Tài liệu Qdthanhlap ban chi dao va kh cuoc van dong hoc tap tt hcm

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

®¶ng bé khèi c¬ quan trung ¬ng vÒ c«ng t¸c t tëng ®¶ng uû häc viÖn B¸o chÝ vµ Tuyªn truyÒn * Sè : -Q§/®u ®¶ng céng s¶n viÖt nam Hµ Néi, ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2007 quyÕt §Þnh Thµnh lËp Ban chØ ®¹o cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh" * - C¨n cø §iÒu lÖ §iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam kho¸ X; - C¨n cø ChØ thÞ sè 06-CT/TW ngµy 07/11/2006 cña Bé ChÝnh trÞ vµ KÕ ho¹ch sè 436-KH/§UK ngµy 06 th¸ng 3 n¨m 2007 cña §¶ng uû Khèi c¬ quan Trung ¬ng vÒ c«ng t¸c t tëng triÓn khai thùc hiÖn cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh; - XÐt ®Ò nghÞ cña Ban Tæ chøc, Ban Tuyªn gi¸o §¶ng uû. Ban thêng vô quyÕt ®Þnh §iÒu 1: Thµnh lËp Ban chØ ®¹o cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh" cña §¶ng bé Häc viÖn, gåm 10 ®ång chÝ: 1. §/c L¬ng Kh¾c HiÕu, BÝ th §¶ng uû, Phã Gi¸m ®èc Häc viÖn - Trëng ban 2. §/c Ph¹m Xu©n Mü, Phã BÝ th §¶ng ñy, Chñ tÞch C«ng ®oµn Häc viÖnPhã trëng ban 3. §/c Hoµng §×nh Cóc, Uû viªn Ban Thêng vô §¶ng uû, Gi¸m ®èc Häc viÖn - Phã trëng ban 4. §/c §oµn Phóc Thanh, Uû viªn Ban Thêng vô §¶ng uû - Uû viªn 5. §/c Vò V¨n Yªn, Uû viªn Ban Thêng vô §¶ng uû - Uû viªn 6. §/c D¬ng Xu©n Ngäc, §¶ng uû viªn, Phã Gi¸m ®èc Häc viÖn - Uû viªn 7. §/c §ç ThÞ Oai, §¶ng uû viªn, Ch¸nh V¨n Phßng §¶ng uû - Uû viªn 8. TrÇn ThÞ Tr©m, §¶ng uû viªn, Trëng Ban n÷ c«ng Häc viÖn 9. §/c Nghiªm Sü Liªm, Ch¸nh V¨n phßng Häc viÖn - Uû viªn 10. §/c Vò Quèc Cêng, §¶ng uû viªn, BÝ th §oµn Thanh niªn - Uû viªn 11. §/c §ç V¨n Ba, QuyÒn Trëng khoa T tëng Hå ChÝ Minh - Uû viªn Bé phËn gióp viÖc Ban ChØ ®¹o gåm: 1. V¨n phßng §¶ng uû vµ c¸c Ban cña §¶ng uû 2. V¨n phßng Häc viÖn 3. Ban Tæ chøc - c¸n bé 4. Thanh tra Häc viÖn §iÒu 2: Ban ChØ ®¹o vµ bé phËn gióp viÖc cã nhiÖm vô: - Gióp §¶ng uû, Ban Gi¸m ®èc x©y dùng Ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh" ®èi víi §¶ng bé bé phËn, c¸c chi bé vµ c¸c ®¬n vÞ trong Häc viÖn theo yªu cÇu ChØ thÞ 06-CT/TW ngµy 07/11/2006 cña Bé ChÝnh trÞ vµ c¸c híng dÉn cña §¶ng uû Khèi c¬ quan Trung ¬ng vÒ c«ng t¸c t tëng, Ban c¸n sù §¶ng Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh. - Cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o, kiÓm tra vµ b¸o c¸o kÞp thêi tiÕn ®é kÕt qu¶ thùc hiÖn cuéc vËn ®éng theo yªu cÇu cña §¶ng uû, Ban Gi¸m ®èc ®Ó tæng hîp b¸o c¸o kÕt qu¶ ®èi víi §¶ng uû cÊp trªn. §iÒu 3: V¨n phßng §¶ng uû, c¸c Ban chi uû, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ vµ c¸c ®ång chÝ cã tªn trong §iÒu 1 thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy. T/m ban thêng vô bÝ th N¬i nhËn: - Nh ®iÒu 3. - Lu VP§U. L¬ng Kh¾c HiÕu ®¶ng bé khèi c¬ quan trung ¬ng vÒ c«ng t¸c t tëng ®¶ng uû häc viÖn B¸o chÝ vµ Tuyªn truyÒn * Sè : 84- KH/®u ®¶ng céng s¶n viÖt nam Hµ Néi, ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 2007 kÕ ho¹ch triÓn khai Thùc hiÖn ChØ thÞ 06-CT/TW cña Bé ChÝnh trÞ vÒ tæ chøc cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh" Thùc hiÖn ChØ thÞ sè 06-CT/TW ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 2006 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ tæ chøc cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh" vµ KÕ ho¹ch sè 436-KH/§UK ngµy 06 th¸ng 3 n¨m 2007 cña §¶ng uû Khèi c¬ quan Trung ¬ng vÒ c«ng t¸c t tëng, §¶ng uû Häc viÖn B¸o chÝ vµ Tuyªn truyÒn x©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn cuéc vËn ®éng nh sau: I- Yªu cÇu - Tæ chøc cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh" trong toµn §¶ng bé, kÐo dµi tíi hÕt nhiÖm kú §¹i héi X cña §¶ng, hµng n¨m tiÕn hµnh s¬ kÕt vµo dÞp kû niÖm ngµy sinh nhËt B¸c 19/5. - KÕt hîp néi dung, c¸c bíc tiÕn hµnh cuéc vËn ®éng víi ch¬ng tr×nh hµnh ®éng thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng; cuéc vËn ®éng x©y dùng, chØnh ®èn §¶ng, thùc hµnh tiÕt kiÖm, ®Êu tranh phßng chèng tham nhòng, l·ng phÝ. - Thùc hµnh nghiªm tóc néi dung c¸c bíc: häc tËp, kiÓm ®iÓm tù phª b×nh vµ phª b×nh; th«ng qua ch¬ng tr×nh rÌn luyÖn ®¹o ®øc, lèi sèng; tæ chøc qu¶n lý vµ gi¸m s¸t qu¸ tr×nh tu dìng ®¹o ®øc, lèi sèng cña ®¶ng viªn, c¸n bé, viªn chøc, sinh viªn, häc viªn… - §éng viªn ®¶ng viªn, c¸n bé, viªn chøc, häc viªn, sinh viªn tham gia x©y dùng §¶ng; ph¸t huy tÝnh tù gi¸c, tÝch cùc häc tËp, rÌn luyªn cña mçi c¸ nh©n; ph¸t ®éng phong trµo hµnh ®éng s«i næi, s©u réng trong toµn trêng theo chñ ®Ò "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh" g¾n víi c¸c phong trµo thi ®ua "Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸", "Thùc hiÖn nÕp sèng v¨n ho¸ c«ng nghiÖp". II. §èi tîng, néi dung tiÕn hµnh cuéc vËn ®éng 1. §èi tîng tham gia häc tËp vµ thùc hiÖn cuéc vËn ®éng: Toµn thÓ, ®¶ng viªn, c¸n bé, viªn chøc, ®oµn viªn thanh niªn, häc viªn, sinh viªn. 2. Néi dung cuéc vËn ®éng: - §ît ®Çu n¨m 2007: Tæ chøc trong toµn ®¶ng bé häc tËp vÒ t tëng vµ tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh. CÊp uû vµ l·nh ®¹o c¸c ®¬n vÞ phèi hîp tæ chøc chÆt chÏ viÖc th¶o luËn, liªn hÖ häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh trong giai ®o¹n hiÖn nay. Trªn c¬ së ®ã ®Ò ra nh÷ng tiªu chuÈn ®¹o ®øc cô thÓ ®Ó phÊn ®Êu, rÌn luyÖn thêng xuyªn. - Tõ n¨m 2008 ®Õn 2011: Hµng n¨m vµo dÞp kû niÖm ngµy sinh Chñ tÞch Hå ChÝ Minh 19/5 tiÕn hµnh s¬ kÕt. Tæng kÕt cuéc vËn ®éng vµo ®Çu n¨m 2011. III. C¸c bíc tiÕn hµnh cuéc vËn ®éng Bíc 1: Tæ chøc häc tËp, Héi th¶o khoa häc, liªn hÖ tù phª b×nh vµ phª b×nh. - Tæ chøc toµn §¶ng bé nghe giíi thiÖu vÒ t tëng vµ tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh, víi ba chuyªn ®Ò: "§Èy m¹nh häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh trong giai ®o¹n hiÖn nay"; nghiªn cøu c¸c t¸c phÈm "N©ng cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, quÐt s¹ch chñ nghÜa c¸ nh©n" vµ "Di chóc" cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ tæ chøc Héi th¶o khoa häc "VËn dông t tëng, ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh trong viÖc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé t tëng ë Häc viÖn B¸o chÝ vµ Tuyªn truyÒn". - Tæ chøc lÊy ý kiÕn cña quÇn chóng ®ãng gãp cho §¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸n bé, ®¶ng viªn, c«ng chøc vÒ lÜnh vùc ®¹o ®øc, lèi sèng. H×nh thøc lÊy ý kiÕn b»ng phiÕu kh«ng ký tªn, hoÆc tæ chøc häp quÇn chóng xin ý kiÕn, ghi biªn b¶n. CÊp uû vµ thñ trëng c¸c ®¬n vÞ tæng hîp, ph©n lo¹i ý kiÕn gãp ý vµ göi vÒ Ban chØ ®¹o cuéc vËn ®éng Häc viÖn qua V¨n phßng §¶ng uû. - §¶ng uû, Ban Gi¸m ®èc tæ chøc héi nghÞ toµn thÓ c¸n bé chñ chèt th¶o luËn vÒ néi dung t tëng vµ tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh; tiÕp thu ý kiÕn cña quÇn chóng; x¸c ®Þnh nh÷ng tiªu chuÈn ®¹o ®øc cô thÓ cña c¸c chøc danh c¸n bé trong Häc viÖn ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch, c¸c biÖn ph¸p rÌn luyÖn vµ qu¶n lý qu¸ tr×nh tu dìng ®¹o ®øc, lèi sèng ®èi víi tõng ®¶ng viªn, c¸n bé, viªn chøc. - C«ng ®oµn, §oµn thanh niªn Häc viÖn x©y dùng ch¬ng tr×nh hµnh ®éng, x©y dùng tiªu chuÈn ®¹o ®øc, lèi sèng cho c¸n bé, ®oµn viªn, thanh niªn ®Ó phÊn ®Êu; tham gia gãp ý víi tæ chøc §¶ng vµ ®¶ng viªn, c¸n bé, viªn chøc cña Häc viÖn. - Thêi gian hoµn thµnh tríc 19/5/2007. Bíc 2: - Th«ng qua ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña §¶ng uû vÒ viÖc tæ chøc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng. - Tõng ®¶ng viªn, c¸n bé, viªn chøc b¸o c¸o tríc tËp thÓ kÕ ho¹ch tu dìng, rÌn luyÖn ®¹o ®øc, lèi sèng cña b¶n th©n. - Thêi gian hoµn thµnh: tríc 30/6/2007. - Tõ n¨m 2008 ®Õn 2011: TriÓn khai réng r·i cuéc vËn ®éng. Hµng n¨m tiÕn hµnh s¬ kÕt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn cuéc vËn ®éng vµo dÞp kû niÖm ngµy sinh Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. IV- KÕ ho¹ch triÓn khai cuéc vËn ®éng 1. Thµnh lËp Ban ChØ ®¹o, hoµn thµnh tríc 10.4.2007 2. Tµi liÖu häc tËp : - §Èy m¹nh häc tËp vµ lµm theo t tëng, tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh - Mét sè lêi d¹y vµ mÈu chuyÖn vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. 3. Hoµn thµnh viÖc triÓn khai: tríc ngµy 19/5/2007. Cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh" lµ ®ît sinh ho¹t chÝnh trÞ réng lín, thêi gian dµi, néi dung phong phó vµ thiÕt thùc trong toµn §¶ng vµ toµn x· héi. C¸c cÊp uû trong Häc viÖn cÇn cô thÓ ho¸ ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch, tæ chøc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc, chÆt chÏ; t¨ng cêng chØ ®¹o, kiÓm tra, b¸o c¸o kÞp thêi tiÕn ®é vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn cho Ban ChØ ®¹o §¶ng bé Häc viÖn (qua V¨n phßng §¶ng uû). T/m Ban Thêng vô BÝ th N¬i nhËn: - C¸c ®/c §UV, BG§ - C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc - Lu VP§U. L¬ng Kh¾c HiÕu .3. H¹n ®¨ng ký: Tríc ngµy 10/4/2007 Mäi th«ng tin xin liªn hÖ vÒ V¨n phßng §¶ng uû Häc viÖn B¸o chÝ vµ Tuyªn truyÒn.
- Xem thêm -