Tài liệu Phương thức tín dụng chứng từ (documentary credit

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu HiÖn ®¹i vµ v¨n minh ho¸ lµ môc tiªu cÊp b¸ch vµ l©u dµi cña kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc. ViÖc chuyÓn ®æi kÞp thêi ®óng ®¾n ®-êng lèi kinh tÕ sang c¬ chÕ thÞ tr-êng thóc ®Èy tõng c¸ nh©n, tõng doanh nghiÖp ph¶i biÕt hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Qua ®ã, ho¹t ®éng XuÊt, NhËp khÈu ®ãng mét vai trß chiÕn l-îc vµ cã tÇm quan träng ®Æc biÖt cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸. Mét kh©u then chèt cña ho¹t ®éng kinh doanh XuÊt NhËp khÈu lµ Thanh to¸n Quèc tÕ. §ã lµ kh©u kÕt thóc cña mét hîp ®ång mua b¸n Ngo¹i Th-¬ng. Ph-¬ng thøc thanh to¸n TÝn dông chøng tõ ®-îc coi nh- lµ mét sù lùa chän tÊt yÕu trong nhiÒu ph-o-ng thøc thanh to¸n kh¸c. Th«ng qua c¸c Ng©n hµng, c«ng t¸c nµy ®ßi hái sù chÝnh x¸c, chÆt chÏ vµ kÞp thêi cña c¸c bªn tham gia Hîp ®ång mua b¸n Ngo¹i Th-¬ng, nã gãp phÇn tÝch cùc trong viÖc thóc ®Èy Ngo¹i th-¬ng ph¸t triÓn. XuÊt ph¸t tõ môc ®Ých nµy, t¸c gi¶ xin tr×nh bµy thùc tr¹ng thanh to¸n b»ng ph-¬ng thøc TÝn Dông Chøng Tõ t¹i Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Tuy nhiªn, do h¹n chÕ vÒ thêi gian còng nh- vÒ tr×nh ®é, ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu, b¶n thu ho¹ch nµy ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. T¸c gi¶ mong nhËn ®-îc sù th«ng c¶m vµ ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n sinh viªn. T¸c gi¶ xin bµy tá sù c¶m ¬n s©u s¾c vÒ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ThÇy gi¸o T« Träng NghiÖp ®Ó hoµn thµnh b¶n thu ho¹ch thùc tËp nµy. 1 Ch-¬ng 1 ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vµ ph-¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ 1. Kh¸i qu¸t chung Tõ n¨m 1984 vÒ tr-íc, ho¹t ®éng XuÊt NhËp KhÈu cña n-íc ta nh×n chung chñ yÕu dùa vµo quan hÖ kinh tÕ gi÷a ViÖt Nam vµ Liªn X« cò. Trong thêi kú nµy viÖc NhËp th-êng cao h¬n XuÊt khÈu,qua ®ã ho¹t ®éng thanh to¸n chØ ®¬n thuÇn lµ hµng ®æi hµng. C¸c h×nh thøc thanh to¸n ch-a ®a d¹ng vµ phong phó. Víi ®-êng lèi ®æi míi më cöa nÒn kinh tÕ sau §¹i héi §¶ng lÇn thø V (1985), chóng ta ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ trong ho¹t ®éng Kinh tÕ §èi ngo¹i. Ho¹t ®éng XuÊt NhËp khÈu diÔn ra nhén nhÞp, XuÊt khÈu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu NhËp khÈu, më réng hîp t¸c Kinh tÕ - Khoa häc -Kü thuËt víi h¬n 120 quèc gia trªn thÕ giíi. Theo ®ã c¸c ph-¬ng thøc thanh to¸n trong XuÊt NhËp khÈu ngµy mét ph¸t triÓn theo kÞp víi thêi ®¹i, chøc n¨ng cña tõng kh©u, tõng ngµnh trë nªn v« cïng quan träng ®ßi hái sù hiÓu biÕt,tÝnh chÝnh x¸c vµ sù nhanh nh¹y trong c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n. 2. Ph-¬ng thøc TÝn dông chøng tõ (Documentary Credit) a. Kh¸i niÖm : Ph-¬ng thøc TÝn dông chøng tõ lµ mét sù tháa thuËn trong ®ã mét Ng©n hµng (Ng©n hµng më th- tÝn dông) theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng (Ng-êi yªu cÇu më th- tÝn dông) sÏ tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ng-êi kh¸c (Ng-êi h-ëng lîi sè tiÒn cña th- tÝn dông) hoÆc chÊp nhËn hèi phiÕu do ng-êi nµy ký ph¸t trong ph¹m vi sè tiÒn ®ã khi ng-êi nµy xuÊt tr×nh cho Ng©n hµng mét bé chøng tõ thanh to¸n phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh ®Ò ra trong th- tÝn dông. - Nh÷ng néi dung chñ yÕu cña th- tÝn dông th-¬ng m¹i bao gåm: + Sè liÖu cña L/C, ®Þa ®iÓm më L/C, ngµy më L/C. 2 + Tªn, ®Þa chØ cña nh÷ng bªn liªn quan ®Õn ph-¬ng thøc TDCT. + Sè tiÒn cña L/C. + Thêi h¹n hiÖu lùc, thêi h¹n tr¶ tiÒn vµ thêi h¹n giao hµng ghi trong L/C. + Nh÷ng néi dung vÒ hµng hãa. + Nh÷ng néi dung vÒ vËn t¶i, giao nhËn hµng hãa. + Nh÷ng chøng tõ mµ ng-êi xuÊt khÈu ph¶i xuÊt tr×nh. + Sù cam kÕt tr¶ tiÒn cña ng©n hµng më L/C. + Nh÷ng ®iÒu kho¶n ®Æc biÖt kh¸c. + Ch÷ ký cña ng©n hµng më L/C. b. Tr×nh tù nghiÖp vô Ng©n hµng më L/C (8) (7) (2) (5) (6) Ng©n hµng th«ng b¸o L/C (1) (6) Ng-êi nhËp khÈu (5) (3) Ng-êi xuÊt khÈu (4) (1)- Ng-êi mua lµm ®¬n xin më L/C göi ng©n hµng cña m×nh yªu cÇu më L/C cho ng-êi xuÊt khÈu h-ëng. (2)- Ng©n hµng më L/C lËp L/C vµ th«ng b¸o qua ng©n hµng ®¹i lý cña m×nh ë n-íc ng-êi xuÊt khÈu ®Ó chuyÓn L/C ®Õn ng-êi xuÊt khÈu. (3)- NhËn ®-îc th«ng b¸o, ng©n hµng th«ng b¸o cho ng-êi xuÊt khÈu toµn bé néi dung cña L/C ®ã, khi nhËn ®-îc b¶n gèc cña L/C ®ã th× chuyÓn ngay cho xuÊt khÈu. 3 (4)- Ng-êi xuÊt khÈu nÕu ®ång ý víi néi dung cña L/C th× tiÕn hµnh giao hµng, nÕu kh«ng ®Ò nghÞ ng©n hµng më L/C söa ®æi, bæ sung L/C cho phï hîp víi hîp ®ång. (5)- Sau khi giao hµng, ng-êi xuÊt khÈu lËp bé chøng tõ theo yªu cÇu cña L/C xuÊt tr×nh th«ng qua ng©n hµng th«ng b¸o cho ng©n hµng më L/C xin thanh to¸n. (6)- Ng©n hµng më L/C kiÓm tra bé chøng tõ, nÕu phï hîp víi L/C th× tr¶ tiÒn cho ng-êi xuÊt khÈu, nÕu kh«ng phï hîp, tïy tr-êng hîp, tõ chèi thanh to¸n hoÆc thanh to¸n nh-ng sÏ ph¹t ng-êi xuÊt khÈu mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh. (7)- Ng©n hµng më L/C ®ßi tiÒn ng-êi nhËp khÈu vµ chuyÓn chøng tõ cho ng-êi nhËp khÈu sau khi nhËn ®-îc tiÒn hoÆc ®-îc chÊp nhËn thanh to¸n. (8)- Ng-êi nhËp khÈu kiÓm tra chøng tõ, nÕu thÊy phï hîp víi L/C th× tr¶ tiÒn vµ chÊp nhËn tr¶ tiÒn, nÕu thÊy kh«ng phï hîp th× cã quyÒn tõ chèi tr¶ tiÒn. C¸c bªn tham gia trong ph-¬ng thøc nµy gåm: C¸c th-¬ng nh©n - Ng-êi nhËp khÈu: (applicant) ng-êi mua, ng-êi nhËp khÈu hµng ho¸: ng-êi yªu cÇu më L/C. - Ng-êi XuÊt khÈu: (Benificiary) - ng-êi h-ëng lîi cña L/C C¸c Ng©n hµng: + Ng©n hµng më L/C (issuing bank) lµ Ng©n hµng th-êng ®-îc hai bªn mua b¸n tho¶ thuËn lùa chän vµ quy ®Þnh trong H§MB, nÕu kh«ng cã quy ®Þnh tr-íc, ng-êi NK cã quyÒn lùa chän. QuyÒn lîi vµ nghÜa vô chñ yÕu cña Ng©n hµng nµy nh- sau:  C¨n cø vµo ®¬n xin më L/C cña ng-êi NK ®Ó ph¸t hµnh L/C vµ cña ng-êi nhËp khÈu ®èi víi L/C ®· ®-îc më nÕu cã sù ®ång ý cña hä.  KiÓm tra chøng tõ cña ng-êi XK göi ®Õn, nÕu xÐt thÊy nh÷ng chøng tõ ®ã phï hîp víi nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh trong L/C vµ kh«ng m©u thuÉn lÉn nhau th× tr¶ tiÒn cho nguêi NK vµ ®ßi tiÒn ng-êi XK göi ®Õn, NH 4 chØ chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vÎ "bÒ ngoµi” xem cã phï hîp víi L/C kh«ng, chø kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÌ kiÓm tra tÝnh chÊt ph¸p lý cña chøng tõ, tÝnh chÊt x¸c thùc cña chøng tõ... Mäi sù tranh chÊp vÒ tÝnh chÊt "bªn trong" cña chøng tõ lµ do ng-êi nhËp khÈu vµ ng-êi xuÊt khÈu gi¶i quyÕt.  Ng©n hµng ®-îc miÔn tr¸ch trong tr-êng hîp Ng©n hµng r¬i ®óng vµo tr-êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng nh- chiÕn tranh, ®×nh c«ng, næi lo¹n, khëi nghÜa, lôt léi, ®éng ®Êt, ho¶ ho¹n,... NÕu L/C hÕt h¹n gi÷a lóc ®ã, NH còng kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n nh÷ng bé chøng tõ göi ®Õn vµo dÞp ®ã, trõ NH më L/C ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n nh÷ng bé chøng tõ göi ®Õn vµo dÞp ®ã, trõ khi ®· cã nh÷ng quy ®Þnh dù phßng.  Mäi hËu qu¶ ph¸t sinh do l çi cña m×nh, NH më L/C ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm. NH ®-îc h-ëng mét kho¶n thñ tôc phÝ më L/C tõ 0.125% ®Õn 0.5% trÞ gi¸ cña L/C  NH th«ng b¸o (Advising bank): th-êng lµ NH ®¹i lý cña NH më L/C ë n-íc ng-êi nhËp khÈu. QuyÒn lîi vµ nghÜa vô chñ yÕu cña NH th«ng b¸o nh- sau:  Khi nhËn ®-îc ®iÖn th«ng b¸o L/C cña NH më L/C, NH nµy sÏ chuyÓn toµn bé néi dung L/C ®· nhËn ®-îc cho ng-êi XK d-íi h×nh thøc v¨n b¶n.  NH th«ng b¸o chØ chÞu tr¸ch nhiÖm chuyÓn nguyªn v¨n bøc ®iÖn ®ã chø kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ph¶i dÞch, diÔn gi¶i nh÷ng tõ chuyªn m«n ra tiÕng ®Þa ph-¬ng. NÕu NH th«ng b¸o sai néi dung bøc ®iÖn ®· nhËn ®-îc th× NH ph¶i chÞu tr¸ch nhiªm.  Khi nhËn ®-îc bé chøng tõ cña ng-êi XK chuyÓn tíi NH ph¶i chuyÓn ngay vµ nguyªn vÑn chøng tõ ®ã tíi NH më L/C.  NH kh«ng chiô tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng hËu qu¶ ph¸t sinh do sù chËm trÔ vµ/hoÆc mÊt m¸t chøng tõ trªn ®-êng ®i tíi NH më L/C miÔn lµ chøng minh ®-îc r»ng m×nh ®· göi nguyªn vÑn vµ ®óng h¹n bé chøng tõ ®ã qua b-u ®iÖn. 5  NH tr¶ tiÒn (Reimbussing bank) lµ NH më L/C hoÆc cã thÓ lµ mét NH kh¸c do NH më L/C uû nhiÖm.  NÕu ®Þa ®iÓm tr¶ tiÒn quy ®Þnh t¹i n-íc ng-êi XK th× NH tr¶ tiÒn th-êng lµ NH th«ng b¸o. Tr¸ch nhiÖm cña NH tr¶ tiÒn gièng nh- NH më L/C khi nhËn ®-îc toµn bé chøng tõ cña ng-êi XK göi ®Õn.  NH x¸c nhËn (confirming bank): Lµ NH ®øng ra x¸c nhËn cho NH më L/C theoyªu cÇu cña NH nµy. NH x¸c nhËn th-êng lµ NH cã uy tÝn cao trªn thÞ tr-êng tÝn dông vµ tµi chÝnh quèc tÕ. NH më L/C ph¶i yªu cÇu NH kh¸c x¸c nhËn cho m×nh sÏ lµm gi¶m uy tÝn cña NH më L/C. Muèn x¸c nhËn NH më L/C ph¶i tr¶ thñ tôc phÝ rÊt cao vµ ®«i khi cßn ph¶i ®Æt tiÒn tr-íc, m-c nµy cã thÓ lªn tíi 100 % cña L/C. d. V¨n b¶n ph¸p lý ¸p dông: V¨n b¶n ph¸p lý quèc tÕ th«ng dông cña tÝn dông chøng tõ lµ "quy t¾c vµ c¸ch thùc hµnh thèng nhÊt vÒ tÝn dông chøng tõ" sè 500, b¶n söa ®æi n¨m 1993 cña phßng th-¬ng m¹i quèc tÕ (Uniform customs and practic for documentary credits ICC 1993, Revision No. 500) gäi t¾t lµ UCP 500. B¶n quy t¾c nµy mang tÝnh chÊt ph¸p lý tuú ý cã nghÜa lµ khi ¸p dông nã c¸c bªn ®-¬ng sù ph¶i tho¶ thuËn ghi vµo L/C, ®ång thêi cã thÓ tho¶ thuËn kh¸c miÔn lµ cã dÉn chiÕu. Néi dung chÝnh cña b¶n quy t¾c nµy bao gåm : - Nguyªn t¾c chung vµ ®Þnh nghÜa vÒ tÝn dông chøng tõ. - H×nh thøc vµ th«ng b¸o th- tÝn dông. - Tr¸ch nhiÖm cña NH. - Chøng tõ thanh to¸n. C¸c ®iÒu kho¶n kh¸c nh-: Quy ®Þnh vÒ sè l-îng vµ sè tiÒn, giao tõng phÇn ngµy hÕt hiÖu lùc, c¸ch bèc xÕp hµng, xuÊt tr×nh chøng tõ thanh to¸n.. HiÖn nay ë n-íc ta c¸c NHTM vµ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh NT ®· thèng nhÊt sö dông b¶n quy t¾c nµy nh- lµ mét v¨n b¶n ph¸p lý ®iÒu chØnh 6 c¸c lo¹i th- tÝn dông ®-îc ¸p dông trong thanh to¸n quèc tÕ gi÷a ViÖt Nam vµ n-íc ngoµi. e. C¸c lo¹i L/C: e1. Th- TÝn dông cã thÓ huû bá :(Revocable Letter of Credit) lµ lo¹i L/C sau khi ®· ®-îc më ra vµ ®-îc ng-êi XuÊt khÈu thõa nhËn th× NH më L/C cã quyÒn söa ®æi bæ sung hoÆc huû bá trong thêi gian hiÖu lùc cña nã. Th- tÝn dông cã thÓ hñy bá Ýt ®-îc sö dông trong Thanh to¸n quèc tÕ hiÖn nay. Nã chØ tån t¹i trªn lý thuyÕt e2. Th- tÝn dông kh«ng thÓ huû bá: lµ lo¹i L/C sau khi ®· ®-îc më ra vµ ng-êi XK thõa nhËn th× NH më L/C kh«ng cã quyÒn söa ®æi, bæ sung hoÆc huû bá trong thêi gian hiÖu lùc cña nã, trõ khi cã sù tho¶ thuËn kh¸c cña c¸c bªn tham gia th- tÝn dông. Mét L/C kh«ng ghi th× vÉn ®-îc coi lµ kh«ng huû bá. Th- tÝn dông kh«ng thÓ huû bá ®-îc ¸p dông réng r·i nhÊt trong thanh to¸n quèc tÕ, nã lµ lo¹i L/C c¬ b¶n nhÊt. e3. Th- tÝn dông kh«ng thÓ huû bá cã x¸c nhËn: lµ th- tÝn dông kh«ng thÓ huû bá ®-îc mét NH kh¸c x¸c nhËn tr¶ tiÒn theo yªu cÇu cña NH më L/C. Do cã hai NH ®øng ra cam kÕt tr¶ tiÒn cho ng-êi xuÊt khÈu nªn lo¹i L/C nµy lµ ®¶m b¶o nhÊt cho ng-êi xuÊt khÈu. e4. Th- tÝn dông kh«ng thÓ huû bá, miÔn truy ®ßi L/C: lµ lo¹i L/C mµ sau khi ng-êi xuÊt khÈu ®-îc tr¶ tiÒn th× NH më L/C kh«ng ®-îc quyÒn ®ßi l¹i tiÒn ng-êi xuÊt khÈu trong bÊt kú tr-êng hîp nµo. Lo¹i L/C còng ®-îc ¸p dông réng r·i trong thanh to¸n quèc tÕ. e5. Th- tÝn dông chuyÓn nh-îng L/C: lµ th- tÝn dông kh«ng thÓ huû bá trong ®ã quy ®Þnh ng-êi h-ëng lîi thø nhÊt cã quyÒn yªu cÇu NH më L/C chuyÓn nh-îng toµn bé hay mét phÇn quyÒn thùc hiÖn L/C cho mét hay nhiÒu ng-êi kh¸c. L/C chuyÓn nh-îng chØ ®-îc chuyÓn nh-îng mét phÇn 7 e6. Th- tÝn dông tuÇn hoµn L/C: lµ th- tÝn dông kh«ng thÓ huû bá sau khi sö xong hoÆc hÕt thêi h¹n hiÖu lùc th× nã l¹i tù ®éng cã gi¸ trÞ nhcò, vµ cø nh- vËy nã tuÇn hoµn cho tíi khi nµo tæng trÞ gi¸ Hîp ®ång ®-îc thùc hiÖn. Th- tÝn dông tuÇn hoµn cÇn ghi râ ngµy hÕt hiÖu lùc cuèi cïng vµ sè lÇn tuÇn hoµn c¨n cø vµo thêi h¹n hiÖu lùc trong mçi lÇn tuÇn hoµn, ph¶i ghi râ cã cho phÐp sè d- cña L/C tr-íc céng dån vµo nh÷ng L/C kÕ tiÕp hay kh«ng, nÕu kh«ng cho phÐp th× gäi nã lµ tuÇn hoµn kh«ng tÝch luü L/C,nÕu cho th× gäi nã lµ tuÇn hoµn tÝch luü L/C Cã 3 tuÇn hoµn: - TuÇn hoµn tù ®éng: L/C tù ®éng cã gi¸ trÞ nh- cò kh«ng cÇn cã sù th«ng b¸o cña NH më L/C cho ng-êi xuÊt khÈu biÕt - TuÇn hoµn h¹n chÕ: chØ khi nµo NH më L/C th«ng b¸o cho ng-êi xuÊt khÈu biÕt th× L/C kÕ tiÕp míi cã gi¸ trÞ hiÖu lùc. - TuÇn hoµn b¸n tù ®éng: sau khi L/C tr-íc sö dông xong hoÆc hÕt thêi h¹n hiÖu lùu. NÕu sau khi mét vµi ngµy mµ NH më L/C kh«ng cã ý kiÕn g× vÒ L/C kÕ tiÕp vµ th«ng b¸o cho ng-êi h-ëng lîi L/C th× nã l¹i tù ®éng nh- cò. Lo¹i th- tÝn dông nµy th-êng ®-îc sö dông khi c¸c bªn tin cËy lÉn nhau mau hµng th-êng xuyªn, ®Þnh kú, khèi l-îng lín, thêi gian dµi. e7. Th- tÝn dông gi¸p l-ng: Sau khi nhËn ®îc L/C do ng-êi nhËp khÈu më cho m×nh h-ëng, ng-êi xuÊt khÈu më L/C nµy ®Ó thÕ chÊp më mét L/C kh¸c cho ng-êi h-ëng lîi kh¸c víi néi dung gÇn gièng L/C ban ®Çu. L/C më sau gäi lµ L/C gi¸p l-ng. VÒ ®¹i thÓ L/C gèc vµ L/C gièng nhau, nh-ng xÐt riªng chóng cã nh÷ng ®iÓm cÇn ph©n biÖt : - Sè chøng tõ cña L/C gi¸p l-ng ph¶i nhiÒu h¬n L/C gèc 8 Kim ng¹ch L/C gi¸p l-ng ph¶i nhá hën L/C gèc. Kho¶n chªnh lÖch nµy do ng-êi trung gian h-ëng, dïng ®Ó tr¶ chi phÝ më L/C gi¸p l-ng vµ phÇn hoa hång cña hä. Thêi gian giao hµng cña L/C gi¸p l-ng ph¶i sím h¬n L/C gèc NhiÖm vô L/C gi¸p l-ng hÕt søc phøc t¹p, nã ®ßi hái ph¶i cã sù kÕt hîp khÐo lÐo vµ chÝnh x¸c c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C gèc vµ L/C gi¸p l-ng, nhÊt lµ c¸c vÊn ®Ò cã ®Õn vËn ®¬n vµ c¸c chøng tõ hµng ho¸ kh¸c. Tuy vËy, trong bu«n b¸n gi÷a ta vµ c¸c n-íc kh¸c khi sö dông trung gian ta cã thÓ ¸p dông lo¹i L/C nµy. e8. Th- tÝn dông ®èi øng L/C: lµ lo¹i L/C chØ b¾t ®Çu cã hiÖu lùc khi th- tÝn dông kia ®èi øng víi nã ®-îc mµ ra. Th- tÝn dông ®èi øng th-êng ®-îc sö dông trong ph-¬ng thøc hµng ®æi hµng, ngoµi ra cßn ®-îc dïng trong ph-¬ng thøc gia c«ng. e9. Th- tÝn dông dù phßng L/C: ViÖc NH më L/C ®øng ra thanh to¸n tiÒn hµng cho ng-êi xuÊt khÈu lµ théuc kh¸i niÖm tr-íc ®©y vÒ tÝn dông chøng tõ, nh-ng trong thêi ®¹i ngµy nay kh«ng lo¹i trõ kh¶ n¨ng ng-êi xuÊt khÈu nhËn ®-îc L/C råi nh-ng kh«ng cã kh¶ n¨ng giao hµng. V× vËy, ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng-êi xuÊt khÈu, NH cña ng-êi xuÊt khÈu sÏ ph¸t hµnh mét L/C trong ®ã cam kÕt víi ng-êi nhËp khÈu sÏ thanh to¸n l¹i cho hä trong tr-êng hîp ng-êi XK kh«ng hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng theo L/C ®· ®Ò ra. L/C ®ã gäi lµ L/C dù phßng e10. Th- tÝn dông tr¶ chËm L/C: lµ lo¹i L/C kh«ng thÓ huû bá, trong ®ã NH më L/C hay NH x¸c nhËn L/C cam kÕt víi ng-êi h-ëng lîi sÏ thanh to¸n dÇn dÇn toµn bé sè tiÒn cña L/C trong nh÷ng thêi h¹n quy ®Þnh râ L/C ®ã. 9 Ch-¬ng 2 t×nh h×nh thanh to¸n quèc tÕ b»ng ph-¬ng thøc tÝn dông chøng tõ ®èi víi hµng hãa xuÊt nhËp khÈu t¹i ng©n hµng ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam (Vietcombank) nh÷ng n¨m gÇn ®©y I. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Ng©n hµng ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam 1. Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam - ng©n hµng th-¬ng m¹i hµng ®Çu ViÖt Nam hiÖn nay Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam thµnh lËp ngµy 1-4-1963, thec quy ®Þnh 115/CP cña ChÝnh phñ, Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam lu«n ®-îc biÕt ®Õn nh- mét Ng©n hµng th-¬ng m¹i uy tÝn nhÊt. Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam ®-îc Nhµ n-íc xÕp h¹ng lµ mét trong 23 doanh nghiÖp ®Æc biÖt, lµ thµnh viªn cña HiÖp héi Ng©n hµng ViÖt Nam, thµnh viªn cña HiÖp héi Ng©n hµng ch©u ¸. Trong nh÷ng n¨m qua, Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc vµ m¹nh mÏ nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr-êng vµ gãp phÇn mang ®Õn cho kh¸ch hµng sù thµnh®¹t. Ng©n hµng ®· ph¸t triÓn m¹ng l-íi chi nh¸nh ë tÊt c¶ c¸c thµnh phè chÝnh, h¶i c¶ng quan träng vµ trung t©m th-¬ng m¹i; duy tr× quan hÖ ®¹i lý víi h¬n 1000 Ng©n hµng t¹i 85 n-íc trªn thÕ giíi; trang bÞ hÖ thèng m¸y tÝnh hiÖn ®¹i nhÊt troing c¸c Ng©n hµng ViÖt Nam, nèi m¹ng SWIET quèc tÕ vµ cã mét ®éi ngò c¸n bé lu«n nhiÖt t×nh vµ ®-îc ®µo t¹o lµnh nghÒ. Nhê vËy, Ng©n hµng th-¬ng m¹i ViÖt Nam cã kh¶ n¨ng cung cÊp cho kh¸ch hµng c¸c lo¹i s¶n phÈm ng©n hµng cã chÊt l-îng cao nhÊt, do ®ã ®· gi÷ v÷ng niÒm tin víi ®«ng ®¶o b¹n hµng trong vµ ngoµi n-íc. 10 2. C¬ cÊu tæ chøc Trô së chÝnh Phßng KiÓm tra & KiÓm to¸n néi bé Phßng Qu¶n lý TÝn dông Phßng ThÈm ®Þnh ®Çu t- & Chøng kho¸n Phßng C«ng Nî Phßng kh¸ch hµng Phßng KÕ to¸n Tµi chÝnh Héi ®ång QT Ban kiÓm so¸t Phßng KÕ to¸n quèc tÕ Phßng qu¶n lý thÎ Phßng Thanh to¸n xuÊt khÈu Phßng thanh to¸n nhËp khÈu Trung t©m Tin häc Phßng qu¶n lý c¸c §Ò ¸n c«ng nghÖ Phßng Tæng hîp thanh to¸n Phßng Tæng hîp & Ph©n tÝch kinh tÕ Ban Tæng G§ H§ tÝn dông Phßng vèn Phßng Quan hÖ quèc tÕ Phßng Qu¶n lý liªn doanh & V¨n phßng ®¹i diÖn Phßng TÝn dông Quèc tÕ Phßng Tæ chøc c¸n bé & ®µo t¹o V¨n phßng Phßng Qu¶n trÞ Phßng B¸o chÝ Phßng Ph¸p chÕ M¹ng l-íi trong n-íc Së giao dÞch C¸c chi nh¸nh C¸c C«ng ty con Trung t©m ®µo t¹o & båi d-ìng nghiÖp vô M¹ng l-íi ngoµi n-íc V¨n phßng ®¹i diÖn Moscow, Singapore) 11 (t¹i Paris, C«ng ty Tµi chÝnh (T¹i HongKong) 3. Chøc n¨ng vµ c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam a. Huy ®éng vèn 28% 28% 19% 32% 40% 41% 1997 1998 Bªn c¹nh viÖc tiÕp tôc më réng m¹ng l-íi ho¹t ®éng, Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam ®· ¸p dông c¬ chÕ l·i suÊt phï hîp vµ dÞch vô ®a d¹ng nªn ®· ®-îc møc t¨ng tr-ëng cao vÒ nguån vèn huy ®éng. Nguån vèn nµy chiÕm tû träng 77,8% trong tæng nguån vèn Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam, t¨ng 32,6% so víi n¨m 1997, ®Æc biÖt nguån vèn huy ®éng tõ d©n c- (bao gåm c¶ tiÕt kiÖm vµ kú phiÕu) t¨ng gÇn gÊp ®«i so víi n¨m 1997. Bªn c¹nh nh÷ng nguyªn nh©n cã tÝnh chÊt chñ quan nh-: Ng©n hµng cã uy tÝn, phôc vô tèt... nguån vèn nµy t¨ng cao nh- vËy cßn do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nh-: ®ång ViÖt Nam gi¶m gi¸ trong khi tû träng ngo¹i tÖ cña nguån vèn nµy chiÕm 80%; ho¹t ®éng kinh doanh nh×n chung rÊt khã kh¨n nªn d©n chóng mang tiÒn göi vµo ng©n hµng... Do cã nguån vèn huy ®éng t¨ng m¹nh nªn cã sù thay ®æi lín vÒ c¬ cÊu nguån vèn cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam. Nh- vËy, tû träng nguån vèn huy ®éng tõ d©n c- trong tæng nguån vèn t¨ng cao tuy cã bÊt lîi lµ lµm chi phÝ vèn t¨ng nh-ng l¹i cã thuËn lîi lµ sÏ gióp gia t¨ng vµ æn ®Þnh nguån vèn cã kú h¹n ®Ó t¨ng tr-ëng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam. 12 Ngoµi nguån vèn huy ®éng, c¸c nguån vèn kh¸c nh- vèn liªn ng©n hµng, vèn ñy th¸c ®Çu t-, vèn tù cã còng cã møc t¨ng tr-ëng kh¸. b. TÝn dông vµ ®Çu t- 35 30.6 28.4 30 25 20 20 15 15 10 6.9 5.7 4.3 6.3 5 0 1995 1996 1997 1998 Víi môc tiªu n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông, lµnh m¹nh hãa thÞ tr-êng tµi chÝnh vµ gi¶m nî qu¸ h¹n, Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam ®· ¸p dông ph-¬ng ch©m an toµn vµ hiÖu qu¶ cho c¸c ho¹t ®éng sö dông vèn cña m×nh. N¨m 1998, d- nî tÝn dông cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam tiÕp tôc t¨ng tr-ëng (6,3%) ®¹t møc 9465 tû VND, trong ®ã tû träng d- nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n chiÕm 34%. Tû träng cho vay ngo¹i tÖ chiÕm 46,27% tæng d- nî vµ tiÕp tôc gi¶m dÇn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. §iÒu nµy cã thÓ lý gi¶i b»ng thùc tÕ lµ mÆc dï l·i suÊt cho vay ngo¹i tÖ hiÖn thÊp nhiÒu so víi l·i suÊt cho vay VND nh-ng viÖc VND mÊt gi¸ so víi ngo¹i tÖ ®ang g©y ra t©m lý e ng¹i ®èi víi kh¸ch hµng khi vay ngo¹i tÖ. TÝn dông ®èi víi doanh nghiÖp nhµ n-íc tiÕp tôc gia t¨ng v× thùc tÕ cho thÊy ®Çu tvµo khu vùc t- nh©n cã rñi ro cao h¬n, viÖc ph¸t m¹i tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp cßn khã kh¨n do c¬ chÕ ch-a hoµn thiÖn vµ gi¸ c¶ c¸c lo¹i tµi s¶n nµy trªn thÞ tr-êng lu«n biÕn ®éng. N¨m 1998, Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam ®· ¸p dông h×nh thøc dÞch vô trän gãi (tõ më tµi kho¶n, cho vay, mua b¸n ngo¹i tÖ ®Õn thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu...) cho c¸c kh¸ch hµng lín cña m×nh vµ tÝch cùc tham gia ®ång tµi trî víi c¸c ng©n hµng kh¸c. D- nî tÝn 13 dông cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam tuy vÉn t¨ng ®Òu hµng n¨m nh-ng ®Õn n¨m 1998 chØ chiÕm kho¶ng 1/3 tæng nguån vèn nªn Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam vÉn cßn cã kh¶ n¨ng më réng tÝn dông h¬n n÷a trªn c¬ së t×m nh÷ng dù ¸n kh¶ thi. Víi thÕ m¹nh vÒ nguån vèn, bªn c¹nh viÖc ®Èy m¹nh ®Çu t- trùc tiÕp vµo c¸c doanh nghiÖp, Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam cßn t¨ng c-êng c¸c ho¹t ®éng sö dông vèn kh¸c nh-: mua tÝn phiÕu kho b¹c, cho vay qua thÞ tr-êng liªn ng©n hµng... d- nî trong lÜnh vùc ho¹t ®éng nµy t¨ng 41,4% so víi n¨m 1997. Víi nguån vèn ngo¹i tÖ dåi dµo vµ æn ®Þnh, n¨m 1998, Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam ®· tiÕp tôc t¨ng c-êng c¸c ho¹t ®éng sö dông vèn trªn thÞ tr-êng tiÒn tÖ quèc tÕ cã hiÖu qu¶ vµ sÏ më réng sang thÞ tr-êng vèn quèc tÕ trong nh÷ng n¨m tíi. c. Thanh to¸n quèc tÕ N¨m 1998, ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam gÆp nhiÒu khã kh¨n do biÕn ®éng vÒ thÞ tr-êng vµ bÞ c¹nh tranh gay g¾t vÒ gi¸ c¶. Kim ng¹ch xuÊt khÈu sau nhiÒu n¨m t¨ng tr-ëng ë møc cao 20-30% ®Õn n¨m 1998 chØ cßn t¨ng 0,9% vµ kim ng¹ch nhËp khÈu ®· gi¶m 3% trong n¨m 1998. Tuy nhiªn, Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam vÉn ph¸t huy ®-îc thÕ m¹nh truyÒn thèng cña m×nh trong lÜnh vùc tµi trî th-¬ng m¹i. V× vËy, kim ng¹ch thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu qua Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam vÉn t¨ng 2% (xuÊt khÈu t¨ng 2%, nhËp khÈu t¨ng 2%), ®iÒu nµy lµm cho thÞ phÇn vÒ thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu t¨ng thªm 1% trong n¨m 1998. Trong ®iÒu kiÖn bÞ c¹nh tranh gay g¾t bëi hµng chôc tæ chøc tÝn dông kh¸c th× ®©y lµ mét thµnh qu¶ ®¸ng tù hµo. 14 37.7 40 35 35 30 25 20 15 11.8 10 9.8 5.6 2 5 2 1 0 1995 1996 1997 1998 d. C«ng nghÖ ng©n hµng Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam vÉn lu«n ®-îc coi lµ Ng©n hµng n¨ng ®éng vµ m¹nh mÏ trong viÖc hiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ ng©n hµng. N¨m 1998 Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam tiÕp tôc x©y dùng vµ hoµn thiÖn mét sè phÇn mÒm ch-¬ng tr×nh ®Ó trªn c¬ së ®ã cung cÊp mét sè dÞch vô ng©n hµng cho c¸c kh¸ch hµng lín nh- nèi m¹ng thanh to¸n víi c¸c ng©n hµng kh¸c t¹i ViÖt Nam, c¸c ng©n hµng trong n-íc vµ kÓ c¶ nh÷ng ng©n hµng n-íc ngoµi, cung cÊp dÞch vô trän gãi cho c¸c kh¸ch hµng lín... §Æc biÖt, Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam còng lµ Ng©n hµng ®Çu tiªn vµ duy nhÊt trong sè c¸c ng©n hµng ViÖt Nam thùc hiÖn cung cÊp dÞch vô qu¶n lý vèn cho kh¸ch hµng cña m×nh khi nèi m¹ng vµ cung cÊp dÞch vô nµy cho Tæng C«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam, mét tËp ®oµn kinh tÕ lín cña ViÖt Nam ®ång thêi lµ mét trong sè nh÷ng kh¸ch hµng chÝnh cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam. §ång thêi, trong n¨m 1998m Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam còng ®· xóc tiÕn thùc hiÖn tiÓu ®Ò ¸n hiÖn ®¹i hãa hÖ thèng thanh to¸n ViÖt Nam cña Ng©n hµng Ngo¹i th-o-ng ViÖt Nam trong ®Ò ¸n tæng thÓ hiÖn ®¹i hãa hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam do Ng©n hµng ThÕ giíi tµi trî. Bªn c¹nh ®ã, Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam còng tÝch cùc triÓn khai ®Ò ¸n kh¾c phôc sù cè m¸y tÝnh n¨m 2000. Nh÷ng tiÕn bé vÒ c«ng nghÖ ®· cã ý nghÜa ®Æc biÖt trong viÖc n©ng cao chÊt l-îng c¸c dÞch vô ng©n hµng. ChÝnh v× vËy, n¨m 1998 lµ n¨m thø 3 liªn tiÕp Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam giµnh ®-îc danh hiÖu ng©n hµng cã chÊt l-îng 15 thanh to¸n quèc tÕ hµng ®Çu do Ng©n hµng Chase Manhattan Bank cña Mü trao tÆng. e. Ph©n tÝch tµi chÝnh + KÕt qu¶ kinh doanh: Sau khi gi¶m m¹nh vµo n¨m 1997 lîi nhuËn cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam ®· t¨ng trë l¹i, ®¹t 185,6 tû VND, t¨ng 48%. C¸c nguån thu chñ yÕu ®Òu t¨ng kh¸. N¨m 1998 c¬ cÊu nguån thu cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam ®· cã sù thay ®æi theo xu h-íng ®· ®Þnh h×nh tõ n¨m 1997. Nguån thu tõ cho vay vµ ®Çu t- trªn thÞ tr-êng liªn ng©n hµng vµ thÞ tr-êng tiÒn tÖ quèc tÕ ®· trë thµnh nguån thu lín vµ chñ yÕu trong tæng nguån thu cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam, t¨ng 92% so víi n¨m 1997 vµ chiÕm 52% tæng nguån thu trong n¨m 1998. Thu nhËp rßng tõ l·i còng ®¹t ®-îc møc t¨ng tr-ëng m¹nh, t¨ng 258 tû VND t-¬ng ®-¬ng 40%. Lîi nhuËn còng nh- thu nhËp rßng tõ l·i cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam trong n¨m 1998 ®Òu t¨ng do chØ sè chªnh lÖch l·i suÊt rßng ®-îc c¶i thiÖn. MÆc dï trong n¨m 1998, l·i suÊt cho vay trªn thÞ tr-êng ViÖt Nam tiÕp tôc gi¶m nh-ng do Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam ®· ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p sö dông vèn hîp lý nªn tû suÊt thu l·i trªn tæng tµi s¶n t¨ng vµ tû suÊt tr¶ l·i trªn tæng tµi s¶n gi¶m so víi n¨m 1997, kÕt qu¶ lµ chªnh lÖch l·i suÊt rßng t¨ng 0,6%. T¨ng tr-ëng cña chØ sè nµy ®· c¶i thiÖn ®-îc t×nh h×nh lîi nhuËn cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam, kÐo theo sù t¨ng tr-ëng trë l¹i cña c¸c chØ sè lîi nhuËn kh¸c nh-: lîi nhuËn trªn tæng tµi s¶n, lîi nhuËn trªn vèn chñ së h÷u vµ ®Æc biÖt lµ lîi nhuËn vµ thu nhËp rßng tõ l·i. 16 36.40% 37% 11.60% 16.30% 52% 46.70% Tû träng thu nhËp 1998 Tû träng thu nhËp 1997 + Tµi s¶n: Tæng tµi s¶n cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam n¨m 1998 ®¹t møc t¨ng tr-ëng trªn 30%. V× tèc ®é t¨ng tr-ëng tµi s¶n cao nªn d- nî tÝn dông mÆc dï t¨ng 6.3% so víi n¨m 1997 nh-ng chØ cßn chiÕm 28% tæng tµi s¶n trong n¨m 1998. Mét bé phËn lín tµi s¶n cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam n»m trong phÇn tiÒn göi vµ cho vay trªn thÞ tr-êng liªn ng©n hµng vµ thÞ tr-êng tiÒn tÖ quèc tÕ. PhÇn tµi s¶n nµy t¨ng 40%, chiÕm 51% tæng tµi s¶n vµ cã ®Æc tÝnh kh¸ an toµn do lµ tiÒn göi ®Ó ®¶m b¶o thanh to¸n trªn c¸c tµi kho¶n t¹i c¸c ng©n hµng lín vµ uy tÝn trªn thÕ giíi, phÇn cßn l¹i lµ cho vay c¸c tæ chøc tÝn dông trong n-íc cã ®¶m b¶o b»ng ngo¹i tÖ. 28.10% 35% 17.62% 20.61% 51% 47.86% 1997 1998 + Nguån vèn: 17 N¨m 1998 nguån vèn cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam ®¹t møc t¨ng kh¸ ®Æc biÖt lµ c¸c nguån vèn cã kú h¹n vµ cã tÝnh æn ®Þnh cao nh-: kú phiÕu, tr¸i phiÕu, tiÒn göi cã kú h¹n, tiÒn t¹m gi÷ cña kh¸ch hµng, vèn tù cã... §Æc biÖt, tiÒn göi cã kú h¹n cña kh¸ch hµng t¨ng gÊp ®«i so víi n¨m 1997 vµ chiÕm 38% tæng nguån vèn. C¸c nguån vèn ng¾n h¹n nhtiÒn göi kh«ng kú h¹n, vay ng¾n h¹n ®Òu gi¶m hoÆc t¨ng thÊp. N¨m 1998, Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam ®-îc cÊp thªm 300 tû VND vèn ®iÒu lÖ, ®-a vèn tù cã t¨ng 32% chiÕm 4,8% tæng nguån vèn. Nh- vËy sù t¨ng tr-ëng vèn tù cã, tû träng tÝn dông trªn tæng tµi s¶n thu hÑp l¹i, nguån vèn tiÒn göi cã kú h¹n còng nh- bé phËn tµi s¶n cã tÝnh thanh kho¶n cao cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam tiÕp tôc ®-îc n©ng cao. N¨m 1999, Nhµ n-íc ViÖt Nam sÏ tiÕp tôc cÊp 300 tû VND vèn ®iÒu lÖ cho Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam, gióp t¹o thªm thÕ vµ lùc cho Ng©n hµng. 18 17.42% 18.71% 76.57% 77.78% 4.80% 4.70% 1997 1998 II. Thùc tiÔn vÒ viÖc ¸p dông ph-¬ng thøc TDCT trong thanh to¸n XNK ë Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam hiÖn nay 1. Thanh to¸n hµng nhËp Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam (NH më L/C) (3) (2) (3) Ng©n hµng ®¹i lý cña VCB (NH th«ng b¸o L/C) (1) Ng-êi nhËp khÈu ViÖt Nam (1), (2) Më, ®iÒu chØnh L/C vµ ký quü: Khi nhËn ®-îc th- yªu cÇu më hoÆc ®iÒu chØnh L/C (xem phô lôc 1) cña ng-êi nhËp khÈu ViÖt Nam, thanh to¸n viªn (TTV) sÏ kiÓm tra néi dung theo mÉu cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam; kiÓm tra nguån vèn (vèn vay, vèn tù cã) vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä ®èi víi L/C yªu cÇu më, ®Ó yªu cÇu ký quü vµ / hoÆc xem xÐt ®iÒu kiÖn miÔn/ gi¶m ký quü theo quy ®Þnh cña Gi¸m ®èc Chi nh¸nh. NÕu thÊy hîp lÖ, TTV lËp hå s¬ L/C, ®-a sè liÖu vµo m¸y tÝnh. ViÖc më hoÆc ®iÒu chØnh L/C ®-îc thùc hiÖn b»ng mét trong nh÷ng ph-¬ng thøc sau: 19 - §iÖn: + B»ng SWIFT hoÆc theo mÉu ®iÖn MT700, MT701 (më L/C), MT707 (söa L/C). + B»ng Telex: cã m· khãa - Th-: theo mÉu quy ®Þnh cña Vietcombank vµ ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ ký ®-îc ñy quyÒn. Sau ®ã, TTV sÏ h¹ch to¸n tiÒn ký quü (nÕu cã) vµ thu thñ tôc phÝ theo biÓu phÝ dÞch vô hiÖn hµnh cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam. * Tr-êng hîp kh¸ch hµng yªu cÇu më L/C x¸c nhËn, tr-íc khi më L/C ngoµi viÖc kiÓm tra nguån vèn cña L/C, TTV sÏ kiÓm tra ®iÒu kho¶n quy ®Þnh phÝ x¸c nhËn. NÕu ng-êi mua chÞu, TTV sÏ ph¶i x¸c ®Þnh râ nguån tiÒn tr¶ phÝ x¸c nhËn. - Khi më L/C x¸c nhËn, trong L/C ph¶i chØ ra tªn vµ ®Þa chØ ®Çy ®ñ cña ng©n hµng x¸c nhËn. Tr-êng hîp ng©n hµng th«ng b¸o ®ång thêi lµ ng©n hµng x¸c nhËn th× trong L/C ph¶i ghi "please and your confirmation" (®èi víi L/C më b»ng Telex hoÆc b»ng th-) vµ chØ râ phÝ x¸c nhËn do ai chÞu. Tr-êng hîp ng©n hµng x¸c nhËn kh«ng ph¶i lµ ng©n hµng th«ng b¸o th× ph¶i liªn hÖ tr-íc víi mét ng©n hµng ®¹i lý cã quan hÖ tèt víi ng©n hµng ngo¹i th-¬ng, ®Ò nghÞ hä x¸c nhËn, nÕu hä chÊp thuËn th× c¨n cø theo yªu cÇu cña hä khi më L/C ph¶i th«ng b¸o cho hä biÕt ®Ó hä göi x¸c nhËn L/C cho ng©n hµng th«ng b¸o. Vietcombank kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi bÊt kú sù chËm trÔ nµo g©y ra do chËm x¸c nhËn L/C cña ng©n hµng n-íc ngoµi. NÕu ng©n hµng x¸c nhËn yªu cÇu ký quü, khi chuyÓn tiÒn ký quü trªn lÖnh chuyÓn tiÒn, TTV sÏ yªu cÇu hä tr¶ l·i trªn sè tiÒn ký quü kÓ tõ ngµy hä nhËn ®-îc tiÒn ®Õn khi thanh to¸n xong L/C ®ã. TTV sÏ ph¶i theo dâi chÆt chÏ vµ h¹ch to¸n tiÒn ký quü theo chÕ ®é hiÖn hµnh. Sè tiÒn Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam ký quü t¹i ng©n hµng n-íc ngoµi sÏ thÊp h¬n sè tiÒn kh¸ch hµng ký quü. 20
- Xem thêm -