Tài liệu Ptvoti2

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 118 |
  • Lượt tải: 0
tailieu

Tham gia: 27/02/2016

Mô tả:

Ph¬ng tr×nh v« tØ Xác định m để ph¬ng tr×nh sau có nghiệm T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh sau cã 2 nghiÖm ph©n biÖt: Tìm m để ph¬ng tr×nh cã nghiệm Tìm Tìm tất cả giá trị của m để ph¬ng tr×nh sau có nghiệm để ph¬ng tr×nh sau có nghiệm: Tìm sao cho ph¬ng tr×nh sau đây có nghiệm Tìm để ph¬ng tr×nh sau có nghiệm: (*) T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm thùc: Cho ph¬ng tr×nh : Xác định m để ph¬ng tr×nh đã cho có nghiệm X¸c ®Þnh theo m sè nghiÖm cña ph¬ng tr×nh: hÖ ph¬ng tr×nh ®èi xøng lo¹i 1 T×m m ®Ó hÖ ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm: Tìm giá trị của m để hÖ ph¬ng tr×nh sau có nghiệm thực: Tìm các giá trị của a để hệ sau có đúng hai nghiệm Chứng tỏ rằng với mọi giá trị của tr×nh Xác định nhÊt , hÖ ph¬ng luôn có nghiệm. để hệ ph¬ng tr×nh cã nghiÖm duy Tìm để hệ sau có nghiệm Hãy biện luận và giải hÖ ph¬ng tr×nh sau: Cho hÖ ph¬ng tr×nh T×m m ®Ó hÖ ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm: a) Giải (*) khi b) Tìm để (*) có nghiệm Tìm để hệ sau có nghiệm: (*) Cho hÖ ph¬ng tr×nh: (*) 1) Giải hệ (*) khi 2) Tìm để hệ (*) có nghiệm duy nhất Giả sử là nghiệm hÖ ph¬ng tr×nh Tìm để lớn nhất Cho hÖ ph¬ng tr×nh: a) Giải hÖ ph¬ng tr×nh khi m = 12. Cho hÖ ph¬ng tr×nh (*) 1) Giải hệ (*) khi b) Với những giá trị nào của m thì hÖ ph¬ng tr×nh đã cho có nghiệm 2) Tìm Gi¶i vµ biÖn luËn theo tham a, hÖ ph¬ng tr×nh : Tìm để hệ (*) có nghiệm. để hệ sau có nghiệm trong đó là ẩn. Cho hÖ ph¬ng tr×nh : Cho hÖ ph¬ng tr×nh (*) Xác định m để hệ có nghiệm duy nhất 1) Chứng minh (*) luôn có nghiệm 2) Tìm để (*) có nghiệm duy nhất Tìm để hÖ ph¬ng tr×nh sau có đúng 2 nghiệm: Tìm m để ph¬ng tr×nh sau có 2 nghiệm thực phân biệt: Cho hÖ ph¬ng tr×nh 1) Giải 2) Tìm khi để hệ có nghiệm Chøng minh r»ng víi mäi gi¸ trÞ d¬ng cña tham sè m, ph¬ng tr×nh sau cã 2 nghiÖm thùc ph©n biÖt: HÖ ph¬ng tr×nh ®èi xøng lo¹i 2 1.Giải hÖ ph¬ng tr×nh khi m=9. 2.Xác định m để hệ có nghiệm Cho hÖ ph¬ng tr×nh: (*) 1) Giải hệ (*) khi 2) Tìm sao cho hệ (*) có nghiệm duy nhất X¸c ®Þnh tham sè a ®Ó ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm duy nhÊt: Xác định các giá trị âm của a để hÖ ph¬ng tr×nh: có nghiệm duy nhất Tìm để hệ sau có nghiệm duy nhất T×m m ®Ó hÖ ph¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt Cho hÖ ph¬ng tr×nh (với ) C¸c d¹ng hÖ ph¬ng tr×nh kh¸c Cho hÖ ph¬ng tr×nh: với a là số dương khác. Xác định a để hệ ph¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt và giải hệ trong trường hợp đó. T×m a ®Ó hÖ sau cã nghiÖm : T×m m ®Ö hÖ bÊt ph¬ng tr×nh v« nghiÖm T×m tÊt c¶ gi¸ trÞ cña a ®Ó hÖ ph¬ng tr×nh cã nghiÖm Tìm m để hÖ bÊt ph¬ng tr×nh sau có nghiệm duy nhất Cho hệ phương trình: 1. Với các giá trị nào của m thì hệ có nghiệm duy nhất (x; y) thỏa mãn điều kiện ? 2. Với các giá trị nào của m đã tìm được, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của tổng x + y Cho hÖ ph¬ng tr×nh 1. Tìm tất cả các giá trị của a đÓ hÖ ph¬ng tr×nh đã cho có hai nghiệm phân biệt. 2. Gọi Tìm m để ph¬ng tr×nh : là các nghiệm của hệ đã có nghiệm cho, hãy chứng minh Tìm các giá trị m để ph¬ng tr×nh sau có nghiệm Tìm tất cả các cặp sè thùc các điều kiện sau thỏa mãn đồng thời và X¸c ®Þnh m ®Ó ph¬ng tr×nh cã nghiÖm Chứng minh rằng với moi hÖ ph¬ng tr×nh ®¼ng cÊp , hÖ ph¬ng tr×nh sau có nghiệm duy nhất: Chứng minh rằng ph¬ng tr×nh sau có đúng một nghiệm Cho hÖ ph¬ng tr×nh 1. Giải hÖ ph¬ng tr×nh đã cho với m=0. 2. Với những giá trị nào của m thì hệ có nghiệm ? Cho ph¬ng tr×nh Tìm để ph¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt Cho ph¬ng tr×nh (*) a) Giải (*) khi b) Tìm Cho hÖ ph¬ng tr×nh (*) 1) Hãy giải hệ (*) khi 2) Tìm để (*) có nghiệm để (*) có nghiệm duy nhất Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất Cho ph¬ng tr×nh: 1. Giải ph¬ng tr×nh với m = - 1. 2. Tìm m để ph¬ng tr×nh có một nghiệm duy nhất Tìm để ph¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt: Mò vµ logarit Tìm tất cả các giá trị của a để bÊt ph¬ng tr×nh sau được nghiệm đúng với mọi x: Cho bÊt ph¬ng tr×nh: Tìm để bất phương tình được nghiệm đúng với mọi thỏa mãn điều kiện Tìm Cho ph¬ng tr×nh (1) Tìm để ph¬ng tr×nh (1) có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn Cho ph¬ng tr×nh: (1) Xác định tham sè để ph¬ng tr×nh (1) có 2 nghiệm thỏa mãn Với những giá trị nào của m thì ph¬ng tr×nh: có 4 nghiệm phân biệt . để mọi thỏa mãn bÊt ph¬ng tr×nh . Tìm tất cả các giá trị của m để bÊt ph¬ng tr×nh sau có nghiệm
- Xem thêm -