Tài liệu Quá trình hình thành và phát triển cơ cấu tổ chức của chi nhánh nhno và ptnt bách khoa hà nội

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Lêi nãi ®Çu Ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng tæ chøc trung gian tµi chÝnh quan träng nhÊt cña nÒn kinh tÕ. C¸c ng©n hµng Th-¬ng m¹i (NHTM) vèn lµ nh÷ng kªnh huy ®éng vèn rÊt hiÖu qu¶ cña nÒn kinh tÕ. Huy ®éng vèn ®Ó cho vay tõ ®ã t¹o ra tiÒn. §©y chÝnh lµ chøc n¨ng c¬ b¶n cña c¸c NHTM mét ®Þnh chÕ tiÒn göi lín nhÊt trong c¸c trung gian tµi chÝnh. Víi vai trß lµ trung gian tµi chÝnh, NHTM ®· ®Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng vèn ®Çu t- ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t- hoÆc danh môc tiªu dïng, gióp cç m¸y kinh tÕ ®-îc vËn hµnh tr¬n tru vµ liªn tôc. §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t huy ®-îc vai trß cña m×nh trong viÖc ®Þnh h-íng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, c¸c Ng©n hµng Th-¬ng m¹i cña ViÖt Nam ®ang ®øng tr-íc nhiÒu th¸ch thøc nh-ng ®ång thêi còng cã nhiÒu c¬ héi ®Ó v-¬n lªn vµ ph¸t triÓn. Cïng víi xu h-¬ng më réng ho¹t ®éng th-¬ng m¹i, thÞ tr-êng hèi ®o¸i ®ãng vai trß ngµy cµng quan träng kh«ng chØ ®èi víi tæng thÓ nÒn kinh tÕ quèc d©n mµ cßn ®èi víi tõng doanh nghiÖp. Ng©n hµng th-¬ng m¹i víi chøc n¨ng lµ tæ chøc trung gian cung cÊp c¸c dÞch vô hoµn h¶o nhÊt, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc thanh to¸n quèc tÕ ®ång thêi cã vÞ trÝ trung t©m trong thÞ tr-êng hèi ®o¸i còng ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ cña m×nh ®Ó c©n b»ng sù d- thõa vÒ cung vµ cÇu ngo¹i tÖ trªn thÞ tr-êng. Mét mÆt ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng, mÆt kh¸c t×m kiÕm lîi nhuËn trªn thÞ tr-êng vµ më réng m¹ng l-íi kinh doanh cña minh. Sau h¬n mét th¸ng tham gia thùc tËp t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chi nh¸nh B¸ch Khoa ®-îc lµm quen, tiÕp cËn nghiªn cøu lý thuyÕt vµ thùc tÕ, ®ång thêi ®-îc sù gióp ®ì tÇn t×nh cña c¸c c« chó trong Ng©n hµng, t«i ®· hoµn thµnh b¶n B¸o c¸o thùc tËp nµy. B¸o c¸o thùc tËp gåm 3 phÇn: PhÇn I: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu tæ chøc cña chi nh¸nh NHNo&PTNT B¸ch Khoa PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh NHNo&PTNT chi nh¸nh B¸ch Khoa. PhÇn III: NhËn xÐt _ kÕt luËn: Sinh viên: Lương Thị Oanh – Kế toán K37 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân PhÇn I: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¬ cÊu tæ chøc cña chi nh¸nh NHNo vµ PTNT B¸ch khoa hµ néi I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Chi nh¸nh B¸ch Khoa tiÒn th©n lµ phßng giao dÞch B¸ch Khoa ®-îc Gi¸m ®èc NHNo L¸ng H¹ quyÕt ®inh thµnh lËp sè: 293/Q§_NHLH ngµy 15/07/2001 lµ phßng giao dÞch ®Çu tiªn ®-îc më ra cña NHN0&PTNT L¸ng H¹. Mét trong n¨m ng©n hµng c©p I trùc thuéc NHNo&PTNT ViÖt Nam cã trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi. Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¸ch Khoa Hµ Néi lµ chi nh¸nh phô thuéc cña NHNo L¸ng H¹ trùc thuéc NHNo&PTNT. Chi nh¸nh cã ®Þa ®iÓm t¹i §-êng 92 Vâ ThÞ S¸u QuËn Hai Bµ Tr-ng Hµ Néi. Cã toµ nhµ t¹i toµ nhµ ®iÒu hµnh Tæng C«ng ty chÌ ViÖt Nam tÇng 11, sè 92 Vâ ThÞ S¸u Hµ Néi gÇn mÆt tiÒn tÇng 1 (42m2), S¶nh lín xung quanh vµ toµn bé 300m2 mÆt sµn tÇng 5 cña toµ nhµ ®å sé n»m tr-íc c«ng viªn Tuæi TrÎ. §©y lµ mét ®Þa ®iÓm lý t-ëng cho Ng©n hµng B¸ch Khoa trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh doanh sau nµy. Song song víi hå th× cßn cã c¸c m¹ng l-íi giao dÞch nh- ë §-êng Lª Thanh NghÞ, Lß §óc, B¹ch Mai...vµ phßng giao dÞch 224 t¹i §-êng Lß §óc, phßng giao dÞch sè 9 t¹i sè 42 Lª Thanh NghÞ... Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ho¹t ®éng kinh tÕ víi nhiÒu thùc tr¹ng t¨ng tr-ëng ph¸t triÓn ®Çu t-.... NhiÒu doanh nghiÖp ViÖt Nam, hay doanh nghiÖp n-íc ngoµi ch-a ®øng v÷ng trong c¹nh tranh, tèc ®é cæ phÇn ho¸ ch©m, c¸c doanh nghiÖp n-íc ngoµi quèc doanh gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ vèn tù cã vµ ®¶m b¶o tiÒn vay ®· ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng ng©n hµng. H¬n n÷a mèi quan hÖ chuyÒn thèng gi÷a Ng©n hµng B¸ch Khoa ho¹t ®éng tõ 15/7/2001 viÖc chiÕm lÜnh thÞ tr-êng, thÞ phÇn gÆp nhiÒu khã kh¨n ®ßi hái khai th¸c triÖt ®Ó thÕ m¹nh c¬ së vËt chÊt, c¸c mèi quan hÖ, phong c¸ch phôc vô, tuyªn truyÒn tiÕp thÞ, ®èi víi c«ng nghÖ linh ho¹t vÒ l·i xuÊt, ®¸p øng c¸c dÞch vô vµ tiÖn Ých cña Ng©n hµng... Kh¾c phôc khã kh¨n ban ®Çu, ho¹t ®éng chi nh¸nh lu«n phï hîp, kÞp thêi c¸c chÝnh s¸ch kinh doanh, tÝch cùc t×m hiÓu nhu cÇu thÞ tr-êng nªn ®· ®em l¹i kÕt qu¶ kh¶ Sinh viên: Lương Thị Oanh – Kế toán K37 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân quan ®-îc NHNo&PTNT vµ c¸c Ng©n hµng kh¸c ®¸nh gi¸ lµ mét chi nh¸nh ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, cã quy m« lín. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n-íc vÒ C«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc, trong nh÷ng n¨m qua chi nh¸nh NHNo B¸ch Khoa lu«n lÊy ho¹t ®éng ®Çu t- tÝn dông lµ chiÕn l-îc kinh doanh hµng ®Çu cña m×nh. V-ît qua khã kh¨n th¸ch thøc ban ®Çu, ®ãng gãp cña chi nh¸nh trong thêi gian qua thËt ®¸ng tr©n träng. Trong nh÷ng n¨m tíi Ng©n hµng tiÕp tôc qu¸ tr×nh ®æi míi vµ phôc vô ngµy cµng tèt h¬n cho môc tiªu ph¸t triÓn vµ héi nhËp quèc tÕ. II. C¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n Hµng 1. M« h×nh tæ chøc Ban l·nh ®¹o cña chi nh¸nh NHNo&PTNT B¸ch Khoa Hµ Néi gåm cã 1 Gi¸m §èc vµ 2 Phã Gi¸m §èc phô tr¸ch ba m¶ng c«ng viÖc kh¸c nhau. Bé m¸y tæ chøc hµnh chÝnh cña chi nh¸nh: 1. Phßng TÝnh Dông. 2. Phßng KÕ To¸n Ng©n Quü 3. Tæ ThÈm §Þnh 4. Phßng Hµnh ChÝnh Nh©n Sù 5. Phßng Giao DÞch S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña chi nh¸nh NHNo&PTNT B¸ch Khoa Hµ Néi Gi¸m §èc chi nh¸nh C¸c Phã Gi¸m §èc Phßng tÝnh dông Phßng kÕ to¸n ng©n quü Tæ thÈm ®Þnh Sinh viên: Lương Thị Oanh – Kế toán K37 Phßng hµnh chÝnh nh©n sù Phßng giao dÞch 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân 2. NhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸c phßng trùc thuéc chi nh¸nh B¸ch Khoa (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè: ......./Q§-HCNS ngµy ..... th¸ng.... n¨m 2007 cña Gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNo&PTNT B¸ch Khoa a. Phßng tÝn dông: Phßng TÝn Dông cã c¸c nhiÖm vô sau ®©y: (1) X©y dùng vµ b¶o vÖ kÕ ho¹ch kinh doanh ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n theo ®Þnh h-íng vµ chiÕn l-îc kinh doanh. (2) C©n ®èi nguån vèn, sö dông vèn vµ ®iÒu hoµ vèn kinh doanh cña Chi nh¸nh. Tæng hîp, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh. Dù th¶o b¸o c¸o s¬ kÕt , tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh Chi nh¸nh. (3) Nghiªn cøu chiÕn l-îc kh¸ch hµng, ph©n tÝch vµ ph©n lo¹i kh¸c hµng, ®Ó s¶n xuÊt c¸c chÝnh s¸ch -u ®·i ®èi víi tõng kh¸ch hµng nh»m më réng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông, thanh to¸n quèc tÕ theo ®Þnh h-íng cña NHNo&PTNT ViÖt Nam. (4) Cho vay ng¾n, trung vµ dµi h¹n nh»m ®¸p øng nhu cÇu cho s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô, ®êi sèng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ the« ph©n cÊp uû quyÒn. (5) ThÈm ®Þnh c¸c dù ¸n v-ît quyÒn cña Phßng giao dÞch. Hoµn thiÖn hå s¬ tr×nh Ng©n Hµng cÊp trªn theo ®óng quy tr×nh. (6) Ph©n lo¹i d- nî theo quy ®Þnh cña Ng©n Hµng n«ng nghiÖp, NHNo&PTNT ViÖt Nam. Th-êng xuyªn ph©n lo¹i nî qu¸ han, nî xÊu, t×m nguyªn nh©n, ®Ò xuÊt vµ triÓn khai c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc. (7) Thùc hiÖn th«ng tin phßng ngõa rñi ro vµ xö lý rñi ro tÝn dông. TÝch luü s« liÖu, khai th¸c vµ cung cÊp th«ng tin qua CIC. (8) Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô b¶o l·nh cho phÐp. (9) Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kinh doanh ngo¹i tÖ ( mua, b¸n, chuyÓn ®æi ), thanh to¸n quèc tÕ trùc tiÕp theo quy ®Þnh. (10) Thùc hiÖn c¸c dÞch vô kiÒu hèi, WU, TTo Biªn MËu vµ chuyÓn tiÒn ngo¹i tÖ. Sinh viên: Lương Thị Oanh – Kế toán K37 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân (11) Thùc hiÖn viÖc tù kiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c nghiÖp vô, hå s¬ vÒ tÝn dông, thanh to¸n quèc tÕ vµ kinh doanh ngo¹i tÖ theo ®óng quy tr×nh. ChÞu tr¸ch nhiªm vÒ néi dung, tÝnh chÝnh x¸c hîp lÖ trªn c¸c hå s¬, tin ®iÖn tr-íc khi thùc hiÖn c¸c giao dÞch (12) TriÓn khai v¨n b¶n, sö lý nghiÖp vô liªn quan cña Phßng. H-íng dÉn nghiÖp vô vµ kiÓm tra TÝn dông t¹i c¸c Phßng giao dÞch trùc thuéc. (13) Thùc hiÖn c«ng t¸c huy ®éng vèn, triÓn khai c¸c dÞch vô theo chØ tiªu ®-îc giao. Thùc hiÖn c«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng cña Phßng. (14) ChÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c b¸o c¸o, thèng kª cung cÊp th«ng tin theo chÕ ®é quy ®Þnh vµ theo yªu cÇu ®ét xuÊt. (15) ChÊp hµnh ®óng néi quy lao ®éng, quy chÕ lµm viÖc cña NHNo ViÖt Nam, NHNo L¸ng H¹. (16) C¨n cø theo chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng, hµng th¸ng, quý x©y dùng ch-¬ng tr×nh c«ng t¸c, cã phiÕu giao viÖc ®Õn tõng c¸n bé. Cuèi th¸ng cã b×nh xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ trong th¸ng. (17) Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c ®-îc ban Gi¸m §èc Chi nh¸nh giao. b. Phßng KÕ to¸n – Ng©n quü: (1) Trùc tiÕp h¹ch to¸n kÕ to¸n, h¹ch to¸n thèng kª vµ thanh to¸n theo quy ®Þnh cña Ng©n Hµng N«ng NghiÖp, NHNo&PTNT ViÖt Nam, NHNo&PTNT L¸ng H¹. (2) X©y dùng, b¶o vÖ chØ tiªu kÕ ho¹ch tµi chÝnh, quyÕt to¸n kÕ ho¹ch thu, chi tµi chÝnh, quü tiÒn l-¬ng t¹i Chi nh¸nh vµ c¸c Phßng giao dÞch trùc thuéc. (3) Thùc hiÖn cung øng dÞch vô thanh to¸n, ng©n quü vµ thùc hiÖn thu phÝ giao dÞch theo ®óng v¨n b¶n quy ®Þnh. (4) Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n trong n-íc. (5) ChÊp hµnh quy ®Þnh vÒ an toµn kho quü vµ ®Þnh møc tån quü theo quy ®Þnh. (6) Thùc hiÖn c«ng t¸c tin häc. Qu¶n lý, h-íng dÉn khai th¸c sö dông ch-¬ng tr×nh th«ng tin, ®iÖn to¸n phôc vô nghiÖp vô kinh doanh. Sinh viên: Lương Thị Oanh – Kế toán K37 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân (7) §Ò xuÊt, triÓn khai ph-¬ng ¸n tiÕp thÞ, th«ng tin, tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ c¸c ®ît huy ®éng vèn vµ c¸c dÞch vô, s¶n phÈm cugn øng trªn thÞ tr-êng. (8) Trùc tiÕp tæ chøc triÓn khai nghiÖp vô ThÎ vµ c¸c dÞch vô míi trªn ®Þa bµn theo quy ®Þnh cña Ng©n Hµng cÊp trªn. Qu¶n lý, gi¸m s¸t vµ gi¶i ®¸p th¾c m¾c cña kh¸ch hµng, xö lý c¸c tranh chÊp, khiÕu n¹i ph¸t sinh liªn quan khi thùc hiÖn c¸c dÞch vô. (9) Thùc hiÖn c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn theo quy ®Þnh. Thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch cña chi nh¸nh B¸ch Khoa giao. Ch¨m sãc c¸c kh¸ch hµng cã quan hÖ giao dÞch cña phßng, b¸o c¸o sè liÖu nguån vèn cña chi nh¸nh. (10) H-íng dÉn h¹ch to¸n kÕ to¸n, thùc hiÖn viÖc tù kiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c h¹n møc giao dÞch vµ nghiÖp vô t¹i chi nh¸nh vµ v¨n phßng giao dÞch. (11) ChÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c b¸o c¸o, thèng kª cung cÊp th«ng tin theo chÕ ®é quy ®Þnh vµ theo yªu cÇu ®ét xuÊt. Tæng hîp, l-u tr÷ hå s¬ chøng tõ theo quy ®Þnh. (12) ChÊp hµnh ®óng néi quy lao ®éng, quy chÕ lµm viÖc cña Ng©n Hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam, Ng©n Hµng n«ng nghiÖp L¸ng H¹. (13) C¨n cø theo chøc n¨ng nhiÖm vô c¶u phßng, hµng th¸ng, quý x©y dùng ch-¬ng tr×nh c«ng t¸c, cã phiÕu giao viÖc ®Õn tõng c¸n bé. Cuèi th¸ng b×nh xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn. (14) Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c ban Gi¸m §èc Chi nh¸nh giao. c. Tæ ThÈm ®Þnh: C«ng t¸c thÈm ®Þnh t¹i chi nh¸nh giao cho Phßng TÝnh dông trùc tiÕp thùc hiÖn thÈm ®Þnh c¸c ph-¬ng ¸n, dù ¸n trong quyÒn ph¸n quyÕt cña Chi nh¸nh theo c¸c v¨n b¶n cña Ng©n Hµng L¸ng H¹ quy ®Þnh. C¸c ph-¬ng ¸n, dù ¸n v-ít quyÒn ph¸n quyÕt c¶u chi nh¸nh ( hoÆc theo chØ ®Þnh) phßng TÝn dông trùc tiÕp hoµn thiÖn hå s¬ tr×nh phßng ThÈm ®Þnh Ng©n Hµng L¸ng H¹. d. Phßng Hµnh chÝnh nh©n sù : Phßng Hµnh chÝnh cã nhiÖm vô sau: (1) X©y dùng ch-¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng th¸ng, quý cña Chi nh¸nh vµ cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh ®· ®-îc Gi¸m ®èc Chi nh¸nh phª Sinh viên: Lương Thị Oanh – Kế toán K37 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân duyÖt. Tæng hîp kÕt qu¶ thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh c«ng t¸c cña c¸c phßng, x©y dùng vµ triÓn khai bµn giao néi bé Chi nh¸nh. Trùc tiÕp lµm th- ký tæng hîp cho Gi¸m ®èc. (2) T- vÊn ph¸p chÕ trong viÖc thùc thi c¸c nhiÖm vô cô thÓ vµ giao kÕt hîp ®ång, trong ho¹t ®éng tè tông, tranh chÊp d©n sù, h×nh sù.... liªn quan ®Õn ng-êi lao ®éng vµ tµi s¶n cña Chi nh¸nh. (3) Thùc thi ph¸p luËt cã liªn quan an ninh, trËt tù, phßng ch¸y, næ t¹i c¬ quan (4) L-u tr÷ v¨n b¶n ph¸p luËt, tµi liÖu cã liªn quan ®Õn chi nh¸nh vµ v¨n b¶n ®Þnh chÕ cña NHNo&PTNT ViÖt Nam.Ng©n hµng L¸ng H¹. (5) Thùc hiÖn c«ng t¸c huy ®éng nguån vèn, c¸c chØ tiªu ®-îc giao. (6) §Çu mèi giao tiÕp víi kh¸ch hµng ®Õn lµm viÖc, c«ng t¸c t¹i Chi nh¸nh. T¹m øng vµ thµnh to¸n c¸c kho¶n chi tiªu néi bé t¹i chi nh¸nh. (7) Trùc tiÕp triÓn khai vµ phèi hîp cïng c¸c phßng thuéc chi nh¸nh trong c«ng t¸c tiÕp thÞ th«ng tin tuyªn truyÒn. TiÕp cËn víi c¸c c¬ quan tiÕp thÞ, b¸o chÝ, truyÒn th«ng... ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cña chi nh¸nh. (8) §Ò xuÊt më réng m¹ng l-íi kinh doanh vµ dÞch vô cña chi nh¸nh. (9) §Ò xuÊt ®Þnh møc lao ®éng chØ tiªu giao kho¸n tµi chÝnh ®Õn c¸c phßng thuéc Chi nh¸nh theo ®Þnh chÕ kho¸n tµi chÝnh cña Ng©n Hµng N«ng NghiÖp L¸nh H¹ ®Ó Gi¸m ®èc phª duyÖt. (10) Tæ chøc kiÓm tra, x¸c minh, tham m-u cho Gi¸m ®èc trong gi¶i quyÕt ®¬n th- thuéc thÈm quyÒn. X©y dùng quy ®Þnh lÒ lèi lµm viÖc trong ®¬n vÞ. TriÓn khai c«ng t¸c thi ®ua, khen th-ëng cña chi nh¸nh. (11) Trùc tiÕp qu¶n lý con dÊu cña chi nh¸nh, thùc hiÖn c«ng t¸c thi ®ua hµnh chÝnh, v¨n th-, lÔ t©n, ph-¬ng tiÖn giao th«ng, b¶o vÖ y tÕ cña chi nh¸nh. (12) §Ò xuÊt vµ thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh, mua s¾m c«ng cô lao ®éng, vËt rÎ mau háng. (13) C¨n cø theo chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng, hµng th¸ng, quý x©y dùng ch-¬ng tr×nh c«ng t¸c, cã phiÕu giao ®Õn tõng c¸n bé. Cuèi th¸ng cã b×nh xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn. Sinh viên: Lương Thị Oanh – Kế toán K37 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân (14) §Çu mèi trong viÖc ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, v¨n ho¸ tinh thÇn vµ th¨m hái èm ®au, hiÕu, hû c¸n bé nh©n viªn. (15) Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c khi ®-îc ban Gi¸m ®èc Chi nh¸nh giao. (16) Thùc hiÖn quy ®inh nhµ n-íc g. Phßng giao dÞch: Phßng giao dÞch cã nhiÖm vô sau: (1) Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña Ng©n Hµng Nhµ N-íc ViÖt Nam, Ng©n Hµng Nhµ N-íc L¸ng H¹ (2) Huy ®éng vèn néi tÖ vµ ngo¹i tÖ cña tæ chøc, d©n c-, c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ theo quy ®Þnh vÒ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn. TriÓn khai thùc hiÖn c¸c dÞch vô, s¶n phÈm míi cña Ng©n Hµng cÊp trªn. (3) Thùc hiÖn thu chi tiÒn mÆt. Thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ®ógn quy tr×nh, më tµi kho¶n göi tiÒn vµ lµm dÞch vô chuyÓn tiÒn theo quy ®Þnh. (4) H-íng dÉn kh¸ch hµng x©y dùng dù ¸n, ph-¬ng ¸n. TiÕp nhËn vµ thÈm ®Þnh hå s¬ xin vay cña kh¸ch hµng tr×nh Chi nh¸nh cÊp trªn ( ®èi víi c¸c dù ¸n, ph-¬ng ¸n v-ît quyÒn ph¸n quyÕt). Trùc tiÕp thÈm ®Þnh vµ quyÕt ®Þnh cho vay c¸c ph-¬ng ¸n dù ¸n tÝn dông theo ph©n cÊp uû quyÒn vµ tho ®óng quy tr×nh quy chÕ tÝn dông. (5) Tæ chøc gi¶i ng©n thu nî, thu l·i theo hîp ®ång tÝn dông ®· ®-îc phª duyÖt ( gåm c¶ c¸c dù ¸n, ph-¬ng ¸n ®· ®-îc Ng©n hµng cÊp trªn phª duyÖt). (6) Theo dâi chÆt chÏ c¸c kho¶n d- nî, th-êng xuyªn ph©n lo¹i nî qu¸ h¹n, nî xÊu, t×m nguyªn nh©n, triÓn khai c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc. (7) Gi¸m ®èc Phßng giao dÞch chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt vµ Gi¸m ®èc Ng©n hµng B¸ch Khoa vÒ c¸c giao dÞch ph¸t sinh trõ ho¹t ®éng kinh doanh cña Phßng. (8) Nghiªn cøu, t×m hiÓu, giíi thiÖu kh¸ch hµng, ph©n lo¹i kh¸ch hµng. Tuyªn truyÒn, tiÕp thÞ, gi¶i thÝch c¸c quy ®Þnh vÒ huy ®éng vèn vµ thñ tôc cho vay, thu thËp ý kiÕn ®ãng gãp cña kh¸ch hµng vÒ ho¹t ®éng ng©n hµng ph¶n ¸nh kÞp thêi cho Gi¸m ®èc Chi nh¸nh. Sinh viên: Lương Thị Oanh – Kế toán K37 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân (9) §¶m b¶o an toµn quü tiÒn mÆt, qu¶n lý c¸c chøng tõ cã gi¸ trÞ, thÎ phiÕu tr¾ng c¸c hå s¬ vÒ kh¸ch hµng theo quy ®Þnh. Qu¶n lý, ®Ò xuÊt b¶o d-ìng vµ söa ch÷a thiÕt bÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ tin häc, c¸c dông cô thuéc phßng. (10) Thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch do ban Gi¸m ®èc B¸ch Khoa giao, thùc hiÖn kho¸n tµi chÝnh vµ quyÕt to¸n kho¸n theo chØ ®¹o. (11) ChÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c b¸o c¸o, thèng kª cung cÊp th«ng tin theo chÕ ®é quy ®Þnh vµ theo yªu cÇu ®ét xuÊt. (12) ChÊp hµnh ®óng néi quy loa ®éng, quy chÕ lµm viÖc cña Ng©n Hµng N«ng NghiÖp ViÖt Nam, Ng©n Hµng L¸ng H¹. TriÓn khai kÞp thêi c¸c v¨n b¶n cho c¸n bé phßng häc tËp nghiªn cøu ®Ó thùc hiÖn. (13) C¨n cø theo chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng, hµng th¸ng, quý x©y dùng ch-¬ng tr×nh c«ng t¸c, cã phiÕu giao viÖc ®Õn tõng c¸n bé. Cuèi th¸ng cã b×nh xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn. (14) Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c khi ®-îc ban Gi¸m ®èc Chi nh¸nh giao. Sinh viên: Lương Thị Oanh – Kế toán K37 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân PhÇn II: thùc tr¹ng Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh nhno&ptnt B¸ch khoa hµ néi I. C¸c nghiÖp vô kinh doanh chñ yÕu cña chi nh¸nh nhno&ptnt B¸ch Khoa Hµ Néi Còng nh- c¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i kh¸c, Chi nh¸nh nhno&ptnt B¸ch Khoa Hµ Néi còng ®¶m nhiÖm ba chøc n¨ng sau: - Lµ mét tæ chøc trung gian tµi chÝnh víi ho¹t ®éng chñ yÕu lµ chuyÓn tiÒn tiÕt kiÖm thµnh ®Çu t-. - T¹o ph-¬ng tiÖn thanh to¸n: Khi ng©n hµng cho vay, sè d- trªn tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n cña kh¸ch hµng t¨ng lªn, kh¸ch hµng cã thÓ dïng ®Ó mua hµng vµ dÞch vô. - Trung gian thanh to¸n: Theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng, ng©n hµng thanh to¸n gi¸ trÞ hµng hãa vµ dÞch vô. Bªn c¹nh ®ã cßn thùc hiÖn thanh to¸n bï trõ gi÷a c¸c Ng©n hµng víi nhau th«ng qua Ng©n hµng Nhµ n-íc. NhiÖm vô cña Ng©n hµng lµ khai th¸c thÞ tr-êng c¸c khu vùc trªn ®Þa bµn Hµ Néi vµ thùc hiÖn nh÷ng ch-¬g tr×nh cña nhno&ptnt viÖt Nam. Chi nh¸nh nhno&ptnt B¸ch Khoa Hµ Néi víi ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ, tÝn dông vµ dÞch vô Ng©n hµng. Víi chøc n¨ng cña m×nh, Chi nh¸nh B¸ch Khoa Hµ Néi lu«n t¨ng c-êng tÝch luü vèn ®Ó më réng ®Çu t- ®ång thêi cïng c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ thuéc mäi thµnh phÇn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, l-u th«ng hµng ho¸, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm gãp phÇn æn ®Þnh l-u th«ng tiÒn tÖ vµ thùc hiÖn sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. 1. Huy ®éng vèn Chi nh¸nh nhno&ptnt B¸ch Khoa Hµ Néi thùc hiÖn huy ®éng vèn b»ng ®ång ViÖt Nam, ngo¹i tÖ, vµng vµ c¸c c«ng cô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt d-íi c¸c h×nh thøc sau: - NhËn tiÒn göi cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c d-íi c¸c h×nh thøc tiÒn göi kh«ng kú h¹n, tiÒn göi cã kú h¹n vµ c¸c lo¹i tiÒn göi kh¸c. Sinh viên: Lương Thị Oanh – Kế toán K37 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân - Ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi, tr¸i phiÕu vµ giÊy tê cã gi¸ trÞ kh¸c ®Ó huy ®éng vèn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong n-íc vµ n-íc ngoµi khi ®-îc thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n-íc chÊp thuËn. - Vay vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam vµ Tæ chøc tÝn dông n-íc ngoµi - Vay vèn ng¾n h¹n cña NHNN d-íi h×nh thøc t¸i cÊp vèn. - C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c theo quy ®Þnh cña NHNN. 2. Ho¹t ®éng tÝn dông nhno&ptnt B¸ch Khoa Hµ Néi cÊp tÝn dông cho c¸c tæ chøc c¸ nh©n d-íi h×nh thøc cho vay, chiÕt khÊu th-¬ng phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸, b¶o l·nh, cho thuª tµi chÝnh vµ c¸c h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña NHNN. 2.1 Cho vay ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n d-íi c¸c h×nh thøc sau: - Cho vay ng¾n h¹n nh»m ®¸p øng yªu cÇu vèn cho s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô ®êi sèng. - Cho vay trung – dµi h¹n nh»m thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t- ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô, ®êi sèng. - Cho vay theo quyÕt ®Þnh cña thñ t-íng chÝnh phñ trong tr-êng hîp cÇn thiÕt. 2.2. NghiÖp vô b¶o l·nh - B¶o l·nh cho vay, b¶o l·nh thanh to¸n, b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång, b¶o l·nh dù thÇu, b¶o l·nh ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm, b¶o l·nh hoµn thanh to¸n, b¶o l·nh ®èi øng vµ c¸c h×nh thøc b¶o l·nh kh¸c cho tæ chøc, c¸ nh©n, trong n-íc theo quy ®Þnh cña NHNN. - B¶o l·nh vay, b¶o l·nh thanh to¸n vµ c¸c h×nh thøc b¶o l·nh Ng©n hµng kh¸c mµ ng-êi nhËn b¶o l·nh lµ tæ chøc, c¸ nh©n n-íc ngoµi. 2.3. Chi nh¸nh thùc hiÖn nghiÖp vô chiÕt khÊu th-¬ng phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n ®èi víi c¸c tæ chøc c¸ nh©n, t¸i chiÕt khÊu th-¬ng phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ trÞ ng¾n h¹n kh¸c ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. 3. DÞch vô thanh to¸n vµ ng©n quü Sinh viên: Lương Thị Oanh – Kế toán K37 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Chi nh¸nh nhno&ptnt B¸ch Khoa Hµ Néi thùc hiÖn c¸c dÞch vô thanh to¸n vµ ng©n quü. - Cung øng c¸c ph-¬ng tiÖn thanh to¸n . - Thùc hiÖn c¸c dÞch vô thanh to¸ng trong n-íc cho kh¸ch hµng. - Thùc hiÖn dÞch vô thu hé vµ chi hé. - Thùc hiÖn dÞch vô thanh to¸n quèc tÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Thùc hiÖn dÞch vô thu vµ ph¸t triÓn tiÒn mÆt cho kh¸ch hµng. Chi nh¸ng nhno&ptnt B¸ch Khoa Hµ Néi tæ chøc hÖ thèng thanh to¸n néi bé vµ tham gia hÖ thèng thanh to¸n liªn ng©n hµng trong n-íc. II. Quy tr×nh nghiÖp vô cho vay tµi chÝnh chi nh¸nh nhno&ptnt B¸ch Khoa Hµ Néi. 1. Quy tr×nh chung vÒ nghiÖp vô cho vay Quy tr×nh cho vay ®-îc b¾t ®Çu tõ khi c¸n bé tÝn dông tiÕp nhËn hå s¬ kh¸ch hµng vµ kÕt thóc khi kÕ to¸n viªn tÊt to¸n – thanh lý hîp ®ång tÝn dông, ®-îc tiÕn hµnh theo ba b-íc. - ThÈm ®Þnh tr-íc khi cho vay. - KiÓm tra, gi¸m s¸t trong khi cho vay. - KiÓm tra, gi¸m s¸t, tæ chøc thu håi nî sau khi cho vay. Quy tr×nh cho vay ®-îc kh¸i qu¸t nh- sau: B-íc 1: TiÕp nhËn vµ h-íng dÉn kh¸ch hµng vÒ ®iÒu kiÖn tÝn dông vµ hå s¬ vay vèn C¸n bé tÝn dông kiÓm tra hå s¬ vµ môc ®Ých vay vèn cña kh¸ch hµng. B-íc 2: Ph©n tÝch, thÈm ®Þnh kh¸ch hµng vay vèn C¸n bé tÝn dông t×m hiÓu vµ ph©n tÝch vÒ kh¸ch hµng, t- c¸ch vµ n¨ng lùc ph¸p lý, n¨ng lùc ®iÒu hµnh, n¨ng lùc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, m« h×nh tæ chøc, bè trÝ lao ®éng trong doanh nghiÖp. C¸n bé tÝn dông kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp xin vay vèn. Tr×nh l·nh ®¹o. Sinh viên: Lương Thị Oanh – Kế toán K37 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân B-íc 3: c¨n cø vµo th«ng tin tõ quy tr×nh thÈm ®Þnh còng nh- c¸c th«ng tin kh¸c l·nh ®¹o sÏ ra quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng cho vay. KÕt thóc giai ®o¹n nµy ®-îc ®¸nh dÊu bëi c¸c v¨n b¶n thÓ hiÖn kÕt qu¶ ra quyÕt ®Þnh. NÕu tõ chèi ng©n hµng ph¶i cã v¨n b¶n th«ng b¸o vµ nªu râ lý do tõ chèi, vµ ng-êi ra quyÕt ®Þnh ph¶i ghi râ ý kiÕn tõ chèi. Nõu chÊp thuËn Ng©n hµng sÏ tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång tÝn dông còng nhhîp ®ång liªn quan ®Õn ®¶m b¶o tÝn dông. B-íc 4: Gi¶i ng©n Lµ nghiÖp vô cÊp tiÒn cho kh¸ch hµng trªn c¬ së møc tÝn dông ®· cam kÕt theo hîp ®ång. B-íc 5: KiÓm tra, gi¸m s¸t kho¶n vay. KiÓm tra vµ gi¸m s¸t kho¶n vay lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c b-íc c«ng viÖc sau khi cho vay nh»m h-íng dÉn , ®«n ®èc ng-êi vay sö dông ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶ sè tiÒn vay, hoµn tr¶ nî gèc, l·i vay ®óng h¹n, ®ång thêi thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp nÕu ng-êi vay kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ, ®óng h¹n c¸c cam kÕt. B-íc 6: thu nî l·i vµ gèc, xö lý nh÷ng ph¸t sinh Thu nî gèc vµ l·i: Cã hai ph-¬ng ph¸p thu nî gèc vµ l·i nh-: - Ng-êi vay tra nî trùc tiÕp t¹i n¬i giao dÞch. - Thµnh lËp tæ thu nî l-u ®éng ( cã tõ 3 c¸n bé trë lªn) Kh¸ch hµng cã tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô tr¶ nî cho ng©n hµng ®óng h¹n vµ ®Çy ®ñ nh- ®· cam kÕt trong hîp ®ång tÝn dông. Tr-íc ngµy ®¸o h¹n ( th-êng lµ tõ 3 ®Õn 5 ngµy ) Ng©n hµng th«ng b¸o cho kh¸ch hµng biÕt sè tiÒn ph¶i thanh to¸n vµ ngµy thanh to¸n. Xö lý nh÷ng ph¸t sinh ®èi víi kho¶n vay vµ tµi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay: Gåm tr¶ nî tr-íc h¹n, thu nî tr-íc h¹n, gia h¹n nî, chuyÓn nî qu¸ h¹n, khoanh nî. B-íc 7: Thanh lý hîp ®ång tÝn dông. - TÊt to¸n kho¶n vay: Khi kh¸ch hµng tr¶ hÕt nî, c¸n bé tÝn dông tiªn hµnh phèi hîp víi bé phËn kÕ to¸n ®èi chiÕu, kiÓm tra vÒ sè tiÒn tr¶ nî gèc, l·i, phÝ ®Ó tÊt to¸n kho¶n vay. Sinh viên: Lương Thị Oanh – Kế toán K37 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân - Thanh lý hîp ®ång tÝn dông: Thêi h¹n hiÖu lùc cña hîp ®ång tÝn dông theo th¶o thuËn trong hîp ®ång tÝn dông ®· ký kÕt. Khi bªn vay tr¶ xong nî gèc vµ l·i th× hîp ®ång tÝn dông ®-¬ng nhiªn hÕt hiÖu lùc vµ c¸c bªn kh«ng cÇn lËp biªn b¶n thanh lý hîp ®ång. Tr-êng hîp bªn vay yªu cÇu, c¸n b«n tÝn dông so¹n th¶o biªn b¶n thanh lý hîp ®ång tr×nh tr-ëng phßng tÝn dông kiÓm so¸t vµ tr-ëng phßng tÝn dông tr×nh l·nh ®¹o ký biªn b¶n thanh lý. 2. Ph©n tÝch, thÈm ®Þnh kh¸ch hµng vay vèn 2.1. T×m hiÓu vµ ph©n tÝch vÒ kh¸ch hµng, t- c¸ch vµ n¨ng lùc ph¸p lý, n¨ng lùc ®iÒu hµnh, n¨ng lùc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, m« h×nh tæ chøc, bè trÝ lao ®éng trong doanh nghiÖp. - T×m hiÓu chung vÒ kh¸ch hµng. - §iªu tra ®¸nh gi¸ t- c¸ch vµ n¨ng lùc ph¸p lý. - M« h×nh tæ chøc, bè trÝ lao ®éng cña doanh nghiÖp. - T×m hiÓu vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng qu¶n trÞ ®iÒu hµnh cña ban l·nh ®¹o. 2.2 Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tµi chÝnh B-íc 1: KiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. Mét ®iÒu quan träng lµ ph¶i kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña b¸o c¸o tµi chÝnh cña kh¸ch hµng vay vèn trong n-íc khi b¾t ®Çu ®i vµo ph©n tÝch chóng. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, kÓ c¶ nh÷ng b¸o c¸o ®· kiÓm to¸n, nhiÒu khi kh«ng chØ ®-îc m« t¶ theo h-íng tÝch cã dông ý, mµ cßn cã thÓ v« t×nh bÞ sai lÖch. ViÖc kiÓ tra bao gåm xem xÐt c¸c sè liÖu, d÷ liÖu do doanh nghiÖp lËp, chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông, tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c sè liÖu kÕ to¸n. B-íc 2: Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh - T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ b¸n hµng - Ph©n tÝch vÒ tµi chÝnh c«ng ty. 2.3 Ph©n tÝch t×nh h×nh quan hÖ víi Ng©n hµng C¸n bé tÝn dông xem xÐt t×nh h×nh quan hÖ víi ng©n hµng cña kh¸ch hµng trªn nh÷ng khÝa c¹nh sau. L-u ý r»ng viÖc t×m hiÓu th«ng tin kh«ng chØ dõng l¹i ë t×nh h×nh hiÖn t¹i, mµ cßn c¶ t×nh h×nh trong qu¸ khø, bao gåm: a. Xem xÐt quan hÖ tÝn dông Sinh viên: Lương Thị Oanh – Kế toán K37 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân - §èi víi Chi nh¸nh cho vay vµ c¸c Chi nh¸nh kh¸c trong quan hÖ th«ng nhno&ptnt ViÖt Nam. + D- nî ng¾n, trung vµ dµi h¹n (nªu râ nî qu¸ h¹n). + Môc ®Ých vay vèn cña c¸c kho¶n vay. + Doanh sè cho vay, thu nî. + Sè d- b¶o l·nh/ th- tÝn dông. + Møc ®é tÝn nhiÖm. + Kh²ch h¯ng ph°i tho° m±n yªu cÇu “kh«ng cã nî khã ®ßi hoÆc nî qu² h³n trªn 6 th¸ng t¹i nhno&ptnt ViÖt Nam” míi ®­îc vay míi/ bæ sung t¹i nhno&ptnt ViÖt Nam. - §èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c + D- nî ng¾n, trung vµ dµi h¹n ®Õn thêi ®iÓm ngÇn nhÊt ( nªu râ nî qu¸ h¹n). + Môc ®Ých vay vèn cña c¸c kho¶n vay. + Sè d- b¶o l·nh / th- tÝn dông. + Møc ®é tÝn nhiÖm. b. Xem xÐt quan hÖ tiÒn göi - T¹i nhno&ptnt ViÖt Nam: + Sè d- tiÒn göi b×nh qu©n. + Doanh sè tiÒn göi, tû träng so víi doanh thu. - T¹i c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c: + Sè d- tiÒn göi b×nh qu©n. + Doanh sè tiÒn göi, tû träng so víi doanh thu. III. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng thùc hiÖn kinh doanh n¨m 2007 1. T×nh h×nh kinh tÕ x· héi ®Þa ph-¬ng ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng ®inh doanh. N¨m 2007 lµ n¨m ®Çu tiªn ViÖt Nam lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña Tæ chøc Th-¬ng m¹i thÕ giíi (WTO), tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ (GDP) tiÕp tôc ®-îc duy tr× ë møc ®é cao (8,5%). NhiÒu ngµnh, lÜnh vùc tiÕp tôc ph¸t triÓn, gãp phÇn vµo t¨ng tr-ëng chung. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng 17% so víi cïng kú n¨m Sinh viên: Lương Thị Oanh – Kế toán K37 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân tr-íc, t¨ng cao nhÊt tõ tr-íc ®Õn nay. ChÊt l-îng vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét sè s¶n phÈm c«ng nghiÖp ®-îc n©n cao; c¸c ngµnh dÞch vô ph¸t triÓn kh¸, nhÊt lµ th-¬ng m¹i b¸n lÎ; ho¹t ®éng ng©n hµng, b¶o hiÓm, viÔn th«ng ®-îc më réng, ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nh©n d©n, dÞch vô t¨ng 22,9% kim g¹ch xuÊt khÈu t¨ng 20%. NhiÒu ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn tèt, t×nh h×nh an ninh chÝnh trÞ æn ®Þnh. Tuy nhiªn, nÒn kinh tÕ còng gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n th¸ch thøc do thiªn tai, b·o lò, dÞch bÖnh liªn tiÕp x¶y ra g©y thiÖt h¹i lín vÒ ng-êi vµ tµi s¶n, lµm ¶nh h-ëng lín ®Õn ®êi sèng kinh tÕ x· héi. Bªn c¹nh ®ã, gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu vµ hµng tiªu dïng trªn thÕ giíi t¨ng nhanh vµ ®ét biÕn ®· t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong n-íc, lµm cho chØ sè gi¸ tiªu dïng t¨ng 12,63%, lµ møc t¨ng cao nhÊt trong m-êi n¨m ngÇn ®©y, t¸c ®éng xÊu ®Õn viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n, nhÊt lµ vïng miÒn nói, vïng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè vµ c¸c vïng bÞ ¶nh h-ëng cña thiªn tai, b·o lò. Ho¹t ®éng Ng©n hµng trong n¨m 2007 cã nhiÒu khëi s¾c, gãp phÇn kh«ng nhá vµo tû lÖ t¨ng GDP. Tuy nhiªn tèc ®é t¨ng tr-ëng tÝn dông trong n¨m còng ®¹t ë møc cao, ®iÒu ®ã phÇn nµo còng ¶nh h-ëng ®Õn kÕt qu¶ kiÒm chÕ l¹m ph¸t. Tæng nguån vèn huy ®éng t¨ng kho¶ng 36,5% so víi cuèi n¨m 2006; Tæng d- nî cho vay nÒn kinh tÕ t¨ng kho¶ng 34% . §Æc biÖt hai ®Þa bµn Hµ Néi vµ Thµnh Phè Hå ChÝ Minh cã tèc ®é t¨ng tr-ëng vèn vµ d- nî kh¸ cao. VÒ l·i suÊt huy ®éng nh×n chung kh«ng cã biÕn ®éng lín so víi n¨m 2006. Ngoµi ra, luËt TCTD ®· vµ ®ang dÇn hoµn thiÖn, tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c NHTM quèc doanh ®· t¹o ®éng lùc m¹nh mÏ, ®ßi hái mçi TCTD ph¶i tõng b-íc ®æi míi ®Ó t¨ng tÝnh c¹nh tranh trong m«i tr-êng kinh doanh quèc tÕ. NhËn thøc ®-îc nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trªn, tËp thÓ CBVC Chi nh¸nh nhno&ptnt B¸ch Khoa ®· kh«ng ngõng nç lùc phÊn ®Êu, ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao nh»m hoµn thµnh vµ ®¹t kÕt qu¶ cao trong ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2007. 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2007 2.1. Nguån vèn: Sinh viên: Lương Thị Oanh – Kế toán K37 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Nguån vèn ®Õn 31/12/2007 cña chi nh¸nh ®¹t 508 tû so KH ®¹t 101,6% t¨ng so víi sè liÖu theo c©n ®èi 31/12/2006 lµ 169 tû, tèc ®é t¨ng tr-ëng 149,8% * Ph©n theo thêi gian huy ®éng: - TiÒn göi kh«ng kú h¹n vµ d-íi 12 th¸ng lµ 160 tû gi¶m 1 tû vµ = 99% so víi 2006 - TiÒn göi >12 th¸ng ®Õn < 24 th¸ng lµ 55 tû t¨ng 1 tû vµ = 102% so víi 2006 - TiÒn göi > 24 th¸ng lµ 294 tû t¨ng 169 tû vµ = 236% so víi 2006 * Ph©n theo tÝnh chÊt nguån vèn: - TiÒn göi d©n c-: 214 tû chiÕm 42% tæng nguån t-¬ng ®èi ®ñ ®Ó ®¶m b¶o nguån vèn æn ®Þnh trong thanh to¸n. Trong ®ã ngo¹i tÖ quy ®æi lµ 72 tû. - Tiªn göi tæ chøc kinh tÕ x· héi: 294 tû chiÕm 58% tæng nguån. Trong ®ã nguån ngo¹i tÖ quy ®æi lµ 6 tû. - Tæng nguån vèn néi tÖ lµ 430 tû chiÕm 84,6%, nguån ngo¹i tÖ lµ 78 tû chiÕm 15,4%. So víi kÕ ho¹ch giao (5000 tû) ®¹t 101,6% KH. 2.2 D- nî: ( Theo biÓu mÉu sè 2/KHTH) * D- nî ®Õn 31/12/2007: Thùc hiÖn 261,2 tû/223 tû ®¹t 117% KH n¨m. So víi n¨m 2006 t¨ng 13,5 tû, tèc ®é t¨ng tr-ëng lµ 105% - Doanh sè cho vay trong n¨m ®¹t: 417,983 tr®ång - Doanh sè thu nî trong n¨m d¹t:294,377 tr®ång - Dù nî néi tÖ lµ 223 tû® chiÕm 85,3% / Tæng d- nî t¨ng so n¨m 2005 lµ 29 tû - D- nî ngo¹i tÖ quy ®æi: 38,4 tû chiÕm tû lÖ 14,7%/ Tæng d- nî. ViÖc cho vay ngo¹i tÖ chi nh¸nh chØ tËp trung cho doanh nghiÖp cã hµng xuÊt khÈu vµ b¸n ngo¹i tÖ cho chi nh¸nh. * D- nî ph©n theo thêi gian: - Ng¨n h¹n: 228,390 tr® chiÕm 87,4% tæng d- nî, so n¨m 2006 t¨ng 116% - Trung h¹n: 32,854 chiÕm 12,6% tæng d- n¬, so n¨m 2006 t¨ng 48,6% ViÖc ®Çu t- cho vay trung h¹n chñ yÕu cho c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®Ó trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng phôc vô ho¹t ®«ng kinh doanh, c¸c hé gia ®×nh mua s¾m ph-¬ng tiÖn vËn t¶i. * D- nî ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ: Sinh viên: Lương Thị Oanh – Kế toán K37 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân - Doanh nghiÖp nhµ n-íc (3DN): 89 tû chiÕm 34% tæng d- nî - Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh (57DN): 145 tû chiÕm 55,5% tæng d- nî - Hé s¶n xuÊt, c¸ nh©n: 26,7 tû chiÕm 10,5% tæng d- nî Trong ®ã: + Hé s¶n xuÊt: 24 tû + Cho vay cÇm cè: 0,9 tr® + Cho vay tiªu dïng: 1,8 tr® * VÒ c¬ chÕ ®¶m b¶o tiÒn vay: Tæng d- nî cã TS§B lµ 173 tû t-¬ng ®-¬ng 66,3%/ tæng d- nî, trong ®ã d- nî cña c¸c DN ngoµi quèc doanh vµ d- nî cho vay hé s¶n xuÊt ®-îc ®¶m b¶o 100% b»ng tµi s¶n. D- nî kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o: 88tû cña hai DN nhµ n-íc lµ Tæng c«ng ty ChÌ: 38 tû, C«ng ty SONA: 48,2 tû vµ c¸c hé cho vay tiªu dïng 1,8 tû ®ång. * Nî x©u: Nî xÊu cña chi nh¸nh ®Õn ngµy 31/12/2007 lµ 6.683tr® chiÕm 2,5%/ Tæng dnî. Trong ®ã: + C«ng ty TNHH §Çu t- th-¬ng m¹i Kh¸nh An: 216 tr® + C«ng ty cæ phÇn QuyÒn thÕ: 2.500 tr® + C«ng ty th-¬ng m¹i Hîp Hoµ Ph¸t: 3,814 tr® + Hé Lª Minh NguyÖt: 153 tr® 2.4 C«ng t¸c b¶o l·nh: §Õn 31/12/2007 doanh sè thùc hiÖn b¶o l·nh trong vµ ngoµi n-íc cña chi nh¸nh nh- sau: Tæng sè mãn: 20 sè tiÒn 4.806 tr® Trong ®ã: - B¶o l·nh thanh to¸n, 05 mãn, sè tiÒn: 1.004 tr® - B¶o l·nh thùc hiÖn H§, 06 mãn, sè tiÒn: 138 tr® - B¶o l·nh dù thÇu, 03 mãn, sè tiÒn 1.370 tr® - B¶o l·nh kh¸c, 02 mãn, sè tiÒn 22,5 tr® - B¶o l·nh më L/C, 04 mãn, sè tiÒn: 2,272 tr® Sinh viên: Lương Thị Oanh – Kế toán K37 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp 2.5 C«ng t¸c Thanh to¸n quèc tÕ - Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Kinh doanh ngo¹i tÖ: + Doanh sè mïa vµo: 9,702,259.33 USD. Trong ®ã tù khai th¸c cña c¸c tæ chøc: 7,164,868.14 USD ®¶m b¶o c©n ®èi cho 73,8% nhu cÇu thanh to¸n ngo¹i tÖ cña chi nh¸nh. + Doanh sè b¸n ra: 11,286,836.73 USD Trong ®ã b¸n cho Ng©n hµng L¸ng H¹ vµ trô së chÝnh: 7,546,819.02 USD - Thanh to¸n chuyÓn tiÒn (TTR): + Doanh sè chuyÓn tiÒn:320,738.75 USD sè mãn: 79 mãn t¨ng sè n¨m tr-íc lµ 67 mãn. + PhÝ chuyÓn tiÒn thu ®-îc: 1,841.78USD - ChuyÓn tiÒn biªn giíi: 14 mãn, doanh sè:1,308,617.26 CNY ( T-¬ng ®-¬ng: 183,206.42 USD ). PhÝ thu ®-îc: 4.258.697 VN§ - Doanh sè më L/C: 33 mãn, doanh sè:5,951,385.87 USD. PhÝ thu ®-îc: 9,035.26 USD - L/C xuÊt: 06 mãn, doanh sè: 778,642.00USD, thu phÝ: 858.40 USD - Thanh to¸n nhê thu xuÊt: 02 mãn, doanh sè: 125,432.50 USD, phÝ thu ®-îc: 172.28 USD - Nhê thu nhËp: 01 mãn, doanh sè: 6,999.00 USD, phÝ thu ®-îc: 29.00 USD - Thanh to¸n WU: 115 mãn, doanh sè: 76,093.42 USD, phÝ WU: 892.83 USD - Tæng phÝ TTQT c¶ n¨m 2007: 11,936.72 USD Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn thanh to¸n, c¸c mãn thanh to¸n L/C, chuyÓn tiÒn... ®Òu ®¶m b¶o an toµn chÝnh x¸c kÞp thêi. 2.5. C«ng t¸c kÕ to¸n - Tæng doanh sè thanh to¸n n¨m 2007: 2.053 tû n¨m 2006: 935 tû t¨ng 217% Trong ®ã: + TiÒn mÆt chiÕm tû träng: 17%/ tæng doanh sè thanh to¸n + Doanh sè chuyÓn tiÒn ®iÖn tö:83% t¨ng do víi n¨m 2006 lµ: 6% Sinh viên: Lương Thị Oanh – Kế toán K37 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp + Doanh sè thanh to¸n bï trõ: 0% Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân - DÞch vô thÎ ATM + DÞch vô thÎ ATM ph¸t triÓn m¹nh, chi nh¸nh ®· vµ ®ang thùc hiÖn tr¶ l-¬ng qua tµi kho¶n cho 36 ®¬n vÞ h-ëng l-¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ n-íc. + Tæng sè thÎ ph¸t hµnh: 2447/1200 v-ît 1247 = 204% thÎ so víi kÕ ho¹ch giao + Tæng sè giao dÞch cña 3 m¸y ATM trùc thuéc chi nh¸nh lµ: 54.912 giao dÞch víi sè tiÒn 73.565 tû, tæng phÝ giao dÞch thùc hiÖn: 42.515.900 VN§ + Tæng sè d- tiÒn göi ph¸t hµnh thÎ ATM: 11.592 VN§ - VÒ c«ng t¸c kho quü: + Doanh sè thu tiÒn mÆt 1.627 tû = 209% so víi n¨m 2006 + Doanh sè chi tiÒn mÆt 1.627 tû = 210% so víi n¨m 2006 + L-îng thu – chi tiÒn mÆt b×nh qu©n 1 ngµy: 4.5 tû/ ngµy + Trong n¨m bé phËn kiÓm ng©n ®· tr¶ l¹i tiÒn thõa cho kh¸ch hµng víi tæng sè tiÒn lµ 6.370.000 VN§ t-¬ng øng víi tæng sè 26 mãn. - VÒ c«ng t¸c tin häc: Trong n¨m CN ®· bæ xung 3 m¸y tÝnh ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh. N©ng cÊp m¹ng néi bé cho trô së vµ c¸c phßng giao dÞch cña chi nh¸nh ®Ó phôc vô hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng thanh to¸n. 2.6. VÒ kÕt qu¶ tµi chÝnh: ( Méu sè 4/ KHTH) + VÒ tæng thu lµ 107 tû trong ®ã thu l·i cho vay lµ 19 tû, thu l·i tõ ®iÒu vèn lµ 86 tû t¨ng 25 tû vµ = 132% so víi 2006.Thu l·i cho vay chiÕm 185 vµ thu l·i ®iÒu vèn chiÕm 80% tæng thu. Thu dÞch vô lµ 1,4 tû t¨ng 0,7 tû vµ = 191% so víi n¨m 2006 chiÕm 6.8% tæng thu nhËp rßng. + VÒ tæng chi lµ 94.6 tû trong ®ã chi tr¶ l·i lµ 26 tû, tr¶ l·i ®iÒu vèn 64,7 tû vµ t¨ng 21 tû vµ = 129% so víi n¨m 2006. Chi tr¶ l·i tiÒn göi chiÕm 27% vµ chi tr¶ l·i ®iÒu vèn chiÕm 685 trªn tæng chi. Chi kh¸c lµ 3.6 tû t¨ng 0.16 tû vµ = 105% do víi n¨m 2006 chiÕm 3.8% trªn tæng chi. + Chªnh lÖch thu nhËp – chi phÝ lµ 12.4 tû t¨ng 4.4 tû vµ = 156% so víi n¨m 2006. So víi kÕ ho¹ch giao ®¹t 113% Sinh viên: Lương Thị Oanh – Kế toán K37 20
- Xem thêm -