Tài liệu Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm - môn toán lớp 6

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm moân Toaùn lôùp 6_Tröôøng THCS Böng Baøng – Taân Chaâu. A . PHAÀN MÔÛ ÑAÀU I/- LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI : 1/- Chuû quan : Vieäc ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc laø moät trong nhöõng vaán ñeà ñöôïc ñeà caäp vaø baøn luaän raát soâi noåi töø tröôùc ñeán nay.Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, nhaèm ñaùp öùng nhu caàu hoïc taäp ngaøy caøng cao cuûa hoïc sinh, ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån ñoåi môùi cuûa xaõ hoäi ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân vaø hoïc sinh caàn coù nhöõng phöông phaùp daïy vaø hoïc theo höôùng tích cöïc hoaù: Thaày chæ ñaïo toå chöùc cho hoïc sinh hoaït ñoäng, troø tích cöïc hoaït ñoäng ñeå chieám lónh kieán thöùc môùi. ÔÛ baäc trung hoïc cô sôû, kieán thöùc toaùn lôùp 6 seõ laø voán kieán thöùc hoã trôï quan troïng trong vieäc hoïc toaùn sau naøy vaø coù aûnh höôûng lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc hoïc toát moân toaùn ôû lôùp 7, 8, 9. Do ñoù, phöông phaùp hoïc taäp hieäu quaû seõ giuùp ích raát nhieàu trong vieäc tieáp thu kieán thöùc cuûa hoïc sinh. 2/- Khaùch quan: Phaàøn ñoâng hoïc sinh cho raèng toaùn laø moân hoïc khoù nhaát trong caùc moân, khoâ khan chæ toaøn laø nhöõng con soá tính toaùn ñeán ñau ñaàu … . Vì vaäy, giaùo vieân daïy toaùn caàn phaûi laøm cho hoïc sinh thaáy taàm quan troïng cuûa toaùn trong ñôøi soáng vaø höôùng daãn caùc em bieát noã löïc vöôn leân, bieát tìm ñöôïc nieàm vui khi giaûi xong moät baøi toaùn khoù, bieát hoïc toát moân toaùn ñeå naâng cao hieäu quaû caùc moân hoïc khaùc. Ngaøy nay, do yeâu caàu phaùt trieån cuûa xaõ hoäi neân vieäc giaûng daïy gaëp nhieàu khoù khaên hôn bôûi “caên beänh thaønh tích” vaø naïn “ngoài nhaàm lôùp” thì hoïc sinh tröôøng toâi cuõng ñaâu ngoaïi leä. Hoïc sinh bò maát kieán thöùc töø nhöõng pheùp toaùn coäng, tröø ñôn giaûn thì laøm sao caùc em coù neàn taûng ñeå böôùc leân tieáp tuïc maø khoâng bò ngaõ! Chính vì theá giaùo vieân chuùng ta caàn phaûi noãå löïc nhieàu hôn trong vieäc nghó vaø choïn ra nhöõng phöông phaùp daïy hoïc thích hôïp nhaát, hieäu quaû nhaát. Ñaëc bieät laø ñoái vôùi hoïc sinh ôû vuøng saâu, vuøng xa nhö tröôøng Trung hoïc cô sôû Böng Baøng-Huyeän Taân Chaâu chuùng toâi. Ñeå ñaït ñöôïc ñieàu ñoù chuùng ta caàn ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc moät caùch trieät ñeå, khoa hoïc, aùp duïng moïi luùc moïi nôi.Beân caïnh ñoù, ngöôøi hoïc sinh cuõng caàn phaùt huy tinh thaàn chuû ñoäng, saùng taïo trong hoïc taäp. Nhöng thöïc teá hoïc sinh chæ quen vôùi caùch hoïc truyeàn thoáng neân coøn ruït reø, nhuùt nhaùt. Muoán ñaït ñöôïc phöông phaùp hoïc taäp môùi chuùng ta caàn giuùp ñôõ hoïc sinh, taïo moïi ñoäng löïc giuùp caùc em maïnh daïn hôn, chuû ñoäng hôn trong hoïc taäp. Ngöôøi thöïc hieän : Leâ Thò Kim Duyeân Trang 1 Phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm moân Toaùn lôùp 6_Tröôøng THCS Böng Baøng – Taân Chaâu. Töø nhöõng lyù do ñoù toâi khoâng ngöøng hoïc hoûi, tìm hieåu, nghieân cöùu saùch vôû vaø maïnh daïn ñöa ra ñeà taøi “Phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm moân toaùn lôùp 6 tröôøng Trung hoïc cô sôû Böng Baøng" nhaèm naâng cao hieäu quaû daïy, chaát löôïng hoïc ñeå phuø hôïp vôùi tinh thaàn ñoåi môùi phöông phaùp giaùo duïc cuûa neàn giaùo duïc nöôùc nhaø . II/- ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU : Töø thöïc tieãn giaûng daïy moân Toaùn, ñaëc bieät laø Toaùn khoái 6 qua nhieàu naêm coâng taùc, töø quaù trình tích cöïc ñoåi môùi caùc phöông phaùp trong khi daïy vaø hoïc boä moân, töø söï tham möu vôùi BGH, baøn baïc vôùi Toå CM ñeå tìm ñöôïc nhöõng phöông phaùp höõu hieäu, tích cöïc nhaát trong quaù trình daïy Toaùn.Töø söï keát hôïp vôùi phuï huynh hoïc sinh ñeå tìm hieåu veà quaù trình hoïc taäp cuûa caùc em ôû nhaø (nhìn chung yù thöùc töï hoïc ôû nhaø cuûa caùc em laø raát keùm, haàu heát phuï huynh chöa quan taâm saâu saùt ñeán vieäc hoïc cuûa con em mình). Töø nhöõng vaán ñeà treân ñaõ taùc ñoäng raát nhieàu ñeán phöông phaùp maø toâi ñaõ löïa choïn. III/- PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU CUÛA ÑEÀ TAØI : - Döïa vaøo thöïc teá caùc baøi daïy toaùn ôû lôùp 6. - Aùp duïng cho hoïc sinh khoái lôùp 6 tröôøng Trung Hoïc Cô Sôû Böng Baøng. Thôøi gian nghieân cöùu ñöôïc chia thaønh caùc giai ñoaïn nhö sau: - Giai ñoaïn 1: Töø ñaàu naêm hoïc cho ñeán giöõa hoïc kyø I. - Giai ñoaïn 2: Töø giöõa hoïc kyø I ñeán cuoái hoïc kyø I. - Giai ñoaïn 3: Töø ñaàu hoïc kyø II ñeán giöõa hoïc kyø II. Sau moãi giai ñoaïn toâi thu thaäp keát quaû hoïc taäp cuûa caùc em moät caùch chính xaùc vaø caäp nhaät kòp thôøi nhöõng thoâng tin phaûn hoài töø phía hoïc sinh ñeå coù nhöõng soá lieäu caàn thieát phuïc vuï cho vieäc nghieân cöùu ñeà taøi. IV/- PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU : Nhaèm giuùp cho hoïc sinh höùng thuù hoïc taäp, giaûm bôùt söï cöùng nhaéc ô ûboä moân vaø tìm ñöôïc nieàm vui khi tham gia hoïc toaùn baûn thaân toâi quyeát taâm nghieân cöùu ñeà taøi. Sau khi trao ñoåi vôi caùc ñoàng nghieäp, chuùng toâi cuøng nhau xaây döïng phöông phaùp hoïc taäp toái öu nhaát ñeå giuùp hoïc sinh ñaït ñöôïc nhöõng yeâu caàu caàn thieát trong hoïc taäp. Maët khaùc, hoïc sinh tröôøng toâi thieáu tính maïnh daïn, töï chuû trong moïi hoaït ñoäng neân muoán kích thích hoïc sinh phaùt huy tính tö duy, saùng taïo, chuû ñoäng hoïc taäp khoâng gì khaùc hôn laø phaûi tìm ra phöông phaùp hoïc taäp khaéc phuïc ñöôïc tính töï ti, maëc caûm. Ngoaøi ra, chuùng toâi cuõng quyeát taâm thöïc hieän toát nhieäm vuï nöôùc nhaø giao phoù. Trong quaù trình nghieân cöùu, toâi ñaõ keát hôïp nhieàu phöông phaùp sau: 1/- Phöông phaùp nghieân cöùu taøi lieäu : Tham khaûo caùc taøi lieäu höôùng daãn cuûa Boä Giaùo duïc, Sôû Giaùo duïc, Phoøng Giaùo duïc vaø caùc taøi lieäu chæ ñaïo cuûa Ngaønh, taøi lieäu boài döôõng thöôøng xuyeân vaø caùc loaïi taøi Ngöôøi thöïc hieän : Leâ Thò Kim Duyeân Trang 2 Phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm moân Toaùn lôùp 6_Tröôøng THCS Böng Baøng – Taân Chaâu. lieäu hoã trôï giaùo vieân laøm saùng kieán kinh nghieäm; cuøng vôùi söï höôùng daãn giuùp ñôõ nhieät tình cuûa BGH nhaø tröôøng ñaëc bieät laø ñ/c Hieäu tröôûng. 2/- Phöông phaùp ñieàu tra : - Ñieàu tra treân thöïc teá caùc tieát hoïc toaùn ôû khoái lôùp 6, kieåm tra theo doõi quaù trình hoaït ñoäng cuûa lôùp, so saùnh keát quaû tröôùc vaø sau khi öùng duïng saùng kieán kinh nghieäm. -Thoáng keâ ñieåm caùc baøi kieåm tra thöôøng xuyeân , ñieåm kieåm tra ñònh kyø… ñeå so saùnh ñoái chieáu keát quaû. 3/-Phöông phaùp döï giôø : - Döï giôø ñoàng nghieäp, trao ñoåi vôùi giaùo vieân vaø hoïc sinh veà tieát daïy, tieát hoïc, tieát kieåm tra. - Döï caùc tieát chuyeân ñeà, caùc tieát daïy maãu cuûa tröôøng, cuûa tröôøng baïn hay cuûa caáp treân toå chöùc. 4/ Phöông phaùp ñaøm thoaïi : - Ñaøm thoaïi vôùi hoïc sinh : tìm hieåu taâm tö, nguyeän voïng cuûa hoïc sinh trong caùc tieát hoïc cuõng nhö nhöõng luùc hoïc ngoaïi khoaù, nhöõng luùc raõnh roãi ... ñeå tieáp thu yù kieán phaûn hoài töø phía hoïc sinh nhaèm naâng cao chaát löôïng boä moân vaø kích thích hoïc sinh yeâu thích moân hoïc. - Ñaøm thoaïi vôùi ñoàng nghieäp trong nhöõng luùc hoäi hoïp, hoïp toå chuyeân moân hay luùc thö giaõn ... ñeå ñuùc keát kinh nghieäm vaø ruùt ra phöông phaùp daïy hoïc toát nhaát. 5/- Giaû thieát khoa hoïc : Moân toaùn laø moân khoa hoïc xuaát phaùt töø thöïc teá vaø trôû veà phuïc vuï cho ñôøi soáng khoa hoïc kyõ thuaät, cho ñôøi soáng xaõ hoäi vaø cho baûn thaân neân ñoøi hoûi caùc em phaûi hoïc toát moân toaùn laø ñieàu taát yeáu. Coù hoïc toát moân toaùn, hoïc sinh môùi reøn luyeän ñöôïc yù thöùc vaø khaû naêng vaän duïng kieán thöùc vaøo thöïc teá, giuùp hoïc sinh xaây döïng theá giôùi quan khoa hoïc, goùp phaàn taïo cho hoïc sinh naêng löïc toång hôïp ñeå giaûi quyeát moïi vaán ñeà trong cuoäc soáng. Vieäc tích cöïc hoaït ñoäng chieám lónh tri thöùc coøn coù taùc duïng gaây höùng thuù trong hoïc taäp cho hoïc sinh, giuùp hoïc sinh naém ñöôïc thöïc chaát vaán ñeà, traùnh vieäc hieåu söï kieän toaùn hoïc moät caùch hình thöùc. Hoïc sinh ñöôïc chuû ñoäng saùng taïo, ñöôïc kieåm ñònh keát quaû qua caùc nhoùm khaùc, ñöôïc maïnh daïn ñöa yù kieán caù nhaân tröôùc nhoùm baïn ... ñoù laø ñieàu khoâng phaûi hoïc sinh naøo cuõng laøm ñöôïc. Ngöôøi thöïc hieän : Leâ Thò Kim Duyeân Trang 3 Phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm moân Toaùn lôùp 6_Tröôøng THCS Böng Baøng – Taân Chaâu. B .PHAÀN NOÄI DUNG I/- CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN : Vôùi xu höôùng phaùt trieån hieän nay, moïi lónh vöïc ñeàu phaûi ñoåi môùi cho phuø hôïp vôùi thöïc teá ñoåi môùi cuûa ñaát nöôùc neân vieäc daïy vaø hoïc cuõng caàn coù nhöõng ñoåi môùi cuï theå, nhaát laø ñoåi môùi soaïn giaûng, ñoåi môùi phöông phaùp daïy: Thaày ñoùng vai troø toå chöùc, höôùng daãn, troø chuû ñoäng hoaït ñoäng ñeå tieáp thu kieán thöùc laø chuû yeáu. Chöông trình toaùn ôû baäc trung hoïc cô sôû maëc duø ñaõ ñöôïc caûi caùch nhieàu laàn cho phuø hôïp vôùi xu theá môùi hieän nay nhöng nhìn chung cuõng ñöôïc döïa treân nhöõng kieán thöùc cô baûn ñaõ coù töø bao ñôøi nay. Moân toaùn khoâ khan, khoù hoïc, khoù gaàn guõi nhöng laïi caàn nhaát trong cuoäc soáng haèng ngaøy cuûa moïi ngöôøi. Toaùn laø moân khoa hoïc cho moïi moân khoa hoïc khaùc, laø neàn taûng cho moïi söï khôûi ñaàu. Chính vì vaäy, chuùng ta phaûi laøm theá naøo ñoù ñeå xaây döïng cho hoïc sinh nhöõng “vieân gaïch” vöõng chaéc ñeå hoïc taäp toát - nhaát laø ôû lôùp 6 - caùc em vöøa chia tay vôùi nhöõng kieán thöùc vôõ loøng, môùi chaäp chöõng böôùc vaøo khoâng gian quaù ö laø roäng lôùn lieäu caùc em coù vöõng vaøng ôû mai sau khoâng? !!! Töø nhöõng traên trôû thöïc teá vaø chöùng kieán nhöõng khoù khaên veà moïi maët maø hoïc sinh tröôøng toâi phaûi chòu nhö thieáu thoán veà vaät chaát, veà tinh thaàn, veà ñieàu kieän giao tieáp vôùi xaõ hoäi … . Toâi caûm thaáy raèng baûn thaân moãi giaùo vieân chuùng ta phaûi tìm ra phöông phaùp daïy hoïc toái öu nhaát phuïc vuï cho coâng cuoäc giaûng daïy hieän nay. Chính vì theá, sau khi nghieân cöùu cô sôû lyù luaän cuûa ñeà taøi “Phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm ôû moân toaùn lôùp 6” naøy neáu ñöôïc aùp duïng thaønh coâng thì seõ giuùp giaùo vieân raát nhieàu trong daïy hoïc vaø cuõng giuùp hoïc sinh raát nhieàu trong vieäc chieám lónh tri thöùc hoïc taäp. II/- CÔ SÔÛ THÖÏC TIEÃN : Treân thöïc teá giaûng daïy, giaùo vieân tröôøng toâi noùi chung vaø baûn thaân toâi noùi rieâng coù moät soá khoù khaên vaø thuaän lôïi nhö sau: 1/- Veà phía hoïc sinh : a/- Thuaän lôïi : - Ña soá hoïc sinh coù ñuû saùch giaùo khoa. - Hoïc sinh coù phaåm chaát ñaïo ñöùc toát, ngoan hieàn, leã pheùp. - Moät soá hoïc sinh sieâng naêng, caàn cuø, chòu khoù hoïc taäp. - Hoïc sinh tích cöïc tham gia caùc phong traøo hoïc taäp nhö phong traøo ñoâi baïn cuøng tieán, phong traøo hoïc nhoùm, hoïc toå … Ngöôøi thöïc hieän : Leâ Thò Kim Duyeân Trang 4 Phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm moân Toaùn lôùp 6_Tröôøng THCS Böng Baøng – Taân Chaâu. b/- Khoù khaên : - Hoïc sinh ôû vuøng saâu, vuøng xa, ñieàu kieän tieáp caän vôùi xaõ hoäi coøn haïn heïp thieáu thoán nhieàu veà vaät chaát cuõng nhö tinh thaàn, khoâng coù saùch tham khaûo, khoâng coù taøi lieäu hoïc taäp … . Maëc duø ñaõ ñöôïc söï hoã trôï cuûa nhaø tröôøng nhöng caùc em cuõng coøn thieáu saùch giaùo khoa ôû moãi laàn chuyeån tieáp hoïc kyø do khoâng mua saém kòp. Theo thoáng keâ ñaàu naêm, hoïc sinh khoái lôùp 6 coù 48 em trong ñoù coù saùch baøi taäp 30 em, coù vôû baøi taäp 20 em. - Phaàn lôùn hoïc sinh xuaát thaân töø gia ñình lao ñoäng neân sau moãi buoåi ñi hoïc veà laø caùc em lao vaøo phuï giuùp gia ñình laøm nhieàu coâng vieäc nhö gôõ muõ cheùn, truùt muõ, queùt laù, coät kieàng … coù khi laïi phaûi ñi laøm coû möôùn ñeå phuï theâm thu nhaäp gia ñình. Töø ñoù, caùc em khoâng coù thôøi gian hoïc taäp ôû nhaø, khoâng tham gia hoïc nhoùm daãn ñeán hoïc yeáu, hoïc keùm, chaùn hoïc vaøø ñieàu khoâng theå traùnh khoûi laø boû hoïc. - Ña soá hoïc sinh tính toaùn chaäm, baûn tính laïi ruït reø, nhuùt nhaùt neân vieäc hoïc taäp ôû baïn, vieäc thaûo luaän nhoùm chöa ñaït hieäu quaû cao daãn ñeán vieäc tieáp thu kieán thöùc haïn cheá. - Moät soá hoïc sinh löôøi hoïc thöôøng xuyeân boû tieát, nghæ hoïc do phaûi phuï gia ñình. 2/- Veà phía phuï huynh hoïc sinh : a/- Thuaän lôïi : - Gia ñình coù taïo ñieàu kieän toát cho hoïc sinh hoïc taäp ôû nhaø cuõng nhö ôû tröôøng. - Moät soá phuï huynh coù quan taâm ñeán vieäc hoïc taäp cuûa con em mình, coù lieân laïc vôùi nhaø tröôøng vaø giaùo vieân chuû nhieäm, giaùo vieân boä moân veà tình hình hoïc taäp cuûa hoïc sinh. b/- Khoù khaên : - Do gia ñình lao ñoäng naëng nhoïc, ñi sôùm veà muoän vaø nghæ ngôi neân ít coù thôøi gian theo doõi vieäc hoïc taäp cuûa con caùi, thieáu ñoân ñoác nhaéc nhôû hoïc sinh hoïc taäp. - Ña soá gia ñình hoïc sinh coù trình ñoä vaên hoaù thaáp, hoaëc khoâng theo kòp trình ñoä hoïc taäp hieän nay cuûa hoïc sinh neân khoâng giuùp ñôõ ñöôïc cho caùc em nhöõng khi hoïc taäp ôû nhaø. - Moät soá ít phuï huynh lô laø trong vieäc ñi hoïc cuûa hoïc sinh, thích thì ñi khoâng thích thì nghæ thaäm chí coøn baét nghæ hoïc ñeå troâng nhaø, troâng em. 3/-Tình hình trang thieát bò daïy hoïc cuûa nhaø tröôøng : a/- Thuaän lôïi : - Nhaø tröôøng coù ñaày ñuû saùch giaùo khoa, saùch giaùo vieân, saùch naâng cao, saùch boài döôõng moân toaùn. - Coù moät soá ñoà duøng phuïc vuï cho giaûng daïy nhö: thöôùc thaúng, thöôùc ño goùc, compa, hình aûnh … b/ Khoù khaên : - Saùch tham khaûo coù raát ít. - Ñoà duøng daïy hoïc coøn thieáu raát nhieàu nhö giaùc keá, hình aûnh, moâ hình … 4/- Baûn thaân giaùo vieân : Ngöôøi thöïc hieän : Leâ Thò Kim Duyeân Trang 5 Phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm moân Toaùn lôùp 6_Tröôøng THCS Böng Baøng – Taân Chaâu. a/- Thuaän lôïi : - Baûn thaân ñaõ tham gia giaûng daïy hai möôi naêm vaø döï giôø nhieàu ñoàng nghieäp neân coù chuùt ít kinh nghieäm trong coâng taùc. - Tham gia ñaày ñuû caùc buoåi trieån khai chuyeân ñeà, caùc buoåi hoäi hoïp chuyeân moân, caùc buoåi baøn baïc thaûo luaän veà phöông phaùp daïy hoïc. - Baûn thaân ñaõ ñuùc keát ñöôïc moät soá phöông phaùp toå chöùc cho hoïc sinh thaûo luaän ñaït hieäu quaû ôû moân hoïc cuûa mình. - Maïnh daïn ñöa phöông phaùp hoaït ñoäng nhoùm theo hình thöùc thi ñua (ôû phaàn cuûng coá luyeän taäp) ñaït hieäu quaû cao trong tieát daïy. - Baûn thaân töï nghieân cöùu, tìm toøi, saùng taïo moät soá ñoà duøng daïy hoïc phuïc vuï cho tieát daïy hay hôn, sinh ñoäng hôn. b/- Khoù khaên : - Ñöôïc ñaøo taïo Cao ñaúng Sö phaïm taïi chöùc neân kieán thöùc veà boä moân chöa saâu roäng. - Chöa coù ñieàu kieän tham khaûo nhieàu taøi lieäu hoaëc nhieàu loaïi saùch coù lieân quan ñeán boä moân. - Ñieàu kieän ñi laïi khoù khaên neân vieäc söu taàm taøi lieäu cuõng raát ít. 5/- Söï caàn thieát cuûa ñeà taøi : Do yeâu caàu phaùt trieån cuûa xaõ hoäi caàn coù nhöõng con ngöôøi môùi phuø hôïp vôùi neàn khoa hoïc hieän ñaïi, coù trình ñoä naêng löïc, coù phaåm chaát ñaïo ñöùc toát, bieát giaûi quyeát nhöõng tình huoáng xaûy ra trong thöïc teá moät caùch toát nhaát khoâng gì khaùc hôn laø tính naêng ñoäng, linh hoaït saùng taïo cuûa caùc em hoïc sinh lôùp 6 tröôøng THCS Böng Baøng. Muoán coù ñaày ñuû nhöõng ñieàu kieän ñoù hoïc sinh caàn phaûi reøn luyeän ngay töø khi coøn ngoài treân gheá nhaø tröôøng baèng caùch: chuû ñoäng hoaït ñoäng nhoùm, toå chöùc nhoùm thaûo luaän, phaân coâng nhieäm vuï, giaûi quyeát vaán ñeà vaø höôùng daãn hôïp taùc cuøng nhau laøm vieäc ñaït ñöôïc keát quaû chung laø hoaøn thaønh nhieäm vuï caù nhaân. III/- NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI : A/- Vaán ñeà ñaët ra : Ñoái vôùi hoïc sinh vieäc hoaït ñoäng hôïp taùc theo nhoùm khoâng phaûi deã daøng thöïc hieän. Phöông phaùp daïy hoïc naøy ñoøi hoûi hoïc sinh phaûi bieát nhaän nhieäm vuï, phaân coâng nhieäm vuï, chæ ñaïo thöïc hieän vaø kieåm tra keát quaû thöïc hieän. Trong ñeà taøi naøy toâi xin ñöôïc trình baøy moät soá phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm nhaèm cung caáp cho giaùo vieân vaø hoïc sinh moät soá caùch chia nhoùm thaûo luaän. 1/ Chia nhoùm theo qui moâ :  Nhoùm nhoû nhaát laø nhoùm coù 2 thaønh vieân ngoài keà nhau. Loaïi hình naøy thích hôïp cho nhöõng baøi taäp nhanh, traû lôøi caâu hoûi chính xaùc.  Nhoùm nhoû thoâng thöôøng töø 3-5 HS thích hôïp vôùi nhieäm vuï thaûo luaän vaán ñeà cuï theå vaø nhanh choùng. Ngöôøi thöïc hieän : Leâ Thò Kim Duyeân Trang 6 Phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm moân Toaùn lôùp 6_Tröôøng THCS Böng Baøng – Taân Chaâu.  Ñoái vôùi nhoùm nhoû hai thaønh vieân thì daïng baøi taäp thöôøng coù söû duïng caùc tính chaát, tính nhaåm hay nhöõng baøi taäp ñôn giaûn, deã hieåu, deã tìm ñöôïc keát quaû hoaëc nhöõng trong baøi.  Ví duï1: Aùp duïng caùc tính chaát cuûa pheùp coäng vaø pheùp nhaân ñeå tính nhanh: a/ 86 + 357 + 14 b/ 72 + 69 + 128 c/ 25.5.4.27.2 d/ 28.64 + 28.36 ( Baøi taäp 27 trang 16 - saùch giaùo khoa Toaùn 6- taäp 1) Loaïi baøi taäp naøy coù söû duïng tính chaát giao hoaùn, tính chaát keát hôïp cuûa pheùp coäng vaø pheùp nhaân. Do ñoù, tröôùc tieân laø hoïc sinh seõ cuøng nhau xaùc ñònh tính chaát seõ söû duïng trong moãi baøi. - Ñoái vôùi baøi taäp a : sau khi hai em ñaõ xaùc ñònh tính chaát söû duïng trong baøi laø tính chaát keát hôïp thì baét tay ngay vaøo tính nhaåm keát quaû. (86 +14) + 357 = 100 +357 = 457 - Ñoái vôùi baøi taäp b cuõng töông töï nhö vaäy, caùc em seõ nhanh choùng tìm ñöôïc keát quaû. (72 + 128) + 69 = 200 +69 = 269 - Baøi taäp c : Ñaây laø baøi taäp tìm tích cuûa nhieàu soá neân hoïc sinh coù theå tuøy yù choïn. Coù theå hai hoïc sinh khoâng thoáng nhaát vôùi nhau veà caùch choïn nhöng cuoái cuøng keát quaû phaûi laø gioáng nhau. Sau khi trao ñoåi keát quaû, caùc em nhaän ra ñöôïc caùch naøo laøm höõu hieäu nhaát, nhanh nhaát vaø deã nhaåm nhaát. Giaû söû, em A choïn caùch tính (25 . 2) . (5 . 4) . 27 em B thì choïn caùch laø (25 . 4) . (5 . 2) . 27 Hai em cuøng nhau nhaåm keát quaû nhöng roõ raøng caùch laøm cuûa em B nhanh hôn, deå nhaåm hôn. - Baøi taäp d : 28 . 64 +28 . 36 Loaïi baøi taäp naøy söû duïng tính chaát phaân phoái cuûa pheùp nhaân vaø pheùp coäng. Neáu hoïc sinh khoâng nhaän ra maø thöïc hieän theo kieåu nhaân chia tröôùc, coäng tröø sau seõ daãn ñeán toán nhieàu thôøi gian, thieáu chính xaùc do nhaân soá lôùn neân deã sai keát quaû. Toát nhaát laø giaùo vieân neân gôïi yù cho caùc em nhôù laïi tính chaát caàn söû duïng tröôùc khi caùc em baét tay vaøo thöïc hieän. Sau khi ñaõ xaùc ñònh tính chaát söû duïng laø tính chaát phaân phoái giöõa pheùp nhaân ñoái vôùi pheùp coäng, hai hoïc sinh naøy laïi phaûi hoäi yù ñeå ñöa soá veà ñuùng daïng vaø xaùc ñònh ñaâu laø a ? ñaâu laø b ? vaø ñaâu laø c ? . Ngöôøi thöïc hieän : Leâ Thò Kim Duyeân Trang 7 Phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm moân Toaùn lôùp 6_Tröôøng THCS Böng Baøng – Taân Chaâu. Khi ñaõ xaùc ñònh ñöôïc, caùc em seõ thieát laäp ñöôïc a.b + a.c = a .(b +c) vaø öùng duïng ngay : 28.(64 +36) = 28 .100 = 2800  Ví duï 2: Aùp duïng tính chaát chia heát xeùt xem toång sau coù chia heát cho 8 hay khoâng? a/ 48 + 56 b/ 80 + 17 (Baøi taäp 83 trang 35- saùch giaùo khoa toaùn 6-taäp 1) Daïng baøi taäp naøy caû hai hoïc sinh phaûi cuøng nhau thaûo luaän baèng caùch nhôù laïi tính chaát chia heát cuûa moät toång. Sau khi ñaõ khaúng ñònh ñöôïc : caû hai soá cuøng chia heát cho soá ñoù thì toång chia heát, neáu coù moät soá khoâng chia heát thì toång ñoù khoâng chia heát. - Hoïc sinh cuøng nhau xeùt xem töøng soá haïng cuûa toång coù chia heát cho 8 hay khoâng ? 48 chia heát cho 8. 56 chia heát cho 8. Vaäy 48 +56 cuõng chia heát cho 8. - Töông töï hoïc sinh xem caâu b : 80 chia heát cho 8. 17 khoâng chia heát cho 8. Vaäy 80 + 17 khoâng chia heát cho 8.  Öu ñieåm cuûa phöông phaùp naøy : - Giuùp caùc em töï tin hôn khi laøm baøi taäp, khi trao ñoåi vôùi baïn gaàn guõi mình trong moãi buoåi hoïc. - Caùc em seõ maïnh daïn hôn, nhanh nheïn hôn khi cuøng vôùi baïn hoaøn thaønh baøi taäp maø giaùo vieân ñaõ giao.  Haïn cheá : - Phöông phaùp naøy ñoøi hoûi giaùo vieân phaûi naém ñöôïc trình ñoä tieáp thu kieán thöùc cuûa hoïc sinh ñeå saép xeáp choã ngoài cho thích hôïp: em khaù gioûi ngoài gaàn em trung bình yeáu, hoaëc em khaù vôùi khaù, trung bình vôùi trung bình, yeáu vôùi yeáu … ñeå coù ñieàu kieän theo doõi giuùp ñôõ. - Do yeâu caàu vò trí choã ngoài phuï thuoäc vaøo trình ñoä tieáp thu cuûa moãi caù nhaân neân ôû giai ñoaïn ñaàu naêm giaùo vieân gaëp khoù khaên khaù nhieàu.  Ñoái vôùi nhoùm nhoû thaûo luaän coù töø 3 ñeán 5 hoïc sinh thì giaùo vieân neân ñöa yeâu caàu thaûo luaän cao hôn, löôïng kieán thöùc cuõng nhieàu hôn nhöng yeâu caàu caùc em phaûi nhanh choùng hoaøn thaønh.  Ví duï 1: Trong caùc soá sau ñaây soá naøo chia heát cho 2, soá naøo chia heát cho 5: 652, 850 ,1546 , 785 , 6321. (Baøi taäp 91 trang 38- saùch giaùo khoa toaùn 6-taäp I) Ngöôøi thöïc hieän : Leâ Thò Kim Duyeân Trang 8 Phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm moân Toaùn lôùp 6_Tröôøng THCS Böng Baøng – Taân Chaâu. Tröôùc heát nhoùm tröôûng nhaän nhieäm vu ïtöø giaùo vieân, nhoùm tröôûng phaân coâng cho caùc baïn trong nhoùm : Hai baïn tìm soá chia heát cho 2, hai baïn tìm soá chia heát cho 5. Sau ñoù, hai baïn laàn löôït trao ñoåi keát quaû vôùi nhau ñeå kieåm tra. Khi ñaõ thoáng nhaát keát quaû, moät baïn ñaïi dieän nhoùm ghi vaøo baûng nhoùm. Caùc thaønh vieân khaùc xem xeùt laïi laàn nöõa, neáu khoâng coù yù kieán thì cöû ñaïi dieän trình baøy tröôùc lôùp. Keát quaû ñöôïc ghi laàn löôït nhö sau: Caùc soá chia heát cho 2 laø 652 , 850 , 1546. Caùc soá chia heát cho 5 laø 850 , 785. Cuoái cuøng, giaùo vieân goïi hoïc sinh nhoùm naøy nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh nhoùm kia vaø ñi ñeán keát quaû chính xaùc cuûa baøi toaùn.  Ví duï 2: Coù 36 hoïc sinh vui chôi. Caùc baïn ñoù muoán chia ñeàu 36 ngöôøi vaøo caùc nhoùm. Trong caùc caùch chia sau ñaây, caùch naøo thöïc hieän ñöôïc?  Caùch chia Soá nhoùm Soá ngöôøi ôû moät nhoùm Thöù nhaát 4 ……… Thöù hai ..... 6 Thöù ba 8 ……… Thöù tö 12 ……… (Baøi taäp 114 trang 45-saùch giaùo khoa toaùn 6- taäp I) Tröôùc heát giaùo vieân phaûi höôùng daãn hoïc sinh xaùc ñònh ñeà baøi. Giaùo vieân cho hoïc sinh neâu nhieàu tình huoáng khaùc nhau maø caùc em coù theå chia ñöôïc ôû thöïc teá. Nhöng giaùo vieân laïi yeâu caàu caùc em xaùc ñònh theo yeâu caàu ñeà baøi, ngöôøi ta chæ choïn boán caùch chia maø thoâi vaø coù theå coù caùch chia khoâng thöïc hieän ñöôïc . Sau ñoù, giaùo vieân cho hoïc sinh ñi vaøo laøm vieäc taäp theå. Caû 5 hoïc sinh seõ cuøng nhau baøn baïc xem caùch chia naøo coù theå thöïc hieän ñöôïc ? Trong luùc hoïc sinh thaûo luaän giaùo vieân coù theå quan saùt xem nhoùm naøo thaûo luaän toát, nhoùm naøo gaëp khoù khaên caàn ñöôïc giaùo vieân hoã trôï. Ñeå giaûi ñöôïc baøi toaùn naøy, nhoùm nhoû 5 hoïc sinh phaûi bieát phaân chia nhieäm vuï vôùi nhau thì coâng vieäc cuûa nhoùm môùi hoaøn thaønh nhanh vaø ñuùng theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân. Nhoùm tröôûng phaân coâng caùc baïn ñi tìm öôùc cuûa 36. Coù theå hoïc sinh tìm baèng caùch moãi hoïc sinh ñeàu baét tay vaøo, hoaëc cuõng coù theå caùc em cuøng nhau lieät keâ taát caû caùc öôùc cuûa 36 roài cuøng nhau choïn caùch traû lôøi. Sau khi baøn baïc xaùc ñònh keát quaû caû nhoùm ñoàng yù ghi vaøo baûng nhoùm vaø trình baøy tröôùc taäp theå lôùp. Giaûi - Caùch thöù nhaát chia laøm 4 nhoùm : caùch naøy thöïc hieän ñöôïc vì 4 laø öôùc cuûa 36, moãi nhoùm coù 9 ngöôøi. - Caùch chia thöù hai : soá ngöôøi ôû moãi nhoùm laø 6 cuõng thöïc hieän ñöôïc vì 6 laø öôùc cuûa 36, ta coù ñöôïc 6 nhoùm ôû caùch chia naøy. Ngöôøi thöïc hieän : Leâ Thò Kim Duyeân Trang 9 Phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm moân Toaùn lôùp 6_Tröôøng THCS Böng Baøng – Taân Chaâu. - Caùch chia thöù ba: soá nhoùm laø 8 khoâng thöïc hieän ñöôïc vì 8 khoâng laø öôùc cuûa 36. - Caùch thöù tö : soá nhoùm laø 12 cuõng thöïc hieän ñöôïc vì 12 thuoäc öôùc cuûa 36, moãi nhoùm seõ coù 3 ngöôøi.  Ví duï 3: Treân moät ñöôøng thaúng haõy veõ ba ñieåm V, A, T sao cho TA = 1cm, VA = 2cm, VT = 3 cm. Hoûi ñieåm naøo naèm giöõa hai ñieåm coøn laïi ? Ñaây laø baøi taäp hình hoïc tuy ñôn giaûn nhöng löôïng coâng vieäc khaù nhieàu. Muoán giaûi ñöôïc baøi taäp naøy, hoïc sinh phaûi bieát phaân chia coâng vieäc vaø hôïp taùc cuøng nhau. Nhoùm tröôûng seõ chæ ñònh moät baïn kheùo tay nhaát trong nhoùm giöõ nhieäm vuï veõ hình, moät baïn ñoïc ñeà baøi vaø hai baïn theo doõi kieåm tra keát quaû cuûa nhoùm. Khi caùc em thaûo luaän, giaùo vieân theo saùt caùc nhoùm vaø höôùng daãn nhaéc nhôû khi caàn thieát. Sau khi caùc nhoùm ñaõ hoaøn thaønh, giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh leân baûng veõ hình vaø trình baøy keát quaû tröôùc lôùp. Hoïc sinh ñaïi dieän nhoùm leân baûng, caû lôùp theo doõi nhaän xeùt baøi laøm. Giaùo vieân nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû . Giaûi Ñieåm A naèm giöõa hai ñieåm V vaø T.  Öu ñieåm cuûa phöông phaùp naøy : - Hoïc sinh thaûo luaän vaán ñeà khaù phöùc taïp nhöng vaãn ñaûm baûo ñöôïc tính nhanh choùng, chính xaùc. - Hoïc sinh phaùt huy ñöôïc naêng löïc laøm vieäc caù nhaân, naâng cao tinh thaàn taäp theå. - Hoïc sinhø bieát töï mình ñöa ra laäp luaän vaø baûo veä yù kieán cuûa mình.  Haïn cheá : Do soá löôïng hoïc sinh laø 5 em neân coù theå khoâng ñoàng ñeàu veà kieán thöùc giöõa caùc nhoùm daãn ñeán maát khaù nhieàu thôøi gian cho thaûo luaän moät baøi taäp. 2/ Chia nhoùm theo ñaëc ñieåm HS :  Nhoùm theo ñaëc ñieåm giôùi tính, cuøng giôùi hoaëc caân baèng giôùi.  Nhoùm theo trình ñoä hoïc löïc: töông ñöông trình ñoä, caân baèng trình ñoä.  Nhoùm theo ñaëc ñieåm giôùi tính hoaëc caân baèng giôùi tính ñöôïc thöïc hieän nhö sau : - Cho hoïc sinh chia lôùp thaønh 4 nhoùm, moãi nhoùm khoaûng 7 ñeán 9 hoïc sinh ñeàu laø nam hoaëc ñeàu laø nöõ. - Chia hoïc sinh ñeàu vaøo caùc nhoùm coù nam vaø nöõ vôùi soá löôïng baèng nhau.  Öu ñieåm cuûa phöông phaùp naøy: - Hoïc sinh löïa choïn ñöôïc baïn cuøng hoïc taäp trong nhoùm. - Hoïc sinh gaàn guõi nhau hôn, deã trao ñoåi hôn. Ngöôøi thöïc hieän : Leâ Thò Kim Duyeân Trang 10 Phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm moân Toaùn lôùp 6_Tröôøng THCS Böng Baøng – Taân Chaâu. - Hoïc sinh coù söï coï xaùt nhau veà kieán thöùc tieáp thu giöõa hoïc sinh nam vaø hoïc sinh nöõ, coù söï ñaáu tranh vaø coù söï ñoaøn keát hôïp löïc.  Haïn cheá: - Phöông phaùp naøy thöôøng raát soâi ñoäng neân deã daãn ñeán maát traät töï lôùp trong giôø hoïc. Giaùo vieân caàn theo doõi saâu saùt giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà maø hoïc sinh tranh caõi.  Nhoùm theo trình ñoä hoïc löïc: Loaïi hình naøy laø chuùng ta saép xeáp cho hoïc sinh ngoài cuøng nhoùm laø nhöõng hoïc sinh coù trình ñoä töông ñöông nhau, hoaëc nhoùm naøy coù trình ñoä ngang baèng vôùi nhoùm kia. - Trong moät nhoùm hieän dieän ñaày ñuû thaønh phaàn hoïc sinh gioûi, khaù, trung bình, keùm ñeå caùc nhoùm coù trình ñoä töông ñöông nhau.  Ví duï: Thöïc hieän pheùp tính: 7  8 a/  25  25 1  5 b/ 6  6 6  14 4 4 c/ 13  39 d/ 5   18 Ñoái vôùi baøi taäp naøy möùc ñoä cuûa caùc yeâu caàu ngang baèng nhau neân vôùi trình ñoä hoïc löïc ngang baèng nhau cuûa hoïc sinh ôû moãi nhoùm seõ deã daøng giaûi quyeát baøi toaùn. Khi ñoù moãi nhoùm thöïc hieän moät baøi taäp seõ hoaøn thaønh trong moät löôïng thôøi gian töông ñöông nhau. Khi thöïc hieän loaïi hình naøy ñaàu tieân nhoùm tröôûng nhaän nhieäm vuï töø giaùo vieân phaân coâng vaø ñöa cho caû nhoùm thöïc hieän. + Baøi taäp a: Nhöõng hoïc sinh khaù gioûi yeâu caàu caû nhoùm thaûo luaän xem ñeà baøi coù gì caàn bieán ñoåi vaø nhöõng hoïc sinh yeáu keùm coù theå seõ nhaän ra maãu soá aâm seõ bieán ñoåi thaønh maãu soá döông. Hoïc sinh khaù gioûi ñoaùn ngay ñöôïc keát quaû nhöng nhöõng hoïc sinh yeáu keùm phaûi saép xeáp baøi toaùn, nhaéc laïi caùch laøm vaø tính keát quaû. 7  8  7  8     25 25 25 25 (  7)  (  8) = 25  15 = 25  3 = 5 Ngöôøi thöïc hieän : Leâ Thò Kim Duyeân Trang 11 Phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm moân Toaùn lôùp 6_Tröôøng THCS Böng Baøng – Taân Chaâu. + Baøi taäp b: Töông töï nhö baøi taäp a nhöng coù phaàn deå hôn, hoïc sinh khaù gioûi khoâng caàn gôïi yù, hoïc sinh yeáu keùm cuõng seõ tính ñöôïc keát quaû. 1  5  6 6 1  (  5)  6  4  6  2  3 + Baøi taäp c : Vôùi baøi taäp naøy hoïc sinh khaù gioûi caàn gôïi yù hoïc sinh trong nhoùm veà caùch qui ñoàng maãu soá. Vì maãu soá laø 13 vaø 39 neân caùc em deã daøng nhìn vaø nhaän ra ñöôïc vì 39 laø boäi cuûa 13. Caû nhoùm thoáng nhaát choïn 39 laø maãu soá chung. Sau ñoù nhoùm tröôûng phaân coâng caùc baïn coù hoïc löïc trung bình yeáu thöïc hieän qui ñoàng maãu soá, caùc em coøn laïi theo doõi vaø boå sung neáu sai soùt. Caû nhoùm hoaøn thaønh baøi taäp, hoïc sinh khaù gioûi ñaõ vöøa hoaøn thaønh theâm moät nhieäm vuï nöõa laø giuùp ñôõ caùc baïn cuøng tieán boä. 6  14 18  14    13 39 39 39 18  (-14) 4   39 39 + Baøi taäp d : ÔÛ baøi taäp naøy hoïc sinh khaù gioûi seõ phaûi yeâu caàu caùc baïn trong nhoùm xaùc ñònh xem phaân soá naøo chöa toái giaûn vaø chöa coù maãu döông. Nhöõng hoïc 4  4 sinh trong nhoùm tieán haønh coâng vieäc bieán ñoåi phaân soá  18 thaønh 18 vaø ruùt goïn thaønh  2 . Sau ñoù caùc em phaân chia coâng vieäc ñeå hoaøn thaønh baøi taäp moät caùch 9 nhanh nhaát. Hoïc sinh cuøng nhau thaûo luaän boäi chung nhoû nhaát cuûa caùc maãu soá vaø tieán haønh qui ñoàng maãu soá tröôùc khi coäng. Nhoùm tröôûng seõ phaân coâng hai baïn trong nhoùm phaân tích maãu soá ra thöøa soá nguyeân toá, hai baïn khaùc theo doõi chænh söûa khi caàn thieát. Caùc em cuøng nhau choïn boäi chung nhoû nhaát cuûa 5 vaø 9 laø 45. Luùc ñoù nhöõng hoïc sinh yeáu keùm seõ ñi tìm thöøa soá phuï coøn nhöõng hoïc sinh khaù gioûi tieán haønh tính nhaåm thöøa soá phuï cuûa moãi phaân soá. Khi caùc baïn ñaõ hoaøn thaønh böôùc qui ñoàng maãu caùc phaân soá vaø thoáng nhaát keát quaû thì cho thö kyù vieát vaøo baûng nhoùm ñeå trình baøy tröôùc lôùp. Ngöôøi thöïc hieän : Leâ Thò Kim Duyeân Trang 12 Phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm moân Toaùn lôùp 6_Tröôøng THCS Böng Baøng – Taân Chaâu. 4 4  5  18 4  4   5 18 4  2   5 9 36  10   45 45 36  ( 10)  45 26  45  Öu ñieåm cuûa phöông phaùp naøy: - Hoïc sinh coù tính tö duy vaø ñoäc laäp khi ñieàu haønh coâng vieäc. - Hoïc sinh giuùp nhau hoïc taäp toát, naâng cao tinh thaàn ñoaøn keát trong nhoùm. - Hoïc sinh yeáu keùm naém ñöôïc qui trình laøm vieäc. - Giaûi quyeát soá löôïng kieán thöùc khaù nhieàu.  Haïn cheá: - Hoïc sinh maát khaù nhieàu thôøi gian thaûo luaän. - Hoïc sinh khaù gioûi bò haïn cheá veà toác ñoä laøm baøi do phaûi keøm nhöõng baïn yeáu keùm.  Trong moät nhoùm laø nhöõng hoïc sinh coù trình ñoä ngang baèng nhau : Hoïc sinh khaù vaø hoïc sinh khaù cuøng nhoùm, hoïc sinh gioûi vaø hoïc sinh gioûi, hoïc sinh trung bình vaø hoïc sinh trung bình, hoïc sinh yeáu keùm vaø hoïc sinh yeáu keùm . Vôùi caùch thaønh laäp nhoùm naøy giaùo vieân phaûi phaân chia nhieäm vuï cuï theå cho töøng nhoùm. Nhoùm hoïc sinh khaù gioûi giaûi quyeát nhöõng baøi taäp phöùc taïp hôn so vôùi nhoùm hoïc sinh yeáu keùm, vì trong cuøng moät thôøi gian nhö nhau caùc em phaûi hoaøn thaønh nhieäm vuï neân phaûi coù söï saép xeáp thuaän lôïi ñeå hoïc sinh yeáu keùm theo kòp thôøi gian laøm baøi vôùi hoïc sinh khaù gioûi.  Ví duï: Qui ñoàng maãu caùc phaân soá: 11 7 24 6 a/ 120 vaø 40 b/ 146 vaø 13 7 13  9 c/ 30 ; 60 vaø 40 17  5  64 d/ 60 ; 18 vaø 90 Khi tieán haønh laøm baøi taäp naøy giaùo vieân caàn löïa choïn phaân coâng nhieäm vuï cho thích hôïp vôùi trình ñoä hoïc sinh. Nhoùm hoïc sinh yeáu keùm thöïc hieän baøi taäp a vaø c, Ngöôøi thöïc hieän : Leâ Thò Kim Duyeân Trang 13 Phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm moân Toaùn lôùp 6_Tröôøng THCS Böng Baøng – Taân Chaâu. nhoùm hoïc sinh khaù gioûi laøm baøi taäp b vaø d. Khi nhoùm tröôûng nhaän nhieäm vuï töø giaùo vieân thì baét tay vaøo phaân chia nhieäm vuï cho caùc baïn trong nhoùm. + Ñoái vôùi nhoùm hoïc sinh keùm: nhoùm tröôûng phaân coâng caùc baïn cuøng nhau phaân tích caùc maãu soá cuûa baøi taäp a, tìm boäi chung nhoû nhaát cuûa 120 vaø 40. Khi caùc baïn ñaõ choïn xong maãu chung thì caàn trao ñoåi keát quaû ñeå kieåm tra ñoä chính xaùc. Neáu caû nhoùm ñeàu phaân tích gioáng nhau vaø cuøng choïn 120 laøm maãu chung thì tieán haønh vaøo tìm thöøa soá phuï cuûa caû hai phaân soá. Sau ñoù caùc em seõ hoaøn thaønh baøi taäp moät caùch chính xaùc. 11 7 a/ 120 vaø 40 120 = 23.3.5 40 = 23.5 BCNN (120 ; 40) = 23.3.5 = 120 120 : 120 = 1 120 : 40 = 3 11.1 11  120.1 120 7.3 21  40.3 120 11 7 11 21 Vaäy 120 vaø 40 qui ñoàng thaønh 120 vaø 120 + Ñoái vôùi nhoùm hoïc sinh yeáu: Nhoùm tröôûng phaân coâng nhieäm vuï ñeán töøng baïn, do soá löôïng coâng vieäc cuûa baøi taäp c nhieàu hôn so vôùi baøi taäp a. Moãi baïn seõ phaân tích moät maãu soá ra thöøa soá nguyeân toá coù söï theo doõi kieåm tra cuûa baïn cuøng nhoùm. Caùc em cuõng tieán haønh phaân tích roài ñi ñeán thoáng nhaát laø boäi chung nhoû nhaát cuûa 30, 60 vaø 40 laø 120. ÔÛ nhoùm hoïc sinh yeáu naøy kieán thöùc caùc em coù phaàn khaù hôn hoïc sinh keùm neân coù theå caùc em khoâng caàn ñi vaøo qui trình tìm thöøa soá phuï maø coù theå nhaåm ñöôïc. Caùc em hoaøn thaønh coâng vieäc nhanh hôn nhoùm kia nhöng do soá löôïng baøi taäp nhieàu neân caùc em coù theå laøm baøi xong cuøng moät luùc vôùi nhau. 30 = 2 .3 .5 60 = 22. 3 .5 40 = 23.5 BCNN(30;60;40) = 23.3.5 = 120 Vaäy 7 28  30 120 13 26  20 120  9  27  40 120 + Nhoùm hoïc sinh khaù : Caùc em phaân chia coâng vieäc vaø baét tay vaøo thöïc hieän. Vôùi trình ñoä hoïc löïc khaù, hoïc sinh nhoùm naøy seõ hoaøn thaønh baøi taäp b trong thôøi gian khaù ngaén. Nhöng maãu soá cuûa caùc em laø soá töông ñoái lôùn vaø laø nhöõng soá nguyeân toá Ngöôøi thöïc hieän : Leâ Thò Kim Duyeân Trang 14 Phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm moân Toaùn lôùp 6_Tröôøng THCS Böng Baøng – Taân Chaâu. neân maát thôøi gian nhaân ñeå tìm maãu soá hôn.Vì vaäy, thôøi gian hoaøn thaønh baøi taäp cuõng töông ñöông vôùi hai nhoùm hoïc sinh yeáu vaø keùm. 24 12  146 73 vaø 12.13 156  73.13 959 6 13 vaø 6.73 438  13.73 959 + Nhoùm hoïc sinh gioûi: Caùc em ñöôïc phaân coâng thöïc hieän baøi taäp d coù caùc maãu soá töông ñoái lôùn neân maát nhieàu thôøi gian phaân tích tìm boäi chung nhoû nhaát cuûa 60, 18, 90. Nhöng vôùi trình ñoä hoïc löïc gioûi caùc em seõ hoaøn thaønh nhanh choùng vaø chính xaùc. 17 51  60 180  5  50  18 180  64  128  90 180  Öu ñieåm cuûa phöông phaùp naøy laø: -Hoïc sinh hoaøn thaønh baøi taäp trong thôøi gian ñuùng nhö döï ñònh cuûa giaùo vieân. -Hoïc sinh yeáu keùm bieát töï löïc vöôn leân giaûi quyeát baøi taäp trong giôùi haïn kieán thöùc vaø khaû naêng cuûa mình. -Hoïc sinh khaù gioûi phaùt huy ñöôïc tính tích cöïc trong hoïc taäp, saùng taïo trong khi laøm baøi.  Haïn cheá: -Hoïc sinh khoâng giuùp ñôõ ñöôïc gì cho nhau vì caùc baïn trong cuøng moät nhoùm ñeàu coù trình ñoä ngang baèng nhau. -Chöa coù söï thi ñua giöõa caùc nhoùm. -Hoïc sinh thieáu tinh thaàn ñoaøn keát trong hoïc taäp. 3/ Chia nhoùm theo noäi dung hoïc taäp: Phöông phaùp chia nhoùm naøy goàm coù chia nhoùm theo ñieàu kieän hoïc taäp vaø theo phöông tieän hoïc taäp. -Nhoùm ñöôïc thieát laäp theo khu vöïc ngoài : Coù theå hai baøn ngoài quay maët vaøo nhau ñeå tieän vieäc thaûo luaän vaø khoâng coù söï xaùo troän trong tieát hoïc. -Nhoùm theo trang bò hoïc taäp nhö duøng chung maùy tính hoaëc duøng chung ñoà thí nghieäm hay ñoà thöïc haønh. ÔÛ phöông phaùp naøy, caùc em khoâng bò raøng buoäc veà thöïc löïc cuûa moãi caù nhaân. Coù theå caùc baïn trong nhoùm cuûa moãi tieát hoïc coù khaùc nhau neân hoïc sinh coù söï môùi meû, thaân thieän nhau hôn trong moät taäp theå.  Ví duï: ÔÛ tieát hoïc 66 vaø 67 cuûa moân toaùn lôùp 6, khi tieán haønh oân taäp chöông II nhaèm chuaån bò toát cho vieäc kieåm tra, chuùng ta coù theå aùp duïng phöông phaùp chia nhoùm theo choã ngoài. Nhöõng hoïc sinh ngoài gaàn nhau seõ phaân coâng nhieäm vuï cho nhau ôû Ngöôøi thöïc hieän : Leâ Thò Kim Duyeân Trang 15 Phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm moân Toaùn lôùp 6_Tröôøng THCS Böng Baøng – Taân Chaâu. phaàn caâu hoûi lyù thuyeát . Caùc em seõ hoã trôï cho nhau nhieàu hôn maø khoâng aûnh höôûng ñeán traät töï lôùp hoïc, caùc em cuõng coù theå trao ñoåi nhau ñeå ñöa ñeán keát quaû oân taäp toát nhaát, chính xaùc nhaát.  Öu ñieåm cuûa phöông phaùp naøy : -Hoïc sinh heä thoáng ñöôïc kieán thöùc oân taäp -Hoïc sinh giuùp ñôõ nhau veà tinh thaàn laãn vaät chaát. -Hoïc sinh luoân coù nhoùm hoaït ñoäng môùi ôû moãi tieát hoïc.  Haïn cheá : -Moät soá hoïc sinh löôøi bieáng seõ thuï ñoäng vì ñaõ coù caùc baïn khaùc laøm heát caùc coâng vieäc. -Hoïc sinh coù tính yû laïi vaøo ngöôøi khaùc vaø khoâng chuaån bò toát cho vieäc hoïc taäp. B/- Qui trình daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm coù theå chia thaønh 3 böôùc : *Böôùc 1: Laøm vieäc chung caû lôùp : HS nhaän nhieäm vuï nhaän thöùc, thöïc hieän yeâu caàu toå chöùc nhoùm. *Böôùc 2: Hoaït ñoäng nhoùm : Töøng nhoùm laøm vieäc rieâng caù nhaân trao ñoåi vaø thöïc hieän nhieäm vuï ñöôïc phaân coâng, khuyeán khích thi ñua coù baøn baïc hoã trôï nhau. *Böôùc 3: Thaûo luaän toång keát tröôùc lôùp : Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo keát quaû, giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù, khen ngôïi, nhaéc nhôû nhöõng caù nhaân trong nhoùm.  Ví duï: Haõy tính caùc toång sau ñaây: 10 1  5  7 4 1 1 2 a/ 30  4 b/ 3  8 c/  7  2 d/ 5   3 Sau khi giao nhieäm vuï cho 4 nhoùm trong lôùp, moãi nhoùm seõ ngoài quay maët vaøo nhau. Trong khi laøm baøi taäp, nhoùm tröôûng phaân chia coâng vieäc cho caùc baïn trong nhoùm. Ñaàu tieân laø baøi taäp a, caùc em thaûo luaän caùch giaûi quyeát laø phaûi ruùt goïn tröôùc khi qui ñoàng maãu soá. Caùc em cuøng hoaøn thieän caùch giaûi quyeát naøy roài cuøng nhau so saùnh keát quaû, khi ñaõ thoáng nhaát moät em seõ ghi vaøo baûng nhoùm. Ñoái vôùi baøi taäp c vaø d hoïc sinh phaûi ñeà ra caùch giaûi quyeát laø bieán ñoåûi maãu soá aâm thaønh maãu soá döông. Sau ñoù môùi tieán haønh qui ñoàng maãu soá roài coäng caùc töû laïi vôùi nhau. Giaùo vieân theo doõi quaù trình laøm vieäc cuûa hoïc sinh, kieåm tra goùp yù cho moät soá nhoùm. Hoïc sinh ñaïi dieän nhoùm trình baøy baûng, caû lôùp cuøng giaùo vieân nhaän xeùt baøi treân baûng. Giaùo vieân goïi hoïc sinh nhoùm naøy nhaän xeùt baøi laøm cuûa nhoùm kia. Cuoái cuøng giaùo vieân nhaän xeùt veà caùch tính, keát quaû pheùp tính, thaùi ñoä vaø keát quaû hoaït ñoäng cuûa nhoùm. Khi aùp duïng phöông phaùp daïy hoïc theo nhoùm naøy chuùng ta coù ñöôïc nhöõng öu ñieåm sau: * Hoïc sinh bieát laøm vieäc caù nhaân, laøm vieäc taäp theå, ñieàu haønh vaø phaân coâng nhieäm vuï. Ngöôøi thöïc hieän : Leâ Thò Kim Duyeân Trang 16 Phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm moân Toaùn lôùp 6_Tröôøng THCS Böng Baøng – Taân Chaâu. * Hoïc sinh coù söï töông taùc laãn nhau khi ngoài quay maët vaøo nhau, ñoù laø söï töông taùc giöõa ngöôøi laøm, ngöôøi noùi, ngöôøi nghe. * Naâng cao tinh thaàn taäp theå khi thoáng nhaát caùch laøm vaø thoáng nhaát keát quaû. * Hoïc sinh maïnh daïn hôn khi ñoùng goùp yù kieán cuõng nhö phaân coâng nhieäm vuï. Beân caïnh ñoù vaãn coøn toàn taïi vaán ñeà hoïc sinh deã maát traät töï, giaùo vieân phaûi nhaéc nhôû hoïc sinh thaûo luaän trong phaïm vi nhoùm khoâng ñeå aûnh höôûng ñeán nhoùm khaùc. C/- Bieän phaùp thöïc hieän: Giaùo vieân caàn coù söï chuaån bò vaø phöông aùn toát nhaát ñeå tieát daïy ñaït hieäu quaû toái öu. Giaùo vieân caàn suy nghó löïa choïn phöông phaùp, chuaån bò ñoà duøng daïy hoïc, caùch taïo tình huoáng, caùch neâu caâu hoûi töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp…laøm sao cho hoïc sinh töø yeáu keùm ñeán khaù gioûi ñeàu tham gia hoaït ñoäng tích cöïc. Muoán ñaït ñöôïc ñieàu ñoù, giaùo vieân caàn chuù yù moät soá vieäc caàn thieát nhö sau: - Soaïn giaùo aùn moät caùch chi tieát, neâu caâu hoûi gôïi môû cho töøng phaàn: Coù caâu hoûi deã,caâu hoûi khoù,caâu hoûi môû roäng,caâu hoûi coù tính loâgic ... moät caùch coù heä thoáng vaø khoa hoïc. - Nghieân cöùu kyõ noäi dung vaø kieán thöùc caàn daïy ôû tieát hoïc ñoù, muïc ñích caàn ñaït ñöôïc ôû tieát hoïc ñoù laø gì ? - Phöông phaùp söû duïng cho moãi phaàn laø phöông phaùp gì ?Thaûo luaän,töï luaän, quan saùt … Phaàn naøo dieãn giaûi, phaàn naøo vaán ñaùp … - Thaûo luaän seõ duøng caùch naøo ? Duøng ôû baøi taäp gì ? Neáu söû duïng phöông phaùp thaûo luaän ñoù seõ coù keát quaû ra sao ? Giaùo vieân phaûi löôøng tröôùc ñöôïc öu ñieåm vaø khuyeát ñieåm cuûa moãi phöông phaùp maø mình ñöa ra. - Giaùo vieân caàn heát söùc löu yù xem noäi dung baøi coù choã naøo lieân heä ñôøi soáng thöïc teá hoïc sinh ñöôïc, coù môû roäng kieán thöùc chöa ? - Ñoà duøng daïy hoïc seõ söû duïng laø nhöõng duïng cuï hay thieát bò gì ? (baûng nhoùm, baûng phuï, thöôùc thaúng, moâ hình, giaáy gaáp …) D/- Quaù trình nghieân cöùu vaø keát quaû thöïc teá: Nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän ñuùng theo keá hoaïch ñaõ neâu cuûa 3 giai ñoaïn. Qua moãi giai ñoaïn thöïc hieän, toâi coù thu thaäp soá lieäu cuï theå ôû nhöõng baøi kieåm tra vaø ñöôïc ghi laïi. Ñaùnh giaù möùc ñoä nhaän thöùc cuûa hoïc sinh vaø söï tieán boä qua vieäc aùp duïng caùc phöông phaùp cuûa ñeà taøi vaøo giaûng daïy vaø toå chöùc hoaït ñoäng cho hoïc sinh lôùp 6 ôû tröôøng THCS Böng Baøng.  Keát quaû tröôùc khi aùp duïng : Ngöôøi thöïc hieän : Leâ Thò Kim Duyeân Trang 17 Phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm moân Toaùn lôùp 6_Tröôøng THCS Böng Baøng – Taân Chaâu. Xeáp loaïi Soá löôïng Tæ leä Gioûi 3 Khaù 15 31,2% TB 19 39,6% Yeáu 11 22,9% 6,2% Keát quaû sau khi aùp duïng phöông phaùp hoaït ñoäng hôïp taùc theo nhoùm: Xeáp loaïi Soá löôïng Tæ leä Gioûi 7 14,6% Khaù 20 41,7% TB 16 33,3% Yeáu 5 10,4% Ngöôøi thöïc hieän : Leâ Thò Kim Duyeân Trang 18 Phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm moân Toaùn lôùp 6_Tröôøng THCS Böng Baøng – Taân Chaâu. Bieå u ñoà moâ taû soá löôï n g veà keá t quaû cuû a hoï c sinh lôù p 6 tröôø n g THCS Böng Baø n g tröôù c vaø sau khi aù p duï n g ñeà taø i Ngöôøi thöïc hieän : Leâ Thò Kim Duyeân Trang 19 Phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm moân Toaùn lôùp 6_Tröôøng THCS Böng Baøng – Taân Chaâu. C . KEÁT LUAÄN: * Sau khi thöïc hieän nghieân cöùu ñeà taøi naøy , toâi tích luyõ ñöôïc moät soá kinh nghieäm vaø vaän duïng vaøo giaûng daïy moân Toaùn ôû khoái lôùp 6 cuõng nhö moät soá lôùp khaùc do toâi ñaûm nhieäm. Noäi dung daïy Toaùn laø moät quaù trình daïy hoïc töø cô baûn ñeán naâng cao, töø thöïc tieãn ñeán khoa hoïc neân ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân laø phaûi khoâng ngöøng ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc. Ñoåi môùi ôû ñaây laø bieát löïa choïn vaø söû duïng phöông phaùp daïy hoïc thích hôïp nhaèm phaùt huy tính tích cöïc trong hoïc taäp ôû hoïc sinh,kích thích hoïc sinh tìm toøi, tö duy vaø saùng taïo trong moïi tình huoáng. Giaùo vieân phaûi laø ngöôøi ñoùng vai troø chuû ñaïo quaûn lyù hoïc sinh,taïo ñieàu kieän cho caùc em hoaït ñoäng ñeå tieáp thu kieán thöùc moät caùch chuû ñoäng vaø linh hoaït saùng taïo. Giaùo vieân chæ laø ngöôøi höôùng daãn, toå chöùc coøn moïi hoaït ñoäng laø do hoïc sinh thöïc hieän. Töø keát quaû thöïc teá cho thaáy vieäc hoïc sinh maïnh daïn, chuû ñoäng hoaït ñoäng hoïc taäp töï chieám lónh tri thöùc laø ñieàu raát quan troïng. Muoán ñaït ñöôïc ñieàu ñoù,giaùo vieân caàn cho hoïc sinh hoaït ñoäng hôïp taùc theo nhoùm nhaèm phaùt huy tính tích cöïc cuûa hoïc sinh theo phöông dieän taêng cöôøng hôïp taùc trong hoïc taäp vôùi nhöõng thaønh toá thieát yeáu. * Ñeà taøi “Phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm-moân Toaùn lôùp 6 tröôøng Trung hoïc cô sôû Böng Baøng” caàn ñöôïc nhaân roäng vaøo taát caû caùc boä moân nhaát laø phaàn oân taäp chöông, thaûo luaän nhanh giöõa hai hoïc sinh cuøng baøn. Vaän duïng moät caùch linh hoaït thoâng qua nhöõng giôø hoïc seõ mang laïi hieäu quaû ñaùng keå goùp phaàn vaøo vieäc ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc theo nhu caàu xaõ hoäi hieän nay. * ÔÛ tröôøng Trung hoïc cô sôû, vieäc vaän duïng phöông phaùp daïy hoïc baèng caùch thaûo luaän nhoùm chöa ñöôïc söû duïng nhieàu, chöa ñoàng boä giöõa caùc boä moân. Toâi mong raèng yù töôûng cuûa toâi seõ ñöôïc caùc ñoàng nghieäp ñoùn nhaän, nghieân cöùu, phaân tích, boå sung theâm ñeå ñöa vaøo vaän duïng moät caùch hieäu quaû nhaát.Neáu ñöôïc söï uûng hoä cuûa caùc caáp laõnh ñaïo, cuûa baïn beø ñoàng nghieäp xa gaàn toâi seõ tieáp tuïc nghieân cöùu ñeà taøi phöông phaùp daïy hoïc hôïp taùc theo nhoùm vôùi nhieàu hình thöùc khaùc nhau nhaèm laøm phong phuù theâm cho vieäc ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy cuûa nöôùc ta hieän nay. Ngöôøi thöïc hieän Leâ Thò Kim Duyeân Ngöôøi thöïc hieän : Leâ Thò Kim Duyeân Trang 20
- Xem thêm -