Tài liệu Phương pháp luận phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý sinh viên

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi Më §Çu Trong sù ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i cuèi thÕ kû 20 ®Çu thÕ kû 21 , c«ng nghÖ th«ng tin ®-îc coi lµ mét trong nh÷ng lÜnh vùc ¶nh h-ëng s©u réng nhÊt ®Õn toµn bé sinh ho¹t cña loµi ng-êi. Trªn thÕ giíi c«ng nghÖ th«ng tin ®· thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña mäi ngµnh tõ khoa häc, gi¸o dôc, y tÕ, giao th«ng, v¨n ho¸, ng«n ng÷ v.v cho ®Õn cuéc sèng cña tõng con ng-êi. ChÝnh v× vËy hiÖn nay , c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn nay lµ ngµnh c«ng nghÖ cã tèc ®é ph¸t triÓn cao nhÊt trªn thÕ giíi. Ngay c¶ ViÖt Nam , c«ng nghÖ th«ng tin còng cã tèc ®é t¨ng tr-ëng nhanh mét c¸ch chãng mÆt. V× vËy c¸c nhµ qu¶n lý hiÖn ®¹i cµng ngµy cµng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm nhiÒu h¬n trong viÖc x¸c ®Þnh nh÷ng yªu cÇu hÖ thèng hÖ thèng th«ng tin vµ tr¸ch nhiÖm trong viÖc ph©n tÝch, thiÕt kÕ vµ cµi ®Æt nh÷ng hÖ thèng th«ng tin sao cho chóng trî gióp tèt nhÊt nh÷ng yªu cÇu th«ng tin cña nhµ qu¶n lý. Ch-¬ng tr×nh qu¶n lý sinh viªn lµ mét ch-¬ng tr×nh qu¶n lý c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn t×nh h×nh sinh viªn trong tr-êng nh- : Qu¶n lý hå s¬ sinh viªn, nhËp ®iÓm cña sinh viªn, in b¶ng ®iÓm cña sinh viªn ... Th«ng b¸o cho bé phËn l·nh ®¹o biÕt vÒ t×nh h×nh sinh viªn trong tr-êng. C¨n cø vµo c¸c nghiÖp vô cña c«ng viÖc qu¶n lý sinh viªn, ch-¬ng tr×nh qu¶n lý sinh viªn ®-îc thùc hiÖn nh»m ®¸p øng c¸c nghiÖp vô ®ã. Ch-¬ng tr×nh nµy ®-îc viÕt trªn ng«n ng÷ lËp tr×nh Visual Foxpro 6.0, lµ ng«n ng÷ lËp tr×nh phi cÊu tróc, ®-îc coi lµ ng«n ng÷ thÕ hÖ 5. Ph-¬ng ph¸p nhËp sè liÖu ®ùîc thùc hiÖn trªn mét form nhËp sè liÖu, sau khi ®· nhËp xong mét d÷ liÖu nµo ®ã cÇn ph¶i ghi nhËn ngay d÷ liÖu nµy, sau khi ghi nhËn d÷ liÖu nµy d÷ liÖu ®-îc thÓ hiÖn trong mét b¶ng ngay sau ®ã. Ch-¬ng tr×nh nµy cho phÐp ng-êi qu¶n lý tÖp d÷ liÖu cã thÓ xuÊt mét b¸o c¸o tæng hîp cho biÕt t×nh h×nh sinh viªn trong mét thêi gian nµo ®ã, hoÆc t×m sinh viªn theo m· sinh viªn sÏ cho biÕt tÊt c¶ th«ng tin vÒ lý lÞch cña sinh viªn ®ã. HiÖn nay c¸c tr-êng ®¹i häc cña ViÖt Nam, còng nh- c¸c doanh nghiÖp ®ang trong tiÕn tr×nh øng dông m¹nh mÏ sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin vµo qu¶n lý. Míi ®Çu chØ lµ nh÷ng m¸y tÝnh c¸ nh©n ®¬n gi¶n vµ hiÖn nay lµ c¸c m¹ng th«ng tin phøc t¹p. Tuy nhiªn do ®Æc ®iÓm cña c«ng nghÖ th«ng tin cña ViÖt Nam míi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nªn mÆc dï ®· quan t©m ®Õn viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo qu¶n lý nh-ng c¸c phÇn mÒm hÖ thèng, c¸c phÇn mÒm trî gióp hoÆc phÇn mÒm qu¶n lý cã thÓ thay thÕ hoµn toµn c«ng viÖc thñ c«ng ch­a ®­îc quan t©m. Víi ch­¬ng tr×nh ‚qu°n lý sinh viªn‛ n¯y hy väng sÏ gióp cho ng­íi sö dông tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian trong 1 viÖc qu¶n lý vµ gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo lÜnh vùc qu¶n lý víi hiÖu qu¶ cao nhÊt. Ch-¬ng 1: Ph-¬ng ph¸p luËn ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý sinh viªn I.Kh¸i qu¸t vÒ qu¶n lý hÖ thèng qu¶n lý sinh viªn. 1. Kh¸i qu¸t chung : Trong suèt thêi gian chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, cïng víi sù quan t©m chØ ®¹o cña c¸c cÊp l·nh ®¹o ®¶ng, c¬ quan bé gi¸o dôc vµ nh÷ng nç lùc kh«ng ngõng cña tËp thÓ gi¸o viªn, häc sinh cña tr-êng kinh tÕ quèc d©n ®· ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng tù hµo. Thùc hiÖn ph-¬ng h-íng ®Ò ra trong nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc : ‚øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc, t¹o ra sù chuyÓn biÕn râ rÖt vÒ chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ häc tËp, h×nh thµnh m¹ng th«ng tin quèc gia liªn kÕt víi mét sè m¹ng th«ng tin quèc tÕ‛, NghÞ quyÕt 49/CP ng¯y 4/8/1993 vÒ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m 90 vµ thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh vÒ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin trong ngµnh gi¸o dôc. Tr-êng ®¹i häc kinh quèc d©n ®· thµnh lËp riªng khoa tin häc kinh tÕ víi ph­¬ng ch©m ‚ ChÊt l­îng, hiÖu qu°, ®æi míi v¯ ph¸t triÓn tin häc‛ tËp trung x©y dùng c¬ së vËt chÊt, n©ng cao chÊt l-îng ®µo t¹o, häc tËp. Tr-êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n lµ ®¬n vÞ trùc thuéc qu¶n lý cña Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, ®-îc ®iÒu hµnh bëi hiÖu tr-ëng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, sè l-îng sinh viªn t¨ng lªn do yªu cÇu ngµy cµng cao cña c«ng viÖc, ®ßi ph¶i ®-îc ®µo t¹o mét c¸ch chÝnh quy. HiÖn nay sè sinh viªn trong tr-êng kho¶ng 12000 ng-êi, kh«ng kÓ c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o kh¸c.  Bé m¸y qu¶n lý cña tr-êng bao gåm : - HiÖu tr-ëng - Phã hiÖu tr-ëng(3 ng-êi) - Phßng ®µo t¹o vµ c¸c phßng chøc n¨ng - C¸c khoa trùc tiÕp qu¶n lý sinh viªn thuéc chuyªn ngµnh - C¸c líp trùc thuéc khoa  NhiÖm vô cña tõng bé phËn : 1.1 HiÖu tr-ëng: chØ ®¹o chung * ChÞu tr¸ch nhiÖm truíc nhµ n-íc vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong tr-êng vÒ mäi ho¹t ®éng ®µo t¹o. 2 * X¸c lËp vµ phª duyÖt chÝnh s¸ch vµ cam kÕt qu¶ ho¹t ®éng ®µo t¹o cña tr-êng. * Bæ nhiÖm, uû quyÒn vµ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho c¸c c¸n bé phô tr¸ch c¸c c«ng viÖc qu¶n lý vµ ®µo t¹o thùc hiÖn, kiÓm tra c«ng ho¹t ®éng liªn quan ®Õn chÊt l-îng, ®¶m b¶o cho hä hiÓu r»ng quy. 1.2-HiÖu phã: mét phô tr¸ch vÒ ®µo t¹o, mét phô tr¸ch vÒ hËu cÇn vµ mét phô tr¸ch vÒ quan hÖ. 1.3-Phßng ®µo t¹o : qu¶n lý tÊt c¶ mäi thø liªn quan ®Õn sinh viªn nhhå s¬ sinh viªn, ®iÓm sinh viªn... 1.4-C¸c khoa : qu¶n lý c¸c sinh viªn thuéc khoa cña m×nh vµ chuyÓn th«ng tin cho phßng ®µo t¹o. 1.5-C¸c líp : qu¶n lý sinh viªn cña líp tõ ®ã b¸o c¸o cho khoa thuéc chuyªn ngµnh cña m×nh. 2- Lý do vµ sù cÇn thiÕt cña viÖc x©y dùng ®Ò tµi øng dông tin häc trong viÖc qu¶n lý sinh viªn t¹i tr-êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n. 2.1 - T×nh h×nh thùc tÕ vÒ hÖ thèng qu¶n lý ®iÓm sinh viªn. Tr-êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n thuéc sù qu¶n lý cña bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, bao gåm 15 khoa. Mçi khoa cã nhiÖm vô qu¶n lý sinh viªn thuéc khoa m×nh, cßn phßng ®µo t¹o cã tr¸ch qu¶n lý chung tÊt c¶ sinh viªn cña tr-êng víi c¸c néi dung : - NhËp míi hå s¬ sinh viªn míi ®-îc tróng tuyÓn vµo tr-êng víi c¸c th«ng tin hä tªn, ngµy th¸ng n¨m sinh, quª qu¸n... - N¹p ®iÓm cho sinh viªn sau mçi k× thi - TÝnh ®iÓm trung b×nh sau mçi häc k× - In ra danh s¸ch nh÷ng sinh viªn ®-îc häc bæng, l-u ban, ngõng häc, th«i häc. - In ra b¶ng ®iÓm tæng hîp c¶ 4 n¨m cho mçi sinh viªn. - T×m kiÕm hå s¬ sinh viªn ®Ó bæ sung, söa ch÷a, bæ sung c¸c th«ng tin hoÆc ®¸p øng yªu cÇu nµo ®ã. - In ra c¸c giÊy chøng nhËn ®Ó sinh viªn ®¨ng kÝ xe m¸y, hé khÈu, thÎ sinh viªn... - In ra c¸c b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh häc tËp cña sinh viªn . 2.2 - T×nh h×nh øng dông tin häc trong c«ng t¸c qu¶n lý ®iÓm sinh viªn cña tr-êng ®¹i hoc kinh tÕ quèc d©n. HiÖn nay t¸t c¶ c¸c khoa vµ phßng ban ®Òu cã m¸y tÝnh vµ ®· ®Òu nèi m¹ng. Tuy nhiªn ch-a cã mét hÖ thèng m¹ng chung trong toµn tr-êng, hÖ thèng m¹ng míi chuÈn bÞ ®-îc x©y dùng. §iÒu nµy cho thÊy tr-êng ngµy cµng quan t©m ®Õn viÖc øng dông tin häc vµo trong c«ng t¸c gi¸o dôc cña tr-êng vµ qu¶n lý sinh viªn. Tuy vËy vÉn cßn mét sè nh÷ng bÊt cËp nh- c¸c sinh viªn kh«ng thÓ lªn m¹ng ®Ó xem kÕt qu¶ thi cña m×nh, th«ng tin vÒ sinh viªn cßn thiÕu cËp nhËt... 3 3. Lý do thiÕt kÕ ®Ò tµi øng dông tin häc vµo c«ng t¸c qu¶n lý sinh viªn ë tr-êng ®¹i hoc kinh tÕ quèc d©n. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, víi viÖc C«ng nghÖ th«ng tin ph¸t triÓn nh- vò b·o ë trªn toµn thÕ giíi vµ nã ®· cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn viÖc ph¸t triÓn C«ng nghÖ th«ng tin ë n-íc ta. C«ng nghÖ th«ng tin gãp phÇn tæ chøc khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån th«ng tin rÊt phong phó vµ tiÒm tµng trong mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña con ng-êi vµ x· héi. C«ng nghÖ th«ng tin phôc vô trùc tiÕp cho viÖc c¶i tiÕn qu¶n lý nhµ n-íc n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi kh¸c, tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao chÊt l-îng ®µo t¹o còng nh- n©ng cao chÊt l-îng cuéc sèng nh©n d©n. Tr-êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n còng ®· x¸c ®Þnh c«ng nghÖ th«ng tin trong nh÷ng n¨m tíi lµ mét ®ßi hái cÊp b¸ch nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ häc tËp trong tr-êng, ®¸p øng tèt c¸c nhiÖm vô mµ bé gi¸o dôc ®· giao cho, ®ång thêi hoµ nhËp víi sù ph¸t triÓn CNTT trong c¶ n-íc vµ cã thÓ trë thµnh mét tr-êng mµ b»ng cÊp ®-îc c«ng nhËn trªn toµn thÕ giíi. Tr-êng ®· khai th¸c sö dông m¸y tÝnh vµo hµng sím nhÊt trong c¸c tr-êng ®¹i häc tuy nhiªn tõ khi nhµ n-íc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng tin häc míi thùc sù b¾t ®Çu ®-îc gi¶ng d¹y phæ biÕn. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y tr-êng ®· rÊt tró träng vµo c«ng nghÖ th«ng tin vµ ®· thµnh lËp riªng khoa tin häc, ®· ®µo t¹o ®-îc mét ®éi ngò c¸c cö nh©n ra tr-êng cã tr×nh ®é cao vÒ tin häc vµ ®· t¹o ®-îc chç ®øng trong c¸c c«ng ty lín còng nh- mét sè vÞ trÝ l·nh ®¹o cÊp cao cña ®¶ng vµ nhµ n-íc. Tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý, lµm lîi cho x· héi vµ n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n trong c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n-íc. MÆc dï ®· ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tÝch nh- vËy nh-ng kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã nh÷ng khã kh¨n nh- thiÕu gi¸o viªn vÒ tin häc, thiÕu gi¸o viªn cã tr×nh ®é gi¶ng d¹y vÒ tin häc, ®éi ngò lµm c«ng t¸c qu¶n lý cã tr×nh ®é tin häc ch-a 4 cao nªn dÔ dÉn ®Õn nh÷ng sai sãt trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®-a ra ®-îc c¸c th«ng tin vÒ sinh viªn, b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh häc tËp cña sinh viªn hay söa ch÷a ®iÓm cßn mÊt nhiÒu thêi gian. ChÝnh v× nhøng lý do trªn mµ em cho r»ng cÇn thiªt kÕ mét hÖ thèng míi cho c«ng t¸c qu¶n lý sinh viªn. Môc ®Ých cña viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng míi lµ dÔ dµng sö dông, nhanh chãng ®-a ra ®-îc c¸c th«ng tin vÒ sinh viªn mét c¸ch thuËn tiÖn nhÊt vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. §Ó ®¹t ®-îc c¸c yªu cÇu trªn hÖ thèng míi cÇn ®¹t ®-îc c¸c c«ng viÖc sau. -T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®èi víi c¸c c«ng t¸c chØnh söa huû bá vµ l-u tr÷ hå s¬ sinh viªn trong tr-êng. - ViÖc truy cËp ®Õn mét ®èi t-îng theo mét tiªu thøc nµo ®ã ®-îc nhanh chãng dÔ dµng -ViÖc xem xÐt, thèng kª sinh viªn theo mét tiªu thøc nµo ®ã cã thÓ thùc hiÖn bÊt kú lóc nµo cÇn ®Õn, trong mét kho¶ng thêi gian rÊt ng¾n cã thÓ n¾m b¾t ®-îc c¸c th«ng tin cÇn thiÕt. -Qu¸ tr×nh t¹o ra c¸c b¸o c¸o ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña l·nh ®¹o còng nh- ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c khoa, sinh viªn trong qu¸ tr×nh häc tËp mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c ®Çy ®ñ vµ tiÕt kiÖm thêi gian. -Ch-¬ng tr×nh ph¶i dÔ sö dông, tr¸nh d- thõa d÷ liÖu nh-ng ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ th«ng tin, ®¶m b¶o ®-îc tÝnh bÝ mËt cña th«ng tin (nghÜa lµ x¸c ®Þnh ai lµ ng-êi ®-îc phÐp sö dông ch-¬ng tr×nh c¸c th«ng tin ®-îc ph©n ph¸t cho nh÷ng ®èi th-îng nµo. II- C¸c giai ®o¹n ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin 1.§¸nh gi¸ yªu cÇu ph¸t triÓn HTTT. Mét dù ¸n ph¸t triÓn hÖ thèng kh«ng tù ®éng tiÕn hµnh ngay khi cã b¶n yªu cÇu. V× lo¹i dù ¸n nµy ®ßi hái ®Çu t- kh«ng chØ tiÒn b¹c, thêi gian mµ c¶ nguån nh©n lùc, do ®ã quyÕt ®Þnh vÊn ®Ò nµy ph¶i ®-îc thùc hiÖn sau mét cuéc ph©n tÝch cho phÐp x¸c ®Þnh c¬ héi vµ kh¶ n¨ng thùc thi. Sù ph©n tÝch 5 nµy ®-îc gäi lµ ®µnh gi¸ hay thÈm ®Þnh yªu cÇu hay cßn ®-îc gäi lµ nghiªn cøu kh¶ thi vµ c¬ héi.Bao gåm c¸c c«ng ®o¹n sau: LËp kÕ ho¹ch, lµm râ yªu cÇu, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thùc thi, chuÈn bÞ vµ tr×nh bµy b¸o c¸o. 1.1.LËp kÕ ho¹ch. Mçi giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn hÖ thèng cÇn ph¶i ®-îc lËp kÕ ho¹ch cÈn thËn.LËp kÕ ho¹ch cña giai ®o¹n thÈm ®Þnh dù ¸n lµ lµm quen víi hÖ thèng ®ang xÐt, x¸c ®Þnh th«ng tin cÇn thu thËp còng nh- nguån vµ ph-¬ng ph¸p thu thËp. Sè l-îng vµ sù ®a d¹ng cña nguån th«ng tin phô thuéc vµo kÝch th-íc vµ ®é phøc t¹p cña hÖ thèng nghiªn cøu. 1.2.Lµm râ yªu cÇu. Lµm râ yªu cÇu lµ lµm cho ph©n tÝch viªn hiÓu ®óng yªu cÇu cña ng-êi yªu cÇu. X¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®èi t-îng yªu cÇu, thu thËp nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cña m«i tr-êng hÖ thèng vµ x¸c ®Þnh khung c¶nh nghiªn cøu. Lµm s¸ng tá yªu cÇu ®-îc thùc hiÖn chñ yÕu qua c¸c cuéc gÆp gì víi nh÷ng ng-êi yªu cÇu sau ®ã lµ víi nh÷ng ng-êi qu¶n lý chÝnh mµ bé phËn cña hä bÞ t¸c ®éng. Ph©n tÝch viªn ph¶i tæng hîp th«ng tin d-íi ¸nh s¸ng cña nh÷ng vÇn ®Ò ®· ®-îc x¸c ®Þnh vµ nh÷ng nguyªn nh©n cã thÓ nhÊt, chuÈn bÞ mét bøc tranh kh¸i qu¸t vÒ gi¶i ph¸p ®Ó tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thùc thi cña dù ¸n. 1.3.§¸nh gi¸ kh¶ thi. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thøc thi cña mét dù ¸n lµ t×m xem cã nh÷ng yÕu tè nµo ng¨n c¶n nhµ ph©n tÝch thùc hiÖn, cµi ®Æt mét c¸ch thµnh c«ng gi¶i ph¸p ®· ®Ò ra hay kh«ng. Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh vÒ kh¶ n¨ng thùc thi lµ: kh¶ thi vÒ tæ chøc, kh¶ thi vÒ tµi chÝnh, kh¶ thi vÒ thêi h¹n vµ kh¶ thi vÒ kü thuËt. Kh¶ thi vÒ tæ chøc: §¸nh gi¸ t×nh kh¶ thi vÒ tæ chøc ®ßi hái ph¶i cã sù hoµ hîp gi÷a gi¶i ph¸p dù kiÕn víi m«i tr-êng tæ chøc. Kh¶ thi kü thuËt: TÝnh kh¶ thi kü thuËt ®-îc ®¸nh gi¸ b»ng c¸ch so s¸nh c«ng nghÖ hiÖn cã hoÆc cã thÓ mua s¾m ®-îc víi yªu cÇu kü thuËt cña hÖ thèng ®Ò xuÊt. Kh¶ thi tµi chÝnh: Kh¶ thi tµi chÝnh lµ x¸c ®Þnh xem lîi Ých h÷u h×nh chê ®îi cã lín h¬n tæng c¸c chi phÝ bá ra hay kh«ng. Kh¶ thi vÒ mÆt thêi gian: Xem cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh ®óng h¹n kh«ng. 1.4.ChuÈn bÞ vµ tr×nh bµy b¸o c¸o. B¸o c¸o cho phÐp c¸c nhµ quyÕt ®Þnh cho phÐp dù ¸n tiÕp tôc hay dõng l¹i. B¸o c¸o ph¶i cung cÊp mét bøc tranh s¸ng söa vµ ®Çy ®ñ vÒ t×nh h×nh, khuyÕt nghÞ nh÷ng hµnh ®éng tiÕp theo.B¸o c¸o th-êng ®-îc tr×nh bµy ®Ó c¸c nhµ quyÕt ®Þnh cã thÓ yªu cÇu lµm râ h¬n c¸c vÊn ®Ò, sau ®ã lµ quyÕt ®Þnh tiÕp tôc hay lo¹i bá dù ¸n. 2.Ph©n tÝch nghiÖp vô. Môc ®Ých cña giai ®o¹n nµy lµ ®-a ra ph©n tÝch logic vÒ hÖ thèng hiÖn thêi, rót ra tõ ®ã c¸c yªu cÇu kh«ng t-êng minh cña nghiÖp vô, ®iÒu hiÓn nhiªn ph¶i tÝnh ®Õn trong thiÕt kÕ hÖ thèng míi. Môc ®Ých cña giai ®o¹n nµy cßn lµ 6 ®Ó ®-a vµo trong yªu cÇu nghiÖp vô mäi tiªn nghi phô mµ ng-êi sö dông x¸c ®Þnh r»ng ch-a cã trong hÖ th«ng hiÖn t¹i. C¸c c«ng ®o¹n trong giai ®o¹n nµy bao gåm: s¬ ®å chøc n¨ng ph©n cÊp, s¬ ®å dßng d÷ liÖu, m« h×nh quan hÖ thùc thÓ, m« h×nh quan hÖ. 2.1. Ph©n tÝch chøc n¨ng nghiÖp vô. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n nhÊt mµ c¸c nhµ ph©n tÝch gÆp ph¶i lµ viÖc x¸c ®Þnh ®ïng nh÷ng yªu cÇu logic ®¨ng sau hiÖn thùc vËt lý cña hÖ thèng hiÖn thêi. §Ó lµm cho nhiÖm vô nµy dÔ dµng h¬n, ph-¬ng ph¸p luËn b¾t buéc tiÕn hµnh ph©n r· mét c¸ch cã thø bËc c¸c chøc n¨ng nghiÖp vô bªn trong lÜnh vùc nghiªn cøu(s¬ ®å chøc n¨ng nghiÖp vô). ViÖc nhÊn m¹nh vµo chøc n¨ng h¬nvµo tiÕn tr×nh g©y khã kh¨n cho nhµ ph©n tÝch lµm chÖch h-íng ghi nhËn c¸ch thøc c¸c tiÕn tr×nh ®-îc thùc hiÖn vÒ mÆt vËt lý. Ý t-ëng nµy ®-îc chuyÓn tiÕp sang ho¹t ®éng m« h×nh tiÕp theo, v× c¸c chøc n¨ng cña IFD trë thµnh c¸c tiÕn tr×nh cña s¬ ®å dßng d÷ liÖu DFD. Hai m« h×nh IFD vµ DFD kiÓm tra chÐo lÉn nhau vµ ®-íc lÆp ®i lÆp l¹i cho ®Òn khi ®¹t tíi mét m« h×nh c¸c yªu cÇu chøc n¨ng tho¶ ®¸ng ®¬n gi¶n vµ thÈm mü.Mét khÝa c¹nh quan träng kh¸c cña viÖc dïng s¬ ®å chøc n¨ng nghiÖp vô BFD lµm c«ng cô lËp m« h×nh ®Çu tiªn lµ ë chç nhµ ph©n tÝch th-êng cã thÓ x¸c ®Þnh toµn bé chøc n¨ng tÝch hîp råi tiÕn hµnh kh¶o s¸t, ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ mét chøc n¨ng nµy mét c¸ch t¸ch biÖt ®èi víi c¸c chøc n¨ng kh¸c. 2.2. Ph©n tÝch c¸c yªu cÇu th«ng tin nghiÖp vô. §Ó xem xÐt chi tiÕt c¸c yªu cÇu th«ng tin cña hÖ thèng, cÇn dïng thªm hai m« h×nh n÷a lµ m« h×nh d÷ liÖu vµ m« h×nh quan hÖ. M« h×nh d÷ liÖu c¬ b¶n lµ m« h×nh quan hÖ-thuéc tÝnh-thøc thÓ ®¹t ®-îc th«ng qua c¸ch tiÕp cËn tõ trªn xuèng d-íi. M« h×nh quan hÖ ®-îc x©y dùng tõ nh÷ng thuéc tÝnh x¸c ®Þnh trong m« h×nh tr-íc vµ ®-îc chuyÓn qua qu¸ tr×nh chuÈn ho¸ . Hai m« h×nh nµy ®-îc dïng ®Ó kiÓm tra chÐo lÉn nhau nh-ng chóng còng ®-îc tÝch hîp víi c¸c m« hinhf chøc n¨ng mµ trong ®ã c¸c kiÓu thùc thÓ trong b¶n cuèi cïng cña s¬ ®å dßng d÷ liÖu. Bèn m« h×nh trªn ch-a ®ñ t- liÖu cho ®Æc t¶ yªu cÇu, cÇn ph¶i cã gi¶i thÝch thªm, c¸c môc tõ trong tõ ®iÓn d÷ liÖu, c¸c m« t¶ tiÕn tr×nh møc thÊp cña DFD, c¸c th«ng tin nÒn t¶ngv.v… 3.ThiÕt kÕ hÖ thèng. Trong khi giai ®o¹n ph©n tÝch nghiÖp vô thuÇn tuý xö lý cho quan ®iÓm logic vÒ hÖ thèng vµ kh«ng liªn quan tíi c¸ch thøc cã thÓ tho¶ m·n cho c¸c yªu cÇu, th× giai ®o¹n thiÕt kÕ hÖ thèng l¹i bao gåm viÖc xem xÐt ngay lËp tøc c¸c kh¶ n¨ng cµi ®Æt c¸c yªu cÇu nghiÖp vô nµy b»ng c¸ch sö dông m¸y tÝnh. Qu¸ tr×nh thiÕt kÕ sö dông tÊt c¶ c¸c phÇn cña ®Æc t¶ yªu cÇu ®-îc x©y dùng trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch lµm ®Çu vµo chÝnh. Qu¸ tr×nh nµy bao gåm c¸c phÇn sau: s¬ ®å chøc n¨ng nghiÖp vô, s¬ ®å dßng d÷ liÖu, m« h×nh thùc 7 thÓ, m« h×nh quan hÖ. C¸c tµi liÖu trî gióp gåm: c¸c m« t¶ tiÕn tr×nh, biÓu ®å c¸c yªu cÇu vËt lý, tõ ®iÓn d÷ liÖu. 3.1.X¸c ®Þnh hÖ thèng m¸y tÝnh. §©y lµ c«ng ®o¹n ®Çu tiªn cña c¸c tiÕn tr×nh thiÕt kÕ vµ nã dïng s¬ ®å dßng d÷ liÖu nghiÖp vô nh- ®Çu vµo chÝnh. C«ng cô m« h×nh ®-îc dïng trong tiÕn tr×nh chÝnh lµ mét d¹ng DFD víi tªn lµ s¬ ®å dßng d÷ liÖu hÖ thèng vµ nã ®-îc x©y dùng b»ng c¸ch chia c¸c qu¸ tr×nh logic cña DFD nghiÖp vô thµnh c¸c tiÕn tr×nh vËt lý, mét sè trong chóng ®-îc thùc hiÖn b»ng m¸y tÝnh vµ mét sè kh¸c ®-îc thùc hiÖn bëi con ng-êi. §-êng ®øt qu·ng ®i qua trung t©m cña s¬ ®å ph©n t¸ch c¸c tiÕn tr×nh m¸y tÝnh ra khái tiÕn tr×nh thñ c«ng. Tuy nhiªn, còng cã dßng d÷ liÖu liªn hÖ gi÷a c¸c tiÕn tr×nh m¸y tÝnh vµ thñ c«ng, vµ c¸c dßng d÷ liÖu nµy biÓu hiÖn cho c¸c tµi liÖu, c¸c khu©n d¹ng, c¸c b¸o c¸o hoÆc c¸c mµn h×nh t¹o ra giao diÖn gi÷a ng-êi vµ m¸y cña hÖ thèng. 3.2.X¸c nhËn c¸i vµo, c¸i ra. Khi ng-êi sö dông ®· nhÊt trÝ víi mét c¸ch dïng m¸y tÝnh cho mét phÇn cña hÖ thèng, th× nhµ thiÕt kÕ cã kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh c¸c khu vùc cña hÖ thèng cã thÓ thÝch hîp víi c¸ch tiÕp cËn lµm b¶n mÉu. C¸c dù tuyÓn b¶n mÉu riªng biÖt ®-îc ®¸nh dÊu trªn DFD hÖ thèng vµ c¸c nhµ thiÕt kÕ sÏ x©y dùng b¶n mÉu cña m×nh dïng c¸c chi tiÕt lÊy tõ c¸c ®Æc t¶ yªu cÇu, tõ b¶n sao cña tµi liÖu hÖ thèng cò. DFD hÖ thèng sÏ chØ ra kho d÷ liÖu logic nµo ®-îc sö dông bëi tiÕn tr×nh ®ang ®-îc lµm b¶n mÉu. 3.3. Ph©n tÝch viÖc sö dông c¬ së d÷ liÖu. TiÕn tr×nh nµy liªn quan tíi c¸ch thøc thùc hiÖn th©m nhËp d÷ liÖu trong c¸c tiÕn tr×nh hÖ thèng t-¬ng øng víi m« h×nh d÷ liÖu logic ®-îc x©y dùng trong giai ®o¹n ph©n tÝch. C¸c tiÕn tr×nh th©m nhËp d÷ liÖu ®-îc ¸nh x¹ lªn m« h×nh d÷ liÖu, chØ ra c¸c mÉu sö dông d÷ liÖu chi tiÕt vµ cung cÊp c¸c tµi liÖu gèc cho thiÕt kÕ vËt lý hÖ thèng tÖp c¬ së d÷ liÖu. 3.4. Ph¸t triÓn hÖ thèng m¸y tÝnh. §©y lµ phÇn phøc t¹p nhÊt trong c¸c tiÕn tr×nh thiÕt kÕ ®-îc vÏ trªn s¬ ®å vµ trªn thùc tÕ ®-îc ca¸u thµnh tõ ba tiÕn tr×nh con t¸ch biÖt. C¸c tiÕn tr×nh con nµy cïng cung cÊp ®Þnh nghÜa chi tiÕt vÒ c¸c ch-¬ng tr×nh m¸y tinh cña hÖ thèng. 3.4.1.X¸c nh©n chi tiÕt tiÕn tr×nh m¸y tÝnh. Môc ®Ých cña tiÕn tr×nh con nµy lµ ®Ó ®¶m b¶o r»ng kh«ng mét khÝa c¹nh nµo cña hÖ thèng míi dù kiÕn bÞ bá sãt. DFD lµ c«ng cô rÊt cã Ých cho ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ nh-ng nã thiÕu c¬ chÕ tù kiÓm tra toµn bé. §Ó cho phÐp kiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ cña DFD ta kiÓm tra tõng kiÓu thùc thÓ tõ m« h×nh d÷ liÖu, vµ t¹o ra mét danh s¸ch liªn tiÕp c¸c sù kiÖn mµ c¸c ho¹t ®éng sÏ ¶nh h-ëng tíi nã. 3.4.2.¸p dông c¸c kiÓm so¸t cÇn thiÕt. 8 TiÕn tr×nh con n¸y bao gåm viÖc kiÓm tra toµn bé hÖ thèng ®-îc vÏ trong DFD hÖ thèng vµ x¸c ®Þnh nh÷ng kiÓm so¸t nµo cÇn ®-îc ¸p dông. Ph-¬ng ph¸p ®-îc sö dông bao gåm viÖc kiÓm tra c¸c phÇn lé ra cña hÖ thèng nh®-îc vÏ trong DFD hÖ thèng. Nh÷ng t×nh huèng vµ hoµn c¶nh cã thÓ g©y ra thiÖt h¹i cho tõng ®Çu ra cÇn ®-îc kiÓm tra b»ng c¸ch lËt ng-îc l¹i m« h×nh DFD, khi x¸c ®Þnh ®-îc tõng yÕu ®iÓm trªn m« h×nh cÇn ph¶i cã quyÕt ®Þnh kiÓm so¸t vµ sÏ ®-a vµo trong ®Æc t¶. 3.4.3.Gép nhãm c¸c thµnh phÇn cña hÖ thèng m¸y tÝnh. §Õn ®©y c¸c tiÕn tr×nh cña hÖ thèng cÇn ®-îc xö lý trªn m¸y tÝnh ®· ®-îc xö lý nh- nh÷ng ho¹t ®éng riªng biÖt ta cÇn phèi hîp chóng thµnh c¸c hÖ thèng con, c¸c bé ch-¬ng tr×nh, c¸c modul. C«ng cô chÝnh ®-îc dïng trong viÖc gép nhãm c¸c thµnh phÇn cña may tÝnh cã tªn lµ s¬ ®å dßng d÷ liÖu m¸y tÝnh. Nã hoµn toµn lµ mét DFD vËt lý, t-¬ng ph¶n víi DFD nghiÖp vô logic. 3.5.ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu vËt lý. §©y lµ m« t¶ cho tiÕn tr×nh mµ theo ®ã nhµ thiÕt kÕ tÖp/c¬ së d÷ liÖu t¹o ra c¸c ®Þnh nghÜa d÷ liÖu cho hÖ thèng dù kiÕn vµ thiÕt lËp c¸c cÊu tróc tÖp s½n sµng cho cµi ®Æt. C¸c chi tiÕt tõ ph©n tÝch sù sö dông d÷ liÖu ®-îc tiÒn hµnh tr-íc ®ã lµ: m« h×nh d÷ liÖu, m« h×nh quan hÖ, s¬ ®å ph©n tÝch ®-êng dÉn, m« h×nh hoa tiªu, biÓu ®å sö dông d÷ liÖu. Nhµ thiÕt kÕ th-êng b¾t ®Çu b»ng viÖc ¸p dông ‘quy t¾c c¾t thø nhÊt’ ®èi víi m« h×nh d÷ liÖu logic, ®Ó chuyÓn chóng thµnh tËp hîp c¸c tÖp t-¬ng øng víi phÇn mÒm xö lý tÖp cô thÓ ®ang ®-îc sö dông ttrong tæ chøc. Tõ ®ã trë ®i tÖp nµy ®-îc lµm tèi -u cho ®Õn khi chóng ¨n khíp víi yªu cÇu cña hÖ thèng. 4.X©y dùng. 4.1.Tèi -u b¶n mÉu vµ x©y dùng ch-¬ng tr×nh. ViÖc nµy bao gåm lÊy th«ng tin t÷ ng-êi thiÕt kÕ CSDL trªn cÊu tróc ®· nhÊt trÝ lÇn cuèi vµ ®Þnh nghÜa vÒ CSDL råi ®iÒu chØnh ch-¬ng tr×nh ng«n ng÷ thÕ hÖ 4 theo nhiÒu b¶n mÉu kh¸c.Khi b¶n mÉu ®· ®-îc c¶i biªn th× cã thÓ ®-a ra mét b¶n míi ®· ®-îc tèi -u ho¸. MÆc dï cã sù nhÊn m¹nh viÖc lµm b¶n mÉu nh-ng trong nhiÒu hÖ thèng m¸y tÝnh nghiÖp vô cßn cã c¸c tiÕn tr×nh tÝnh to¸n phøc t¹p mµ c¸c ng«n ng÷ thÕ hÖ 4 v¸ c¸c c¸ch lµm b¶n mÉu tá ra kh«ng thÝch hîp. Trong nh÷ng hoµn c¶nh ®ã, viÖc lËp tr×nh sÏ ®-îc thùc hiÖn theo c¸c kü thuËt lËp tr×nh cã cÊu tróc chÆt chÏ, vµ bëi nh÷ng ng-êi lËp tr×nh chuyªn nghiÖp. 4.2.Hoµn thiÖn thiÕt kÕ ch-¬ng tr×nh. Chi tiÕt cña tiÕn tr×nh nµy phô thuéc vµo phÇn mÒm ®-îc sö dông, vµo kiÓu cña hÖ thèng ®-a vµo vµ phô thuéc vµo c¸ch tiÕp cËn ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ ®-îc tiÕn hµnh trong c¸c giai ®o¹n tr-íc. Th«ng th-êng giai ®o¹n nµy sÏ lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn hÖ thèng. C¸c b¶n cuèi cïng cña b¶n mÉu hÖ thèng sÏ ®-îc ®-a ra vµ chóng sÏ ®-îc c¶i tiÕn lÆp ®i lÆp l¹i cho ®Õn khi ®¹t tíi d¹ng hoµn toµn chÊp nhËn ®-îc ®èi víi ng-êi sö dông. 9 5.Cµi ®Æt vµ b¶o tr× hÖ thèng. 5.1.Cµi ®Æt. §©y lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ hÖ thèng cò sang hÖ thèng míi. Môc tiªu cña giai ®o¹n nµy lµ tÝch hîp hÖ thèng ®-îc ph¸t triÓn vµo c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc mét c¸ch Ýt va vÊp nhÊt vµ ®¸p øng víi thay ®æi cã thÓ x¶y ra trong suèt qu¸ tr×nh sö dông. Giai ®o¹n nµy cã c¸c c«ng ®o¹n: LËp kÕ ho¹ch chuyÓn ®æi, chuyÓn ®æi c¸c tÖp vµ c¬ së d÷ liÖu, ®µo t¹o vµ hç trî ng-êi dïng. 5.2.B¶o tr× hÖ thèng. §©y lµ giai ®o¹n chiÕm chi phÝ lín nhÊt trong chu kú sèng cña mét hÖ thèng ®èi víi phÇn lín c¸c tæ chøc. Qu¸ tr×nh nµy cã thÓ b¾t ®Çu ngay sau khi hÖ thèng ®-îc cµi ®Æt. Lý do cho sù tån t¹i cña giai ®o¹n nµy lµ nh»m tiÕn triÓn hÖ thèng vÒ mÆt chøc n¨ng ®Ó hç trî tèt h¬n nh÷ng nhu cÇu thay ®æi vÒ mÆt nghiÖp vô. C¸c ho¹t ®éng b¶o tr× hÖ thèng kh«ng chØ gií h¹n ë nh÷ng biÕn ®æi vÒ phÇn mÒm, phÇn cøng mµ cßn c¶ ë nh÷ng thay ®æi vÒ quy tr×nh nghiÖp vô. ViÖc b¶o tr× hÖ thèng cÇn dõng l¹i ë ®iÓm mµ t¹i ®ã viÖc ph¸t triÓn míi hay mua míi hÖ thèng thay cho hÖ thèng cò sÏ cã tÝnh kinh tÕ h¬n. Ch-¬ng II: Giíi thiÖu vÒ foxpro vµ mét sè øng dông vÒ foxpro HiÖn nay cã nhiÒu hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu thiÕt kÕ c¸c ch-¬ng tr×nh phÇn mÒm qu¶n lý nh- ORACLE, VISUAL BASIC, SQL SERVER..tuy nhiªn nh÷ng hÖ qu¶n trÞ trªn cã thiªn h-íng hç trî nhiÒu cho hÖ thèng m¹ng. Trong khi ®ã yªu cÇu cña chóng ta ph¶i võa cã thÓ hç trî ®-îc hÖ thèng m¹nh võa cã thÓ qu¶n lý mét c¸ch hiÖu qu¶. MÆt kh¸c do c¸c doanh nghiÖp n-íc ta hiÖn nay vÉn cßn nhá ch-a cÇn ®Õn nh÷ng hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu qu¸ phøc t¹p nªn chóng ta cÇn ph¶i chän mét ng«n ng÷ phï hîp víi hÖ thèng chóng ta cÇn qun¶ lý. Cã mét ng«n ng÷ phï hîp víi c¸c yªu cÇu ®ã lµ VISUAL FOXPRO. Chµo mõng c¸c b¹n ®Õn víi Visual foxpro, mét m«i tr-êng h-íng ®èi t-îng m¹nh mÏ cho viÖc x©y dùng c¬ së d÷ liÖu cña b¹n vµ ph¸t triÓn c¸c øng dông. Visual foxpro cung cÊp c¸c c«ng cô b¹n cÇn ®Ó tæ chøc c¸c b¶ng chøa th«ng tin, ch¹y c¸c query, t¹o mét hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu liªn quan thèng nhÊt, hay lËp tr×nh mét s¾p xÕp mét d÷ liÖu hoµn chØnh cho ng-êi sö dông. Visual Foxpro mang ®Õn cho b¹n nh÷ng kh¶ n¨ng réng më gióp cho b¹n trong nhiÒu lÜnh vùc khi ph¸t triÓn øng dông vµ c¬ së d÷ liÖu. B¹n cã thÓ thÊy sù tiÕn bé trong thùc thi hay sö dông nguån tµi nguyªn hÖ thèng vµ m«i tr-êng thiÕt kÕ. 10  N©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu vµ Project. Trong version nµy, cã thÓ thÊy ®iÓm m¹nh h¬n Project vµ database. B¹n cã thÓ sö dông nh÷ng s¶n phÈm code nh- Microsoft Visual Sourcesafe xem ë phÇn c¸c thµnh phÇn cña Project Manager. B¹n còng cã thÓ kiÓm so¸t nh÷ng hµnh vi do Projecthook Class cung cÊp khi thùc hiÖn lÖnh Create class, createobject() hay Newobject() hoÆc sö dông Application Builder. Database container cho phÐp nhiÒu ng-êi sö dông t¹o lËp hoÆc sö dông ®ång thêi trong cïng mét Database. §Æc ®iÓm lu«n ®¸p øng lµm míi theo yªu cÇu cho viÖc cËp nhËt nh÷ng ý t-ëng cña m×nh trªn c¬ së d÷ liÖu vµ project. §Æc tr-ng t×m kiÕm vµ s¾p xÕp trong database designer cho phÐp thay ®æi c¸ch nh×n ®èi víi c¸c ®èi t-äng trong c¬ së d÷ liÖu. Còng nh- vËy, kh¶ n¨ng truy xuÊt b»ng phÝm cã s½n trong project manager hoÆc database designer gióp cho b¹n nhËn biÕt c¸c ®oÝi t-îng rÊt mau lÑ. M¸y mãc b©y giê cho phÐp thay ®æi nh÷ng gi¸ trÞ sai. Pessimistic buffering handle kho¸ record hiÖu qu¶ h¬n. Gi¸ trÞ Null lµ mét kho¸ nhËn diÖn vµ cã thÓ sö dông v¯ cã thÓ sö dông t¹i chç ‚.Null.‛  Ph¸t triÓn c¸c øng dông dÔ dµng h¬n Visual Foxpro thªm mét chøc n¨ng application wizard cung cÊp c¸c Project hook class míi vµ kh¶ n¨ng n©ng cao ®Æc tÝnh application framework lµm choøng dông hiÖu qu¶ h¬n, chóng ta còng thªm nh÷ng tÝnh n¨ng n©ng cao kinh nghiÖm ph¸t triÓn øng dông vµ thªm nh÷ng tiÖn lîi h¬n cho øng dông. . C¸c líp nÒn cña Visual foxpro lµm dµng h¬n khi thªm gÇn 100 ®Æc tÝnh vµo øng dông. . Component gallery t¹o sù dÔ dµng khi qu¶n lý c¸c líp cña Visual Foxpro, nh÷ng v¨n b¶n, nh÷ng tÖp tin mµ b¹n muèn thªm vµo øng dông cña m×nh. . PhÇn míi application Builder cho phÐp thªm mét c¬ së d÷ liÖu, t¹o, thªm hay chØnh söa c¸c b¶ng d÷ liÖu, c¸c report, form, dÞch vµ ch¹y nh÷ng øng dông cho ®óng c¸ch. *C¶i tiÕn c«ng cô debug Trong version nµy cña Visual Foxpro, b¹n cã thÓ t×m lçi vµ kiÓm tra nh÷ng thµnh phÇn cña øng dông mätt c¸ch dÔ dµng h¬n, b¹n cã chøc n¨ng më c«ng cô debug trong cöa sæ chÝnh cña Visual Foxpro n¬i chóng hiÖn h÷u cïng mµn h×nh giao diÖn øng dông cña b¹n. Ch-¬ng tr×nh debug cung cÊp nh÷ng c«ng cô ®Ó bËt nh÷ng ®iÓm dõng kiÓm tra nh÷ng t×nh huèng vµ code gÇn gièng nh- thÓ hiÖn trong m«i tr-êng bÉy lçi cña Visual C. Trong cöa sæ watch vµ local tr×nh bµy c¸ch cµi ®Æt thuéc tÝnh, nh÷ng ®èi t-îng vµ gi¸ trÞ nh÷ng thµnh phÇn cña m¶ng. §Ó xem gi¸ trÞ cña biÕn hiÖn thêi, b¹n chØ viÖc 11 ®Æt con trá vµo tªn biÕn trong cöa sæ trace. Cöa sæ output cho b¹n xem mét c¸ch tiÖn lîi nh÷ng yªu cÇu th«ng tin ®-îc m· ho¸ vµ kÕt qu¶ xuÊt hiÖn trùc tiÕp trªn mét gãc cña cöa sæ tõ cöa sæ øng dông. Trong version nµy cña Visual foxpro còng gåm cã mét b¶n n©ng cÊp cña profiler application ®Ó b¹n cã thÓ dïng ®Ó ph©n tÝch nh÷ng ch-¬ng tr×nh, nh÷ng øng dông hay c¸c ®Ò ¸n ®Ó m· ho¸ cho thi hµnh. B¶n th©n ®éng c¬ coverage profiler lµ cã thÓ tuú chän giao diÖn trªn visual foxpro.  DÔ dµng khi thiÕt kÕ b¶ng vµ lËp tõ ®iÓn d÷ liÖu më réng. Trong version nµy cña table designer, dÔ dµng thªm c¸c index gièng nht¹o c¸c field vµ chØ râ nhiÒu gi¸ trÞ mÆc nhiªn lµm cho khi thiÕt kÕ form nhanh h¬n. Cã thÓ ®Þnh nghÜa mét kho¸ th-êng trªn cïng mét trang vµ trªn cïng mét hµng víi field. Trang table cho b¹n truy xuÊt trùc tiÕp vµo validation rule, trigger vµ statistic cÊp b¶ng. Líp vµ thuéc tÝnh cña th- viÖn mÆc ®Þnh kiÓu ®iÒu khiÓn cña mét field: khi thªm mét field vµo form, b¹n t¹o mét ®iÒu khiÓn mµ b¹n muèn chØ b»ng mét buíc dÔ dµng. H¬n n÷a, thuéc tÝnh input mark vµ format gióp b¹n ®Þnh kiÓu hiÖn diÖn cña d÷ liÖu. Connection designer lµm viÖc víi tr×nh qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu ODBC t¹o nh÷ng kÕt nèi dÔ dµng h¬n cho viÖc t¹o lËp. Nhµ thiÕt kÕ còng cung cÊp thªm nh÷ng thuéc tÝnh cho sù kÕt nèi.  N©ng cao tÝnh n¨ng query vµ view designer. Cã thÓ t¹o outer joint, chØ ®Þnh tªn gäi cho c¸c cét hoÆc chän mét sè record tho¶ m·n ®iÒu kiÖn nµo ®ã.. b»ng query vµ view designer. Dïng view designer cho phÐp x¸c ®Þnh nh÷ng thuéc tÝnh gièmg nhau trªn field h÷u cña b¶ng.  Gia t¨ng nh÷ng tÝnh n¨ng cho form vµ sù dÔ dµng trong thiÕt kÕ. Theo nh÷ng n©ng cÊp tõ ®iÓn dù tr÷ d÷ liÖu trî gióp trong thiÕt kÕ form, sö dông form designer sÏ dÔ dµnh vµ tiªn lîi h¬n. Form designer hç trî c«ng cô single document interface(SDI) vµ Multiple document interface(MDI) cho b¹n lµm nh÷ng g× m×nh muèn trªn øng dông. Sö dông SDI, t¹o ®-îc nh÷ng cöa sæ øng dông bªn trong cöa sæ desktop cña window. Shortcut Menu designer gióp t¹o nh÷ng shortcut sö dông trong hµnh vi Right click. Form vµ nh÷ng ®iÒu khiÓn cã thªm nh÷ng thuéc tÝnh nµy vµ ph-¬ng thøc míi cho viÖc ®iÒu chØnh tõng phÇn cña form. Trong cöa sæ properties, b¹n cã thÓ chän mét nhãm c¸c ®iÒu khiÓn, thÊy nh÷ng thuéc tÝnh chung, chung ®æi chóng. NÕu cÇn sö dông mét khaáng réng ®Ó quan s¸t hay chØnh söa nh÷ng thuéc tÝnh nµy, b¹n dïng properties zoom. C«ng cô alignment canh nh÷ng ®èi t-îng theo hµng hay theo cét, di chuyÓn chç nµy, chç kia rÊt dÔ dµng. Mét yªu cÇu chung cña nh÷ng nhµ ph¸t triÓn hÖ thèng lµ cã thÓ sö dông phÝm trong cöa sæ properties vµ cho phÐp di chuyÓn tõ ®èi t-îng nµy sang ®èi t-îng kh¸c b»ng c¸ch nhÊn nh÷ng tæ hîp phÝm CTRL kÕt hîp víi c¸c phÝm: PAGEUP, PAGEDOWN, HOME, END. 12 NÕu muèn thay ®æi nh÷ng g× trong khi thi hµnh, nót design trªn toolbar cho b¹n truy xuÊt trë l¹i thiÕt kÕ mµn h×nh nhanh. C«ng cô so¹n th¶o viÕt code dÔ dµng h¬n khi ®Þnh d¹ng c¸c ch-¬ng tr×nh, thay ®æi mµu s¾c, n©ng cao chøc n¨ng t×m vµ thay thÕ. Cung cÊp kh¶ n¨ng truy xuÊt b»ng shortcut hay c¸c phÝm t¾t nh- bÊm mouse ph¶i ®Ó bËt nh÷ng hµnh vi cho bÊt k× ®èi t-îng nµo. Trong ch-¬ng nµy gåm cã: *B¾t ®Çu Visual Foxpro *Giíi thiÖu vÒ Project manager *Giíi thiÖu c¸c kiÓu thiÕt kÕ Visual Foxpro *ThiÕt kÕ c¸c kiÓu c¬ së d÷ liÖu 1. B¾t ®Çu Visual Foxpro Double-click vµo biÓu t-îng Microsoft Visual Foxpro: Khi khëi ®éng Visual Foxpro, Project Manager t¹o mét Project míi vµ trèng, v× thÕ b¹n cã thÓ thªm nh÷ng môc hiÖn cã hoÆc t¹o nh÷ng môc míi vµo Project nµy. Sö dông Project manager, b¹n cã thÓ lµm quen víi visual foxpro mét c¸ch nhanh chãng. Project manager cung cÊp mét ph-¬ng ph¸p ®¬n gi¶n, dÔ thÊy ®Ó tæ chøc vµ lµm viÖc víi c¸c Table, Form, Database, Report, Query vµ c¸c file kh¸c khi b¹n ®ang s¾p xÕp c¸c b¶ng vµ c¬ së d÷ kiÖu hay ®ang t¹o mét øng dông. 2. Giíi thiÖu vÒ project Manager Project Manager gióp tæ chøc d÷ liÖu, lËp query hay thiÕt kÕ c¸c øng dông hoµn h¶o. ChØ b»ng mét vµi thao t¸c chuét, b¹n cã thÓ gi÷ l¹i duy tr× c¸c b¶ng, c¸c query vµ c¸c tæ chøc c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c form, report, label, code, bitmap vµ c¸c file kh¸c. Giao diÖn cña Project Manager gièng nh- giao diÖn cña windows exployer. C¸c ®-êng kÎ cho thÊy mét hÖ thèng cã ®¼ng cÊp gi÷a c¸c item trong Project Manager. B¹n cã thÓ më ra hay thu l¹i c¸c chi tiÕt ®Ó thÊy c¸c cÊp tæ chøc. 3. Lµm viÖc víi b¶ng d÷ liÖu B¶ng d÷ liÖu l-u tr÷ cña b¹n theo dßng, cét gièng nh- b¶ng tÝnh. Mçi dßng t-îng tr-ng cho mét record, mçi cét t-îng tr-ng cho field cña record ®ã. Cã thÓ thiÕt kÕ hai lo¹i b¶ng d÷ liÖu trong Visual Foxpro :  Database table: b¶ng d÷ kh«ng tuú thuécvµo bÊt cø c¬ së d÷ liÖu nµo.  Free table: b¶ng d÷ liÖu ®èng vai trß thµnh phÇn trong c¬ së d÷ liÖu ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu bao gåm t¹o c¸c c¬ së d÷ liÖu (Table), x¸c ®Þnh c¸c Field cÇn thiÕt cã trong b¶ng d÷ liÖu, c¸c mèi quan hÖ cÇn cã trong øng dông. Trong khi thiÕt kÕ c¸c b¶ng d÷ liÖu b¹n ph¶i lµm mét sè c«ng viÖc chi tiÕt nh-: chän d÷ liÖu, t¹o tiªu ®Ò diÔn gi¶i, x¸c ®Þnh c¸c gi¸ trÞ mÆc nhiªn cho tõng tr-êng, còng nh- chän kho¸, t¹o bÉy lçi (Trigger) vµ t¹o chØ môc 13 cho b¶ng d÷ liÖu. §¨c biÖt ph¶i thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c b¶ng d÷ liÖu víi nhau. 3.1-T¹o b¶ng d÷ liÖu Trong Visual Foxpro, mét b¶ng d÷ liÖu cã thÓ tån t¹i ë mét trong hai tr¹ng th¸i n»m trong mét c¬ së d÷ liÖu nµo ®ã hoÆc lµ mét b¶ng d÷ liÖu tù do. ViÖc mét b¶ng kh«ng n»m trong mét c¬ së d÷ liÖu nµo ®ã sÏ cã lîi ®iÓm so víi b¶ng d÷ liÖu tù do, nh÷ng lîi ®iÓm bao gåm:  Cã thÓ t¹o Field tªn dµi.  Cã thÓ t¹o nh÷ng tiªu ®Ó vµ nh÷ng lêi chó gi¶i cho tõng field.  Cã thÓ t¹o gi¸ trÞ mÆc nhiªn, mÉu nhËp d÷ liÖu cho tõng tr-êng.  Cã thÓ t¹o nh÷ng quy t¾c ë møc tr-êng vµ record  Cã thÓ t¹o kho¸ chÝnh còng nh- mèi liªn kÕt toµn vÑn gi÷a c¸c b¶ng d÷ liÖu.  Nh÷ng thñ tôc kiÓm tra viÖc chÌn , cËp nhËt hoÆc xo¸ trong b¶ng d÷ liÖu. 3.1.1 T¹o b¶ng B¹n cã thÓ t¹o b¶ng d÷ liÖu b»ng hai c¸ch :  C¸ch 1: trong Project Manager chon môc Database/Table, råi chän nót New.  C¸ch 2: sö dông c©u lÖnh Create Table Có Ph¸p :CREATE TABLE [<®é dµi>] [Null | not Null ] Primary Key [Tªn Tr-êng] Tag [Tªn tag] 3.1.2-Tªn Field Khi thiÕt lËp cac Field trong b¶ng ta ph¶i x¸c ®Þnh tªn Field, kiÓu d÷ liÖu, ®é dµi. Ngoµi ra cßn ph¶i x¸c ®Þnh Field ®ã cho phÐp gi¸ trÞ Null, cã gi¸ trÞ Default, cÇn cã quy t¾c kiÓm tra d÷ liÖu hay kh«ng. Trong Visual Foxpro mçi b¶ng cho phÐp tèi ®a 255 Field. §èi víi b¶ng d÷ liÖu tù do, tªn Field dµi tèi ®a 10 kÝ tù. §èi víi b¶ng n»m trong c¬ së d÷ liªu th× tªn tr-êng cho phÐp dµi tèi ®a 128 kÝ tù. §Æt tªn field trong b¶ng d÷ liÖu cã thÓ thùc hiÖn theo hai c¸ch sau :  Trong c«ng cô Table Designer, gâ tªn Field vµo hép Name  HoÆc dïng lÖnh Create Table hoÆc Alter Table 3.1.3- Chän lo¹i d÷ liÖu Trong khi t¹o Field trong b¶ng d÷ liÖu, ta ph¶i chän kiÓu d÷ liÖu cho tõng Filed ®ã. §Ó chän ®-îc lo¹i d÷ liÖu phï hîp víi tõng Field ph¶i xem xÐt c¸c tr-êng hîp sau :  C¸c gi¸ trÞ l-u tr÷ thuéc lo¹i d÷ liÖu nµo.  C¸c gi¸ trÞ l-u tr÷ trong tr-êng cÇn chiÒu dµi tèi ®a bao nhiªu 14  C¸c phÐp to¸n nµo cã thÓ sö dông trªn vïng d÷ liÖu nµy  Visual Foxpro cã thÓ t¹o chØ môc hay s¾p xÕp c¸c gi¸ trÞ trong field nµy kh«ng. §Ó chän d÷ liÖu cho tõng Field, trong Table Designe, kÝch vµo hép cã mòi tªn chØ xuèng trong hép tho¹i Type. Ngoµi ra ta cßn cã thÓ x¸c ®Þnh kiÓu d÷ liÖu trong c©u lÖnh Create. 3.1.4- Gi¸ trÞ Null Khi mét tr-êng cã thÓ chøa gi¸ trÞ Null, nghÜa lµ gi¸ trÞ ë Field nµy cã lóc cã, cã lóc kh«ng. §Ó x¸c ®Þnh ®©y lµ Field cã gi¸ trÞ Null, trong Table Designer, kÝch vµo cét Null ë Field ®ã. ViÖc hiÖn diÖn gi¸ trÞ Null sÏ g©y ra mét t¸c ®éng lín trong b¶ng c¬ së d÷ liÖu. 3.1.5-.DiÔn gi¶i cho Field Sau khi x¸c ®Þnh ®-îc c¸c môc c¬ b¶n cña Field nh- tªn, kiÓu d÷ liÖu, ®é dµi...ta cã thÓ thªm phÇn diÔn gi¶i cho râ rµng h¬n vµ thuËn l-äi h¬n cho viÖc cËp nhËt vµ b¶o tr× sau nµy. 3.1.6-Tªn b¶ng d÷ liÖu NÕu dïng c©u lÖnh Create Table hay c«ng cô Database Designer, th× ph¶i x¸c ®Þnh trong c©u lÖnh Visual foxpro sÏ t¹o mét b¶ng míi vµ l-u trªn ®Üa. Tªn b¶ng bao gån c¸c kÝ tù , kÝ sè, dÊu g¹ch d-íi nh-ng ph¶i b¾t ®Çu b»ng mét ký tù hay dÊu g¹ch d-íi. NÕu b¶ng n»m trong mét c¬ së d÷ liÖu th× ph¶i x¸c ®Þnh tªn b¶ng dµi. Tªn b¶ng dµi cho phÐp tèi ®a 128 ký tù, tªn b¶ng xuÊt hiÖn trong c«ng cô Project Designer, Database Designer, View Disgner còng nh- xuÊt hiÖn trªn thanh tiªu ®Ò cña cöa sæ Browse. Ghi chó : tªn b¶ng kh«ng ph¶i lµ tªn File Trang Field gåm c¸c môc :  Names: lµ vïng ®Æt tªn c¸c field trong c¬ së d÷ liÖu.  Type: chän kiÓu d÷ liÖu cho tõng tr-êng.  Width: chiÒu dµi cña tõng tr-êng.  Decimal : Sè sè lÎ (nÕu tr-êng cã kiÓu dõ liÖu sè)  Index: Field nµy cã t¹o chØ môc hay kh«ng(chän b»ng c¸ch ®¸nh dÊu X vµo môc nµy.)  Null: vïng nµy cho phÐp gi¸ trÞ Null hay kh«ng, nÕu cã th× ®¸nh dÊu X vµo môc nµy. 4. C¸c quy t¾c kiÓm tra d÷ liÖu Qu¸ tr×nh kiÓm tra xem d÷ liÖu nhËp cã phï hîp víi kiÓu d÷ liÖu ®iÒu kiÖn hay giíi h¹n nµo ®ã ë møc Field hay ë møc Record ®-îc gäi chung lµ ‚quy t¾c kiÓm tra d÷ liÖu cã hiÖu lùc‛. C¸c quy t¾c kiÓm tra nµy chØ tån t¹i 15 trong b¶ng d÷ liÖu. Cã 3 lo¹i quy t¾c kiÓm tra :quy t¾c kiÓm tra ë møc tr-êng, quy t¾c kiÓm tra ë møc record, quy t¾c kiÓm tra ë møc b¶ng. KÕt qu¶ mµ b¹n nhËp vµo sÏ ®-îc kiÓm tra b»ng biÓu thøc mµ b¹n ®Þnh nghÜa. NÕu gi¸ trÞ nhËp vµo kh«ng ®óng quy t¾c kiÓm tra th× gi¸ trÞ ®ã sÏ bÞ lo¹i bá. 4.1- Quy t¾c kiÓm tra d÷ liÖu nhËp vµo trong tr-ßng, cã thÓ kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña d÷ liÖu th«ng qua quy t¾c kiÓm tra d÷ liÖu ®-îc cµi ®Æt ë møc Field.  Trong Table Designer, gâ quy t¾c kiÓm tra trong hép Field Validation.  HoÆc dïng lÖnh Check trong c©u lÖnh Create Table.  HoÆc dïng mÖnh ®Ò Set trong c©u lÖnh Alter Table §Ó t¹o quy t¾c kiÓm tra ë møc Field ta thùc hiÖn ë c¸c b-íc sau : 1. Më b¶ng d÷ liÖu trong Table Designer. 2. Chän Field cÇn thiÕt lËp quy t¾c. 3. Chän nót bªn c¹nh hép Rule. 4. Trong hép tho¹i Expresstion Builder, thiÕt lËp c¸c quy t¼c råi chän OK. 5. Trong hép Message, gâ néi dung c©nf th«ng b¸o khi quy t¾c nµy sai. 6. Chän nót Ok 4.2- Quy t¾c kiÓm tra d÷ liÖu ë møc Record dïng ®Ó kiÓm tra d÷ liÖu khi ng-êi dïng ®-a d÷ liÖu vµo. Quy t¾c kiÓm tra nµy kh¸c víi kiÓm tra ë møc Field ë chç: khi ta muèn kiÓm tra d÷ lØÖu cña mét Field nh-ng nã phô thuéc vµo mét hay nhiÒu gi¸ trÞ kh¸c cña tr-êng kh¸c §Ó t¹o quy t¾c kiÓm tra d÷liÖu ë møc Record vµ c©u th«ng b¸o lçi thùc hiÖn nh- sau: 1. Trong c«ng cô Table Designer, gâ quy t¾c kiÓm tra vµ c©u th«ng b¸o lçi vµo phÇn Rule vµ Message. 2. HoÆc dïng mÖnh ®Ò Check trong c©u lÖnh Create Table, hay Alter Table. 4.3 Quy t¾c kiÓm tra ë møc b¶ng. Khi muèn hai hay nhiÒu tr-êng ®-îc Field sÏ ®-îc so s¸nh, kiÓm tra...tr-íc khi record ®ã ®-îc ®-a vµo b¶ng d÷ liÖu, b¹n cã thÓ thiÕt lËp quy t¾c cho b¶ng. C¸ch thùc hiÖn nh- sau: 1. Chän b¶ng d÷ liÖu cÇn thùc hiÖn råi chän nót Modify. 2. Trong Table Designer, chän trang Table. 3. Trong hép Rule, gâ biÓu thøc cÇn kiÓm tra. 4. Trong hép tho¹i Message box, gâ th«ng b¸o mµ b¹n muèn xuÊt hiÖn khi quy t¾c kiÓm tra sai. 5. Chän nót Ok. 6. Trong Table Designer, chän nót Ok. 4.4- C¸c c©u lÖnh liªn quan ®Õn t¹o vµ chØnh söa b¶ng d÷ liÖu. 16  LÖnh Create Table. Chøc n¨ng: t¹o b¶ng d÷ liÖu Có Ph¸p :CREATE TABLE [<®é dµi>] [Null | not Null ] Primary Key [Tªn Tr-êng] Tag [Tªn tag]  LÖnh Alter Table Chøc n¨ng : dïng ®Ó thay ®æi cÊu tróc cña b¶ng d÷ liÖu ®· ®-îc t¹o lËp. Có Ph¸p : ALTER TABLE Tablename1 ALTER [colume] Fieldname2 [Null | Not Null ] [ SET DEFAULT Expression2] [SET CHECK expression2 [error massage text2]] [DROP DEFAULT] [DROP CHECK] [NOVALIDATE] 5. Lµm viÖc víi Record 5.1- X¸c ®Þnh th- môc lµm viÖc Th«ng th-êng khi khëi ®éng Visual Foxpro, th- môc lµm viÖc lµ ...\Vfp98. nÕu d÷ liÖu cña b¹n l-u tr÷ ë th- môc kh¸c khi lµm viÖc sÏ g©y bÊt tiÖn. §Ó kh¾c phôc ®iÒu nµy ta sö dông lÖnh SET DEFAULT TO  Chøc n¨ng: thiÕt lËp th- môc vµ æ ®Üa mÆc nhiªn Có ph¸p : SET DEFAULT TO [PATH] 5.2 - HiÖn néi dung cña b¶ng. C¸ch nhanh nhÊt ®Ó hiÖn néi dung cña b¶ng d÷ liÖu lµ hiÖn néi dung cña chóng trong cöa sæ Browse. Cöa sæ Browse hiÖn néi dung cña c¸c dßng c¸c cét, b¹n cã thÓ sö dông thanh cuèn ®Ó xem. C¸ch thùc hiÖn: 1. Tõ Menu File, chän Open råi chän b¶ng d÷ liÖu cÇn xem. 2. Tõ Menu View chän th- môc Browse B¹n còng cã thÓ chän b¶ng d÷ liÖu trong Project Manager råi chän nót Browse. 5.3 - Di chuyÓn trong b¶ng d÷ liÖu. Dïng thanh cuèn ®Ó di chuyÓn b¶ng d÷ liÖu vµ thÓ hiÖn th«ng tin tõ c¸c Field kh¸c, b¹n còng cã thÓ sö dông c¸c phÝm mòi tªn vµ phÝm Tab ®Ó di chuyÓn. Ngoµi ra còng cã thÓ sö dông Menu lÖnh ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc nµy. 1. Trong Menu Table, chän môc Go To Record. 2. Trong b-íc tiÕp theo, chän mét trong c¸c c«ng cô Top, Bottom, Next, Previous hoÆc Record. 3. Nªó chän môc Record, b¹n ph¶i gâ vµo sè Record cÇn xem råi chän Goto. 17 5.4 -Thªm mét Record míi vµo b¶ng d÷ liÖu  C¸ch1: b¹n cã thÓ thªm mét b¶n ghi míi vµo b¶ng d-c liÖu nhanh nhÊt b»ng c¸ch ®Æt cöa sæ Browse hay Edit ë chÕ ®é Append.  C¸ch2: Sö dông lÖnh Insert cña SQL, lÖnh nµy dïng ®Ó nhËp d÷ liÖu tõ mét m¶ng hay c¸c biÕn vµo trong b¶ng d÷ liÖu.  C¸ch3: sö dông lÖnh Append Blank kÕt hîp víi lÖnh Replace Có Ph¸p: APPEND BLANK Chøc n¨ng: Thªm mét Record tr¾ng vµo cuèi b¶ng d÷ liÖu hiÖn hµnh. sau khi thùc hiÖn lÖnh nµy, muèn nhËp d÷ liÖu vµo b¹n ph¶i dïng lÖnh Replace hay Gather.  Thªm d÷ liÖu tõ b¶ng kh¸c B¹n cã thÓ thªm d÷ liÖu vµo mét b¶ng kh¸c b»ng c¸ch sö dông lÖnh APPEND FROM. Có ph¸p: APPEND FROM FieldName1? [FIELD fieldList] [FOR lExpresion] 5.6-Xo¸ Record B¹n cã thÓ xo¸ record b»ng c¸ch ®¸nh dÊu xo¸ chóng ra khái b¶ng d÷ liÖu. Khi c¸c Record bÞ ®¸nh dÊu xo¸, b¹n cã thÓ kh«i phôc l¹i ®-îc, cßn khi ®· xo¸ khái b¶ng d÷ liÖu th× kh«ng xo¸ l¹i ®-îc. 5.7-Kh«i phôc l¹i c¸c Record ®· bÞ ®¸nh dÊu xo¸ B¹n cã thÓ kh«i phôc l¹i c¸c Record bÞ ®¸nh dÊu xo¸ b»ng c¸c c¸ch sau ®©y: - Lµm l¹i thao t¸c nh- ®¸nh dÊu xo¸ cho nh÷ng Record nµo muèn kh«i phôc - Trong Menu Table, chän Recall Records. - Dïng lÖnh Recall ë cöa sæ lÖnh. 5.8-Xo¸ c¸c Record ®· ®¸nh dÊu xo¸ ra khái b¶ng d÷ liÖu Sau khi ®¸nh dÊu xo¸ c¸c Record, b¹n cã thÓ xo¸ chóng ra khái b¶ng d÷ liÖu b»ng c¸c c¸ch sau: - Trong cöa sæ Browse, chän th- môc Browse Delete Record trong menu Table. - Dïng lÖnh PACK khi sö dông lÖnh nµy b¶ng d÷ liÖu ph¶i ®-îc më ë chÕ ®é ®éc lËp. 5.9-Xo¸ tÊt c¶ c¸c Record trong b¶ng d- liÖu B¹n cã thÎ xo¸ tÊt c¸c Record trong b¶ng d÷ liÖu mµ kh«ng cÇn ®¸nh dÊu xo¸ tr-íc b»ng lÖnh ZAP. Khi ®ã tÊt c¶ c¸c b¶n ghi kh«ng thÓ kh«i phôc l¹i ®-îc. 6-S¾p xÕp d÷ liÖu sö dông Index Mét khi ta t¹o ®-îc b¶ng d÷ liÖu, ta cã thÓ s¾p xÕp d÷ liÖu b»ng c¸ch sö dông Index ®Ó t¨ng tèc ®é trÝch xuÊt d÷ liÖu. 18 B¹n cã thÓ sö dông Index ®Ó lµm t¨ng ®é t×m kiÕm d÷ liÖu còng nh- kÕt xuÊt in Ên. Index rÊt quan träng trong viÖc t¹o mèi quan hÖ gi÷a c¸c b¶ng c¬ së d÷ liÖu. Index trong Visual Foxpro gièng nh- b¶ng môc lôc cña cuèn s¸ch. Mçi môc lôc cuèn s¸ch n»m trªn mét trang nµo ®ã ®-îc x¸c ®Þnh qua sè trang, còng nh- mét Record n»m trªn mét b¶ng d÷ liÖu ®Òu cã mét chØ sè riªng biÖt n»m trong file Index. Khi muèn truy xuÊt ®Õn mét Record nµo ®ã, Visual Foxpro sÏ dùa vµo chØ sè nµy ®Ó ®Õn Record ®ã. 6.1-T¹o Index Mét khi cã b¶ng d÷ liÖu, b¹n cã thÓ t¹o mét Index trªn Field hay mét biÓu thøc. §Ó dïng Index cã hiÖu qña, t¹o Index trªn nh÷ng Field th-êng hay dïng ®Ó ®äc d÷ liÖu trong b¶ng, trong Query hay trong Report. NÕu t¹o Index trªn nh÷ng Field kh«ng sö dông th-êng xuyªn vÝ dô nhField ®Þa chØ th× nã sÏ lµm chËm qu¸ tr×nh xö lý. Ngoµi ra cßn cã thÓ t¹o Index trªn nhiÒu Field b»ng c¸ch kÕt hîp chóng l¹i trong mét biÓu thøc. 1. Trong Project Manager, chän b¶ng d÷ liÖu muèn t¹o Index råi chän nót Modify. 2. Trong c«ng cô Table Designer, chän trang Index mµn h×nh sau sÏ xuÊt hiÖn. 3. Trong hép tho¹i Name, gâ tªn Tag b¹n cÇn t¹o. 4. Trong hép Type chän laäi Index. B¹n cã thÓ chänh mét trong 4 lo¹i: + Primary + Candidate + Regular Index + Unique 5. Trong hép Expression gâ tªn Field b¹n cÇn Index hoÆc nhÊn nót bªn c¹nh ®Ó x©y dùng mét biÓu thøc Index. 6. Hép Filter dïng ®Ó läc c¸c Record th¶o m·n mét ®iÒu kiÖn nµo ®ã tr-íc khi tiÕn hµnh Index. 7. Chän nót Ok. 6.2- Truy xuÊt d÷ liÖu víi Index Sau khi ®· t¹o index cho c¸c tr-êng kh¸c nhau trong b¶ng d÷ liÖu, cã thÓ truy xuÊt d÷ liÖu hay hiÖn d÷ liÖu trong b¶ng theo nhiÒu ®ang s¾p xÕp kh¸c nhau. Sö dông mét trong 2 c¸ch sau ®Ó thay ®æi d¹ng Index. Dïng menu lÖnh: 1. Trong Project Manager, chän b¶ng d÷ liÖu ®· t¹o index. 2. Chän nót browse 3. Trong menu Table, chän môc Properties. 4. Trong hép Index chän lo¹i Index cÇn dïng. 5. Chän Ok. 19 7. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c b¶ng d÷ liÖu Database Deigsner dÔ dµng t¹o mèi quan hÖ gi÷a c¸c b¶ng d÷ liÖu b»ng c¸ch nèi c¸c chØ môc l¹i víi nhau. Quan hÖ ®-îc t¹o trong Database Deigsner ®-îc gäi lµ Persistent Relationship. Mçi lÇn sö dông c¸c b¶ng trong c«ng cô query hay View Designer hoÆc trong Data Environment khi t¹o Form th× c¸c mèi quan hÖ nµy sÏ xuÊt hiÖn. 8. Forms B¹n cã thÓ dïng Form cung cÊp cho ng-êi dïng giao diÖn ®Ó hiÖn vµ nhËp th«ng tin vµo c¬ së d÷ liÖu, Form cßn cung cÊp mét tËp hîp c¸c ®èi t-îng ®Ó ®¸p øng l¹i nh÷ng thao t¸c cña ng-êi dïng trªn Form gióp hä cã thÓ hoµn thµnh c«ng viÖc dÔ dµng. 8.1- T¹o Form míi b»ng form Designer Trong môc Project Designer chän môc form trong document råi chän nót new. HoÆc trong menu file chän môc New, chän form råi chän nót New file. HoÆc gâ lÖnh Create Form trong cöa sæ lÖnh. 8.2- C¸c ®èi t-îng (Control)  Textbox lµ « v¨n b¶n dïng ®Ó nhËp gi¸ trÞ d¹ng v¨n b¶n  Label th-êng dïng ®Ó thÓ hiÖn c¸c h-íng dÉn trªn form  Command button ®©y lµ mét ®èi t-îng dïng ®Ó thùc hiÖn mét t¸c vô nµo ®ã khi ng-êi dïng kÝch chuét vµo hoÆc Ên phÝm Enter.  Command button group qu¶n lý mét tËp hîp c¸c Command button.  Listbox lµ danh s¸ch hiÖn s½n c¸c gi¸i trÞ mµ ng-êi dïng cã thÓ chän  Combobox lµ ®èi t-îng cã thÓ chøa nhiÒu mét danh s¸ch ®Ó chän.  Check box lµ « cho phÐp chän cã thÓ chän ®ång thêi nhiÒu «.  Option button chØ cho phÐp chän 1 trong c¸c tr-êng hîp  Grid ®©y lµ b¶ng l-íi  Active X(OLE) lµ mét ®èi t-îng dïng ®Ó nhóng, kÕt hîp víi c¸c ®èi t-îng kh¸c. 8.3- C¸c thuéc tÝnh cña c¸c control Mçi lo¹i control trªn Form ®Òu cã c¸c thuéc t×nh ®i kÌm c¸c thuéc tÝnh nµy m« t¶ ®Çy ®ñ c¸c thuéc tÝnh ®i kÌm. Trong cöa sæ properties ngoµi thuéc tÝnh cña control nã cßn thÓ hiÖn c¸c ph-¬ng thøc cña ®èi t-îng ®ã. Mçi mét control cã nhiÒu thuéc tÝnh trong ®ã cã c¸c thuéc tÝnh s½n cã ng-êi dïng kh«ng thÓ ph¸t triÓn, cã nh÷ng thuéc tÝnh ng-êi dïng cã thÓ ph¸t triÓn theo ý cña m×nh. Sù ph¸t triÓn cã thÓ ®-îc thùc hiÖn khi thiÕt kÕ form hoÆc ®-îc thùc hiÖn khi ch¹y ch-¬ng tr×nh. Mçi lo¹i ®èi t-îng ®Òu cã nh÷ng thuéc tÝnh kh¸c nhau, chó ý thuéc tÝnh h×nh thøc nh- Font, Fontsize, name, caption, height, width. 8.3- C¸c Method 20
- Xem thêm -