Tài liệu Ql chất lượng theo tiêu chuẩn qt iso 9001 - 2000 tại cty cp xăng dầu hàng không

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu

Mô tả:

§Ò tµi: “T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng theo tiªu chuÈnQuèc tÕ ISO90012000 ë c«ng ty X¨ng DÇu Hµng Kh«ng" Lêi më ®Çu. “...Ng¯y nay, trong ®êi sèng x± héi v¯ giao l­u Quèc tÕ, chÊt l­îng s°n phÈm hµng ho¸, dÞch vô cã mét vai trß hÕt søc quan träng vµ ®ang trë thµnh th¸ch thøc to lín ®èi víi tÊt c¶ c¸c n-íc NhÊt lµ c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn trªn con ®-êng héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng Quèc tÕ... ” Phã chñ tÞch n-íc NguyÔn thÞ B×nh trong bµi ph¸t bÓu t¹i héi nghÞ chÊt l-îng toµn quèc lÇn thø nhÊt t¹i Hµ Néi T8/1995. §iÒu ®ã cho thÊy chÊt l-îng kh«ng chØ cßn lµ môc tiªu chÝnh s¸ch cña c«ng ty mµ cßn lµ mét trong nh÷ng môc tiªu cã tÇm chiÕn l-îc quan träng trong c¸c chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch, ch-¬ng tr×nh ph¸t triÓn cña nhÒu Quèc gia , Khu vùc. ThÕ kû XXI kh«ng chØ ®-îc coi lµ thÕ kû cña ®iÖn tö tin häc mµ cßn lµ mét kû nguyªn míi vÒ chÊt l-îng. C¸c ph-¬ng thøc c¹nh tranh vÒ sè l-îng vµ gi¸ c¶ kh«ng cßn ®-îc coi lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt trong viÖc mua b¸n hµng ho¸, s¶n phÈm, dÞch vô. Thay v¯o ®ã l¯ “chÊt l­îng” chÊt l-îng tuyÖt h¶o, chÊt l-îng lµ ch×a kho¸ cña sù thµnh c«ng trong kinh doanh trªn th-¬ng tr-êng. V× vËy, cÇn coi chÊt l-îng lµ ph-¬ng thøc c¹nh tranh míi t¹o c¬ héi kinh doanh, gi÷ v÷ng vµ chiÕm lÜnh thÞ tr-êng. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i bÊt cø mét tæ chøc, doanh nghiÖp nµo khi nãi ®Õn chÊt l-îng lµ cã thÓ lµm ®-îc ngay.Bëi lÏ tõ nhËn thøc ®-îc ®Õn thµnh c«ng lµ c¶ mét nghÖ thuËt hµnh ®éng, nghÖ thuËt qu¶n lý. Croby ®· ®-a ra mét nguyªn lý vÒ chÊt l-îng mµ kh«ng chØ giíi chuyªn gia vÒ chÊt l-îng mµ c¸c nhµ qu¶n lý còng ®Òu thõa nhËn: “ 80% chÊt l­îng ®­îc quyÕt ®Þnh bëi 20% hiÖu qu° qu°n lý ”. Mét thùc tÕ cho thÊy lµ bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo dï cã thµnh c«ng ®Õn mÊy còng ®Òu ®i trongt×m cho m×nh nghÖ thuËt qu¶n lý, mét m« h×nh qu¶n lý ®Ó ®¹t ®-îc sù tèi -u vµ hiÖu qu¶ cao. §Õn nay cïng víi sù tiÕn bé v-ît bËc cña khoa häckü thuËt, sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ ThÕ giíi vµo cuèi nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû XX, con ng-êi kh«ng thÓ phñ nhËn vai trß cña mét ph-¬ng thøc qu¶n lý míi ph-¬ng thøc qu¶n lý chÊt l-îng theo c¸c tiªu chuÈn Quèc tÕ. §ã lµ mét ph-¬ng thøc qu¶n lý mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt tèi -u nhÊt. Qu¶n lý chÊt l-îng kh«ng chØ dõng l¹i ë qu¶n lý nh©n sù, qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý c¸c nguån lùc trong toµn c«ng ty mµ nã cßn lµ khoa häc qu¶n lý n¾m b¾t xu thÕ thÞ tr-êng, phè hîp c¸c ®Çu mèi chØ ®¹o, thùc hiÖn trong toµn tæ chøc, doanh nghiÖp.Vµ sù phèi hîp nhÞp nhµng ho¹t ®éng cña c¸c nguån lùc mét c¸ch  khoa häc ®Ó ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc, c«ng ty X¨ng DÇu Hµng Kh«ng còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong bèi c¶nh Nhµ n-íc chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý, chÞu søc Ðp tõ nhiÒu phÝa phÝa. Nhê cã sù nç lùc vµ tinh thÇn ®oµn kÕt cñatËp thÓ ban l·nh ®¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty ®· nhanh chãng hoµ m×nh vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng s«i ®éng, gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr-êng. Tuy nhiªn, mét vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng, më réng vµ chiÕm lÜnh thÞ tr-êng th× c«ng ty cßn cÇn ph¶i quan t©m nhiªu h¬n n÷a ®Õn tÝnh hoµn thiÖn cña hÖ thèng qu¶n lý, ®Æc biÖt lµ qu¶n lý chÊt l-îng theo c¸c tiªu chuÈn Quèc tÕ, nh»m thóc ®Èy guång m¸y qu¶n lý cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ h¬n n÷a. XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc ®ã, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty X¨ng DÇu Hµng Kh«ng, d-íi sù h-íng dÉn cña TS Ng« Hoµi Lam. Em nhËn thÊy c«ng ty cÇn ph¶i tÝch cùc t¹o nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó cã thÓ ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng theo tiªu chuÈn ISO90012000. §ã còng lµ lý do mµ em chän ®Ò tµi “Mét sè nh©n tè t³o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ²p dông th¯nh c«ng hÖ thèng qu°n lý chÊt l-îng theo tiªu chuÈnQuèc tÕ ISO90012000 ë c«ng ty X¨ng DÇu H¯ng Kh«ng” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh. Qu¸n triÖt ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu kÕt hîp vµ vËn dông gi÷a lý luËn víi thùc tÕ t¹i c«ng ty X¨ng DÇu Hµng Kh«ng, néi dung chuyªn ®Ò thùc tËp ®-îc chia lµm ba phÇn: PhÇn 1 : Néi dung vai trß cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng 9000:2000. PhÇn 2 : Thùc tr¹ng chÊt l-îng, qu¶n lý chÊt l-îng t¹i c«ng ty X¨ng DÇu Hµng Kh«ng vµ sù cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng ISO 9000 t¹i c«ng ty. PhÇn 3: Mét sè biÖn ph¸p nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng ISO9000 t¹i c«ng ty X¨ng DÇu Hµng Kh«ng. B¶n th¶o §Ò tµi: T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng theo tiªu chuÈn Quèc tÕ ISO90012000 ë c«ng ty X¨ng DÇu Hµng Kh«ng PhÇn 1 : Néi dung vai trß cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng 9000:2000 1. Néi dung vai trß cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng 9000:2000. HiÖn nay trªn ThÕ giíi ®· h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nhiÒu bé tiªu chuÈn vÒ qu¶n lý chÊt l-îng nh-: TQM, ISO9000, HCCP, GMP, ISO14000...§Òu nµy sÏ cµng lµm cho vai trß cña qu¶n lý chÊt l-îngtrë nªn sinh ®éng h¬n, hiÖu qu¶ h¬n, tuy nhiªn vÊn ®Ò lùa chän vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng theo bé tiªu chuÈn nµo th× l¹i lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶i, nã phô thuéc rÊt nhiÒu vµo nguån néi lùc, ®Æc ®iÓm lÜnh vùc kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra cßn phô thuéc vµo yªu cÇu cña Nhµ n-íc, cña kh¸ch hµng vµ c¸c ®èi t¸c trong kinh doanh khi doanh nghiÖp kinh doanh c¸c mÆt hµng thuéc diÖn cÇn ph¶i cã hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l-îng. 1.1 lÞch sö h×nh thµnh. Tæ chøc tiªu chuÈn ho¸ quèc tÕ viÕt t¾t lµ ISO ( International Organiration for Standardization), ®-îc thµnh lËp n¨m 1946 trªn ph¹m vi toµn ThÕ giíi vµ ®Æt trô së t¹i Gi¬nev¬rThuþ sÜ. ISO ho¹t ®éng trªn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau nh-: v¨n ho¸, kinh tÕ, khoa häc kü thuËt, m«i tr-êng.., hiÖn nay trªn thÕ giíi cã trªn 130 n-íc thµnh viªn,ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc tõ n¨m1977. N¨m 1955 HiÖp -íc B¾c §¹i T©y D-¬ng(NATO)®· ®-a ra tiªu chuÈn vÒ ®¶m b¶o chÊt l-îng trong an toµn qu©n ®éi. N¨m 1969 Tiªu chuÈn quèc phßng cña Anh, MÜ thõa nhËn lÉn nhau vÒ c¸c hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l-îng cña nh÷ng ng-êi thÇu phôdµnh cho c¸c n-íc thµnh viªn cña NATO. N¨m 1972 viªn tiªu chuÈn Anh (thuéc bé quèc phßng) ban hµnh bé tiªu chuÈn BS481 h-íng dÉn ®¶m b¶o chÊt l-îng. N¨m 1979 viÖn tiªu chuÈn Anh ban hµnh bé tiªu chuÈn BS 5750 ®©y lµ tiÒn th©n cña ISO 9000. N¨m 1987, ISO ban hµnh lÇn ®Çu tiªn bé tiªu chuÈn ISO 90000, khuyÕn khÝch ¸p dông trong c¸ n-íc thµnh viªn vµ trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi. N¨m 1992 ISO giµ so¸t vµ chØnh lÝ bé tiªu chuÈn ISO lÇn thø nhÊt. N¨m 1994 ISO so¸t xÐt vµ chØnh lÝ bé tiªu chuÈn lÇn thø hai, bæ sung thªm mét sè tiªu chuÈn míi,®-a sè tiªu chuÈn trong bé tiªu chuÈn ISO lªn ®Õn 23tiªu chuÈn kh¸c nhau, ngoµi ra cßn ban hµnh bé tiªu chuÈn ISO 14000 vÒ b¶o vÖ m«i tr-êng . N¨m 2000 Tæ chøc Quèc tÕ vÒ tiªu chuÈn ho¸ ®· tiÕn hµnh söa ®æi bé tiªu chuÈn nµy lÇn thø ba, rót ng¾n phiªn b¶n 1994 xuoãng cßn 4 tiªu chuÈn chÝnh. Nh- vËy, bé tiªu chuÈn ISO lµ tËp hîp, tæng kÕt vµ chuÈn ho¸ ®Þnh h-íng nh÷ng thµnh tùu vµ kinh nghiÖm qu¶n trÞ chÊt l-îng cña nhiÒu n-íc, gióp cho ho¹t ®éng qu¶n trÞ cña nhiÒu doanh nghiÖp, qu¶ trÞ c¸c ®Þnh chÕ c«ng Ých mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n. 1.2 Nh÷ng tiªu chuÈn c¬ b¶n cña bé tiªu chuÈn ISO 9000:2000. VÒ c¬ b¶n bé tiªu chuÈn ISO 9000:2000 cã 4 tiªu chuÈn chÝnh sau: Tiªu chuÈn ISO 9000:2000, quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n vÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng vµ nh÷ng thuËt ng÷ c¬ b¶n,thay thÕ cho ISO 8402:1994 vµ ISO 90001:1994. Tiªu chuÈn ISO 9001:2000, quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng mµ tæ chøc cÇn thÓ hiÖn kh¶ n¨ng cña m×nh trong viÖc cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ phï hîp víi yªu cÇu cña c¸c tæ chøc Quèc tÕ nh»m n©ng cao sù tho¶ m·n cña kh¸ch hµng. §©y lµ tiªu chuÈn duy nhÊt dïng ®Ó ®¨ng ký xin cÊp chøng chØ, nã thay thÕ cho ba tiªu chuÈn ISO 9001,9002, 90031994. Tiªu chuÈn ISO 9004:2000, ®-a ra nh÷ng h-íng dÉn ®Ó thóc ®Èy tÝnh hiÖu qu¶ vµ hiÖu suÊt cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng víi môc tiªu lµ liªn tôc c¶i tiÕn nh»m n©ng c©o h¬n n÷a sù tho¶ m·n cña kh¸ch hµng vµ ®¸p øng ®-îc lîi Ých cña c¸c bªn liªn quan, nã thay thÕ cho ISO 90041:1994. Tiªu chuÈn ISO 19011:2000, ®-a ra nh÷ng h-íng dÉn kiÓm tra, kiÓm chøng c¸c t¸c déng cña m«i tr-êng , hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng vµ chÊt l-îng. Tãm l¹i ISO lµ mét tæ chøc Quèc tÕ vÒ tiªu chuÈn ho¸, cã môc tiªu lín nhÊt lµ n©ng cao chÊt l-îng cña ho¹t ®éng qu¶n l, th«ng qua ®ã nh»m n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm,dÞch vô cung cÊp nh»m ®¸p øng tèi ®a lîi Ých, nhu cÇu cña kh¸ch hµng còng nh- c¸c bªn liªn quanvµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh. 2. Nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt cho viÖc thiÕt cho viÖc ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng ISO 9000:2000. NÕu nh- bé tiªu chuÈn ISO 9000:1994 ®-a ra h¬n 20 yªu cÇu cÇn thiÕt ®Ó ¸p dông thµnh c«ng bé tiªu chuÈn nµy th× ®Õn bé tiªu chuÈn ISO 9000:2000, sè tiªu chuÈn ®ã bÞ rót ng¾n xuèng cßn 8 yªu cÇu, trong ®ã vÒ c¬ b¶n chØ cã 4yªu cÇu chÝnh nh- sau: Yªu cÇu 4. HÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng. Trong ®ã yªu cÇu 4.1 C¸c yªu cÇu chung ®Ò cËp ®Õn c¸ vÊn ®Ò sau:tæ chøc ph¶i thiÕt lËp, viÕt v¨n b¶n, thùc hiÖn vµ duy tr× mét hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng vµ c¶i tiÕn liªn tôc hiÖu qu¶ cña hÖ theo c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. §Ó lµ m ®-îc ®iÒu ®ã tæ chøc cÇn ph¶i:  NhËn d¹ng c¸c qu¸ tr×nh cÇn thiÕt cho hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng vµ cho viÖc ¸p dông trong tæ chøc.  X¸c ®Þnh c¸c tiªu chÝ vµ c¸c ph-¬ng ph¸p cÇn thiÕt ®¶m b¶o r»ng mäi ho¹t ®éng vµ qu¸ tr×nh lu«n ®-îc kiÓm so¸t chÆt chÏ soa cho cã hiÖu qu¶ nhÊt.  X¸c ®Þnh sù nèi tiÕp vµ sù t-¬ng t¸c gi÷a c¸ qóa tr×nh.  ®¶m b¶o mäi nguån lùc vµ th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó hç trî c¸ ho¹t ®éng vµ cã kh¶ n¨ng gi¸m s¸t c¸c qu¸ tr×nh ®ã.  Gi¸m s¸t, ®o l-êng vµ ph©n tÝch c¸c qu¸ tr×nh... Yªu cÇu 4.2 c¸c yªu cÇu vÒ minh chøng b»ng tµi liÖu. Ngoµi c¸c yªu cÇu chung trªn yªu cÇu nµy cßn ®-a ra c¸c yªu cÇu cô thÓ vÒ:  Yªu cÇu vÒ viÖc minh chøng b»ng tµi liÖu cho hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng.  Yªu cÇu vÒ sæ tay chÊt l-îng.  Yªu cÇu vÒ qu¶n lý c¸c tµi liÖu. Yªu cÇu 5. Tr¸ch nhiÖm cña l·nh ®¹o. Yªu cÇu nµy chñ yÕu ®Ò cËp ®Õn c¸c vÊn ®Ò nh-:  Cam kÕt cña l·nh ®¹o. L·nh ®¹o cÊp cao cÇn cung cÊp nh÷ng chøng cø vÒ sù cam kÕt cña m×nh ®Ó triÓn khai vµ thùc hiÖn ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l-îng còng nh- c¶i tiÕn c¸c ho¹t ®éng ®ã liªn tôc mét c¸ch cã hiÖu qu¶.  TËp trung vµo kh¸ch hµng. L·nh ®¹o cÊp cao ph¶i ®¶m b¶o r»ng c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®Òu ®-îc x¸c ®Þnhvµ ®-îc hoµn thµnh víi môc ®Ých lµ n©ng cao sù tho¶ m·n kh¸ch hµng.  ChÝnh s¸ch chÊt l-îng. l·nh ®¹o cÊp cao cÇn ph¶i ®¶m b¶o r»ng chÝnh s¸ch chÊt l-îng lµ phï hîp víi môc ®Ých cña tæ chøc, nã bao gåm sù cam kÕt, tu©n thñ c¸ yªu cÇu vµ c¶i tiÕn liªn tôc tÝnh hiÖu qu¶ cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng. chÝnh s¸ch chÊt l-îng ph¶i cung cÊp mét bé khung ®Ó thiÕt lËp vµ xem xÐt c¸c môc tiªu chÊt l-îng, ®¶m b¶o r»ng tÊt c¶ mäi c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty hiÓu vµ thùc hiÖn ®-îc nã mét c¸ch dÔ dµng.  Ho¹ch ®Þnh chÊt l-îng. Yªu cÇu nµy buéc l·nh ®¹o ph¶i lËp c¸c môc tiªu chÊt l-îng, c¸c kÕ ho¹ch chÊt l-îng ®¶m b¶o mäi ho¹t ®éng cña tæ chøc lu«n ®i ®óng h-íng vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt vµ phï hîp víi s¶n phÈm cung cÊp .  Trong yªu nµy cßn ®Ò cËp ®Õn tr¸ch nhiªm, quyÒn h¹n vµ nh÷ng xem xÐt cña l·nh ®¹o. Yªu cÇu 6. Qu¶n lý nguån lùc. Yªu cÇu nµy ®Ò cËp ®Õn:  Cung cÊp c¸c nguån lùc ®Ó thùc hiÖn, duy tr× vµ c«ng ty c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l-îng nh»m n©ng cao sù tho¶ m·n kh¸ch hµng thong qua viÖc ®Ê øng c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng.  Nguån nh©n lùc. Yªu cÇu nµy chñ yÕu ®Ò cËp ®Õn n¨ng lùc, tinh thÇn cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty, m«i tr-êng lµm viÖc vµ c¸c yªu cÇu ®µo t¹o ng-êi lao ®éng.  C¬ së h¹ tÇng: tæ chøc cÇn x¸c ®Þnh, cung cÊp vµ duy tr× c¬ së h¹ tÇng cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ ®¹t ®-îc sù phï hîp víi c¸ yªu cÇu cña s¶n phÈm. Yªu cÇu 7 Thùc hiÖn s¶n phÈm.  LËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn s¶n phÈm. Thùc hiÖn s¶n phÈm lµ kh¸i niÖm dïng ®Ó chØ ho¹t ®éng kinh doanh trong c¶ lÜnh vùc s¶n xuÊt, l-u th«ng vµ ph©n phèi s¶n phÈm, dÞch vô. Tæ chøc cÇn lËp kÕ ho¹ch vµ triÓn khai c¸c qu¸ tr×nh cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn s¶n phÈm. Trong khi lËp hÕ ho¹ch s¶n phÈm tæ chøc cÇn ph¶i x¸c ®Þnh c¸ vÊn ®Ò: + C¸c môc tiªu chÊt l-îng vµ c¸c yªu cÇu ®èi víi s¶n phÈm. + Sù cÇn thiÕt ph¶i thiÕt lËp c¸ qu¸ tr×nh, tµi liÖu vµ cung cÊp c¸c nguån lùc cô thÓ cho s¶n phÈm,dÞch vô. + C¸c ho¹t ®éng kiÓm tra, kiÓm so¸t vµ thö nghiÖm cô thÓ ®èi víi s¶n phÈm vµ c¸c tiªu chÝ ®Ó chÊp nhËnn s¶n phÈm. + C¸c hå s¬ cÇc thiÕt ®Ó cung cÊp chøng cø r»ng c¸c qu¸ tr×nh ®· ®-îc thùc hiÖn vµ s¶n phÈm chÕ t¹o ra ®Òu tho¶ m·n kh¸ch hµng. C¸c qu¸ tr×nh liªn quan ®Õn kh¸ch hµng. Yªu cÇu nµy ®ßi hái tæ chøc, doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu liªn quan ®Õn s¶n phÈm, xem xÐt l¹i c¸c yªu cÇu liªn quan ®Õn s¶n phÈm, th«ng tin liªn l¹c víi kh¸ch hµng. Tæ chøc c©n xem xÐt l¹i c¸c yªu cÇu liªn quan ®Õn s¶n phÈm. ViÖc xem xÐt nµy cÇn h-íng tíi tr-íc tiªn tíi sù cam kÕt cña tæ chøc trong viÖc cung cÊp s¶n phÈm cho kh¸ch hµng vµ ®¶m b¶o r»ng c¸c yªu cÇu liªn quan ®Õn s¶n phÈm cÇn ®-îc x¸c ®Þnh, nh÷ng yªu cÇu cyña hîp ®ång hoÆc cña ®¬n ®Æt hµng kh¸c víi nh÷ng yªu cÇu tr-íc ®ã ®Òu ®· ®-îc gi¶i quyÕt còng nh- ®¶m b¶o r»ng tæ chøc cã kh¶ n¨ng d¸p øng nh÷ng yªu cÇu ®Ò ra. +Th«ng tin liªn l¹c víi kh¸ch hµng. Tæ chøc cÇn th-êng xuyªn quan hÖ víi kh¸ch hµng vÒ th«ng tin liªn quan ®Õn s¶n phÈm, më c¸c cuéc ®iÒu tra t×m hiÓu, xö lÝ c¸c hîp ®ång hoÆc ®¬n ®Æt hµng, ph¶n håi cña kh¸ch hµng vµ nh÷ng khiÕu n¹i liªn quan ®Õn kh¸ch hµng.  ThiÕt kÕ, triÓn khai. §©y lµ ho¹t ®éng rÊt quan träng cÇn ph¶i ®-îc ®¶m b¶o lµm ®óng ngay tõ ®Çu v× nã liªn quan ®Õn chÊt l-îng cña c¸c ho¹t ®éng, c¸c qu¸ tr×nh cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn vÖc t¹o ra s¶n phÈm. §Ó ho¹t ®éng thiÕt kÕ, triÓn khai ®-îc diÔn ra theo ®óng c¸c yªu cÇu thi doanh nghiÖp cÇn ph¶i : + LËp kÕ ho¹ch thiÕt kÕ triÓn khai . LËp kÕ ho¹ch ®-îc coi lµ kh©u ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh thiÕt kÕ triÓn khai, nã ¶nh h-ëng tíi mäi ho¹t ®éng thiÕt kÕ triÓn khai . ¥ ®©y tæ chøc cÇn ph¶i thùc hiªn c¸c nhiÖm vô sau: # C¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ triÓn khai # Xem xÐt l¹i, kiÓm tra vµ hîp thøc ho¸ t-¬ng øng víi mçi giai ®o¹n thiÕt kÕ triÓn khai. # Xem xÐt l¹i c¸c yªu cÇu liªn quan ®Õn s¶n phÈm + C¸c ®Çu vµo cña thiÕt kÕ triÓn khai. + C¸c ®Çu ra cña thiÕt kÕ triÓn khai. + Xem xÐt l¹i thiÕt kÕ triÓn khai. + KiÓm nhËn thiÕt kÕ triÓn khai. + Hîp thøc ho¸ thiÕt kÕ triÓn khai. + Qu¶n lý c¸c thay ®æi thiÕt kÕ triÓn khai.  Mua s¶n phÈm. + Qu¸ tr×nh mua. Tæ chøc cÇn ®¶m b¶o r»ng s¶n phÈm mua ph¶i phï hîp víi c¸ yªu cÇu cô thÓ. H×nh thøc vµ ph¹m vi kiÓm so¸t ng-êi cung øng vµ s¶n phÈm mua tuú thuéc vµo hiÖu qu¶ cña s¶n phÈm maua tíi viÖc thùc hiÖn s¶n phÈm tiÕp theo hoÆc qu¸ tr×nh hoµn thiÖn s¶n phÈm. Tæ chøc cÇn ®µnh gi¸ vµ lùa chän ng-êi cung øng dùa trªn kh¶ n¨ng cña hä ®Ó cã thÓ cung cÊp s¶n phÈm phï hîp víi yªu cÇu cña tæ chøc. Tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸, lùa chän cÇn ®-îc thiÕt lËp. C¸c hå s¬ vÒ kÕt qu¶ cña ®¸nh gi¸ vÒ nh÷ng t¸c ®éng cÇn thiÕt bÊt kú n¶y sinh tõ ®¸nh gi¸ cÇn ®-îc duy tr×. + Th«ng tin vÒ s¶n phÈm: chñ yÕu liªn quan ®Õn c¸ yªu cÇu ®Ó chÊp nhËn s¶n phÈm, c¸ thñ tôc, qu¸ tr×nh vµ trang thiÕt bÞ, con ng-êi còng nh- c¸c yªu cÇu liªn quan ®Õn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng. + KiÓm nhËn s¶n phÈm mua Tæ chøc cÇn thiÕt lËp vµ thùc hiÖn viÖc kiÓm tra hoÆc c¸c ho¹t ®éng kh¸c cÇn ®¶m b¶o r»ng s¶n phÈm mua ®¸p øng ®-îc c¸ yªu cÇu thiÕt. Khi tæ chøc hoÆc kh¸ch hµng cña tæ chøc dù ®Þnh tiÕn hµnh kiÓm tra tµi s¶n cña ng-êi cung eøng, tæ chøc cÇn ®-a ra c¸ch thøc kiÓm tra dù kiÕn vµ ph-¬ng ph¸p chuyÓn giao s¶n phÈm trong th«ng tin vÒ mua s¶n phÈm. ...Nãi tãm l¹i, môc dÝch cuèi cïng cñaviÖc ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng ISO 9000: 2000 lµ lµm nh- thÕ nµo ®Ó c¸ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt trªn c¬ së tèi -u xc¸c nguån nguyªn lÝùc, cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô tho¶ m·n kh¸ch hµng, t¹o ®-îc uy tÝn, c¬ héi kinh doanh, më réng thÞ tr-êng ®Æc biÖt lµ n©ng cao ®êi sèng cho ng-êi lao ®éng,gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ngµy cµnh ph¸t triÓn. 3 Kinh nghiÖm ¸p dông tiªu chuÈn ISO 9000 tai c¸ doanh nghiÖp ViÖt Nam. MÆc dï bé tiªu chuÈn ISO 9000:2000 võa míi ®-îc ban hµn, song ngay ë c¶ ViÖt Nam ®· cã nhiÒu doanh nghiÖp tiÕn hµnh nghiªn cøu ¸p dông, kÕt qu¶ nµy lµ do nh÷ng lîi Ých ®¹t ®-îc khi ¸p dông bé tiªu chuÈn ISO 9000:1994. Tuy bé tiªu chuÈn nµy cång kÒnh, cã nhiÒu h¹n chÕ ®Õn kh¶ n¨ng liªn tôc ®æi míi song lîi Ých mµ nã mang l¹i lµ rÊt lín. theo b¸o c¸o cña nh÷ng doanh nghiÖp t¹i c¸c héi nghÞ, c¸c c©u l¹c bé chÊt l-îng th× khi trÓn khai ¸p dông bé tiªu chuÈn ISO 9000 thu ®-îc nh÷ng lîi Ých sau:  X©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng cã hiÖu qu¶. ¸p dông ISO cã nghÜa lµ ph¶i v¨n b¶n ho¸, tiªu chuÈn ho¸ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, ®iÒu ®ã sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng t¸c nghiÖp còng nh- ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l-îng t¹i c¸c doanh nghiÖp. Nhê cã c¸c tiªu chuÈn hãa, v¨n b¶n ho¸ mäi ho¹t ®éng trë nªn th«ng hiÓu vµ minh b¹ch ®Ó h-íng tíi mét sù ®¶m b¶o chÊt l-îng trong tßan bé doanh nghiÖp, ®ång thêi qua nh÷ng tiªu chuÈn, v¨n b¶n ®ã trë thµnh c¨n cø ®Ó c¸c nhµ qu¶n lý tiÕn hµnh kiÓm tra, ®¸nh gi¸, xem xÐt hÖ thèng cã ®-îc vËn hµnh hiÖu qu¶ kh«ng, tõ ®ã cã c¬ së ®Ó ®iÒu chØnh, c¶i tiÕn.  N©ng cao ®-îc nhËn thøc vµ phong c¸ch lµm viÖc cña toµn bé c¸n bé, c«ng nh©n viªn c«ng ty. Th«ng qua qu¸ tr×nh x©y dùng vµ vËn hµnh hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng, toµn thÓ mäi thµnh viªn trong c«ng ty cã ®-îc mét c¸ch nh×n míi vÒ chÊt l-îng nnh×nh thµnh nªn mét phong c¸ch lµm viÖc khoa häc cã hÖ thèng vµ tiªn tiÕn gãp phÇn lµm t¨ng hiÖu qu¶ lao ®éng vµ còng th«ng qua ®ã ng-êi lao ®éng thÊy ®-îc tr¸ch nhiÖm râ rµng trong cviÞe tu©n thñ c¸c yªu cÇu cña qu¸ tr×nh. Quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn trong toµn doanh nghiÖp trë nªn th©n thiÖn h¬ncã ph©n tÇng vµ ranh giíi tr¸ch nhiÖm, cïng nhau lµm viÖc v× môc tiªu chung cña mµ c«ng ty ®· ®Ò ra.  T¨ng lîi nhuËn. Khi ®· chÊp nhËn triÕt lý cña ISO th× c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó ph²t hiÖn nh÷ng trôc trÆc, sai hàng thùc hiÖn thoe ph­¬ng ch©m “ Mét xu trong phßng ngõa b»ng mét ®ång trong kh¾c phôc F.Croby”hay “Mäi ph²t hiÖn sau khi s¶n xuÊt chØ lµ v« nghÜa Oakland”. §iÒu ®ã cã nghÜa l¯ nhê tr­¬ng tr×nh qu¶n lý chÊt l-îng mµ chi phÝ söa ch÷a chi phÝ sai háng gi¶m xuèng ®¸ng kÓ vµ kÕt qu¶ lµ lîi nhuËn t¨ng lªn do chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n vµ chi phÝ. MÆt kh¸c, do trùc hiÖn qu¶n lý chÊt l-îng nªn ®· t¹o ®-îc lßng tin víi kh¸ch hµng, më réng thÞ tr-êng, t¨ng l-îng b¸n. Ben c¹nh ®ã do ¸p dông triÕt lý cña ISO nªn tæ chøc ph¶i h×nh thµnh ®-îc mét hÖ thèng th«ng tin th«ng suèt, truyÒn ®¹t nhanh vµ cã hiÖu qu¶ cao, ®ång thêi gi¶m thiÓu ®-îc nh÷ng thao t¸c thõa kh«ng mang l¹i gi¸ trÞ gia t¨ng. §iÒu ®ã cho thÊy khi ¸p dông ISO doanh nghiÖp thêi gian, chi phÝ gãp phÇn lµm t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn. §ã còng t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn.  T¹o lßng tin víi kh¸ch hµng. Do thùc hiÖn qu¶n lý chÊt l-îng nªn mäi ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp ®-îc x¾p xÕp theo mét tr¹t tù l«gic, khoa häc, c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp ncã ®iÒu kiÖn ph¸t huy ®-îc mäi thÕ m¹nh cña m×nh ®Ó µm viÖc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n, mäi ng-êi trong doanh nghiÖp ®ång lßng lµm viÖc, cïng nhau s¸ng t¹o vµ cïng nhau h-íng tíi mét môc ®Ých chung cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c nhê viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch cã khoa häc, ®óng nguyªn t¾c ®Ò ra nªn chÊt l-îng s¶n phÈm,dÞch vô cung cÊp ®-îc tèt h¬n, còng nhê ®ã mµ t¹o ®-îc uy tÝn, sù tin t-ëng cña kh¸ch hµng, thay ®æi ®-îc c¸ch suy nghÜ, h×nh ¶nh cña doanh nghiÖp trong con m¾t kh¸ch hµng vµ c¸c bªn liªn quan, tranh thñ ®-îc lßng tin cña kh¸ch hµng, n¨m b¾t c¸c c¬ héi kinh doanh. ... Nh- vËy, vÒ c¬ b¶n th× lîi Ých mµ ISO mang l¹i sÏ gãi gän trong hai c©u: “ Tho° m±n nhu cÇu, nhu cÇu tiÒm Èn cña kh²ch h¯ng v¯ c²c bªn liªn quan ” v¯ “ Qu°n trÞ doanh nghiÖp mét c²ch cã hiÖu qu° h¬n” T¹i héi th¶o kinh nghiÖm ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng ISO t¹i Hµ Néi, cã rÊt nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp cña c²c doanh nghiÖp xoay quanh chñ ®Ò “ kinh nghiÖm vµ nh÷ng khã kh¨n khi triÓn khai ²p dông ISO 9000”. Nh×n chung, theo em nh÷ng kinh nghiÖm sau ®-îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp nhÊt:  L·nh ®¹o thùc hiÖn vµ vai trß l·nh ®¹o. L·nh ®¹o ph¶i coi viÖc x©y dùng, ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc chÝnh cÇn ph¶i tËp trung ®iÒu hµnh. Kinh nghiÖm nµy còng phï hîp víi yªu cÇu thø 5 trong 8 yªu cÇu cña tiªu chuÈn ISO 9001:2000. ë ®©y l·nh ®¹o ph¶i n¾m b¾t ®-îc nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶ncña bé tiªu chuÈn ISO 9000:2000 vµ trùc tiÕp ®iÒu hµnh ch-¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, l·nh ®¹o ù trï kinh phÝ khi ®Ò ra c¸c môc tiªu, chÝnh s¸ch kÕ ho¹ch chÊt l-îng, ®Æc biÖt lµ nguån tµi chÝnh cho viÖc mêi chuyªn gia t- vÊn vµ chi phÝ xin cÊc chøng chØ. ë mètè doanh nghiÖp võa vµ nhá th× nh÷ng chi phÝ ®ã lµ mét vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m. Ngoµi ra cã ý kiÕn cho r»ng còng ë c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá th× th-êng gÆp mét sè viÖc ph¶i lµm lµ trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ¸p dông ISO th× cÇn ®Çu tthªm mét kho¶nh kinh phÝ ®Ó hoµn thiÖn mét b-íc ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ë mét vµ kh©u noµ ®ã trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt dÓ ®¸p øng yªu cÇu cña bé tiªu chuÈn ISO 9000:2000 ®©y còng chÝnh lµ ®éng lùc chÝnh ®Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng hµng ho¸, dÞch vô cung cÊp.  Tranh thñ häc tËp: KÕ thõa nh÷ng bµi häc, nh÷ng cña nh÷ng doanh nghiÖp ®i tr-íc, nh÷ng doanh nghiÖp cã tr×nh ®é vÒ mäi mÆt, nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ h¬n lµ mét viÖc lµm thiÕt thùc tõ ®ã ®Ó cã nh÷ng kiÕn thøc nhÊt ®Þnh nh»m rót ng¾n thõi gian, gi¶m chi phÝ, lo¹i bá nh÷ng thao t¸c thõa , t¨ng hiÖu qu¶ vµ rót ng¾n thêi gian thùc hiÖn.  TriÓn khai trong toµn doanh nghiÖp vµ c¸c ®n vÞ thµnh viªn. CÇn tæ chøc häc vµ lµm theo ISO 9000 trong toµn doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn cho sù chuyÓn biÕn trong doanh nghiÖp vÒ tr¸ch nhiÖm víi chÊt l-îng vµ qu¶n lý chÊt l-îng, g¾n víi phong trµo thi ®ua hoÆc c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. CÇn ho¹ch ®Þnh thêi gian, thêi gian lu«n lµ mét vÊn ®Ò quan träng, mét mÆt nã ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp mÆt kh¸c nã t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn cho sù chñ ®éng trong mäi c«ng viÖc kÓ c¶ viÖc kÝ kÕt hîp ®ång. Thêi gian ë ®©y cÇn ®-îc quan t©m ®óng møc ®Æc biÖt nªn chÝnh s¸ch kÕ ho¹ch ho¸ tõng giai ®o¹n theo c«ng viÖc vµ kiªn tr× thùc hiÖn, cã kÕ ho¹ch tæ chøc tèt vµ quyÕt t©m thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ triÓn khai sÏ gi¶m ®-îc thêi gian, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ chñ ®éng ®i ®Õn ®Ých cña viÖc ®¸nh gi¸ lµ chøng nhËn.  Coi viÖc x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng lµ mét c«ng viÖc träng t©m. CÇn tæ chøc c¸c bé phËn so¹n th¶o hÖ thèng v¨n b¶n theo tiªu chuÈn ISO 9000:2000 tõ c¸c phßng ban, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt mét c¸ch thèng nhÊt trong tæng thÓ, cÇn ph©n c«ng cô thÓ tõng c«ng viÖc t-¬ng thÝch cho c¸c thµnh viªn, c¸c hßng ban trong toµn doanh nghiÖp.  Kh¾c phôc ngay sù kh«ng phï hîp cña hÖ thèng chÊt l-îng tr-íc khi ®¸nh gi¸ chÝnh thøc vµ nh÷ng tån ®äng, thiÕu sãt ph¸t hiÖn ngay sau khi ®· ®-îc chøng nhËn. ChØ cã nh- vËy míi rót ng¾n ®-îc thêi gian triÓn khai hÖ thèng.  Tranh thñ thêi gian vµ phèi hîp lµm viÖc cã hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c chuyªn gia, t- vÊn ®Æc biÖtlµ sù ®èi øng kÞp thêi chuÈn bÞ tr-íc c«ng viÖc vµ chñ ®éng víi c¸n bé kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp.  hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng kh«ng lµ mét hÖ thèng riªng rÏ, mµ lµ mét hÖ thèng ®-îc g¾n kÕt h÷u c¬ nhiÖm vôíi c¸c t¸c nghiÖp nql kh¸c ®Æc biÖt lµ nguån nh©n lùc, tµi chÝnh, vËt t-... vµ c¸c hÖ thèng qu¶n lý kh¸c nh- hÖ thèng qu¶n lý m«i tr-êng ISO 14000, , chÝnh s¸ch nh- v©y nã võa kh«ng bÞ chång chÐo mµ l¹i t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ ®ång bé v¹ t-¬ng thÝch cña mäi ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp.  §Ó ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng theo tiªu chuÈn ISO 9000:2000 th× yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i cã chøc n¨ng qu¶n lý chÐo. §©y lµ mét tÊy yÕu kh«ng thÓ thiÕu nh»m lo¹i bá dÇn hµng rµo ng¨n c¶n th«ng tin trong qu¸ tr×nh qu¶n lý doanh nghiÖp. Chøc n¨ng qu¶n lý chÐo ë ®©y phØa bao gåm sù ®an xen gi÷a chøc n¨ng qu¶n lý theo tuyÕn ngang víi tuyÕn däc, gi÷ c¸c ®¬n vÞ, c¸c phßng ban, c¸c nh©n trong toµn doanh nghiÖp.  Cã mèi quan hÖ hîp t¸c chÆt chÏ víi nhµ cung øng vµ kh¸ch hµng, coi hä lµ mét phÇn trong toµn bé ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, hä lµ mét phÇn tÊt yÕu kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh qu¶n lý cña doanh nghiÖp nh»m ®¶m b¶o ®Çu ra, ®Çu vµo vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt liªn quan ®Õn nhu cÇu, ®Õn thÞ tr-êng. PhÇn hai : Thùc tr¹ng chÊt l-îng, qu¶n lý chÊt l-îng t¹i c«ng ty X¨ng DÇu Hµng Kh«ng vµ sù cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng ISO 9000 t¹i c«ng ty. 2.1 Giíi thiÖu tæng qu¸t vÒ c«ng ty. 2.1.1 Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ph¸t triÓn. C«ng ty X¨ng dÇu Hµng Kh«ng - tªn giao dÞch VINAPCO lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 768/Q§-tccbl® ngµy 22-4-1993 cña bé tr-ëng bé giao th«ng vËn t¶i, chÝnh thøc ho¹t ®éng kinh doanh tõ th¸ng 7 n¨m 1993, ®Æt trô së t¹i sè 2 ®-êng NguyÔn S¬n Gia L©m Hµ Néi . Lµ nhµ cung øng nhiªn liÖu hµng kh«ng duy nhÊt cho c¸c h·ng hµng kh«ng trong n-íc vµ Quèc tÕ t¹i c¸c s©n bay d©n dông ViÖt nam. Ngoµi ra, c«ng ty cßn kinh doanh c¸c lo¹i x¨ng dÇu cã chÊt l-îng cao cho c¸c nhu cÇu s¶n xuÊt vµ d©n sinh trong c¶ n-íc. C«ng ty X¨ng dÇu Hµng Kh«ng lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, trùc thuéc tæng c«ng ty Hµng kh«ng ViÖt nam, cã tµi kho¶n vµ con dÊu riªng. Mäi ho¹t ®éng cña nã ®Òu ®éc lËp theo c¬ chÕ ph©n cÊp qu¶n lÝ vÒ giíi h¹n vµ tr¸ch nhiÖm. TiÒn th©n cña C«ng ty X¨ng dÇu Hµng Kh«ng lµ mét bé phËn trùc thuéc côc x¨ng dÇu, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiÕp liÖu cho m¸y bay. Sau ®ã ph¸t triÓn thµnh c«ng ty n¨m 1981, n¨m 1985 c«ng ty gi¶i thÓ thµnh c¸c bé phËn trùc thuéc s©n bay. KÓ tõ khi nÒn kinh tÕ n-íc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng, d-íi yªu cÇu cÊp b¸ch cña viÖc ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ ®¸p øng ®-îc sù ph¸t triÓn ®a d¹ng cña c¸c ngµnh hµng kh«ng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, th¸ng 4 n¨m1993, bé tr-ëng bé giao th«ng ®· kÝ quyÕt ®Þnh thµnh lËp C«ng ty x¨ng dÇu Hµng Kh«ng ViÖt nam trùc thuéc côc X¨ng dÇu hµng Kh«ng ViÖt nam, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo luËt doanh nghiÖp . Vµo thêi ®iÓm nµy, toµn c«ng ty cã 597 lao ®éng, víi sè vèn 36 tØ ®ång do Nhµ N-íc cÊp, trong ®ã 19 tØ ®ång vèn cè ®Þnh vµ 17 tØ ®ång lµ vèn l-u ®éng. Khi ®ã c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c¬ së h¹ tÇng cßn thiÕu thèn l¹c hËu, c«ng ty chñ yÕu cung øng c¸c Jet A-1-nhiªn liÖu ®Æc chñng x¨ng dÇu Hµng kh«ng. Do chuyÓn ®æi c¬ chÕ nªn ®Õn n¨m 1997 C«ng ty x¨ng dÇu Hµng Kh«ng ViÖt nam chyÓn ®æi tªn thµnh c«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng. Sù chuyÓn ®æi nay ®· më ra mét thêi kú míi cho ngµnh C«ng ty x¨ng dÇu nãi chung vµ cho C«ng ty x¨ng dÇu Hµng Kh«ng nãi riªng. S¶n phÈm cña c«ng ty cung øng ®a d¹ng h¬n tr-íc ngoµi nhiªn liÖu Jet A-1, x¨ng m¸y bay Avogas c«ng ty cßn cung øng c¸c lo¹i x¨ng dÇu mÆt ®Êt phô vô nhu cÇu s¶n xuÊt vµ d©n sinh nh-: mogas83, mogas92,diesel... Ngoµi ra c«ng ty còng chó träng ®Çu t- thªm c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh-: xe tra n¹p, nhµ ho¸ nghiÖm, tr¹m cÊp ph¸t x¨ng dÇu...vµ dù kiÕn sÏ x©y dùng mét sè kho c¶ng ®Çu nguån vµo thêi gian tíi. 2.1.2 Chøc n¨ng, nhiÖm vô ho¹t ®éng cña c«ng ty. VINAPCO nhËp khÈu nhiªn liÖu Jet A-1 tõ n-íc ngoµi vµo theo tiªu chuÈn ASTMD (1655) vµ TCVN(6424-1998) trong ®ã phÇn lín s¶n phÈm nµy c«ng ty mua tõ thÞ tr-êng x¨ng dÇu Singapo, vµ ®-îc vËn chuyÓn b»ng tµu chuyªn chë vÒ bÕn c¶ng cña ViÖt nam ,råi vËn chuyÓn vÒ kho x¨ng dÇu cña c«ng ty t¹i c¸c s©n bay. NhiÖm vô chñ yÕu cña c¸c xÝ nghiÖp trong c«ng ty lµ trùc tiÕp thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh x¨ng dÇu theo chøc n¨ng nhiÖm vô riªng cña tõng xÝ nghiÖp vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty vËn chuyÓn x¨ng dÇu tõ c¸c kho cña xÝ nghiÖp tíi c¸c s©n bay, c¸c cöa hµng kÝ kÕt hîp ®ång mua b¸n víi c¸c c«ng ty vµ c¸c chi nh¸nh kinh doanh b¸n lÎ x¨ng dÇu trùc thuéc c«ng ty. NhiÖm vô cô thÓ cña c¸c xÝ nghiÖp: - XÝ nghiÖp x¨ng dÇu Hµng kh«ng miÒn b¾c cã nhiÖm vô trùc tiÕp kinh doanh nhiªn liÖu, x¨ng dÇu , tra n¹p vµ c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn tra n¹px¨ng dÇu cho c¸c m¸y bay thuéc khu vùc phÝa B¾c nh- : s©n bay Néi bµi Catbi. - XÝ nghiÖp x¨ng dÇu Hµng kh«ng miÒn Trung: Do ë ®©y s¶n l-îng x¨ng dÇu tra n¹p cho m¸y bay Ýt nªn xÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn c¶ viÖc tra n¹p x¨ng dÇu cho c¸c m¸y bay t¹i c¸c s©n bay thuéc khu vùc miÌn Trung vµ kinh doanh nhiªn liÖu ngoµi ngµnh hµng kh«ng phôc vô nhu cÇu thÞ tr-êng. C¸c s©n bay chÝnh mµ xÝ nghiÖp cung cÊp nhiªn liÖu lµ Quèc tÕ §µ N½ng, s©n bay Phï c¸t, s©n bay Phó bµi. - XÝ nghiÖp x¨ng dÇu Hµng kh«ng miÒn Nam cã nhiÖm vô ®¶m b¶o cung øng, tra n¹p nhiªn liÖu cho c¸c m¸y bay ®i vµ ®Õn t¹i c¸c s©n bay trong khu vùc miÒn Nam. C¸c s©n bay chÝnh mµ xÝ nghiÖp cung cÊp nhiªn liÖu lµ: S©n bayQuèc tÕ T©n S¬n NhÊt. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cã 2 xÝ nghiÖp th-¬ng m¹i dÇu khÝ MiÒn B¾c vµ xÝ nghiÖp th-¬ng m¹i dÇu khÝ miÒn Nam. Hai xÝ nghiÖp nµy cã nhiÖm vô kinh doanh b¸n lÎ x¨ng dÇu mÆt ®Êt (dïng cho xe « t«, xe m¸y, tµu bÌ..), b¸n bu«n b¸n lÎ cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau vµ cho nhu cÇu cña ng-êi dïng. Ngoµi ra c«ng ty cß cã mét xÝ nghiÖp chuyªn lµm nhiÖm vô vËn t¶i x¨ng dÇu tõ c¸c kho c¶ng biÓn vÒ kho cña c«ng ty t¹i c¸c s©n bay trong khu vùc. 2.2 mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña chóng t«i cã ¶nh h-ëng tíi c«ng t¸c ®¶m b¶o chÊt l-îng. 2.1.1 Bé m¸y qu¶n lý. C«ng ty X¨ng DÇu Hµng Kh«ng lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh trùc thuéc tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam, cã 6 xÝ nghiÖp thµnh viªn XÝ nghiÖp x¨ng dÇu Hµng kh«ng miÒn b¾c. XÝ nghiÖp x¨ng dÇu Hµng kh«ng miÒn Trung. XÝ nghiÖp x¨ng dÇu Hµng kh«ng miÒn nam. XÝ nghiÖp dÞch vô vËn t¶i-vËn t¶i kü thuËt x¨ng dÇu Hµng kh«ng miÒn B¾c. XÝ nghiÖp th-¬ng m¹i dÇu khÝ Hµng kh«ng miÒn B¾c. XÝ nghiÖp th-¬ng m¹i dÇu khÝ Hµng kh«ng miÒn Nam. Vµ ba v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i: Thµnh phè Hå ChÝ Minh. C¸c tØnh miÒn T©y. Céng hoµ Singapo. §Ó ®¸p øng nhiÖm vô kinh doanh cña m×nh c«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ®· h×nh thµnh mét hÖ thèng c¸c phßng ban chøc n¨ng, c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn ho¹t ®éng theo c¬ cÊu trùc tuyÕn víi c¸c chøc n¨ng chuyªn ngµnh riªng biÖt d-íi sù l·nh ®¹o cña ban gi¸m ®èc c«ng ty. Trong mçi phßng ban cã c¸c tr-ëng-phã phßng. HiÖn nay c«ng ty cã mét gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ hai phã g¸m ®èc gióp viÖc. Bªn c¹nh ®ã lµ c¸c xÝ nghiÖp ®¬n vÞ thµnh viªn, c¸c xÝ nghiÖp ®¬n vÞ thµnh viªn nµy ho¹t ®éng ®éc lËp d-íi sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o trùc tiÕp cña ban gi¸m ®èc c«ng ty vµ c¸c phßng ban liªn quan. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh d-íi ®©y sÏ cho biÕt hÖ thèng c¸c phßng ban c¸c xÝ nghiÖp ®¬n vÞ thµnh viªn còng nh- mèi quan hÖ l·nh ®¹o, chØ ®¹o vµ hiÖp ®ång gi÷a c¸c phßng ban, c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn trong c«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng. Trong khèi c¬ quan cña c«ng ty cã 8 phßng ban: Phßng tæ chøc c¸n bé (TC-CB) cã 9 ng-êi, lµm tham m-u cho §¶ng uû, gi¸m ®èc trong viÖc s¾p xÕp tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c¬ quan c«ng ty, c¸c xÝ nghiÖp , ®¬n vÞ ®ång thêi n¾m toµn bé nh©n lùc cña c«ng ty. Tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô vÒ c¸c vÊn ®Ò l-¬ng bæng, c¸c chÝnh s¸ch ®·i ngé ®èi víi ng-êi lao ®éng trong c«ng ty theo c¸c v¨n b¶n qui ®Þnh cña Nhµ n-íc. Còng nh- x©y dùng c¸c chiÕn l-îc ®µo t¹o ng¾n h¹n, dµi h¹n, ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, tuyÓn dông lao ®éng, ®iÒu tiÕt lao ®éng phï hîp víi môc tiªu kinh doanh cña c«ng ty... Phßng kÕ ho¹ch-®Çu t- (KH-§T) cã 9 ng-êi, cã chøc n¨ng tham m-u gióp gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ®Çu t- c¬ së vËt chÊt kü thuËt (c¬ së h¹ tÇng) cho toµn c«ng ty, x©y dùng chiÕn l-îc ng¾n h¹n, dµi h¹n, nghiªn cøu bæ sung d©y truyÒn c«ng nghÖ míi lËp c¸c b¶n b¸o c¸o ho¹t ®éng cña c«ng ty. Ngoµi ra phßng cßn ®¶m nhiÖm chøc n¨ng nghiªn cøu thÞ tr-êng, giao dÞch ®µm ph¸n, lùa chän kÕ ho¹ch ... Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n (TC-KT) cã 13 ng-êi cã chøc n¨ng gióp vµ tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn vèn. Tµi s¶n cña c«ng ty, sö dông cã hiÖu qu¶, ghi chÐp vµ theo dâi gi¸m s¸t sù lu©n chuyÓn cña vèn ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. KiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ph-¬ng ¸n kinh doanh vµ thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c h¹ch to¸n trong doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc . Phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu (KD-XNK) cã 15 ng-êi, cã chøc n¨ng trùc tiÕp qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu x¨ng dÇu vµ kinh doanh x¨ng dÇu trong toµn c«ng ty. Tham m-u vÒ ph¸p luËt kinh tÕ, b¶o hiÓm vËn t¶i... Phßng thèng kª -tin häc (TK-TH) cã 10 ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc thèng kª tæng hîp vÒ l-îng tµi s¶n hiÖn cã cña c«ng ty vµ cung cÊp hÖ thèng qu¶n lý vÒ mäi mÆt b»ng m¸y vi tÝnh. Phßng kü thuËt c«ng nghÖ (KT-CN) cã 10 ng-êi, cã chøc n¨ng tham m-u vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ c«ng nghÖ, kho bÓ x¨ng- bÓ dÇu c¸c trang thiÕt bÞ... phôc vô cho c«ng t¸c kinh doanh cña c«ng ty. §· ra dù ¸n mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ míi phï hîp víi t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty. Phßng an ninh-an toµn (AN-AT) cã 8 ng-êi cã chøc n¨ng ®¶m b¶o an toµn phßng ch¸y ch÷a ch¸y... trong toµn c«ng ty. Gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh néi quy, kû luËt cña c«ng ty... V¨n phßng §¶ng - §oµn cã 7 ng-êi, cã chøc n¨ng tham m-u cho §¶ng uû vµ gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c«ng t¸c §¶ng. C«ng t¸c chÝnh trÞ, tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua v¨n ho¸ v¨n nghÖ trong toµn c«ng ty, më c¸c líp båi d-ìng vÒ t-ëng, chÝnh trÞ ... Phßng ®èi ngo¹i cã 24 ng-êi, cã chøc n¨ng tham m-u vµ gióp ®ì cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh v¨n phßng, bè trÝ c«ng t¸c ®ãn tiÕp kh¸ch vµ lµm c¸c thñ tôc ®ãn c¸c ®oµn thÓ... 2.2.2 LÜnh vùc kinh doanh vµ thÞ tr-êng tiªu thô. §©y lµ mét ®Æc ®iÓm cã ¶nh h-ëng m¹nh nhÊt ®Õn hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l-îng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. X¨ng dÇu lµ mét nhµ mÆt hµng cã nh÷ng tÝnh chÊt ®Æc biÖt mµ nh÷ng lo¹i hµng ho¸ kh«ng cã, nã lµ s¶n phÈm:  DÔ ch¸y næ. X¨ng dÇu cã nhiÖt ®é bay h¬i thÊp (20®é) vµ rÊt rÔ ch¸y næ ë nhiÖt ®é th«ng th-êng v ®ång thêi ch¸y ë nång ®é 5% khi ch¸y to¶ nhiÖt l-îng lín vµ lan to¶ rÊt nhanh, do ®ã yªu cÇu vËn chuyÓn, b¶o qu¶n ®Òu ph¶i diÔn ra hÕt søc thËn nträng , yªu cÇu c¸c ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn h¶i ®Æc biÖt, kh«ng to¹ ra tia löa ®iÖn, kh«ng ph¸t sinh n¨ng l-îng..., nh©n viªn lµm viÖc ph¶i cã tr×nh ®é cao vµ hiÓu biÕt râ vÒ x¨ng dÇu. ViÖc ®Çu t- mua s¾m trang thiÕt bÞ, ®µo t¹o tay nghÒ kh¸ tèn kÐm ®iÒu ®ã ¶nh h-ëng kh«ng Ýt ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh.  §éc h¹i. Do tÝnh chÊt lý ho¸ mµ x¨ng dÇu kh«ng hoµ tan trong n-íc, khã ph©n huû nh-ng l¹i dÔ bay h¬i, khuyÕch t¸n nhanh vµo kh«ng khÝ, do ®ã khi x©m nhËp vµo m«i tr-êng, nã sÏ ph¸ huû rÊt nhanh m«i tr-êng sèng. §Æc biÖt trong x¨ng dÇu cã chøa chÊt tr×  mét chÊt g©y ung th- cho ng-êi tiÕp xóc. V× vËy viÖc b¶o qu¶n nã tr¸nh g©y « nhiÔm lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt, nã ¶nh h-ëng tíi c«ng t¸c ®¶m b¶o chÊt l-îng, gi÷ uy tÝn víi kh¸ch hµng.  X¨ng dÇu lµ s¶n phÈm ë thÓ láng trong ®iÒu kiÖn b×nh th-êng vµ dÔ bay h¬i b×nh, bÓ chøa, ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o kh«ng bÞ rß rØ vµ bay h¬i. X¨ng dÇu kh«ng thÓ ®ãng gãi, kh«ng cÇn bao b× mµ cÇn ph¶i cã c¸c ph-¬ng tiÖn chuyªn dông, do ®ã nã ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi chi phÝ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp.  X¨ng dÇu cã tÝnh æn ®Þnh nthÊp vµ dÔ bay h¬i nªn trong ®iÒu kiÖn b×nh th-êng cÇn ph¶i b¶o qu¶n nghiªm ngÆt tr¸nh bay h¬i lµm gi¶m chÊt l-îng. MÆt kh¸ctg qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, b¶o qu¶n vµ sö dông, néi dung-íi sù t¸c ®éng cña m«i tr-êng nªn x¨ng dÇu th-ênh bÞ nhùa ho¸ vµ t¹o cÆn bÈn lµm gi¶m chÊt l-îng cña x¨ng dÇu. V× vËy, cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó l¾ng ®äng, lo¹i bá cÆn b»ng nh÷ng c«ng nghÖ thÝch hîp. ®iÒu ®ã ¶nh h-ëng lín ®Õn qu¸ tr×nh ®¶m b¶o chÊt l-îng x¨ng dÇu. Ngoµi ra x¨ng dÇu cßn lµ mét mÆt hµng cã ý nghÜa chiÕn l-îc cña Nhµ n-íc, trong vµi n¨m qua n-íc ta ®· chñ tr-¬ng ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng ®Çu t- khai th¸c vµ t×m kiÕm dÇu löa vµ c¸c s¶n phÈm dÇu má.§©y lµ nguån n¨ng l-îng ®¶m b¶o cho sù ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho nhu cÇu d©n sinh vµ quèc phßng. MÆt kh¸c x¨ng dÇu lµ mÆt hngf chÝnh s¸ch nguån thu ng©n s¸ch lín cña Nhµ n-íc, hµng n¨m tæng c«ng ty x¨ng dÇu ®· nép hµng ngh×n tû ®ång cho c«ng quü Nhµ n-íc(n¨m 1997: 4725 tû ®ång, n¨m 1998: 5600 tû ®ång, n¨m 1999: 6142 tû ®ång), nã gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn æn ®Þnh cho thu chi ng©n s¸ch Nhµ n-íc, æn ®Þnh gi¸ c¶, k×m h·m l¹m ph¸t vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n-íc. * §Æc ®iÓm thÞ tr-êng tiªu thô Ph¹m vi kinh doanh cña c«ng ty X¨ng DÇu Hµng Kh«ng tr¶i réng kh¾p ba miÒn B¾c Trung Nam. VÒ c¬ b¶n thÞ tr-êng kinh doanh cña c«ng ty cã.  ThÞ tr-êng b¸n: + ThÞ tr-êng trong s©n bay(M¶ng X¨ng DÇu Hµng Kh«ng). §©y lµ mÆt hµng chñ yÕu quan träng nhÊt chiÕm tû träng lín phôc vô chñ yÕu cho nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, m¶ng x¨ng dÇu hµng kh«ng bao gåm c¸c lo¹i Jet A-1, c¸c lo¹i x¨ng dÇu mì ®Æc chñng hµng kh«ng...phôc vu trùc tiÕp cho ngµnh hµng kh«ng. Nh×n chung ®©y lµ thÞ tr-êng t-¬ng ®èi æn ®Þnh, Ýt biÕn ®éng, nã ®¶m b¶o cho kh¶ n¨ng ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña c«ng ty. + ThÞ tr-êng ngoµi s©n bay (M¶ng x¨ng dÇu mÆt ®Êt). M¶ng x¨ng dÇu mÆt ®Êt phôc vô chñ yÕu cho nhu cÇu tiªu dïng vµ s¶n xuÊt bao gåm: c¸c lo¹i x¨ng dÇu phôc vô cho c¸c lo¹i ph-¬ng tiÖn giao th«ng ®-êng bé (mogas83, mogas92, diesel, mì...) vµ cho c¸c lo¹i ph-¬ng tiÖn giao th«ng ®-êng thuû: FO, DO, c¸c lo¹i dÇu mì kh¸c. NÕu nh- tr-íc ®©y (7/1996 vÒ tríc) mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty lµ c¸c lo¹i JetA-1, x¨ng dÇu mì ®Æc chñng hµng kh«ng, trong ®ã Jet A-1 chiÕm tû träng lín, chñ yÕu cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao vµ phôc vô cho nhu cÇu bay trong n-íc, Quèc tÕ th× ®Õn nay mÆc dï vÉn ®éc quyÒn cung cÊp x¨ng dÇu cho ngµnh hµng kh«ng nh-ng c«ng ty ®· chñ tr-¬ng ®Çu t- kinh doanh ®ång thêi m¶ng x¨ng dÇu cho ng-êi tiªu dïng. §©y lµ m¶ng cã triÓn väng to lín, thÞ tr-êng tiªu thô réng lín. Trong nh÷ng n¨m qua m¶ng x¨ng dÇu nµy ®· chiÕm trung b×nh 22,5% tû träng s¶n phÈm kinh doanh cña toµn c«ng ty. Cïng víi c¸c biÖn ph¸p nh- x©y dùng hÖ thèng m¹ng l-íi c¸c kªnh tiªu thô, c¸c ®iÓm b¸n lÎ b¸n bu«n x¨ng dÇu kh¾p ba miÒn trong c¶ n-íc ®· cho thÊy c«ng ty ®ang rÊt chó träng ®Õn thÞ tr-êng x¨ng dÇu mÆt ®Êt. §iÒu ®ã sÏ gãp phÇn lµm t¨ng tæng doanh thu tiªu thô cña c«ng ty.  ThÞ tr-êng mua. Hµng n¨m c«ng ty tæ chøc mua hµng ho¸ b»ng h×nh thøc tæ chøc lùa chän c¸c nhµ ®Êu thÇu, lùa chän c¸c nhµ cung cÊp cã chÊt l-îng cao, gi¸ c¶ hîp lý, c¸c ®iÒu kiÖn giao hµnh vµ thanh to¸n thuËn tiÖn.
- Xem thêm -