Tài liệu Phương pháp kế toán nghiệp vụ xuất – nhập khẩu ủy thác tại việt nam

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh Việt Nam vừa gia nhập WTO, xuất nhập khẩu là hoạt động thƣơng mại quan trọng trong việc đem lại thu nhập cho đất nƣớc, mở ra hƣớng phát triển đa dạng cho các doanh nghiệp Việt Nam. Với sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng, thì hoạt động kinh doanh thƣơng mại trong nƣớc cũng nhƣ hoạt động ngoại thƣơng hiện nay cũng đƣợc mở rộng và phát triển một cách mạnh mẽ góp phần tích cực vào việc thúc đẩy sản xuất trong nƣớc cả về mặt số lƣợng lẫn chất lƣợng, nhằm đáp ứng yêu cầu của ngƣời tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Đối với hoạt động ngoại thƣơng thì thông qua mua bán trao đổi hàng hóa dịch vụ xuất nhập khẩu mà mỗi nƣớc tham gia vào thị trƣờng quốc tế có thể thực hiện một cách có hiệu quả mục tiêu tăng trƣởng kinh tế. Xuất nhập khẩu có vai trò tạo vốn cho Nhập khẩu,mở rộng thị trƣờng trong nƣớc, tạo tiền đề vật chất để giải quyết nhiều mục tiêu kinh tế đối ngoại khác của Nhà nƣớc. Nhập khẩu giữ vai trò mua hàng hóa, dịch vụ để thực hiện cân đối kinh tế, kích thích sản xuất trong nƣớc. Trong kinh doanh xuất nhập khẩu thì hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác là một trong những hoạt động quan trọng và chủ yếu trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Do vậy, việc hạch toán kế toán hoạt động xuất nhập khẩu nói chung và xuất nhập khẩu ủy thác nói riêng có vai trò quan trọng và phƣơng pháp hạch toán có đảm bảo tính khoa học thống nhất thì sẽ đảm bảo cho việc cung cấp và lƣu chuyển hàng hóa, dịch vụ đƣợc thông suốt. Thấy đƣợc tầm quan trọng của hạch toán kế toán hàng hóa,dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác em đã lựa chọn đề tài: “Phương pháp kế toán nghiệp vụ xuất – nhập khẩu ủy thác tại Việt Nam” Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài này của em gồm có những phần sau đây: SVTH: Nguyễn Xuân Quý 1 Kế toán 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT – NHẬP KHẨU PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT – NHẬP KHẨU ỦY THÁC VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT Do thời gian và trình độ có hạn, nên đề án không tránh khỏi những hạn chế nhất định về nội dung, hình thức. Vì vậy em rất mong đƣợc sự đóng góp chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo và các bạn để đề án đƣợc hoàn thiện hơn. Nhân dịp này em xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn và gửi tới thầy giỏo Trương Anh Dũng lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Em xin chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ quý báu đó ! SVTH: Nguyễn Xuân Quý 2 Kế toán 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN NỘI DUNG PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT – NHẬP KHẨU 1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 1.1.1. Khái niệm, điều kiện và vai trò của Kinh doanh xuất - nhập khẩu 1.1.1.1. Khái niệm: Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa là hoạt động mua, bán hàng hóa của thƣơng nhân Việt Nam với thƣơng nhân nƣớc ngoài theo hợp đồng mua, bán hàng hóa, bao gồm cả hoạt động tạm nhập, tái xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa 1.1.1.2. Điều kiện kinh doanh xuất - nhập khẩu * Quyền kinh doanh Xuất nhập khẩu: Thƣơng nhân là Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo qui định của pháp luật, đƣợc quyền Xuất nhập khẩu theo ngành, nghề đã ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh sau khi đã đăng kí mã số tại cục hải quan tỉnh, thành phố theo qui định. * Quyền đƣợc uỷ thác Xuất Nhập khẩu hàng hoá: Thƣơng nhân có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoặc đăng kí mã số doanh nghiệp kinh doanh Xuất Nhập khẩu đƣợc quyền uỷ thác Xuất Nhập khẩu hàng hoá phù hợp với nội dung của giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. Đối với hàng hoá có hạn ngạch và hàng hoá có giấy phép của Bộ Thƣơng mại, thƣơng nhân chỉ đƣợc uỷ thác Xuất nhập khẩu trong phạm vi số lƣợng hoặc trị giá ghi tại văn bản phân bổ hạn ngạch của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy phép của Bộ Thƣơng mại. * Quyền đƣợc nhận uỷ thác Xuất nhập khẩu hàng hoá: Thƣơng nhân đã đăng kí mã số doanh nghiệp kinh doanh Xuất nhập khẩu có quyền đƣợc nhận SVTH: Nguyễn Xuân Quý 3 Kế toán 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 uỷ thác Xuất nhập khẩu hàng hoá phù hợp với nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. Đối với hàng hoá có hạn ngạch và hàng hoá có giấy phép của Bộ thƣơng mại, thƣơng nhân chỉ đƣợc uỷ thác Xuất nhập khẩu trong phạm vi số lƣợng hoặc giá trị ghi tại văn bản phân bổ hạn ngạch của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy phép của Bộ Thƣơng mại, thƣơng nhân nhận uỷ thác không đƣợc sử dụng hạn ngạch hoặc giấy phép do Bộ Thƣơng mại cấp cho mình để uỷ thác Xuất nhập khẩu 1.1.1.3. Vai trò của hoạt động kinh doanh xuất - nhập khẩu: Thông qua mua bán trao đổi hàng hoá Xuất nhập khẩu mà mỗi nƣớc tham gia vào thị trƣờng quốc tế có thể đƣợc thể hiện một cách có hiệu quả mục tiêu tăng trƣởng kinh tế Xuất khẩu có vai trò tạo vốn cho Nhập khẩu, mở rộng thị trƣờng cho sản xuất trong nƣớc, tạo tiền đề vật chất để giải quyết nhiều mục tiêu kinh tế đối ngoại khác của Nhà nƣớc. Nhập khẩu giữ vai trò mua hàng, dịch vụ để thực hiện cân đối kinh tế, kích thích sản xuất trong nƣớc. * Thời gian lƣu chuyển hàng hóa Xuất nhập khẩu. - Thời gian lƣu chuyển hàng hoá trong hoạt động kinh doanh Xuất nhập khẩu dài hơn so với thời gian lƣu chuyển hàng hoá trong hoạt động kinh doanh nội địa do phải thực hiện 2 giai đoạn mua hàng và 2 giai đoạn bán hàng. Đối với hoạt động Xuất khẩu là mua hàng hoá ở thị trƣờng trong nƣớc bán cho thị trƣờng nƣớc ngoài, còn đối với hoạt động Nhập khẩu thì mua hàng hoá ở thị trƣờng nƣớc ngoài và bán cho thị trƣờng nội địa. Vì vậy, để xác định kết quả hoạt động kinh doanh Xuất nhập khẩu, ngƣời ta chỉ xác định khi hàng hoá đã luân chuyển đƣợc một vòng hay khi đã thực hiện song một thƣơng vụ ngoại thƣơng, có thể bao gồm cả hoạt động Nhập khẩu và hoạt động Xuất khẩu. * Đối tƣợng Xuất nhập khẩu. SVTH: Nguyễn Xuân Quý 4 Kế toán 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Đối tƣợng Xuất nhập khẩu: là các loại hàng hoá phù hợp với ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh trừ những mặt hàng tạm ngừng Xuất nhập khẩu. Hàng hoá Xuất khẩu là những mặt hàng thuộc thế mạnh trong nƣớc; còn hàng hoá Nhập khẩu là những hàng hoá trong nƣớc chƣa sản xuất đƣợc hoặc chƣa đáp ứng đủ yêu cầu cả về số lƣợng và chất lƣợng, đặc biệt là các trang thiết bị, máy móc, vật tƣ kĩ thuật, công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, còn có các mặt hàng có điều kiện và các mặt hàng cấm Xuất nhập khẩu. Hàng hoá Xuất nhập khẩu có điều kiện là hàng hóa Xuất nhập khẩu theo hạn ngạch hoặc theo giấy phép của Bộ thƣơng mại hoặc Bộ quản lý theo chuyên ngành. Đối với các mặt hàng thuộc danh mục cấm Xuất nhập khẩu, doanh nghiệp chỉ đƣợc Xuất nhập khẩu trong trƣờng hợp đặc biệt khi đƣợc phép của Thủ tƣớng chính phủ. * Thời điểm giao, nhận hàng hoá Xuất nhập khẩu thƣờng không trùng và cách xa thời điểm thanh toán tiền hàng. * Phƣơng thức thanh toán. - Về phƣơng thức thanh toán: Trong hoạt động kinh doanh Xuất nhập khẩu có các phƣơng thức thanh toán sau: phƣơng thức chuyển tiền, phƣơng thức ghi sổ hay phƣơng thức mở tài khoản, phƣơng thức thanh toán nhờ thu và phƣơng thức thanh toán bằng thƣ tín dụng. Tuy nhiên, phƣơng thức thanh toán chủ yếu đƣợc sử dụng là phƣơng thức thanh toán bằng thƣ tín dụng. Thanh toán bằng thƣ tín dụng (L/C) là một sự thoả thuận mà trong đó một ngân hàng (ngân hàng mở thƣ tín dụng) theo yêu cầu của khách hàng (ngƣời mở thƣ tín dụng) sẽ trả một số tiền nhất định cho một ngƣời khác (ngƣời hƣởng lợi số tiền của thƣ tín dụng) hoặc chấp nhận hối phiếu do ngƣời này ký phát trong phạm vi số tiền đó khi ngƣời này xuất trình cho ngân hàng một bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những qui định để nhập khẩu trong thƣ tín dụng. SVTH: Nguyễn Xuân Quý 5 Kế toán 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bởi vì trong kinh doanh Xuất nhập khẩu, hai bên mua, bán có quốc tịch khác nhau, pháp luật khác nhau, tập quán kinh doanh khác nhau, do vậy phải tuân thủ luật kinh doanh cũng nhƣ tập quán kinh doanh của từng nƣớc và luật thƣơng mại quốc tế. 1.1.2. Các phương thức xuất - nhập khẩu: 1.1.2.1. Xuất nhập khẩu trực tiếp. Xuất nhập khẩu trực tiếp là hình thức mà trong đó đơn vị xuất nhập khẩu trực tiếp đàm phán, ký kết hợp đồng, tổ chức quá trình mua, bán hàng hóa và tự cân đối tài chính cho thƣơng vụ đã ký kết. Các doanh nghiệp kinh doanh Xuất nhập khẩu có thể tiến hành Xuất nhập khẩu theo phƣơng thức trực tiếp (trực tiếp quan hệ, giao dịch, ký kết hợp đồng, thanh toán…) hay phƣơng thức uỷ thác (uỷ thác cho đơn vị khác) hoặc kết hợp cả trực tiếp và uỷ thác. Thông thƣờng, phƣơng thức trực tiếp đƣợc áp dụng khi Doanh nghiệp có đủ khả năng tổ chức đàm phán, kí kết hợp đồng, am hiểu đối tác và am hiểu thị trƣờng cũng nhƣ mặt hàng Xuất nhập khẩu. 1.1.2.2. Xuất nhập khẩu ủy thác. Xuất nhập khẩu ủy thác là hình thức nhập và xuất hộ hàng hóa cho đơn vị chủ hàng. Nếu doanh nghiệp chƣa thật sự am hiểu thị trƣờng hay bạn hàng mới với những mặt hàng mới hoặc doanh nghiệp chƣa đủ khả năng tổ chức đàm phán, kí kết hợp đồng Xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có thể tiến hành Xuất nhập khẩu hàng hoá theo phƣơng thức uỷ thác Nhƣ vậy, hoạt động Xuất nhập khẩu uỷ thác là phƣơng thức kinh doanh mà trong đó đơn vị tham gia hoạt động kinh doanh Xuất nhập khẩu không đứng ra trực tiếp đàm phán với nƣớc ngoài mà phải nhờ qua một đơn vị Xuất nhập khẩu có uy tín thực hiện hoạt động Xuất hoặc Nhập khẩu cho mình. SVTH: Nguyễn Xuân Quý 6 Kế toán 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Từ đó ta thấy, trong hoạt động Xuất nhập khẩu uỷ thác có 2 bên tham gia đó là: Bên giao uỷ thác Xuất nhập khẩu (bên uỷ thác) và bên nhận uỷ thác Xuất nhập khẩu (bên nhận uỷ thác). Bên uỷ thác là bên chƣa đủ điều kiện mua hoặc bán hàng Xuất nhập khẩu. Bên nhận uỷ thác là bên đứng ra thay mặt bên uỷ thác ký kết hợp đồng với bên nƣớc ngoài và họ sẽ đóng vai trò là một bên của hợp đồng mua, bán ngoại thƣơng và điều kiện này có nghĩa là bên giao uỷ thác giữ vài trò là ngƣời sử dụng dịch vụ, còn đơn vị nhận uỷ thác giữ vai trò là ngƣời cung cấp dịch vụ, hƣởng hoa hồng theo sự thoả thuận giữa hai bên kí trong hợp đồng uỷ thác dựa trên giá trị lô hàng Nhập khẩu và mức độ uỷ thác. 1.1.3. Các phương thức tính giá hàng xuất - nhập khẩu Hàng hoá trong kinh doanh Xuất nhập khẩu đƣợc tính theo giá thực tế tƣơng tự nhƣ hàng hoá kinh doanh trong nƣớc và đƣợc xác định theo các công thức sau: + Tính giá thực tế hàng hoá Xuất khẩu: Giá thực tế hàng Chi phí sơ Giá mua hóa thu mua trong = nƣớc ghi trên + hóa đơn chế, hoàn + mua hàng thiện Giảm giá Chi phí thu hàng mua _ đƣợc hƣởng hóa + Tính giá thực tế hàng hoá Nhập khẩu: Nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ: Giá thực tế hàng hóa Giá mua hàng Thuế = hóa nhập khẩu + nhập + nhập khẩu (CIF) Giảm giá hàng Chi phí thu khẩu mua hàng mua đƣợc _ nhập khẩu hƣởng Trong đó: Thuế nhập khẩu Số lƣợng hàng hóa = nhập khẩu ghi trên SVTH: Nguyễn Xuân Quý tờ hải quan 7 x Giá tính thuế của từng mặt hàng x Thuế suất Kế toán 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ở đây, thuế nhập khẩu đƣợc thực hiện theo luật thuế nhập khẩu và có biều thức thuế suất qui định cho từng mặt hàng hoặc từng ngành hàng; trị giá tính thuế đƣợc qui đổi ra Việt Nam đồng (VND) theo tỉ giá thực tế trên cơ sở giá CIF (giá giao nhận hàng tại biên giới nƣớc mua – nƣớc Nhập khẩu), nhƣng trong từng khung thuế qui định. Nếu trị giá hàng hoá tính theo giá CIF nhỏ hơn trị giá trong biểu thuế thì giá tính thuế đƣợc xác định theo trị giá trong biểu thức, nếu trị giá hàng hoá theo giá CIF lớn hơn trị giá ghi trong biểu thức thì giá tính thuế là giá CIF. Trƣờng hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp hoặc hàng hóa nhập khẩu không thuộc đối tƣợng tính thuế GTGT hay hàng hoá nhập khẩu dùng vào hoạt động sự nghiệp, dự án, văn hoá, phúc lợi…đƣợc trang trải bằng kinh phí thì: Giá mua Giá thực tế hàng hóa hàng hóa = nhập nhập khẩu Thuế Thuế + nhập + khẩu(CIF) khẩu Giảm giá GTGT của hàng nhập _ hàng mua khẩu đƣợc hƣởng Chi phí + thu mua hàng nhập khẩu Trong đó: Thuế GTGT của hàng Trị giá = hàng hoá Thuế + x khẩu NK (CIF) NK nhập Thuế suất thuế TTĐB Và lƣu ý rằng, trƣờng hợp doanh nghiệp nhập khẩu những mặt hàng chịu thuế TTĐB thì trong giá thực tế hàng nhập khẩu còn bao gồm cả thuế TTĐB trong đó: Thuế TTĐB của hàng NK Trị giá = hàng hoá NK (CIF) SVTH: Nguyễn Xuân Quý Thuế + nhập khẩu 8 Thuế suất x thuế TTĐB Kế toán 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Từ công thức tính giá thực tế hàng hoá trên đây ta thấy: Giá thực tế hàng hoá bao gồm hai bộ phận là trị giá mua(bao gồm cả thuế phải nộp) và chi phí thu mua. Khi xuất kho, để tính giá thực tế của hàng hoá thì kế toán phải tách riêng hai bộ phận này. Đối với trị giá mua, kế toán có thể sử dụng một trong các phƣơng pháp tính giá xuất kho giống nhƣ đối với các doanh nghiệp kinh doanh thƣơng mại trong nƣớc. Đối với chi phí thu mua, nó đƣợc xác định dựa trên sự phân bổ chi phí thu mua cho hàng hoá tiêu thụ và hàng hoá còn tồn kho bởi vì chi phí thu mua liên quan đến cả lƣợng hàng hoá tiêu thụ trong kì và tồn kho cuối kì. 1.2. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT - NHẬP KHẨU ỦY THÁC Ở VIỆT NAM 1.2.1. Kế toán xuất khẩu ủy thác 1.2.1.1. Các quy định chung về xuất khẩu ủy thác Theo chế độ hiện hành, bên ủy thác Xuất khẩu khi giao hàng cho bên nhận ủy thác phải lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ, khi hàng hóa đã thực Xuất khẩu có xác nhận của hải quan (khi ngƣời xuất mất quyền sở hữu về hàng hoá và nắm quyền sở hữu về tiền tệ hoặc quyền đòi tiền hàng hoá Nhập khẩu), bên uỷ thác căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lƣợng, trị giá hàng hoá thực tế Xuất khẩu của đơn vị nhận uỷ thác để lập hoá đơn GTGT với thuế suất 0 % giao cho bên nhận uỷ thác, Bên nhận uỷ thác phải lập hoá đơn GTGT đối với hoa hồng uỷ thác Xuất khẩu với thuế xuất 10%. Bên uỷ thác đƣợc ghi nhận số thuế tính trên hoa hồng uỷ thác vào số thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ, còn bên nhận uỷ thác sẽ ghi số thuế GTGT đầu ra phải nộp. Giá tính thuế GTGT của dịch vụ uỷ thác là toàn bộ tiền hoa hồng uỷ thác và khoản chi hộ (nếu có- trừ khoản nộp thuế hộ) chƣa có thuế GTGT. Các chứng từ chi hộ nếu có thuế GTGT thì bên nhận uỷ thác đƣợc khấu trừ đầu vào. Trƣờng hợp các chứng từ SVTH: Nguyễn Xuân Quý 9 Kế toán 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 có ghi rõ họ tên, địa chỉ, mã số thuế của bên uỷ thác thì bên nhận uỷ thác không tính vào doanh thu của mình. Trong trƣờng hợp hợp đồng qui định theo giá dịch vụ có thuế GTGT thì phải qui ngƣợc lại để xác định giá chƣa có thuế GTGT: Giá chƣa có thuế GTGT = Tổng số hoa hồng uỷ thác và các khoản chi hộ (nếu có) 1+10% Khi thực hiện xong dịch vụ Xuất khẩu, bên nhận uỷ thác phải chuyển cho bên uỷ thác các chứng từ sau: + Bản thanh lý hợp đồng uỷ thác Xuất khẩu (1 bản chính) + Hoá đơn thƣơng mại xuất cho nƣớc ngoài (1 bản sao) +Tờ khai hàng hoá Xuất khẩu có xác nhận thực xuất và đóng dấu của cơ quan Hải quan của khẩu (1 bản sao) +Hoá đơn GTGT về hoa hồng uỷ thác Các bản sao kể trên phải đƣợc bên nhận uỷ thác sao và đóng dấu.Trong trƣờng hợp bên nhận uỷ thác cùng lúc Xuất khẩu hàng hoá uỷ thác cho nhiều đơn vị, không có hoá đơn xuất hàng và tờ khai hải quan riêng cho từng đơn vị thì vẫn gửi bản sao cho các đơn vị uỷ thác nhƣng phải kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lƣợng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất cho từng đơn vị. Bên cạnh đó, theo qui định bên nhận uỷ thác phải chịu trách nhiệm thanh toán số thuế Xuất khẩu cho Ngân sách. Và lƣu ý rằng, thời điểm tính thuế xuất khẩu là ngay mà bên nhận uỷ thác đã nộp tờ khai hàng hoá Xuất khẩu cho cơ quan Hải quan do đó: Tỷ giá thực tế đƣợc sử dụng để qui đổi trị giá tính thuế ra VND là tỷ giá tại ngày bên nhận uỷ thác nộp tờ khai hàng hoá Xuất khẩu cho cơ quan Hải quan. Trƣờng hợp phải làm lại thủ tục kê khai và nộp tờ khai hàng Xuất khẩu cho cơ quan Hải quan thì thời điểm tính thuế là ngày nộp tờ khai lần sau SVTH: Nguyễn Xuân Quý 10 Kế toán 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.1.2. Hạch toán tại đơn vị ủy thác xuất khẩu: 1. Khi giao hàng cho đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán Có TK 156 - Hàng hóa Có TK 155 - Thành phẩm. 2. Khi đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu đã xuất khẩu hàng cho ngƣời mua, căn cứ chứng từ liên quan, ghi: 2.1. Giá vốn hàng xuất khẩu, ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 157 - Hàng gửi đi bán. 2.2. Doanh thu hàng xuất khẩu uỷ thác, ghi: Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng. 2.3. Thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, bên nhận uỷ thác xuất khẩu nộp hộ vào NSNN, ghi: - Số thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng xuất khẩu uỷ thác phải nộp, ghi: Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng Có TK 3332, 3333. Khi đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu đã nộp hộ thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt vào NSNN, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 3332, 3333 SVTH: Nguyễn Xuân Quý 11 Kế toán 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác. (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu) Trả tiền nộp hộ các loại thuế cho đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu, ghi: Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác(Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu) Có TK 111, 112. 2.4. Số tiền phải trả cho đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu về các khoản đã chi hộ liên quan đến hàng uỷ thác xuất khẩu, ghi: Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388) (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu). 3. Phí uỷ thác xuất khẩu phải trả cho đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388). (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu) 4. Bù trừ khoản tiền phải thu về hàng xuất khẩu với khoản phải trả đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388) (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu) Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu). SVTH: Nguyễn Xuân Quý 12 Kế toán 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5. Khi nhận số tiền bán hàng uỷ thác xuất khẩu còn lại sau khi đã trừ phí uỷ thác xuất khẩu và các khoản do đơn vị nhận uỷ thác chi hộ, căn cứ chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 111, 112 Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu). 1.2.1.3. Hạch toán tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu: 1. Khi nhận hàng của đơn vị uỷ thác xuất khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 003 - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi. 2. Khi đã xuất khẩu hàng, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: 2.1. Số tiền hàng uỷ thác xuất khẩu phải thu hộ cho bên giao uỷ thác xuất khẩu, ghi: Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết cho từng ngƣời mua nƣớc ngoài) Có TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán (Chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thác xuất khẩu). Đồng thời ghi trị giá hàng đã xuất khẩu: Có TK 003 - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi. 2.2. Thuế xuất khẩu phải nộp hộ cho bên giao uỷ thác xuất khẩu, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán (Kế toán chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thác) Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388 chi tiết phải nộp vào NSNN). 2.3. Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp hộ cho bên giao uỷ thác xuất khẩu, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán (Kế toán chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thác xuất khẩu) SVTH: Nguyễn Xuân Quý 13 Kế toán 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388 chi tiết phải nộp vào NSNN). 3. Đối với phí uỷ thác xuất khẩu, và thuế GTGT tính trên phí uỷ thác xuất khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, kế toán phản ánh doanh thu phí uỷ thác xuất khẩu, ghi: Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thác xuất khẩu) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng (5113) Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 4. Đối với các khoản chi hộ cho bên uỷ thác xuất khẩu (Phí ngân hàng, phí giám định hải quan, chi vận chuyển bốc xếp hàng...), căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388 chi tiết từng đơn vị uỷ thác xuất khẩu) Có TK 111, 112. 5. Khi thu hộ tiền hàng cho bên uỷ thác xuất khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết cho từng ngƣời mua nƣớc ngoài). 6. Khi nộp hộ thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt cho đơn vị ủy thác xuất khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388 chi tiết phải nộp vào NSNN) Có TK 111, 112. 7. Khi đơn vị uỷ thác xuất khẩu thanh toán bù trừ phí uỷ thác xuất khẩu, và các khoản chi hộ, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: SVTH: Nguyễn Xuân Quý 14 Kế toán 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nợ TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán (Chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thác xuất khẩu) Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thác xuất khẩu) Có TK 138 - Phải thu khác (Chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thác xuất khẩu). 8. Khi chuyển trả cho đơn vị uỷ thác xuất khẩu số tiền hàng còn lại sau khi đã trừ phí uỷ thác xuất khẩu và các khoản chi hộ, căn cứ chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán (Chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thác xuất khẩu) Có TK 111, 112. 1.2.2. Kế toán nhập khẩu ủy thác 1.2.2.1. Các quy định chung về nhập khẩu ủy thác: Nhập khẩu uỷ thác là trƣờng hợp mà bên uỷ thác nhập khẩu giao quyền uỷ thác hàng hoá cho bên nhận uỷ thác trên cơ sở hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá. Bên nhạn uỷ thác nhập khẩu hàng hoá đứng ra ký kết hợp đồng mua bán ngoại thƣơng nhận tiền của bên giao uỷ thác để nhập khẩu hàng hoá, đứng ra nhập khẩu hàng hoá, thanh toán và tham gia các khiếu nại tranh chấp nếu xảy ra, trả tiền chi phí nếu trong điều khoản hợp đồng qui định ngƣời nhận uỷ thác nhập khẩu phải chịu; chịu trách nhiệm kê khai và nộp các loại thuế của hàng nhập khẩu (thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT) theo từng lần nhập khẩu với cơ quan Hải quan. Cần lƣu ý rằng, nếu hàng hoá nhập khẩu là tiêu dùng thì phải nộp xong thuế nhập khẩu trƣớc khi nhận hàng và nếu hàng hoá nhập khẩu có thời hạn nộp thuế khác nhau thì phải mở tờ khai hàng hoá nhập khẩu riêng theo từng thời hạn nộp thuế; thời điểm tính thuế nhập khẩu là ngày bên nhận uỷ thác nhập khẩu nộp tờ khai hàng hoá nhập khẩu cho SVTH: Nguyễn Xuân Quý 15 Kế toán 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cơ quan Hải quan. Ngoài ra, bên nhận uỷ thác phải chịu lƣu giữ các chứng từ liên quan đến lô hàng nhập khẩu nhƣ hợp đồng Nhập khẩu hàng hoá ký kết với nƣớc ngoài; Hoá đơn thƣơng mại do ngƣời bán (nƣớc ngoài) xuất, tờ khai Hải quan hàng nhập khẩu và biên lai thuế GTGT hàng nhập khẩu. Kết thúc dịch vụ uỷ thác, đơn vị nhận uỷ thác đƣợc nhận hoá hồng theo tỷ lệ % qui định trong điều khoản hợp đồng uỷ thác. Về phía bên giao uỷ thác nhập khẩu: Bên này căn cứ vào hợp đồng uỷ thác nhập khẩu chuyển tiền cho bên nhận uỷ thác nhập khẩu đồng thời quản lý về số tiền này, tổ chức tiếp nhận hàng nhập khẩu khi bên nhận uỷ thác báo hàng đã về đến cảng và có trách nhiệm thanh toán số hoa hồng uỷ thác nhập khẩu cho bên nhận uỷ thác nhập khẩu. Về thủ tục kê khai thuế GTGT, khi xuất trả hàng nhập khẩu cho chủ hàng (nếu bên nhận uỷ thác Nhập khẩu đã nộp thuế GTGT) thì bên nhận uỷ thác phải lập hoá đơn GTGT (ngoài hoá đơn GTGT đối với hoa hồng uỷ thác) trong đó ghi rõ tổng giá thanh toán phải thu. ở bên uỷ thác, bao gồm giá mua (theo hoá đơn thƣơng mại), số thuế nhập khẩu, thuế TTĐB và thuế GTGT của hàng nhập khẩu (theo thông báo của cơ quan thuế) hoá đơn này làm cơ sở tính thuế đầu ra của bên uỷ thác nhập khẩu và là thuế đầu vào của bên uỷ thác. Trong trƣờng hợp còn lại (bên nhận uỷ thác chƣa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu), khi xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác, bên nhận uỷ thác nhập khẩu phải lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ làm chứng từ lƣu thông hàng hoá trên thị trƣờng. Sau khi đã nộp thuế GTGT ở khâu Nhập khẩu, bên nhận uỷ thác mới lập hoá đơn GTGT giao cho bên uỷ thác. 1.2.2.2. Hạch toán tại đơn vị nhập khẩu ủy thác 1. Khi trả trƣớc một khoản tiền uỷ thác mua hàng theo hợp đồng uỷ thác nhập khẩu cho đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu mở LC,..., căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: SVTH: Nguyễn Xuân Quý 16 Kế toán 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nợ TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu) Có TK 111, 112. 2. Khi nhận hàng uỷ thác nhập khẩu do đơn vị nhận uỷ thác giao trả, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: 2.1. Phản ánh giá trị hàng nhập khẩu uỷ thác, thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt nếu có, căn cứ vào hóa đơn xuất trả hàng của bên nhận uỷ thác nhập khẩu và các chứng từ liên quan, ghi: 2.1.1. Trƣờng hợp hàng hóa nhập khẩu dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ thuế thì thuế GTGT của hàng nhập khẩu sẽ đƣợc khấu trừ, ghi: a/ Nếu đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu nộp hộ các khoản thuế vào NSNN, ghi: Nợ TK 151, 152, 156, 211 (Giá trị hàng nhập khẩu không bao gồm thuế GTGT hàng nhập khẩu) Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ Có TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu). b/ Nếu đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu làm thủ tục kê khai thuế nhƣng đơn vị uỷ thác tự nộp thuế vào NSNN thì giá trị hàng nhập khẩu đƣợc phản ánh nhƣ bút toán tại điểm a. Khi nộp các khoản thuế vào NSNN, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu) Có TK 111, 112. 2.1.2. Trƣờng hợp hàng hóa nhập khẩu dùng vào hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phƣơng SVTH: Nguyễn Xuân Quý 17 Kế toán 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 pháp trực tiếp hoặc dùng vào hoạt động đƣợc trang trải bằng nguồn kinh phí khác thì thuế GTGT hàng nhập khẩu không đƣợc khấu trừ, ghi: a/ Nếu đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu nộp hộ các khoản thuế vào NSNN, ghi: Nợ TK 152, 156, 211 (Giá trị hàng nhập khẩu bao gồm cả các khoản thuế phải nộp) Có TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu). b/ Nếu đơn vị nhận uỷ thác làm thủ tục kê khai thuế, nhƣng đơn vị uỷ thác tự nộp các khoản thuế vào NSNN, thì giá trị hàng nhập khẩu đƣợc kế toán nhƣ bút toán tại điểm a. Khi nộp thuế vào NSNN, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu) Có TK 111, 112. 2.2. Phí uỷ thác nhập khẩu phải trả đơn vị nhận uỷ thác, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 151, 152, 156, 211 Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ Có TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu). 2.3. Số tiền phải trả đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu các khoản chi hộ cho hoạt động nhận uỷ thác nhập khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 151, 152, 156, 211 Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (nếu có) Có TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu). SVTH: Nguyễn Xuân Quý 18 Kế toán 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Khi trả tiền cho đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu về số tiền hàng còn lại, tiền thuế nhập khẩu, tiền thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu nhờ đơn vị nhận uỷ thác nộp hộ vào NSNN), phí uỷ thác nhập khẩu và các khoản chi hộ, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu) Có TK 111, 112. 4. Trƣờng hợp đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu chuyển trả hàng uỷ thác nhập khẩu chƣa nộp thuế GTGT, ghi: 4.1. Khi nhận hàng, căn cứ phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu, kế toán phản ánh giá trị hàng nhập khẩu ủy thác theo giá đã có thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi: Nợ TK 152, 156, 211 (Giá trị hàng nhập khẩu bao gồm các khoản thuế phải nộp) Có TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán. (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu) 4.2. Khi nhận hóa đơn GTGT hàng uỷ thác nhập khẩu của đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu, kế toán phản ánh thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ, ghi: 4.2.1. Trƣờng hợp hàng hóa uỷ thác nhập khẩu còn tồn kho, ghi: Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ Có TK 152, 156, 211. 4.2.2. Trƣờng hợp hàng hóa uỷ thác nhập khẩu đã xuất bán, ghi: Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ Có TK 632 - Giá vốn hàng bán SVTH: Nguyễn Xuân Quý 19 Kế toán 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.2.3. Hạch toán tại đơn vị nhận nhập khẩu ủy thác 1. Khi nhận của đơn vị uỷ thác nhập khẩu một khoản tiền mua hàng trả trƣớc để mở LC,..., căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 111, 112 Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thác nhập khẩu). 2. Khi chuyển tiền hoặc vay ngân hàng để ký quỹ mở LC (nếu thanh toán bằng thƣ tín dụng), căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 144 - Cầm cố, ký quỹ, ký cƣợc ngắn hạn Có TK 111, 112, 311. 3. Khi nhập khẩu vật tƣ, thiết bị, hàng hóa, ghi: 3.1. Số tiền hàng uỷ thác nhập khẩu phải thanh toán hộ với ngƣời bán cho bên giao uỷ thác, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi trên đƣờng (Nếu hàng đang đi đƣờng) Nợ TK 156 - Hàng hóa (Nếu hàng về nhập kho) Có TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán (Chi tiết cho từng ngƣời bán). Trƣờng hợp nhận hàng của nƣớc ngoài không nhập kho chuyển giao thẳng cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán (Chi tiết đơn vị uỷ thác nhập khẩu) Có TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán (Chi tiết ngƣời bán nƣớc ngoài). 3.2. Thuế nhập khẩu phải nộp hộ cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi trên đƣờng Nợ TK 156 - Hàng hóa SVTH: Nguyễn Xuân Quý 20 Kế toán 47A
- Xem thêm -