Tài liệu Phương pháp luận phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý sinh viên

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 A-Lêi Më §Çu M«i trêng kinh doanh kh«ng cßn lµ mét kh¸i niÖm míi l¹,mµ ®· xuÊt hiÖn tõ kh¸ sím cïng víi sù xuÊt hiÖn cña m«n kinh tÕ häc.M«i trêng kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ tËp hîp nh÷ng ®iÒu kiÖn,nh÷ng yÕu tè,bªn ngoµi vµ bªn trong cã ¶nh hëng gi¸n tiÕp hay trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp.Nhng trong khu«n khæ cña ®Ò tµi t«i chØ xin tr×nh bµy mét phÇn trong m«i trêng kinh doanh ®ã lµ m«i trêng vÜ m«. §iÒu tÊt nhiªn lµ c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i chØ ho¹t ®éng tring m«i trêng kinh doanh nhÊt ®Þnh.C¸c doanh nghiÖp ngµy cµng hiÓu râ møc ®é ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè m«i trêng kinh doanh ®Õn kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh.Trong ®ã c¸c yÕu tè cña m«i trêng vÜ m« cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn sù thµnh c«ng cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i. §©y lµ mét ®Ò tµi ®· ®îc tiÕn hµnh nghiªn cøu bëi c¶ nh÷ng nhµ kinh häc trong vµ ngoµi níc.C¸c nhµ kinh tÕ häc ®· nghiªn cøu m«i trêng kinh doanh tõ rÊt sím vµ hoµn thiÖn dÇn qua c¸c giai ®o¹n,nh÷ng nghiªn cøu sau gãp phÇn bæ xung hoµn thiÖn nh÷ng lý thuyÕt tríc vµ mang tÝnh thùc tÕ cao.HiÖn nay m«i trêng vÜ m« ®· ®îc tæng kÕt thµnh mét hÖ thèng lý thuyÕt toµn diÖn. MÆc dï ®ay lµ mét ®Ò tµi kh«ng míi mÎ vµ cßn cã phÇn cæ ®iÓn, kh« khan song viÖc nghiªn cøu vÒ nã (m«i trêng kinh doanh nãi chung vµ m«i trêng vÜ m« nãi riªng) kh«ng bao giê lµ thõa. Qua viÖc nghiªn cøu,t×m hiÓu vÒ nã ta cã ®îc c¸i nh×n tæng qu¸t h¬n,bæ xung thªm vµo c¸c lý thuyÕt cña c¸c nhµ nghiªn cøu tríc nh÷ng yÕu tè thêi ®¹i ,nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c¸c doanh nghiÖp, cña ngµnh cña nÒn kinh tÕ ®Î t×m ®îc nh÷ng c¬ héi kinh doanh tõ m«i trêng ®ã.§iÒu ®ã cµng kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng cña m«i trêng vÜ m« ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i.. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò ¸n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai lÇm vµ thiÕu sãt, mong ®îc sù nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ cña thÇy ®Ó bµi viÕt ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B-Néi Dung CH¦¥ NG I: Lý thuyÕt vÒ m«i trêng vÜ m« I-Lý thuyÕt chung vÒ m«i trêng kinh doanh 1.Kh¸i niÖm m«i trêng kinh doanh Còng gièng víi cã thÓ con ngêi sèng trong ®iÒu kiÖn m«i trêng x· héi th× doanh nghiÖp còng ho¹t ®éng kinh doanh trong m«i trêng kinh doanh nhÊt ®Þnh.Cã hiÓu biÕt vµ thÝch nghi v¬i m«i trêng ®ã míi cã kh¶ n¨ng tån t¹i , tiÕp tôc më réng vµ ph¸t triÓn.Trong m«i trêng ®ã lu«n hiÖn h÷u c¶ c¬ héi vµ nguy c¬, chia ®Òu cho tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ tham gia.muèn nÐ tr¸nh rñi ro , gi¶m thiÓu thiÖt h¹i cungz nh nhËn biÕt vµ tËn dông c¬ héi th× mçi doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t thÝch ®¸ng cho c«ng t¸c nghieen c vÒ m«i trêng kinh doanh. M«i trêng kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ tËp hîp nhng ®iÒu kiÖn , nh÷ng yÕu tè bªn ngoµi vµ bªn trong cã ¶nh hëng gi¸n tiÕp hay trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tõ quan niÖm trªn vÒ m«i trêng kinh doanh ta thÊy c¸c yÕu tè cña m«i trêng kinh doanh cã ¶nh hëng s©u réng ®Õn tÊt c¶ c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ kinh doanh vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. M«i trêng kinh doanh lu«n lu«n biÕn ®éng theo xu híng cã lîi hoÆc c¶n trë ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp.§Ó nhËn biÕt ®îc xu híng ®ã kh«ng ph¶i lµ mét viÖc dÔ dµng .TÝnh phøc t¹p vµ tÝnh biÕn ®éng cña m«i trêng kinh doanh lµ yÕu tè th¸ch thøc ®èi víi nhµ qu¶n trÞ v× vËy ta cÇn ph©n tÝch Ènh hëng cña c¸c yÕu tè mét c¸ch chi tiÕt,s©u s¾c ®Ó nhËn biÕt yÕu tè nµo t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi doanh nghiÖp vµ xu híng t¸c ®éng.Tõ ®ã ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n ®Ó doanh nghiÖp tiÕn v÷ng trªn th¬ng trêng. 2.Ph©n lo¹i m«i trêng kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Cã rÊt nhiÒu c¸ch ®Î ph©n lo¹i m«i trêng kinh doanh tuú thuéc vµo khÝa c¹nh vµ gãc ®é nghiªn cøu cña tõng ngêi.Song ta cã thÓ ph©n lo¹i m«i trêng kinh doanh theo 3 gãc ®é : 2.1.XÐt theo cÊp ®é ngµnh vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n. C¨n cø theo cÊp ®é ngµnh vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n th× m«i trêng kinh doanh ®îc chia lµm 3 nhãm: 2.1.1.M«i trêng vÜ m«: M«i trêng vÜ m« lµ m«i trêng cña toµn nÒn kinh tÕ quèc d©n.M«i trêng vÜ m« t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ ®Õn tõng doanh nghiÖp.M«i trêng vÜ m« bao gåm c¸c yÕu tè:yÕu tè chÝnh trÞ vµ 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 luËt ph¸p, yÕu tè kinh tÕ, yÕu tè khoa häc – c«ng nghÖ, yÕu tè v¨n ho¸ - x· héi, yÕu tè c¬ së h¹ tÇng vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, vµ cuèi cïng lµ yÕu tè quèc tÕ.Møc ®é ¶nh hëng cña mçi yÕu tè ®Õn tõng doanh nghiÖp lµ kh¸c nhau vµ xu híng t¸c ®éng lµ thuËn nghÞch kh«ng gièng nhau.§èi víi tõng doanh nghiÖp cô thÓ ph¶i x¸c ®Þnh ®îc ®©u lµ yÕu tè cã ¶nh hëng lín vµ xu híng cña nã ®Ó cã kÕ ho¹ch kinh doanh ®óng ®¾n . 2.1.2.M«i trêng t¸c nghiÖp : M«i trêng t¸c nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh ®èi víi mét ngµnh kinh doanh hoÆc tõng doanh nghiÖp kinh doanh trong c¸c mèi quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c h÷u quan . M«i trêng t¸c nghiÖp bao gåm c¸c yÕu tè :®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹, kh¸ch hµng , nhµ cung øng, ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn.M«i trêng vÜ m« vµ m«i trêng t¸c nghiÖp ®îc gäi chung lch m«i trêng bªn ngoaifcuar doanh nghiÖp th¬ng m¹i hay m«i trêng n»m ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña doanh nghÖp. 2.1.3.M«i trêng bªn trong. M«i trêng bªn trong bao gåm c¸c yÕu tè néi t¹i trong mét doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Nã bao gåm c¸c nguån lùc néi bé cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®ã lµ: nguån nh©n lùc, hÖ thèng c¬ së vËt chÊt vµ mang líi kinh doanh, vèn kinh doanh, mÆt hµng kinh doanh, hÖ thèng th«ng tin, thÞ trêng vµ thÞ phÇn cña doanh nghiÖp, nÒ nÕp v¨n ho¸ ...§©y lµ m«i trêng kiÓm so¸t ®îc ®èi víi doanh nghiÖp. 2.2.XÐt theo c¸c nhãm yÕu tè cña m«i trêng kinh doanh. NÕu c¬ së lµ nhãm yÕu tè cña m«i trêng kinh doanh th× cã thÓ chia m«i trêng kinh doanh thµnh 3 nhãm: 2.2.1.Nhãm m«i trêng kinh tÕ- chÝnh trÞ – v¨n ho¸. §©y lµ nhãm yÕu tè cã t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ c¸c ngµnh c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ bao gåm c¸c yÕu tè nh tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña m«i trêng kinh doanh: luËt ph¸p vµ c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ – x· héi cña chÝnh phñ, tinh hinhf chÝnh trÞ vµ an ninh x· héi; ®Æc ®iÓm truyÒn thèng t©m lý tËp qu¸n x· héi ... 2.2.2.Nhãm m«i trêng sinh th¸i. Nhãm m«i trêng sinh th¸i lµ c¸c rµng buéc cña x· héi vÒ m«i trêng vµ b¶o vÖ m«i trêng, vÊn ®Ò xö lý phÕ th¶i cña s¶n xuÊt kinh doanh, vÊn ®Ò xö lý « nhiÔm, b¶o vÖ c¶nh quan vµ vÖ sinh, an sinh bÒn v÷ng... Nhãm yÕu tè nµy ngµy cµng ®îc quantam c¶ tõ phÝa c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vµ doanh nghiÖp. Nh¸t lµ tõ phÝa doanh nghiÖp cÇn cã sù quan t©m tho¶ ®¸ng. 2.2.3.Nhãm M«i trêng hµnh chÝnh- kinh tÕ. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nhãm m«i trêng nµy bao gåm c¸c yªó tè nh: m« h×nh tæ chøc qu¶n lý kinh tÕ vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña nhµ níc, ho¹t ®éng cña bé m¸y hµnh chÝnh kinh tÕ cña chÝnh phñ, c¸c thñ tôc hµnh chÝnh kinh tÕ cña thµnh lËp, gi¶i thÓ, s¸t nhËp doanh nghiÖp...§©y lµ nhãm m«i trêng cã ¶nh hëng lín tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i, liªn quan tíi c¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n vµ thêng xuyªn cña doanh nghiÖp ph©n tÝch vµ n¾m ch¾c c¸c yÕu tè cña nhãm m«i trêng hµnh chÝnh- kinh tÕ. 2.3.XÐt theo mèi quan hÖ gi÷a chñ thÓ vµ kh¸ch thÓ trong ho¹t ®éng kinh doanh. M«i trêng kinh doanh sÏ ®îc chia thµnh 2 nhãm sau: 2.3.1.M«i trêng bªn ngoµi. M«i trêng bªn ngoµi lµ tæng thÓ c¸c yÕu tè vµ quan hÖ kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, ph¸p luËt, khao häc- c«ng nghÖ, tµi nguyªn... h×nh thµnh mét c¸ch kh¸ch quan vµ lu«n ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i.Mooi trêng bªn ngoµi lµ kh¸ch thÓ cña ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp chÝnh v× vËy mµ doanh nghiÖp ph¶i thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn m«i trêng bªn ngoµi vµ t×m kiªm, n¾m b¾t c¬ héi ma` m«i trêng ®ã mang l¹i nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh va` tån t¹i vuwngx xhawcs trªn th¬ng trêng ®ång thêi t×m mäi biÖn pahps kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, bÊt lîi ®Ó gi¶m thiÓu rñi ro vµ h¹n chÕ tæn thÊt. §iÒu nµy phô thuéc rÊt lín vµo kh¶ n¨ng t duy nhËn biÕt vÊn ®Ò còng nh kinh nghiÖm cña nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp. 2.3.2.M«i trêng bªn trong. M«i trêng bªn trong bao gåm toµn bé c¸c yÕu tè vµ quan hÖ kinh tÕ, tæ chø, kÜ thuËt nh»m b¶o ®¶m cho doanh nghiÖp th¬ng m¹i sö dông nguån lùc néi bé kÕt hîp víi m«i trêng bªn ngoµi ®Ó ®¹t môc ®Ých cña ho¹t ®éng kinh doanh.M«i trêng bªn trong_hoµn c¶nh néi bé ®îc coi lµ chñ thÓ cña ho¹t ®éng kinh doanh.Muèn kinh doanh thµnh c«ng doanh nghiÖp th¬ng m¹i ph¶i huy ®éng sö dông hîp lý nguån lùc cña doanh nghiÖp, chØ khi qu¶n lý tèt ®iÒu kiÖn chñ quan cña m×nh th× míi cã ®iÒu kiÖn kÕt hîp nã v¬i ®iÒu kiÖn kh¸ch quan cña m«i trêng. Tuú theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp mµ ta lùa chän c¸ch thøc ph©n lo¹i m«i trêng sao cho hîp lý. VÊn ®Ò ph©n lo¹i m«i trêng kinh doanh kh«ng ph¶i lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh mµ quan träng h¬n ®ã lµ ph©n tÝch ®îc m«i trêng kinh doanh nµ ¶nh hëng cña nã tíi doanh nghiÖp m×nh vµ híng thÝch nghi ®èi víi tõng doanh nghiÖp trong tõng hoµn c¶nh cô thÓ. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II-M«i trêng vÜ m« vµ ¶nh hëng tí ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i. 1.Kh¸i niÖm vÒ m«i trêng vÜ m«. Ta cã thÓ nhËn thÊy tuy c¸c nhµ kinh tÕ häc cã nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vª m«i trêng vÜ m« song ®iÓm chung vµ chÝnh lµ quan träng nhÊt ®ã lµ hä ®Òu cho r»ng m«i trêng vÜ m« bao gåm nh÷ng yÕu tè cã ¶nh hëng tíi tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ, kh«ng lo¹i trõ ®¬n vÞ kinh tÕ nµo.Tõ ®ã ta cã thÓ quan niÖm r»ng m«i trêng vÜ m« lµ m«i trêng cña toµn nÒn kinh tÕ quèc d©n , cã ¶nh hëng ®Õn c¸c doanh nghiÖp vµ ngµnh kinh doanh .C¸c yÕu tè trong m«i trêng vÜ m« t¸c déng tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i víi møc ®é vµ xu híng kh¸c nhau, chóng cã thÓ t¸c ®éng mét c¸ch ®éc lËp hoÆc trong mèi liªn kÕt víi c¸c yÕu tè kh¸c. M«i trêng vÜ m« lµ m«i trêng n»m ngoµi kiÓm so¸t cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i, l¹i mang tÝnh phøc t¹p ,tÝnh biÕn ®éng cao do ®ã mµ khi ph©n tÝch ¶nh hëng cña c¸c Khi ®· ph©n chia thµnh c¸c nhãm yÕu tè th× ®Ó ph©n tÝch m«i trêng vÜ m« vµ ¶nh hëng cña nã tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i ta sÏ phan tÝch lÇn lît tõng yÕu tè trong 6 yÕu tè kÓ trªn ®Ó phan tÝch ®îc chi tiÕt ss¾c sau ®ã tæng kÕt ®îc kÕt qu¶ cña tõng ph©n tÝch. 2, YÕu tè chÝnh trÞ- luËt ph¸p NÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng vËn hµnh theo c¬ chÕ hÕt hîp gi÷a quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan vµ sù ®iÒu tiÕt ,qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.Kinh tÕ thÞ trêng lµ nÒn kinh tÕ cã nhiÒu u ®iÓm vît tréi so víi c¸c nÒn kinh tÕ kh¸c nhng cßn tån t¹i rÊt nhiÒu h¹n chÕ, mÆt ntr¸i.Do vËy ®Ó cho nÒn kinh tÕ nµy vËn hµnh mét c¸ch hiÖu qu¶ cÇn cã mét hÖ thèng ph¸p luËt vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ ®Ó ®iÒu tiÕt thÞ trêng. Trong kinh doanh hiÖn ®¹i th× yÕu tè chÝnh trÞ vµ luËt ph¸p ngµy cµng cã ¶nh hëng lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña doanh nghiÖp . Thùc tÕ ta nhËn thÊy, khi c¸c yÕu tè chÝnh trÞ vµ luËt ph¸p æn ®Þnh, râ rµng , minh b¹ch cã thÓ t¹o ra thuËn lîi cho kinh doanh . Sù thay ®æi hoÆc biÕn ®éng ®Òu cã thÓ t¹o ra c¬ héi hoÆc nguy c¬ cho doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp chØ cã thÓ yªn t©m kinh doanh khi biÕt nh÷ng quyÒn lîi cña m×nh ®îc ®¶m b¶o tøc khi hÖ thèng chÝnh trÞ luËt ph¸p æn ®Þnh ,mét thÞ trêng mµ t×nh h×nh chÝnh trÞ bÊt æn nh ë Trung §«ng –chiÕn tranh ,bÊt æn chÝnh trÞ th× c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ kinh doanh hiÖu qu¶. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hai yÕu tè chÝnh trÞ vµ kinh tÕ cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau cïng t¸c ®éng qua l¹i t¬ng hç lÉn nhau.Mét thuËn lîi lín cho nÒn kinh tÕ níc ta ®ã lµ t×nh h×nh chÝnh trÞ níc ta kh¸ æn ®Þnh , nhÊt lµ trong khi ®ã t×nh h×nh chÝnh trÞ ®ang cã nh÷ng biÕn ®éng lín ë nhiÒu níc. §©y lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã hÖ thèng ph¸p luËt còng cã t¸c ®éng rÊt lín tíi t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp . Mét hÖ thèng ph¸p luËt chÆt chÏ , hoµn chØnh ®ång bé lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh . Râ rµng vÒ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi ®îc hëng sÏ t¹o ®éng c¬ thóc ®Èy c¸c nhµ kinh doanh tiÕn hµnh kinh doanh lµm lîi cho b¶n th©n vµ x· héi. LuËt th¬ng m¹i 2005 cña níc ta lµ hÖ thèng luËt chung ®iÒu chØnh ho¹t ®éng kinh doanh cña nÒn kinh tÕ bªn c¹nh hÖ thèng c¸c luËt kh¸c nh luËt ®Çu t níc ngoµi, luËt doanh nghiÖp nhµ níc...§iÒu quan träng nhÊt lµ hÖ thèng luËt ph¶i ®îc ®Çu t x©y dùng ®Ó ®¹t tíi tr×nh ®é hoµn thiÖn ®¶m b¶o ®iÒu tiÕt tÊt c¶ c¸c ngµnh, gi¶m thiÓu kÏ hæng lµ ®iÒu kiÖn cho t×nh tr¹ng l¸ch luËt. Bªn c¹nh ®ã lµ tÝnh æn ®Þnh cña hÖ thèng luËt ph¸p còng rÊt quan träng .NÕu chØ trong mét thêi gian ng¾n c¸c v¨n b¶n luËt ra sau l¹i phñ ®Þnh hoÆc chång chÐo lÉn nhau th× g©y trë g¹i cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp . §èi víi doanh nghiÖp ta kh«ng thÓ ®iÒu chØnh hay t¸c ®éng vµo yÕu tè chÝnh trÞ luËt ph¸p mµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó thÝch nghi lµ ph¶i nghiªn cøu, ph©n tÝch , dù b¸o chÝnh trÞ vµ luËt ph¸p cïng víi xu híng vËn ®éng cña nã. Ttong ®ã c«ng t¸c dù b¸o ®ãng vai trß rÊt quan träng.Gãp phÇn x©y dùng hoµn thiÖn luËt th¬ng m¹i còng lµ c¬ héi ®Ó doanh nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n mµ doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu, ph©n tÝch vµ dù b¸o cã thÓ kÓ nh lµ: ”Sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ, ®êng lèi ngo¹i giao, chÝnh s¸ch ngo¹i th¬ng .HÖ thèng ph¸p luËt , chÝnh s¸ch, sù hoµn thiÖn, minh b¹ch vµ hiÖu lùc thi hµnh . C¸c luËt vÒ thuÕ, vÒ b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i, « nhiÔm C¸c chiÕn lîc quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn th¬ng m¹i cña nhµ níc, cña c¸c ®Þa ph¬ng Sù ®iÒu tiÕt vµ khuynh híng can thiÖp cña chÝnh phñ vµo ®êi sèng kinh tÕ x· héi. C¸c quy ®Þnh cña chÝnh phñ vÒ c¹nh tranh , chèng ®éc quyÒn, vÒ viÖc cho kh¸ch hµng vay tÝn dông, vÒ viÖc cho thuª mín vµ khuyÕn m¹i... C¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ quyÒn lîi cña c¸c c«ng ty, b¶o vÖ quyÒn lîi ngêi tiªu dïng, b¶o vÖ c«ng chóng...” 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c doanh nghiÖp cÇn nhËn thøc ®óng vÒ tÇm quan träng cña yÕu tè chÝnh trÞ luËt ph¸p ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh tõ ®ã cã ®Çu t c«ng , vËt chÊt ®Ó nghiªn cøu, ph©n tÝch, x¸c ®Þnh híng ®i cña doanh nghiÖp m×nh ®îc dµi l©u vµ bÒn v÷ng tríc nh÷ng biÕn ®éng vµ thay ®æi. 3.YÕu tè kinh tÕ. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ doanh nghiÖp chuyªn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc mua b¸n hµng ho¸ vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng nh»m thu lîi nhuËn. ChÝnh v× vËy mµ c¸c yÕu tè kinh tÕ cã ¶nh hëng v« cïng to lín tíi kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i.C¸c yÕu tè kinh tÕ bao gåm mét ph¹m vi rÊt réng tõ c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn søc mua s¾m cña kh¸ch hµng, ®Õn nhu cÇu tiªu dïng hµng ho¸ vµ c¸c yÕu tè cã liªn quan ®Õn sö dông nguån lùc cña doanh nghiÖp. Tøc nã t¸c ®éng tíi nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®ã lµ kh¸ch hµng vµ nguån lùc néi bé. C¸c yÕu tè kinh tÕ ph¶i kÓ ®Õn ®ã lµ: tèc ®é t¨ng trëng cña GDP; tû gi¸ hèi ®o¸i; møc ®é thÊt nghiÖp; l·i suÊt tiÒn vay, tiÒn göi ng©n hµng; c¸n c©n thanh to¸n; chÝnh s¸ch tµi chÝnh, tÝn dông; kiÓm so¸t vÒ gi¸, tiÒn l¬ng tèi thiÓu; thu nhËp b×nh qu©n cña d©n c... Khi c¸c yÕu tè trªn thay ®æi th× sÏ t¸c ®éng ®Õn doanh nghiÖp cã thÓ lµ thuËn lîi hoÆc khã kh¨n. Song ®èi víi tõng doanh nghiÖp møc ®é ¶nh hëng vµ chiÒu híng t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè trªn lµ kh¸c nhau tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp. VÝ dô cïng lµ t¨ng lªn cña l·i suÊt tiÒn vay ng©n hµng nhng ®èi víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i kinh doanh vÒ « t« th× chÞu ¶nh hëng rÊt lín do ®©y lµ ngµnh sö dông vèn vay lín, cßn ®èi víi danh nghiÖp kh¸c nh doanh nghiÖp th¬ng m¹i kinh doanh thùc phÈm cã thÓ chÞu ¶nh hëng Ýt h¬n. V× vËy trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh doanh nghiÖp th¬ng m¹i cÇn nghiªn cøu, lùa chän , x¸c ®Þnh yÕu tè kinh tÕ nµo cã ¶nh hëng lín nhÊt ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó x¸c ®Þnh yÕu tè kinh tÕ cã ¶nh hëng chñ yÕu ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th× ngêi ta ph¶i chó ý tíi dù b¸o kinh tÕ.Dù b¸o kinh tÕ ë 3 cÊp ®é: tõ dù b¸o kinh tÕ cña c¶ nÒn kinh tÕ nãi chông do c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c nhµ kinh tÕ ho¹ dù b¸o vÒ tû lÖ ph¸t triÓn kinh tÕ, tû lÖ l¹m ph¸t, l·i suÊt, tiªu dïng cña d©n chóng, tû gi¸ hèi ®o¸i, kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu...Tõ dù b¸o ®ã chóng ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc c¸c chØ sè vÒ GDP,GNP cña c¶ nÒn kinh tÕ , kÕt hîp víi c¸c chØ sè kh¸c chung ta dù b¸o sù ph¸t triÓn cña ngµnh kinh doanh . Sau ®ã doanh nghiÖp tiÕn hµnh dù b¸o kinh 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 doanh cña doanh nghiÖp ®Ó íc tÝnh kh¶ n¨ng tham gia thÞ trêng, më réng thÞ phÇn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng cô thÓ. Kinh doanh trªn thÞ trêng lu«n tån t¹i c¶ c¬ héi vµ nguy c¬ do yÕu tè kinh tÕ t¹o ra, khi cã nghiªn cøu ®¸nh gi¸ tho¶ ®¸ng th× doanh nghiÖp sÏ tËn dông c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn vµ cã biÖn ph¸p nÐ tr¸nh hoÆc gi¶m thiÓu rñi ro cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Mét nÒn kinh tÕ t¨ng trëng, sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ cã khuynh híng lµm dÞu bít ¸p lùc c¹nh tranh trong lÜnh vùc kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®ång thêi lµm t¨ng nhu cÇu tiªu dïng cña xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ d©n chóng lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp th¬ng m¹i ho¹t ®éng. Khi ®ã doanh nghiÖp cÇn tÝch cùc ®Çu t ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t×m tßi vµ lµm n¶y sinh nh÷ng nhu cÇu míi ë kh¸ch hµng vµ ®¸p øng nã mét c¸ch tèt nhÊt tiÕn tíi më réng thÞ trêng vµ cã chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng. Ngîc l¹i khi ho¹t ®éng kinh doanh trong mét nÒn kinh tÕ suy tho¸i lµm gi¶m nhu cÇu tiªu dïng, dÔ t¹o c¹nh tranh vÒ gi¸ trong c¸c ngµnh kinh doanh thuéc giai ®o¹n b·o hoµ th× sù ®Çu t lµ kh«ng hiÖu qu¶ vµ l·ng phÝ mµ doanh nghiÖp cÇn sö dông tèi ®a hiÖu qu¶ cña nguån lùc s½n cã ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, trong mét sè trêng hîp cã thÓ cã chiÕn lîc rót lui b¶o toµn kinh doanh. C¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i níc ta ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn vÒ sè lîng vµ quy m« còng lµ mét hÖ qu¶ tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ t¨ng trëng. Tèc ®é t¨ng trëng cña níc ta trong 2 n¨m gÇn ®©y ®Òu ®¹t kho¶ng 8% vµ ®øng thø 2 thÕ giíi vÒ tèc ®é t¨ng GDP cho thÊy tiÒm n¨ng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i cßn rÊt lín nhÊt lµ khi dù b¸o vÒ thÞ trêng cña níc ta vÉn ®îc ®¸nh gi¸ lµ cßn t¨ng. Khi ®¸nh gi¸ nÒn kinh tÕ t¨ng trëng ngoµi GDP cßn cÇn quan t©m tíi tû lÖ l¹m ph¸t , tèc ®é t¨ng cña thu nhËp vµ tiªu dïng.§èi víi níc ta m«i trêng kinh doanh ®· trë nªn c¹nh tranh h¬n , kh«ng chØ cßn lµ mét sè Ýt nhµ cung øng n÷a mµ sè ngêi b¸n tawng lªn nhanh chãng víi sù tham gia cña c¶ c¸c c«ng ty níc ngoµi ®ã lµ c¬ héi ®Ó doanh nghiÖp th¬ng m¹i trong níc kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng cña m×nh. C¹nh tranh cã thÓ dÉn ®Õn sù ph¸ s¶n, biÕn mÊt cña c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ , kh«ng cã sù ®æi míi thÝch nghi víi hoµn c¶nh vµ còng lµm cho rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh mÏ do c¹nh tranh ®îc vµ t¨ng lîi nhuËn.§Ó canh tranh thuËn lîi th× viÖc ph¸t triÓn c¸c dÞch vô vµ hµng lo¹t c¸c dÞch vô bæ sung phôc vô kh¸ch hµng lµ yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu cña th¬ng m¹i v¨n minh. Tõ viÖc nghiªn cøu yÕu tè kinh tÕ mµ gãp phÇn x©y dùng chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm cã môc tiªu, thÞ trêng , kh¸ch 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hµng. Môc tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp cã c¶ doanh thu , vÞ thÕ vµ c¸c gi¸ trÞ phi vËt chÊt kh¸c. C«ng t¸c rÊt quan träng khi nghiªn cøu kinh tÕ ®ã lµ ph¶i dù b¸o xu thÕ biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè. ViÖc dù b¸o s¸t thùc lµ rÊt khã kh¨n do c¸c yÕu tè lu«n lu«n biÕn ®éng vµ thay ®æi nhanh chãng nhng vÉn cÇn dù b¸o ®Ó khi ®èi mÆt víi biÕn cè lín th× doanh nghiÖp ®· cã sù chuÈn bÞ vµ øng xö hîp lý tríc c¸c t×nh huèng. Trong kinh doanh th¬ng m¹i th× kh«ng biÕt tËn dông c¬ héi , c¬ héi sÏ nhanh chãng biÕn mÊt vµ cã khi l¹i trë thµnh nguy c¬. 4.YÕu tè khoa häc – c«ng nghÖ. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do sù ph¸t triÓn nhanh chongs nh vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ míi, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ sinh häc, c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ còng nh c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cã søc chøa lín, tèc ®é caovaf gi¸ h¹...®· dÉn ®Õn nh÷ng thay ®æi lín trong viÖc t×m hiÓu vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh, s¶n phÈm vµ thÞ trêng.Nh÷ng yÕu tè khoa häc – c«ng nghÖ cã ¶nh hëng quan träng vµ trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp.Lµ c¬ së ®Ó cho ra ®êi nh÷ng ngµnh míi, nh÷ng s¶n phÈm míi, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ h¹ gÝa thµnh. C«ng nghÖ míi ra ®êi sÏ xo¸ bá c«ng nghÖ tríc ®ã, thêi gian cho mét c«ng nghÖ míi ra ®êi ngµy cµng gi¶m lµm cho chu k× sèng mét s¶n phÈm cßn rÊt ng¾n.C«ng nghÖ lµ yÕu tè dÔ l¹c hËu nhÊt, cÇn ®æi míi vµ cËp nhËt thêng xuyªn ®Ó theo kÞp thêi ®¹i.ChÝnh v× vËy mµ nã ¶nh hëng r¸t lín tíi ho¹t ®éng kinh doanh cu¶ doanh nghiÖp th¬ng m¹i, th«ng qua viÖc t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm vµ b¸n hµng. §èi víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i th× viÖc tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o sù thµnh c«ng trong kinh doanh.§Ó tho¶ m·n nhu cÇu ®ã th× viÖc cung øng s¶n phÈm míi, tiªn tiÕn, phï hîp víi xu thÕ vµ së thÝch tiªu dïng lµ mét ®ßi hái cÊp thiÕt. §Ó chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh th× s¶n phÈm lµ mét yÕu tè quan träng nhng bªn c¹nh ®ã c¹nh tranh b»ng dÞch vô ngµy cµng quan träng. DÞch vô t¹o sù kh¸c biÖt cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp còng nh hoµn thiÖn qu¸ tr×nh b¸n hµng. Hai doanh nghiÖp cung øng cïng mét lo¹i s¶n phÈm nhng doanh nghiÖp cã dÞch vô tèt h¬n th× ch¾c ch¾n sÏ tiªu thô ®îc nhiÒu h¬n vµ t¹o ®îc sù hµi lßng còng nh sù trung thµnh cña kh¸ch hµng ®èi víi doanh nghiÖp. §Ó hoµn thiÖn ho¹t ®éng dÞch vô th× mét yÕu tè quan träng ®ã lµ ph¶i øng dông tiÕn bé míi cña khoa häc-c«ng nghÖKhi øng dông ®îc c¸c tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i lµm thay ®æi nhanh chãng ph¬ng thøc vµ cung c¸ch phôc vô kh¸ch hµng nh giao nhËn , thanh to¸n, mua b¸n, ®Æt hµng, kiÓm kª... 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hiªn nay viÖc ¸p dông thµnh tùu cña khoa häc – c«ng nghÖ cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i níc ta cßn nhiÒu h¹n chÕ do nh÷ng khã kh¨n vÒ c¬ së h¹ tÇng, tr×nh ®é nhËn thøc...Song còng cã rÊt nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ¸p dông v× hiÖn nay c«ng nghÖ th«ng tin rÊt ph¸t triÓn, mäi doanh nghiÖp ®Òu cã thÓ tiÕp cËn nh÷ng th«ng tin míi nhÊt vÒ tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc.Doanh nghiÖp cÇn cã sù ®Çu t thÝch ®¸ng trong viÖc ®ái míi c«ng nghÖ, ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc vµo s¶n xuÊt kinh doanh bëi nh ®· nhËn ®Þnh vµ ph©n tÝch ®©y lµ yÕu tè cã ¶nh hëng quan träng vµ trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh÷ng doanh nghiÖp cã d©y truyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tiªn tiÕn sÏ cã c¬ héi lµ ngêi tiªn phong trong viÖc ®a ra s¶n phÈm míi vµ thu ®îc siªu lîi nhuËn.Doanh nghiÖp cã thÓ mua c«ng nghÖ hoÆc ®Çu t nghiªn cøu c«ng nghÖ míi.Mçi c¸ch cã u nhîc ®iÓm kh¸c nhau , nÕu mua c«ng nghÖ ta ph¶i bá mét lîng vèn lín ®Ó mua sau ®ã ®Ó lµm chñ ®îc c«ng nghÖ cÇn cã thêi gian, ph¶i phô thuéc nhiÒu vµo bªn chuyÓn giao c«ng nghÖ nhng chóng ta sÎ cã ®îc c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ n¾m b¾t ®îc c¬ héi, cßn nÕu chóng ta ®Çu t nghiªn cøu th× cÇn cã ®éi ngò chuyªn gia giái , thêi gian nghiªn cøu thö nghiÖm dµi cã thÓ ®Ó mÊt c¬ héi kinh doanh song l¹i cã u ®iÓm lµ lµm chñ ®îc c«ng nghÖ vµ cã ®îc c«ng nghÖ phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña doanh nghiÖp. Tuú thuéc vµo nguån lùc vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i cã thÓ chän mét trong hay hoÆc kÕt hîp c¶ 2 c¸ch ®Ó cã ®îc c«ng nghÖ míi sao cho phï hîp vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i, c¸c yÕu tè khoa häc c«ng nghÖ chñ yÕu bao gåm : Chi phÝ cho c«ng t¸c nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn tõ ng©n s¸ch nhµ níc, tù ngµnh kinh doanh vµ cña doanh nghiÖp. §µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé c«ng nh©n viªn nghiÖp vô kÜ thuËt cña doanh nghiÖp. Trang bÞ c¸c ph¬ng tiÖn kÜ thuËt míi, hiÖn ®¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh vµ trong qu¶n trÞ kinh doanh. Kinh doanh c¸c s¶n phÈm míi, c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ míi. Tù ®éng ho¸ vµ sö dông ngêi m¸y. ¸p dông c¸c h×nh thøc kinh doanh tiªn tiÕn hiÖn ®¹i. 5.YÕu tè v¨n ho¸ - x· héi. YÕu tè v¨n ho¸ - x· héi lµ yÕu tè cã ¶nh hëng s©u s¾c vµ réng r·i nhÊt ®Õn nhu cÇu, hµnh vi cña con ngêi trong c¶ lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ tiªu dïng c¸ 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nh©n.YÕu tè v¨n ho¸ - x· héi thÓ hiÖn qua tõng quan niÖm , hµnh vi cña tõng ngêi vµ cña c¶ céng ®ång. C¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ c¬ b¶n cã tÝnh bÒn v÷ng cao, ®îc lu truyÒn tõ ®êi nµy sang ®êi kh¸c vµ ®îc cñng cè b»ng nh÷ng quy chÕ x· héi nh luËt ph¸p , ®¹o ®øc, hÖ thèng thõ bËc t«n ti trËt tù trong x· héi, tæ chùc t«n gi¸o, nghÒ nghiÖp, ®Þa ph¬ng, gia ®×nh vµ ë c¶ hÖ thoonggs kinh doanh s¶n xuÊt dÞch vô. C¸c gi¸ trÞ nµy cã ¶nh hëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp tõ viÖc quyÕt ®Þnh kinh doanh s¶n phÈm g×, kh¸ch hµng lµ ai, h×nh thøc kinh doanh ®Òu ph¶i phï hîp víi quan niÖm x· héi vµ phong tôc tËp qu¸n cña thÞ trêng kinh doanh.Kinh doanh sÎ thÊt b¹i nÕu ngay tõ ®Çu nã ®· bÞ bµi trõ do kh«ng phï hîp víi v¨n ho¸ còng ®ång nghÜa kh«ng cßn c¬ héi cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn.§Ó cã ®îc chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh ®óng ®¾n th× viÖc am hiÓu c¸c yÕu tè v¨n ho¸ - x· héi lµ rÊt cÇn thiÕt. C¸c yÕu tè v¨n ho¸ - x· héi thêng tiÕn triÓn chËm nªn ®«i khi khã nhËn biÕt, chØ cã nh÷ng gi¸ trÞ v¨n h¸o thø ph¸t, ngo¹i lai lµ bÞ thay ®æi khi c¸c ®iÒu kiÖn x· héi thay ®æi. Còng gièng nh c¸c yÕu tè vÜ m« kh¸c, nh÷ng thay ®æi cña c¸c yÕu tè v¨n ho¸ - x· héi còng t¹o ra c¸c c¬ héi hoÆc nguy c¬ cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i. §Æc biÖt nh÷ng doanh nghiÖp cung øng hµng tiªu dïng cho d©n c , nh÷ng mÆt hµng liªn quan ®Õn nghÒ nghiÖp, phong tôc, tËp qu¸n, t«n gi¸o, lÔ tiÕt...Dï cuéc sèng hiÖn ®¹i ®· xo¸ mê nhiÒu quy t¾c, rµng buéc ®èi víi con ngêi nhng mçi d©n téc, mçi gia ®×nh vµ c¸ nh©n ®Òu cã nh÷ng chuÈn mùc, quan niÖm, ý thøc hÖ nhÊt ®Þnh, cã sù tiÕp nèi truyÒn thèng v¨n ho¸ . Do ®ã khi tiÕn hµnh kinh doanh , doanh nghiÖp kh«ng ®îc coi nhÑ yÕu tè v¨n ho¸.ChØ cÇn mét sù thiÕu hiÓu biÕt mµ cã hµnh ®éng tr¸i víi truyÒn thèng , phong tôc , tËp qu¸n cña thÞ trêng còng cã thÓ lµm tiªu tan c¬ héi kinh doanh trªn thÞ trêng ®ã. Nh÷ng yÕu tè quan träng trong nhãm yÕu tè v¨n ho¸ - x· héi cã thÓ kÓ ®Õ nh: ®¹o ®øc, quan niÖm vÒ vinh dù, thÊp hÌn;thu nhËp cña c¸c tÇng líp d©n c, ph©n bæ thu nhËp; d©n sè, tû lÖ t¨ng, c¬ cÊu d©n sè; viÖc lµm; d©n téc, t«n gi¸o, phong tôc tËp qu¸n vµ c¸c ®Æc ®iÓm t©m lý... C¸c yÕu tè x· héi nh thu nhËp , d©n sè.. còng cã ¶nh hëng lín tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Víi nhãm kh¸ch hµng cã thu nhËp æn ®Þnh t¨ng trëng th× cã thÓ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh vµ t¨ng sù tho¶ m·n cña kh¸ch hµng vÒ nhiÒu yÕu tè phi vËt chÊt kh¸c. D©n sè quyÕt ®Þnh lín tíi quy m« tiªu thô , cã thÓ thÞ trêng ta lín vÒ d©n sè song ®iÒu doanh nghiÖp quan t©m lµ lîng kh¸ch hµng cña m×nh lµ ai vµ chiÕm bao nhiªu trong d©n sè 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®ã. VÝ dô chóng ta kinh doanh hµng may m¹c cho phô n÷ th× khi xem xÐt yÕu tè d©n sè ta ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c¬ cÊu nam – n÷ trong d©n sè, nÕu thÊy d©y lµ thÞ trêng cã lîng kh¸ch hµng n÷ chiÕm tû lÖ lín vµ kh¶ n¨ng tiªu dïng cao th× ®¸nh gi¸ ®©y lµ mét thÞ trêng tiÒm n¨ng vµ cã thÓ ®i ®Õn kÕ ho¹ch kinh doanh cô thÓ. §ã míi lµ ®¸nh gi¸ s¬ bé ban ®µu c«ng viÖc cÇn lµm cßn rÊt nhiÒu nhµ qu¶n trÞ kh«ng ®îc xem nhÑ yÕu tè nµo mµ cÇn cã sù hiÓu biÕt s©u réng c¶ v¨n ho¸ - x· héi cña thÞ trêng hiÖn t¹i. §Ó kinh doanh ®¹t kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cao cÇn ph©n ®o¹n thÞ trêng theo c¸c yÕu tè v¨n ho¸ - x· héi ®Î cã híng thÝch nghi. Khong thÓ kinh doanh cïng mét mÆt hµng hay sö dông cïng mét h×nh thøc tiªu thô trªn hai thÞ trêng kh¸c nhau vÒ ®Æc tÝnh v¨n ho¸ - x· héi. Víi mçi nhãm kh¸ch hµng kh¸c nhau ta x©y dùng mét chiÕn lîc kinh doanh cô thÓ riªng vµ ®¸nh m¹nh vµo ®Æc ®iÓm t©m lý, t©m linh cña kh¸ch hµng. ViÖc ph©n chia nµy kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hµnh mµ tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm mÆt hµng kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ quyÕt ®Þnh cã nªn thùc hiÖn hay kh«ng. NÕu s¶n phÈm doanh nghiÖp kinh doanh kh«ng cã tÝnh ph©n biÖt cao th× cã thÓ tiÕn hµnh kinh doanh mµ kh«ng cÇn ph©n ®o¹n thÞ trêng theo yÕu tè v¨n ho¸ - x· héi. 6.YÕu tè c¬ së h¹ tÇng vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn. Doanh nghiÖp nµo khi tiÕn hµnh kinh doanh ®Òu monh muèn thu ®îc lîi nhuËn vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña m×nh. Bªn c¹nh nh÷ng nç lùc cña b¶n th©n th× c¸c yÕu tè vÒ c¬ së h¹ tÇng còng gãp phÇn më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¬ së h¹ tÇng bao gåm hÖ thèng th«ng tin, hÖ thèng giao th«ng vËn t¶i, hÖ thèng bÕn c¶ng , nhµ kho, cöa hµng cung øng x¨ng dÇu, ®iÖn níc...§iÒu kiÖn vÒ c¬ së h¹ tÇng võa lµ hÖ qu¶ cña tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ võa lµ ®iÒu kiÖn ®Ó thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn. ë c¸c níc ph¸t triÓn thêng cã hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng tèt ®ã lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t triÓn.Ngîc l¹i ë c¸c níc nghÌo, c¬ së h¹ tÇng cßn thÊp kÐm, ho¹t ®éng kinh doanh sÏ gÆp khã kh¨n, mét sè yÕu tè cã thÓ g©y ra chi phÝ cao hoÆc rñi ro. ChÝnh v× thÕ mµ c¸c yÕu tè c¬ së h¹ tÇng lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi hoÆc khã kh¨n cho ho¹t ®éng kinh doanh. Lµ thuËn lîi hay khã kh¨n lµ tuú thuéc vµo tõng quèc gia, vïng l·nh thæ. Liªn hÖ víi t×nh h×nh níc ta , nhËn thÊy vÉn cßn rÊt nhiÒu vÊn ®Ò trong viÖc ®¶m b¶o c¬ së h¹ tÇng cho ph¸t triÓn kinh tÕ. Chungs ta ®· tõng bíc x©y dông ®îc hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng trªn ph¹m vi c¶ níc, t¹o sù liÒn m¹ch vÒ th«ng tin, vËn t¶i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã còng cßn tån tÞa rÊt nhiÒu vÊn ®Ò tríc hÕt lµ c¬ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 së h¹ tÇng cßn cha ®¸p øng kÞp nhu cÇu giao lu ph¸t triÓn kinh tÕ trªn c¶ níc, thø hai lµ chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cña hÖ thèng nµy kh«ng ®îc ®¶m b¶o, cßn nhiÒu h¹n chÕ mét phÇn taopj sù ng¨n c¶n ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. §èi víi nhµ níc nªn tiÕp tôc ®Çu t ph¸t triÓn hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng tríc mét bíc so víi sù ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ v× khi cã ®îc hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng hiÖn ®¹i , hoµn thiÖn sÎ lµ ®iÒu kiÖn thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh. §èi víi doanh nghiÖp th× hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng ®ãng mét vai trß quan träng v× doanh nghiÖp th¬ng m¹i lu«n g¾n liÒn víi trao ®æi vµ lu th«ng hµng ho¸. §Ó qu¸ tr×nh trao ®æi , lu th«ng diÔn ra liªn tôc, nhÞp nhµng cÇn cã ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së h¹ tÇng phï hîp vµ ®ång bé. NÒn kinh tÕ thÞ trêng biÕn ®éng nhanh v× vËy cÇn x©y dông trong doanh nghiÖp mét hÖ thèng c¬ së vËt chÊt tèt ®Ó n¾m b¾t thÞ trêng mét c¸ch nhanh nhÊt nh»m tËn dông c¬ héi kinh doanh khi cã vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt kh¸c ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô cô thÓ ®îc tr«i ch¶y , Ýt rñi ro. §iÒu kiÖn tù nhiªn lµ yÕu tè t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong suèt thêi gian tån t¹i cña m×nh. Nã lµ yÕu tè kh¸ch quan, g©y ¶nh hëng tíi tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh, kh«ng mang tÝnh lo¹i trõ. Nhng lµ c¬ héi hay nguy c¬ lµ tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp.Sù biÕn ®éng cña thiªn nhiªn nh n¾ng, ma, b·o, lôt, h¹n h¸n, ®éng ®Êt, dÞch bÖnh...sÏ ¶nh hëng trùc tiÕp tíi t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChØ cÇn mét vÝ dô nhá ta cã thÓ thÊy xung quanh nh khi trêi ®æ ma th× dÞch vô b¸n ¸o ma sÏ ho¹t ®éng rÊt hiÖu qu¶ song ®èi víi nh÷ng qu¸n níc nhá sÏ lµ sù ng¨n c¶ ho¹t ®éng kinh doanh. VÝ dô trªn kh«ng mang tÝnh kh¸i qu¸t nhng nã còng thÓ hiÖn phÇn nµo sù ¶nh hëng cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh. Khi ®eef cËp vÊn ®Ò tù nhiªn kh«ng thÓ bá qua vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i trêng, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay m«i trêng ®ang bÞ tµn ph¸ nÆng nÒ do « nhiÔm khÝ th¶i, r¸c th¶i tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt-kinh doanh.Doanh nghiÖp th¬ng m¹i cÇn cã sù quan t©m nhiÒu h¬n tíi vÊn ®Ò « nhiÔm m«i trêng, b¶o vÖ c¶nh quan, thiÕu n¨ng lîng , l·ng phÝ tµi nguyªn thiªn nhiªn...Nã cã thÓ ¶nh hëng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp tíi doanh nghiÖp. ViÖc kinh doanh nh÷ng s¶n phÈm tõ c«ng nghÖ s¹ch còng më ra c¬ héi kinh doanh cho rÊt nhiÒu doanh nghiÖp, ®ã lµ sù n¾m b¾t tèt xu híng cña x· héi trong viÖc quan t©m tíi yÕu tè ®iÒu kiÖn tù nhiªn. Bªn c¹nh yÕu tè lîi nhuËn doanh nghiÖp còng cÇn coi träng yÕu tè ®¹o ®øc kinh doanh còng nh ý thøc b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i. Gi¶i ph¸p cã thÓ ®a ra ®ã lµ chóng ta ph¶i sö dông n¨ng lîng mét c¸ch tiÕt kiÖm, kinh doanh nh÷ng mÆt hµng tõ nh÷ng chÊt liÖu , vËt liÖu nh©n t¹o nh»m b¶o vÖ 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nguån tµi nguyªn, cã nh÷ng ®Çu t thÝch ®¸ng cho viÖc sö lý « nhiÔm . Lµm tèt c«ng t¸c trªn kh«ng chØ cã lîi cho x· héi mµ doanh nghiÖp còng t¹o ®îc niÒm tin, uy tÝn n¬i ngêi tiªu dïng vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ. 7.YÕu tè quèc tÕ. Trong xu thÕ héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi, doanh nghiÖp ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu vÊn ®Ò míi. Toµn cÇu hãa nÒn kinh tÕ lµ tÊt yÕu cña sù ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, kh«ng mét quèc gia hay doanh nghiÖp nµo cã thÓ ®øng ngoµi xu thÕ chung ®ã. ViÖt Nam chóng ta còng kh«ng ph¶i ngo¹i lÖ, tõ sau nh÷ng n¨m ®æi míi chóng ta ®· cã quan hÖ kinh tÕ víi rÊt nhiÒu tæ chøc, c¸c quèc gia trªn toµn thÕ giíi. ViÖc tham gia c¸c tæ chøc kinh tÕ mµ gÇn ®©y nhÊt lµ chóng ta trë thµnh thµnh viªn thø 150 cña tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO ®· t¹o sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ cho c¶ nÒn kinh tÕ quèc d©n, lµm thay ®æi c¬ cÊu nÒn kinh tÕ vµ c¸ch thøc kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. ThÞ trêng kh«ng cßn bÞ bã hÑp trong khu«n khæ quèc gia ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i v¬n ra thÞ trêng quèc tÕ, hoµ nhÞp chung víi thÕ giíi vµ t×m kiÕm vÞ trÝ cho m×nh. ThuËn lîi ®Õn víi ta rÊt nhiÒu song khã kh¨n còng kh«ng Ýt. NÕu vÉn gi÷ cung c¸ch lµm ¨n tríc ®©y th× khi tham gia vµo thÞ trêng quèc tÕ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sÏ nhanh chãng bÞ ®Ì bÑp, ph¸ s¶n. ChØ cã nh÷ng nhµ kinh doanh n¾m b¾t ®îc xu thÕ thêi ®¹i vµ cã hiÓu biÕt s©u réng vÒ kinh doanh quèc tÕ th× míi cã thÓ trô v÷ng, ph¸t triÓn. Qua c¹nh tranh sÏ t«i luyÖn thªm kh¶ n¨ng còng nh kinh nghiÖm, kh¼ng ®Þnh nguån lùc thùc sù. TÇm quan träng cña yÕu tè quèc tÕ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i cã møc ®é kh¸c nhau. §èi víi c¸c doanh nghiÖp vèn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th¬ng m¹i quèc tÕ sÏ cã tÇm ¶nh hëng lín h¬n so víi c¸c doanh nghiÖp chØ ho¹t ®éng kinh doanh trong níc. C¸c biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. C¸c ®iÒu kiÖn vÒ kinh doanh quèc tÕ sÏ lµ c¬ së quan träng ®Ó doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh tiÕn tr×nh kinh doanh. Tríc hÕt lµ ph¶i quan t©m tíi ®èi tîng kh¸ch hµng sÏ kh«ng cßn lµ c d©n trong níc mµ lµ c d©n c¸c níc kh¸c víi truyÒn thèng, phong tôc, quan niÖm, t duy kh¸c v× vËy mµ cã ®iÒu chØnh vÒ s¶n phÈm sao cho phï hîp. CÇn t×m hiÓu vÒ tiÒm lùc uy tÝn ... tr¸nh bÞ lõa. Thùc tÕ ®· cã kh«ng Ýt doanh nghiÖp ViÖt Nam bÞ lõa do cha t×m hiÓu kÜ vÒ ®èi t¸c mµ ®Æt quan hÖ g©y tæn thÊt nÆng nÒ. ViÖc hîp t¸c mua b¸n cÇn thùc hiÖn minh b¹ch râ rµng vÒ s¶n phÈm, sè lîng, chÊt lîng , quy c¸ch chñng lo¹i, mµu s¾c , kiÓu d¸ng, ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn, giao nhËn, thanh to¸n, dÞch vô kÌm theo...TÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh cÇn ®îc thèng nhÊt vµ ghi râ trong hîp ®ång 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mua b¸n . Ph¶i ®¶m b¶o hµng ho¸ mua b¸n trao ®æi kh«ng tr¸i ph¸p luËt cña c¶ hai bªn vµ luËt quèc tÕ. VÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay lµ chóng ta Ýt khi ®¶m b¶o ®óng hîp ®ång c¶ vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, thêi gian giao hµng g©y gi¶m uy tÝn còng nh ®Î tuét mÊt c¬ héi kinh doanh. Nh÷ng vô viÖc næi cém nh viÖc thuû s¶n nîc ta xuÊt b¸n bÞ tr¶ vÒ vµ c¾t hîp ®ång do kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng. Cã thÓ chØ mét sè Ýt vi ph¹m nhng ®· g©y mÊt lßng tin cña kh¸ch hµng ®èi víi c¶ hÖ thèng doanh nghiÖp níc ta. V× vËy, tõng doanh nghiÖp cÇn lµm tèt c«ng t¸c ®¶m v¶o cho s¶n phÈm cña m×nh sao cho phï hîp víi yªu cÇu cñ kh¸ch hµng. Khi ph©n tÝch yÕu tè quèc tÕ, doanh nghiÖp th¬ng m¹i cÇn chó ý tíi hÖ thèng luËt ph¸p ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ quèc tÕ. §©y lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng. Kh«ng cßn ®¬n thuÇn lµ lu¹t ph¸p trong níc mµ mang tÝnh quèc tÕ, liªn quan tíi c¸c th«ng lÖ quèc tÕ, luËt ph¸p cña níc ta x¸c lËp quan hÖ vµ hÖ thèng quy ®Þnh chung cña c¸c tæ chøc kinh tÕ. §Ó tr¸nh bÞ thua thiÖt trong c¸c quan hÖ hîp t¸c th× ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i n¾m v÷ng yÕu tè luËt ph¸p ®iÒu chØnh mèi quan hÖ ®ã.GÇn ®©y chóng ta liªn tiÕp chÞu c¸c vô kiÖn vÒ c¸ ba sa ®Õn c¸c s¶n phÈm may mÆc.Chóng ta bÞ ®uèi lý tríc hä mét phÇn do kh«ng am hiÓu luËt ph¸p cña hä. NÕu chóng ta cã sù chuÈn bÞ tríc th× cã lÏ chóng ta ®· kh«ng qu¸ m¾c s©u vµo sù viÖc. §Ó cã hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ hÖ thèng luËt quèc tÕ kh«ng ph¶i dÔ dµng vµ trong thêi gian ng¾n kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc, do vËy mµ ta cÇn cã sù ®Çu t thÝch ®¸ng nh chiªu ngé nh÷ng ngêi cã hiÓu biÕt vÒ luËt ph¸p quèc tÕ, cã thÓ thuª chuyªn gia níc ngoµi hoÆc quan hÖ víi c¸c c«ng ty t vÊn luËt. Tríc khi x¸ lËp c¸c ho¹t ®éng kinh doanh víi ®èi t¸c níc ngoµi cÇn ph¶i chuÈn bÞ rÊt kü lìng vÒ mäi mÆt võa ®Ó ®¶m b¶o cho sù hîp t¸c thµnh c«ng võa ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cña m×nh. Lµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i viÖc më réng hîp t¸c quèc tÕ lµ rÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn lín m¹nh cña doanh nghiÖp. Thêi c¬ ®ang më ra cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¾m b¾t, ®Ó nã vuét qua th× khã cã c¬ héi lÇn hai. Song th¸ch thøc còng rÊt nhiÒu, ph¶i c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp ®a quèc gia lín m¹nh kh¸c, thua kÐm hä vÒ c¶ nguån lùc, kinh nghiÖm, tr×nh ®é qu¶n lý sÏ lµm chóng ta gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Nhng vît qua ®îc nã th× chóng ta th× chóng ta sÏ cã vÞ trÝ v÷ng ch¾c h¬n, n©ng cao n¨ng lùc kinh doanh vµ ®¹t ®îc hiÖu qu¶ nh mong muèn. Muèn vËy ph¶i biÕt ho¹t ®éng sö dông hîp lý nguån lùc s½n cã, còng nh t×m kiÕm sù hç trî tõ viÖc liªn minh liªn kÕt, tËn 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dông triÖt ®Ó nh÷ng lîi thÕ, ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, tinh thÇn lµm viÖc chuyªn nghiÖp... Cã nh vËy doanh nghiÖp míi giµnh ®îc th¾ng lîi. III – BiÖn ph¸p khai th¸c m«i tr êng vÜ m« cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i 1. X©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin vÒ m«i trêng vÜ m«. C¸i h¬n nhau ë c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i hiÖn nay lµ kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin nhanh hay chËm. ChØ cÇn h¬n ®èi thñ mét bíc th× c¬ héi ®ã ®· thuéc vÒ chóng ta, cßn nÕu chËm h¬n th× c¬ héi ®ã sÏ vuét mÊt vµ cã thÓ trë thµnh nguy c¬ cho doanh nghiÖp m×nh. V× vËy viÖc n¾m b¾t th«ng tin lµ v« cïng quan träng, doanh nghiÖp cÇn ph¶i coi träng viÖc thu thËp vµ sö dông nguån tµi nguyªn quý gi¸ nµy . C¸c th«ng tin vÒ m«i trêng kinh doanh nãi chung vµ m«i trêng vÜ m« nãi riªng lµ c¬ së , lµ nguån gèc ®Ó doanh nghiÖp ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh. C«ng t¸c tæ chøc vµ x©y dùng hÖ thèng th«ng tin doanh nghiÖp cÇn ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn , liªn tuucjtrong suèt qu¸ tr×nh kinh doanh. §Ó c«ng t¸c ®ã ®îc tiÕn hµnh hiÖu qu¶ vµ Ýt tèn kÐm chi phÝ cµn x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i th«ng tin cÇn thiÕt ,møc ®é vµ thêi gian cÇn còng nh chi phÝ cho viÖc tæ chøc thu thËp, ph©n tÝch, xö lý, ®¸nh gi¸ c¸c lo¹i th«ng tin ®îc ®a vµo sö dông. Th«ng tin vÒ m«i trêng vÜ m« cã rÊt nhiÒu lo¹i, ph¶i x¸c ®Þnh lo¹i th«ng tin m×nh cÇn vµ th«ng tin ®ã ph¶i chÝnh x¸c, kÞp thêi, lo¹i trõ ®îc nhiÔu vµ tr¸nh nh÷ng th«ng tin gi¶, thæi phång hoÆc bãp mÐo sù thËt.§ã lµ c¸c th«ng tin vÒ c¸c yÕu tè chÝnh trÞ , luËt ph¸p, c¸c yÕu tè kinh tÕ, c¸c yÕu tè vÒ khoa häc – kÜ thuËt, c¸c yÕu tè v¨n ho¸- x· héi, c¸c yÕu tè c¬ së h¹ tÇng vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, c¸c yÕu tè quèc tÕ.Do m«i trêng vÜ m« lµ m«i trêng ®a yÕu tè v× vËy cÇn x¸c ®Þnh ®©u lµ yÕu tè quan träng nhÊt, t¸c ®éng m¹nh mÏ vµ trùc tiÕp tíi doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i ho¹t ®éng kinh doanh trong m«i trêng lu«n lu«n biÕn ®éng, chØ khi hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin míi n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶ vµ kinh tÕ cña ho¹t ®éng kinh doanh, khai th¸c ®îc m«i trêng vµ thÞ trêng ®Ó më réng vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu nguån th«ng tin mµ doanh nghiÖp cã thÓ tiÕp cËn nh qua m¹ng internet, tivi, b¸o, ®µi... ®ã lµ nh÷ng nguån chÝnh thùc, ngoµi ra cßn cã thÓ cã ®îc th«ng tin th«ng qua c¸c mèi quan hÖ, lêi ®ån.CÇn ®¸nh gi¸ th«ng tin cã ®îc, sµng läc ®Ó cã ®îc th«ng tin chuÈn, kÞp thêi. Khi cã ®îc th«ng tin råi th× yÕu tè quyÕt ®Þnh ®ã lµ kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ vµ sö dông th«ng tin ®ã mét c¸ch hiÖu qu¶. ViÖc x©y dùng hÖ thèng th«ng tin kh«ng ph¶i mét lÇn lµ xong mµ doang nghiÖp cÇn ph¶i khai th¸c hÖ thèng th«ng tin mét c¸ch tèi ®a vµ h÷u hiÖu. Bªn c¹nh viÖc 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®a quyÕt ®Þnh kinh doanh nhê vµo th«ng tin ta cßn cã thÓ sö dông th«ng tin nh mét tµi s¶n cña doanh nghiÖp cã thÓ dïng ®Ó trao ®æi mua b¸n. Ngoµi c¸c th«ng tin vÒ m«i trêng vÜ m« ta còng kh«ng thÓ bá qua nh÷ng th«ng tin kh¸c vÒ m«i trêng t¸c nghiÖp vµ m«i trêng néi bé. X©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin chÝnh kµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ khai th¸c m«i trêng cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i do ®ã cÇn ®îc quan t©m ®Çu t. 2.Lùa chon ph¬ng thøc th©m nhËp vµ më r«ng thÞ trêng. §· kinh doanh th× doanh nghiÖp nµo còng muèn më réng thÞ trêng nh»m cñng cè vÞ trÝ cña m×nh. Muèn vËy tríc tiªn ph¶i th©m nhËp vµo thÞ trêng b»ng c¸ch sö dông nh÷ng ph¬ng thøc th©m nhËp thÞ trêng kh¸c nhau.Nh÷ng ph¬ng thøc th©m nhËp thÞ trêng mµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i thêng dïng lµ: ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn, ®Æt ®¹i lý, kÝ hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh, gia c«ng ®Æt hµng, ph¸t triÓn chi nh¸nh , ®¹i lý...Khi tiÕn hµnh th©m nhËp thÞ trêng cÇn quan t©m tíi c¸c quy ®Þnh cña luËt ph¸p vÒ th©m nhËp thÞ trêng, quan t©m tíi c¸c yÕu tè v¨n ho¸ - x· héi..t¸c ®éng tíi quyÕt ®Þnh lùa chän thÞ trêng.Lùa chän ®îc ph¬ng thøc th©m nhËp thÞ trêng thÝch hîp sÏ gióp doanh nghiÖp th¬ng m¹i gi¶m chi phÝ kinh doanh, nhanh chãng chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng vµ kh¸ch hµng, cã kh¶ n¨ng vît qua ®èi thñ c¹nh tranh tríc nh÷ng rµo c¶n , nh÷ng trë ng¹i do thñ tôc ph¸p lý còng nh t©m lý , tËp qu¸n cña kh¸ch hµng, cña ®Þa ph¬ng ®Õ kinh doanh.HiÖn nay c¸c thñ tôc ph¸p lý ®Òu mang tÝnh khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn thÞ trêng chØ ngo¹i lÖ víi mét sè Ýt mÆt hµng ®Æc biÖt, ®ã lµ thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp.C¸c yÕu tè vÜ m« kh¸c nhÊt lµ yÕu tè v¨n ho¸ - x· héi cã ¶nh hëng lín tíi viÖc lùa chon thÞ trêng më réng, ph¬ng thøc më r«ng còng nh kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh th©m nhËp , më réng thÞ trêng.Ngoµi sù ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè vÜ m« th× nh÷ng yÕu tè kh¸c còng rÊt quan träng nh ®èi thñ c¹nh tranh, kh¸ch hµng...chóng ta ph¶i tÝnh ®Õn c¶ nh÷ng yÕu tè ®ã tríc khi ®a ra quyÕt ®Þnh kinh doanh. 3.Ph©n tÝch toµn diÖn, ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè cña m«i trêng vÜ m« ®Ó lùa chän c¬ héi kinh doanh. Môc tiªu cña ph©n tÝch m«i trêng kinh doanh nãi chung vµ m«i trêng vÜ m« nãi riªng lµ ®Ó lµm râ nh÷ng thuËn lîi, nh÷ng khã kh¨n, nh÷ng c¬ héi vµ nh÷ng nguy c¬ mµ doanh nghiÖp gÆp ph¶i. Khi nhËn thøc râ rµng vÒ hoµn c¶nh cña doanh nghiÖp sÏ gióp doanh nghiÖp cã nh÷ng bíc ®i ®óng, nh÷ng quyÕt ®Þnh s¸ng suèt gióp vît qua khã kh¨n, n¾m b¾t c¬ héi vµ tù quyÕt ®Þnh sè phËn doanh nghiÖp m×nh. Khi cã sù ph©n tÝch toµn diÖn, ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè cña m«i trêng vÜ m« còng kh«ng ®ång nghÜa víi viÖc ta biÕt tríc ®îc t¬ng lai v× ®©y lµ nh÷ng yÕu tè biÕn béng n»m ngoµi kh¶ n¨ng kiÓm so¸t cña 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 doanh nghiÖp do ®ã khi ®èi mÆt víi ®é sai lÖch gi÷a dù b¸o vµ thùc tÕ doanh nghiÖp cÇn øng xö linh ho¹t, s¸ng t¹o , tr¸nh thô ®éng , dËp khu«n, cøng nh¾c. Tuy trong khu«n khæ ®Ò tµi , ta tËp trung nghiªn cøu vÒ m«i trêng vÜ m«, song kh«ng thÓ nghiªn cøu t¸ch rêi víi c¸c m«i trêng t¸c nghiÖp vµ m«i trêng néi bé . §Ó ph©n tÝch m«i trêng kinh doanh ta thêng sö dông mét sè ma trËn: EFE, IFE,SWOT...§èi víi mét doanh nghiÖp lu«n song song tån t¹i nh÷ng thuËn lîi- khã kh¨n , c¬ héi – nguy c¬ . C¸c c¬ héi – nguy c¬ lµ kh¸c nhau, nhng nÕu mét c¬ héi bÞ bá qua th× nã cã thÓ trë thµnh nguy c¬. Ngîc lai, còng cã thÓ chuyÓn nguy c¬ thµnh c¬ héi. 4.X©y dùng chiÕn lîc kinh doanh. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i ë ViÖt Nam chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, ho¹t ®éng cha cã tÝnh chuyªn nghiÖp, æn ®Þnh cao.Muèn kÐo dµi tuæi thä cña doanh nghÖp còng nh n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng th× ngay tõ ®Çu nhµ qu¶n trÞ ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chiÕn lîc kinh doanh hîp lý, ®óng ®¾n. ChiÕn lîc kinh doanh lµ ®Þnh híng ho¹t ®éng cã môc tiªu cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i cho mét thêi k× dµi vµ hÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p, ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®Ò ra. Ngµy nay, víi sù biÕn ®éng nhanh chãng, phøc t¹p, khã lêng cña m«i trêng kinh doanh vµ sù c¹nh tanh ®ang ra t¨ng ... th× kinh doanh theo chiÕn lîc cµng ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®Õ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cuar doanh nghiÖp th¬ng m¹i. X©y dùng chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh ®óng ®¾n sÏ gióp doanh nghiÖp ®i ®óng híng vµ ®i ®Õn ®Ých. §èi víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i còng vËy cã thÓ ta kinh doanh rÊt nhiÒu mÆt hµng ë nh÷ng lÜnh vùc kh¸c nhau nhng cÇn tËp trung vµo lÜnh vùc kinh doanh chÝnh vµ mÆt hµng chiÕn lîc . NÕu chØ v× c¸i lîi tríc m¾t mµ ®i xa víi ®Þnh híng chiÕn lîc ban ®Çu th× khã cã thÓ ph¸t triÓn l©u dµi, nhng kh«ng cã nghÜa lµ ta thô ®éng tiÕn hµnh theo chiÕn lîc mµ khi thùc hiÖn chiÕn lîc cÇn cã sù chñ ®éng, linh ho¹t. Qu¶n trÞ kinh doanh theo chiÕn lîc lµ mét qu¸ tr×nh bao gåm 3 giai ®o¹n: ho¹ch ®Þnh, thùc hiÖn, kiÓm so¸t. c¸c giai ®o¹n cã mèi quan hÖ liÒn m¹ch, bæ sung nhau vµ giai ®o¹n nµo còng rÊt quan träng.Ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ®óng ®¾n vµ tiÕp ®ã lµ thùc hiÖn chiÕn lîc hîp lý ®ãng vai trß quan träng cña mäi thµnh c«ng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i, cuèi cïng c«ng t¸c kiÓm so¸t gióp doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ rót ra bµi häc khhi tiÕn hµnh ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chiÕn lîc sau nµy. Qu¶n trÞ kinh doanh theo chiÕn lîc lµ h×nh thøc qu¶n trÞ hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn vµ 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hiÖu qu¶, nhng ®Î thùc hiÖn tèt th× ®ßi hái nhµ qu¶n trÞ ph¶i lµ nh÷ng ngêi cã n¨ng lùc, kinh nghiÖm. 5. Hoµn thiÖn c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó môc tiªu ®Ò ra trong chiÕn lîc kinh doanh trë thµnh hiÖn thùc th× ph¶i th«ng qua c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy cña c¸c nghiÖp vô kinh doanh cô thÓ. §èi víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i cã 3 ho¹t ®éng nghiÖp vô quan träng ®ã lµ t¹o nguång mua hµng, dù tr÷ b¶o qu¶n vµ tæ chøc b¸n hµng. Ngoµi ra cßn mét lo¹t ho¹t ®éng nghiÖp vô kh¸c cïng ®îc tiÕn hµnh nh»m phôc vô thùc hiÖn tèt 3 ho¹t ®éng chÝnh nh: vËn chuyÓn hµng ho¸, giao nhËn hµng ho¸, thanh to¸n tiÒn hµng , qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn b¸n hµng... Muèn hoµn thiÖn c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô kinh doanh , doanh nghiÖp ph¶i tuyÓn chän vµ ®µo t¹o ®îc déi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã chuyªn m«n nghiÖp vô giái, tiÕn hµnh tæ chøc s¾p xÕp nh©n sù hîp lý, x©y dùng ®îc quy tr×nh nghiÖp vô hiÖu qu¶. §Ó nèi kÕt c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô trong doanh nghiÖp th× cÇn t¹o ra cho doanh nghiÖp mét bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc v¨n minh, x©y dùng mét nÒ nÕp v¨n ho¸ doanh nghiÖp.YÕu tè v¨n ho¸ doanh nghiÖp ngµy cµng cã vai trß quan träng trong viÖc t¹o hiÖu qu¶ lao ®éng còng nh thu hót vµ gi÷ ®îc c¸c c¸n bé giái g¾n bã víi doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã cßn cÇn ®Çu t hoµn thiÖn hÖ thèng c¬ së vËt chÊt phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô bao gåm c¸c trang thiÕt bÞ, dông cô, ph¬ng tiÖn cÇn thiÕt ®Ó ngêi lao ®éng cã ®iÒu kiÖn n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng nghiÖp vô . Kh¶ n¨ng lµm viÖc cña mçi ngêi sÏ ®îc khai th¸c tèi ®a nÕu hä ®îc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t huy kh¶ n¨ng ®ã. Trong cuéc sèng sè ho¸ th× c¸c ph¬ng tiÖn giao tiÕp cã vai trß kh«ng thÓ thay thÕ doanh nghiÖp cÇn khai th¸c tèi ®a c¸c yÕu tè vËt chÊt ®ã phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh. CÇn coi träng c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh, ®¶m b¶o tÝnh minh b¹ch vµ hiÖu qu¶ cho c«ng t¸c nµy t¹o ®éng lùc sö dông tèi ®a nguån néi lùc cña doanh nghiÖp. 6.Gãp phÇn hoµn thiÖn m«i trêng kinh doanh. M«i trêng vÜ m« lµ m«i trêng. n»m ngoµi kh¶ n¨ng kiÓm so¸t cña doanh nghiÖp song kh«ng cã nghÜa lµ doanh nghiÖp tê ¬ kh«ng quan t©m tíi mµ ngîc l¹i ta cÇn tÝch cùc t¸c ®éng vµo m«i trêng ®ã ®Ó gãp phÇn c¶i biÝen nã nh»m t¹o ra cho doanh nghiÖp nhiÒu c¬ héi vµ thuËn lîi . Ta nhËn thøc ®©y lµ mèi quan hÖ hai chiÒu vµ doanh nghiÖp cã thÓ gãp phÇn hoµn thiÖn m«i trêng vÜ m«.Doanh nghiÖp cã thÓ gãp phÇn hoµn thiÖn m«i trêng vÜ m« th«ng qua viÖc ®ãng gãp ý kiÕn vµo dù th¶o luËt th¬ng m¹i, ®ãng gãp vµo nÒn kinh tÕ, x©y dùng mét v¨n ho¸ tiªu dïng v¨n minh hiÖn ®¹i, còng cã thÓ gãp phÇn vµo viÖc b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«i trêng sinh th¸i....§ã lµ nh÷ng ho¹t ®éng tÝch 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cùc mµ doanh nghiÖp cã nguyenf vµ nghÜa vô ®ãng gãp vµo viÖc hoµn thiÖn m«i trêng kinh doanh. 20
- Xem thêm -