Tài liệu Phương pháp kiểm kê thường xuyên trong kế toán

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Thứ nhất: PP kiểm kê định kỳ tức là không theo dõi số lựơng xuất trên báo cáo kế toán mà cuối kỳ mới tổng hợp lại để kết chuyển dựa trên công thức sau: [XUẤT TRONG KỲ = ĐẦU KỲ + NHẬP TRONG KỲ - TỒN CUỐI KỲ] Tồn cuối kỳ được xác định dựa trên kiểm kê; đây là công tác quan trọng nhất trong phương pháp kiểm kê định kỳ. Vì phải có số liệu chính xác thì mới tính được giá thành hay chốt số liệu hàng tồn kho trên báo cáo tài chính. Thứ hai: Về hạch toán cũng khác với pp kê khai thường xuyên. 1) Đầu kỳ chuyển toàn bộ số dư đầu kỳ của hàng tồn kho: Nợ 611 (151, 152, 153) Nợ 631 (154) Nợ 632 (155,157) Có 151, 152, 153, 154, 155, 157 2) Nhập trong kỳ. Nợ 611 Nợ 133 Có 111, 112, 331 3) Sau khi kiểm kê và tính giá thành thì sẽ có bút toán sau: Nợ 151, 152, 153 (số dư cuối kỳ) Có 611 Nợ 154 Có 631 Nợ 155, 157 Có 632 4) Các chi phí sản xuất chi trong kỳ sẽ đựơc hạch toán như sau: Nợ 621, 622, 627 Nợ 133 Có 111, 112, 331, 334 5) Cuối kỳ sẽ tập hợp xác định sản xuất và giá thành Hàng mua về xuất sản xuất Nợ 631 Có 611 Chi phí tập hợp sản xuất Nợ 631 Có 621, 622, 627 Ghi nhận thành phẩm hòan thành trong kỳ nhập kho thành phẩm Nợ 632 Có 631 Kết chuyển giá vốn hàng đã bán trong kỳ Nợ 911 Có 632 http://tuhocketoan.com/buoi-7-ke-toan-tap-hop-chi-phi-va-tinh-gia-thanh-san-pham/
- Xem thêm -