Tài liệu Pp tính giá vốn thành phẩm tại cty dv tm tràng thi

  • Số trang: 130 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

§Ò bµi C«ng ty dÞch vô th-¬ng m¹i Trµng Thi cã sè liÖu t¹i th¸ng 3 n¨m 2005 nhsau : Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn thµnh phÈm lµ ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn tÝnh nguyªn vËt liÖu xuÊt kho lµ ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ . ThuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ . A . Sè d- ®Çu kú cña mét sè tµi kho¶n trong th¸ng 3 n¨m 2005 nh- sau : SHTK 111 112 131 141 142 152 154 155 211 214 311 331 333 334 341 411 414 421 431 441 Tæng Tªn tµi kho¶n TiÒn mÆt TiÒn göi ng©n hµng Ph¶i thu cña kh¸ch hµng T¹m øng Chi phÝ tr¶ tr-íc Nguyªn vËt liÖu Thµnh phÈm Tµi s¶n cè ®Þnh Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh Vay ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Vay dµi h¹n Nguån vèn kinh doanh Quü ®Çu t- ph¸t triÓn Lîi nhuËn ch-a ph©n phèi Quü khen th-ëng phóc lîi Nguån vèn ®Çu t- XDCB 1 D- nî 812.539.581 971.044.531 352.070.127 678.321.920 10.000.680 87.620.880 875.246.351 46.397.600 3.681.617.619 D- cã 982.120.000 201.000.000 872.103.000 40.000.000 42.000.000 1.397.025.369 1.523.387.902 212.000.000 1.032.103.000 311.000.000 902.120.000 7.514.859.289 7.514.859.271 Sè d- chi tiÕt c¸c tµi kho¶n Tµi kho¶n 152 “ Nguyªn vËt liÖu” TTS 1STT 1 22 3 3 4 54 Tµi kho¶n 131 “ Ph¶i thu cña kh¸ch hµng” Tªn kh¸ch hµng C«ng ty TNHH Nam L©m C«ng ty TNHH H¶i Anh §¹i häc LuËt - Hµ Néi C«ng ty TNHH Mai Thuý C«ng ty TNHH Ngäc TuyÕt Céng Sè tiÒn 225.000.000 16.000.000 52.000.000 1.936.000 57.134.127 352.070.127 Tµi kho¶n 331 “ Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n” STT Tªn nhµ cung cÊp Thµnh tiÒn 1 C«ng ty TNHH VÜnh Long 19.000.000 2 C«ng ty Th¸i Hoµn 689.000.000 3 C«ng ty Mü Hµ 168.103.000 Céng 876.103.000 2 Tµi kho¶n 154 Sè TT 1 2 3 Tªn s¶n phÈm Thµnh tiÒn GhÕ tùa 300.000.000 Bµn trang ®iÓm 402.000.000 SËp 173.246.351 Céng 875.246.351 Tµi kho¶n 155 “ Thµnh phÈm” STT Tªn s¶n phÈm Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 GhÕ tùa 20 1.020.000 20.400.000 2 Bµn trang ®iÓm 50 519.952 25.997.600 Céng 46.397.600 B . Trong kú cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh- sau : 1 . PNK 01 ngµy 01/3 , nhËp mua 50 m³ gç D¸ng H-¬ng cña C«ng ty VÜnh Long , gi¸ mua ch-a cã thuÕ VAT 10% lµ 4.100.000 ®ång / m³ . C«ng ty ®· thanh to¸n b»ng TGNH ( PC sè 01 ) . 2 . Ngµy 02/3 , C«ng ty TNHH Nam L©m thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng chuyÓn kho¶n ( PT sè 01 ) . 3 . PNK 02 ngµy 02/3 , nhËp mua 100 Kg ®inh cña C«ng ty Thuú Linh , ®¬n gi¸ ch-a cã thuÕ VAT 10% lµ 10.000 / Kg , C«ng ty tr¶ ngay b»ng TGNH ( PC sè 02 ) . 4 . Ngµy 03/3 , rót TGNH vÒ nhËp quü TM 50.000.000 ( PT sè 02 ) 5 . Ngµy 04/3 , C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho C«ng ty VÜnh Long sè tiÒn cßn nî kú tr-íc b»ng TGNH ( PC sè 03 ) . 6 . PNK sè 03 ngµy 05/3 , nhËp mua 100 m³ gç lim cña C«ng ty Th¸i Hoµn , gi¸ mua ch-a cã thuÕ VAT 10% lµ 3.000.000 ®ång / m³ , C«ng ty ®· thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n . 7 . Ngµy 05/3 , C«ng ty TNHH H¶i Anh thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng TGNH ( PT sè 03 ) . 8 . PNK sè 04 ngµy 06/3 , nhËp mua 50 m³ gç vªn vªn cña C«ng ty Mü Hµ, gi¸ ch-a cã thuÕ VAT 10% lµ 3.000.000 ®ång / m³ , C«ng ty ®· thanh to¸n 100.000.000 b»ng chuyÓn kho¶n , sè cßn l¹i b»ng tiÒn mÆt ( PC sè 05 ) . 9 . Ngµy 06/3 , C«ng ty TNHH Mai Thóy thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt ( PC sè 05 ). 10. Ngµy 07/3 , thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc cho C«ng ty Th¸i Hoµn b»ng tiÒn mÆt ( PC sè 06 ) . 3 11 . Ngµy 09/3 , nhËp mua 20 hép vecni cña C«ng ty BiÕc Lan ( PNK sè 05 ) §¬n gi¸ ch-a thuÕ VAT 10% lµ 55.000 ®ång / hép , ch-a thanh to¸n . 12 . Ngµy 10/3 , tr-êng §¹i Häc LuËt thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt.( PT sè 05 ) 13. Ngµy 10/3, c«ng ty mua mét m¸y bµo bèn mÆt cña nhµ m¸y Quý D-¬ng , ®¬n gi¸ ch-a thuÕ 110.000.000 ®ång ( VAT 10 % ) . C«ng ty ®· thanh to¸n 1/2 b»ng tiÒn göi ng©n hµng , sè cßn l¹i nî ( PC sè 07 ) 14 . Ngµy 11/3 , C«ng ty TNHH Ngäc TuyÕt thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng TM ( PT sè 06 ) 15 . Ngµy 12/3 , C«ng ty thanh to¸n tiÒn thuÕ cho Nhµ N-íc b»ng TGNH ( PC sè 08 ) 16 . Ngµy 12/3 , C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho C«ng ty Mü Hµ sè tiÒn cßn nî kú tr-íc b»ng tiÒn göi ng©n hµng ( PT sè 09 ) 17 . PNK sè 06 , ngµy 13/3 , C«ng ty mua 50 m³ gç t¸n , ®¬n gi¸ ch-a thuÕ VAT 10% lµ 2.000.000 ®ång / m³ . C«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn göi ng©n hµng ( PC sè 10 ) 18 . Ngµy 14/3 , thanh to¸n tiÒn nî kú nµy cho C«ng ty BiÕc Lan b»ng tiÒn göi ng©n hµng ( PC sè 11 ) 19 . Ngµy 15/3 , thanh to¸n tiÒn hµng cho nhµ m¸y Quý D-¬ng cßn nî kú nµy b»ng tiÒn mÆt ( PC sè 12 ) 20 . XuÊt 30 m³ gç D¸ng H-¬ng ®Ó s¶n xuÊt tñ t-êng ( PXK sè 01 – 16/3 ) 21 . XuÊt 50 m³ gç lim ®Ó s¶n xuÊt bµn ( PXK sè 02 – 16/3 ) 22 . XuÊt 30 m³ gç vªn vªn ®Ó s¶n xuÊt gi-êng ( PXK sè 03 – 17/3 ) 23 . XuÊt 65 kg ®inh ®Ó s¶n xuÊt tñ t-êng , bµn , gi-êng ( PXK sè 04 – 17/3 ) STT Tªn hµng Sè l-îng 1 Tñ t-êng 15kg 2 Bµn 20kg 3 Gi-êng 30kg 24 . XuÊt 15 hép vecni ®Ó ®¸nh tñ , bµn , gi-êng ( PXK sè 05 – 18/3 ) STT Tªn hµng 1 Tñ t-êng 2 Bµn 3 Gi-êng Sè l-îng 5 5 5 4 25 . TrÝch KH – TSC§ cho c¸c bé phËn _ Bé phËn sx : 35.000.000 _ Bé phËn b¸n hµng : 10.000.000 _ Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp : 5.000.000 26 . TrÝch chi phÝ tr¶ tr-íc cho tõng lo¹i s¶n phÈm tñ t-êng , bµn häc , gi-êng lµ 7.175.000 27 . Ph©n bæ l-¬ng cho CNTTSX stt 1 2 3 Tªn s¶n phÈm Tñ t-êng Bµn Gi-êng sè tiÒn 15.200.000 10.872.000 20.080.000 28 . Ph©n bæ l-¬ng cho bé phËn qu¶n lý ph©n x-ëng ngµy 21/3 lµ 18.315.000 29 . Ph©n bæ l-¬ng cho BPBH , BPQLDN . BPBH 9.902.000 BPQLDN 12.900.000 30 . TrÝch BHXH , BHYT , KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh ngµy 23/3 31 . Thanh to¸n tiÒn l-¬ng cho CNV trong kú = TM ( PC sè 13 ) 32 . Thanh to¸n tiÒn ®iÖn cho C«ng ty ®iÖn lùc vµ ph©n bæ cho c¸c s¶n phÈm = TM ( VAT 10% ) – 25/3 PC sè 14 _ §èi víi bé phËn s¶n xuÊt 9.700.000 _ §èi víi bé phËn b¸n hµng 2.000.000 _ §èi víi bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp 3.000.000 33 . NhËp kho thµnh phÈm : 15 tñ , 50 bµn , 40 gi-êng ( PNK sè 07 ) – 26/3 34 . XuÊt b¸n cho C«ng ty TNHH Nam L©m 10 tñ gi¸ ch-a thuÕ 10% lµ 15.000.000 ( PXK sè 06 ) , ®· thu = TM ( PT sè 07 ) – 27/3 35 . XuÊt b¸n 20 bé bµn cho tr-êng §¹i Häc LuËt – Hµ Néi ( PNK sè 07 ) Gi¸ b¸n ch-a cã thuÕ lµ 4.100.000 ®ång / bé ( VAT 10% ) , ®· thu 1/2 = TM , sè cßn l¹i nî ( PXK 07 – PT 08 ) – 28/3 36 . XuÊt b¸n 5 bé ghÕ tùa cho C«ng ty TNHH Mai Thuý. Gi¸ b¸n ch-a cã thuÕ 2.200.000 ®ång/ chiÕc ( VAT 10% ) , ®æi thu = TM ( PXK 08 – PT 09 ) – 29/3 37 . XuÊt b¸n 10 chiÕc bµn trang ®iÓm cho C«ng ty th-¬ng m¹i Hµ Giang . Gi¸ b¸n ch-a cã thuÕ 1.000.000 ( VAT 10% , ch-a thu tiÒn ( PXK sè 9 ) – 29/3 C«ng ty ¸p dông ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ NVL xuÊt dïng theo ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ . Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú + nhËp trong kú = 5 c¶ kú dù tr÷ 1 . §¬n gi¸ gç vªn vªn . L-¬ng thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú + nhËp trong kú 72.625.000 + 150.000.000 §¬n gi¸ gç vªn vªn = 25 + 50 = 2.968.333,333 2 . §¬n gi¸ ®inh 100.000 + 1000.000 §inh = 10 + 100 = 10.000 3 . Vecni . 1.610.000 + 1.100.000 Vecni = 35 + 20 = 49.272,72727 §Þnh kho¶n . 1 . Mua 50 cm³ gç D¸ng H-¬ng cña C«ng ty VÜnh Long Nî TK 152 (D¸ng H-¬ng) 205.000.000 Nî TK 133 20.500.000 Cã TK 112 225.500.000 2 . C«ng ty TNHH Nam L©m thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng TGNH . Nî TK 112 225.000.000 Cã TK 131 (Nam L©m) 225.000.000 3 . Mua 100 kg ®inh cña C«ng ty Thuú Linh Nî TK 152 (§inh) 1.000.000 Nî TK 133 1.100.000 Cã TK 112 1.100.000 4 . Rót TGNH vÒ nhËp quü tiÒn mÆt Nî TK 111 50.000.000 Cã TK 112 50.000.000 5 . C«ng ty thanh to¸n tiÒn l-¬ng cho C«ng ty VÜnh Long sè tiÒn cßn nî kú tr-íc b»ng chuyÓn kho¶n Nî TK 331 (VÜnh Long) 15.000.000 Cã TK 112 15.000.000 6 . Mua 100 m³ gç lim cña C«ng ty Th¸i Hoµn Nî TK 152 (gç lim) 300.000.000 Nî TK 133 30.000.000 6 Cã TK 112 330.000.000 7 . C«ng ty TNHH H¶i Anh thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng TGNH . Nî TK 112 16.000.000 Cã TK 131 (H¶i Anh) 16.000.000 8 . Mua 50 m³ gç vªn vªn cña C«ng ty Mü Hµ . Nî TK 152 (gç vªn vªn) 150.000.000 Nî TK 133 15.000.000 Cã TK 112 100.000.000 Cã TK 111 65.000.000 9 . C«ng ty TNHH Mai Thuý thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng TGNH . Nî TK 111 1.936.000 Cã TK 131 (Mai Thuý) 1.936.000 10 . Thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc cho C«ng ty Th¸i Hoµn Nî TK 331 (Th¸i Hoµn) 689.000.000 Cã TK 111 689.000.000 11 . Mua 20 hép Vecni cña C«ng ty BiÕc Lan Nî TK 152 (vecni) 1.100.000 Nî TK 133 110.000 Cã TK 331 1.210.000 12 . Tr-êng §¹i Häc LuËt thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng TM Nî TK 111 52.000.000 Cã TK 131 (§H LuËt) 52.000.000 13 . C«ng ty mua 1 m¸y bµo 4 mÆt cña nhµ m¸y Quý D-¬ng Nî TK 211 110.000.000 Nî TK 133 11.000.000 Cã TK 112 60.500.000 Cã TK 331 60.500.000 14 . C«ng ty TNHH Ngäc TuyÕt thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng TM Nî TK 111 57.134.127 Cã TK 131 (Ngäc TuyÕt)57.134.127 15 . C«ng ty thanh to¸n tiÒn thuÕ cho Nhµ n-íc Nî TK 333 40.000.000 Cã TK 112 40.000.000 16 . C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho C«ng ty Mü Hµ tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc = TM Nî TK 331 (Mü Hµ) 168.103.000 Cã TK 112 168.103.000 7 17 . C«ng ty mua 50 m³ gç t¸n Nî TK 152 (gç t¸n) 100.000.000 Nî Tk 133 10.000.000 Cã TK 112 110.000.000 18 . Thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú nµy cho C«ng ty BiÕc Lan Nî TK 331 (BiÕc Lan) 1.210.000 Cã TK 112 1.210.000 19 . Thanh to¸n tiÒn hµng cho nhµ m¸y Quý D-¬ng cßn nî kú nµy = TM Nî TK 331 (Quý D-¬ng) 60.500.000 Cã TK 111 60.500.000 20 . XuÊt 30 m³ gç D¸ng H-¬ng ®Ó s¶n xuÊt tñ Nî TK 621 123.000.000 Cã TK 152 (D¸ng H-¬ng) 123.000.000 21 . XuÊt 30 m³ gç lim ®Ó s¶n xuÊt bµn Nî TK 621 150.000.000 Cã TK 152 (lim) 150.000.000 22 . XuÊt30 m³ gç vªn vªn ®Ó s¶n xuÊt gi-êng Nî TK 621 89.049.999,99 Cã TK 152 (vªn vªn) 89.049.999,99 23 . XuÊt 65 kg ®inh ®Ó ®ãng tñ , bµn , gi-êng Nî TK 621 650.000 - Tñ t-êng 150.000 - Bµn 200.000 - Gi-êng 300.000 Cã TK 152 (®inh) 650.000 24 . XuÊt 15 hép vecni ®Ó s¶n xuÊt tñ , bµn , gi-êng Nî TK 621 739.090,9092 - Tñ t-êng 246.363,6364 - Bµn 246.363,6364 - Gi-êng 246.363,6364 Cã TK 152 (vecni) 739.090,9092 25 . TrÝch KH – TSC§ Nî TK 627 Nî TK 641 10.000.000 Nî TK 642 5.000.000 Cã TK 214 50.000.000 26 . TrÝch chi phÝ tr¶ tr-íc cho tõng lo¹i s¶n phÈm Nî TK 627 7.175.000 Cã TK 142 7.175.000 27. Ph©n bæ l-¬ng cho CNTTSX 8 Nî TK 622 46.152.000 - Tñ t-êng 15.200.000 - Bµn 10.872.000 - Gi-êng 20.080.000 Cã TK 334 46.152.000 28 . Ph©n bæ l-¬ng cho bé phËn QLPX Nî TK 627 18.315.000 Cã TK 334 18.315.000 29 . Ph©n bæ tiÒn l-¬ng cho bé phËn b¸n hµng , bé phËn QLDN Nî TK 641 9.902.000 Nî TK 642 12.900.000 Cã TK 334 22.802.000 30 . TrÝch BHYT , BHXH , KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh Nî TK 334 5.236.140 Nî TK 627 3.479.850 Nî TK 622 (Tñ t-êng) 2.888.000 Nî TK 622 (Bµn) 2.065.680 Nî TK 622 (Gi-êng) 3.815.200 Nî TK 641 1.881.380 Nî TK 642 2.451.000 Cã TK 338 21.817.250 Cã TK 338 (2) 1.745.380 (3) 17.453.800 (4) 2.618.070 31. Thanh to¸n tiÒn l-¬ng cho CBCNV trong kú Nî TK 334 82.032.860 Cã TK 111 82.032.860 32 . Thanh to¸n tiÒn ®iÖn cho C«ng ty ®iÖn lùc vµ ph©n bæ cho c¸c s¶n phÈm Nî TK 627 9.700.000 Nî TK 641 2.000.000 Nî TK 642 3.000.000 Nî TK 133 1.470.000 Cã TK 111 16.170.000 33 . NhËp kho thµnh phÈm . TËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm . TÝnh gi¸ thµnh cho 15 tñ . Kho¶n môc CPDDK CPDDK Ph¸t CPDCK sinh trong kú 9 GÝa thµnh s¶n phÈm trong kú Gi¸ thµnh Gi¸ thµnh §V 621 123.369.363,6 123.369.363,6 622 18.088.000 18.088.000 627 20.388.998,14 20.388.998,14 Tæng 161.873.361,7 161.873.361,7 10.791.557,45 TËp hîp chi phÝ cho 50 bé bµn Kho¶n môc CPDDK CPDDK Ph¸t sinh trong kú GÝa thµnh s¶n phÈm trong kú CPDCK Gi¸ thµnh Gi¸ thµnh §V 621 150.446.363,6 150.446.363,6 622 12.937.680 12.937.680 627 14.583.499,19 14.583.499,19 Tæng 177.967.542,8 177.967.542,8 3.559.350,856 TËp hîp gi¸ thµnh cho 40 bé gi-êng Kho¶n môc CPDDK CPDDK Ph¸t sinh trong kú GÝa thµnh s¶n phÈm trong kú CPDCK Gi¸ thµnh 621 89.596.363,63 89.596.363,63 622 23.895.200 23.895.200 627 26.934.939,64 26.934.939,64 Tæng 140.426.503,3 140.426.503,3 a . Nî TK 154 (Tñ t-êng) Cã TK 621 Cã TK 622 Cã TK 627 b . Nî TK 154 (Bµn) Cã TK 621 Cã TK 622 Cã TK 627 c . Nî TK 154 (Gi-êng) Cã TK 621 161.873.361,7 123.396.363,6 18.088.000 20.388.998,6 177.967.542,8 150.446.363,6 12.937.680 14.583.499,19 140.426.503,3 89.596.363,6 10 Gi¸ thµnh §V Cã TK 622 23.895.200 Cã TK 627 26.934.939,64 d . NhËp kho thµnh phÈm Nî TK 155 480.267.407,8 Cã TK 154 480.267.407,8 34 . XuÊt b¸n cho C«ng ty TNHH Nam L©m lµm 10 tñ t-êng a . Gi¸ vèn Nî TK 632 107.915574,5 Cã TK 155 107.915574,5 b . Doanh thu Nî TK 111 165.000.000 Cã TK 511 150.000.000 Cã TK 333 15.000.000 35 . XuÊt b¸n 20 bµn cho tr-êng §H LuËt a . Gi¸ vèn Nî TK 632 71.187.017,12 Cã TK 155 71.187.017,12 b . Doanh thu Nî TK 111 45.100.000 Nî TK 131 45.100.000 Cã TK 511 82.000.000 Cã TK 333 8.200.000 36 . XuÊt b¸n 5 ghÕ tùa cho C«ng ty TNHH Mai Thuý a . Gi¸ vèn Nî TK 632 5.100.000 Cã TK 155 5.100.000 b . Doanh thu Nî TK 111 12.100.000 Cã TK 511 11.000.000 Cã TK 333 1.100.000 37 . XuÊt b¸n 10 bµn trang ®iÓm cho C«ng ty th-¬ng m¹i Hµ Giang a . Gi¸ vèn Nî TK 632 5.199.520 Cã TK 155 5.199.520 b . Doanh thu Nî TK 131 11.000.000 Cã TK 511 10.000.000 Cã TK 333 1.000.000 38 . KÕt chuyÓn gi¸ vèn Nî TK 911 189.402.111,6 11 Cã TK 632 189.402.111,6 39 . KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng , chi phÝ qu¶n lý Nî TK 911 47.134.380 Cã TK 641 23.783.380 Cã TK 642 23.351.000 40 . KÕt doanh thu Nî TK 511 250.000.000 Cã TK 911 250.000.000 41 . KÕt chuyÓn l·i Nî TK 911 16.463.508,4 Cã TK 421 16.463.508,4 42 . ∑ 133 88.180.000 ∑ 333 25.300.000 12 KÕt chuyÓn VAT ph¶i nép Nî 333 Cã 133 25.300.000 TK152 (D¸ng H-¬ng) TK152 (Lim) (1)205.000.000 123.000.000 (6)300.000.000 150.000.000(21) 205.000.000 300.000.000 150.000.000 123.000.000 TK152 (gç t¸n) TK152(§inh) (17)100.000.000 100.000 (3) 100.000 650.000(23) 100.000.000 100.000 650.000 SD:1.100.000 TK152(vªn vªn) TK152(®inh) 72.625.000 100.000 (8)150.000.000 89.049.999,99 (11)1.100.000 739.090,9092 150.000.000 89.049.999,99 1.100.000 739.090,9092 SD:133.575.000 SD:1.970.909,091 13 TK152 TK133 87.620.880 (1)205.000.000 (3)1.000.000 (6)300.000.000 (8)150.000.000 (11)1.100.000 (17)100.000.000 757.100.000 (1)20.500.000 123.000.000(20) 150.000.000(21) 89.049.999,99(22) 650.000(23) 739.090,9092(24) 363.439.090,9 25.300.000(42) (3)100.000.000 (6)30.000.000 (8)15.000.000 (11)110.000 (13)11.000.000 (17)10.000.000 (32)1.470.000 SD:481.281.789,1 88.180.000 25.300.000 SD:62.880.000 TK131(Nam L©m) TK131(H¶i Anh) 225.000.000 16.000.000 225.000.000(2) 16.000.000(7) 225.000.000 16.000.000 SD: 0 SD: 0 TK131(Mai Thuý) TK 131(Hµ Giang) 1.936.000 (37)11.000.000 1.936.000 11.000.000 1.936.000 SD: 0 14 TK131 TK333 52.000.000 57.134.127 (35)45.100.000 45.100.000 52.000.000(12) 52.000.000 57.134.127(14) 57.134.127 SD: 45.100.000 SD: 0 TK131 TK333 352.000.000 (35)45.100.000 (37)11.000.000 40.000.000 225.000.000(2) 16.000.000(7) 1.936.000(9) 52.000.000(12) 57.134.127(14) (15)40.000.000 (42)25.300.000 15.000.000(34b) 8.200.000(35b) 1.100.000(36b) 1.100.000(37b) 65.300.000 25.300.000 TK154 TK155 875.246.351 (33)480.267.407,8 480.267.407,8 46.397.600 480.267.407,8(33b) (33)480.267.407,8 107.915.574,5(34a) 480.267.407,8 71.187.017,12(35a) 5.100.000(36a) 5.199.520(37a) SD:875.246.351 480.267.407,8 SD:337.262.896,2 15 189.402.111,6 TK211 TK214 3.681.617.619 982.120.000 (13)110.000.000 50.000.000 110.000.000 50.000.000 SD:3.791.617.619 SD:1.032.120.000 TK142 TK334 10.000.680 42.000.000 7.175.000 (30)5.236.140 46.152.000(27) 7.175.000 (31)5.236.140 46.152.000(28) 87.269.000 87.269.000 SD:42.000.000 SD: 2.825.680 22.802.000(29) TK338 TK421 21.617.250(30) 1.032.103.000 21.617.250 16.463.508,4(41) SD:21.817.250 16.463.508,4 1.048.566.508 16 TK111 TK112 812.539.581 (4)50.000.000 65.000.000(9) (9)1.936.000 689.000.000(10) (12)52.000.000 60.500.000(19) (14)57.134.127 82.032.860(31) (34)165.000.000 16.170.000(32) (35)45.100.000 (36)12.100.000 383.270.127 971.044.513 (2)225.000.000 225.500.000(1) (7)16.000.000 1.100.000(3) 50.000.000(4) 15.000.000(5) 330.000.000(6) 100.000.000(8) 60.500.000(13) 912.702.860 40.000.000(15) 168.103.000(16) 110.000.000(17) 1.210.000(18) SD: 283.106.848 241.000.000 1.101.413.000 SD:110.631.513 TK641 (25)10.000.000 (26)9.902.000 (30)1.881.380 (32)2.000.000 TK642 23.783.380(39) 23.783.380 23.783.380 TK632 (25)5.000.000 (29)12.900.000 (30)2.451.000 (32)3.000.000 23.351.000(39) 23.351.000 23.351.000 TK331(VÜnh Long) (34a)107.915.574,5 15.000.000 (35a)71.187.017,12 189.401.519,6 (36a)5.100.000 (37a)5.199.000 189.401.591,6 (5)15.000.000 0 189.401.519,6 17 TK331(Mü Hµ) TK331(BiÕc Lan) 168.103.000 (18)1.210.000 (15) 168.103.000 1.210.000 1.210.000(11) 1.210.000 168.103.000 0 TK331(Quý D-¬ng) (19)60.500.000 60.500.000 TK331(Th¸i Hoµn) 60.500.000(13) 689.000.000 60.500.000 (10)689.000.000 689.000.000 0 TK621(t- t-ëng) (20)123.000.000 (23)150.000 (24)246.363,6364 123.396.363,6 TK621(Bµn b¹c) 123.396.363,6(33a) 123.396.363,6 150.446.363,6 TK621(gi-êng) (27)20.080.000 (30)3.815.000 23.895.200 (21)150.000.000 150.446.363,6(33b) (23)200.000 (24)246.363,6364 150.446.363,6 TK622(Tñ t-êng) 23.895.200(33) (27)15.200.000 (30)2.888.000 18.088.000(33) 23.895.200 18.088.000 18.088.000 18 TK622(bµn häc) TK622(gi-êng) (27)10.872.000 (30)2.065.680 12.937.680(33) (27)20.080.000 (30)3.815.000 23.895.200(33) 12.937.680 12.937.680 23.895.200 23.895.200 TK627(tñ gi-êng) TK627(bµn häc) (25)10.000.000 (26)3.000.000 (28)5.325.000 (30)1.011.750 (32)4.500.000 23.836.750 (25)15.000.000 23.980.100(33) (26)2.875.000 (28)4.290.000 (30)815.100 (32)1.000.000 23.836.750 23.980.100 TK627(gi-êng) (25)10.000.000 (26)1.300.000 (28)8.700.000 (30)1.653.000 (32)4.200.000 25.853.000 TK627 25.853.000 (25)35.000.000 (26)7.175.000 (28)18.315.000 (30)3.479.850 (32)9.700.000 25.853.000 TK621 73.669.850 (20)123.000.000 363.439.090,9(33) (21)150.000.000 (22)89.049.999,99 (23)650.000 (24)739.090,9092 363.439.090,9 23.980.100 363.439.090,9 19 73.669.850(33) 73.669.850 TK622 (27)46.152.000 (30)8.768.880 54.920.880(33) 54.920.880 54.920.880 TK911 TK331 (38)189.402.111 (39)47.134.380 (40)16.463.508,4 253.000.000 253.000.000 253.000.000 872.103.000 (5)15.000.000 (10)689.000.000 (15)168.103.000 (18)1.210.000 (19)60.500.000 933.813.000 1.210.000(11) 60.500.000(13) 67.710.000 SD: 0 ∑627 : 73.669.850 ∑622 : 54.920.880 73.669.850 627 (tñ t-êng) = x 15.200.000 = 20.388.998,14 54.920.880 73.669.850 627 (bµn häc) = x 10.872.000 = 14.583.499,19 54.920.880 73.669.850 627 (gi-êng) = x 20.080.000 = 26.934.939,64 54.920.880 20
- Xem thêm -