Tài liệu Phương pháp kế toán nghiệp vụ xuất – nhập khẩu ủy thác tại việt nam

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu C«ng cuéc ®æi míi do §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam khëi xíng vµ l·nh ®¹o ®· t¹o c¬ héi vµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nhiÒu ngµnh kinh tÕ ph¸t triÓn, gãp phÇn t¹o nªn nh÷ng biÕn ®æi s©u s¾c cña nÒn kinh tÕ níc nhµ. Song còng ph¸t sinh nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p, ®Æt ra cho nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cho c¸c ngµnh c¸c cÊp nh÷ng yªu cÇu vµ th¸ch thøc míi, ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc vµ m¹nh mÏ ®Ó thÝch nghi ®Ó ®¸p øng m«i trêng míi, ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh, bÒn v÷ng vµ ®óng ®Þnh híng. Thùc tÕ cho thÊy, c¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i n¨ng ®éng, kinh doanh ph¶i cã l·i, nÕu kh«ng sÏ kh«ng thÓ ®øng v÷ng tríc sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã ,doanh nghiÖp th¬ng m¹i muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× viÖc tæ chøc tèt nghiÖp vô b¸n hµng, nh»m ®¶m b¶o håi vèn bï ®¾p c¸c chi phÝ bá ra vµ x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kÕt qu¶ b¸n hµng, taä ra doanh thu vµ thu nhËp kh¸c lµ vÊn ®Ò quan träng. Theo ®ã em ®· chän C«ng ty TNHH TM Hµ Dung ®Ó thùc tËp. C«ng ty lµ mét trong lµ mét trong rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp ®· tù x©y dùng, kh¼ng ®Þnh m×nh nh bao doanh nghiÖp trÎ, ®Çy triÓn väng kh¸c trªn tÊt c¶ c¸c mÆt kinh doang ë níc ta. §©y chÝnh lµ nh÷ng vÊn ®Ò then chèt trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc, ®ßi hái tÊt c¸ c¸c cÊp ngµnh cho ®Õn nh÷ng sinh viªn ®ang thùc tËp ph¶i quan t©m nghiªn cøu. XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò trªn, qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH Th¬ng M¹i Hµ Dung b¶n th©n em ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o híng dÉn thùc tËp, Ban l·nh ®¹o, phßng tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty cïng víi sù cè g¾ng häc hái cña b¶n th©n. Tuy nhiªn thêi gian thùc tËp vµ kh¶ n¨ng cßn bÞ h¹n chÕ nªn b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp cña em kh«ng thÓ tr¸nh ®îc nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o khoa tµi chÝnh kÕ to¸n trêng §¹i häc th¬ng m¹i Hµ néi, phßng kÕ to¸n C«ng ty gióp ®ì Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ®Õn tÊt c¶ c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o trêng §¹i häc Th¬ng m¹i Hµ Néi, Ban l·nh ®¹o vµ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty TNHH §Çu Th¬ng M¹i Hµ Dung gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nµy. ®Ò c¬ng chuyªn ®Ò thùc tËp 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I: Tæng quan vÒ doang nghiÖp 1.1. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh cña doanh nghiÖp 1.2. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp PhÇn II: T×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n 2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÓ to¸n 2.2. T×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n a)Tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu b) Tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp c) Tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n d) T×nh h×nh tæ chøc hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n PhÇn III : KÕt luËn PhÇn I tæng quan vÒ doang nghiÖp 1.1. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh cña doanh nghiÖp - Kh¸i qu¸t lÞch sö thµnh lËp cña doanh nghiÖp : C«ng ty TNHH TM Hµ Dung lµ mét doang nghiÖp ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 0102007862. Ngµy 03 th¸ng 03 n¨m 2003 Do së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t thµnh phè Hµ Néi, cã trô së chÝnh t¹i sè 62 §êng Trêng Chinh - P. Ph¬ng Mai - Q. §èng §a - Thµnh phè Hµ Néi Tuy míi ®îc thµnh lËp ®îc 04 n¨m bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty cßn rÊt non trÎ nhng c«ng ty ®· tõng bíc kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ , vai trß cña m×nh , ngµy cµng më réng thÞ trêng kinh doanh. Khi míi thµnh lËp ho¹t ®éng kinh doang cña c«ng ty chñ yÕu phôc vô ë Hµ Néi vµ c¸c tØnh l©n cËn nhng tõ 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n¨m 2004 C«ng ty ®· më réng thÞ trêng kinh doanh ®Õn c¸c tØnh miÒn Trung vµ MiÒn Nam. Ngµy ®Çu thµnh lËp vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty 2.000.000.000® , tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty cha cã g× nhiÒu ngoµi 01 bé m¸y tÝnhvµ mét sè thiÕt bÞ v¨n phßng nhng cho tíi thêi ®iÓm th¸ng 04 n¨m 2007 vèn cña c«ng ty ®· lªn ®Õn 11.000.000.000 ®, 04 xe « t« t¶i 5 tÊn vµ 01 xe cÈu ®Ó ho¹t ®éng liªn tôc - Chøc n¨ng nhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty + Chøc n¨ng. Chóng ta ®ang thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN lµ tù s¶n xuÊt kinh doanh cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. Chøc n¨ng chÝnh c«ng ty TNHH TM Hµ Dung C«ng ty TNHH TM Hµ Dung lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh cã chøc n¨ng b¸n bu«n b¸n lÎ ngµnh hµng vËt t ngµnh níc phôc vô nhu cÇu cña thÞ trêng, Ngoµi ra c«ng ty cßn lµm ®¹i lý cho mét sè c«ng ty s¶n xuÊt kh¸c nh C«ng ty èng thÐp Hoµ Ph¸t, C«ng ty nhùa thiÕu niªn TiÒn Phong + NhiÖm vô Víi nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n trªn nhiÖm vô cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh kinh doanh lµ: - TriÓn khai c¸c ®¬n ®Æt hµng ®Ó giao cho kh¸ch hµng - Thùc hiÖn c¸c ph¸p lÖnh vÒ kÕ to¸n thèng kª, qu¶n lý tµi s¶n tµi chÝnh,... - §µo t¹o båi dìng n©ng cao nghiÖp vÞ b¸n hµng. §Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô nãi trªn vµ tæ chøc qu¶n lý h¹ch to¸n theo chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ níc ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã mét c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý kinh tÕ vµ h¹ch to¸n phï hîp nhÊt ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña thÞ trêng vµ ®ßi hái kh¸c trong kinh doanh. - §èi tîng vµ ®Þa bµn kinh doanh cña c«ng ty Do ®Æc thï cña c«ng ty lµ Kinh doanh ngµnh hµng vËt t ngµnh níc ,èng thÐp c¸c lo¹i cïng víi n¨ng lùc ho¹t ®éng cña ®éi ngò c¸n bé, , nªn ®Þa bµn kinh doanh cña c«ng ty kh¸ réng, thÞ trêng kinh doanh ë kh¾p n¬i nh : Hµ Néi, Th¸i Nguyªn, Hng Yªn,B¾c Ninh, ViÖt Tr×, H¶i D¬ng, S¬n La, Lai Ch©u , Hµ Giang , NghÖ An..., - §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Víi ®Æc thï lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh trong lÜnh vùc mua ®i b¸n l¹i ®Ó t¹o ra lîi nhuËn nªn s¶n phÈm cña c«ng ty kinh doanh chñ yÕu lµ nh÷ng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 s¶n phÈm cña ®în vÞ kh¸c s¶n xuÊt ra c«ng ty b¸n hµng thu tiÒn ngay ®Ó quay vßng vèn nhanh 1.2- Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i Hµ Dung - Kh¸i qu¸t m« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty Lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp kinh doanh, quy m«, tr×nh ®é qu¶n lý vµ chøc n¨ng qu¶n lý cña C«ng Ty. C«ng ty ®· x©y dùng m« h×nh qu¶n lý trùc tiÕp, ë mçi cÊp cã mét ngêi quyÕt ®Þnh cao nhÊt ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc, phôc vô cho nhu cÇu kinh doanh vµ c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, x· héi. C«ng ty TNHH TM Hµ Dung gåm ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban , c¸c cöa hµng trùc thuéc. HiÖn nay bé m¸y qu¶n lÝ kinh doanh cña c«ng ty nh sau : Trong C«ng ty Gi¸m ®èc lµ ngêi cã quyÕt ®Þnh cao nhÊt vµ c¸c phßng ban ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh c¸c quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc vµ b¸o c¸o thùc tÕ diÔn ra ë mçi n¬i thuéc quyÒn qu¶n lý cña m×nh. Phßng kinh doanh :lµ ngêi tham mu cho gi¸m ®èc vÒ viÖc kinh doanh nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng mµ kh¶ n¨ng c«ng ty kinh doanh ®¹t ®îc hiÖu qu¶ tõ ®ã më réng thªm thi trêng . - Phßng kÕ to¸n: cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh liªn tôc cã hÖ thèng qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÕ ®é ho¹ch to¸n kinh doanh cña c«ng ty. - Phßng hµnh chÝnh: cã tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o lu tr÷ giÊy tê v¨n b¶n ,trùc tiÕp nhËn hîp ®ång kinh tÕ, ®¬n ®Æt hµng - C¸c cöa hµng trùc thuéc : cã nhiÖm vô trng bµy hµng ho¸ ,b¸o gi¸ cña hµng ho¸ theo hµng ngµy vµ kÝ nhËn hîp ®ång víi kh¸ch hµng. C¸c phßng ban chøc n¨ng ®îc tæ chøc theo yªu cÇu qu¶n lý viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, mçi phßng ban cã mét nhiÖm vô vµ chøc n¨ng kh¸c nhau . 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 M« h×nh bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®îc kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: Ban Gi¸m §èc Phßng hµnh chÝnh Phßng kÕ to¸n Phßng kinh doanh Cöa hµng sè 1 Cöa hµng sè 2 Cöa hµng sè 3 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II T×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n 2.1 T×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp - H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kinh doanh, tÝnh chÊt vµ quy m« ho¹t ®éng kinh doanh, C«ng ty TNHH TM Hµ Dung ®· lùa chän h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung. Mäi c«ng viÖc vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n ®Òu ®îc tËp trung gi¶i quyÕt trªn phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty, c¸c bé phËn trùc thuéc c«ng ty chØ tiÕn hµnh thu thËp ghi chÐp ban ®Çu, kiÓm tra chøng tõ gèc n¬i ph¸t sinh, ®Þnh kú hµng th¸ng göi vÒ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®Ó xö lý vµ tæng hîp. §øng ®Çu lµ kÕ to¸n trëng (Kiªm trëng phßng kÕ to¸n) chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña gi¸m ®èc, cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra c«ng viÖc cña nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n. C¸c kÕ to¸n viªn cã tr¸ch nhiÖm gióp kÕ to¸n trëng thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc mµ mçi ngêi ®¶m nhËn. Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty gåm n¨m ngêi vµ s¬ ®å tæ chøc nh sau: - Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: Sè lîng nh©n viªn kÕ to¸n gåm bèn ngêi vµ tr×nh ®é chuyªn m«n, nhiÖm vô cña mçi nh©n viªn nh sau: + KÕ to¸n trëng: ChØ ®¹o trùc tiÕp bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty, kiÓm tra ®«n ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn h¹ch to¸n cña c¸c kÕ to¸n viªn , ®ång thêi lµ ngêi trî lý kinh tÕ tæng hîp cho Gi¸m ®èc vµ chÞu mäi tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vµ toµn C«ng ty vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña phßng kÕ to¸n tµi chÝnh, gi¸m s¸t t×nh h×nh sö dông tµi chÝnh theo ®óng môc ®Ých. Ngoµi ra cßn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ t×nh h×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ®óng chÕ ®é cña Nhµ níc quy ®Þnh . + KÕ to¸n c«ng nî: Theo dâi toµn bé c¸c kho¶n c«ng nî: ph¶i thu kh¸ch hµng, øng tríc cho ngêi b¸n, t¹m øng, ph¶i thu kh¸c, c«ng nî néi bé c«ng ty, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n, ngêi mua øng tríc tiÒn... lËp b¸o c¸o chi tiÕt theo nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng + KÕ to¸n thanh to¸n: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra chøng tõ thanh to¸n, theo dâi vµ h¹ch to¸n c¸c kho¶n thu chi tiÒn mÆt hµng ngµy, lËp b¸o c¸o chi tiÕt theo nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng. + KÕ to¸n tæng hîp: Ghi chÐp tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh trong ®¬n vÞ theo thø tù thêi gian vµ theo quan hÖ ®èi øng tµi kho¶n vµo sæ nhËt ký chung,kª khai thuÕ hµng th¸ng theo quy ®Þnh , theo dâi doanh thu, tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty . + KÕ to¸n b¸n hµng: Ph¶i tæ chøc ghi chÐp ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chi tiÕt,kÞp thêi vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm, t×nh h×nh thanh to¸n víi ngêi mua, ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c kho¶n thuÕ tiªu thô s¶n phÈm ph¶i nép.KÕ to¸n b¸n cßn ph¶i lËp b¸o c¸o t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh,ph©n phèi lîi nhuËn cña c«ng ty S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕ to¸n trëng KT Tæng hîp KÕ to¸n thanh ---to¸n KÕ to¸n b¸n -------hµng KÕ---to¸n c«ng nî Quan hÖ t¸c nghiÖp. Quan hÖ chØ ®¹o trùc tiÕp - H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông. C«ng ty TNHH TM Hµ Dung ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh kinh tÕ c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®Ó lµm c¬ së ghi sæ tæng hîp. ViÖc ghi sæ tæng hîp bao gåm: ghi theo tr×nh tù thêi gian trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ ghi theo hÖ thèng trªn sæ c¸i cña c¸c tµi kho¶n. C¸c sæ kÕ to¸n ®îc sö dung bao gåm: sæ ®¨ng ký chøng tõ ,sæ c¸i vµ c¸c sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. Tr×nh tù ghi sæ: Hµng ngµy kÕ to¸n lËp c¸c chøng tõ gèc, n¹p d÷ liÖu vµo m¸y trªn sæ chi tiÕt liªn quan ®Ó theo dâi. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®Ó ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ,sau ®ã ®Ó ghi vµo sæ c¸i. Sæ c¸i sau khi ®îc lËp xong ®èi chiÕu víi sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt, sæ quü ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh, kiÓm tra viÖc ®èi chiÕu ghi chÐp sè liÖu vµo sæ s¸ch kÕ to¸n theo sè d ®Çu kú, sè ph¸t sinh Nî(Cã), sè d cuèi kú trong tµi kho¶n. Vµo cuèi quý (N¨m), c¨n cø vµo sæ c¸i tõng tµi kho¶n vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt (®îc lËp tõ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt ) kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Quan hÖ ®èi chiÕu kiÓm tra ph¶i ®¶m b¶o tæng sè ph¸t sinh Nî vµ tæng sè ph¸t sinh Cã cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i b»ng nhau vµ b»ng tæng sè tiÒn ph¸t sinh trªn sæ chøng tõ ®¨ng ký ghi sæ. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Cty TNHH TM Hµ Dung ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ ghi sæ. + Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian + Sæ c¸i tµi kho¶n: 511, 632 + Sæ chi tiÕt b¸n hµng: Sæ nµy ®îc më cho tõng s¶n phÈm, hµng ho¸ ®· b¸n cho kh¸ch hµng thanh to¸n ngay hoÆc chÊp nhËn nî + Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å h¹ch to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Chøng gèc: tõ H§ Sæ quü Sæ thÎ KT chi tiÕtTK 131,156,331,... Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ c¸iTK 131,331,156,... B¶ng tæng hîp chi tiÕtTK131,156 ,331,... B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: : hµng ngµy Ghi Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu sè liÖu - C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n cña doanh nghiÖp : §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh C«ng ty ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp nhá vµ võa theo quyÕt ®Þnh sè 144/2001/ Q§- BTC ngµy 21/12/2001(®· söa ®æi bæ sung). C«ng ty b¾t ®Çu niªn ®é kÕ to¸n tõ ngµy 01/ 01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/ 12 trong n¨m. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho : Gi¸ mua+ chi phÝ vËn chuyÓn + thuÕ VAT, bèc rì + lÖ phÝ cÇu ®êng ( nÕu cã ) XuÊt kho vËt t tÝnh theo gi¸ nhËp, Ph¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ theo quyÕt ®Þnh 206/2003/Q§-BTC ngµy 12 th¸ng 12/2003 . §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong c«ng t¸c nghi chÐp kÕ to¸n lµ ®ång ViÖt Nam . Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT lµ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ 2.2- Thùc tÕ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n 2.2.1. Tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu. - Kh¸i qu¸t hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n ¸p dông t¹i doanh nghiÖp + Danh môc chøng tõ ¸p dông: TT Tªn chøng tõ Sè hiÖu 1 Lao ®éng tiÒn l¬ng - B¶ng chÊm c«ng 01a- L§TL - B¶ng chÊm c«ng lµm thªm giê 01b- L§TL - B¶ng thanh to¸n tiÒn thëng 03- L§TL - B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng 02- L§TL - GiÊy ®i ®êng 04- L§TL - B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH 11- L§TL 2 Hµng tån kho - PhiÕu nhËp kho 01-VT - PhiÕu xuÊt kho 02-VT - B¶ng kª mua hµng 06-VT - B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, CCDC 07-VT 3 TiÒn tÖ - PhiÕu thu 01-TT - PhiÕu chi 02-TT - GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng 03-TT - GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng 04-TT - GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n 05-TT - Biªn lai thu tiÒn - B¶ng kª chi tiÒn 4 Tµi s¶n cè ®Þnh - Biªn b¶n giao nhËn TSC§ 01-TSC§ - Biªn b¶n thanh lý TSC§ 03-TSC§ - Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ 05-TSC§ - Biªn b¶n kiÓm kª TSC§ 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ 5 Chøng tõ ban hµnh theo v¨n b¶n ph¸p luËt - Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng - GiÊy chøng nhËn nghØ èm hëng BHXH - Ho¸ ®¬n b¸n hµng th«ng thêng - ... 06-TSC§ 01/GTKT-3LL 02/GTGT-3LL + Quy ®Þnh chung cña doanh nghiÖp vÒ lËp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ Sau khi c«ng ty ký hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ víi ®¬n vÞ mua hµng, phßng kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm lËp ®¬n gi¸ . C¨n cø vµo c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t sinh t¹i doanh nghiÖp, kÕ to¸n doanh nghiÖp tËp hîp b¸o c¸o sæ vÒ C«ng ty ®Ó h¹ch to¸n. - ¦u ®iÓm : Doanh nghiÖp ®· ¸p dông ®óng c¸c chøng tõ do Bé tµi chÝnh quy ®Þnh, c¸c chøng tõ kÕ to¸n ®îc ghi râ rµng rÔ hiÓu gióp kÕ to¸n h¹ch to¸n ®óng c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t sinh - Nhîc ®iÓm : Do ®Þa bµn kinh doanh réng cho nªn nhiÒu khi chøng tõ ghi tay cha ®óng quy ®Þnh cho nªn khi mang vÒ phßng kÕ to¸n kh«ng ®îc chÊp nhËn 2.2.2- Tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp Theo quyÕt ®Þnh sè 48/2006 Q§- BTC ngµy 14/9/2006 ®èi víi chÕ ®é kÕ to¸n Doanh nghiÖp nhá vµ võa. - Danh môc tµi kho¶n tæng hîp vµ tµi kho¶n chi tiÕt + Tµi kho¶n 111: TiÒn mÆt ( TK 1111- TiÒn viÖt nam ) + Tµi kho¶n 112: TiÒn göi ng©n hµng ( TK 1121-TiÒn viÖt nam) + Tµi kho¶n 131 : Ph¶i thu kh¸ch hµng + Tµi kho¶n 133: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ ( TK 1331: ThuÕ GTGT khÊu trõ hµng ho¸,dv TK 1332 : ThuÕ GTGT khÊu trõ TSC§ + Tµi kho¶n 141: T¹m øng + Tµi kho¶n 153 : C«ng cô dông cô + Tµi kho¶n 156 : Hµng ho¸ (TK 1561: Gi¸ mua hµng ho¸) 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TK 1562: Chi phÝ thu mua hµng ho¸ + Tµi kho¶n 157: Hµng göi ®i b¸n + Tµi kho¶n 159: Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho + Tµi kho¶n 211 : TSC§ ( TK 2111 – TSC§ h÷u h×nh ) (TK 2113 – M¸y mãc thiÕt bÞ) ( TK 2114 – Ph¬ng tiÖn vËn t¶i, chuyÒn dÉn ) + Tµi kho¶n 214 : Hao mßn TSC§ ( TK 2141 : Hao mßn TSC§ HH) + Tµi kho¶n 311 : Vay ng¾n h¹n + Tµi kho¶n 331 : Ph¶i tr¶ ngêi b¸n + Tµi kho¶n 333: ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ níc ( TK 3331 – TGTGT ®Çu ra TK 3338 : C¸c lo¹i thuÕ kh¸c ) + Tµi kho¶n 334 : Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng + Tµi kho¶n 338 : Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c ( TK 3383 : BHXH TK 3384 : BHYT TK 3388 : Ph¶I tr¶ ph¶i nép kh¸c + Tµi kho¶n 411: Nguån vèn kinh doanh + Tµi kho¶n 412 : Lîi nhuËn tÝch luü + Tµi kho¶n 415: C¸c quü cña doanh nghiÖp + Tµi kho¶n 511 ; Doanh thu ( TK 5111: Doanh thu b¸n hµng ho¸) + Tµi kho¶n 632 : Gi¸ vèn hnµg b¸n + Tµi kho¶n 635: Chi phÝ tµi chÝnh + Tµi kho¶n 642 : chi phÝ qu¶n lý ( TK 6421 : Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý TK 6422: Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý TK 6423 :Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng TK 6424 : Chi phÝ khÊu hao TSC§ TK6425 : ThuÕ, phÝ, lÖ phÝ TK 6427 : Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK 6428 : Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c + Tµi kho¶n 711: Thu nhËp kh¸c + Tµi kho¶n 811 : Chi phÝ kh¸c + Tµi kho¶n 911 : X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh + Tµi kho¶n 002 :VËt t hµng ho¸ nhËn g÷i hé , nhËn gia c«ng + Tµi kho¶n 003 :Hµng ho¸ nhËn b¸n hé , nhËn ký göi 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Tµi kho¶n 009 : Nguån vèn khÊu hao - VËn dông hÖ thèng tµi kho¶n h¹ch to¸n mét sè nghiÖp vô chñ yÕu : NghiÖp vô mua hµng , b¸n hµng,chi phÝ kinh doanh vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh + Hµng mua nhËn kho trong th¸ng Nî TK 156(1) : Gi¸ mua cha cã thuÕ GTGT Nî TK 133(1) : ThuÕ GTGT Cã TK 111, 112,311, 141 , 331 ... : Gi¸ thanh to¸n + Hµng b¸n t¹i kho Nî TK 111, 112 ,131 : Gi¸ thanh to¸n Cã TK 511 : Gi¸ cha cã thuÕ GTGT Cã TK 333(11): ThuÕ GTGT KÕt chuyÓn sè lîng hµng b¸n Nî TK 632 Cã TK 156(1) Gi¸ xuÊt kho hµng h¸o + XuÊt kho nguyªn vËt liÖu hµng ho¸ sö dông trong qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp Nî TK 641(2) : Chi phÝ b¸n hµng Nî TK 642(2) : Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK 152 : Nguyªn liÖu , vËt liÖu + Cuèi kú Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®îc kÕt chuyÓn: Nî TK 911 :X¸c ®Þnh kÕt qu¶ Cã TK 641:Chi phÝ b¸n hµng Cã TK 642 : Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp - ¦u nhîc ®iÓm vÒ tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n u ®iÓm : C«ng ty ®· sö dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n râ rµng, ®óng quy ®Þnh. ViÖc cung cÊp th«ng tin, sè liÖu mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c gióp ban Gi¸m ®èc n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty, ®Ó ®iÒu hµnh KD cã hiÖu qu¶. Sæ s¸ch dïng trong mçi phÇn hµnh kÕ to¸n t¬ng ®èi gän nhÑ, râ rµng, Ýt trïng l¾p, ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n nhiÖt t×nh, cã tinh thÇn t¬ng trî lÉn nhau trong c«ng viÖc, cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng. Tu©n thñ quy ®Þnh vÒ c¸c luËt thuÕ, ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª tèt, lu«n lu«n hoµn thµnh nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ níc. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nhîc ®iÓm: HÖ thèng tµi kho¶n t¬ng ®èi nhiÒu, v× thÕ viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, cã nh÷ng thêi gian c«ng viÖc dån vµo mét lóc (nhÊt lµ vµo cuèi th¸ng, cuèi quý) dÉn ®Õn sè liÖu cã thÓ kh«ng kÞp thêi. c) Tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n: H×nh thøc kÕ to¸n lµ h×nh thc tè chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n (bao gåm, sè lîng c¸c lo¹i sæ, kÕt cÊu c¸c lo¹i sæ, mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i sæ) dïng ®Ó ghi chÐp tæng hîp , chØnh lý vµ hÖ thèng ho¸ c¸c sè liÖu vÒ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chng tõ gèc nh»m cung cÊp c¸c chØ tiªu cÇn thiÕt ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo mét tr×nh tù vµ ph¬ng ph¸p nhÊt ®Þnh. ViÖc ghi chÐp ,tæng hîp , hÖ thèng ho¸ sè liÖu kÕ to¸n tõ chøng tõ ®Ó cung cÊp sè liÖu lËp b¸o c¸o tµi chÝnh lµ kh©u chiÕm khèi lîng c«ng viÖc chñ yÕu cña bé m¸y kÕ to¸n, lµ kh©u tËp trung mäi nghiÖp vô kinh tÕ vµ vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p kÕ to¸n. Do ®ã , tæ chøc vËn dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n hîp lý cña doanh nghiÖp th× sÏ ph¸t huy ®îc chøc n¨ng gi¸m ®èc cña kÕ to¸n, cung cÊp ®îc ®Çy ®ñ chÝnh x¸c , kÞp thêi chØ tiªu cÇn thiÕt cho cho qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh , cã kh¶ n¨ng ®¬n gi¶n ho¸ , gi¶m nhÑ viÖc ghi chÐp , ®èi chiÕu n©ng cao hiÖu suÊt c«ng t¸c kÕ to¸n. HiÖn nay theo chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ níc cã 4 ph¬ng thøc sæ kÕ to¸n sau: - H×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký chung - H×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký sæ c¸i - H×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ - H×nh thøc sæ kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ §Ó ph¶n ¸nh nhiÖm vô b¸n hµng, kÕ to¸n tuú thuéc vµo h×nh thøc kÕ to¸n ®¬n vÞ ¸p dông mµ sö dông c¸c sæ kÕ to¸n nh sau: * Cty TNHH TM Hµ Dung ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ ghi sæ. + Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian + Sæ c¸i tµi kho¶n: 511, 632 + Sæ chi tiÕt b¸n hµng: Sæ nµy ®îc më cho tõng s¶n phÈm, hµng ho¸ ®· b¸n cho kh¸ch hµng thanh to¸n ngay hoÆc chÊp nhËn nî + Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua - Sù kh¸c biÖt gi÷a sæ kÕ to¸n cña DN víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChØ cã sù kh¸c biÖt nhá lµ phÇn lín DN hiÖn nay sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n nªn ph¬ng ph¸p ghi chÐp còng Ýt h¬n mµ chñ yÕu lµm trªn phÇn mÒm Ngoµi sæ s¸ch theo yªu cÇu, c«ng ty cßn më mét sè sæ chi tiÕt, b¶ng kª, phï hîp ®Ó theo dâi mét c¸ch chi tiÕt c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, ®¸p øng yªu cÇu c«ng t¸c qu¶n lý. HÖ thèng b¸o c¸o cña c«ng ty ®îc lËp ®óng thêi h¹n theo quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh, sè lîng b¸o c¸o, biÓu mÉu b¸o c¸o cña c«ng ty lµ ®Çy ®ñ, sè liÖu ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. TÊt c¶ c¸c tµi liÖu kÕ to¸n ®îc ®a vµo lu tr÷ ®Çy ®ñ, cã hÖ thèng vµ ®îc s¾p xÕp thµnh tõng bé hå s¬. Trong tõng bé hå s¬, tµi liÖu kÕ to¸n ®îc s¾p xÕp theo thø tù thêi gian ph¸t sinh theo mçi niªn ®é kÕ to¸n, ®¶m b¶o hîp lý, dÔ tra cøu khi cµn thiÕt. C«ng ty ®· sím trang bÞ mét hÖ thèng m¸y tÝnh hiÖn ®¹i víi phÇn mÒm thèng nhÊt ®îc hÖ thèng ho¸ cao, gióp cho viÖc cËp nhËp vµo sæ s¸ch kÕ to¸n d¬n gi¶n, gän nhÑ, ®¸p øng yªu cÇu cung cÊp th«ng tin nhanh, chÊt lîng cao,gi¶m bít chi phÝ vµ thuËn tiÖn cho viÖc lu tr÷, b¶o qu¶n sè liÖu. Hµng ngµy khi nhËn ®îc chøng tõ kÕ to¸n, kÕ to¸n cËp nhËp vµo m¸y tÝnh khi cÇn sÏ in ra sè, b¶ng biÓu, b¸o c¸o, ®Ó ®èi chiÕu so s¸nh. Nãi tãm l¹i, c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty ph¶n ¸nh kh¸ ®Çy ®ñ chÆt chÏ cã hÖ thèng qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸, gãp phÇn to lín cho viÖc ra quyÕt ®Þnh xö lý cña cÊp l·nh ®¹o. §Æc biÖt cã thÓ kh¼ng ®Þnh viÖc ¸p dông vi tÝnh ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n. d) T×nh h×nh tæ chøc hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n: Kh¸i qu¸t hÖ thèng b¸o c¸o Tµi ChÝnh,b¸o c¸o qu¶n trÞ: B¸o c¸o tµi chÝnh quy ®Þnh cho c¸c doanh nghiÖp bao gåm 4 biÓu mÉu b¸o c¸o: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n MÉu sè B 01 - DN - KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh MÉu sè B 02 - DN - Lu chuyÓn tiÒn tÖ MÉu sè B 03 - DN - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh MÉu sè B 04 - DN Ngoµi ra, ®Ó phôc vô yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh, yªu cÇu chØ ®¹o ,®iÒu hµnh, c¸c ngµnh, c¸c tæng c«ng ty , c¸c tËp ®oµn xuÊt ,liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp , c¸c c«ng ty liªn doanh... cã thÓ quy ®Þnh thªm c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh chi tiÕt kh¸c. - C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®îc lËp vµ göi vµo cuèi mçi n¨m (kÓ tõ ngµy b¾t ®Çu niªn ®é kÕ to¸n) ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh quý ®ã vµ vµo cuèi niªn ®é kÕ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 to¸n ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh niªn ®é kÕ to¸n ®ã. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh hµng th¸ng ®Ó phôc vô yªu cÇu qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt ,kinh doanh. - B¸o c¸o tµi chÝnh quý ®îc göi chËm nhÊt lµ sau 15 ngµy,kÓ tõ ngµy kÕt thóc quý vµ b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m ®îc göi chËm nhÊt lµ sau 30 ngµy kÓ tõ sau ngµy kÕt thóc niªn ®é kÕ to¸n. N¬i nhËn b¸o c¸o tµi chÝnh: + Côc thèng kª tØnh, thµnh phè + Chi côc thuÕ ¦u nhîc ®iÓm cña hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh ¦u ®iÓm: Cung cÊp th«ng tin kinh tÕ nhanh gän cho viÖc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, th«ng tin ®ã lµ c¨n cø quan träng cho viÖc ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nhîc ®iÓm: §ßi hái tr×nh ®é kÕ to¸n v÷ng vµng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh cho chÝnh x¸c kh¸ch quan , trung thùc, nÕu kh«ng v÷ng vµng chuyªn m«n dÉn ®Õn bb¸o c¸o bÞ sai lÖch. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kÕt luËn Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ,chÕ ®é kÕ to¸n lu«n lu«n thay ®æi ®ßi hái mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i vËn dông linh ho¹t hîp lý chÕ ®é kÕ to¸n míi vµo c«ng t¸c kÕ to¸n cña m×nh mét c¸ch ®øng ®¾n kÞp thêi ®em l¹i hiÖu qu¶ qu¶n lý cao nhÊt. ë c«ng ty TNHH TM Hµ Dung ,viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ®· ®i vµo nÒ nÕp vµ ®· ph¸t huy nh÷ng mÆt m¹nh ®¸ng kÓ.Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, em ®· bíc ®Çu lµm quen víi c«ng viÖc kÕ to¸n,t×m hiÓu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n còng nh ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n cña c«ng ty,®Æc biÖt ®i s©u t×m hiÓu vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë c«ng ty. Trong thêi gian thùc tËp ë c«ng ty hµ Dung em ®· cã ®iÒu kiÖn ®Ó nghiªn cøu tiÕp cËn thùc tÕ, trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt mét ý kiÕn bæ sung nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë c«ng ty. Song thêi gian thùc tËp kh«ng nhiÒu, víi kiÕn thøc hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ, v× vËy b¸o c¸o cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ vÒ néi dung vµ h×nh thøc. Do vËy em rÊt mong ®îc sù gióp ®ì cña c« gi¸o ®Ó b¸o c¸o cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. §Ó hoµn thµnh ®îc b¸o c¸o nµy em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o TS NguyÔn ViÕt TiÕn, cïng c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña c«ng ty Hµ Dung, ®· gióp em t×m hiÓu nghiªn cøu trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty. 18
- Xem thêm -