Tài liệu Phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39841 tài liệu

Mô tả:

PHAÀN I : MÔÛ ÑAÀU I. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI : Hiện nay đất nước chúng ta đang chuyển mình để hòa nhập cùng thế giới với công cuộc Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước. Việc trang bị cho các em một vốn kiến thức cơ bản về ngoại ngữ là thật sự cần thiết và không thể thiếu được nhằm giúp các em vững bước hơn trong tương lai. Chính vì vậy việc dạy và học ngoại ngữ (tiếng Anh) ở các trường THCS hiện nay vẫn còn là một vấn đề bức xúc Vôùi muïc tieâu vaø yeâu caàu môùi thì coâng vieäc chính cuûa ngöôøi giaùo vieân khoâng coøn thuaàn tuyù chæ laø truyeàn thuï kieán thöùc maø ngîc laïi, giaùo vieân seõ phaûi laø ngöôøi höôùng daãn, giuùp ñôõ, gôïi yù, taïo ñieäu kieän cho hoïc sinh töï phaùt hieän, saùng taïo vaø phaùt trieån caùc naêng löïc cuûa mình. Ñieàu quan troïng hơn nöõa goùp phaàn vaøo vieäc tieáp thu ngoân ngöõ coù hieäu quaû laø phöông phaùp hoïc taäp cuûa chính caùc em. Giaùo vieân caàn giuùp caùc em yù thöùc ñöôïc veà baûn chaát quaù trình tieáp thu ngoân ngöõ vaø khuyeán khích caùc em tìm ra phöông phaùp hoïc taäp thích hôïp nhaát cho chính mình. Để đáp ứng nhu cầu trên đời hỏi gio viên phải có phương pháp phù hợp với nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Chính vì thế việc tạo cho các em học sinh sự hứng thú, tính năng động sáng tạo đó là điều cần thiết. Do đó việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào quá trình giảng dạy để hình thành cho các em tính chủ động để đáp ứng một phần nhỏ vào mục đích chung của nhà trường, của ngành, của đất nước. Tôi thiết nghĩ mình phải biết tìm hiểu và lựa chọn những phương pháp Treân thöïc teá, qua kinh nghieäm giaûng daïy, toâi thaáy raèng" Khi aùp duïng phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm thaáy noåi coäm leân moät soá vaán ñeà: Thöù nhaát, thöôøng chæ coù caùc em hoïc sinh khaù gioûi laøm vieäc, soá coøn laïi hoaëc ngoài im hoaëc noùi chuyeän rieâng. Thöù hai, laø caùc em ña soá söû duïng tieáng meï ñeû ñeå trao ñoåi thoâng tin. Ñieàu naøy laøm giaûm ñi tính hieäu quaû trong coâng vieäc aùp duïng phöông phaùp môùi. Nhö vaäy, laøm theá naøo ñeå thöïc hieän toát phöông phaùp daïy hoïc theo tinh thaàn ñoåi môùi : höôùng daãn hoïc sinh töï tìm toøi kieán thöùc, taêng tính thöïc haønh, giaûm tính lyù thuyeát ? ñoù laø nhöõng vaán ñeà maø giaùo vieân boä moân Tieáng Anh THCS hieän ay ñang Saùng kieán kinh nghieäm quan taâm . Vì vaäy toâi quyeát ñònh choïn vieát saùng kieán kinh nghieäm “Phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm” PHAÀN II : MUÏC ÑÍCH VAØ ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU CHÖÔNG I : MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU Vieäc toå chöùc caùc hoaït ñoäng trong tieát daïy ñöôïc coi laø höôùng ñi ñaûm baûo muïc tieâu, hieäu quûa, tích cöïc maø nheï nhaøng vaø coù theå noùi ñoù laø phöông chaâm”Hoïc maø chôi, chôi maø hoïc” phuø hôïp vôùi löùa tuoåi hoïc sinh THCS, giuùp caùc em haøo höùng, töï nguyeän tham gia, taïo caùc em caûm giaùc thoaû maùi trong giôø ñang hoïc vaø nhöõng giôø hoïc tieáp theo. Thoâng qua caùc hoaït ñoäng cuûa caùc em coù theå naém baét caùc töø vöïng, thöïc haønh caùc maãu caâu vöøa hoïc moät caùch nheï nhaøng maø hieäu quûa. Giuùp cho moïi ñoái töôïng hoïc sinh, ñaëc bieät laø ñoái töôïng hoïc sinh yeáu keùm coù cô hoäi tham gia vaøo baøi hoïc vaø maïnh daïn hôn khi trao ñoåi vôùi baïn beø baèng ngoaïi ngöõ maø mình ñang hoïc. CHÖÔNG II: ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU VAØ CÔ SÔÛ 2.1 Phaïm vi nghieân cöùu: Chöông trình Tieáng Anh caáp THCS. 2.2 Ñoái töôïng nghieân cöùu: - Hoïc sinh tröôøng dân tộc nội trú 2.3 Cô sôû nghieân cöùu: - Döïa vaøo muïc tieâu, yeâu caàu cuûa chöông trình tieáng anh 6, 7, 8, 9. - Döïa vaøo noâïi dung saùch giaùo khoa. - Döïa vaøo caùch toå chöùc hoïc sinh luyeän taäp caù nhaân, hoaït ñoäng theo caëp, nhoùm. CHÖÔNG III: NHIEÄM VUÏ NGHIEÂN CÖÙU Nguyeãn thò kim quyeân Trang 2 Saùng kieán kinh nghieäm Qua thöïc teá giaûng daïy, döï giôø ôû caùc tröôøng coù hoïc sinh ngöôøi kinh ôû vuøng thuaän lôïi vaø hoïc sinh daân toäc ôû vuøng khoù khaên, toâi nhaän thaáy raèng: Ñoái vôùi giaùo vieân: Vieäc toå chöùc cho hoïc sinh laøm theo nhoùm, caëp coøn nhieàu haïn cheá, chöa theå hieän roõ ñöôïc phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm. Hoaëc ôû moät soá tieát daïy giaùo vieân coù toå chöùc cho hoïc sinh hoaït ñoäng nhöng chöa coù hieäu quaû. Ñoái vôùi hoïc sinh: Chöa phaùt huy ñöôïc phöông phaùp hoïc taäp caù nhaân vaø tính saùng taïo cuûa hoïc sinh. Chính vì theá giaùo vieân thöôøng rôi vaøo phöông phaùp daïy hoïc cuõ: giaùo vieân laøm vieäc nhieàu, noùi nhieàu, hoïc sinh tieáp thu thuï ñoäng, khoâng phaùt huy ñöôïc tính tích cöïc chuû ñoäng tìm ra kieán thöùc môùi cuûa hoïc sinh. Vì vaäy, kinh nghieäm naøy laø moät phaàn nhoû goùp phaàn cho caùc ñoàng nghieäp tham khaûo theâm moät khía caïnh cuûa phöông phaùp giaûng daïy Tieáng Anh theo tinh thaàn ñoåi môùi, nhaèm giuùp cho vieäc daïy vaø hoïc Tieáng Anh thuaän lôïi vaø coù hieäu quaû hôn. CHÖÔNG IV: PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU: Ñeå nghieân cöùu cho ñeà taøi naøy toâi ñaõ söû duïng caùc phöông phaùp sau: - Phöông phaùp ñieàu tra. - Phöông phaùp thu thaäp thoâng tin. - Phöông phaùp thöïc nghieäm. - Phöông phaùp troø chuyeän. - Tham khaûo taøi lieäu Nguyeãn thò kim quyeân Trang 3 Saùng kieán kinh nghieäm PHAÀN III : NOÄI DUNG CHÖÔNG I. THÖÏC TRAÏNG HOÏC SINH: Qua tìm hieåu, ñaùnh giaù tình hình hoïc sinh ôû taïi tröôøng dân tộc nội trú , coù theå neâu leân hai vaán ñeà 1.1/ Veà phía giaùo vieân : vaän duïng phöông phaùp môùi vaøo giaûng daïy tuy nhieân coøn nhieàu haïn cheá , caùch toå chöùc ñeå hoïc sinh töï reøn luyeän ñoâi khi chöa coù hieäu quaû. 1.2/ Veà phía hoïc sinh: - Ña soá hoïc sinh raát khoù khaên khi söû duïng Tieáng Anh ñeå trình baøy yù kieán cuûa mình, nhieàu em chöa noùi ñöôïc caùc caâu ñôn giaûn. Phaàn lôùn hoïc sinh cho raèng moân Tieáng Anh laø moät moân hoïc khoù vaø ít höùng thuù vôùi boä moân naøy. - Hoïc sinh ít hoïc baøi cuõ, vaø neáu hoïc thì chuû yeáu laø hoïc noäi dung vôû ghi, theo kieåu hoïc veït, khoâng chuù yù ñeán vieäc thöïc haønh tieáng vaø söû duïng ngoân ngöõ. Qua naêm hoïc 2007-2008 keát quûa nhö sau: Lôùp SS 7 40 9 35 Gioûi SL Khaù % SL TB % SL Yeáu % SL Keùm % SL % CHÖÔNG II: NGUYEÂN NHAÂN: Giaùo vieân vaø hoïc sinh ít nhieàu vaãn coøn chòu aûnh höôûng cuûa caùch daïy truyeàn thoáng. Caùch toå chöùc cho hoïc sinh töï reøn luyeän nhaát laø hoaït ñoäng theo caëp hoaëc theo nhoùm cuûa giaùo vieân chöa khoa hoïc, giaùo vieân giao nhieäm vuï chöa cuï theå neân hoïc sinh gaëp khoù khaên khi reøn luyeän. Vieäc söû duïng Tieáng Anh treân lôùp cuûa giaùo vieân coøn haïn cheá neân caùc em ít coù cô hoäi ñeå reøn luyeän.Giaùo vieân chöa höôùng daãn caùc em caùc bieän phaùp reøn luyeän Nguyeãn thò kim quyeân Trang 4 Saùng kieán kinh nghieäm mang tính khoa hoïc, vöøa söùc phuø hôïp vôùi taâm lyù löùa tuoåi vaø ñieàu kieän hoïc taäp hieän taïi cuûa caùc em. CHÖÔNG III: BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN: Töø toàn taïi vaø nguyeân nhaân noùi treân,qua tham khaûo caùc taøi lieäu vaø qua kinh nghieäm khi vaän duïng phöông phaùp môùi toâi neâu ra ñaây moät soá bieän phaùp khaéc phuïc sau: Ñeå thöïc hieän ñöïôc phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm vaø phaùt huy ñöôïc tính tích cöïc cuûa hoïc sinh caàn phaûi coù caùc ñieàu kieän sau ñaây: 3.1 Giaùo vieân phaûi luoân söû duïng tieáng Anh trong lôùp : Caàn chuù yù raèng phaûi söû duïng tieáng Anh ñôn giaûn, deå hieåu caøng toát vaø caàn phaûi duøng tieáng Anh phuø hôïp vôùi töøng caáp hoïc.Nghóa laø phaûi coá gaéng söû duïng nhöõng töø vaø caáu truùc maø caùc em ñaõ hoïc ñeå dieãn ñaït yù cuûa mình, khoâng neân quaù laïm duïng tieáng Anh, söû duïng nhieàu töø môùi vôùi caùc em laøm caùc em khoù hieåu ñieàu ñoù gaây cho caùc em caûm thaáy khoù vaø khoâng coøn höùng thuù vôùi tieát hoïc nöõa. Beân caïnh ñoù giaùo vieân caàn phaûi phaùt aâm roõ raøng ñeå hoïc sinh deã nghe vaø caàn loâi cuoán hoïc sinh cuøng tham gia vaøo cuoäc ñaøm thoaïi vôùi mình, neáu hoïc sinh maéc loãi hoïc sinh kòp thöøi söûa chöõa, ñieàu naøy giuùp caùc em daïn dó vaø noùi ñuùng tieáng Anh hôn trong caùc laàn luyeän taäp sau ñoù. 3.2 Hoïc sinh phaûi coù voán töø vöïng caàn thieát: Hoïc sinh muoán coù ñöôïc voán töø vöïng phong phuù tröôùc heát caàn phaûi ghi nhôù voán töø vöïng ñaõ hoïc trong chöông trình. Muoán vaäy trong caùc tieát daïy giaùo vieân caàn phaûi coù ñoà duøng tröïc quan (tranh aûnh, vaät thaät )thaät sinh ñoäng ñeå hoïc sinh deã naém baét vaø ghi nhôù töø vöïng ñoù. Ñoái vôùi caùc töø tröøu töôïng hoaëc caùc töø caáu truùc khoâng theå söû duïng ñoà duøng tröïc quan thì giaùo vieân caàn phaûi daïy töø ñoù ôû trong maãu caâu,ngöõ caûnh tình huoáng vì kinh nghieäm cho thaáy hoïc töøng töø rieâng leû thì mau queân hôn laø hoïc töø ñoù ôû trong caâu, trong moät ngöõ caûnh naøo ñoù. (neáu caâu ñoù coù tính haøi höôùc,ngoä nghónh hay coù lieân quan ñeán moät nhaân vaät noåi tieáng naøo ñoù thì caøng deã nhôù.) Ví duï : Khi daïy töø "famous" ta neân cho caâu: Laïi Vaên Saâm is a famous person. Nguyeãn thò kim quyeân Trang 5 Saùng kieán kinh nghieäm Beân caïnh ñoù luoân luoân kieåm tra töø vöïng seõ giuùp caùc em coá gaéng ghi nhôù töø mình hoïc. * Beân caïnh voán töø caàn thieát hoïc sinh cuõng caàn naém ñöôïc nhöõng maãu caâu cô baûn. Ñieàu naøy phuï thuoäc vaøo vieäc söû duïng tieáng Anh thöôøng xuyeân trong lôùp cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh. 3.2.1 Giaùo vieân caàn toå chöùc cho hoïc sinh töï luyeän taäp nhö theá naøo? Tröôùc khi böôùc vaøo luyeän taäp, hoïc sinh phaûi naém baét ñöôïc noäi dung maø caùc em saép thaûo luaän. Muoán vaäy giaùo vieân caàn toå chöùc toát cho caùc em ñi vaøo reøn luyeän coù hieäu quaû baèng caùch höôùng daãn, giaûi thích caùc tình huoáng vaø noäi dung caàn thaûo luaän. Noäi dung phaûi ngaén goïn ,roõ raøng vaø deã hieåu .Caàn kieåm tra xem hoïc sinh ñaõ naém ñöôïc noäi dung yeâu caàu chöa. Ví duï: Lôøi yeâu caàu :Read the text, and work in pairs to answer the questions below. Then you will be invited to talk in fron the class. Giaùo vieân ñaët caâu hoûi kieåm tra: T: Now, let me check what you are going to do. T: What are you going to do first ? SS: Read the text. T: And then ? SS: Work in pairs to answer the question. T: And finally? SS: You will invite some of us to talk in front of the class. Sau khi kieåm tra vieäc naém baét noäi dung yeâu caàu cuûa hoïc sinh , (neáu laø hoaït ñoäng theo caëp hoaëc theo nhoùm thì giaùo vieân saép xeáp cho caùc em tuyø vaøo yeâu caàu cuûa ñeà baøi. Hoïc sinh caàn phaûi bieát mình seõ thaûo luaän cuøng ai .) giaùo vieân cho thôøi gian quy ñònh ñeå hoïc sinh luyeän taäp hay thaûo luaän. Trong thôøi gian caùc em thaûo luaän giaùo vieân neân ñi xung quanh ñeå kieåm soaùt lôùp vaø giuùp ñôõ neáu caùc em gaëp khoù khaên.Thænh thoaûng giaùo vieân neân tham gia vaøo moät vaøi caëp , nhoùm nhö laø moät thaønh vieân cuøng thaûo luaän vôùi caùc em ñeå giuùp caùc emgiaûi quyeát caùc phaàn khoù , Nguyeãn thò kim quyeân Trang 6 Saùng kieán kinh nghieäm hoaëc söûa sai cho caùc em .Yeâu caàu moät soá em ruït reø hoaëc löôøi thaûo luaän cuøng tham gia. Giaùo vieân coù theå noùi chuyeän tröïc tieáp cuøng caùc em naøy ñeå giuùp caùc em coù theå noùi ñöôïc tieáng Anh trong khi thaûo luaän ñeå giuùp caùc em phaùt trieån kyõ naêng nghe noùi cuûa mình. (Caàn quaùn trieät khoâng cho caùc em söû duïng tieáng meï ñeû khi thaûo luaän) Sau ñaây laø caùc ví duï cuï theå veà vieäc toå chöùc cho hoïc sinh töï luyeän taäp: 3.2.2 luyeän taäp caù nhaân : Ví duï 1: Unit 1 : READ. (saùch Tieáng Anh 9) TRANG LÔÙP 9 TRANG 10 a/ Fill in the table with the right information about Malaysia. MALAYSIA 1/Area:………….................................. 5/Capital city:.......................................... 2/Population:………........................... 6/ Official religion:................................. 3/Climate:.................................... 7/National language:............................... 4/Unit of currency:....................... 8/Compulsory second language:............. ..................................................................... Tröôùc heát giaùo vieân cho hoïc sinh nghe baøi Text .Giaûi thích töø môùi (tieán haønh theo trình töï daïy baøi ñoïc hieåu ,ôû ñaây toâi chæ muoán nhaán maïnh veà vaán ñeà toå chöùc cho hoïc sinh töï luyeän taäp ). Sau khi hoïc sinh ñaõ naém ñöôïc noäi dung qua phaàn ñoïc hieåu . Giaùo vieân ñöa ra lôøi yeâu caàu: Read the text silently . Then fill in the table with the right information about Malaysia. Giaùo vieân ñaët caâu hoûi xem hoïc sinh ñaõ roõ lôøi yeâu caàu chöa. T: Now, let me check what you are going to do. T: What are you going to do first ? SS: Read the text silently. T: And then ? SS: Fill in the table with the right information about Malaysia. Nguyeãn thò kim quyeân Trang 7 Saùng kieán kinh nghieäm Giaùo vieân duøng baûng phuï ñeå ñöa baûng thoâng tin coøn troáng leân baûng , yeâu caàu hoïc sinh ñoïc kyõ baûng thoâng tin ñeå xaùc ñònh nhöõng thoâng tin caàn ñieàn. Giaùo vieân cho thôøi gian quy ñònh ( 5 phuùt ). Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc vaø tìm thoâng tin ñieàn vaøo choã troáng. Sau ñoù cho caùc em so saùnh keát quaû vôùi baïn beân caïnh. Cuoái cuøng yeâu caàu caùc em ñöa ra ñaùp aùn vaø ñieàn vaøo baûng phuï cuûa giaùo vieân. Giaùo vieân cuøng caû lôùp kieåm tra laïi ñaùp aùn vaø söûa chöõa (neáu caàn ). b/ Luyeän taäp theo caëp : Ví duï 2 : Unit 3 : SPEAK. (saùch Tieáng Anh 9 ) a/Work with a partner.Read the questions.Then play the role of A and B, ask and answer about your partner's home village ,using the information in the boxes. *Questions: 1/ Where is your home village ? 2/ How far is it from the city ? 3/ How can you get there ? 4/ How long does it take to get there ? 5/ What do people do for a living in your village ? 6/ Does your village have a river ? A B to the south of the city. to the west of the city. 30 kilometers from the city. 15 kilometers from the city. by bus. by motorbike. 1 hour. 50 minutes. plant rice and vegetables. plant rice and rice cattle. a river flowing across the village no rivers , there is a big lake. Tröôùc heát giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc kyõ caùc caâu hoûi vaø thoâng tin ôû coät A vaø B. Nguyeãn thò kim quyeân Trang 8 Saùng kieán kinh nghieäm Giaùo vieân ñöa hoäi thoaïi maãu ôû saùch giaùo khoa: SS: Where is your home village ? SS: It's to the west of the city. Giaùo vieân ñaët caâu hoûi xem hoïc sinh ñaõ hieåu yeâu caàu baøi taäp chöa. T: Now, let me check what you are going to do . T: What do you have to do first ? SS: We have to read the questions. T: And then ? SS: Play the role of A and B. T: What information do you use ? SS: We use the information in the boxes. Giaùo vieân cuøng moät hoïc sinh laøm maãu moät soá caâu trong ñoaïn hoäi thoaïi T (A ): Where is your home village ? SS (B ): To the west of the city. T: How far is it from the city ? SS: It's about fifteen kilometers from the city. * Ñoåi vai : SS (B ): Where is your home village ? T (A): It's to the south of the city. SS: How far is it from the city ? T: It's about thirty kilometers from the city. Giaùo vieân saép xeáp cho caùc em ngoài theo caëp vaø yeâu caàu caùc em baét ñaàu luyeän taäp. Giaùo vieân cho thôøi gian ( 5 phuùt ) Trong khi caùc em luyeän taäp giaùo vieân ñi xung quanh lôùp ñeå kieåm soaùt vaø giuùp ñôõ caùc em. Sau 5 phuùt giaùo vieân goïi caùc em ñöùng leân ñeå theå hieän ñoaïn hoäi thoaïi vöøa hoaøn thaønh. Nguyeãn thò kim quyeân Trang 9 Saùng kieán kinh nghieäm SS1(A): Where is your home village ? SS2(B): To the west of the city. SS1 : How far is it from the city ? SS2 : It's about fifteen kilometers from the city. SS1 : How can you get there? SS2 : I get there by motorbike. SS1 : How long des it take to get there ? SS2 : It takes fifty minutes to get there. SS1 : What do people do for a living in your village ? SS2 : They plant rice and rice cattle. SS1 :Does your village have a river ? SS2 : No rivers, but there is a big lake. T goïi caùc caëp khaùc laøm töông töï nhöng ñoåi vai ( SS1 ñoùng vai B hoûi vaø SS2 ñoùng vai A ñeå traû lôøi ) * Free practice: 3.2.3 Luyeän taäp theo caëp: Now ask and answer about your real home village. If you do not have a home village, make up information similar to those in the box A or B. TRANG LÔÙP 8 TRANG 73 T ñaët caâu hoûi xem hoïc sinh ñaõ hieåu lôøi yeâu caàu chöa. T: What are you going to do ? SS : Ask and answer about our real home village. T : If you do not have a home village , what will you do? SS : Make up information similar to those in the box A or B. T : OK. Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän theo caëp vaø laøm theo yeâu caàu. Nguyeãn thò kim quyeân Trang 10 Saùng kieán kinh nghieäm Giaùo vieân cho thôøi gian (5 phuùt ) Sau naêm phuùt giaùo vieân goïi töøng caëp ñöùng leân hoûi vaø traû lôøi tröôùc lôùp. SS1: Where is your home village ? SS2 : It's . SS1 :How far is it from the town ? SS2 :It's about (20 kilometers). SS1 : How can you get there ? SS2: I get there by (mortobike). SS1 : How long does it take to get there ? SS2 : About (one hour) . SS1 : What do people do for a living in your village? SS2 : They (plant rice and raise cattle). Trong quaù trình hoïc sinh theå hieän ñoaïn hoäi thoaïi , neáu maéc loãi giaùo vieân seõ söûa cho hoïc sinh. 3.2.4 Luyeän taäp theo nhoùm. Ví duï 3 : Unit 9 WRITE. (Saùch Tieáng Anh 9 ) Use the pictures and the words in the box to write a story. You can make changes or add more details to the story. Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh nhìn tranh ôû saùch giaùo khoa. Giaùo vieân ñaët moät soá caâu hoûi veà caùc böùc tranh. TRANH TRANG 80 LÔÙP 9 T: What was Lan doing in the first picture ? SS : She was playing with her dog. T : And the second picture ? SS : The dog was running around in circles. Töông töï, giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh noùi veà caùc böùc tranh coøn laïi. Giaùo vieân giaûi thích moät soá töø môùi ( shelter, scared, clever ) Nguyeãn thò kim quyeân Trang 11 Saùng kieán kinh nghieäm Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc kyõ gôïi yù ôû saùch giaùo khoa. Sau khi hoïc sinh naém ñöôïc noâïi dung baøi .Giaùo vieân chia hoïc sinh theo nhoùm, chuù yù chia caùc nhoùm ñeàu nhau veà soá löôïng vaø khaû naêng hoïc sinh. Giaùo vieân phaùt cho moãi nhoùm moät baûng phuï. Yeâu caàu hoïc sinh cöû moät nhoùm tröôûng ôû moãi nhoùm . Giaùo vieân ñaët caâu hoûi kieåm tra xem hoïc sinh ñaõ hieåu lôøi yeâu caàu chöa. T: What are you going to do? SS: Use the pictures and the words in the box to write a story. T : Which tense will you use to write the story? SS : We will use the simple past tense. T: OK. Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän vaø vieát vaøo baûng phuï. Trong quaù trình hoïc sinh thaûo luaän, giaùo vieân caàn quan saùt vaø kieåm soaùt lôùp. Coù theå tham gia vaøo moät vaøi nhoùm ñeå giuùp ñôõ caùc em khi caùc em gaëp khoù khaên. Sau thôøi gian qui ñònh, giaùo vieân yeâu caàu caùc em ñöa baûng phuï leân baûng. Yeâu caàu caùc nhoùm kieåm tra cheùo keát quaû cuûa nhau, caùc em coù theå leân baûng gaïch chaân nhöõng choå sai. Cuoái cuøng giaùo vieân cuøng caû lôùp söûa baøi vaø hoïc sinh ghi vaøo vôû. Ngoaøi vieäc toå chöùc cho hoïc sinh luyeän taäp caù nhaân vaø thaûo luaän nhoùm, caëp, giaùo vieân neân toå chöùc cho hoïc sinh chôi caùc troø chôi ñeå hoïc sinh bôùt caêng thaúng vaø taïo khoâng khí soâi noåi cho lôùp hoïc. Giaùo vieân coù theå cho caùc em chôi caùc troø chôi nhö : slap the board , guessing game, lucky number, crosswords,... Ngoaøi ra giaùo vieân coøn coù theå cho caùc em chôi caùc troø chôi moâ phoûng caùc troø chôi treân truyeàn hình ñeå gaây höùng thuù cho caùc em. Traùnh söï laëp laïi nhaøm chaùn . Trong quaù trình giaûng daïy cuõng vaäy , ngöôøi thaày giaùo cuõng nhö moät ngöôøi ngheä syõ , cuõng phaûi linh hoaït trong caùc hoaït ñoäng giaûng daïy cuûa mình ñeå loâi cuoán , taäp trung söï chuù yù cuûa moïi ñoái töôïng hoïc sinh vaøo baøi hoïc . 3.2.5 Caùc hoaït ñoäng vaø caùch toå chöùc thöïc hieän : 1. Pelmanism:  Chuẩn bị : Nguyeãn thò kim quyeân Trang 12 Saùng kieán kinh nghieäm - Giáo viên chuẩn bị từ 8 đến 10 tấm thẻ, một mặt đáh số, mặt kia ghi nội dung mà giáo viên yêu cầu học sinh rèn luyện - Chuẩn bị một hình nền (có thể là một bức tranh, một mẫu câu…tuỳ theo nội dung bài học) - Dán các thẻ đó lên hình nền, chỉ cho học sinh mặt có đánh số  Tiến hành - Chia lớp thành 2 nhóm, lần lượt mỗi nhóm chọn 2 số - Lật 2 thẻ học sinh đã chọn, nếu khớp với nhau thì cộng 1 điểm, nếu chọn đúng câu hỏi và hoặc dung mào đó mà nhóm trả lời được thì cộng 2 điểm . Nếu 2 thẻ không khớp nhau thì lập úp lại như cũ và nếu không thực hiện được nội dung theo yêu cầu thì bị trừ 1 điểm. Sau khi các số được lập ra , hình nền hiện rõ, nhóm nào nhanh hơn thì sẽ trả lời theo nội dung yêu cầu của hình nền, đúng cộng 3 điểm , nếu không trả lời được hoặc trả lời sai thì chuyển quyền trả lời cho nhóm khác. Cuối cùng nhóm nào điểm hơn thì chiến thắng.  Ví dụ: Enhlish 8 Unit 1: Listen and Read Để ôn lại “simple present”, “simple past” và vận đụng vào một ví dụ cụ thể, tôi dùng pelmanism như vừa nêu trên như sau: 1 3 5 Nguyeãn thò kim quyeân meet send met 2 Where did you go last night ? 4 6 came come Trang 13 Saùng kieán kinh nghieäm 7 How often do You go to school 8 live 9 Did you come here 10 lived 11 He/call/me everyday 12 sent * Hình neàn : Trang lôùp 6 trang 84 tranh a,e 2. Open the box: * Chuaån bò: Giaùo vieân chuan bò töø 8-10 taám theû, moät maët ghi caùc töø vöïng can reøn luyeän, maët kia ghi caùc soá ñieåm töông öùng * Tieán haønh Chia hoïc sinh thaønh 2 nhoùm, moãi nhoùm cöû moät ñaïi dieän traû lôøi caâu hoûi cuûa giaùo vieân, neáu nhö traû lôøi ñuùng vaø ñoïc ñuùng töø ñaõ choïn thì seõ ñöôïc laät theû vaø nhaän soá ñieåm töông öùng. ÔÛ maët sau. Neáu khoâng traû lôøi ñöôïc thì bò tröø ñieåm vaø nhöôøng quyeàn traû lôøi cho nhoùm khaùc.  Ví duï: TA 6 Unit 9 daïy phaàn B4 , toâi duøng nhö sau Tranh saùch lôùp 6 trang 101 Nguyeãn thò kim quyeân Trang 14 Saùng kieán kinh nghieäm Ñoû 0 Traéng 1 Vaøng 0 Naâu 2 Cam 1.5 Ñen 1 Xanh 2 Xaùm 0.5 Luïc 1 Khi ñaïi dieän cuûa moät nhoùm ñöùng leân, giaùo vieân môùi neâu caâu hoûi (caâu hoûi cuûa giaùo vieân phaûi taäp trung xoaùy saâu vaøo maãu caâu vöøa hoïc) “What color are Chi’s eyes” Neáu hoïc sinh traû lôøi ñuùng “They are black” vaø ñoïc ñuùng töø ñaõ choïn nhö “Red” hoaëc “Blue” chaúng haïn thì seõ ñöôïc laät theû vaø nhaän ñöôïc soá ñieåm töông öùng Nguyeãn thò kim quyeân Trang 15 Saùng kieán kinh nghieäm ôû maët sau (Red-0 ñieåm; blue -2 ñieåm…….) Tieáp tuïc nhö theá cho ñeán khi taát caû caùc theû ñöôïc laät ra 3. Lucky words:  Chuẩn bị : - Giáo viên chuẩn bị như Lucky number vẫn thường làm. Thay vì đánh số một mặt, tôi dùng từ vựng hoặc chữ cái để thay thế. Mặt kia là một số câu hỏi hoặc nội dung giáo viên yêu cầu học sinh rèn luyện.  Tiến hành Ví dụ: Enhlish 6 Unit 2 B5-6: Tôi thực hiện như sau Tranh lôùp 1 trang 133 a d How are you where do Nguyeãn thò kim quyeân b Lucky c e Lucky f What your name? How do you spell your Trang 16 Saùng kieán kinh nghieäm you live g How old are you? name h Lucky i What’s your village’s name? Khi tiến hành trò chơi, giáo viên yêu cầu học sinh phải phát âm chính xác các chữ cái đã chọn thì mới được lật thẻ và trả lời nội dung câu hỏi ở mặt sau. Nếu thực hiện không được thì sẽ bị trừ điểm và chuyển quyền trả lời sang nhóm khác. Tổ chức Lucky words như trên, tôi đã giúp các em luyện lại cách phát âm bảng chữ cái và đồng thời ôn lại các mẫu câu đã học. 4. Basketball game: * Mục đích - Giúp học sinh rèn luyện về các giới từ chỉ về nơi chốn như: in front of, next to, behind, under, opposite………………. - Tạo không khí lớp học vui vẻ, thoải mái - Rèn luyện cho các em sự nhanh nhẹn, năng động trong công việc Trang saùch lôùp 8 trang 33 * Chuẩn bị - Giáo viên chuẩn bị (hoặc yêu cầu học sinh chuẩn bị) một hộp nhỏ (hoặc một rỗ nhỏ), một qủa bóng có thể làm đơn giản bằng giấy. - Một số dụng cụ như: một quyển sách, một cây viết, một cây thước, hoặc đồ chơi là một con mèo, con chó, bình hoa, …. - Một nơi trong phòng học làm sân chơi, hoặc bàn giáo viên chẳng hạn. * Tiến Hành - Chia lớp thành nhiều nhóm (mỗi nhóm khoảng 8 – 10 em), mỗi em trong nhóm sẽ có một lần ném bóng. Nếu thời gian không cho phép , mỗi nhóm sẽ chọn 3 – 4 em xuất sắc , những bạn còn lại sẽ cổ động hoặc giúp đỡ khi cần thiết . Qui định khoảng cách , yêu cầu các em ném bóng , nếu bóng rơi đúng vào rỗ sẽ được cộng thêm 5 điểm. Nếu bóng không rơi vào rỗ mà là một vị trí khác thì yêu cầu Nguyeãn thò kim quyeân Trang 17 Saùng kieán kinh nghieäm các em phải sử dụng đúng các giới tư chỉ về nơi chốn để nói về vị trí rơi cuối cùng của quả bóng như : “ The ball (it) is under the desk” “It is behind the cat ” Đúng thì sẽ được cộng thêm 3 điểm Kết quả cuối cùng nhóm nào nhiều điểm hơn sẽ là nhóm thắng cuộc 5. The crime game: * Muïc ñích: Giuùp hoïc sinh reøn luyeän veà caùch moâ taû veà hình daùng cuûa con ngöôøi Taïo khoâng khí lôùp hoïc vui veû, thoaûi maùi * Chuaån bò : - Moät soá tranh veà hình daùng cuûa moät ngöôøi naøo ñoù (map, oám, cao, thaáp…..)yeâu caàu hoïc sinh veõ hoaëc caét ra töø baùo, taïp chí - Soá löôïng tranh chuaån bò ñuû ñeå phaùt cho nöõa soá hoïc sinh trong lôùp * Tieán haønh Tìm tranh 1 ngöôøi caûnh saùt vaø moät ngöôøi daân trong maïng - Cho hoïc sinh laøm vieäc theo caëp, moät laø caûnh saùt (a policeman), moät laø nhaân chöùng (a witness) - Goïi taát caû caùc nhaân chöùng ñöùng leân tröôùc lôùp Phaùt cho moãi nhaân chöùng moät böùc tranh vaø giaûi thích raèng ngöôøi trong tranh laø toäi phaïm (khoâng ñeå cho baát kyø ai nhìn thaáy tranh) - Cho caùc nhaân chöùng 2 phuùt ñeå quan saùt vaø ghi nhôù veà hình daùng cuûa ngöôøi trong tranh - Giaùo vieân thu laïi taát caû tranh, caùc nhaân chöùng veà laïi vò trí cuõ - Qui ñònh thôøi gian, caùc em laøm vieäc theo caëp, caùc em laø caûnh saùt seõ phaûi ñaët caâu hoûi ñeå tìm xem ngöôøi trong tranh laø ai Ex: Is he / she tall ? Nguyeãn thò kim quyeân Trang 18 Saùng kieán kinh nghieäm Does he/ she short brown hair ? - Khi heat thôøi gian thaûo luaän, Giaùo vieân ñaët taát caû caùc tranh veõ leân baøn, vaø caùc em laø caûnh saùt seõ tìm xem ngöôøi naøo laø ngöôøi maø baïn mình ñaõ moâ taû (nhaân chöùng phaûi ñaûm baûo giöõ bí maät). - Khi caùc caûnh saùt tìm ra toäi phaïm, caùc nhaân chöùng phaûi kieåm tra laïi - Troø chôi seõ keát thuùc sau khi taát caû caùc caûnh saùt cuûa chuùng ta ñaõ “arrest” taát caû caùc toäi phaïm 6. Doctors and patients: * Mục đích : - Giúp học sinh rèn luyện về các cấu trúc câu trần thuật như “He said………”, “He told me………………” - Rèn luyện về Modal verbs : should, must…………. * Tiến hành : - Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm , một nhóm là bệnh nhân và nhóm kia là bác sĩ (đảm bảo mỗi bệnh nhân đều có bác sỹ riêng của mình) - Mỗi bệnh nhân đến bác sỹ hoặc dùnh lời lẻ , hoặc dùng điệu bộ để nói về căn bệnh của mình và ghi nhận lời khuyên của bác sỹ . Ex: I have a headache. My tooth aches I’m putting on a lot of weigth (I’m too fat) - Mỗi bác sĩ phải đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân của mình. Ex: You should take an aspirin Tranh trang 105 vaø 104 saùch lôùp 7 You should go on a diet You must stay in bed You mustn’t ………………….. You shouldn’t ………………… - Sau khi hết thời gian qui định , giáo viên yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm (nhóm những người bệnh và nhóm của những bác sỹ) để quyết định xem ai là những bác sỹ giỏi nhất (đưa ra lời khuyên đúng nhất) Ex: I said I have a headache and He told me to stay in bed I said I’m too fat and she said that I should go on a diet Và những bác sỹ cũng sẽ quyết định xem ai là những bệnh nhân giỏi nhất (nói hoặc diễn tả về căn bệnh của mình đúng nhất) Nguyeãn thò kim quyeân Trang 19 Saùng kieán kinh nghieäm Giaùo vieân toång keát, khen vaø thöôûng ñieåm cho nhöõng em laøm ñuùng vaø toát nhieäm vuï cuûa mình, ñoàng thoài giuùp ñôõ, söõa sai cho nhöõng em chöa laøm ñöôïc 7.Running dictation: * Muïc ñích: - reøn luyeän cho caùc em söï nhanh nheïn trong hoïc taäp. - Taïo cô hoäi cho caùc em trao ñoåi, thaûo luaän vôùi nhau . - Giuùp caùc em reøn luyeän trí nhôù - Taïo khoâng khí lôùp hoïc thoaûi maùi, vui veû * Chuaån bò: - Giaùo vieân chuaån bò moät ñoaïn vaên ngaén, moät ñoaïn Dialogue hoaëc moät soá caâu hoûi, noäi dung deã nhôù vaø coù lieân quan ñeán baøi hoïc vaø poto thaønh nhieàu baûng. * Tieán haønh: - Giaùo vieân daùn taát caû caùc baûng poto ñaõ chuaån bò beân ngoaøi lôùp hoïc. - Chia lôùp thaønh nhieàu nhoùm, moãi nhoùm khoaûng 8-10 em (mang töø 1-8...). - Moãi thaønh vieân trong nhoùm (baét ñaàu töø em soá 1) laàn löôït chaïy ra ngoaøi ñoïc, ghi nhôù (nhieàu hay ít laø tuyø thuoäc vaø khaû naêng ghi nhôù cuûa töøng em) vaø laëp laïi ñeå caùc baïn trong lôùp ghi cheùp(neáu laø caâu hoûi thì phaûi traû lôøi). - Sau khi em soá moät hoaøn thaønh nhieäm vuï, em soá 2,3,4…. Seõ tieáp tuïc (moãi em ít nhaát seõ coù moät laàn chaïy ra ngoaøi). - Troø chôi seõ keát thuùc sau khi caùc em ñaõ cheùp xong noäi dung cuûa baûn photo. - Ñaïi dieän cuûa nhoùm seõ ñöùng leân vaø ñoïc laïi noäi dung maø mình vöøa cheùp ñöôïc. - Giaùo vieân kieåm tra. - Nhoùm naøo hoaøn thaønh ñuùng, nhanh nhaát seõ laø nhoùm thaéng cuoäc. Qua thôøi gian aùp duïng nhöõng phöông phaùp treân taïi tröôøng noäi truù toâi nhaän thaáy ñaõ coù nhieàu hoïc sinh tieán boä. Ñaõ coù nhieàu hoïc sinh coù yù thöùc töï hoïc vaø coù höùng thuù vôùi moân hoïc. Nhieàu em tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng theo caëp, theo nhoùm moät caùch tích cöïc vaø ñaõ phaùt trieån ñöôïc kyõ naêng nghe noùi cuûa mình. Nguyeãn thò kim quyeân Trang 20
- Xem thêm -