Tài liệu Phương pháp dạy kỹ năng dạy nghe tiếng anh ở trường t h c s

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ph¬ng ph¸p d¹y kü n¨ng nghe PhÇn I: Më ®Çu I.Lý do chän ®Ò tµi: 1.C¬ së lý luËn: Trªn thÕ giíi mçi mét quèc gia, mét d©n téc ®Òu cã mét ng«n ng÷ riªng (gäi lµ tiÕng mÑ ®Î). Bëi vËy mçi con ngêi ë mçi d©n téc kh¸c nhau sÏ giao tiÕp víi nhau nh thÕ nµo, thÕ giíi sÏ héi nhËp ra sao, nÕu kh«ng hiÓu ®îc tiÕng nãi chung. Râ rµng r»ng mét ng«n ng÷ chung sö dông trªn thÕ giíi sÏ mang c¸c níc xÝch l¹i gÇn nhau h¬n. Sù bÊt ®ång ng«n ng÷ thêng lµm ph¸t sinh v« sè hiÓu nhÇm vµ khiÕn sù tiÕp xóc thËt sù kh«ng thÓ cã gi÷a nh÷ng ngêi thuéc c¸c quèc tÞch kh¸c nhau. §Ó ®¸p øng nhu cÇu nµy thÕ giíi cÇn ph¶i cã mét ng«n ng÷ giao tiÕp, mét tiÕng nãi chung. TÇm quan träng cña viÖc d¹y vµ häc tiÕng Anh ngµy nay ®ang chiÕm u thÕ trong nhiÒu lÜnh vùc nh: Ngo¹i giao, giao tiÕp, th¬ng m¹i, du lÞch.... v× vËy nhiÒu häc sinh ®· cã ý thøc häc ngay tõ ®Çu, c¸c em lu«n muèn ®îc kh¸m ph¸ ra mét ch©n trêi míi mét thÕ giíi míi. N¾m b¾t ®îc ®iÒu ®ã nhiÒu gi¸o viªn lu«n t×m tßi, häc hái s¸ng t¹o ®Ó lµm sao cho bµi gi¶ng cña m×nh thu hót ®îc häc sinh vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. Ngoµi viÖc truyÒn ®¹t cho häc sinh vèn tõ vùng, ng÷ ph¸p phong phó gi¸o viªn cßn ph¶i gióp häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn c¸c kü n¨ng: Nghe, nãi, ®äc, viÕt mµ c¸i ®Ých cña häc sinh ®¹t ®îc ®ã lµ kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt ë møc ®é ®¬n gi¶n th«ng qua c¸c bµi häc kü n¨ng. Mét trong nh÷ng kü n¨ng quan träng trong viÖc d¹y vµ häc ngo¹i ng÷ ®ã lµ kü n¨ng nghe (listening skill). Ph¶i d¹y nghe nh thÕ nµo ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao? C©u hái nµy lu«n lµm t«i ph¶i suy nghÜ ®Ó cã thÓ ®a ra ph¬ng ph¸p hay nhÊt lµm cho häc sinh cã thÓ hiÓu bµi mét c¸ch nhanh nhÊt, ®Ó häc sinh cã thÓ ph¸t triÓn tèt kü n¨ng nghe. Tõ nh÷ng lý do trªn, t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi "ph¬ng ph¸p d¹y kü n¨ng nghe " Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy lµ nh»m t×m hiÓu tÇm quan träng cu¶ kü n¨ng nghe TiÕng Anh . Tõ thùc tr¹ng cña viÖc d¹y kü n¨ng nghe TiÕng Anh ë trêng THCS , c¶i tiÕn ph¬ng ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tÝch cùc phï hîp víi tõng bµi ,tõng ®èi tîng häc sinh . 2.C¬ së thùc tiÔn: Nghe lµ mét trong bèn kü n¨ng cÇn thiÕt trong qu¶ tr×nh thùc hiÖn giao tiÕp. Gièng nh kü n¨ng ®äc, nghe còng lµ mét kü n¨ng tiÕp thô, nhng nghe thêng khã h¬n ®äcv× ng«n b¶n tiÕp thô qua nghe lµ lêi nãi. Khi ta nãi, c¸c ý thêng kh«ng ®- NguyÔn ThÞ H¶o 1 Trêng THCS Quúnh S¬n Ph¬ng ph¸p d¹y kü n¨ng nghe îc s¾p xÕp cã trËt tù nh viÕt; ý hay lÆp ®i lÆp l¹i, cã nhiÒu tõ thõa, tõ ®Öm, kh«ng ®óng ng÷ ph¸p. H¬n n÷a khi nghe ngêi kh¸c nãi, ta chØ nghe ®îc mét lÇn; cßn khi ®äc ta cã thÓ ®äc ®i ®äc l¹i nhiÒu lÇn v¨n b¶n. Do ®ã khi häc kü n¨ng nghe, ngoµi nh÷ng thñ thuËt chung ¸p dông cho c¸c kü n¨ng tiÕp thô, GV cßn cÇn cã nh÷ng thñ thuËt ®Æc thï cho c¸c ho¹t ®éng luyÖn nghe cña häc sinh. II.LÞch sö vÊn ®Ò: M«n tiÕng anh ë trêng phæ th«ng gãp phÇn ph¸t triÓn t duy (tríc hÕt lµ t duy ng«n ng÷) vµ hç trî cho viÖc d¹y häc tiÕng viÖt. Víi ®Æc trng riªng, m«n tiÕng anh gãp phÇn ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, lång ghÐp vµ chuyÓn t¶i néi dung cña nhiÒu m«n häc kh¸c ë trêng phæ th«ng. Cïng víi c¸c m«n häc kh¸c, m«n tiÕng anh gãp phÇn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña häc sinh, gióp cho viÖc thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn ë trung häc c¬ së. §Ó lµm ®îc viÖc ®ã GV ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao kiÕn thøc còng nh kinh nghiÖm gi¶ng d¹y,®Æc biÖt lµ víi bèn kü n¨ng: nghe , nãi, ®äc, viÕt. Do vËy mµ ®· cã nh÷ng tµi liÖu ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò nµy nh: - ELTTP, “ English Language Teaching Methodology”, 2003, MOET of Vietnam. - NguyÔn H¹nh Dung, Ph¬ng ph¸p d¹y TiÕng Anh ë trong trêng phæ th«ng, nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, 1998. Tuy nhiªn thùc tÕ gi¶ng d¹y ®èi víi tõng cÊp häc , líp häc, tõng ®èi tîng häc sinh l¹i cã sù kh¸c nhau. Do ®ã mµ chóng ta cïng xem xÐt c¸c bíc lªn líp khi d¹y kü n¨ng nghe vµ c¸c thñ thuËt ®Æc thï khi tiÕn hµnh c¸c bíc d¹y nghe. III.Môc ®Ých nghiªn cøu: Trªn c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn nªu trªn, môc ®Ých cô thÓ cña ®Ò tµi nµy lµ: - C¸c thñ thuËt d¹y kü n¨ng nghe - ¸p dông sao cho bµi d¹y ®¹t hiÖu qu¶ cao IV.NhiÖm vô nghiªn cøu: - Nghiªn cøu c¬ së lý luËn cña viÖc d¹y kü n¨ng nghe TiÕng Anh - T×m hiÓu thùc tiÔn gi¶ng d¹y trªn líp. Tõ ®ã cã thÓ so s¸nh víi kÕt qu¶ ®¹t ®îc sau khi ¸p dông ph¬ng ph¸p míi - §Ò xuÊt ý kiÕn cña b¶n th©n NguyÔn ThÞ H¶o 2 Trêng THCS Quúnh S¬n Ph¬ng ph¸p d¹y kü n¨ng nghe - Rót ra mét sè bµi häc bæ Ých sau khi nghiªn cøu. V.Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: + Nghiªn cøu, tham kh¶o c¸c tµi liÖu cã liªn quan tíi ®Ò tµi. + Thùc hµnh gi¶ng d¹y trªn líp. + §¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ bµi häc kinh nghiÖm sau mçi tiÕt d¹y. + Sö dông ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp vÊn ®Ò . + Sö dông ph¬ng ph¸p ®iÒu tra lÊy ý kiÕn. + Ph¬ng ph¸p quan s¸t s ph¹m. + Trao ®æi ý kiÕn víi ®ång nghiÖp PhÇn II: Néi dung I. Môc ®Ých viÖc d¹y nghe: D¹y bµi kü n¨ng nãi chung vµ d¹y bµi nghe nãi riªng lµ mét trong nh÷ng d¹ng bµi quan träng cña c¸c cuèn s¸ch TiÕng Anh míi 6,7,8,9. th«ng qua c¸c bµi nghe ( Listening text) häc sinh cã thÓ hiÓu biÕt thªm vÒ c¸c chñ ®Ò nh: V¨n hãa, v¨n häc, c¶nh ®Ñp, thÓ thao gi¶i trÝ, ®Êt níc con ngêi trªn thÕ giíi........ Môc ®Ých viÖc d¹y nghe nh»m ph¸t triÓn kh¶ n¨ng giao tiÕp th«ng tin cña häc sinh ë møc ®é ®¬n gi¶n tõ ®ã cã thÓ ph¸t triÓn thªm c¸c kü n¨ng kh¸c nh: Nãi, ®äc vµ viÕt. Nghe lµ mét kü n¨ng cÇn thiÕt trong viÖc d¹y ngo¹i ng÷. Häc sinh sÏ kh«ng thÓ ph¸t triÓn ®îc kü n¨ng nãi nÕu kü n¨ng nghe kh«ng tèt. ®Ó giao tiÕp cã hiÖu qu¶ häc sinh ph¶i nghe hiÓu ®îc. Häc sinh cÇn ®îc thùc hµnh nghe nhiÒu giäng nãi chÝnh thøc cña ngêi b¶n ng÷ ®Ó hiÓu hä nãi c¸i g×. II. D¹y bµi nghe nh thÕ nµo ? Trong thùc tÕ nghe vÉn lµ mét kü n¨ng khã ®èi víi häc sinh hiÖn nay. ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n trong khi nghe, gi¸o viªn cã thÓ sö dông nh÷ng biÖn ph¸p sau: 1. Giíi thiÖu chñ ®Ò, c¸c néi dung cã liªn quan ®Õn bµi nghe, gi¶i thÝch c¸c kh¸i niÖm nÕu cÇn thiÕt. 2. Ra c¸c c©u hái gióp häc sinh ®o¸n tríc néi dung sÏ nghe. 3. Giíi thiÖu tõ míi nÕu cã hoÆc «n l¹i tõ vùng cÇn thiÕt cho bµi nghe. NguyÔn ThÞ H¶o 3 Trêng THCS Quúnh S¬n Ph¬ng ph¸p d¹y kü n¨ng nghe 4. Ra c©u hái híng dÉn khi nghe. 5. Chia qu¸ tr×nh nghe thµnh tõng bíc. VÝ dô: + Nghe lÇn 1: Nghe ý chÝnh, tr¶ lêi c¸c c©u hái ë d¹ng ng¾n ( short answers) + Nghe lÇn 2: Nghe chi tiÕt h¬n. + Nghe lÇn 3: KiÓm tra l¹i kÕt qu¶ nghe. 6. NÕu bµi nghe dµi, chia bµi nghe thµnh tõng ®o¹n ng¾n ®Ó häc sinh nghe gi¸o viªn cã thÓ gîi ý, ®a ra yªu cÇu nghe cô thÓ kh¸c nhau. ®Ó bµi nghe ®¹t ®îc môc ®Ých mong muèn th× gi¸o viªn cÇn chia bµi nghe thµnh 3 giai ®o¹n kh¸c nhau: a. Pre - listening b. While - listening c. Post - listening trªn ®©y lµ 3 giai ®o¹n kh¸c nhau vµ b¾t buéc cña mét bµi kü n¨ng nãi chung vµ bµi nghe nãi riªng. ë s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy t«i xin tr×nh bµy kü c¸c bíc ( giai ®o¹n) cña bµi nghe. a. Pre - listening nh ®· ®Ò cËp ë trªn, khi nghe cã tËp trung, ngêi nghe thêng ®· cã chuÈn bÞ, híng sù tËp trung vµo phÇn muèn nghe, sÏ biÕt ph¶i chó ý phÇn néi dung nµo khi nghe. V× vËy khi d¹y nghe, gi¸o viªn cÇn t¹o ra nh÷ng chñ ®Þnh ®Ó häc sinh cã ®îc sù chuÈn bÞ cho phÇn nghe s¾p tíi. Tríc tiªn gi¸o viªn cÇn giíi thiÖu ng÷ c¶nh, t×nh huèng (thùc chÊt chÝnh lµ "set the scene). VÝ dô: Unit 1: A visit from a pen pal ( English 9 ) gi¸o viªn cã thÓ giíi thiÖu tranh vÏ vµ hái häc sinh: NguyÔn ThÞ H¶o 4 Trêng THCS Quúnh S¬n Ph¬ng ph¸p d¹y kü n¨ng nghe * Ex: T: Who is this ? And who is this? S: It's Tim Jone’s and It is Carlo. T: What can you see in the picture?......... Tõ nh÷ng gîi ý ®ã gi¸o viªn cã thÓ dÉn häc sinh tëng tîng ®îc phÇn nµo cuéc héi tho¹i gi÷a TimJone’s and Carlo vÒ chñ ®Ò g×........... ®Ó lµm tèt phÇn "set the scene" cã thÓ sö dông c¸c gi¸o cô trùc quan, tranh ¶nh trong s¸ch bëi viÖc nµy hç trî rÊt nhiÒu cho phÇn nghe. Tuú vµo tõng bµi cô thÓ mµ gi¸o viªn cã thÓ ¸p dông c¸c bµi thÝch hîp cho phÇn më ®Çu nµy. môc ®Ých cña phÇn nµy lµ gióp häc sinh dù ®o¸n tríc néi dung s¾p nghe v× vËy gi¸o viªn cã thÓ ¸p dông c¸c bµi tËp tríc khi nghe nh: 1. True/ False statements Gi¸o viªn viÕt tõ 5 ®Õn 7 c©u nãi vÒ ý chÝnh cña bµi nghe lªn b¶ng. Trong ®ã cã mét sè c©u sai vµ mét sè c©u ®óng Häc sinh lµm viÖc theo cÆp, dù ®o¸n xem c©u nµo ®óng, c©u nµo sai Gi¸o viªn viÕt lªn b¶ng dù ®o¸n cña häc sinh 2. Open Prediction. Gi¸o viªn thiÕt lËp t×nh huèng vµ giíi thiÖu chñ ®iÓm cña bµi nghe Häc sinh ®o¸n nh÷ng th«ng tin mµ c¸c em sÏ nghe Cã thÓ lµm viÖc c¸ nh©n råi theo cÆp hoÆc theo nhãm ®Ó so s¸nh dù ®o¸n cña m×nh Gi¸o viªn viÕt lªn b¶ng dù ®o¸n cña häc sinh 3. Ordering statements/ words/ pictures Gi¸o viªn viÕt lªn b¶ng kho¶ng 6 ®Õn 8 c©u nãi vÒ néi dung chÝnh cña bµi nghe nhng kh«ng theo m¹ch cña c©u truyÖn Häc sinh lµm viÖc theo cÆp hoÆc nhãm ®Ó ®o¸n thø tù cña c©u NguyÔn ThÞ H¶o 5 Trêng THCS Quúnh S¬n Ph¬ng ph¸p d¹y kü n¨ng nghe Gi¸o vien viÕt lªn b¶ng dù ®o¸n cña häc sinh Häc sinh nghe b¨ng ®Ó kiÓm tra l¹i dù ®o¸n 4. Skimming questions (Pre - questions) Gi¸o viªn viÕt c©u hái lªn b¶ng. C¸c c©u nµy cã liªn quan ®Õn néi dung chÝnh cña bµi kho¸ mµ häc sinh sÏ nghe. Cho häc sinh vµi phót ®Ó ®äc vµ suy nghÜ vÒ c©u hái. Häc sinh kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®o¸n c©u tr¶ lêi. Häc sinh nghe b¨ng vµ tr¶ lêi c©u hái. VÝ dô: Khi d¹y bµi Unit 10 : " Health and Hygiene" part A2 ( P100 - English 7 ) gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh h·y ®o¸n xem trËt tù c¸c bøc tranh sÏ nh thÕ nµo. gi¸o viªn cã thÓ ¸p dông " True/ False statements prediction" vµo Unit 7 ( English 9 ). 1. Solar energy can be cheap and clean 2. Most our electricity comes from nuclear power. 3. Solar energy can be used on cloudy days 4. Allbuilding in Sweden will be hearted by solar energy in 2050. Khi ra bµi tËp " True/ False prediction" th× c¸c c©u kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®Òu lµ ®óng hoÆc lµ sai. b. While - Listening. Môc ®Ých cña phÇn nµy lµ kiÓm tra l¹i ( check again ) phÇn dù ®o¸n cña häc sinh. Sau ®ã kh¾c s©u néi dung bµi nghe. ë phÇn nµy gi¸o viªn cã thÓ cho häc sinh nghe 2-3 lÇn. - LÇn 1: Nghe tæng qu¸t - LÇn 2, 3: Nghe chi tiÕt. NguyÔn ThÞ H¶o 6 Trêng THCS Quúnh S¬n Ph¬ng ph¸p d¹y kü n¨ng nghe C¸c ho¹t ®éng luyÖn tËp trong khi nghe lµ nh÷ng bµi tËp ®îc thùc hiÖn ngay trong khi häc sinh nghe. Tuú theo môc ®Ých vµ néi dung cô thÓ cña tõng bµi nghe sÏ cã nh÷ng d¹ng c©u hái vµ yªu cÇu kh¸c nhau. C¸c bµi tËp vµ thñ thuËt phæ biÕn ë giai ®o¹n nµy thêng cã nh÷ng d¹ng sau: 1. Grids/ tables Gi¸o viªn kÎ biÓu b¶ng lªn b¶ng hoÆc b¶ng phô Häc sinh nghe b¨ng vµ ®iÒn c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vµo b¶ng Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n råi so s¸nh víi b¹n cïng cÆp Häc sinh lªn b¶ng ®iÒn th«ng tin vµo b¶ng 2. Selecting Gi¸o viªn cho häc sinh xem nh÷ng bøc tranh. Nh÷ng bøc tranh t¬ng tù nhau nhng kh«ng hoµn toµn gièng nhau Gi¸o viªn miªu t¶ 1 hoÆc 2 bøc tranh Häc sinh ph¶i nãi ra ®îc gi¸o viªn ®ang miªu t¶ bøc tranh nµo b»ng c¸ch ®¸nh sè hoÆc ®¸nh dÊu vµo bøc tranh. Ex: English 6 - Unit 6 - C2 (P.69) 3. Listen and draw Gi¸o viªn ®äc mét bµi kho¸ ng¾n vµ ®¬n gi¶n Häc sinh vÏ tranh theo lêi m« t¶ cña gi¸o viªn 4. True/ False Gi¸o viªn viÕt mét sè c©u lªn b¶ng trong ®ã mét sè c©u ®óng vµ mét sè c©u sai Häc sinh nghe b¨ng t×m ra c©u nµo ®óng c©u nµo sai. 5. Gap fill Gi¸o viªn viÕt lªn b¶ng mét ®o¹n v¨n ng¾n hay mét sè c©u cßn vµi kho¶ng trèng. Kho¶ng trèng cã thÓ lµ tõ vùng hay ng÷ ph¸p còng cã thÓ lµ phèi hîp. NguyÔn ThÞ H¶o 7 Trêng THCS Quúnh S¬n Ph¬ng ph¸p d¹y kü n¨ng nghe §o¹n v¨n cµng nhiÒu chç trèng th× cµng khã. §èi víi häc sinh yÕu, gi¸o viªn cã thÓ cho tríc nh÷ng tõ cÇn ®iÒn. Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n, sau ®ã so s¸nh víi b¹n bÌ cïng cÆp hoÆc trong nhãm. Häc sinh lªn b¶ng ®iÒn vµo kho¶ng trèng 6. matching ViÕt c¸c tõ míi hoÆc tõ gi¸o viªn muèn häc sinh «n l¹i thµnh mét cét phÝa bªn tr¸i b¶ng ®en . ViÕt ®Þnh nghÜa tõ tiÕng viÖt hoÆc vÏ tranh thµnh mét cét phÝa bªn ph¶i b¶ng nhng kh«ng theo thø tù c¸c tõ ë cét b¶ng bªn tr¸i . Häc sinh nèi kÕt tõ cét tr¸i víi ®Þnh nghÜa, nghÜa tiÕng viÖt hoÆc tranh vÏ ë c¸c cét bªn ph¶i . 7. Answering comprehension question. Lµ nh÷ng c©u hái liªn quan ®Õn néi dung chÝnh cña bµi nghe ®Ó kiÓm tra kh¶ n¨ng hiÓu bµi cña häc sinh . Häc sinh lµm viÖc theo cÆp ®Ó tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn . 8. Deliberate mistakes. Cho häc sinh ®o¸n trong bøc tranh cã g×? Gi¸o viªn miªu t¶ bøc tranh Chi tiÕt miªu t¶, gi¸o viªn t¹o mét sè lçi sai BÊt cø khi nµo häc sinh nghe thÊy lçi, c¸c em gi¬ tay vµ ®a ra nh÷ng lçi sai. * Ex1: English 6, Unit 9 A4( P.97 ): Selecting Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh nh×n vµo c¸c bøc tranh vµ lùa chän bøc tranh ®îc miªu t¶ ( häc sinh nghe 2 -3 lÇn råi chän ) . * Ex2: English 9, Unit 5 ( P. 43 ) Gi¸o viªn cã thÓ dïng lo¹i bµi: Grids/ tables NguyÔn ThÞ H¶o 8 Trêng THCS Quúnh S¬n Ph¬ng ph¸p d¹y kü n¨ng nghe When What happened ? 7th or 8th century The.firtprinted newspaperappeared in China. (a)………………………… Early 20th century The telegraph was invented Two new form of new media (c)………………………... Mid and late 1990s appeared: (b)………………. Television became popular. (d)………became amajor force in journalism. * Ex3 : English 7, Unit 6 - part A4. Gi¸o viªn cã thÓ dïng lo¹i bµi "Matching" Mai go to the circus Nam watch a movie Ba tidy the room Lan rehearse a play Kien go to school cafeteria c. Post - listening: sau khi nghe gi¸o viªn cã thÓ tiÕp tôc cho tiÕn hµnh c¸c bµi tËp ®ßi hái cã sù th«ng hiÓu tæng qu¸t cña toµn bµi, luyÖn tËp cñng cè c¸c cÊu tróc ng÷ ph¸p vµ ph¸t triÓn c¸c kü n¨ng kh¸c. v× vËy h×nh thøc bµi tËp cã thÓ lµ: 1. Recall the story Sau khi nghe néi dung c©u chuyÖn häc sinh kÓ l¹i c©u chuyÖn ®ã, nhng theo ng«n ng÷ cña c¸c em cã sö dông c¸c tranh vÏ hay c¸c th«ng tin c¸c em ®· t×m hiÓu ë phÇn Pre-listening or While-listening. Häc sinh lµm viÖc theo cÆp hoÆc nhãm Ex: English 9 - Unit 4 (P.35) 2. Write it up -Häc sinh viÕt c¸c th«ng tin tõ bÊt cø ho¹t ®éng nghe , nhng diÔn ®¹t theo c¸ch cña m×nh. NguyÔn ThÞ H¶o 9 Trêng THCS Quúnh S¬n Ph¬ng ph¸p d¹y kü n¨ng nghe - Häc sinh luyÖn tËp kÜ n¨ng ViÕt theo tõng cÆp , nhãm hoÆc c¸ nh©n . VD : Unit 7 - B4 page 78 ( English 7) 3. Role play - Häc sinh ®ãng kÞch theo néi dung bµi nghe , ®ãng vai nh÷ng nh©n vËt trong truyÖn mµ hä võa nghe . VD : Unit 3- Listen and read - Page 22 ( English 9). 4. Further practice - Gi¸o viªn chän nh÷ng chñ ®Ò liªn quan ®Õn bµi nghe vµ thiÕt kÕ ho¹t ®éng cho häc sinh thùc hµnh 5. Discussion -Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn theo chñ ®Ò cña bµi nghe nhng vÒ cuéc sèng thùc tÕ hµng ngµy cña c¸c em. 6. Gap fill - Cho ®o¹n v¨n hoÆc c©u cßn mét sè kho¶ng trèng, dùa theo néi dung cña bµi nghe , t×m tõ ®iÒn vµo « trèng . III.KÕt qu¶ ®¹t ®îc: Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, t«i ®· t×m tßi, häc hái ®Ó t×m ra ph¬ng ph¸p d¹y häc phï h¬n. Vµ sau khi ¸p dông c¸c thñ thuËt trong nh÷ng tiÕt d¹y nghe t«i c¶m thÊy bµi gi¶ng cña m×nh sinh ®éng, hÊp dÉn h¬n vµ häc sinh cã høng thó häc tËp h¬n. ë c¸c em ®· h×nh thµnh ®îc thãi quen chó ý nghe chø kh«ng ch©y lêi û l¹i. §Æc biÖt khi kÕt hîp gi¸o ¸n ®iÖn tö víi bµi d¹y, nhÊt lµ khi cã c¸c ®o¹n phim t liÖu, c¸c em thùc hµnh nghe rÊt tèt vµ bµi d¹y t¹o ®îc søc thuyÕt phôc lín ®èi víi häc sinh. IV. ý kiÕn ®Ò xuÊt cu¶ b¶n th©n: Tõ viÖc tr×nh bµy nªu trªn t«i m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn sau: - GV cÇn chuÈn bÞ chu ®¸o ®µi, b¨ng, ®Çu, ®Üa còng nh chuÈn bÞ bµi d¹y NguyÔn ThÞ H¶o 10 Trêng THCS Quúnh S¬n Ph¬ng ph¸p d¹y kü n¨ng nghe - CÇn cã sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a c¸c thñ thuËt d¹y nghe víi nh÷ng h×nh ¶nh còng nh víi néi dung cña bµi ®Ó cã tÝnh n¨ng thuyÕt phôc - Gi¸o ¸n ®iÖn tö cïng nh÷ng ®o¹n phim video rÊt thuyÕt phôc häc sinh trong c¸c bµi nghe. PhÇn III: KÕt luËn Trªn ®©y lµ mét s¸ng kiÕn kinh nghiÖm vÒ viÖc d¹y bµi nghe nh thÕ nµo ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ mµ t«i ®· ®óc kÕt ®îc trong nh÷ng n¨m gi¶ng d¹y vµ ®Æc biÖt qua c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n, c¸c cuéc héi th¶o vÒ ph¬ng ph¸p ®æi míi trong viÖc d¹y TiÕng Anh. Mong r»ng nã sÏ gióp mét phÇn nhá bÐ gióp ®ång nghiÖp tham kh¶o cïng ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó ®a ra nh÷ng ý tëng chung nhÊt, hay nhÊt cho viÖc d¹y nghe ®¹t hiÖu qu¶ cao. T«i rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn tõ c¸c b¹n ®ång nghiÖp. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Quúnh S¬n, ngµy 03/ 05/ 2009 Ngêi viÕt NguyÔn ThÞ H¶o C¸c tµi liÖu tham kh¶o 1. Híng dÉn gi¶ng d¹y TiÕng Anh líp 6, 7, 8, 9. ( NXB Gi¸o dôc ) 2. Mét sè vÊn ®Ò ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ë trêng THCS m«n TiÕng Anh. ( T¸c gi¶: NguyÔn H¹nh Dung ) 3. Sæ tay ngêi d¹y TiÕng Anh. (NXB Gi¸o dôc ) NguyÔn ThÞ H¶o 11 Trêng THCS Quúnh S¬n Ph¬ng ph¸p d¹y kü n¨ng nghe 4. Ph¬ng ph¸p d¹y TiÕng Anh trong trêng phæ th«ng. ( T¸c gi¶: NguyÔn H¹nh Dung ) 5. Teach English. ( Adrian Doff ) 6. Lesson Plan 6, 7, 8,9 ( Draff Version ) 7.Ch¬ng tr×nh THCS c¸c m«n: TiÕng Anh, tiÕng Ph¸p, TiÕng Nga, TiÕng Trung Quèc. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 03/2002/ Q§ BGD - §T (NXB Gi¸o dôc) 8. Tµi liÖu Båi dìng thêng xuyªn cho gi¸o viªn THCS (NXB Gi¸o dôc) 9. S¸ch gi¸o khoa líp 6,7,8,9.- S¸ch gi¸o viªn tiÕng Anh líp 6,7,8,9 (NXB Gi¸o dôc) NguyÔn ThÞ H¶o 12 Trêng THCS Quúnh S¬n
- Xem thêm -