Tài liệu Phương pháp dạy nghe trong môn tiếng anh thcs

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Kinh nghiÖm gi¶ng d¹y PhÇn I: ®Æt vÊn ®Ò I- lý do chän ®Ò tµi: Nh×n chung trªn toµn thÕ giíi ngµy nay, ngµnh gi¸o dôc rÊt quan t©m ®Õn ph¸t triÓn ngo¹i ng÷ cho häc sinh phæ th«ng. Lµ mét gi¸o viªn d¹y ngo¹i ng÷ trong t«i lu«n xuÊt hiÖn c©u hái “T¹i sao hiÖn nay tõ n«ng th«n ®Õn thµnh thÞ ®©u ®©u ngêi d©n còng muèn cho con em m×nh häc tèt ngo¹i ng÷”. §ã ph¶i ch¨ng lµ kh¸t väng ®îc v¬n cao, v¬n xa h¬n còa thÕ hÖ trÎ, ®Ó ®¹t ®îc ®Õn ®Ønh cao cña tri thøc con ngêi kh«ng thÓ mï ngo¹i ng÷. Tríc ®©y ngêi ta ®æ dån ®i häc tiÕng Nga víi tiÕng Trung Quèc, nhng ngµy nay ngêi d©n ®· ý thøc ®îc muèn giao tiÕp víi mäi ngêi trªn mäi miÒn thÕ giíi th× con ®êng duy nhÊt vµ ng¾n nhÊt ®Ó tiÕp cËn ®îc víi tinh hoa v¨n ho¸ cña c¸c níc ®ã chÝnh lµ häc tèt, nghe tèt vµ nãi tèt TiÕng Anh. V× vËy viÖc gi¶ng d¹y vµ häc tËp bé m«n TiÕng Anh sao cho ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt ®ã lµ mét vÊn ®Ò ®ang ®îc gi¸o viªn chóng t«i quan t©m. Trong thêi ®¹i ngµy nay, khi mµ c«ng nghÖ th«ng tin, viÔn th«ng, du lÞch, ngo¹ giao ph¸t triÓn vµ hng thÞnh th× viÖc phæ cËp TiÕng Anh trªn kh¾p mäi miÒn lµ chñ tr¬ng ®óng ®¾n cña Bé GD-§T. ViÖc kh«ng ngõng t×m tßi häc hái dÓ hoµn thiÖn ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y vµ häc tËp ®Ó ®¸p øng nhu cÇu häc tËp vµ giao lu v¨n ho¸ cña con ngêi. §Êt níc ViÖt Nam ®ang trªn ®µ tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi vµ ®ang khÝch lÖ nÒn kinh tÕ më cöa ®ãn nhËn sù ®Çu t cña c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi. VËy nªn c¸c b¸c sü, kü s, thËm chÝ c¶ c«ng nh©n cña c¸c doanh nghiÖp trªn kh«ng thÓ kh«ng ®îc tranh bÞ vèn TiÕng Anh giao tiÕp c¬ b¶n ®Ó cã thÓ giao tiÕp ®¬n thuÇn víi c¸c chñ ®Çu t, víi b¹n hµng. Do ®ã viÖc häc TiÕng Anh trë thµnh nhu cÇu cÊp thiÕt, nã lµ nhÞp cÇu nèi liÒn c¸c nÒn v¨n ho¸ trªn thÕ giíi vµ ®a ViÖt Nam ®Õn víi thÕ giíi. Nãi, ®äc, viÕt TiÕng Anh ®· khã nhng nghe TiÕng Anh cßn lµ c¶ mét vÊn ®Ò, kh«ng nh÷ng khã víi ngêi häc mµ cßn khã c¶ víi ngêi d¹y. V× vËy ®Ó cho ngêi häc nghe vµ hiÓu ®îc th× ngêi d¹y ph¶i t×m mäi c¸ch n©ng cao vµ ph¸t triÓn thªm kü n¨ng nghe, tr×nh ®é nghe cña ngêi ®äc. XuÊt ph¸t tõ c¸c yªu cÇu cña cuéc sèng, còng nh ®Æc thï bé m«n vµ tõ viÖc d¹y kü n¨ng nghe mét sè bµi ë líp 7 vµ c¸c tiÕt nghe ë líp 8, vÊn ®Ò ®æi míi ph ¬ng ph¸p d¹y nghe trong tr¬ng tr×nh SGK hiÖn nay ®ang ®îc nhiÒu trêng häc quan t©m. §ang ¸p dông ph¬ng ph¸p biÕn ®æi sao cho c¸c bµi tËp nghe trong SGK phï hîp víi tr×nh ®é häc sinh mµ kh«ng cÇn c¾t xÐn néi dung kiÕn thøc yªu cÇu. Tuy nhiªn viÖc ¸p dông mét ph¬ng ph¸p d¹y nghe míi nh thÕ nµo cho phï hîp víi häc sinh cña m×nh vµ sù thµnh c«ng cña nã cßn phô thuéc vµo c¸ch thøc tiÕn hµnh cña tõng gi¸o viªn, sù chØ ®¹o chung thuéc chuyªn m«n cña tõng trêng vµ kh¶ n¨ng tiÕp thu kiÕn thøc, ¸p dông vµo thùc tiÔn cña tõng häc sinh. -1- Kinh nghiÖm gi¶ng d¹y Qua thêi gian gi¶ng d¹y t¹i trêng phæ th«ng, võa qua t«i ®· ®îc tiÕp cËn víi c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nhau. 1. Ph¬ng ph¸p d¹y cæ truyÒn. Gi¸o viªn ®ãng vai trß chñ ®¹o, häc sinh thô ®éng ngåi nghe vµ ghi chÐp nh÷ng g× gi¸o viªn lµm mÉu. 2. Ph¬ng ph¸p d¹y häc míi. LÊy häc sinh lµm trung t©m, häc sinh ph¶i lµm vÖc nhiÒu trªn líp . Gi¸o viªn ®ãng vai trß lµ ngêi híng dÉn, chØ gîi më vÊn ®Ò vµ yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng. KhuyÕn khÝch häc sinh suy ®o¸n c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chñ ®Ò bµi häc. Häc sinh tÝch cùc than gia ®ãng gãp ý kiÕn x©y dung bµi vµ n¾m v÷ng ®îc néi dung c¬ b¶n. ChÝnh v× nh÷ng lý do trªn ®©y t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi nghiªn cøu “ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y nghe” víi mät sè ®iÒu g× ®Ó gãp phÇn cho c¸c giê d¹y kü n¨ng nghe ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. II- môc ®Ých nghiªn cøu: Qua viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi tõ ®ã x¸c ®Þnh néi dung vµ ph¬ng ph¸p h×nh thµnh, x©y dùng thiÕt kÕ mét bµi d¹y nghe, gi¶m ®é khã yªu cÇu cña bµi tËp nghe , nhng vÉn t«n träng néi dung kiÕn thøc SGK hiÖn hµnh. Nh»m ®¹t ®îc yªu cÇu d¹y häc cña m×nh nãi riªng vµ yªu cÇu hiÓu ®îc bµi häc cña häc sinh nãi chung mét c¸ch chñ ®éng s¸ng t¹o, phï hîp víi tr×nh ®é tiÕp thu kiÕn thøc cña häc sinh phæ th«ng c¸c huyÖn miÒn nói vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu thèn. III- kh¸ch thÓ vµ ®èi tîng nghiªn cøu: 1. Kh¸ch thÓ nghiªn cøu. Qua thêi gian gi¶ng d¹y t«i ®îc ph©n c«ng gi¶ng d¹y ch¬ng tr×nh líp 8, ®Ò tµi nµy ®îc nghiªn cøu trªn thùc tÕ häc sinh líp 8 trêng THCS Bưng Bàng qua mét sè tiÕt d¹y nghe míi vµ mét sè giê d¹y nghe theo ph¬ng ph¸p th«ng thêng. 2. §èi tîng nghiªn cøu. Häc sinh líp 8 + líp 9 trêng THCS Líp 8B vµ líp 9B bao gåm cã 39 häc sinh, trong ®ã cã 22 em häc sinh n÷ vµ 17 em häc sinh nam. IV- gi¶ thuyÕt khoa häc: Víi ®Ò tµi d¹y nghe theo ph¬ng ph¸p ®æi míi cña t«i cã thÓ ®Æt ra gi¶ thuyÕt “ NÕu ¸p dông biÖn ph¸p c¶i biÕn bµi tËp nghe sao cho phï hîp víi tr×nh ®é häc sinh h¬n vµ phï hîp víi ®èi tîng häc sinh h¬n sÏ gãp phÇn lµm cho c¸c giê d¹y nghe ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n vµ tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng häc sinh qu¸ c¨ng th¼ng hay lo l¾ng trong giê häc nghe, gióp cho ngêi häc vµ ngêi d¹y cã nhiÒu høng thó h¬n trong c¸c giê häc nghe”. V- ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: 1. Ngiªn cøu lý luËn. Th«ng qua viÖc nghiªn cøu lý luËn ®Ó thÊy ®îc t¸c dông cña viÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y nghe míi vµo tiÕt d¹y nghe míi, ®Ó thÊy ®îc ph¬ng ph¸p d¹y nghe míi -2- Kinh nghiÖm gi¶ng d¹y võa lµ ph¬ng tiÖn bæ trî cho c¸c tiÕt d¹y kh¸c, võa lµ môc ®Ých trong ch¬ng tr×nh d¹y häc TiÕng Anh ë bËc THCS ( d¹y ng÷ ph¸p, ®äc, viÕt, nãi ). 2. Thùc nghiÖm s ph¹m. Qua thùc tÕ cña viÖc d¹y nghe theo ph¬ng ph¸p ®æi míi tõ ®ã quan s¸t tæng hîp c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®îc ®em so víi kÕt qu¶ d¹y häc cæ truyÒn vµ rót ra nh÷ng u ®iÓm vµ h¹n chÕ cña ph¬ng ph¸p míi. 3. Ph¬ng ph¸p kiÓm tra nghe hiÓu. Gi¸o viªn thiÕt kÕ nhiÒu bµi tËp liªn quan ®Õn bµi tËp nghe vµ kiÓm tra sù nghe hiÓu cña häc sinh, kÕt hîp víi viÖc xem vë ghi tõ ®ã cã nh÷ng nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c kh¶ n¨ng truyÒn ®¹t cña gi¸o viªn vµ kh¶ n¨ng tiÕp thu kiÕn thøc cña häc sinh. NhÊn m¹nh vai trß c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n TiÕng Anh vµ ph¬ng ph¸p d¹y nghe nãi riªng….Ph©n tÝch ®îc lý luËn cña viÖc d¹y häc vµ häc nghe cña häc sinh . §Þnh h×nh ®îc mét ph¬ng ph¸p d¹y nghe míi kÕt hîp víi c¸c phÇn d¹y kü n¨ng vµ phÇn nghe ë Listen and Read nh»m ph¸t triÓn tèt h¬n kü n¨ng nghe cña häc sinh. §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc võa lµ môc ®Ých vµ lµ ph¬ng tiÖn cña viÖc d¹y TiÕng Anh ë níc ta hiÖn nay theo tinh thÇn hiÖn nay cña ngµnh gi¸o dôc vµ t¹o ý thøc chuÈn bÞ vÒ tri thøc khoa häc vµ gi¸o dôc gãp phÇn ®¹t ®îc bíc ®Çu yªu cÇu ®æi míi ph¬ng ph¸p trong giai ®o¹n hiÖn nay cña ngµnh vµ t¬ng lai ph¸t triÓn cña khoa häc gi¸o dôc dù tÝnh phæ cËp TiÕng Anh trong hÖ thèng gi¸o dôc níc ta. VI- c¬ së, ph¹m vi, thêi gian nghiªn cøu: 1. C¬ së nghiªn cøu. Mçi ®Ò tµi nghiªn cøu ®Òu ®i kh¸m ph¸ mét khÝa c¹nh nµo ®ã trong c¸c lÜnh vùc khoa häc, kinh tÕ, chÝnh trÞ phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng sinh ho¹t giao lu cña con ngêi. + Thø nhÊt: Nghiªn cøu rót ra ®îc mét ph¬ng ph¸p d¹y nghe míi khoa häc, hiÖu qu¶ cho häc sinh phæ th«ng. ThiÕt kÕ yªu cÇu c¸c bµi tËp phï hîp vµ khÝch lÖ tÝnh t duy cña häc sinh. Giíi thiÖu bµi b»ng ph¬ng ph¸p dù ®o¸n suy luËn, c¸ch tr×nh bµy bµi khuyÕn khÝch kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña häc sinh th«ng qua c¸c giê häc nghe, vµ ®Ò tµi lµ c¬ së chØ ra ®îc c¸ch cñng cè, kiÓm tra kh¶ n¨ng hiÓu bµi cña häc sinh b»ng c¸c bµi tËp phï hîp. + Thø hai: X¸c ®Þnh c¬ së lý luËn cña viÖc h×nh thµnh ph¬ng ph¸p d¹y nghe nãi chung vµ ph¬ng ph¸p míi cho mét sè tiÕt d¹y nghe ë bËc THCS. + Thó ba: -3- Kinh nghiÖm gi¶ng d¹y Qua nghiªn cøu c¬ së lý luËn vµ thù tiÔn gi¶ng d¹y vµ dù giê th¨m líp, ph¶i thiÕt kÕ x©y dùng ®îc bµi d¹y ( thiÕt kÕ gi¸o ¸n ) theo ph¬ng ph¸p d¹y nghe ®¹t hiÖu qu¶ cao. + Thø t: KiÓm nghiÖm tÝnh kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ cña d¹y nghe theo ph¬ng ph¸p míi. 2. Ph¹m vi ®Ò tµi nghiªn cøu. §Ó ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p míi cã hiÖu qu¶ cao vµo viÖc híng dÉn häc sinh nghe. §Ò tµi nµy sÏ ®i s©u nghiªn cøu lý luËn cña viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y nghe vµ ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc míi vµo mét sè tiÕt häc cô thÓ lµ c¸c tiÕt nghe ë ch ¬ng tr×nh TiÕng Anh líp 8 vµ líp 9. Trong ph¹m vi nghiªn cøu ®Ò tµi nµy t«i muèn ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò xem viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y nghe võa lµ môc ®Ých vµ lµ ph¬ng tiÖn d¹y häc míi. BiÖn ph¸p chñ yÕu lµ x©y dùng ( thiÕt kÕ mét sè gi¸o ¸n gi¶ng d¹y phÇn kü n¨ng nghe trong SGK líp 8). 3. Thêi gian nghiªn cøu. §Ò tµi nµy ®îc nghiªn cøu tõ ®Çu th¸ng 9 n¨m 2007 ®Õn ngµy 30/1/2008 t¹i trêng THCS NguyÔn B¸ Ngäc. -4- Kinh nghiÖm gi¶ng d¹y PhÇn thø II: qu¸ tr×nh nghªn cøu: Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cña vÊn ®Ò nghiªn cøu. I- LICH Sö §Ò Tµi: Do ®Æc trng bé m«n ngo¹i ng÷, ph¬ng ph¸p d¹y häc kh«ng ®ßi hái ph¶i ®i theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh, do ®ã gi¸o viªn lu«n ph¶i chó ý ®Õn c¸c biÖn ph¸p chuyÓn t¶i kiÕn thøc ®Õn cho ngêi häc sao cho hîp lý nhÊt. H¬n thÕ n÷a do t×nh h×nh chung cña häc sinh ®Þa ph¬ng hÇu hÕt c¬ së vËt chÊt phôc vô cho häc sinh häc tËp cßn thiÕu thèn. Häc sinh hÇu hÕt lªn cÊp II míi ®îc lµm quen víi m«n TiÕng Anh vµ sù hiÓu biÕt kiÕm thøc x· héi cßn h¹n hÑp, cßn rôt rÌ nhót nh¸t cha nhí ngay nh÷ng g× ®îc häc, vèn tõ vùc l¹i h¹n chÕ nªn trong qu¸ tr×nh häc gi¸o viªn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, kh¶ n¨ng nghe rÊt kÐm. §Ò tµi nghiªn cøu ph¬ng ph¸p d¹y nghe nµy rÊt phï hîp víi së thÝch cña t«i ngay sau khi nhËn ch¬ng tr×nh SGK líp 8 míi. T«i muèn t×m ra mét sè nh÷ng bÝ quyÕt ®Ó t¹o sù thµnh c«ng cho tiÕt nghe, nh»m khuyÕn khÝch häc sinh sö dông vèn tõ cã s½n t¹o ra bÇu kh«ng khÝ tho¶i m¸i khi häc nghe. §Ò tµi nµy ®îc h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu lý thuyÕt vÒ ph¬ng ph¸p d¹y thùc tÕ ë trêng THCS Bng Bµng, kÕt qu¶ kiÓm tra nghe hiÓu ®èi víi häc sinh líp 8. II- C¥ Së Lý LUËN. ViÖc thùc hiÖn ®Ò tµi nghiªn cøu nµy dùa trªn c¬ së lý luËn ph¬ng ph¸p d¹y häc bé m«n Anh v¨n, khoa häc chÝnh x¸c, häc sinh hiÓu bµi ngay t¹i líp. Gi¸o viªn thiÕt kÕ c¸c yªu cÇu bµi tËp nghe ®¬n gi¶n h¬n nhng trªn c¬ së néi dung c¬ b¶n yªu cÇu cña SGK. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi nµy, b¶n th©n t«i kh«ng ngõng häc hái b¸m s¸t néi dung s¸ch yªu cÇu vµ t×m ra nh÷ng h¹n chÕ cña ph¬ng ph¸p d¹y míi ®Ó cïng ®ång nghiÖp tham kh¶o rót kinh nghiÖm, ®iÒu chØnh thÝch hîp vµ t¹o ra kh¶ n¨ng lÜnh héi tri thøc míi cña häc sinh vµ phï hîp t©m lý løa tuæi. III- c¬ së thùc tiÔn. Trong ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt cña c¸c trêng häc vïng n«ng th«n cßn nhiÒu thiÕu thèn, viÖc thùc hiÖn c¸c giê d¹y theo ph¬ng ph¸p míi còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n.VD nh ®µi, ®Üa, ®iÖn hoÆc tiÒn ph«to c¸c phiÕu häc tËp trong ®ã c¸c bµi tËp nghe ®· ®îc thiÕt kÕ l¹i cho phï hîp h¬n. Tuy nhiªn gi¸o viªn cã thÓ cè g¾ng ®Õn møc cã thÓ gióp cho c¸c em häc nghe ë ®iÒu kiÖn tèt nhÊt vµ thùc tÕ ®· chøng minh so víi nh÷ng giê nghe ®Ó tù häc sinh lµm bµi theo bµi tËp trong s¸ch, kÕt qu¶ chØ cã mé sè häc sinh cã thÓ tù tr¶ lêi cßn l¹i thËm chÝ häc sinh cha kÞp ®Þnh h×nh vÒ nh÷ng ®iÒu chóng nghe. Nhng sau khi gi¸o viªn ®· thiÕt kÕ bµi tËp hîp lý h¬n, ®a phÇn häc sinh nghe vµ tr¶ lêi ®îc ( chiÕm ®Õn 90% ) tæng sè häc sinh trong líp vµ giê d¹y nghe ®¹t hiÖu qu¶ râ rÖt. -5- Kinh nghiÖm gi¶ng d¹y Ch¬ng II: C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn. §Ó mét giê d¹y häc thµnh c«ng cao vµ gióp häc sinh hiÓu kü h¬n th× ngêi gi¸o viªn võa ph¶i d¹y tèt, l¹i cßn chuÈn bÞ chu ®¸o v× thÕ ®Ó thùc hiÖn mét híng míi trong mét giê nghe gi¸o viªn ph¶i ®ång thêi kÕt hîp c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn sau: I- ChuÈn bÞ tèt c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc. Gi¸o viªn ph¶i chuÈn bÞ b¨ng ®µi, nghe tríc mét hoÆc nhiÒu lÇn, chó ý nh÷ng chç khã vµ nãi nhanh, c¸c cÊu tróc cè ®Þnh nh»m gîi më gióp häc sinh dÔ d¹ng h¬n trong qu¸ tr×nh nghe. Gi¸o viªn cÇn chuÈn bÞ thiÕt kÕ l¹i c¸c bµi tËp nghe trong SGK sao cho phï hîp h¬n vµ ph«to cho häc sinh phiÕu häc tËp ®iÒu nµy gióp cho gi¸o viªn vµ häc sinh tiÕt kiÖm thêi gian chÐp bµi trªn líp, gi¸o viªn cßn ph¶i chuÈn bÞ tèt c¸c lo¹i ®å dïng d¹y häc nh tranh ¶nh nÕu cÇn hoÆc b¶ng phô. CÇn ph¶i chuÈn bÞ thiÕt kÓ trß ch¬i hoÆc c¸c ho¹t ®éng trªn líp. Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh thù hiÖn ®iÒu nµy gióp cho giê häc logic h¬n vµ c¸c tiÕn tr×nh lªn líp diÔn ra tr«i ch¶y h¬n. II- Qu¸ tr×nh lªn líp. Gi¸o viªn t¹o ra kh«ng khÝ tho¶i m¸i hµo høng, kh«ng qu¸ c¨ng th¼ng b»ng c¸ch giíi thiÖu c¸c chñ ®Ò bµi nghe, hoÆc c¸c trß ch¬i cã liªn quan ®Õn bµi häc gióp cho häc sinh bíc vµo nghe víi t©m lý tho¶i m¸i, ®iÒu nµy ®îc kÕt hîp hµi hoµ trong phÇn Pre-Listening. Gi¸o viªn cè g¾ng träng t©m nh÷ng tõ vùng quan träng phÇn nghe mµ häc sinh sÏ ph¶i hiÓu. Trong qu¸ tr×nh nghe gi¸o viªn chó ý ®Õn yªu cÇu cña bµi tËp ®· ®îc thiÕt kÕ l¹i sao cho häc sinh cã thÓ lµm viÖc dÔ dµng h¬n. Sau khi nghe xong, gi¸o viªn ph¶i chuÈn bÞ s½n c¸c ho¹t ®éng sau giê nghe ®Ó nh»m kiÓm tra sù hiÓu bµi cña häc sinh vµ ph¸t triÓn thªm kü n¨ng nãi hoÆc viÕt. NÕu kÕt hîp nhuÇn nhuÔn c¸c kh©u tõ chuÈn bÞ ®Õn qu¸ tr×nh giê nghe vµ kÕt qu¶ cho thÊy sau khi thùc nghiÖm c¸c giê nghe theo ph¬ng ph¸p trªn t«i thÊy hiÖu qu¶ vµ häc sinh rÊt hµo høng kh«ng cßn sî häc nghe n÷a. Ch¬ng III: Thùc nghiÖm s ph¹m. Ngµy nay sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt – c«ng nghÖ th«ng tin lªn ®Õn ®Ønh cao, nhiÒu lÜnh vùc ngµnh nghÒ míi h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trªn ph¹m vi toµn cÇu. §iÒu ®ã ®ång nghÜa víi ®ßi hái mäi ngêi ph¶i cã mét vèn TiÕng Anh nhÊt ®Þnh ®Ó n¾m b¾t chuyÓn ®æi ng«n ng÷ cña mäi ngê trªn thÕ giíi thµnh ng«n ng÷ cña m×nh. Tõ ®ã xuÊt hiÖn sù gia t¨ng nhu cÇu häc Anh ng÷. Trªn thùc tÕ ë kh¾p mäi n¬i trªn thÕ giíi mäi ngêi ®Òu quan t©m ®en viÖc d¹y vµ häc tiÕng anh sao cho cã hiÖu qu¶.V× -6- Kinh nghiÖm gi¶ng d¹y vËy cÇn cã sù ®æi míi m¹nh mÏ vÒ môc tiªu, néi dung tæ chøc vµ hÖ thèng ph¬ng ph¸p d¹y häc sao cho chÊt lîng vµ hiÖu qu¶. §iÒu nµy còng nh»m ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu cña thêi ®¹i. §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc trong m«n tiÕng anh lµ mét bé phËn cña qu¸ tr×nh ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ph¶i g¾n liÒn víi môc tiªu vµ kÕ ho¹ch gi¸o dôc ë trêng phæ th«ng. §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc nãi chung, ®æi míi c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ häc tËp phôc vô cho viÖc häc ngo¹i ng÷, nh»m gióp cho ngêi häc ngo¹i ng÷ thËt sù t×m thÊy høng thó trong qu¸ tr×nh häc vµ chÝnh sù thu hót Êy gióp cho ngêi d¹y cã ®éng lùc thóc ®Èy kh«ng ngõng v¬n lªn t×m tßi c¸c ph¬ng ph¸p míi hay h¬n. Nh÷ng ph¬ng ph¸p tr¸nh cho ngêi d¹y lµm viÖc nhiÒu mµ nh©n vËt trung t©m ph¶i lµ ngêi häc. Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ rót kinh nghiÖm tõ 2 ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, t«i nhËn thÊy hiÖu qu¶ hoµn toµn kh¸c nhau. Trong ph¬ng ph¸p d¹y häc tríc ®©y häc sinh thô ®éng ngåi tiÕp thu kiÕn thøc, ghi chÐp vµ nghe nh nh÷ng chiÕc m¸y. Cßn ph¬ng ph¸p ®æi míi häc sinh ®îc ph¸t triÓn hÕt t duy trÝ tuÖ vµ ®îc ho¹t ®éng nhiÒu trong giê häc. §Ó cã kÕt qu¶ so s¸nh chÝnh s¸c gi÷a hai ph¬ng ph¸p d¹y míi vµ cò t«i xin ®a ra mét vµ tiÕt t«i ®· nghiªn cøu trong qu¸ tr×nh d¹y nghe líp. UNIT 3 PERIOD: 14 LISTEN * Môc ®Ých: Sau khi hoµn thµnh bµi häc, häc sinh cã thÓ nghe ®îc th«ng tin vÒ c¸c tõ trong mét chñ thÓ. ( NÕu gi¸o viªn cho häc sinh trùc tiÕp nghe vµ t×m c¸c tõ ®iÒn víi c¸c bøc tranh ®iÒu nµy sÏ g©y khã kh¨n cho häc sinh trong qu¸ tr×nh nghe, v× thÕ gi¸o viªn ph¶i lµm tèt phÇn chuÈn bÞ tríc khi nghe). * C¸c bíc lªn líp: Yªu cÇu häc sinh nh×n vµo c¸c bøc tranh vµ sau ®ã viÕt ra c¸c tõ mµ c¸c em biÕt theo nhãm. Häc sinh tr×nh bµy theo nhãm gi¸o viªn kiÓm tra vµ t×m ®éi th¾ng. A. warm up B. Nhãm 2 Chicken Noodle Rice Gi¸o viªn giíi thiÖu mét sè tõ míi trong bµi nghe. Gi¸o viªn cã thÓ sö dông tranh giíi Bµi míi I- Pre-Listening 1. Vocabulary Steamer (n) -7- Nhãm 2 Inion Rice Chicken Fried rice Kinh nghiÖm gi¶ng d¹y thiÖu tõ. HoÆc gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh tù nh¾c l¹i c¸c tõ ®· häc nh Chicken, to cook Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®o¸n xem mãn c¬m Giang D¬ng Ch©n Trung Quèc cã nh÷ng nguyªn liÖu g×. Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh nghe b¨ng vµ viÕt l¹i c©u nguyªn liÖu cña mãn c¬m giang. Häc sinh nghe vµ ®¸nh dÊu c¸c bøc tranh, gi¸o viªn kiÓm tra vµ cho häc sinh ghi lªn b¶ng. Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh dùa vµo nguyªn liÖu võa nghe ®îc h·y viÕt ra c«ng thøc nÊu mãn c¬m giang Trung Quèc. Häc sinh ho¹t ®éng nhãm vµ viÕt c¸ch nÊu mãn ¨n. Pan (n) To cook Garlic (n) special Chinese fried rice Green papper (n) Chicken (n) Ham (n) 2. Predicts iterms VD: rice , green , papper, chicken, inions, salt, ect….. II- While- Listening 1. Nghe vµ kiÓm tra xem c¸c nguyªn liÖu cã trong c¸c bøc tranh nµo? a. Fried rice b. Pan c. Garlic, green- peppers d. Ham and peas 2. KiÓm tra T/F c¸c c©u ®o¸n a. T b.E c. F III- Post- listening Hit the pan, then put the oil, wait until it is hot. Fry garlic and green peppers put the pear in and put rice with some salt. So s¸nh víi c¸ch d¹y nghe tríc gi¸o viªn gi¶i thÝch yªu cÇu cña bµi, cung cÊp mét sè vèn tõ vùng vµ tiÕn hµnh nghe lu«n th× thÊy c¸ch ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y nghe nµy g©y høng thó cho häc sinh rÊt nhiÒu, häc sinh cã ®iÒu kiÖm c¬ héi ®o¸n biÕt vµ lµm quen kh«ng qu¸ ®ét ngét trong qu¸ tr×nh nghe, ®iÒu nµy t¹o cho c¸c em t©m lý tèt khi nghe. Cßn theo ph¬ng ph¸p häc cò häc sinh rÊt thô ®éng ngåi nghe mµ kh«ng biÕt c¸c nguyªn liÖu ®ã dïng ®Ó lµm g×. VÊn ®Ò thø hai lµ ë chç sau khi nghe v× ®· cã nh÷ng t duy tríc khi nghe vµ trong khi nghe nªn ta cã thÓ chuyÓn ho¹t ®éng nghe thµnh ho¹t ®éng nãi hoÆc viÕt rÊt hay vµ phï hîp. -8- Kinh nghiÖm gi¶ng d¹y UNIT 4 PERIOD: LISTEN * môc ®ich: Sau khi hoµn thµnh giê häc häc sinh cã thÓ nghe vµ hiÓu ®îc ý chÝnh cña mét c©u chuyÖn cæ ( ®èi víi häc sinh khã kh¨n lµ ë chç bµi nghe dµi mµ yªu cÇu bµi l¹i qu¸ cao, khi nghe ®Ó hiÓu ®îc ®· khã l¹i cßn n¾m ®îc néi dung chÝnh qu¶ lµ cßn khã h¬n). V× thÕ trong bµi nµy gi¸o viªn ph¶i thay ®æi kiÓu thiÕt kÕ bµi tËp sao cho dÔ dµng h¬n vµ kh¶ n¨ng häc sinh cã thÓ lµm ®îc nhng ph¶i kh«ng ®îc xa vêi môc ®Ých yªu c©u cña bµi. Tøc lµ theo t«i tiÕt d¹y nµy sÏ ®îc thiÕt kÕ theo d¹ng ( Tõ xa ®Õn gÇn, tõ dÔ ®Õn khã, cuèi cïng lµ ®Õn môc ®Ých mµ bµi cÇn ®¹t ) a’’ a’ a * C¸c bíc lªn líp Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®o¸n c¸c ch÷ c¸i trong mét tõ. C« gîi ý: ( kh«ng nªn lµ bµ vî nh thÕ) C« gi¸o giíi thiÖu t×nh huèng chñ ®Ò cña bµi nghe vµ giíi thiÖu mét sè tõ míi. Häc sinh nghe vµ ®äc tõ theo gi¸o viªn. Gi¸o viªn gióp häc sinh ®äc ®óng tõ vµ yªu cÇu häc sinh chÐp tõ vµo vë sau ®ã kiÓm tra b¨ng tiÕng viÖt. A. Warm up Hang man Greedy wife B. New lesson I- Pre- listening 1. Vocabulary Laid To sell To collect to cut dead (adj) foolish (adj) To discover gready (adj) Gi¸o viªn ®a ra mät sè c©u hái cã néi Gold egg dung liªn quan ®Õn chñ ®Ò sÏ nghe. Shouted excitedly Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi. 2. Yes, no open- questions Häc sinh ®äc c©u hái vµ tr¶ lêi theo a. Should we be greedy? nhãm. b. Is it difficult to find gold? c. Can you find gold eggs in your chicken? d. Is it intelligent or foolish to find gold Lóc nµy gi¸o viªn ph¶i thiÕt kÕ chÎ nhá in chicken? yªu cÇu cña bµi ra ®Ó häc sinh cã thÓ II. While- Listening. nghe sau ®ã l¹i tæng hîp l¹i ®Ó t×m ý 1. Listen and choose the best oftion chÝnh. a. The farmer lived in a…………… -9- Kinh nghiÖm gi¶ng d¹y a. Uncomfortable life Gi¸o viªn cho häc sing nghe b¨ng vµ b. Comfortable life chän ®¸p ¸n. c. Hard life b. The family raised many (a) dogs Häc sinh nghe vµ luyÖn tËp theo bµi tËp (b) cats c« gi¸o ph¸t cho. (c) chicken Gi¸o viªn cho häc sinh nghe vµi lÇn vµ c. He found a (a) gold egg in checken kiÓm tra ®¸p ¸n. (b) white egg NÕu häc sinh nghe vµ chän ®¸p ¸n (c) gold ring ®óng th× gi¸o viªn cho häc sinh chuyÓn d. His wife wanted (a) more gold egg qua lµm bµi tËp trong s¸ch. (b) more gold ring (c) more egg e. They decided to cut all chicken for (a) Sell (b) Get food Gi¸o viªn cho häc sinh nghe l¹i vµ (c) Gold chän ®¸p ¸n. f. We should be (a) Foolish (b) Greedy (c) Not a not b III- Post- listening. Listen to find main ideab b. don’t be foolish and greedy NÕu kh«ng thiÕt kÕ mét bµi tËp nh vËy häc sinh sÏ kh«ng thÓ nghe ®îc vµ t×m ®îc ý chÝnh cña c©u chuyÖn khi nghe xong v× ®èi víi häc sinh ®äc bµi ®Ó t×m ra ý chÝnh ®· lµ mét viÖc khã, vËy nªn tèt nhÊt gi¸o viªn ph¶i t×m ph¬ng ph¸p hiÖu qu¶ nhÊt cho c¸c tiÕt d¹y nghe khã nhu thÕ nµy. KÕt qu¶ cho thÊy khi t«i ¸p dông 2 ph¬ng ph¸p kh¸c nhau vµo líp 8 qu¶ nhiªn theo c¸ch d¹y míi cã ®Õn 90% c¸c em muèn tr×nh bµy kÕt qu¶ sau khi nghe, giê häc trë nªn sinh ®éng vµ s«i næi h¬n nhiÒu. Nhng ®iÒu ®¸ng nãi h¬n lµ kh«ng nh÷ng c¸c em nghe vµ t×m ®îc ý chÝnh mµ c¸c em cßn hiÓu ®îc néi dung tãm t¾t cña c©u chuyÖn ®ã. * kÕt qu¶ thùc nghiÖm. S sè Giái Kh¸ SL % SL % Líp - 10 - Trung b×nh SL % SL YÕu % Kinh nghiÖm gi¶ng d¹y PhÇn thø III: kÕt luËn chung: Trªn ®©y lµ ý kiÕn riªng cña t«i vÒ viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y nghe, chuyÓn biÕn c¸c yªu cÇu bµi tËp nghe trong SGK sang híng dÉn ®¬n gi¶n sao cho phï hîp víi c¸c ®èi tîng häc sinh. T«i thÊy d¹y nghe theo phï hîp víi c¸c ®èi tîng häc sinh miÒn nói, n«ng th«n, con em c¸c d©n téc. Nã kh«ng nh÷ng phï hîp víi yªu cÇu rÌn luyÖn kü n¨ng nghe mµ cßn phï hîp víi yªu cÇu ®Æc trng cña gi¸o dôc ®µo t¹o ngo¹i ng÷ trong c¸c trêng THCS. Trªn c¬ së lý luËn thùc tiÔn cßn h¹n chÕ, nh÷ng kinh nghiÖm cña b¶n th©n cßn nghÌo nµn vµ thêi gian nghiªn cøu cßn ng¾n. T«i muèn gãp mét phÇn nhá bÐ vµo viÖc n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y, gãp phÇn nhá bÐ vµo viÖc n©ng cao chÊt lîng d¹y häc m«n tiÕng anh, nhÊt lµ kü n¨ng nghe trong trêng THCS. T«i xin m¹nh d¹n ®a ra vµi bíc c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ bµi nghe theo híng ®æi míi. 1. Gi¸o viªn cho häc sinh thùc hiÖn kü phÇn chuÈn bÞ nghe ( Per - listening) vÝ dô tõ vùng, dù ®o¸n c¸c th«ng tin, dù ®o¸n tr¶ lêi c¸c c©u hái, s¾p sÕp c¸c th«ng tin ®Ó chuÈn bÞ tèt tõ vùng vµ th«ng tin cho bµi. 2. Gi¸o viªn ph¶i cã c¸c mÉu bµi tËp nghe ®îc thiÕt kÕ ®¬n gi¶n, chi tiÕ vµ phï hîp h¬n so víi bµi nghe trong SGK ( tuy nhiªn gi¸o viªn kh«ng ®îc phÐp xa rêi hoÆc bá qua môc ®Ých träng t©m cña bµi tËp nghe). 3. Häc sinh tiÕp nhËn bµi nghe ph¶i c¶m nhËn, hiÓu râ yªu cÇu cña bµi tËp. Tõ bµi tËp c« gi¸o thiªt kÕ cå thÓ liªn hÖ dÔ rµng ®Õn bµi tËp trong SGK. Häc sinh nghe ®µi hay gi¸o viªn ®äc, gi¸o viªn nªn ®¶m b¶o sao cho bµi tËp ®ã phï hîp kiÕn ®èi t îng häc sinh cña m×nh nghe ®îc vµ tr¶ lêi ®îc. 4. Gi¸o viªn kiÓm tra bµi tËp, ch÷a lçi vµ yªu cÇu häc sinh tù kiÓm tra b»ng c¸ch nghe l¹i b¨ng, sau ®ã häc sinh sÏ ph¶i tù liªn hÖ ®Õn bµi tËp trong SGKhoÆc nghe l¹i råi tr¶ lêi. §èi víi nh÷ng bµi qu¸ khã cè g¨ng sao cho chØ cÇn ®äc bµi tËp chi tiÕt häc sinh cã thÓ tr¶ lêi ®îc yªu cÇu cña bµi. - 11 - Kinh nghiÖm gi¶ng d¹y §Ó cã mét giê d¹y ngo¹i ng÷ thµnh c«ng ®¹t hiÖu qu¶ cao ngêi ta cã thÓ ®a ra nghiªn cøu nhiÒu khÝa c¹nh nhiÒu vÊn ®Ò råi sau ®ã ®a vµo thö nghiÖm øng dông. T«i ®a ra mét khÝa c¹nh nhá trong nh÷ng giê d¹y häc ngo¹i ng÷, t«i mong nã cã thÓ gãp mét phÇn vµo sù thµnh c«ng cña mét giê d¹y vµ vµo sù thµnh c«ng cña ch¬ng tr×nh thay SGK 8 n¨m 2007-2008 Trªn ®©y lµ mét vµi nh÷ng kinh nghiÖm mµ qua thùc tÕ gi¶ng d¹y t«i ®· rót ra ®îc, nhng cßn rÊt nhiÒu thiÕu sãt rÊt mong ®îc sù gãp ý ®Ó kinh nghiÖm cña t«i cã thÓ hoµn thiÖn h¬n. T«i xin tr©n thµnh c¶m ¬n. - 12 -
- Xem thêm -