Tài liệu Phương pháp xây dựng vốn tư liệu trong thư viện

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Phöông phaùp xaây döïng voán taøi lieäu Thö vieän laø moät thieát cheá vaên hoaù, laø moät cô quan giaùo duïc – thoâng tin khoa hoïc. Hoaït ñoäng cuûa thö vieän coù taùc duïng to lôùn vaø laâu daøi ñoái vôùi ñôøi soáng tinh thaàn cuûa con ngöôøi vaø neàn vaên hoaù, khoa hoïc cuûa moät daân toäc . Trong caùc loaïi hình thö vieän nhö :Thö vieän coâng coäng, thö vieän chuyeân ngaønh, thö vieän phoå thoâng ñeàu coù nhieäm vuï chung laø thu thaäp taøi lieäu, taøng tröõ vaø toå chöùc söû duïng voán taøi lieäu moät caùch hôïp lyù nhaèm goùp phaàn to lôùn vaøo vieäc giaùo duïc naâng cao daân trí; ñaët bieät thö vieän tröôøng hoïc laø moät boä phaän khoâng theå thieáu ñöôïc cuûa caùc tröôøng phoå thoâng : baèng phöông tieän saùch, baùo thö vieän ñang goùp phaàn” laøm toát vieäc chaêm soùc vaø giaùo duïc theá heä treû ngay töø buoåi ñaàu thô aáu cho ñeán luùc tröôûng thaønh …”;” Goùp phaàn quyeát ñònh chaát löôïng vaø khoâng ngöøng naâng cao naêng löïc giaûng daïy cuûa giaùo vieân, môû roäng kieán thöùc vaø xaây döïng thoùi quen töï hoïc, töï nghieân cöùu cuûa hoïc sinh – phuïc vuï cho coâng taùc “Daïy toát vaø hoïc toát” trong nhaø tröôøng ( Nghò quyeát cuûa Boä chính trò veà caûi caùch giaùo duïc ) Xaây döïng voán taøi lieäu goàm: saùch, baùo, caùc loaïi töø ñieån,v.v.v. laø moät trong nhöõng nhieäm vuï quan troïng nhaát cuûa thö vieän, vì coù voán taøi lieäu phong phuù vaø ñaày ñuû laø yeáu toá quan troïng, laø cô sôû vaät chaát ñaûm baûo cho moïi hoaït ñoäng cuûa thö vieän. Caùc phöông phaùp xaây döïng voán taøi lieäu phaûi treân cô sôû ñaûm baûo thoaû maõn caùc yeâu caàu phuïc vuï cho vieäc giaûng daïy vaø hoïc taäp; phuø Trang 1 Phöông phaùp xaây döïng voán taøi lieäu hôïp vôùi noäi dung chöông trình vaø trình ñoä cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh, ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu giaùo duïc toaøn dieän trong nhaø tröôøng .Voán taøi lieäu chính laø cô sôû vaät chaát, laø nguoàn löïc thoâng tin maø thieáu noù, thö vieän khoâng theå hình thaønh vaø hoaït ñoäng toát ñöôïc . Trong quaù trình thöïc hieän xaây döïng voán taøi lieäu trong thö vieän tröôøng tieåu hoïc Baønh Vaên Traân, toâi ñaõ tích luyõ ñöôïc moät soá kinh nghieäm trong vieäc hình thaønh vaø xaây döïng voán taøi lieäu . Nhöõng vaán ñeà naøy ñaõ taïo neân nhöõng aûnh höôûng nhaát ñònh giöõa vieäc cung caáp taøi lieäu cuûa thö v ieän vaø nhu caàu ñoïc saùch cuûa baïn ñoïc. Ñeå coù moät thö vieän hoaït ñoäng toát, phaûi goàm 4 yeáu toá caáu thaønh ñoù laø: - Voán taøi lieäu - Baïn ñoïc - Caùn boä thö vieän - Cô sôû vaät chaát ,kyõ thuaät Trang 2 Phöông phaùp xaây döïng voán taøi lieäu Trong ñoù, voán taøi lieäu laø neàn taûng cuûa hoaït ñoäng thö vieän, laø vaät chaát cuûa söï vaän haønh caû heä thoáng .Nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa voán taøi lieäu, toâi ñaõ tieán haønh ñieàu tra nhu caàu baïn ñoïc ôû moïi löùa tuoåi ñeå coù keá hoaïch boå sung voán taøi lieäu cho thö vieän Qua ñieàu tra nhu caàu baïn ñoïc : Giaùo vieân vaø hoïc sinh cho thaáy :  ÔÛ caùc em hoïc sinh tuyø vaøo ñaëc ñieåm taâm sinh lyù vaø löùa tuoåi maø coù nhöõng nhu caàu ñoïc saùch baùo khaùc nhau : - Caùc em hoïc sinh lôùp moät thích nghe keå chuyeän, thích xem truyeän tranh chöõ to, saùch moûng nhieàu maøu saéc röïc rôõ . - Caùc em lôùp hai vaø lôùp ba, böôùc ñaàu ñaõ coù nhu caàu ñoïc saùch, thích ñoïc saùch nhöng chuû yeáu vaãn laø truyeän tranh coù noäi dung ña daïng , truyeän coå tích ngaén, truyeän lòch söû . - Coøn hoïc sinh lôùp boán vaø lôùp naêm thích ñoïc truyeän veà tình baïn,veà reøn nhaân caùch; truyeän tranh lòch sö,û truyeän khoa hoïc vieãn töôûng ,…  Nhu caàu ñoïc saùch ôû giaùo vieân chuyeân veà saùch tham khaûo phuïc vuï cho vieäc daïy hoïc nhö saùch cuûa nhaø xuaát baûn giaùo duïc, saùch taâm lyù gíao duïc ôû löùa tuoåi tieåu hoïc, caùc loaïi töø ñieån tra cöùu, caùc saùch vaên hoïc trong vaø ngoaøi nöôùc .Ngoaøi ra, nhöõng saùch veà noäi trôï, y hoïc cuõng ñöôïc caùc giaùo vieân nöõ quan taâm Vì theá, tuyø vaøo töøng loaïi ñoái töôïng baïn ñoïc, baûn thaân toâi ñaõ coù nhöõng keá hoaïch boå sung cho thích hôïp, thöôøng xuyeân tìm hieåu xem baïn ñoïc caàn nhöõng taøi lieäu gì? Vaø taøi lieäu naøo baïn ñoïc hay söû duïng. vì nhö vaäy thö vieän coù ñöôïc nhöõng taøi lieäu phong phuù vaø phuø hôïp seõ loâi cuoán ñöôïc baïn ñoïc ñeán thö vieän thöôøng xuyeân . Trang 3 Phöông phaùp xaây döïng voán taøi lieäu Tröôøng tieåu hoïc Baønh Vaên Traân laø moät tröôøng naèm ôû ñòa baøn phöôøng 7. Tröôøng ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1975 töø moät tröôøng caáp 1-2 .Naêm 1985, tröôøng chính thöùc ñöôïc taùch ra rieâng thaønh tröôøng tieåu hoïc . Voán taøi lieäu vaøo naêm 1997 coù 2.504 quyeån goàm: - Saùch giaùo khoa : 185 baûn - Saùch nghieäp vuï giaûng daïy daønh cho GV : 565 baûn - Saùch tham khaûo caùc loaïi : 813 baûn - Saùch thieáu nhi : 941 baûn Coøn hieän nay, thö vieän phuïc vuï cho 68 baïn ñoïc laø giaùo vieân, coâng nhaân vieân vaø 25 caáp döôõng, baûo maãu .Baïn ñoïc hoïc sinh laø 2034 em töø lôùp 1 ñeán lôùp 5 (löùa tuoåi töø 7  11 tuoåi ) vôùi voán saùch ñöôïc boå sung ñeàu ñaën haøng naêm . Voán taøi lieäu hieän nay coù 8.682 quyeån goàm : - Saùch giaùo khoa : - Saùch nghieäp vuï giaûng daïy daønh cho GV : 3.018 baûn - Saùch tham khaûo caùc loaïi : 3.347 baûn Trang 4 323 baûn Phöông phaùp xaây döïng voán taøi lieäu - Saùch thieáu nhi : 1.994 baûn Tyû leä saùch môùi xuaát baûn töø naêm 2000 chieám khoaûng 72 % trong toång soá saùch. Tính ñeán thôøi ñieåm ngaøy 15. 05.2007, voán taøi lieäu ñaõ lôùn gaáp 3,5 laàn so vôùi voán taøi lieäu naêm 1997. Ñöôïc söï quan taâm cuûa ban giaùm hieäu, thö vieän nhaø tröôøng ñöôïc ñaët ôû vò trí thuaän tieän cho vieäc nghieân cöùu taøi lieäu vaø ñoïc saùch giaûi trí cuûa baïn ñoïc – Thö vieän thaät söï trôû thaønh trung taâm hoaït ñoäng vaên hoaù vaø khoa hoïc trong nhaø tröôøng . * VOÁN TAØI LIEÄU ÑAÕ ÑÖÔÏC BOÅ SUNG (SOÁ LIEÄU THOÁNG KEÂ 5 NAÊM ) NAÊM HOÏC 2002 -2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 TOÅNG S.GIAÙO S.NGHIEÄP S.THAM KINH PHÍ KHOA 140 70 70 100 323 703 VUÏ KHAÛO 748 256 182 832 999 3017 21.446.724 ñoàng 10.591.200 ñoàng 11.279.269 ñoàng 19.264.728 ñoàng 30.345.611 ñoàng 92.927.532 ñoàng 155 231 299 357 1170 2212 COÄNG Hieän nay, thö vieän luoân tuaân thuû theo nguyeân taéc khi ñi boå sung voán taøi lieäu theo tyû leä :  Saùch giaùo khoa : 10% (Hoïc sinh töï mua moãi em moät boä )  Saùch nghieäp vuï : 30%  Saùch tham khaûo : 60% . Trong ñoù coù - 15% saùch Tham khaûo veà chuyeân moân - 10% saùch vaên hoïc trong vaø ngoaøi nöôùc Trang 5 Phöông phaùp xaây döïng voán taøi lieäu - 20% saùch thieáu nhi caùc loaïi : Truyeän coå tích, truyeän khoa hoïc, truyeän tranh, truyeän lòch söû,… - 3% töø ñieån, ca dao, tuïc ngöõ . - 2% saùch veà chính trò - 10% saùch tham khaûo caùc loaïi nhö : saùch veà Baùc Hoà, saùch Phaùp luaät, phöông phaùp naáu nöôùng,…. Caên cöù vaøo nhu caàu ñoïc saùch cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh, toâi xaùc ñònh soá löôïng baûn saùch ñeå boå sung vaøo thö vieän. Nhöõng cuoán saùch phuïc vuï tröïc tieáp chöông trình hoïc cuûa hoïc sinh thì caàn nhieàu baûn ( töø 35 baûn); ngöôïc laïi nhöõng cuoán chæ phuïc vuï rieâng cho ñoái töôïng laø giaùo vieân thì soá baûn ít hôn ( töø 1 2 baûn). Ngoaøi nhöõng yeáu toá treân, ñeå voán taøi lieäu trong thö vieän ñöôïc phong phuù vaø luoân coù nhöõng baûn saùch môùi, toâi coøn phaûi naém vöõng xöû lyù kyõ thuaät nghieäp vuï vaø luoân coù söï nhaát quaùn trong vieäc :phaân loaïi,mieâu taû,kieåm keâ vaø coù keá hoaïch thanh lyù nhöõng taøi lieäu laïc haäu, cuõ kyõ khoâng coøn giaù trò söû duïng ñeå kho saùch luoân ñaûm baûo giaù trò söû duïng vaø thoâng tin luoân môùi . Ñeå coù ñöôïc voán taøi lieäu nhö hieän nay, beân caïnh thuaän lôïi, nhöõng khoù khaên trong coâng vieäc cuõng ñaõ phaùt sinh : - Hieän nay, nguoàn kinh phí cuûa thö vieän trung bình moãi naêm chæ ñaït khoaûng 65% so vôùi yeâu caàu boå sung cuûa thö vieän .Coù nhieàu taøi lieäu thö vieän caàn nhöng khoâng coù tieàn mua hoaëc baïn ñoïc caàn taøi lieäu nhöng thö vieän chöa boå sung ñöôïc. Ñaët bieät, vieäc chaïy kinh phí cuoái naêm ñeå hoaøn taát ngaân saùch nhaø nöôùc, laøm cho thö vieän phaûi boå sung nhieàu saùch maø ít coù baïn ñoïc tham khaûo Trang 6 Phöông phaùp xaây döïng voán taøi lieäu - Trong ñieàu kieän taøi lieäu gia taêng maïnh nhö hieän nay, nhu caàu cuûa baïn ñoïc lieân tuïc taêng veà soá löôïng vaø ña daïng veà nhu caàu nhöng giaù caû cuûa taøi lieäu coøn raát cao. - Beân caïnh ñoù nguoàn boå sung taøi lieäu coøn haïn cheá, ñieàu naøy laøm aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán noäi dung vaø chaát löôïng cuûa voán taøi lieäu : * Nhöõng taøi lieäu veà chöông trình caûi caùch lôùp 4,5 cuûa nhaø xuaát baûn giaùo duïc chöa phong phuù, ít baùn roäng raõi taïi caùc nhaø saùch * Coøn nhieàu taøi lieäu coù noäi dung beân trong hoaøn toaøn gioáng nhau nhöng veà hình thöùc beân ngoaøi thì khaùc nhau nhö teân saùch, hình aûnh , nhaø xuaát baûn.. * Saùch in cho caùc em hoïc sinh chöa thaät phong phuù, coøn sai loãi chính taû. Truyeän tranh nghieâng veà baïo löïc, ñaùnh ñaám, chæ mang tính giaûi trí khoâng coù noäi dung . Thö vieän tröôøng hoïc laø moät thö vieän coù neùt ñaëc tröng rieâng .Vì vaäy, ñeå coù moät voán taøi lieäu phong phuù veà noäi dung, ña daïng veà hình thöùc,vaø ñieàu quan troïng laø thöïc hieän ñuùng chöùc naêng , nhieäm vuï cuûa moät thö vieän tröôøng hoïc caùn boä thö vieän caàn phaûi: NAÉM ÑÖÔÏC CAÙC NGUYEÂN TAÉC VAØ CAÙC HÌNH THÖÙC BOÅ SUNG coù 3 nguyeân taéc Trang 7 Phöông phaùp xaây döïng voán taøi lieäu 1) Nguyeân taéc tính Ñaûng : Noäi dung tö töôûng moãi quyeån saùch cuûa thö vieän phaûi laø moät yeáu toá ñaûm baûo cho nhaø tröôøng laø trung taâm vaên hoaù , giaùo duïc cuûa Ñaûng 2) Nguyeân taéc coù keá hoaïch : Ñeå ñaùp öùng yeâu caàu phuïc vuï cho noäi dung hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa nhaø tröôøng, taïo ñieàu kieän cho giaùo vieân vaø hoïc sinh “Daïy toát – hoïc toát “ kho saùch ñöôïc toå chöùc thaønh 3 boä phaän cô baûn : saùch giaùo khoa,saùch nghieäp vuï vaø saùch tham khaûo ñoïc theâm.  Saùch tham khaûo : Laø loaïi saùch ñoïc theâm raát phong phuù veà noäi dung vaø ña daïng veà loaïi hình, goàm saùch cuûa nhieàu nhaø xuaát baûn khaùc nhau .Saùch goùp phaàn cuõng coá,môû roäng vaø naâng cao kieán thöùc cho baïn ñoïc  Saùch nghieäp vuï : Saùch hoã trôï tröïc tieáp cho coâng taùc giaûng daïy . Goàm caùc saùch veà phöông phaùp giaûng daïy, saùch baøi soaïn, taøi lieäu boài döôõng thöôøng xuyeân .  Saùch giaùo khoa : Daønh cho hoïc sinh töï hoïc, döôùi söï giaûng daïy cuûa giaùo vieân . Ñoái vôùi giaùo vieân, saùch giaùo khoa laø moät coâng cuï cô baûn khoâng theå thieáu ñöôïc . Ñaây laø loaïi saùch coù tính chaát phaùp qui do Boä giaùo duïc – ñaøo taïo duyeät vaø aán haønh . Moãi loaïi saùch ñeàu coù moät vò trí quan troïng rieâng bieät nhöng ñeàu gaén boù hoã trôï cho giaùo vieân vaø hoïc sinh nhaèm naâng cao chaát löôïng giaùo duïc trong nhaø tröôøng phoå thoâng 3) Nguyeân taéc xaây döïng voán saùch baùo phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm, tính chaát vaø nhieäm vuï cuûa thö vieän tröôøng phoå thoâng Trang bò voán taøi lieäu phaûi theo tieâu chuaån thö vieän tröôøng hoïc do Boä giaùo duïc quy ñònh – QÑ 01/2003/QÑ/BGD&ÑT ngaøy 02.01.2003 Trang 8 Phöông phaùp xaây döïng voán taøi lieäu  Saùch Giaùo khoa : ñaûm baûo ñuû saùch cho moãi hoïc sinh moät boä  Saùch Nghieäp vuï : Moãi giaùo vieân coù ñuû moät boä saùch tuyø theo khoái lôùp. Löu kho taïi thö vieän töø 3 4 baûn  Saùch Tham khaûo : Soá löôïng saùch ñöôïc tính bình quaân soá baûn / hoïc sinh : töø 2  3 baûn / hoïc sinh  Moãi teân baùo vaø taïp chí, taäp san coù töø 12 baûn Coù 3 hình thöùc boå sung : - Khôûi ñaàu : Aùp duïng khi baét ñaàu xaây döïng moät thö vieän, Thö vieän phaûi xaây döïng moät soá voán saùch , taøi lieäu caàn thieát ñeå coù theå môû cöûa phuïc vuï baïn ñoïc - Hieän taïi : Xaây döïng voán saùch baùo laø vieäc laøm thöôøng xuyeân cuûa caùn boä thö vieän keå töø khi môû cöûa phuïc vuï thö vieän . - Hoaøn bò : Laø hình thöùc xaây döïng vaø cuûng coá saùch baùo nhaèm hoaøn thieän kho saùch cuûa thö vieän ñeå coù ñuû saùch caàn thieát nhaèm thoaû maõn nhu caàu cuûa baïn ñoïc Ngoaøi ra, baûn thaân toâi coøn aùp duïng moät soá kinh nghieäm sau : 1) Naém ñöôïc caùc danh muïc saùch môùi haøng thaùng cuûa caùc nhaø xuaát baûn Ñeå xaây döïng ñöôïc voán taøi lieäu phong phuù, caùn boä thö vieän caàn coù söï lieân keát chaët cheõ vôùi caùc nhaø xuaát baûn nhö: xuaát baûn Giaùo duïc, xuaát baûn Treû, xuaát baûn Kim Ñoàng,…Coù theå lieân heä ñeå xin danh muïc saùch haøng quyù, haøng thaùng ñeå chuû ñoäng boå sung nguoàn taøi lieäu .Keânh thoâng tin raát quan Trang 9 Phöông phaùp xaây döïng voán taøi lieäu troïng ñeå coù voán saùch phong phuù ñoù laø thoâng qua Internet, vaøo caùc trang Web :www.vnthuquan.net; www.nxbgd.com; www.nhasach.vn.com;v.v.v. seõ coù nhieàu loaïi saùch maø chuùng ta löïa choïn cho thö vieän 2)Naém ñöôïc chuû ñieåm troïng taâm cuûa naêm hoïc : Vaøo cuoäc hoïp giao ban ñaàu naêm hoïc, Phoøng giaùo duïc seõ coù keá hoaïch troïng taâm xaây duïng tuû saùch cuûa töøng naêm hoïc nhö : naêm hoïc 2003-2004 laø xaây döïng “Tuû saùch Phaùp luaät”, naêm hoïc 2004-2005 laø xaây döïng “tuû saùch Baùc Hoà” vaø naêm hoïc 2005-2006 laø xaây döïng “tuû saùch ñaïo ñöùc”,Khi bieát chuû ñieåm troïng taâm cuûa naêm hoïc, caùn boä thö vieän seõ coù keá hoaïch boå sung cho ñaày ñuû vaø phong phuù 3) Tuyø vaøo töøng ñoái töôïng phuïc vuï maø boå sung voán taøi lieäu:  Ñoái vôùi hoïc sinh : Neân boå sung nhöõng saùch thieáu nhi phuø hôïp vôùi löùa tuoåi vaø nhu caàu ñoïc cuûa caùc em hoïc sinh : giôùi thieäu vôùi caùc em nhöõng quyeån saùch coù giaù trò giaùo duïc, giaù trò thaåm myõ cao; nhöõng ca ngôïi tình yeâu queâ höông ñaát nöôùc, nhöõng taám göông trong hoïc taäp; nhöõng saùch môû mang kieán thöùc cho caùc em,boå sung nhöõng baøi hoïc ôû tröôøng, giuùp caùc em coù nhöõng höùng thuù trong hoïc taäp. Caàn boå sung caùc loaïi saùch phuø hôïp vôùi löùa tuoåi thieáu nhi; caùc theå loaïi truyeän tranh, coå tích, thaàn thoaïi, baùch khoa cho em,….  Ñoái vôùi giaùo vieân – CNV Thöôøng xuyeân naém baét nhu caàu tham khaûo taøi lieäu cuûa baïn ñoïc. Ñaët bieät, phaûi thöôøng xuyeân boå sung saùch tham khaûo caùc moân Toaùn, Tieáng Vieät cuûa chöông trình môùi thay ñoåi. Khi mua boå sung saùch tham khaûo chuyeân moân, caùn boä thö vieän keát hôïp vôùi hieäu phoù hoaëc khoái tröôûng ñeå mua ñuùng vôùi troïng taâm chöông trình Trang 10 Phöông phaùp xaây döïng voán taøi lieäu 4) Nguoàn kinh phí : Tham möu cuøng BGH vaø keá toaùn ñeå chuû ñoäng naém ñöôïc nguoàn kinh phí cho hoaït ñoäng thö vieän, vaøo ñaàu naêm hoïc caùn boä thö vieän caàn leân keá hoaïch boå sung töøng hoïc kyø, caû naêm. Ñoái vôùi moät soá tröôøng nhoû, kinh phí ngaân saùch coøn haïn heïp , caùn boä thö vieän coù theå aùp duïng moät soá nguoàn boå sung voán taøi lieäu khaùc maø khoâng phaûi toán tieàn nhö : - Keát hôïp vôùi toå chöùc Ñoaøn ñoäi, vaän ñoäng hoäi cha meï hoïc sinh; caùc em hoïc sinh trong nhaø tröôøng quyeân goùp saùch cho thö vieän vôùi phong traøo :”Taëng moät quyeån saùch ñeå ñoïc ñöôïc nhieàu quyeån saùch”,vôùi keá hoaïch naøy caùn boä thö vieän phaûi löïa choïn vaø giöõ laïi cho thö vieän nhöõng quyeån saùch caàn thieát, coù gía trò, coù noäi dung phuø hôïp - Trong giaùo vieân, nhieàu ngöôøi coù tuû saùch caù nhaân raát phong phuù, coù theå thuyeát phuïc hoï cho nhieàu ngöôøi cuøng ñöôïc söû duïng voán taøi lieäu ñoù . - Nhöõng saùng kieán kinh nghieäm, chuyeân ñeà caùc khoái v.v.v. Ñaây laø nhöõng voán taøi lieäu caàn thieát cho nhöõng giaùo vieân treû môùi vaøo ngheà . Trang 11 Phöông phaùp xaây döïng voán taøi lieäu Hieän nay, vieäc boå sung saùch laø vaán ñeà nan giaûi cuûa caùc thö vieän noùi chung vaø thö vieän tröôøng tieåu hoïc noùi rieâng. Saùch caàn boå sung caùi gì? Boå sung nhö theá naøo ñeå ñaït hieäu quaû cao. Ngöôøi laøm coâng taùc thö vieän caàn phaûi coù keá hoaïch daøi haïn(5 naêm) keá hoaïch ngaén haïn(töøng hoïc kyø) . Vieäc trích phaàn traêm, tyû leä hoa hoàng ôû caùc nhaø saùch cuõng aûnh höôûng phaàn lôùn vaøo vieäc boå sung taøi lieäu neáu caùn boä thö vieän khoâng thaáy ñöôïc vai troø vaø traùch nhieäm cuûa mình trong nhaø tröôøng ñoù laø ngöôøi laøm coâng taùc giaùo duïc tröïc tieáp caùc em hoïc sinh baèng phöông tieän saùch baùo, laø ñoàng nghieäp ñaùng tin caäy cuûa giaùo vieân . Ngaøy nay, trong ñieàu kieän kinh teá nöôùc ta coøn nhieàu khoù khaên, toå chöùc toát vieäc boå sung voán taøi lieäu coù nhieäm vuï voâ cuøng to lôùn, noù ñaûm baûo cho söï toàn taïi vaø hoaït ñoäng cuûa thö vieän; kho saùch seõ thöôøng xuyeân ñöôïc taêng veà soá löôïng laãn chaát löôïng . Theo ñaø phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc vaø cuûa söï nghieäp giaùo duïc, vò trí coâng taùc cuûa caùn boä thö vieän seõ ñöôïc quan taâm ñaày ñuûø veà cheá ñoä ñaõi ngoä, ñöôïc hoïc naâng cao nghieäp vuï ñeå coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu cuûa ngheà thö vieän . Nhöng tröôùc heát, vôùi loøng yeâu ngheà, tinh thaàn caàu tieán ham hoïc hoûi, caùc caùn boä thö vieän tröôøng hoïc seõ goùp phaàn vaøo vieäc giaùo duïc Trang 12 Phöông phaùp xaây döïng voán taøi lieäu caùc em hoïc sinh, cuøng vôùi nhöõng giaùo vieân tröïc tieáp ñöùng lôùp naâng cao hôn nöõa chaát löôïng giaùo duïc cuûa nhaø tröôøng nhö lôøi cuûa nhaø giaùo duïc Xoâ vieát XU KHOMLINXKI ñaõ noùi : “ Chæ coù saùch vaø ngöôøi Thaày môùi laøm neân tröôøng hoïc “ Treân ñaây laø moät vaøi kinh nghieäm trong vieäc xaây döïng voán taøi lieäu, mong söï goùp yù cuûa caùc anh chò cuøng laøm coâng taùc thö vieän ñeå toâi laøm toát hôn nghieäp vuï chuyeân moân cuûa mình TP. Hoà Chí Minh . Thaùng 5.2007 Trang 13 Phöông phaùp xaây döïng voán taøi lieäu PHUÏ LUÏC - Lôøi noùi ñaàu ………………………………………………….. Trang 1 - Ñaët vaán ñeà ……………………….………………………….. Trang 2 - Noät dung vaø giaûi phaùp …..…………………………… Trang 3 - Nhöõng kinh nghieäm hình thaønh voán taøi lieäu … Trang 5 - Keát luaän …………………………………………………………Trang 8 Trang 14
- Xem thêm -