Tài liệu Phương trình lượng giác

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 157 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ,......................................ĐH Kinh Tế TPHCM Phƣơng Trình Lƣợng Giác Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác: 1/    2/    3/  √    4/  1 ViettriEDU Nâng Tầm Tri Thức VTE Company www.viettriedu.net Gia Sƣ Việt Trí 301/28 Dƣơng Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ,......................................ĐH Kinh Tế TPHCM    , 5/   , 6/  , 7/  ( )  ( )  ( )  ( ) √    8/ √ 2 ViettriEDU Nâng Tầm Tri Thức VTE Company www.viettriedu.net Gia Sƣ Việt Trí 301/28 Dƣơng Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ,......................................ĐH Kinh Tế TPHCM    , 9/  ( )  ( ) √    , 10/     , 11/    , 3 ViettriEDU Nâng Tầm Tri Thức VTE Company www.viettriedu.net Gia Sƣ Việt Trí 301/28 Dƣơng Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ,......................................ĐH Kinh Tế TPHCM 12/  ( )      , 13/  ( )    , 14/     , 4 ViettriEDU Nâng Tầm Tri Thức VTE Company www.viettriedu.net Gia Sƣ Việt Trí 301/28 Dƣơng Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ,......................................ĐH Kinh Tế TPHCM 15/ 4     , 16/   √ ( √ ) √    , 17/  , 18/   19/ , , (ĐK: ,  5 ViettriEDU Nâng Tầm Tri Thức VTE Company www.viettriedu.net Gia Sƣ Việt Trí 301/28 Dƣơng Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ,......................................ĐH Kinh Tế TPHCM    So sánh điều kiện,suy ra phƣơng trình có nghiệm 20/    , 21/    ( )    , 22/  6 ViettriEDU Nâng Tầm Tri Thức VTE Company www.viettriedu.net Gia Sƣ Việt Trí 301/28 Dƣơng Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ,......................................ĐH Kinh Tế TPHCM    , 23/        , 24/ √ ( )  ( )  ( ) √    , 7 ViettriEDU Nâng Tầm Tri Thức VTE Company www.viettriedu.net Gia Sƣ Việt Trí 301/28 Dƣơng Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ,......................................ĐH Kinh Tế TPHCM 25/ (Điều kiện:   , 26/ (Điều kiện: )    , 27/  (Điều kiện: ( ) √    28/ (nhận), (Điều kiện:   29/ (Điều kiện: { ) 8 ViettriEDU Nâng Tầm Tri Thức VTE Company www.viettriedu.net Gia Sƣ Việt Trí 301/28 Dƣơng Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ,......................................ĐH Kinh Tế TPHCM    ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ) )  Vậy phƣơng trình Vô Nghiệm (Điều kiện: { 30/   ( ( ) ( ) ) )   , Vậy phƣơng trình Vô Nghiệm 31/ (Điều kiện:     9 ViettriEDU Nâng Tầm Tri Thức VTE Company www.viettriedu.net Gia Sƣ Việt Trí 301/28 Dƣơng Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ,......................................ĐH Kinh Tế TPHCM   32/  (  ( √ )  ( )  ( ) √ ) √   33/ )   ( ( ) ) ) )     10 ViettriEDU Nâng Tầm Tri Thức VTE Company www.viettriedu.net Gia Sƣ Việt Trí 301/28 Dƣơng Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ,......................................ĐH Kinh Tế TPHCM Tìm Nghiệm Của Phƣơng Trình Trên Các Khoảng Cho Trƣớc 1/  ] ( )    Vì , ] nên phƣơng trình có tập nghiệm S={ } 2/ ,    , Vì 3/ ,    , Vì 11 ViettriEDU Nâng Tầm Tri Thức VTE Company www.viettriedu.net Gia Sƣ Việt Trí 301/28 Dƣơng Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ,......................................ĐH Kinh Tế TPHCM S= { 4/   =   , Vì – S={ ; ; } 5/ , =   (  ( (  ) ( ) ( ) ( ) ) ( ) ( ) ) )   Vì – 12 ViettriEDU Nâng Tầm Tri Thức VTE Company www.viettriedu.net Gia Sƣ Việt Trí 301/28 Dƣơng Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ,......................................ĐH Kinh Tế TPHCM S= { } PHƢƠNG TRÌNH BẬC 2 THEO MỘT HÀM LƢỢNG GIÁC 1.Giải các phƣơng trình sau: 1/ (1) Đặt ) Ta đƣợc phƣơng trình (ĐK: | | (1)    ( )  2/ Đặt (1) (ĐK: | | ) Ta đƣợc phƣơng trình (Phƣơng trình Vô Nghiệm)  Vậy Phƣơng trình (1) Vô Nghiệm 3/ (1)   Đặt (2) (ĐK: | | ) Ta đƣợc phƣơng trình (2)  13 ViettriEDU Nâng Tầm Tri Thức VTE Company www.viettriedu.net Gia Sƣ Việt Trí 301/28 Dƣơng Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ,......................................ĐH Kinh Tế TPHCM   ( )  4/ (1) Đặt ) Ta đƣợc phƣơng trình (ĐK: | | (1) √  √ √  , 5/ (1) Đặt (√ (1) ) √  √ ) Ta đƣợc phƣơng trình (ĐK: | | √    ,    , 14 ViettriEDU Nâng Tầm Tri Thức VTE Company www.viettriedu.net Gia Sƣ Việt Trí 301/28 Dƣơng Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ,......................................ĐH Kinh Tế TPHCM 6/ (1)   Đặt ) Ta đƣợc phƣơng trình (ĐK: | | (1)    , 7/ (1)   (2) Đặt ) Ta đƣợc phƣơng trình (ĐK: (2)    , 8/    √ ( √ ) √ 15 ViettriEDU Nâng Tầm Tri Thức VTE Company www.viettriedu.net Gia Sƣ Việt Trí 301/28 Dƣơng Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ,......................................ĐH Kinh Tế TPHCM    , √    Vậy phƣơng trình có 3 họ nghiệm ; 9/ (1)   Đặt (2) (ĐK: | | ) Ta đƣợc phƣơng trình (2)    , Vậy phƣơng trình (1) có nghiệm 10/ , / (1)   Đặt (2) (ĐK: | | ) Ta đƣợc phƣơng trình 16 ViettriEDU Nâng Tầm Tri Thức VTE Company www.viettriedu.net Gia Sƣ Việt Trí 301/28 Dƣơng Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ,......................................ĐH Kinh Tế TPHCM (2)      ,  , Vậy phƣơng trình(1) có nghiệm , 11/ (1)   Đặt (2) (ĐK: | | ) Ta đƣợc phƣơng trình (2)    , Vậy phƣơng trình (1) có nghiệm 12/  (  , (1) ) (2) 17 ViettriEDU Nâng Tầm Tri Thức VTE Company www.viettriedu.net Gia Sƣ Việt Trí 301/28 Dƣơng Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ,......................................ĐH Kinh Tế TPHCM Đặt ) Ta đƣợc phƣơng trình (ĐK: (2)      , Vậy phƣơng trình (1) có nghiệm , 13/ (1)   (2) Đặt (ĐK: | | ) Ta đƣợc phƣơng trình (2)  √ √ √   √ √ √ 18 ViettriEDU Nâng Tầm Tri Thức VTE Company www.viettriedu.net Gia Sƣ Việt Trí 301/28 Dƣơng Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ,......................................ĐH Kinh Tế TPHCM √ √  , √ √  √  √ √  √ , Vậy phƣơng trình (1) có nghiệm √ √ √ 14/ √ ; , (1)       , 15/ (1) (Điều kiện: Đặt .Ta đƣợc phƣơng trình (1) √ 19 ViettriEDU Nâng Tầm Tri Thức VTE Company www.viettriedu.net Gia Sƣ Việt Trí 301/28 Dƣơng Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ,......................................ĐH Kinh Tế TPHCM  √  √ √ √  Vậy phƣơng trình (1) có nghiệm , 16 √ Đặt .Ta đƣợc phƣơng trình √ (1)   (1) (Điều kiện: √ √ √ √  Vậy phƣơng trình (1) có nghiệm , 17/ (1) (Điều kiện: Đặt (1) .Ta đƣợc phƣơng trình ( √ ) (Phƣơng trình vô nghiệm) Vậy phƣơng trình (1) vô nghiệm 18/ Đặt (1) (Điều kiện: .Ta đƣợc phƣơng trình 20 ViettriEDU Nâng Tầm Tri Thức VTE Company www.viettriedu.net Gia Sƣ Việt Trí 301/28 Dƣơng Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268
- Xem thêm -