Tài liệu Qua trinh dang lanh dao chong tham nhung tc lsd 12-06

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

VËn dông NghÞ quyÕt §¹i héi X vµo gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu Bíc ph¸t triÓn míi cña §¶ng trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o phßng, chèng tham nhòng, l·ng phÝ TS. Ph¹m Xu©n Mü 1 Tham nhòng, l·ng phÝ lµ nh÷ng hiÖn tîng tiªu cùc cña c¸n bé cã liªn quan ®Õn quyÒn lùc, tiÒn, tµi s¶n cña nhµ níc mµ tríc ®©y §¶ng ta thêng nãi nh tÖ quan liªu, tham «, l·ng phÝ. Sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945, trong bèi c¶nh phøc t¹p, thï trong, giÆc ngoµi, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· ®a ra nhiÒu biÖn ph¸p cÊp b¸ch ®Ó gi÷ v÷ng chÝnh quyÒn, trong ®ã cã nhiÖm vô chèng tham «, l·ng phÝ. Ngµy 23-11-1945, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ký s¾c lÖnh 64/SL thµnh lËp Ban Thanh tra ®Æc biÖt vµ Toµ ¸n ®Æc biÖt ®Ó gi¸m s¸t vµ xÐt xö c¸c ho¹t ®éng ph¹m lçi cña c¸c c¬ quan vµ nh©n viªn nhµ níc. Sau ®ã, ngµy 27-11-1946, Ngêi ra s¾c lÖnh 223 truy tè nh÷ng téi hèi lé, phï l¹m, biÓn thñ c«ng quü. §©y lµ nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý ®Çu tiªn ®Êu tranh chèng tham nhòng cña §¶ng, Nhµ níc ta. Tõ sau n¨m 1954, díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, Nhµ níc ta ®· cã nhiÒu v¨n b¶n vÒ chèng tham «, l·ng phÝ, quan liªu vµ c¸c tÖ n¹n tiªu cùc kh¸c nh QuyÕt ®Þnh sè 207/CP ngµy 6-12-1962 cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé trëng vÒ thµnh lËp Ban chØ ®¹o Trung ¬ng t¨ng cêng chèng tham «, l·ng phÝ; Ph¸p lÖnh trõng trÞ téi hèi lé ban hµnh n¨m 1981…vv. B¾t ®Çu vµo thêi kú ®æi míi, t¹i §¹i héi VI, §¶ng chØ râ:“Trong t tëng còng nh trong hµnh ®éng ph¶i triÖt ®Ó chèng tham nhòng, chèng ®Æc quyÒn, ®Æc lîi…T tëng vµ hµnh ®éng ch¹y theo ®ång tiÒn, tÝnh Ých kû, hµnh vi x©m ph¹m tµi s¶n x· héi chñ nghÜa, x©m ph¹m lîi Ých cña nh©n d©n, ¨n c¾p cña c«ng, lÊy cña c«ng ®Ó biÕu xÐn, chÌ chÐn, “ph©n phèi néi bé”, ph¶i bÞ phª ph¸n vµ xö lý nghiªm kh¾c” 2. Do biÕn ®éng phøc t¹p cña t×nh h×nh thÕ giíi, nh÷ng khã kh¨n vÒ kinh tÕ cïng víi nh÷ng khuyÕt ®iÓm, yÕu kÐm cña ta ®Õn ®Çu thËp kû 90, tham «, hèi lé lan trµn, kh«ng cßn lµ “hiÖn tîng” nhá lÎ mµ ph¸t triÓn thµnh tÖ n¹n. Chñ tÞch Héi ®ång Bé trëng ®· ra QuyÕt ®Þnh sè 240/H§BT ngµy 26-6-1990, thµnh lËp Ban chØ ®¹o Trung ¬ng cuéc vËn ®éng n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm, t¨ng cêng qu¶n lý tµi chÝnh, chèng tham «, l·ng phÝ. §©y lµ v¨n b¶n ph¸p lý më ®Çu cuéc chiÕn chèng tham nhòng trong thêi kú ®æi míi. §Õn §¹i héi VII (6-1991) §¶ng ta kh¼ng ®Þnh:“TiÕp tôc tiÕn hµnh kiªn quyÕt vµ thêng xuyªn cuéc ®Êu tranh chèng tÖ tham nhòng. Ph¬ng híng c¬ b¶n ®Ó kh¾c phôc tÖ tham nhòng lµ ph¶i x©y dùng vµ hoµn chØnh bé m¸y, c¬ chÕ qu¶n lý vµ ph¸p luËt; xö lý nghiªm minh nh÷ng ngêi vi ph¹m, ®ång thêi t¨ng cêng gi¸o dôc t tëng, qu¶n lý chÆt chÏ néi bé”3. Tuy nhiªn tÖ tham nhòng, hèi lé, ¨n ch¬i vung phÝ tµi s¶n cña nh©n d©n rÊt nghiªm träng; bu«n lËu, l·ng phÝ cña c«ng cha ng¨n chÆn ®îc. Tiªu cùc trong bé m¸y Nhµ níc, §¶ng vµ ®oµn thÓ cßn nghiªm träng vµ kÐo dµi. TÖ quan liªu, tham nhòng vµ suy tho¸i vÒ 1 Truëng khoa LS§, Häc viÖn B¸o chÝ vµ Tuyªn truyÒn §¶ng CSVN , V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng thêi kú ®æi míi, Nxb CTQG . HN . 2005, tr 148-149 3 Sdd, tr 298 2 phÈm chÊt ®¹o ®øc cña mét bé phËn c¸n bé, ®¶ng viªn lµm cho bé m¸y §¶ng vµ Nhµ níc suy yÕu, lßng tin cña nh©n d©n ®èi víi §¶ng, ®èi víi chÕ ®é bÞ xãi mßn. Ngµy15-5-1996, Bé chÝnh trÞ (kho¸ VII) ra NghÞ quyÕt 14/ NQ/TW vÒ l·nh ®¹o cuéc ®Êu tranh chèng tham nhòng. Bé ChÝnh trÞ nhËn ®Þnh: “T×nh tr¹ng tham nhòng ®· vµ ®ang g©y ra hËu qu¶ hÕt søc nghiªm träng, lµm xãi mßn b¶n chÊt cña §¶ng vµ Nhµ níc, lµm tha ho¸ ®éi ngò c¸n bé, ®¶ng viªn, tiÕp tay cho c¸c thÕ lùc thï ®Þch lîi dông chèng ph¸ ta, uy hiÕp sù tån vong cña chÕ ®é” 4. NghÞ quyÕt x¸c ®Þnh ®Êu tranh chèng tham nhòng lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng trong toµn bé sù nghiÖp ®Êu tranh c¸ch m¹ng cña §¶ng vµ nh©n d©n ta hiÖn nay. Nã gãp phÇn n©ng cao vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng, t¨ng cêng hiÖu qu¶ qu¶n lý nhµ níc, x©y dùng §¶ng vµ kiÖn toµn bé m¸y nhµ níc trong s¹ch, v÷ng m¹nh, thùc hiÖn quyÒn d©n chñ cña nh©n d©n... §Êu tranh chèng tham nhòng ph¶i g¾n liÒn vµ phôc vô cho ®æi míi kinh tÕ - x· héi, gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ, t¨ng cêng ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, thùc hiÖn th¾ng lîi hai nhiÖm vô chiÕn lîc lµ x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa. T¹i §¹i héi VIII (6-1996), §¶ng chñ tr¬ng:“TiÕn hµnh ®Êu tranh kiªn quyÕt, thêng xuyªn vµ cã hiÖu qu¶ chèng tÖ n¹n tham nhòng trong bé m¸y nhµ níc; trong c¸c ngµnh, c¸c cÊp tõ trung ¬ng ®Õn c¬ së. KÕt hîp nh÷ng biÖn ph¸p cÊp b¸ch víi nh÷ng gi¶i ph¸p cã tÇm chiÕn lîc nh»m võa hoµn thiÖn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, kiÖn toµn tæ chøc, chÊn chØnh c«ng t¸c qu¶n lý, kh¾c phôc s¬ hë, võa xö lý nghiªm, kÞp thêi mäi vi ph¹m, téi ph¹m, huy ®éng vµ phèi hîp chÆt chÏ mäi lùc lîng ®Êu tranh nh»m ng¨n chÆn, ®Èy lïi vµ lo¹i trõ tÖ tham nhòng” 5. Cô thÓ ho¸ quan ®iÓm ®ã, ngµy 26-2-1998 Nhµ níc ban hµnh Ph¸p lÖnh chèng tham nhòng. NghÞ quyÕt Trung ¬ng 6, lÇn 2, kho¸ VIII nhÊn m¹nh h¬n viÖc ®æi míi chØnh ®èn §¶ng ph¶i g¾n liÒn víi t¨ng cêng chØ ®¹o ®Êu tranh phßng, chèng tham nhòng, l·ng phÝ. Tuy nhiªn, t×nh tr¹ng tham nhòng vÉn diÔn ra nghiªm träng vµ kÐo dµi. T¹i §¹i héi IX (4-2001), §¶ng ta ®· chØ râ ®èi tîng ®Æc biÖt cÇn chó ý lµ nh÷ng ngêi cã chøc quyÒn vµ kh¼ng ®Þnh: “T¨ng cêng tæ chøc vµ c¬ chÕ, tiÕp tôc ®Èy m¹nh cuéc ®Êu tranh chèng tham nhòng trong bé m¸y nhµ níc vµ toµn bé hÖ thèng chÝnh trÞ, ë c¸c cÊp, c¸c ngµnh, tõ trung ¬ng ®Õn c¬ së. G¾n chèng tham nhòng víi chèng l·ng phÝ, quan liªu, bu«n lËu, ®Æc biÖt chèng c¸c hµnh vi lîi dông chøc quyÒn ®Ó lµm giµu bÊt chÝnh” 6. Bæ sung, hoµn thiÖn c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, quy chÕ, quy ®Þnh cña §¶ng, Nhµ níc vÒ qu¶n lý kinh tÕ- tµi chÝnh, qu¶n lý tµi s¶n c«ng, kh«ng ®Ó cho kÎ xÊu lîi dông; tiÕp tôc gi¶m bít phiÒn hµ, võa lªn ¸n kÎ tham nhòng, võa khen thëng nh÷ng ngêi tè c¸o tham nhòng; c¶i c¸ch chÕ ®é tiÒn l¬ng; t¨ng cêng gi¸o dôc vµ quy ®Þnh râ nh÷ng ®iÒu c¸n bé, ®¶ng viªn kh«ng ®îc lµm… Trong cuéc chiÕn chèng tham nhòng, l·ng phÝ ®Çy cam go nµy, quyÕt t©m cña §¶ng ngµy cµng cao h¬n, Nhµ níc ta ban hµnh LuËt phßng, chèng tham nhòng, LuËt thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ (12- 2005). Víi c¸c LuËt ®ã chóng ta ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh, tuy nhiªn vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ, khuyÕt ®iÓm. B¸o c¸o ngµy 10-104 Mét sè v¨n b¶n cña §¶ng vÒ phßng, chèng, tham nhòng, Nxb CTQG, 2005. tr 204 §¶ng CSVN , V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng thêi kú ®æi míi, Nxb CTQG . HN . 2005, tr 514 6 S®d, tr 677 5 2 2006 cña Uû ban Ph¸p luËt cña Quèc héi tæng kÕt 6 n¨m triÓn khai Ph¸p lÖnh thùc hµnh tiÕt kiÖm: N¨m 2001, 2002 trÞ gi¸ xe « t« mua vît quy ®Þnh ph¶i xö lý t¹i 55 ®Þa ph¬ng, chiÕm 97, 3%, t¹i 40 Bé, ngµnh lµ 2,7 %. Tæng sè cíc ®iÖn tho¹i di ®éng vît qu¸ quy ®Þnh lµ 3, 449 tû ®ång, ®iÖn tho¹i nhµ riªng qu¸ 2,972 tû ®ång. Chi tiÕp kh¸ch, quµ biÕu n¨m 2001 t¹i 2.009 ®¬n vÞ lµ 196, 439 tû ®ång… Tham nhòng, l·ng phÝ vÉn diÔn ra nghiªm träng ë nhiÒu ngµnh, nhiÒu cÊp, nhiÒu lÜnh vùc víi ph¹m vi réng, tÝnh chÊt phøc t¹p, g©y hËu qu¶ xÊu vÒ nhiÒu mÆt, lµm gi¶m sót lßng tin cña nh©n d©n, lµ mét trong nh÷ng nguy c¬ lín ®e do¹ sù tån vong cña §¶ng vµ chÕ ®é ta. QuyÕt kh«ng khoan nhîng, “ma phïn, giã nhÑ” víi tÖ n¹n tham nhòng, §¹i héi X (4-2006) kh¼ng ®Þnh “Toµn §¶ng, toµn bé hÖ thèng chÝnh trÞ vµ toµn x· héi ph¶i cã quyÕt t©m chÝnh trÞ cao ®Êu tranh, chèng tham nhòng, l·ng phÝ. Bæ sung, hoµn thiÖn c¸c c¬ chÕ, quy ®Þnh vÒ qu¶n lý kinh tÕ - tµi chÝnh, qu¶n lý tµi s¶n c«ng, ng©n s¸ch nhµ níc, c¸c quü do nh©n d©n ®ãng gãp vµ do níc ngoµi viÖn trî; vÒ thanh tra, gi¸m s¸t, kiÓm tra, kiÓm kª, kiÓm so¸t. §Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh; thùc hiÖn c¬ chÕ gi¸m s¸t cña nh©n d©n, th«ng qua c¸c ®¹i diÖn trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp, ®èi víi ®¶ng viªn, c«ng chøc, c¬ quan, ®¬n vÞ. B¶o ®¶m c«ng khai, minh b¹ch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ cung øng dÞch vô c«ng vµ doanh nghiÖp nhµ níc. TiÕp tôc ®æi míi chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc.”7 §¶ng quyÕt ®Þnh xö lý kiªn quyÕt, kÞp thêi, c«ng khai nh÷ng ngêi tham nhòng, bÊt kÓ ë chøc vô nµo, ®¬ng chøc hay ®· nghØ hu, tÞch thu, sung c«ng tµi s¶n cã nguån gèc tõ tham nhòng; nh÷ng ngêi bao che cho tham nhòng, cè t×nh ng¨n c¶n viÖc chèng tham nhòng hoÆc lîi dông viÖc tè c¸o tham nhòng ®Ó vu khèng, lµm h¹i ngêi kh¸c, g©y mÊt ®oµn kÕt néi bé. Cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch vµ b¶o vÖ nh÷ng ngêi tÝch cùc ®Êu tranh chèng tham nhòng, tiªu cùc. BiÓu d¬ng vµ nh©n réng nh÷ng g¬ng cÇn kiÖm liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t. Hoµn thiÖn c¬ chÕ d©n chñ, thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ ë c¬ së; ph¸t huy vai trß cña c¬ quan d©n cö, MÆt trËn Tæ quèc, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi vµ nh©n d©n trong viÖc gi¸m s¸t c¸n bé, c«ng chøc vµ c¬ quan c«ng quyÒn, ph¸t hiÖn, ®Êu tranh víi c¸c hiÖn tîng tham nhòng. §Èy m¹nh viÖc hîp t¸c quèc tÕ vÒ phßng, chèng tham nhòng. Thùc hiÖn sù chØ ®¹o kiªn quyÕt víi nh÷ng biÖn ph¸p toµn diÖn, ®ång bé vÒ ng¨n chÆn, tõng bíc ®Èy lïi tham nhòng, l·ng phÝ cña §¹i héi X, Héi nghÞ Trung ¬ng 3 (82006) ra NghÞ quyÕt vÒ "T¨ng cêng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c phßng, chèng tham nhòng, l·ng phÝ "8. §©y NghÞ quyÕt chuyªn ®Ò ®Çu tiªn, bíc ph¸t triÓn míi vµ rÊt quan träng, kh¼ng ®Þnh quyÕt t©m chÝnh trÞ vµ tr¸ch nhiÖm rÊt cao cña §¶ng, Nhµ níc ta trong l·nh ®¹o phßng, chèng tham nhòng, l·ng phÝ kÓ tõ khi §¶ng cÇm quyÒn ®Õn nay. §¶ng ®· chØ ra c¸c nguyªn nh©n chñ yÕu vµ nªu 5 quan ®iÓm c¬ b¶n trong phßng, chèng tham nhòng, l·ng phÝ lµ: 7 8 §¶ng CSVN, V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X Nxb CTQG HN 2006, tr 128, 129 §¶ng CSVN. V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø 3 Ban chÊp hµnh Trung ¬ng, Nxb CTQG . HN, 2006 3 - §¶ng l·nh ®¹o chÆt chÏ c«ng t¸c phßng, chèng tham nhòng, l·ng phÝ; ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ vµ cña toµn d©n; thùc hiÖn ®ång bé c¸c biÖn ph¸p chÝnh trÞ, t tëng, tæ chøc, hµnh chÝnh, kinh tÕ, h×nh sù. - Phßng, chèng tham nhòng, l·ng phÝ ph¶i phôc vô nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ, trËt tù, an toµn x· héi, cñng cè hÖ thèng chÝnh trÞ vµ khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, x©y dùng §¶ng, chÝnh quyÒn trong s¹ch, v÷ng m¹nh. - Võa tÝch cùc, chñ ®éng phßng ngõa, võa kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng tham nhòng, trong ®ã phßng ngõa lµ chÝnh. G¾n phßng, chèng tham nhòng, l·ng phÝ víi x©y dùng, chØnh ®èn §¶ng, ph¸t huy d©n chñ, thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng chñ nghÜa c¸ nh©n, chèng quan liªu. - Phßng, chèng tham nhòng, l·ng phÝ lµ nhiÖm vô võa cÊp b¸ch, võa l©u dµi; ph¶i tiÕn hµnh kiªn quyÕt kiªn tr×, liªn tôc víi nh÷ng bíc ®i v÷ng ch¾c, tÝch cùc vµ cã träng t©m, träng ®iÓm. - KÕ thõa truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, chó träng tæng kÕt thùc tiÔn vµ tiÕp thu cã chän läc kinh nghiÖm cña níc ngoµi. §iÓm míi lµ §¶ng ta ®· ®a ra hÖ thèng gi¶i ph¸p rÊt c¬ b¶n vµ toµn diÖn vÒ phßng, chèng tham nhòng, l·ng phÝ. §ã lµ viÖc t¨ng cêng tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, n©ng cao nhËn thøc vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm cña ®¶ng viªn, c¸n bé, c«ng chøc vµ nh©n d©n vÒ c«ng t¸c phßng, chèng tham nhòng, l·ng phÝ. N©ng cao tÝnh tiªn phong, g¬ng mÉu cña tæ chøc ®¶ng vµ ®¶ng viªn, t¨ng cêng vai trß cña chi bé trong qu¶n lý, gi¸o dôc ®¶ng viªn. TiÕp tôc hoµn thiÖn c«ng t¸c c¸n bé phôc vô phßng, chèng tham nhòng, l·ng phÝ. Söa ®æi, bæ sung c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c c¸n bé, b¶o ®¶m c«ng khai, d©n chñ; tiÕp tôc c¶i c¸ch chÕ ®é tiÒn l¬ng; b¶o ®¶m minh b¹ch tµi s¶n, thu nhËp cña ®¶ng viªn, c¸n bé, c«ng chøc. Rµ so¸t, söa ®æi vµ bæ sung quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu ®¶ng viªn kh«ng ®îc lµm; c«ng bè c«ng khai ®Ó nh©n d©n gi¸m s¸t. Thùc hiÖn nghiªm quy ®Þnh cÊm sö dông c«ng quü lµm quµ tÆng, chiªu ®·i, tiÕp kh¸ch kh«ng ®óng quy ®Þnh. X©y dùng quy ®Þnh cô thÓ nh÷ng trêng hîp ®îc tÆng quµ vµ nhËn quµ; cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch viÖc tõ chèi nhËn quµ tÆng vµ tù gi¸c nép l¹i cho c¬ quan cã thÈm quyÒn. B¶o ®¶m c«ng khai, minh b¹ch trong ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ. Thùc hiÖn nghiªm c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng khai, minh b¹ch; bæ sung quy ®Þnh b¶o ®¶m minh b¹ch qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh, bao gåm c¶ chÝnh s¸ch, v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt mét vô viÖc cô thÓ cña c¬ quan nhµ níc c¸c cÊp. TiÕp tôc hoµn thiÖn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý kinh tÕ, x· héi tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®· cã vÒ qu¶n lý kinh tÕ, x· héi, c¶i c¸ch hµnh chÝnh; tiÕp tôc nghiªn cøu, bæ sung mét sè chñ tr¬ng míi nh»m hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý, phßng ngõa tham nhòng, l·ng phÝ. Thùc hiÖn nghiªm c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai, c«ng së. ChÊn chØnh c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n vµ ho¹t ®éng mua s¾m c«ng. ChÊn chØnh c«ng t¸c thu, chi ng©n s¸ch. N©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra, kiÓm to¸n, ®iÒu tra, truy tè xÐt xö hµnh vi tham nhòng. TËp trung kiÓm tra, thanh tra, kiÓm to¸n mét sè lÜnh vùc träng ®iÓm nh ®Çu t, x©y dùng c¬ b¶n, qu¶n lý ®Êt ®ai, thu chi ng©n s¸ch, qu¶n lý tµi s¶n c«ng...Thµnh lËp c¸c ®oµn c«ng t¸c liªn ngµnh ®Ó phèi hîp xö lý c¸c vô tham nhòng, l·ng phÝ nghiªm träng. 4 Cã c¬ chÕ b¶o vÖ vµ chÝnh s¸ch khen thëng vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ngêi tè c¸o tham nhòng, l·ng phÝ. Ngêi cã hµnh vi tham nhòng ph¶i bÞ xö lý kiªn quyÕt, kÞp thêi, nghiªm minh vÒ tr¸ch nhiÖm chÝnh trÞ, hµnh chÝnh hoÆc h×nh sù, bÊt kÓ ngêi ®ã lµ ai vµ ë c¬ng vÞ nµo. Nh÷ng ®¶ng viªn cã dÊu hiÖu tham nhòng, l·ng phÝ, uy tÝn gi¶m sót, dï c¬ quan chøc n¨ng cha kÕt luËn ®îc, cÊp uû vÉn ph¶i xem xÐt, c©n nh¾c bè trÝ c«ng viÖc kh¸c cho phï hîp. Chó träng thu håi tµi s¶n tham nhòng, ¸p dông chÝnh s¸ch khoan hång ®èi víi nh÷ng ngêi ph¹m téi nhng cã th¸i ®é thµnh khÈn, ®· båi thêng thiÖt h¹i hoÆc kh¾c phôc hËu qu¶ kinh tÕ, hîp t¸c tèt víi c¬ quan chøc n¨ng. Trõng trÞ nghiªm kh¾c nh÷ng ®èi tîng tham nhòng cã tæ chøc, g©y hËu qu¶ ®Æc biÖt nghiªm träng. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c truyÒn th«ng vÒ phßng, chèng tham nhòng, l·ng phÝ. §Ò cao vai trß, tr¸ch nhiÖm cña b¸o chÝ trong phßng, chèng tham nhòng, l·ng phÝ. B¶o vÖ, khen thëng, ®éng viªn nh÷ng ngêi lµm b¸o tÝch cùc, dòng c¶m ®Êu tranh chèng tham nhòng, l·ng phÝ; xö lý nghiªm viÖc ®a tin sai sù thËt, vu c¸o, bÞa ®Æt g©y hËu qu¶ xÊu. X©y dùng c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ chuyªn tr¸ch vÒ phßng, chèng tham nhòng. Ban nµy ®îc uû quyÒn t¹m ®×nh chØ chøc vô tõ thø trëng, chñ tÞch héi ®ång nh©n d©n, chñ tÞch uû ban nh©n d©n cÊp tØnh vµ t¬ng ®¬ng trë xuèng. Ban nµy cßn cã nhiÖm vô tham mu, ®Ò xuÊt vÒ chÝnh s¸ch, trùc tiÕp chØ ®¹o, phèi hîp kiÓm tra, ®«n ®èc c«ng t¸c phßng, chèng tham nhòng... T¨ng cêng gi¸m s¸t cña nh©n d©n vµ c¬ quan d©n cö. Hµng n¨m, Quèc héi vµ héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp nghe b¸o c¸o vµ th¶o luËn, chÊt vÊn vÒ c«ng t¸c phßng, chèng tham nhòng, l·ng phÝ. T¨ng cêng c«ng t¸c gi¸m s¸t cña MÆt trËn Tæ quèc vµ c¸c tæ chøc quÇn chóng; chó träng kiÓm tra, thanh tra, gi¸m s¸t viÖc sö dông c¸c quü tõ thiÖn, nh©n ®¹o... Hîp t¸c quèc tÕ vÒ phßng, chèng tham nhòng. Chñ ®éng tham gia c¸c ch¬ng tr×nh, s¸ng kiÕn, diÔn ®µn quèc tÕ vÒ phßng, chèng tham nhòng phï hîp víi ®iÒu kiÖn ViÖt Nam. Thùc hiÖn c¸c cam kÕt quèc tÕ vÒ phßng, chèng tham nhòng. Cuéc chiÕn chèng tham nhòng, l·ng phÝ lµ rÊt gay go vµ cÊp b¸ch, võa cã tÝnh l©u dµi, phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i tiÕn hµnh vµ thùc hiÖn kiªn quyÕt víi c¸c gi¶i ph¸p ®ång bé. Ai còng ph¶i coi cuéc ®Êu tranh chèng tham nhòng, l·ng phÝ lµ chèng l¹i“ hµnh ®éng trém c¾p, mµ ai còng ph¶i thï ghÐt, ph¶i trõ bá" nh lêi B¸c Hå ®· d¹y. HiÖn nay, §¶ng ta ®ang ®Èy m¹nh cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh", t¨ng cêng gi¸o dôc phßng, chèng tham nhòng vµ thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ. Víi b¶n lÜnh, kinh nghiÖm vµ quyÕt t©m chÝnh trÞ cao, chóng ta tin r»ng §¶ng ta sÏ l·nh ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶, tõng bíc ®Èy lïi tham nhòng, l·ng phÝ, gãp phÇn t¹o bíc chuyÓn biÕn râ rÖt ®Ó gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ, ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; cñng cè lßng tin cña nh©n d©n, sím ®a níc ta c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp theo híng hiÖn ®¹i vµo n¨m 2020. 5
- Xem thêm -