p xÕp l¹i tæ chøc, gi¶m nhÑ biªn chÕ gi¸n tiÕp, gi¶i thÓ tæ chøc trung gian tr¹m cung øng vËt t-, thËm chÝ dêi trô së vÒ sè 8 – T« HiÕn Thµnh nh-êng ®Þa ®iÓm thuËn lîi cho nhµ hµng H-¬ng Sen. §Õn nay sè 8 – T« HiÕn Thµnh vÉn lµ trô së chÝnh cña c«ng ty. b. Giai ®o¹n 2 (1990 – 1993) NhËn thÊy kh«ng thÓ duy tr× c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung v× ®· h¹n chÓ kh¶ n¨ng tù chñ kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty ®· m¹nh d¹n thùc hiÖn ph©n cÊp qu¶n lý vµ chuyÓn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc tõ h¹ch to¸n b¸o sæ sang h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. M¶ng ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh lóc nµy cßn ch-a ®-îc quan t©m. §Õn ®Çu n¨m 1991, phßng du lÞch ®-îc thµnh lËp. §Çu n¨m 1993 t¸ch khái Toserco vµ thµnh lËp trung t©m ®iÒu hµnh h-íng dÉn vµ vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch. Cïng thêi ®iÓm nµy, kh¸ch s¹n BSC sau 8 th¸ng khëi c«ng vµ x©y dùng ®· ®-îc ®-a vµo khai th¸c, sö dông vµ ®· ph¸t huy hiÖu qu¶. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hµ Néi Toserco còng lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®Çu tiªn liªn doanh víi n-íc ngoµi vµ lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ cã nhiÒu dù ¸n thµnh c«ng, hiÖu qu¶ cao so víi ®ång vèn ®Çu t- . C¸c liªn doanh cña Hµ Néi Toserco trong giai ®o¹n nµy lµ c«ng ty Mansfield Toserco, kh¸ch s¹n Hµ Néi, kh¸ch s¹n Horison, kh¸ch s¹n SAS, kh¸ch s¹n Hilton Opera ( ®· bµn giao ®èi t¸c cho kh¸ch s¹n §ång lîi ) c. Giai ®o¹n 3 (1994- nay) Sau thêi kú t¨ng tr-ëng nhanh, toµn ngµnh du lÞch ph¶i ®-¬ng ®µu víi khã kh¨n míi nh- l-îng kh¸ch gi¶m, ®Çu vµo t¨ng cao, sù c¹nh tranh...Trong bèi c¶nh ®ã c«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi vÉn kiªn c-êng trô v÷ng vÞ thÕ cña m×nh trªn th-¬ng tr-êng ( tuy nhiªn víi tèc ®é t¨ng tr-ëng chËm h¬n tr-íc). Trung t©m ®iÒu hµnh h-íng dÉn vµ v©n chuyÓn kh¸ch du lÞch sau mét n¨m ®×nh trÖ ®· ®-îc kh«i phôc l¹i b»ng viÖc mêi «ng Lª §¹i T©m ë Vòng Tµu ra lµ gi¸m ®èc trung t©m . §Õn nay ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh ®· ph¸t triÓn rÊt tèt, ®ang lµ nguån thu chÝnh cña Hµ Néi Toserco víi viÖc tæ chøc vËn chuyÓn, ®ãn tiÕp 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam vµ ®-a kh¸ch ViÖt Nam ®i du lÞch trong vµ ngoµi n-íc. II/ M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc: 1 . M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp hiÖn nay ®-îc biÓu hiÖn trong s¬ ®å d-íi ®©y: Hµ Néi - Toserco KS liªn doanh SAS C¸c phßng ban nghiÖp vô Trung t©m kinh doanh nhµ Liªn doanh Mansfield Liªn doanh Mansfield Kh¸ch s¹n BSC TT ®iÒu hµnh h-íng dÉn DL XÝ nghiÖp dÞch vô du lÞch Du thuyÒn T©y Hå KS Liªn doanh Hµ Néi Chi nh¸nh TP Hå ChÝ Minh C¸c v¨n phßng ®¹i diÖn HÖ thèng c¸c ®¹i lý, ®iÓm b¸n tour t¹i Hµ Néi vµ c¸c ®Þa ph-¬ng kh¸c 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chøc n¨ng nhiÖm vô c¸c bé phËn trong c«ng ty: Hµ Néi Toserco lµ doanh nghiÖp Nhµ N-íc chÞu sù qu¶n lý vµ chØ ®¹o chÆt chÏ cña UBND thµnh phè Hµ Néi. §©y lµ mét c«ng ty du lÞch ®· cè nhiÒu n¨m kinh nghiÖm vµ uy tÝn ®èi víi trong n-íc vµ quèc tÕ. Hai chøc n¨ng chÝnh cña c«ng ty lµ trùc tiÕp kinh doanh vµ qu¶n lý nhµ n-íc c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. C¸c bé phËn cã chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ nh- sau: Phã tæng gi¸m ®èc thø nhÊt trùc tiÕp qu¶n lý l·nh ®¹o trung t©m dÞch vô nhµ, kh¸ch s¹n BSC . + Trung t©m dÞch vô nhµ : Qu¶n lý vµ cho thuª hai khu nhµ 33B vµ 34 B t¹i Kim M· Hµ Néi cïng mét sè khu nhµ biÖt thù kh¸c. + Kh¸ch s¹n BSC kinh doanh kh¸ch s¹n nhµ hµng, phôc vô kh¸ch trong n-íc vµ quèc tÕ ®ång thêi kinh doanh c¸c dÞch vô bæ sung nh- ®å l-u niÖm, cho thuª « t« , xe m¸y, xe ®¹p, dÞch vô y tÕ , c¾t tãc. - Phã tæng gi¸m ®èc thø hai trùc tiÕp qu¶n lý vµ l·nh ®¹o trung t©m du lÞch . 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 _ C¸c bé phËn kinh doanh trùc thuéc trùc tiÕp tæng gi¸m ®èc + XÝ nghiÖp dÞch vô du lÞch : XÝ nghiÖp c¾t tãc. + Du thuyÒn T©y Hå: chñ yÕu kinh doanh nhµ hµng, ®-a kh¸ch du lÞch ®i th¨m quan Hå t©y. Do kh«ng c¶i tiÕn s¶n phÈm nªn dÞch vô nµy ngµy cµng kh«ng ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®ßi hái cao nªn ®ang cã nguy c¬ “ chÕt ®øng “ HiÖn nay ®ang cè ph-¬ng ¸n ®Ó du thuyÒn T©y hå tån t¹i vµ ph¸t triÓn. + Phßng ban nghiÖp vô: X©y dùng , theo dâi, tæng kÕt vÒ thùc hiÖn kÕ ho¹ch mµ c«ng ty ®Æt ra so víi toµn bé c«ng tyvµ bé phËn trùc thuéc c«ng ty. Ngoµi ra th-êng xuyªn tiÕn hµnh tæ chøc x©y dùng kÕ ho¹ch cho toµn c«ng ty. 2 . M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña trung t©m : Trung t©m ®iÒu hµnh h-íng dÉn vµ vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch cã m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc nh- sau : Gi¸m ®èc Trung t©m 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phßng kÕ to¸n Phßng du lÞch I Open tour City tour §éi xe Inbound & outbound Chi nh¸nh TP HCM Phßng du lÞch II DÞch vô nhµ Visa & DV kh¸c Bé phËn tæng hîp Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c bé phËn : * Phßng du lÞch I & II : HiÖn nay trung t©m ch-a cã phßng thÞ tr-êng, h-íng dÉn . C¸c chøc n¨ng nµy do hai phßng du lÞch ®¶m nhiÖm: 1. Ký kÕt hîp ®ång víi c¸c c¸ nh©n , tæ chøc trong vµ ngoµi n-íc ®Ó tæ chøc c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam vµ ngoµi ViÖt Nam ®i du lÞch trong n-íc, kh¸ch quèc tÕ vµ ng-êi ViÖt Nam ®i du lÞch n-íc ngoµi. 2. tæ chøc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®«ng nghiªn cøu thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc. X©y dùng c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch tõ néi dung ®Õn møc gi¸ phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch , chñ ®éng trong viÖc ®-a ra ý ®å míi vÒ tuyÕn ®iÓm, dÞch vô bæ sung. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Cung cÊp cho kh¸ch c¸c dÞch vô lµm VISA , ®Æt kh¸ch s¹n , vÐ m¸y bay , tµu ho¶, ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn, h-íng dÉn viªn , t- vÊn du lÞch. 4. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn cho thuª kh¸ch s¹n , nhµ hµng, trung t©m thÓ thao, vui ch¬i gi¶i trÝ , v¨n phßng , nhµ ë. 5. ThiÕt lËp , duy tr× mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c c¬ quan h÷u quan ( (Ngo¹i giao , néi vô, h¶i quan) , c¸c nhµcung cÊp ®Ó b¶o ®¶m cho kh¸ch s¶n phÈm vµ dÞch vô uy tÝn vµ chÊt l-îng. 6. Lµ ®¹i diÖn trùc tiÕp cña trung t©m trong qu¸ tr×nh tiÕp xóc víi kh¸ch vµ b¹n hµng , c¸c nhµ cung cÊp. TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o vµ tiÕp thÞ. 7. Tæ chøc ®iÒu ®éng vµ bè trÝ h-íng dÉn viªn cho c¸c tr-¬ng tr×nh du lÞch. * Phßng kÕ to¸n 1. Tæ chøc thøc hiÖn c¸c c«ng viÖc tµi chÝnh kÕ to¸n cña trung t©m nh- theo dâi ghi chÐp chi tiªu theo hÖ th«ng tµi kho¶n vµ chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ n-íc,theo dâi vµ sö dông vèn, tµi s¶n cña trung t©m. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Thùc kiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú, kÞp thêi ph¶n ¸nh nh÷ng thay ®æi ®Ó l·nh ®¹o cã biÖn ph¸p xö lý. 3.Thùc hiÖn chÕ ®ä b¸o c¸o hµng kú vÒ kÕt qu¶ kinh doanh víi c¸c c¬ quan cÊp trªn, víi trung t©m. * §éi xe : 1. Thùc hiÖn ®óng c¸c kÕ ho¹ch ®· ®-îc triÓn khai, ®-a ®ãn kh¸ch theo ch-¬ng tr×nh . Phôc vô theo c¸c yªu cÇu cña kh¸ch víi chÊt l-îng cao, ®¶m b¶o an toµn. 2. Thùc hiÖn ®¹i tu b¶o d-ìng ph-¬ng tiÖn vËn t¶i theo ®Þnh kú ®Ó ®¶m b¶o vËn hµnh tèt trong qu¸ trinhf phôc vô. 3. X©y dùng , duy tr× vµ ph¸t triÓn ®éi ngò l¸i xe chuyªn nghiÖp cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, tay nghÒ v÷ng. §ång thêi phèi hîp víi c¸c bé phËn kh¸c trong trung t©m ®Ó tiÕn hµnh c«ng viÖc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. * Chi nh¸nh TP. Hå ChÝ Minh 1.LÇn ®Çu míi tæ chøc thu hót kh¸ch ë khu vùc phÝa Nam cña trung t©m. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. X©y dùng, tæ chøc c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n-íc. 3. Thu thËp th«ng tin, b¸o c¸o kÞp thêi mäi thay ®æi cho l·nh ®¹o trung t©m, ®ång thêi thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng khuyÕch tr-¬ng cho c«ng ty t¹i ®Þa bµn thµnh phè Hå ChÝ Minh. III. C¸c ®iÒu kiÖn hiÖn cã cña c«ng ty. 1. VÒ con ng-êi: C«ng ty cã tæng sè 250 nh©n viªn trong ®ã chuyªn : 46 ng-êi, 80 h-íng dÉn viªn (hîp ®ång vµ céng t¸c viªn) TiÕng Anh, Ph¸p, §øc, T©y Ban Nha, Trung Quèc. ¤ng T.T Hïng lµ Gi¸m ®èc c«ng ty kiªm gi¸m ®èc TTDL vµ chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh qu¶n lý víi 46 ng-êi ®-îc ph©n bæ nh- sau: - 1 gi¸m ®èc, 1 phã gi¸m ®èc vµ 2 tr-ëng phßng - Bé phËn open tour: 13 ng-êi - Bé phËn city tour: 2 ng-êi - Bé phËn inbound, outbound: 8 ng-êi - DÞch vô nhµ:1 ng-êi 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Visa vµ c¸c dÞch vô kh¸c: 2 ng-êi - Bé phËn hµnh chÝnh tæ chøc: 2 ng-êi - Bé phËn kÕ to¸n: 2 ng-êi - §éi xe: 10 ng-êi - Chi nh¸nh TP. Hå ChÝ Minh: 2 ng-êi Ngoµi ra cßn cã 30 h-íng dÉn viªn Trong ®ã: + Hîp ®ång: 10 ng-êi + Céng t¸c viªn: 20 ng-êi Nh×n chung, tr×nh ®é chuyªn m«n cña nh©n viªn c¸c bé phËn thuéc v¨n phßng t-¬ng ®èi cao: 78% tèt nghiÖp ®¹i häc, 6,7% tèt nghiÖp cao ®¼ng, cßn l¹i lµ trung cÊp. Tr×nh ®é ngo¹i ng÷: 5% tiÕng Ph¸p, 5% tiÕng Trung, 90% tiÕng Anh. §éi ngò h-íng dÉn viªn yªu cÇu chuyªn m«n nghiÖp vô cao: 100% tèt nghiÖp ®¹i häc vµ thµnh th¹o mét ngo¹i ng÷. §é tuæi lao ®éng trung binh cña trung t©m t-¬ng ®èi trÎ: 27 30 tuæi. §©y lµ mét thÕ m¹nh cña c«ng ty trong viÖc thu hót, ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña kh¸ch bëi sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ nhiÖt 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t×nh cña ®éi ngò lao ®éng trÎ. Tuy nhiªn, trung t©m còng c©n xem xÐt, xen kÏ lao ®éng trÎ vµ nh÷ng ng-êi cã kinh nghiÖm l©u n¨m ®Ó hä cã thÓ häc tËp ®-îc kinh nghiÖm tõ nh÷ng ng-êi ®i tr-íc, ®¸p øng cao h¬n nhu c©u cña thÞ tr-êng. 2. VÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt: §Ó ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, Hµ Néi Toserco ®· tËp trung vµo ®Çu t- chiÒu s©u, nh»m c¶i tiÕn, ®æi míi hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ trang thiÕt bÞ. C¸c kh¸ch s¹n trùc thuéc vµ vÝ dô víi c«ng ty: Tªn Gi¸ hîp ®ång KS BSC (2 sao - 23 phßng) 20 - 25 USD/phßng/®ªm KS Hµ Néi (4 sao - 180 30 - 55 USD /phßng/®ªm phßng) KS Horison (5 - 360 phßng) 60 - 65 USD phßng/®ªm KS Hoµng Gia SAS (250 SÏ më vµo 2000 phßng) KS §ång Xu©n vµ KS Tuæi 12 10 - 15 USD/phßng/®ªm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trÎ (dµnh cho kh¸ch T©y bal«) Ngoµi trô së chÝnh lµ sè 8 - T« HiÕn Thµnh, cßn cã mét v¨n phßng t¹i 157 phè HuÕ vµ chi nh¸nh ë 50 NguyÔn Th¸i B×nh quËn 1 Thµnh phè Hå ChÝ Minh, v¨n phßng ®¹i diÖn ë 8 Hïng V-¬ng Thµnh phè HuÕ. C¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh: + 6 m¸y vi tÝnh cã nèi m¹ng Internet + 6 m¸y ®iÖn tho¹i + 1 m¸y fax + 1 m¸y photocopy + 10 xe bao gåm c¸c lo¹i (4 chç, 12 chç, 30 & 45 chç) + Ngoµi ra kinh doanh Mansfield Toserco cßn cã c¸c xe 4 chç, 12 chç sang träng, 22 Toyota Goun vµ 2 Mazda, 2 Toyota Hiace. 3. VÒ nguån vèn: NÕu nh- tr-íc ®©y Hµ Néi - Toserco cßn dùa chñ yÕu vµo nguån vèn ng©n s¸ch th× ngay ®· chuyÓn sang vèn vay trung h¹n cña ng©n hµng vµ nguån vèn tù bæ xung. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nguån vèn cña c«ng ty hiÖn nay: Vèn cè ®Þnh: 11.000.000 USD Vèn l-u ®éng: 800.000 USD C«ng ty còng cã nhiÒu dù ¸n liªn doanh víi nø¬c ngoµi vµ cã hiÖu qu¶ cao so víi ®ång vèn ®Çu t-. T×nh h×nh vèn cña Hµ Néi - Toserco tham gia vµo liªn doanh víi n-íc ngoµi vµ kÕt qu¶ nh- sau: §¬n vÞ: USD Tªn liªn Vèn doanh - ®Çu t- Vèn ®iÒu lÖ Gãp vèn cña Toserco Sè tiÒn % so víi Vèn Vèn §T §.LÖ CTy 300.000 300.000 150.000 50% 50% Mansfield - KS Hµ Néi Ho¹t ®éng tõ 93 6.040.00 6.040.00 1.740.00 29% 0 0 0 29% Ho¹t ®éng tõ 93 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - KS Horison 35.567.0 10.500.0 2.100.00 5,8% 00 - KS SAS 00 20% 0 98 31.500.0 12.000.0 1.800.00 5,7% 00 - KS Opera 00 15% §ang 0 00 30% Bµn giao ®èi t¸c cho KS 0 §ång lîi 124.707. 44.410.0 10.390.0 8,33% 000 00 23,53% 00 T×nh h×nh nguån vèn giai ®o¹n III: Duy tr× vµ ph¸t triÓn §¬n vÞ: TriÖu ®ång 1994 1995 1996 1997 1. Vèn cè ®Þnh 13.951 15.100 15.787 16.475 ChØ sè 108 113 118 N¨m ChØ tiªu 100 x©y dùng 51.300.0 15.300.0 4.600.00 8,9% 00 Ho¹t ®éng tõ 15 1998 1999 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Vèn l-u 890 919 920 4626 100 103 103,4 519 16.091 16.707 21.101 107 112 142 ®éng ChØ sè 3. Vèn kinh 14.841 doanh ChØ sè 100 Qua c¸c b¶ng trªn ta thÊy t×nh h×nh sö dông nguån vèn cña c«ng ty vÉn ®¹t hiÖu qu¶ cao: + Vèn cè ®Þnh t¨ng 18% + Vèn l-u ®éng t¨ng 419% + Vèn kinh doanh t¨ng 42% MÆc dï trong giai ®o¹n nµy diÔn ra sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp, ¶nh h-ëng cña khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ lµm cho l-îng kh¸ch gi¶m, gi¸ b¸n s¶n phÈm gi¶m... 4. C¸c dÞch vô hiÖn cã: Nh×n chung Hµ Néi Toserco ®ang tËp trung cho 5 lo¹i s¶n phÈm vµ kh¸ch hµng chÝnh: 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Opentour víi kh¸ch du lÞch Ýt tiÒn (t©y bal«) §©y lµ s¶n phÈm ®éc quyÒn, mang tÝnh ®éc ®¸o cña Hµ Néi Toserco. Nã ®-îc chÝnh t høc thµnh lËp vµo th¸ng 2 n¨m 1996 víi c¸c ®èi t¸c Nhabexims tour (Sinh cafe) TP HCM, H-¬ng Xu©n (§µ L¹t), Mü ¸( Nha trang), VÜnh H-ng (Héi An), c«ng ty du lÞch dÞch vô Thõa Thiªn HuÕ. Nã hÊp dÉn vµ thu hót kh¸ ®«ng kh¸ch, kh¸ch ®i xe ®¹t 65 70% c«ng suÊt xe (tuÇn DL - th¸ng 11 - 1998) C«ng ty cßn ®Æt trô së ë rÊt nhiÒu n¬i nh»m thu hót c¸c kh¸ch lÎ ®ång thêi du kh¸ch dÔ dµng tiÕp cËn víi s¶n phÈm cña c«ng ty h¬n nh-: Sinh cafee (18 - L-¬ng V¨n Can Hµ Néi) Sinh cafe II (sè 1 NguyÔn Th¸i Häc - §µ L¹t), Sinh cafe III (sè 9 NguyÔn ThiÖn ThuËt - Nha Trang), Sinh cafe IV (143 TrÇn Phó - Héi An) Sinh cafe V (sè 2 Hïng V-¬ng - HuÕ). §Ó qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm nµy, open tour cßn ®-îc biÕt ®Õn réng r·i trªn s¸ch h-íng dÉn du lÞch nh- lonely planet hay trªn m¹ng Internet. + Kh¸ch du lÞch néi ®Þa: §©y lµ mét thÞ tr-êng lín, chÝnh hä lµ nguån tiÒm n¨ng, quyÕt ®Þnh cho sù ph¸t triÓn du lÞch trong 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n-íc. Do ch-a cã sù ®Çu t- thÝch ®¸ng nªn m¶ng thÞ tr-êng du lÞch néi ®Þa vÉn ch-a thùc sù ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Theo sè liÖu thèng kª cña Tæng côc du lÞch, sè l-îng kh¸ch du lÞch néi ®Þa trong n¨m 98 lµ 9,5 triÖu l-ît ng-êi, nh-ng ®Õn víi c«ng ty chØ lµ 8228 kh¸ch, ®ã cßn lµ mét con sè khiªm tèn. Tuy nhiªn, hÌ n¨m ngo¸i, c«ng ty ®· tung ra ch-¬ng tr×nh du lÞch ®Æc biÖt mang tªn "kh¸m ph¸ hÌ 99" vµ "ThÕ giíi trong tÇm tay" ®· thu hót l-îng lín kh¸ch ®Õn víi c«ng ty. + Kh¸ch inbound (kh¸ch du lÞch n-íc ngoµi vµo ViÖt Nam): §©y lµ ho¹t ®éng kh¸ m¹nh cña c«ng ty mµ chiÕn l-îc hiÖn nay lµ h-íng tíi c¸c n-íc Ph¸p, §øc, BØ, ý, Hµ Lan, Hµn Quèc, Trung Quèc, NhËt B¶n... + Kh¸ch outbound (kh¸ch DL ra n-íc ngoµi): C«ng ty th-êng tæ chøc c¸c chuyÕn ®i ng¾n cho kh¸ch (trung b×nh tõ 7 - 10 ngµy) trong n-íc ra n-íc ngoµi, chñ yÕu ®i c¸c n-íc nh- Trung Quèc, Th¸i Lan, Lµo,Campuchia, Malaysia, Singapo... Hµ Néi Toserco lµ mét trong nh÷ng c«ng ty kh¸ thµnh c«ng vµ t¹o ®-îc uy tÝn cao ®èi víi ho¹t ®éng nµy. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + City tour: Do ®-îc sù tÝn nhiÖm cña UBND thµnh phè Hµ Néi vµ Së du lÞch Hµ Néi, Hµ Néi Toserco ph¸t triÓn tæ chøc ch-¬ng tr×nh du lÞch néi ®é lÊy tªn lµ city tour. §©y lµ s¶n phÈm míi ®-îc ®-a vµo khai th¸c kinh doanh vµ phôc vô tõ th¸ng 3 n¨m 1998. HiÖn nay c«ng ty vÉn lu«n t×m tßi ý t-ëng míi ®Ó t¹o ra ch-¬ng tr×nh ®éc ®¸o, hÊp dÉn h¬n. 5. C¸c mèi quan hÖ, liªn doanh liªn kÕt. Trong n¨m 1996 c«ng ty ®· ký 27 hîp ®ång víi c¸c ®èi t¸c ë 16 n-íc trªn thÕ giíi. §Çu n¨m 1997, c«ng ty ®· ký thªm 6 hîp ®ång hîp t¸c du lÞch víi mét sè c«ng ty lµ: - Wooree Agency Corporation Korea - Withus Travel Korea - Walock Travel American - Worldex Travel Th¸i Lan - Southern Travel American - Active Travel Astralia 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c hîp ®ång trªn ®Òu lµ hîp ®ång trao ®æi kh¸ch hai chiÒu, ngoµi ra c«ng ty cßn ký c¸c b¶n ghi nhí víi mét sè c«ng ty cña Ph¸p, §øc ký hîp ®ång víi c«ng ty Du lÞch Qu¶ng T©y vµ QuÕ L©m - Trung Quèc, ®©y lµ nguån cung cÊp kh¸ch Trung quèc chñ yÕu cho c«ng ty: §Æc biÖt, c«ng ty cßn liªn kÕt kinh doanh víi 2 c«ng ty: C«ng ty kh¸ch s¹n vµ dÞch vô Thõa Thiªn HuÕ, c«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ Du lÞch Nhµ BÌ thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Ó thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh du lÞch xuyªn viÖt "Open tour" trong ®ã Hµ Néi Toserco ®¶m nhiÖm tæ chøc xe vËn chuyÓn cho kh¸ch hµng Hµ Néi - Ninh B×nh - HuÕ, qu¶ng c¸o vµ thu gom kh¸ch lÎ t¹i thÞ tr-êng Hµ Néi vµ b¸n c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch MiÒn B¾c cho kh¸ch. §Ó më réng thÞ tr-êng trung t©m cßn tham gia c¸c héi chî quèc tÕ lín: - Th¸ng 4/1996 tham gia héi chî PATA travel Mart t¹i Th¸i Lan - 11/97 tham gia héi chî Jata t¹i NhËt 20
- Xem thêm -