Tài liệu Qt039 - một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty may chiến thắng

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 167 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo, dï lµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i hay doanh nghiÖp s¶n xuÊt muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i cã thÞ trêng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i th× ho¹t ®éng chñ yÕu lµ trªn thÞ trêng. Doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng c¶ trªn lÜnh vùc s¶n xuÊt c¶ trªn thÞ trêng. Muèn duy tr× vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt ph¶i lµm tèt kh©u tiªu thô vµ viÖc ®ã chØ thùc hiÖn ®îc qua viÖc më réng thÞ trêng. Tríc kia trong c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lo vÒ thÞ trêng tiªu thô. S¶n phÈm doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra ®îc Nhµ níc ph©n phèi ®Õn c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n cã nhu cÇu. Ngµy nay víi c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lÝ cña Nhµ níc, mäi doanh nghiÖp s¶n xuÊt ngoµi viÖc ph¶i thùc hiÖn tèt s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cßn ph¶i t×m ra cho m×nh mét thÞ trêng phï hîp ®Ó tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Trong khi ®ã, thÞ trêng th× cã h¹n vÒ khèi lîng tiªu dïng. Do vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh víi nhau ®Ó gi÷ cho m×nh phÇn thÞ trêng cò vµ t×m kiÕm më réng thªm nh÷ng thÞ trêng míi ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty May ChiÕn Th¾ng em nhËn thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty hiÖn nay chñ yÕu lµ gia c«ng theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch níc ngoµi. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®· ®¹t ®îc nh÷ng yªu cÇu vÒ ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, s¶n phÈm ®· ®îc nh÷ng kh¸ch hµng níc ngoµi khã tÝnh nh c¸c níc EU chÊp nhËn. Tuy nhiªn, nÕu chØ gia c«ng cho kh¸ch hµng níc ngoµi th«i th× hiÖu qu¶ doanh thu ®em l¹i sÏ kh«ng cao bëi v× C«ng ty chØ thu ®îc phÝ gia c«ng. MÆt kh¸c, viÖc gia c«ng cho kh¸ch hµng níc ngoµi lµm cho s¶n xuÊt cña C«ng ty bÞ ®éng do ph¶i phô thuéc vµo ®¬n hµng vµ nguyªn liÖu cña kh¸ch hµng ®a ®Õn. Khã kh¨n cña C«ng ty hiÖn nay lµ lµm thÕ nµo ®Ó më réng thÞ trêng tiªu thô trùc tiÕp (b¸n FOB) c¸c s¶n ph¶m cña C«ng ty. H×nh thøc nµy ®em l¹i hiÖu qu¶ rÊt cao bëi v× gi¸ FOB thêng cao h¬n gi¸ gia c«ng rÊt nhiÒu. VËy yªu cÇu vÒ më réng thÞ trêng tiªu thô lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn C«ng ty. Më réng thÞ trêng sÏ cho phÐp doanh nghiÖp chuyÓn dÇn tõ h×nh thøc gia c«ng cho níc ngoµi sang h×nh thøc mua nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n. Tríc thùc tÕ ®ã cña C«ng ty kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc trong thêi gian qua em xin chon ®Ò tµi: “Mét sè biÖn ph¸p nh»m më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng”. Kh«ng kÓ më ®Çu vµ kÕt luËn chuyªn ®Ò gåm ba phÇn chÝnh: Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ thÞ trêng vµ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña 1 doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Ch¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng thÞ trêng tiªu thô cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng tõ n¨m 1997 ®Õn n¨m 2000. Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng. §Ó cã thÓ nghiªn cøu ®Ò tµi nµy em ®· sö dông mét sè ph¬ng ph¸p nghiªn cøu nh: Ph©n tÝch, so s¸nh, biÓu ®å nh»m thÊy râ ®îc nh÷ng khã kh¨n, tån t¹i trong c«ng t¸c më réng thÞ trêng cña C«ng ty ®Ó tõ ®ã ®Ò ra gi¶i ph¸p kh¾c phôc. Ch¬ng I Lý luËn chung vÒ thÞ trêng vµ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. i. nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ thÞ trêng. 1. Kh¸i niÖm thÞ trêng. a) C¸c kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng: ThÞ trêng lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña s¶n xuÊt hµng ho¸. Do ®ã thÞ trêng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ cña s¶n xuÊt hµng ho¸. Cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ thÞ trêng nhng theo quan ®iÓm chung ®Þnh nghÜa nh sau: " ThÞ trêng bao gåm toµn bé c¸c ho¹t ®éng trao ®æi hµng ho¸ ®îc diÔn ra trong sù thèng nhÊt h÷u c¬ víi c¸c mèi quan hÖ do chóng ph¸t sinh vµ g¾n liÒn víi mét kh«ng gian nhÊt ®Þnh". b) C¸c nh©n tè cña thÞ trêng: §Ó h×nh thµnh nªn thÞ trêng cÇn ph¶i cã 4 yÕu tè sau: - C¸c chñ thÓ tham gia trao ®æi: Chñ yÕu lµ bªn b¸n, bªn mua. C¶ hai bªn ph¶i cã vËt chÊt cã gi¸ trÞ trao ®æi. - §èi tîng trao ®æi: lµ hµng ho¸, dÞch vô. - C¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c chñ thÓ: C¶ hai bªn hoµn toµn ®éc lËp víi nhau, gi÷a hä h×nh thµnh c¸c mèi quan hÖ nh: quan hÖ cung-cÇu; quan hÖ gi¸ c¶; quan hÖ c¹nh tranh. - §Þa ®iÓm trao ®æi nh: chî, cöa hµng. . . diÔn ra trong mét kh«ng gian nhÊt ®Þnh. 2. Ph©n lo¹i thÞ trêng. Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ lµ doanh nghiÖp ph¶i biÕt thÞ trêng vµ viÖc nghiªn cøu ph©n lo¹i thÞ trêng lµ rÊt cÇn thiÕt. Cã 4 c¸ch ph©n lo¹i thÞ trêng phæ biÕn nh sau: * Ph©n lo¹i theo ph¹m vi l·nh thæ 2 - thÞ trêng ®Þa ph¬ng: Bao gåm tËp hîp kh¸ch hµng trong ph¹m vi ®Þa ph¬ng n¬i thuéc ®Þa phËn ph©n bè cña doanh nghiÖp. - ThÞ trêng vïng: Bao gåm tËp hîp nh÷ng kh¸ch hµng ë mét vïng ®Þa lý nhÊt ®Þnh. Vïng nµy ®îc hiÓu nh mét khu vùc ®Þa lý réng lín cã sù ®ång nhÊt vÒ kinh tÕ – x· héi. - ThÞ trêng toµn quèc: Hµng ho¸ vµ dÞch vô ®îc lu th«ng trªn tÊt c¶ c¸c vïng, c¸c ®Þa ph¬ng cña mét níc. - ThÞ trêng quèc tÕ: Lµ n¬i diÔn ra c¸c giao dÞch bu«n b¸n hµng hãa vµ dÞch vô gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ thuéc c¸c quèc gia kh¸c nhau. * Ph©n lo¹i theo mèi quan hÖ gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n - ThÞ trêng c¹nh tranh hoµn h¶o: Trªn thÞ trêng cã nhiÒu ngêi mua vµ nhiÒu ngêi b¸n cïng mét lo¹i hµng ho¸, dÞch vô. Hµng ho¸ ®ã mang tÝnh ®ång nhÊt vµ gi¸ c¶ lµ do thÞ trêng quyÕt ®Þnh. - ThÞ trêng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o: Trªn thÞ trêng cã nhiÒu ngêi mua vµ ngêi b¸n cïng mét lo¹i hµng hãa, s¶n phÈm nhng chóng kh«ng ®ång nhÊt. §iÒu nµy cã nghÜa lo¹i hµng hãa s¶n phÈm ®ã cã nhiÒu kiÓu d¸ng, mÉu m·, bao b×, nh·n hiÖu kÝch thíc… kh¸c nhau. Gi¸ c¶ hµng hãa ® îc Ên ®Þnh mét c¸ch linh ho¹t theo t×nh h×nh tiªu thô trªn thÞ trêng. - ThÞ trêng ®éc quyÒn: Trªn thÞ trêng chØ cã mét nhãm ngêi liªn kÕt víi nhau cïng s¶n xuÊt ra mét lo¹i hµng hãa. Hä cã thÓ kiÓm so¸t hoµn toµn sè lîng dù ®Þnh b¸n ra trªn thÞ trêng còng nh gi¸ c¶ cña chóng. * Ph©n lo¹i theo môc ®Ých sö dông cña hµng hãa - ThÞ trêng t liÖu s¶n xuÊt: §èi tîng hµng hãa lu th«ng trªn thÞ trêng lµ c¸c lo¹i t liÖu s¶n xuÊt nh nguyªn vËt liÖu, n¨ng lîng, ®éng lùc, m¸y mãc thiÕt bÞ… - ThÞ trêng t liÖu tiªu dïng: §èi tîng hµng hãa lu th«ng trªn thÞ trêng lµ c¸c vËt phÈm tiªu dïng phôc vô trùc tiÕp nhu cÇu tiªu dïng cña d©n c nh quÇn ¸o, c¸c lo¹i thøc ¨n chÕ biÕn, ®å dïng d©n dông… * Ph©n lo¹i theo qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp - ThÞ trêng ®Çu vµo: Lµ n¬i doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c giao dÞch nh»m mua c¸c yÕu tè ®Çu vµo cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt. Cã bao nhiªu yÕu tè ®Çu vµo th× sÏ cã bÊy nhiªu thÞ trêng ®Çu vµo (thÞ trêng lao ®éng, thÞ trêng tµi chÝnh –tiÒn tÖ, thÞ trêng khoa häc c«ng nghÖ, thÞ trêng bÊt ®éng s¶n…). - ThÞ trêng ®Çu ra: Lµ n¬i doanh nghiÖp tiÕn hµnh c¸c giao dÞch nh»m b¸n c¸c s¶n phÈm ®Çu ra cña m×nh. Tuú theo tÝnh chÊt sö dông s¶n phÈm cña doanh nghiÖp mµ thÞ trêng ®Çu ra lµ t liÖu s¶n xuÊt hay thÞ trêng t liÖu tiªu dïng. 3. Vai trß cña thÞ trêng. ThÞ trêng cã vai trß quan träng ®èi víi s¶n xuÊt hµng ho¸, kinh doanh vµ qu¶n lý kinh tÕ. 3 ThÞ trêng lµ chiÕc “cÇu nèi” cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. ThÞ trêng lµ kh©u quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt hµng ho¸. Ngoµi ra thÞ trêng cßn lµ n¬i kiÓm nghiÖm c¸c chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ lu th«ng vµ thùc hiÖn yªu cÇu qui luËt tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi. ThÞ trêng lµ n¬i thÓ hiÖn quan hÖ hµng ho¸ - tiÒn tÖ. ThÞ trêng cã vai trß kÝch thÝch më réng nhu cÇu vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô tõ ®ã më réng s¶n xuÊt thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. ThÞ trêng ®îc coi lµ " tÊm g¬ng " ®Ó c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh nhËn biÕt ®îc nhu cÇu x· héi vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña chÝnh b¶n th©n m×nh. ThÞ trêng lµ thíc ®o kh¸ch quan cña mäi c¬ së kinh doanh. Tãm l¹i, trong qu¶n lý kinh tÕ, thÞ trêng cã vai trß v« cïng quan träng. Nã lµ ®èi tîng, lµ c¨n cø cña kÕ ho¹ch ho¸. ThÞ trêng lµ c«ng cô bæ sung cho c¸c c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ cña Nhµ níc, lµ m«i trêng kinh doanh vµ lµ n¬i Nhµ níc t¸c ®éng vµo qu¸ tr×nh kinh doanh cña c¬ së. 4. Chøc n¨ng thÞ trêng vµ c¸c qui luËt kinh tÕ thÞ trêng. Chøc n¨ng cña thÞ trêng lµ nh÷ng t¸c ®éng kh¸ch quan vèn cã b¾t nguån tõ b¶n chÊt cña thÞ trêng tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ®êi sèng kinh tÕ x· héi. ThÞ trêng cã 4 chøc n¨ng chÝnh: Chøc n¨ng thõa nhËn, chøc n¨ng thùc hiÖn, chøc n¨ng ®iÒu kiÕt kÝch thÝch vµ chøc n¨ng th«ng tin. Sù ho¹t ®éng cña kinh tÕ thÞ trêng ph¶i tu©n theo 3 qui luËt sau: Qui luËt gi¸ trÞ: ®©y lµ qui luËt c¬ b¶n cña s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸. Qui luËt cung - cÇu: Theo qui luËt nµy gi¸ c¶ cña hµng ho¸ phô thuéc vµo mèi quan hÖ cung - cÇu vÒ s¶n phÈm ®ã trªn thÞ trêng. Qui luËt c¹nh tranh: §©y lµ qui luËt tån t¹i tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. ii. B¶n chÊt cña ho¹t ®éng tiªu thô. 1. ThÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm may mÆc. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ vµ x· héi may mÆc ngoµi chøc n¨ng che ®Ëy vµ b¶o vÖ, s¶n phÈm cßn cã chøc n¨ng quan träng lµm ®Ñp, xuÊt ph¸t tõ chøc n¨ng nh vËy nªn s¶n phÈm may mÆc cã c¬ cÊu tÝnh chÊt thÈm mü còng nh tÝnh chÊt tiªu dïng hÕt søc phong phó vµ ®a d¹ng, ngµy cµng hoµn thiÖn phï hîp víi tr×nh ®é ngêi tiªu dïng hÕt søc phong phó vµ ®a d¹ng. Hµng may mÆc chñ yÕu lµ hµng may s½n vµ mét phÇn may ®o, hµng may s½n cã nh÷ng nÐt kh¸ riªng biÖt kh¸c víi hµng may ®o, nªn thÞ trêng cña mÆt hµng nµy cã nh÷ng nÐt kh¸ ®¹c biÖt, kh¸c víi thÞ trêng kh¸c, ®ã lµ thÞ trêng mµ trong ®ã kh¸ch hµng cha cô thÓ mµ chØ cã ph©n lo¹i mét c¸ch s¬ lîc nhÊt (mang tÝnh chÊt chung nhiÒu h¬n). 4 Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña hµng may mÆc cho thÞ trêng tiªu dïng mÆt hµng nµy cã nh÷ng c¸ch ph©n lo¹i riªng, dùa trªn c¸c tiªu thøc riªng ch¼ng h¹n nh: Ngµy nay quan hÖ mua b¸n gi÷a c¸c quèc gia ngµy cµng ph¸t triÓn vµ më réng h×nh thµnh nªn thÞ trêng trong níc vµ thÞ trêng ngoµi níc. Nhu cÇu tiªu dïng may mÆc ë n«ng th«n còng sÏ kh¸c víi thµnh phè dùa vµo mÆt ®Þa lý cã thÓ ph©n thµnh thÞ trêng thµnh thÞ vµ thÞ trêng n«ng th«n. NÕu dùa vµo møc thu nhËp d©n c sÏ h×nh thµnh thÞ trêng cã møc thu nhËp cao, thÞ trêng cã møc thu nhËp trung b×nh vµ thÞ trêng cã møc thu nhËp thÊp. NÕu ph©n theo løa tuæi th× nhãm thÞ trêng dµnh cho ngêi cao tuèi, trung niªn hoÆc Ýt tuæi. NÕu dùa vµo tiªu thøc nghÒ nghiÖp, mçi ngµnh nghÒ sÏ cã mét nhu cÇu ¨n mÆt kh¸c nhau, tÝnh chÊt c«ng viÖc h×nh thµnh nªn c¸ch ¨n mÆc cho mçi ngêi. NÕu dùa vµo tiªu thøc mïa vô: thÞ trêng mïa ®«ng vµ thÞ trêng mïa hÌ nh vËy, c¸c tiªu thøc ph©n lo¹i thÞ trêng hµng may mÆc rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. VÒ mÆt lý thuyÕt cã thÓ lùa chän bÊt kú mét ®Æc tÝnh nµo cña c«ng chóng ®Ó ph©n lo¹i thÞ trêng. 2. Më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm may mÆc. 2.1. Quan niÖm. Më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm lµ viÖc C«ng ty t×m c¸ch t¨ng møc tiªu thô s¶n phÈm b»ng c¸ch ®a shitaka nh÷ng s¶n phÈm hiÖn cã cña m×nh vµo nh÷ng thÞ trêng míi vµ t×m c¸ch thu hót kh¸ch hµng cña ®èi thñ c¹nh tranh. Më réng thÞ trêng gåm: Më réng thÞ trêng theo chiÒu réng vµ më réng thÞ trêng theo chiÒu s©u: 2.2. Néi dung a. Më réng thÞ trêng theo chiÒu réng. Mçi mét ngµnh hµng lu«n lu«n mong muèn t×m ®îc nh÷ng thÞ trêng míi ®Ó cho khèi lîng tiªu thô hµng hãa tiªu thô ngµy cµng cao, ®Ó doanh sè b¸n hµng ngµy cµng cao, më réng thÞ trêng theo chiÒu réng ®îc hiÓu lµ më réng quy m« thÞ trêng ë ®©y ta cã thÓ ph¸t triÓn thÞ trêng theo vïng ®Þa lý, tÝnh thêi vô, theo ®èi tîng ngêi tiªu dïng. * Më réng thÞ trêng theo vïng ®Þa lý: Më réng thÞ trêng theo vïng ®Þa lý tøc lµ më réng thÞ trêng theo khu vùc ®Þa lý hµnh chÝnh. ViÖc më réng theo vïng ®¹i lý lµm cho sè lîng ngêi tiªu thô t¨ng lªn, hµng hãa ®îc b¸n nhiÒu h¬n, tuú theo kh¶ n¨ng ph¸t triÓn tíi ®©u mµ ngµnh hµng cã chiÕn lîc ph¸t triÓn cña m×nh, hiÖn nay ngµnh hµng cã thÓ ®a s¶n phÈm sang c¸c thÞ trêng kh¸c trong níc vµ híng ph¸t triÓn thÞ trêng cña ngµnh hµng kh«ng nh÷ng ë trong níc mµ cßn më réng sang c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ 5 giíi. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ më réng thÞ trêng theo tõng vïng th× mÆt hµng nµy cÇn cã sù c¶i tiÕn vÒ chÊt lîng, h×nh thøc vÒ mÉu mµ ph¶i phï hîp víi thÞ hiÕu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n ngêi tiªu dïng. Cã nh vËy kh¶ n¨ng chÊp nhËn nã cña thÞ trêng míi sÏ cao khi ®ã míi t¨ng ®îc khèi lîng hµng hãa b¸n ra c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ trêng míi thu ®îc kÕt qu¶. Song kh«ng thÓ dÔ dµng mang hµng hãa cña m×nh ®Õn mét n¬i kh¸c b¸n lµ thµnh c«ng mµ tríc khi quyÕt ®Þnh mëi réng thÞ trêng ph¶i nghiªn cøu thÞ trêng, xem xÐt thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng, ®iÒu kiÖn thu nhËp sù ph©n bè d©n c, phong tôc tËp qu¸n, ®èi thñ c¹nh tranh (nh÷ng mÆt hµng thay thÕ) vµ ®¸nh gi¸ ®óng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng míi. Do ®ã ®Ó cã thÓ më réng thÞ trêng theo vïng ®Þa lý ®¹t hiÖu qu¶ cao ®ßi hái pr cã mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó hµng hãa cã thÓ tiÕp cËn ®îc víi ngêi tiªu dïng vµ thÝch øng víi tõng khu vùc thÞ trêng vµ ngµnh hµng ph¶i tæ chøc ®îc m¹ng líi tiªu thô tèi u nhÊt. * Më réng thÞ trêng tÝnh ®Õn thêi vô cña s¶n phÈm. Khi mét s¶n phÈm ra ta ph¶i tÝnh ®Õn chu kú sèng cña s¶n phÈm, trong chu k× sèng ®ã nã phô thuéc vµo tÝnh thêi vô cña s¶n phÈm v× qu¸ tr×nh tån t¹i s¶n phÈm nã phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn, mµ tõng khu vùc mét cã mét ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh¸c nhau t¹o ra tÝnh thêi vô nã chia lµm bèn mïa (xu©n, h¹, thu, ®«ng). Cho nªn khi më réng thÞ trêng ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn. * Më réng thÞ trêng theo ®èi tîng ngêi tiªu dung. Cïng víi viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng theo vïng ®Þa lý, chóng ta cã thÓ më réng thÞ trêng b»ng c¸ch khuyÕn khÝch, kÝch thÝch c¸c nhãm kh¸ch hµng cña ®èi thñ c¹nh tranh chuyÓn sang sö dông mÆt hµng cña ngµnh hµng m×nh. NÕu tríc ®©y mÆt hµng nµy chØ nh»m vµo mét ®èi tîng nhÊt ®Þnh trªn thÞ trêng th× nay thu hót thªm nhiÒu ®èi tîng kh¸c. Mét sè hµng ho¸ ®øng díi gãc ®é ngêi tiªu dïng xem xÐt th× nã ®ßi hái ph¶i ®¸p øng nhiÒu môc tiªu sö dông kh¸c nhau. Do ®ã cã thÓ nh»m vµo nh÷ng nhãm ngêi tiªu dïng kh¸c nhau hoÆc Ýt quan t©m tíi hµng hãa cña ngµnh hµng mét c¸ch dÔ dµng. Nhãm ngêi nµy cã thÓ ®îc xÕp vµo khu vùc thÞ trêng cßn bá trèng mµ ngµnh hµng cã thÓ khai th¸c. Cã thÓ cïng mét lo¹i hµng hãa, ®èi víi nhãm kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng thêng xuyªn th× nh×n nhËn díi mét c«ng dông kh¸c nhng khi híng vµo mét nhãm kh¸ch hµng th× ngµnh hµng ph¶i híng ngêi sö dông vµo mét c«ng dông kh¸c, mÆc dï ®ã lµ hµng hãa duy nhÊt. - Tãm l¹i: Më réng thÞ trêng theo chiÒu réng nh»m vµo nhãm ngêi míi lµ mét trong nh÷ng c¸ch ph¸t triÓn thÞ trêng sèng, nã ®ßi hái c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng míi ph¶i chÆt chÏ, cÈn thËn tû mû bëi v× thÞ trêng hµng hãa ®Çy biÕn ®éng vµ tiªu dïng ngµy cµng cao. V× vËy t¨ng sè lîng ngêi tiªu dïng hµng hãa nh»m vµo t¨ng sè b¸n vµ doanh thu nhiÒu lîi nhuËn lµ néi dung quan träng cña c«ng t¸c më réng thÞ trêng theo chiÒu réng. b. Më réng thÞ trêng theo chiÒu s©u. 6 Mçi mét ngµnh hµng còng cã thÓ ®Æt c©u hái liÖu víi nh·n hiÖu hiÖn t¹i cña ngêi m×nh víi uy tÝn s½n cã hµng hãa th× cã thÓ t¨ng khèi lîng hµng hãa b¸n cho nhãm kh¸ch hµng hiÖn cã mµ kh«ng ph¶i thay ®æi g× cho hµng hãa. Hay nãi c¸ch kh¸c ngµnh vÉn tiÕp tôc kinh doanh nh÷ng s¶n phÈm quen thuéc trªn thÞ trêng hiÖn t¹i nhng t×m c¸ch ®Èy m¹nh khèi lîng hµng hãa tiªu thô lªn. Trong nh÷ng trêng hîp nµy ngµnh hµng cã thÓ sö dông nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh h¹ thÊp gi¸ hµng hãa ®Ó thu hót nhiÒu ngêi mua h¬n n÷a hoÆc qu¶ng c¸o m¹nh h¬n ®Ó môc ®Ých cuèi cïng lµ kh«ng mÊt ®i kh¸ch hµng hiÖn cã cña m×nh vµ tËp trung tù sang sö dông duy nhÊt mét mÆt hµng cña ngµnh hµng. Mçi ngµnh hµng ngµy nay cµng t¨ng cêng c«ng t¸c Marketing, n©ng cao chÊt lîng dÞch vô kh¸ch hµng ®Ó kh«ng ngõng thu hót kh¸ch hµng vµ n©ng cao uy tÝn cña ngµnh hµng trªn thÞ trêng. * X©m nhËp s©u h¬n vµo thÞ trêng: §©y lµ h×nh thøc më réng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng theo chiÒu s©u trªn c¬ së khai th¸c tèt h¬n nh÷ng hµng hãa hiÖn t¹i trªn thÞ trêng hiÖn tai. §Ó t¨ng ®îc doanh sè b¸n trªn thÞ trêng nµy ngµnh hµng nãi chung vµ mÆt hµng may mÆc nãi riªng ph¶i thu hót ®îc kh¸ch hµng hiÖn t¹i. Víi thÞ trêng nµy kh¸ch hµng ®· quen víi hµng hãa cña ngµnh hµng v× vËy ®Ó thu hót hän ngµnh hµng cã thÓ sö dông chiÕn lîc gi¶m gi¸ thÝch hîp, tiÕn hµnh qu¶ng c¸o, xóc tiÕn, khuyÕn m¹i, n©ng cao chÊt lîng dÞch vô kh¸ch hµng ®Ó kh«ng mÊt ®i mét kh¸ch hµng nµo vµ tËp trung nh÷ng kh¸ch hµng ®ång thêi sö dông nhiÒu hµng hãa t¬ng tù sang sö dông duy nhÊt hµng hãa cña ngµnh hµng. ViÖc x©m nhËp s©u h¬n vµo thÞ trêng hµng hãa hiÖn t¹i lµ mét cè g¾ng lín cña ngµnh hµng. MÆc dï ngµnh hµng cã thuËn lîi víi s¶n phÈm cña ngµnh. Do vËy ®Ó g©y ®îc chó ý tËp trung cña ngêi tiªu dïng ngµnh hµng ph¶i chi phÝ thªm mét kho¶n tµi chÝnh nhÊt ®Þnh. Tuú thuéc vµo quy m« thÞ trêng hiÖn t¹i mµ ngµnh hµng lùu chän chiÕn lîc x©m nhËp s©u h¬n vµo thÞ trêng. NÕu quy m« cña thÞ trêng hiÖn t¹i qóa nhá bÐ th× viÖc x©m nhËp s©u h¬n vµo thÞ trêng cã thÓ thùc ngay c¶ t¹i nh÷ng thÞ trêng míi song ®iÒu quan träng lµ nh÷ng chi phÝ bá ra ®Ó thùc hiÖn cã ®îc båi ®¾p bëi lîi nhuËn thu ®îc khi khai th¸c c¸c kh¸ch hµng míi. * §a d¹ng hãa s¶n phÈm: X· héi ngµy nay cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu cña con ngêi ngµy cµng t¨ng, chu kú sèng cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng ngµy cµng ng¾n, do vËy s¶n phÈm ngµy cµng ®ßi hái ph¶i ®îc ®æi míi theo chiÒu híng phï hîp víi ngêi tiªu dïng. Quy luËt dông Ých trªn c¬ chÕ thÞ trêng chØ ra r»ng môc tiªu cuèi cïng cña ngêi tiªu dïng ®ang ë dông Ých tèi ®a hä ph¶i tr¶ bÊt cø gi¸ nµo, tr¸nh b¸n hµng ë dông Ých tèi thiÓu v× ngêi tiªu dïng sÏ döng dung víi hµng hãa. Do vËy tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm mµ ngµnh hµng nghiªn cøu dông Ých tèi ®a vµ sö dông lîi tèi thiÓu cña c¸c hµng hãa mµ doanh nghiÖp kinh doanh tõ ®ã kh«ng ngõng c¶i tiÕn hµng hãa ®Ó thay ®æi ®é dông Ých cña ngêi tiªu dïng. 7 * Ph©n ®o¹n, lùu chän thÞ trêng môc tiªu: C¸c nhãm ngêi tiªu dïng cã thÓ h×nh thµnh theo c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c nhau nh t©m lý, tr×nh ®é, tuæi t¸c, giíi tÝnh, së thÝch… qu¸ tr×nh ph©n chia ng êi tiªu dïng thµnh c¸c nhãm trªn c¬ së c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt gäi lµ ph©n ®o¹n thÞ trêng. Mçi ®o¹n thÞ trêng kh¸c nhau quan t©m tíi ®Æc tÝnh kh¸c nhau cña s¶n phÈm. Do vËy mçi doanh nghiÖp, mçi ngµnh hµng ®Òu tËp trung mäi nç lùc cña chÝnh m×nh vµo viÖc tho¶ m·n tèt nhu cÇu ®Æc thï cña mçi ®o¹n thÞ trêng nµo ®Ó t¨ng doanh sè b¸n vµ thu nhiÒu lîi nhuËn, c«ng t¸c ph©n ®o¹n thÞ trêng gióp cho ngµnh hµng t×m ®îc thÞ phÇn hÊp dÉn nhÊt, t×m ra thÞ trêng träng ®iÓm ®Ó tiÕn hµnh khai th¸c. * Ph¸t triÓn kªnh ph©n phèi: Lµ viÖc ngµnh hµng khèng chÕ kªnh tiªu thô hµng hãa ®Õn tËn tay ngêi tiªu dïng cuèi cïng. Më réng thÞ trêng tiªu thô b»ng c¸ch khèng chÕ kªnh tiªu thô cã nghÜa lµ ngµnh hµng tæ chøc m¹ng líi tiªu thô, kªnh ph©n phèi hµng hãa ®Çy ®ñ hoµn h¶o cho ®Õn tËn tay ngêi tiªu dïng cuèi cïng. Th«ng qua hÖ thèng kªnh ph©n phèi vµ ®êng d©y tiªu thô s¶n phÈm ®îc qu¶n lý chÆt chÏ, thÞ trêng s¶n phÈm sÏ cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn vµ ®¶m b¶o cho ngêi tiªu dïng sÏ nhËn ®îc nh÷ng mÆt hµng míi víi møc gi¸ tèi u do ngµnh hµng ®Æt ra mµ kh«ng ph¶i chÞu bÊt cø mét kho¶n chi phÝ nµo kh¸c. viÖc më réng thÞ trêng ®ång nghÜa víi viÖc tæ chøc m¹ng líi tiªu thô vµ kªnh ph©n phèi hµng hãa hoµn h¶o cña ngµnh hµng, hÖ thèng tiªu thô s¶n phÈm ngµy cµng më réng bao nhiªu th× kh¶ n¨ng më réng thÞ trêng cµng lín bÊy nhiªu. viÖc ph¸t triÓn vµ qu¶n lý c¸c kªnh ph©n phèi ®Õn tËn tay ngêi tiªu dïng cuèi cïng, cïng víi viÖc tæ chøc c¸c dÞch vô tiªu thô ®Çy ®ñ vµ hoµn h¶o sÏ kh«ng ngõng gãp phÇn lµm cho lîi Ých cho chÝnh ngµnh hµng mµ cßn b¶o vÖ lîi Ých cña ngêi tiªu dïng, cña x· héi. * Ph¸t triÓn ngîc: §ã lµ ngµnh hµng më réng thÞ trêng hµng hãa b»ng c¸ch cïng lóc võa khèng chÕ ®êng d©y tiªu thô võa ®¶m b¶o nguån cung cÊp æn ®Þnh, ®©y lµ mét m« h×nh ph¸t triÓn lý tëng song chØ dÔ dµng thùc hiÖn ®èi víi ngµnh hµng tù t×m cho m×nh mét c¸ch ph¸t triÓn thÞ trêng phï hîp nhÊt vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. 3. Sù cÇn thiÕt cña më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng më réng thÞ trêng rÊt cÇn thiÕt ®Õn mét doanh nghiÖp nã quyÕt ®Þnh ®Õn qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt s¶n phÈm ®¶m b¶o lîi nhuËn vµ t¨ng trëng cña C«ng ty bëi s¶n xuÊt t¨ng trëng. NÕu s¶n xuÊt ra kh«ng cã thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm th× qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt khã cã thÓ thùc hiÖn ®îc thËm chÝ viÖc thu håi vèn còng kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®îc. Do vËy ch¼ng nh÷ng s¶n xuÊt trong chu kú sau kh«ng t¨ng mµ ®Õn viÖc t¸i s¶n xuÊt kh«ng thÓ duy tr× ®îc vÊn ®Ò sèng cßn cña doanh nghiÖp lµ n¾m ch¾c thÞ trêng, chiÕm lÜnh thÞ phÇn ngµy cµng lín trong tiªu thô s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò quan träng. Do ®ã viÖc më réng thÞ trêng tiªu thô rÊt cÇn thiÕt ®Õn sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. 8 Më réng thÞ trêng tiªu thô gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn mµ lîi nhuËn bao giê còng lµ môc tiªu quan träng cña kinh doanh. Lîi nhuËn sÏ thu ®îc cµng lín nÕu nh môc tiªu cña s¶n xuÊt s¶n phÈm ®i ®óng híng, ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng, kh¶ n¨ng thanh to¸n døt ®iÓm, Ýt cã hµng tån kho vµ ®îc c¸c b¹n hµng, c¸c ®¹i lý trong kªnh tiªu thô ñng hé, gãp søc. Nh vËy viÖc më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm gióp cho doanh nghiÖp ®¹t ®îc môc tiªu c¬ b¶n cña s¶n xuÊt kinh doanh môc tiªu lîi nhuËn. Më réng thÞ trêng tiªu thô trong c¬ chÕ thÞ trêng cßn lµ sù tù kh¼ng ®Þnh vÒ uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng khi mµ trªn thÞ trêng ®ang cã sù cã sù c¹nh tranh gay g¾t. thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cµng ®îc më réng th× kh¶ n¨ng quay vßng vèn, kh¶ n¨ng tÝch luü kh¶ n¨ng më réng s¶n xuÊt kinh doanh, kh¶ n¨ng më réng quy m«, gia t¨ng c¸c chñng lo¹i mÆt hµng míi duy tr× thÞ trêng cµng lín, ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc cña s¶n xuÊt kinh doanh ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ sù an toµn trong kinh doanh cña doanh nghiÖp cµng cao. Më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cßn cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn qu¸ tr×nh tæ chøc sx ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ tiªn tiÕn, n©ng cao chÊt lîng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Dùa vµo ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiªu thô mµ doanh nghiÖp ®Ò ra ®îc nh÷ng ph¬ng híng c¸ch thøc tæ chøc s¶n xuÊt míi, ¸p dông khoa häc kü thuËt ®Ó ®ap øng nhu cÇu thêng xuyªn biÕn ®æi. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm kh«ng ph¶i ®¬n thuµn lµ viÖc ®em b¸n c¸c s¶n phÈm doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra mµ ph¶i b¸n nh÷ng g× x· héi cÇn víi gi¸ c¶ thÞ trêng. Muèn vËy, doanh nghiÖp ph¶i lu«n ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm, chñng lo¹i phong phó ®a d¹ng, gi¸ c¶ hîp lý. Tõ ®ã doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng, c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt, t¨ng cêng ®Çu t chiÒu s©u, ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt. Thùc hiÖn tiÕt kiÖm trong c¸c kh©u ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Th«ng qua më réng thÞ trêng tiªu thô, doanh nghiÖp thu lîi nhuËn lµ nguån vèn tù cã cña doanh nghiÖp, t¨ng kh¶ n¨ng tËn dông c¸c c¬ héi hÊp dÉn trªn thÞ trêng vµ còng lµ nguån h×nh thµnh c¸c quü cña doanh nghiÖp dïng ®Ó kÝch thÝch lîi Ých c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó hä quan t©m g¾n bã víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 9 4 C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm.  Nh©n tè kh¸ch quan: + Nh©n tè thuéc vµo tÇm vÜ m«: §ã lµ chñ tr¬ng chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p cña Nhµ níc can thiÖp vµo thÞ trêng, tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng quèc gia vµ cña tõng thêi kú mµ Nhµ níc cã sù can thiÖp kh¸c nhau. Song c¸c biÖn ph¸p chñ yÕu vµ phæ biÕn ®îc sö dông lµ: ThuÕ, quü b×nh æn gi¸, trî gi¸, l·i suÊt tÝn dông. . . vµ nh÷ng nh©n tè t¹i m«i trêng kinh doanh nh cung cÊp c¬ së h¹ tÇng bao gåm: C¬ së h¹ tÇng vÒ x· héi. TÊt c¶ ®Òu t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn quan hÖ cung cÇu vµo m«i trêng kinh doanh cña doanh nghiÖp. + Nh©n tè thuéc vÒ thÞ trêng, kh¸ch hµng: ThÞ trêng: lµ n¬i doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc t×m kiÕm c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ ®Çu ra cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. BÊt cø mét sù biÕn ®éng nµo cña thÞ trêng còng ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ trùc tiÕp nhÊt lµ tíi c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. Quy m« cña thÞ trêng còng ¶nh hëng tíi c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp theo tû lÖ thuËn, tøc lµ thÞ trêng cµng lín th× kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm vµ kh¶ n¨ng thu lîi nhuËn cµng cao. Tuy nhiªn, thÞ trêng lín th× søc Ðp cña thÞ trêng vµ ®èi thñ c¹nh tranh còng lín theo, yªu cÇu chiÕm lÜnh thÞ phÇn cña doanh nghiÖp còng sÏ cao h¬n. + Kh¸ch hµng: T¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp th«ng qua kh¶ n¨ng mua hµng, kh¶ n¨ng thanh to¸n, c¬ cÊu chi tiªu cña kh¸ch hµng. + Nh©n tè vÒ chÝnh trÞ x· héi: Nh©n tè vÒ chÝnh trÞ x· héi thêng thÓ hiÖn qua chÝnh s¸ch tiªu dïng, quan hÖ ngo¹i giao, t×nh h×nh ®Êt níc, ph¸t triÓn d©n sè, tr×nh ®é v¨n ho¸, tËp qu¸n sinh ho¹t, lèi sèng. . . c¸c nh©n tè nµy biÓu hiÖn nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. + Nh©n tè vÒ ®Þa lý, thêi tiÕt khÝ hËu: C¸c t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn nhu cÇu tiªu dïng cña c¸c tÇng líp d©n c vµ do vËy nã t¸c ®éng ®Õn chñng lo¹i, c¬ cÊu hµng ho¸ trªn thÞ trêng. + M«i trêng c«ng nghÖ: M«i trêng c«ng nghÖ chÝnh lµ sù ®ßi hái vÒ chÊt lîng hµng ho¸, mÉu m·, h×nh thøc chñng lo¹i s¶n phÈm gi¸ c¶. TÝnh chÊt cña m«i trêng c«ng nghÖ còng liªn quan ®Õn vËt liÖu ®Ó t¹o s¶n phÈm, ®Çu t kü thuËt. . . vµ qua ®ã gi¸ c¶ ®îc thiÕt lËp. Mçi chñng lo¹i hµng ho¸ muèn tiªu thô ®îc ph¶i phï hîp víi m«i trêng c«ng nghÖ n¬i ®îc ®a ®Õn tiªu thô.  Nh©n tè chñ quan: §ã lµ nh©n tè thuéc vÒ b¶n chÊt doanh nghiÖp bao gåm: + Nh©n tè vÒ chÊt lîng s¶n phÈm: Khi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ møc sèng cña con ngêi ®îc 10 n©ng cao, ngêi tiªu dïng sÏ cã nhiÒu yªu cÇu míi vÒ hµng ho¸, hä ®ßi hái hµng ho¸ ph¶i cã chÊt lîng tèt, an toµn cho søc khoÎ. Do ®ã doanh nghiÖp muèn tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n phÈm th× ph¶i quan t©m ®Õn chÊt lîng hµng ho¸ s¶n xuÊt, ra, lµm sao cho s¶n phÈm ph¶i cã møc chÊt lîng ®¸p øng ®îc yªu cÇu trung b×nh mµ x· héi ®Æt ra hoÆc cao h¬n. + Nh©n tè gi¸: Gi¸ c¶ lµ mét yÕu tè c¬ b¶n, nã ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc kh¸ch hµng lùa chon s¶n phÈm nµo cña doanh nghiÖp. NÕu nh gi¸ c¶ cña doanh nghiÕp kh«ng hîp ký ph¶i c¨n cø vµo gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ gi¸ c¶ cña c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ trêng ®Ó x¸c ®Þnh l¹i gi¸ cho phï hîp. + Nh©n tè vÒ thêi gian: Thêi gian lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong kinh doanh hiÖn ®¹i ngµy nay. Do vËy, nh©n tè thêi gian v« cïng quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp khi tiªu thô s¶n phÈm, ®ã lµ thêi c¬ ®Ó doanh nghiÖp chiÕm lÜnh thÞ trêng. Nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng ®óng víi thêi ®iÓm tiªu dïng th× s¶n phÈm sÏ bÞ triÖt tiªu ngay tríc khi mang ra thÞ trêng. Ch¬ng II Ph©n tÝch thùc tr¹ng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty may chiÕn th¾ng tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2004 i. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty may chiÕn th¾ng. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng. Ra ®êi trong khãi löa cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc (2/3/1968), XÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng tríc kia vµ nay lµ C«ng ty May ChiÕn Th¾ng thuéc Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam (VINATEX) tÝnh ®Õn nay ®· trßn 37 tuæi. Ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 1968, trªn c¬ së m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ nh©n lùc cña tr¹m may Lª Trùc ( thuéc C«ng ty gia c«ng dÖt kim v¶i sîi cÊp I Hµ Néi ) vµ xëng may CÊp I Hµ T©y, Bé Néi Th¬ng quyÕt ®Þnh thµnh lËp XÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng cã trô së t¹i sè 8B Phè Lª Trùc, quËn Ba §×nh Hµ Néi vµ giao cho Côc v¶i sîi may mÆc qu¶n lý. XÝ nghiÖp cã nhiÖm vô tæ chøc s¶n xuÊt c¸c lo¹i quÇn ¸o, mò v¶i, g¨ng tay, ¸o d¹, ¸o dÖt kim theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Côc v¶i sîi cho c¸c lùc lîng vò trang vµ trÎ em. C¬ së I cña XÝ nghiÖp réng trªn 3000m 2 víi c¸c dÉy nhµ cÊp 4 ®îc dän dÑp, tu bæ ®ñ chç ®Ó l¾p 250 m¸y may. HÇu hÕt nhµ xëng ë ®©y ®Òu cò vµ dét n¸t. ThiÕt bÞ cña XÝ nghiÖp lóc ®ã, mét phÇn do c¬ së cò ®Ó l¹i, mét phÇn ®îc bæ sung tõ XÝ nghiÖp May 10 sang, bao gåm c¸c m¸y may ®¹p ch©n cïng mét sè m¸y thïa, ®Ýnh do Liªn X« chÕ t¹o, cßn c¸c dông cô c¾t vÉn ë d¹ng thñ c«ng. MÆc dï trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n tr¨m bÒ nhng nh÷ng s¶n phÈm 11 ®Çu tiªn cña XÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng ®Ó phôc vô bé ®éi vµ trÎ em ®· ®îc ®a ra xuÊt xëng, gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo sù nghiÖp kh¸ng chiÕn cña d©n téc. §Çu n¨m 1969, May ChiÕn Th¾ng ®îc bæ sung c¬ së II ë §øc Giang Gia L©m. Th¸ng 5 n¨m 1971 XÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng chÝnh thøc ®îc chuyÓn giao cho Bé C«ng nghiÖp nhÑ qu¶n lý víi nhiÖm vô míi lµ chuyªn s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ c¸c lo¹i quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng. Ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 1972 Mü nÐm bom vµo khu vùc §øc Giang Gia L©m. C¬ së II cña XÝ nghiÖp ph¶i s¬ t¸n vÒ x· §«ng Trï huyÖn §«ng Anh nªn s¶n xuÊt gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nhng xÝ nghiÖp vÉn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. N¨m 1978 ®¸nh dÊu 10 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng. XÝ nghiÖp tiÕp tôc ph¸t triÓn lín m¹nh vÒ nhiÒu mÆt. Sau 10 n¨m gi¸ trÞ tæng s¶n lîng t¨ng gÊp 11 lÇn, tæng sè c«ng nh©n viªn chøc t¨ng 3 lÇn. C¬ cÊu s¶n phÈm ngµy cµng ®îc n©ng cao. N¨m 1986, ®©y lµ thêi kú xo¸ bá bao cÊp tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®ßi hái XÝ nghiÖp ph¶i vît qua nhiÒu khã kh¨n kh¸ch quan vµ chñ quan v× c¬ chÕ thÞ trêng ë níc ta míi ®îc më ra, c¸c doanh nghiÖp cßn cha cã kinh nghiÖm víi kinh tÕ thÞ trêng. N¨m 1990, hÖ thèng XHCH ë Liªn X« vµ §«ng ¢u sôp ®æ ¶nh hëng to lín ®Õn xuÊt khÈu. Tõ ®©y, mét thÞ trêng æn ®Þnh vµ réng lín kh«ng cßn n÷a. XÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng r¬i vµo t×nh tr¹ng v« cïng khã kh¨n, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn xÝ nghiÖp ®· ph¶i ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së h¹ tÇng, m¸y mãc thiÕt bÞ, më réng thÞ trêng sang mét sè níc khu vùc II nh CHLB §øc, Hµ Lan, Thuþ §iÓn, Hµn Quèc. . . N¨m 1992 t¹i c¬ së sè 10 Thµnh C«ng Ba §×nh Hµ Néi míi x©y dùng xong ®· ®îc ®a vµo sö dông kÞp thêi. Ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 1992 Bé C«ng nghiÖp nhÑ cã quyÕt ®Þnh sè 730/CNn – TCL§ chuyÓn xÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng thµnh C«ng ty May ChiÕn Th¾ng. §©y lµ mét sù kiÖn ®¸nh dÊu mét bíc trëng thµnh vÒ chÊt cña XÝ nghiÖp, tÝnh tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh ®îc thÓ hiÖn ®Çy ®ñ qua chøc n¨ng ho¹t ®éng míi cña C«ng ty. Tõ ®©y cïng víi viÖc s¶n xuÊt, nhiÖm vô kinh doanh ®· ®îc ®Æt lªn ®óng víi tÇm quan träng cña nã trong c¬ chÕ thÞ trêng. Ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 1994 XÝ nghiÖp Th¶m len xuÊt khÈu §èng §a thuéc Tæng C«ng ty DÖt ViÖt Nam ®îc s¸t nhËp vµo C«ng ty May ChiÕn Th¾ng theo quyÕt ®Þnh sè 290/Q§ - TCL§ cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ. Tõ n¨m 1991 ®Õn n¨m 1995 C«ng ty ®· ®Çu t 12,96 tû ®ång cho x©y dùng c¬ b¶n vµ 13, 998 tû ®ång cho mua s¾m thiÕt bÞ. Sau gÇn 10 n¨m x©y dùng ( 1986 ®Õn 1997), C«ng ty May ChiÕn Th¾ng ®· cã tæng diÖn tÝch mÆt b»ng nhµ xëng réng 24836m2 trong ®ã 50% khu vùc s¶n xuÊt ®îc trang bÞ hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ®¶m b¶o m«i trêng tèt cho ngêi lao ®éng vµ hÖ thèng m¸y mãc hiÖn ®¹i. Tríc nh÷ng ®ßi hái cña thÞ trêng may mÆc trong níc còng nh trªn thÕ giíi, 12 C«ng ty May ChiÕn Th¾ng ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam phª duyÖt kÌm theo §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty. QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 4/12/1996, C«ng ty May ChiÕn Th¾ng lµ doanh nghiÖp Nhµ níc, thµnh viªn ho¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam, ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp Nhµ níc, c¸c quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty. Víi tªn giao dÞch ViÖt Nam lµ: C«ng ty May ChiÕn Th¾ng Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ CHIEN THANG GARMENT COMPANY viÕt t¾t lµ CHIGAMEX. Trô së chÝnh: sè 10 Phè Thµnh C«ng Ba §×nh Hµ Néi. 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô, mÆt hµng s¶n xuÊt cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng. C«ng ty May ChiÕn Th¾ng lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc cã nhiÖm vô kinh doanh hµng dÖt may. C«ng ty tù s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm may vµ c¸c hµng ho¸ kh¸c liªn quan ®Õn ngµnh dÖt may. Cô thÓ, C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt 3 mÆt hµng chÝnh lµ: S¶n phÈm may, g¨ng tay da vµ th¶m len.  S¶n phÈm may C«ng ty thêng s¶n xuÊt bao gåm: - ¸o j¨ckÐt c¸c lo¹i nh ¸o j¾ckÐt 1 líp, 2 líp, 3 líp - ¸o v¸y c¸c lo¹i - QuÇn c¸c lo¹i - ¸o s¬ mi c¸c lo¹i - Kh¨n tay trÎ em - C¸c s¶n phÈm may kh¸c.  C¸c s¶n phÈm g¨ng tay cña C«ng ty bao gåm: - G¨ng g«n - G¨ng ®«ng nam n÷.  Th¶m len gåm cã: - S¶n xuÊt c«ng nghiÖp - S¶n xuÊt gia c«ng. C«ng ty May ChiÕn Th¾ng s¶n xuÊt phôc vô cho xuÊt khÈu vµ tiªu dïng trong níc theo 3 ph¬ng thøc: - NhËn gia c«ng toµn bé: Theo h×nh thøc nµy C«ng ty nhËn nguyªn vËt liÖu cña kh¸ch hµng theo hîp ®ång ®Ó gia c«ng thµnh phÈm hoµn chØnh vµ giao tr¶ cho kh¸ch hµng. - S¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu díi h×nh thøc FOB: ë h×nh thøc nµy ph¶i c¨n cø vµo hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm ®· ®¨ng ký víi kh¸ch hµng, C«ng ty tù tæ chøc s¶n xuÊt vµ xuÊt s¶n phÈm cho kh¸ch hµng theo hîp ®ång ( mua nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm ). 13 - S¶n xuÊt hµng néi ®Þa: c«ng ty thùc hiÖn toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm phôc vô cho nhu cÇu trong níc. Ph¬ng híng trong nh÷ng n¨m tíi cña C«ng ty phÊn ®Êu trë thµnh trung t©m s¶n xuÊt, kinh doanh th¬ng m¹i tæng hîp víi c¸c chiÕn lîc sau: + Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®ång thêi t¨ng tû träng trong mÆt hµng FOB vµ mÆt hµng néi ®Þa. + Duy tr× vµ ph¸t triÓn nh÷ng thÞ trêng ®· cã, tïng bíc khai th¸c më réng thÞ trêng míi ë c¶ trong vµ ngoµi níc. ii. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ, kü thuËt chñ yÕu cña c«ng ty may chiÕn th¾ng. 1. §Æc ®iÓm vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt. a. Kho tµng, nhµ xëng: C«ng ty May ChiÕn Th¾ng cã diÖn tÝch nhµ xëng s¶n xuÊt lµ 9260m2 DiÖn tÝch nhµ kho lµ 3810m2. §Æc ®iÓm chÝnh cña kiÕn tróc nhµ xëng lµ: nhµ x©y 5 tÇng cã thang m¸y ®Ó vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu cho c¸c ph©n xëng. Xung quanh nhµ xëng ®îc l¾p kÝnh t¹o ra mét kh«ng gian réng r·i tho¶i m¸i cho c«ng nh©n. Cã 50% khu vùc s¶n xuÊt ®îc trang bÞ hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ. §êng x·, s©n b·i trong C«ng ty ®îc ®æ bª t«ng. N¬i ®Æt ph©n xëng s¶n xuÊt: Sè 10 Thµnh C«ng Ba §×nh Hµ Néi 178 NguyÔn L¬ng B»ng 8B –Lª Trùc –Ba §×nh –Hµ néi. NhËn xÐt: C«ng ty May ChiÕn Th¾ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt cho c«ng nh©n qua viÖc ®Çu t vµo nhµ xëng, n©ng cÊp chÊt lîng m«i trêng lµm viÖc, vÖ sinh cho c¸c s¶n phÈm lµm ra. ChÝnh ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt còng ¶nh hëng nhiÒu ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm lµm ra. Do ®ã ®Ó kh¸ch hµng níc ngoµi chÊp nhËn s¶n phÈm th× tÊt yÕu C«ng ty ph¶i ngµy cµng hoµn thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc trong xëng. §iÒu kiÖn lµm viÖc tèt còng gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lµm viÖc cña c«ng nh©n. Nhµ kho cña C«ng ty ®îc ®Æt ë tÇng I t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng cho viÖc vËn chuyÓn thµnh phÈm tõ tÇng xuèng. §iÒu kiÖn b¶o qu¶n cña c¸c kho rÊt tèt gióp cho s¶n phÈm kh«ng bÞ háng do bÞ Èm hay mÊt vÖ sinh. Víi hÖ thèng nhµ kho réng r·i 3810m2 ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho dù tr÷ thµnh phÈm víi sè lîng lín ®Ó cung cÊp kÞp thêi cho c¸c thÞ trêng khi cã nhu cÇu, sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc më réng thÞ trêng cña C«ng ty. Tuy nhiªn do C«ng ty n»m trong néi thµnh nªn diÖn tÝch mÆt b»ng h¹n hÑp, C«ng ty kh«ng thÓ x©y dùng thªm kho tµng, nhµ xëng. §ång thêi viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ còng gÆp nhiÒu khã kh¨n do hµng ®ãng vµo container nªn ph¶i vËn chuyÓn vµo ban ®ªm. 14 b. M¸y mãc thiÕt bÞ: Do ®Æc ®iÓm nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ may hµng xuÊt khÈu nªn C«ng ty ph¶i b¶o ®¶m chÊt lîng s¶n phÈm lµm ra. ChÝnh v× vËy mµ C«ng ty kh«ng ngõng ®æi míi trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ. PhÇn lín m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty do NhËt chÕ t¹o vµ n¨m s¶n xuÊt tõ n¨m 1991 ®Õn 1997. Nh vËy, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt lµ thuéc lo¹i míi, tiªn tiÕn vµ hiÖn ®¹i, ®¶m b¶o chÊt lîng cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. C«ng ty cã 36 lo¹i m¸y chuyªn dïng kh¸c nhau. ChÝnh ®iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty hoµn thiÖn c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, lµm cho s¶n phÈm hoµn thiÖn h¬n, chÊt lîng tèt h¬n, ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu kh¾t khe cña kh¸ch hµng níc ngoµi, tõ ®ã t¹o lßng tin ®èi víi kh¸ch hµng, n©ng cao ch÷ tÝn cho C«ng ty, gãp phÇn vµo viÖc më réng thÞ trêng. Víi sè lîng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã, hµng n¨m C«ng ty cã thÓ s¶n xuÊt 5.000.000 s¶n phÈm may mÆc (qui ®æi theo s¬ mi) 2.000.000 s¶n phÈm may da. Sau ®©y lµ c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó s¶n xuÊt cña C«ng ty tÝnh ®Õn ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2005: B¶ng sè 1: C¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó sx cña C«ng ty ®Õn hÕt quý I/2005. Stt Tªn m¸y Nhµ sx XuÊt xø N¨m chÕ Sè lîng t¹o 1 M¸y may b»ng 1 kim Juki Japan 19911173 1997 2 M¸y may b»ng 2 kim Brother Japan 1991211 1997 3 M¸y trÇn diÒm Tuki Japan 199146 1997 4 M¸y v¾t sæ Tuki Japan 1991100 1997 5 M¸y thïa b»ng Tuki Japan 199124 1997 6 M¸y thïa trßn Tuki Japan 199121 1997 7 M¸y ®Ýnh cóc Tuki Japan 199127 1997 8 M¸y chÆn bä Tuki Japan 199123 1997 9 M¸y v¾t g¸u Tuki Japan 199121 1997 10 M¸y Ðp mex Hashima Hongkong 19915 1997 11 M¸y lén cæ Fiblon Hongkong 1993 02 12 M¸y dß kim Hashima Japan 1995 4 13 M¸y thªu Jajima Japan 1995 4 14 M¸y thiÕt kÕ mÉu thªu Jajima USA 1995 1 15 M¸y lµm mÒm níc Japan 1992 2 15 16 M¸y c¾t KM Japan 17 Nåi h¬i Naomoto Japan 18 Bµn hót ch©n kh«ng Naomoto Japan Juki Japan Brother Juki Japan USA USA Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan 19 M¸y dÝc d¾c 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 M¸y cuèn èng M¸y chun M¸y hót Èm M¸y c¾t thuû lùc M¸y lµ g¨ng ®«ng M¸y lµ da M¸y c¾t lãt M¸y d¸n nilon M¸y d¸n cao tÇn M¸y Ðp ch÷ M¸y d¸n mµng M¸y may m¸c M¸y Ðp m¸c C©n ®iÖn tö M¸y gi¸c M¸y san chØ 36 M¸y khoan dÊu tay 2. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. Juki Juki Juki Juki Jajima Tuki Tuki Tuki Tuki Naomoto Hashima Japan 19911997 19911997 19911997 19911997 1993 1995 1992 1995 1995 1995 1997 1992 1994 1993 1994 1991 1991 1994 1995 19911997 1997 26 23 75 40 1 3 8 22 7 2 2 1 1 1 2 1 1 3 2 8 1 Lao ®éng lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh bëi v× con ngêi lµ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Cho dï ®îc trang bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn nhng thiÕu lao ®éng cã tr×nh ®é tæ chøc th× còng kh«ng thùc hiÖn s¶n xuÊt ®îc. NhÊt lµ ®èi víi ngµnh may ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu lao ®éng v× mçi m¸y may ph¶i cã 1 ngêi ®iÒu khiÓn. TÝnh ®Õn ngµy 31/12/2004 C«ng ty cã 2.476 ngêi lao ®éng. Trong tæng sè ®ã cã 2.375 ngêi lµ lao ®éng ngµnh c«ng nghiÖp chiÕm 96,27%, lao ®éng n÷ lµ 2.048 ngêi chiÕm 84,5%, lao ®éng lµm c«ng t¸c qu¶n lý lµ 142 ngêi chiÕm 5,7%, lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng trë lªn lµ 80 ngêi chiÕm 3,2%. Sè lao ®éng b×nh qu©n cña C«ng ty trong n¨m 2004 lµ 2.276 ngêi trong ®ã ngµnh may thªu cã 1.662 ng¬× chiÕm 73,02%, ngµnh da cã 527 ngêi chiÕm 23,15% vµ ngµnh th¶m cã 87 ngêi chiÕm 3,83%. Thu nhËp b×nh qu©n chung c¶ C«ng ty trong n¨m 2004 lµ 913.000 ®ång/ngêi/th¸ng, t¨ng h¬n so víi møc thu nhËp b×nh qu©n c¶ C«ng ty trong n¨m 2003 (864.000 ®ång/ngêi/th¸ng) lµ 49.000®ång vµ t¬ng ®¬ng víi tØ lÖ t¨ng lµ 105,7%. Møc thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng trong C«ng ty ®îc t¨ng lªn tõ 728.000 ®ång/ngêi/th¸ng n¨m 2001 ®Õn 782.000 ®ång/ngêi/th¸ng n¨m 2002 lµ 864.000 ®ång/ngêi/th¸ng n¨m 2003 vµ 913.000 ®ång/ngêi/th¸ng vµo n¨m 2004. Qua ®©y 16 ta cã thÓ thÊy ®êi sèng cña ngêi lao ®éng trong C«ng ty ngµy cµng ®îc æn ®Þnh vµ n©ng cao. BiÓu sè 1: Thu nhËp b×nh qu©n cña c«ng ty tõ 2001 – 2004. Thu nhap 1000000 800000 600000 400000 Thu nhap 200000 0 Nam 1997 Nam 1998 Nam 1999 Nam 2000 Ngoµi ra c«ng t¸c ®µo t¹o båi dìng nghiÖp vô, n©ng cao tay nghÒ cho ngêi lao ®éng lu«n ®îc C«ng ty quan t©m víi nhËn thøc nguån lùc lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh thóc ®Èy sù ph¸t triÓn, do ®ã trong mét thêi gian dµi tõ n¨m 1992 ®Õn nay, C«ng ty lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é cho ngêi lao ®éng, thu hót lùc lîng lao ®éng giái tõ bªn ngoµi vµo. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn cã chÕ ®é u ®·i ®èi víi nh÷ng lao ®éng giái tay nghÒ. Hµng n¨m, th«ng qua c¸c héi chî, triÓn l·m, C«ng ty tæ chøc cho c¸n bé qu¶n lý ®i th¨m quan, kh¶o s¸t c¸c thÞ trêng níc ngoµi nh»m n¾m b¾t ®îc nh÷ng c«ng nghÖ míi vµ xu híng ph¸t triÓn cña thÞ trêng. NhËn xÐt: §éi ngò lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty chiÕm tû lÖ nhá 5, 7% nhng l¹i gi÷ vai trß hÕt søc quan träng. Hä cã tr×nh ®é chuyªn m«n vÒ c¸c lÜnh vùc tµi chÝnh, th¬ng m¹i, xuÊt nhËp khÈu, kü thuËt c«ng nghÖ. . . Do ®ã hä sÏ gi÷ vai trß quan träng trong viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt, thùc hiÖn ho¹t ®éng thu mua, nhËp khÈu nguyªn liÖu vµ tiªu thô hµng ho¸, gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh liªn tôc. ChÝnh v× vËy ®Ó ph¸t triÓn thÞ trêng ®ßi hái lùc lîng nµy ph¶i kh«ng ngõng t×m tßi thÞ trêng, sö dông c¸c biÖn ph¸p Marketing, t×m kiÕm vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi kh¸ch hµng. §éi ngò lao ®éng trùc tiÕp quyÕt ®Þnh tíi sè lîng vµ chÊt lîng s¶m phÈm lµm ra. §Ó më réng thÞ trêng, C«ng ty ph¶i n©ng cao uy tÝn cña m×nh th«ng qua chÊt lîng s¶n phÈm vµ thêi h¹n giao hµng. ChÝnh v× vËy C«ng ty ph¶i ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n nh»m gi¶m ®Õn møc tèi thiÓu s¶n phÈm háng vµ ®¶m b¶o chÊt lîng cña s¶n phÈm, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. 17 3. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu. HiÖn nay nguyªn liÖu mµ C«ng ty dïng ®Ó s¶n xuÊt lµ v¶i c¸c lo¹i, da thuéc vµ phô liÖu c¸c lo¹i. HÇu hÕt c¸c nguyªn vËt liÖu mµ C«ng ty sö dông ®Ó s¶n xuÊt lµ nhËp khÈu tõ níc ngoµi. C¸c lo¹i nguyªn liÖu cña C«ng ty phÇn lín lµ do kh¸ch hµng ®Æt gia v«ng mang ®Õn mµ C«ng ty ph¶i nhËp vËt liÖu theo gi¸ cña ngêi gia c«ng. Nh vËy hiÖn nay C«ng ty cha chñ ®éng ®îc nguyªn liÖu cho ngêi s¶n xuÊt. MÆt kh¸c, C«ng ty cha n¾m ch¾c ®îc thÞ hiÕu cña tõng thÞ trêng do ®ã kh«ng d¸m chñ ®éng mua nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt v× cã thÓ kh¸ch hµng gia c«ng kh©ng chÊp nhËn vµ khã b¸n trùc tiÕp ®îc. Tõ ®ã ta cã thÓ thÊy r»ng nguyªn vËt liÖu t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc më réng thÞ trêng tiªu thô cña C«ng ty. Muèn tiªu thô ®îc s¶n ph¶m s¶n xuÊt ra C«ng ty ph¶i t×m nguån nguyªn liÖu phï hîp víi nhu cÇu cña tõng thÞ trêng kh¸c nhau. §Ó thÊy ®îc c¸c nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu chñ yÕu cña C«ng ty hiÖn nay. Chóng ta h·y xem xÐt b¶ng kim ng¹ch nhËp khÈu cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn (tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2004): 18 19 ThÞ trêng Hµn Quèc §µi Loan NhËt Hång K«ng Trung Quèc ASEAN Mü §øc Anh EC Th¸i Lan In®«nªxia CH SÐc Malaixia ViÖt Nam ( XNK t¹i chç) Tæng céng N¨m 2001 TrÞ gi¸ TØ lÖ % ( USD ) 10.164.389 71,03 1.747.084 12,21 955.921 6,68 844.915 5,9 149.763 1,05 448.363 3,13 14.310.435 100 N¨m 2002 TrÞ gi¸ TØ lÖ % ( USD ) 10.064.574 59,31 1.030.404 6,07 1.932.594 11,39 1.199.540 7,06 N¨m 2003 TrÞ gi¸ TØ lÖ % ( USD ) 8.306.752 59,94 932.663 6,73 1.774.174 12,8 1.103.788 7,96 74.670 0,005 636.494 4,6 1.870.801 1.987 66.552 66.851 18.893 717.300 11,02 0,0001 0,0039 0,004 0,001 5,141 1.029.802 7,97 16.969.496 100 13.858.343 100 B¶ng sè 2: Kim ng¹ch nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng N¨m 2004 TrÞ gi¸ TØ lÖ % ( USD ) 5.509.797 50,95 225.998 2,09 1.889.348 17,47 507.355 4,7 250.745 2,32 424.189 3,9 92.971 0,008 61.022 0,006 1.685.295 17,01 167.276 10.813.996 1,55 100
- Xem thêm -