Tài liệu Phương hướng và mục tiêu kinh doanh của công ty khách sạn kim liên

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu HiÖn nay trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi, du lÞch ®· trë thµnh mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu trong ®êi sèng x· héi. Víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng, du lÞch kh«ng nh÷ng ®· ®ãng gãp mét phÇn quan träng cho nÒn kinh tÕ quèc d©nmµ cßn mang l¹i sù giao l-u vÒ chÝnh trÞ, v¨n ho¸ gi÷a c¸c quèc gia trªn toµn thÕ giíi. Du lÞch ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ®éng lùc thóc ®Èy chÝnh s¸ch hîp t¸c ®Çu t- gi÷a c¸c quèc gia ViÖtNam, mét quèc gia n»m trong khu vùc §«ng ¸ Th¸i B×nh D-¬ng víi vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi, tµi nguyªn du lÞch phong phó vµ ®a d¹ng, giµu b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc c¶ vÒ tù nhiªn vµ nh©n v¨n x· héi, víi c¬ cÊu d©n sè trÎ, nguån nh©n lùc dåi dµo thùc sù cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn du lÞch mét c¸ch m¹nh mÏ. Thùc tÕ ®· chøng minh r»ng du lÞch ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m qua. Sau gÇn 40 n¨m ra ®êi ( tõ n¨m 1960 ) ngµnh du lÞch ViÖt Nam ®· cã sù ph¸t triÓn v-ît bËc trë thµnh ngµnh kinh tÕ quan träng cña ®Êt n-íc. N¨m 1999thu nhËp x· héi tõ du lÞch ®¹t gÇn 15600 tû ®ång víi 1,18 triÖu l-ît kh¸ch quèc tÕ vµ 10,3 triÖu l-ît kh¸ch néi ®Þa.ViÖt Nam ®ang trë thµnh mét ®iÓm du lÞch kh¸ch hÊp dÉn. Gãp phÇn vµo nh÷ng kÕt qu¶ mµ du lÞch n-íc ta ®· ®¹t ®-îc ph¶i kÓ tíi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh kh¸ch s¹n. Mét trong nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ n-íc kinh doanh cã hiÖu qu¶ ph¶i kÓ ®Õn ®ã lµ c«ng ty kh¸ch s¹n Kim Liªn. Néi dung b¶ng b¸o c¸o bao gåm hai phÇn chÝnh. PhÇn I : Giíi thiÖu vÒ c«ng ty kh¸ch s¹n Kim Liªn PhÇn II :Ph-¬ng h-íng vµ môc tiªu kinh doanh cña c«ng ty 1 PhÇn I: giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim liªn I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty . 1. VÝ trÝ vµ thø h¹ng cña c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn. C«ng ty kh¸ch s¹n Kim Liªn n»m trªn phè §µo Duy Anh, gÇn ng· t®-êng Gi¶i Phãng vµ phè §µo Duy Anh. §©y lµ hai trôc ®-êng lín n»m phÝa nam thµnh phè Hµ Néi.PhÝa tr-íc mÆt cña kh¸ch s¹n lµ phè §µo Duy Anh víi phÇn tiÕp gi¸p mÆt ®-êng lµ 260m. Tæng diÖn tÝch mÆt b»ng cña kh¸ch s¹n lµ 36000 m2 vµ c¸ch trung t©m thµnh phè kho¶ng 3km ®©y lµ mét vÞ trÝ hÕt søc thuËn lîi bëi xung quanh kh¸ch s¹n Kim Liªn hÇu hÕt lµ nh÷ng con ®-êng lín thuËn tiÖn cho viÖc ®i l¹i vµo trung t©m thµnh phè hoÆc sang c¸c tØnh l©n cËn kh¸c.Víi vÞ trÝ giao th«ng thuËn lîi,mÆt b»ng réng lín vµ sù hç trî cña c¶nh quan ngoµi khu vùc ch¾c ch¾n trong t-¬ng lai kh¸ch s¹n Kim Liªn sÏ lµ mét ®iÓm ®Õn hÊp dÉn Theo sù ph©n h¹ng cña Tæng côc du lÞch th× kh¸ch s¹n Kim Liªn sÏ ®¹t tiªu chuÈn 3 , kh¸ch s¹n Kim Liªn II ®¹t tiªu chuÈn d-íi sao. 2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn. TiÒn th©n cña c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn lµ sù hîp nhÊt hai kh¸ch s¹n B¹ch §»ng vµ B¹ch Mai vµo th¸ng 5 – 1961, lóc bÊy giê gäi chung lµ kh¸ch s¹n B¹ch Mai vµ thuéc côc chuyªn gia, tõ ®ã ®Õn nay ®· n¨m lÇn ®æi tªn : LÇn 1: kh¸ch s¹n chuyªn gia Kim Liªn (1971) LÇn 2: kh¸ch s¹n chuyªn gia vµ du lÞch Kim Liªn(1992) LÇn 3: C«ng ty du lÞch B«ng Sen Vµng (1993) LÇn 4 :C«ng ty kh¸ch s¹n B«ng Sen Vµng (1994) LÇn 5: C«ng ty kh¸ch s¹n vµ du lÞch Kim Liªn (1996) Tõ n¨m 1961-1992 : C«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc côc chuyªn gia. §Õn n¨m 1993 chuyÓn sang quyÒn qu¶n lý cña tæng côc du lÞch. N¨m 1990, kh¸ch s¹n tiÕn hµng söa ch÷a c¶i t¹o ®-îc 60 phßng nhµ 1 vµ tÇng 1 nhµ 5, x©y thªm mét nhµ hµng vµ vò tr-êng hai tÇng ch¹y theo trôc ®-êng phÝa tr-íc cña kh¸ch s¹n . 2 Tõ n¨m 1991, chuyªn gia n-íc ngoµi rót m¹nh, cã lóc chØ cßn vµi chôc ng-êi. Do ®ã doanh thu trong kh©u l-u tró gi¶m ®i ®ét ngét. §øng tr-íc t×nh h×nh ®ã kh¸ch s¹n ph¶i xiný kiÕn cÊp trªn tr¶ bít l¹i cho Nhµ n-íc ba d·y nhµ 3, 7, 8 ®Ó gi¶m bít khÊu hao vµ vèn cè ®Þnh N¨m 1992 kh¸ch s¹n c¶i t¹o 32 phßng nhµ sè 4 ®-a nhµ 4 , 9 khu vùc khÐp kÝn t¹o ®iÒu kiÖn thu hót kh¸ch cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao . Ngµy 17- 01- 1993 Côc chuyªn gia vµ Tæng côc du lÞch häp ®Ó chuyÓn giao kh¸ch s¹n Kim Liªn sang Tæng c«ng ty du lÞch ViÖt Nam ( Nay lµ c«ng ty Du lÞch ViÖt Nam ). §Çu th¸ng 3- 1993kh¸ch s¹n Kim Liªn trë thµnh thµnh viªn cña c«ng ty Du lÞch ViÖt Nam. Th¸ng 7 – 1993 kh¸ch s¹n Kim Liªn ®-îc thµnh lËp vµ thuéc Tæng c«ng ty Du lÞch ViÖt Nam. Tõ n¨m 1996 kh¸ch s¹n mang tªn lµ c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn . II. §iÒu kiÖn kinh doanh cña doanh nghiÖp 1. §iÒu kiÖn vÒ vèn N¨m 1999 kh¸ch s¹n Kim Liªn cã : Tæng møc vèn kinh doanh : 8.980.245.000 Trong ®ã: Vèn l-u ®éng lµ : 1.834.308.000 Vèn cè ®Þnh lµ : 7.115.937.000 N¨m 2000 Kh¸ch s¹n Kim Liªn cã : Tæng møc vèn kinh doanh : 13.796.070.000 Trong ®ã: Vèn l-u ®éng lµ : 4.286.678.000 Vèn cè ®Þnh lµ : 9.509.391000 2. §iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt. 2.1 C¬ së vËt chÊt kü thuËt trong kinh doanh l-u tró. Kh¸ch s¹n Kim Liªn ®-îc x©y dùng trªn nÒn ®Êt réng vµ tæng sè buång lµ 376 phßng vµ kinh doanh l-u tró lµ ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty. Toµn bé kh¸ch s¹n ®-îc ph©n thµnh hai lo¹i : - Kh¸ch s¹n Kim Liªn I: 116 phßng phôc vô kh¸ch n-íc ngoµi vµ ng-êi ViÖt Nam cã thu nhËp cao 3 - Kh¸ch s¹n Kim Liªn II: 260 phßng phôc vô kh¸ch néi ®Þa lµ chÝnh. B¶ng 1:C¬ cÊu phßng cña kh¸ch s¹n Kim Liªn I. Lo¹i phßng Sè l-îng §Æc biÖt 5 Lo¹i 1 45 Lo¹i 2 66 Tæng céng 116 B¶ng 2: C¬ cÊu phßng cña kh¸ch s¹n Kim Liªn II Lo¹i phßng Sè l-îng Lo¹i A 37 Lo¹i B 42 Lo¹i C 86 Lo¹i D 95 Tæng céng 260 NhËn xÐt :C¬ cÊu phßng cña kh¸ch s¹n Kim Liªn II phong phó, ®a d¹ng víi gi¸ c¶ hîp lý cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch cã kh¶ n¨ng thanh to¸n trung b×nh vµ thÊp. Cßn c¬ cÊu phßng cña kh¸ch s¹n Kim Liªn I tuy kh«ng ®a d¹ng vµ phong phó nh- kh¸ch s¹n Kim Liªn II nh-ng ®ã lµ nh÷ng phßng cã chÊt l-îng cao vµ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®-îc bµi trÝ hµi hßa, ®Ñp m¾t, cã thÓ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña kh¸ch quèc tÕ vµ néi ®Þa cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao. 4 B¶ng 3: Trang thiÕt bÞ néi thÊt tõng lo¹i phßng Danh môc Gi-êng ngñ ®Öm mót Lo¹i phßng §Æc biÖt Läai 1 Lo¹i 2 x x x Gi-êng ngñ Lo¹i A Lo¹i B Lo¹i C Lo¹i D x x x x Tñ ®ùng quÇn ¸o x x x x x x x V« tuyÕn x x x x x x x M¸y sÊy x x x x x x x HÖ thèng n-íc nãng l¹nh x x x x x Lä hoa t-¬i x x x x x Bµn lµm viÖc x x x x Bµn ®Çu gi-ßng x x x Mét bé s«fa mót x x x x x x x Mét bé s«fa nam ThiÕt bÞ vÖ sinh Italia x x x x x ThiÕt bÞ vÖ sinh Th¸i x x ThiÕt bÞ men tr¾ng Tñ l¹nh x x x §iÒu hßa x x x x §Ìn chïm pha lª x x §iÖn tho¹i x x x x x Th¶m ch¶i sµn nhµ x x Gi¸ ®Ó v« tuyÕn x x x Tñ s¸ch x Tñ phÊn x Mét bé Êm chÐn x x x x x M¸y tËp thÓ h×nh x 5 2.2. Bé phËn ®ãn tiÕp Trong hÖ thèng c¬ së vËt chÊt – kü thuËt bé phËn phôc vô l-u tró cã mét phÇn quan träng kh«ng thÓ bá qua, ®ã lµ phÇn c¬ së vËt chÊt kü thuËt khu vùc ®ãn tiÕp. Khu vùc tiÒn s¶nh vµ quÇy lÔ t©n lµ n¬i ®ãn tiÕp kh¸ch lÇn ®Çu tiªn tíi kh¸ch s¹n. V× vËy nã gãp phÇn quan träng ®Ó t¹o ra Ên t-îng ban ®Çu tèt ®Ñp cho kh¸ch. Toµn c«ng ty cã hai khu vùc lÔ t©n. * Khu lÔ t©n kh¸ch s¹n Kim Liªn I thuéc gian tiÒn s¶nh cña nhµ 4 cã diÖn tÝch 50 m2 quÇy lÔ t©n lµ 13 m2 vµ c¸c trang thiÕt bÞ sau : + Ba m¸y tÝnh nèi m¹ng. + §iÖn tho¹i néi bé, giao tiÕp trong n-íc vµ quèc tÕ. + M¸y FAX. + QuÇy ®æi tiÒn. + M¸y photo coppy. + M¸y ®iÒu hoµ. + Thang m¸y. + Khu vùc WC nam n÷. + §ång hå theo giõ cña 8 n-íc trªn thÕ giíi. + Tivi 28 inches tñ ®Æt kho¸. Trong gian tiÒn s¶nh cßn cã quÇy ba, quÇy b¸n hµng l-u niÖm vµ rÊt nhiÒu ghÕ s«fa cho kh¸ch ngåi nghØ ng¬i th- gi·n. Bªn c¹nh ®ã cßn cã hÖ thèng c©y c¶nh vµ bÓ c¸ c¶nh trang trÝ lµm cho khu tiÒn s¶nh thªm ®Ñp. PhÝa trong sau quÇy lÔ t©n cã phßng nghØ cña nh©n viªn gåm mét gi-êng, mét bµn nhá, qu¹t, tñ c¸ nh©n.  Khu lÔ t©n kh¸ch s¹n Kim Liªn II n»m ë ®Çu håi nhµ 5 víi diÖn tÝch ®-îc ng¨n thµnh hai phÇn cã tæng diÖn tÝch lµ 35m2. 6 Ng¨n phÝa ngoµi lµ phßng kh¸ch ®-îc kª mét sè bé salon vµ mét v« tuyÕn 28 inches lµ n¬i chê cña kh¸ch ®Õn giao dÞch. Ng¨n phÝa trong lµ quÇy lÔ t©n cã diÖn tÝch 8m2 vµ c¸c trang thiÕt bÞ sau: + Hai m¸y tÝnh nèi m¹ng néi bé. + §iÒu hoµ nhiÖt ®é. + §iÖn tho¹i liªn l¹c néi bé vµ bªn ngoµi. + §ång hå treo t-êng. Trong khu lÔ t©n Kim Liªn II còng cã nhµ vÖ sinh nam, n÷. NhËn xÐt: Khu lÔ t©n cña c¶ hai kh¸ch s¹n ®Òu ®-îc ®Æt ë vÞ trÝ thuËn lîi gióp kh¸ch dÔ dµng ®i tõ cæng vµo mét c¸ch nhanh nhÊt. Trang thiÕt bÞ trong tõng khu lÔ t©n t-¬ng ®èi ®Çy ®ñ vµ phï hîp víi ®èi t-îng kh¸ch cña tõng kh¸ch s¹n. Khu vùc ngåi chê cña kh¸ch ë gian tiÒn s¶nh ®-îc xÕp ®Æt gän, phï hîp víi diÖn tÝch. TiÖn nghi trong s¶nh ®Ñp, g©y Ên t-îng. Tuy nhiªn, khu ®ãn tiÕp ë kh¸ch s¹n Kim Liªn I h¬i hÑp vµ tèi, trang thiÕt bÞ trang s¶nh ®Çy ®ñ nh-ng viÖc bè trÝ ch-a ®-îc hµi hoµ, ch¼ng h¹n khu ghÕ cho kh¸ch ngåi chê rÊt xa quÇy lÔ t©n, nªn th-êng ®i T¹i kh¸ch s¹n Km Liªn II: Khu ®ãn tiÕp rÊt hÑp trang trÝ trong s¶nh ch-a ®Ñp ch-a g©y Ên t-îng. 2.3. C¬ së vËt chÊt kü thuËt bé phËn ¨n uèng. HiÖn nay c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn cã n¨m c¬ së phôc vô ¨n uèng ®ã lµ : +Nhµ hµng sè 1. §©y lµ mét toµ nhµ hai tÇng võa ®-îc x©y dùng trong th¸ng 9 – 1998, tÇng mét cöa nhµ hµng bao gåm : Mét s¶nh réng 40m2 , mét phßng ¨n lín 500 chç ngåi, hai phßng ¨n nhá mçi phßng 40 chç ngåi, mét kho chøa ®å ¨n uèng mét phßng chê cña nh©n viªn cã khu vÖ sinh, mét quÇy ba, khu WC c«ng céng, 7 khu bÕp, tÇng hai cña nhµ hµng cã mét héi tr-êng cã 600 chç ngåi, mét phßng héi th¶o 50 chç ngåi, mét phßng chê, hai khu vÖ sinh. +Phßng ¨n nhµ 9. Phôc vô ¨n lÎ, ¨n s¸ng, vµ ¨n ®Æt mãn cho kh¸ch nghØ t¹i kh¸ch s¹n Kim Liªn I. Nhµ hµng cã 3 phßng ¨n: - Phßng 1: 40m2. - Phßng 2: 80m2. - Phßng 3: 25 m2. ThiÕt bÞ trong phßng ¨n ®-îc trang bÞ gièng nhµ hµng sè 1. + Nhµ hµng Kim Liªn thuéc kh¸ch s¹n Kim Liªn II n»m gÇn cæng chÝnh cã thÎ phôc vô kh¸ch ¨n t¹i kh¸ch s¹n vµ kh¸ch ¨n ngoµi kh¸ch s¹n. Cã thÓ phôc vô tèi ®a 200 kh¸ch ¨n gåm ba phßng ¨n nhá. - Phßng 1: cã diÖn tÝch lµ 30 m2. - Phßng 2: cã diÖn tÝch lµ 60 m2. - Phßng 3:cã diÖn tÝch lµ 65 m2. + Khu nhµ kÝnh : Tr-íc ®©y lµ nhµ ¨n cña c¸c chuyªn gia, nay ®-îc c¶i t¹o thµnh héi tr-êng réng chñ yÕu phôc vô héi nghÞ, tiÖc c-íi, ®-îc chia lµm hai phßng cã thÓ phôc tèi ®a 350 kh¸ch. + Nhµ hµng hoa sen . §©y lµ nhµ hµng phôc vô c¸c mãn ¨n d©n téc, truyÒn thèng cña ViÖt Nam. Ngoµi ra cßn cã dÞch vô bia, bida, Karaoke. NhËn xÐt: Nãi chung th× trang thiÕt bÞ nhµ ¨n cña c¶ hai khu vùc ®¹t yªu cÇu. ViÖc bè trÝ c¸c phßng chøc n¨ng trong nhµ hµng còng rÊt hîp lý. Trang thiÕt bÞ, ©m thanh, ¸nh s¸ng, mµu s¾c, rÌm cöanh×n chung ®Ñp, t¹o ®-îc cho kh¸ch c¶m gi¸c hung phÊn. Song viÖc bè trÝ c¬ cÊu c¬ së vËt chÊt kü thuËt trong tõng nhµ ¨n lµ rÊt thiÕu hîp lý. Cã nhµ ¨n lu«n thiÕu, cã nhµ ¨n lu«n thõa, lµm x¶y ra t×nh tr¹ng nh©n viªn nhµ ¨n khi ®«ng kh¸ch ph¶i ch¹y ®i , ch¹y l¹i nhiÒu lÇn sang c¸c nhµ 8 ¨n kh¸c m-ín b¸t ®Üa. Bµn ghÕ trong nhµ ¨n t-¬ng ®èi nÆng nªn viÖc xÕp bµn ghÕ rÊt vÊt v¶ cho nh©n viªn, nhÊt lµ khu ¨n phÇn lín lµ n÷. 2.4. C¬ së vËt chÊt kü thuËt khu vùc hµnh chÝnh. Khu vùc hµnh chÝnh lµ khu vùc ®iÒu khiÓn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. §©y lµ khu vùc lao ®éng gi¸n tiÕp nh-ng hÕt søc quan träng. Nã lµ yÕu tè ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra b×nh th-êng vµ cã hiÖu qu¶. T¹i c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn víi mçi bé phËn kinh doanh ë nh÷ng khu vùc kh¸c nhau cã khu hµnh chÝnh riªng. ë ®ã ®-îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ hç trî qu¶n lý nh- : +Tñ ®ùng hå s¬. + M¸y vi tÝnh. + M¸y in. + M¸y Photo coppy + Bµn ghÕ lµm viÖc vµ tiÕp kh¸ch. + M¸y ®iÒu hßa nhiÖt ®é. Khu vùc hµnh chÝnh cña toµn bé c«ng ty bao gåm : Phßng gi¸m ®èc c«ng ty, phßng kÕ ho¹ch, phßng kÕ to¸n vµ phßng tæ chøc ®-îc ®Æt s¸t nhau. Cßn c¸c bé phËn hµnh chÝnh kh¸c ®-îc ®Æt t¹i n¬i diÔn ra ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña bé phËn Êy 2.5. C¬ së vËt chÊt kü thuËt khu dÞch vô bæ sung. DÞch vô bæ sung lµ s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu ph¸t sinh cña du kh¸ch trong chuyÕn ®i. DÞch vô bæ sung cã thÓ ph¸t triÓn kh«ng giíi h¹n ®Ó më réng doanh thu. Nã kh«ng chØ phôc vô cho kh¸ch nghØ t¹i kh¸ch s¹n mµ cßn cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu cña nh©n d©n trong vïng. C¬ së vËt chÊt - kü thuËt dÞch vô bæ sung cña c«ng ty cã c¸c lo¹i sau: + Mét tæng ®µi ®iÖn tho¹i vµ mét tæng ®µi cña b-u ®iÖn thuª hÖ thèng d©y ®iÖn tho¹i ®Õn c¸c phßng ban vµ c¸c phßng cña kh¸ch s¹n Kim Liªn I. + Phßng t¾m h¬i, massage Th¸i víi thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh»m phôc håi søc khoÎ vµ vËt lý trÞ liÖu. + Khu giÆt lµ víi hÖ thèng trang thiÕt bÞ vµ ph-¬ng tiÖn giÆt lµ. 9 + Cöa hµng ki èt b¸n t¹p phÈm, hµng l-u niÖm. +Nhµ hµng Karaoke, bia, bida, bãng bµn, s©n tennis, bÓ b¬i, c¾t tãc m¸y l¹nh. + C¸c ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh¸c: hai xe «t« Toyota 12 chç, mét xe h¶i ©u, xe Nissan 4 chç ngåi NhËn xÐt : MÆc dï chñng lo¹i dÞch vô bæ sung trong kh¸ch s¹n lµ ®Çy ®ñ song doanh thu dÞch vô bæ sung chiÕm tû lÖ rÊt nhá do sè l-îng tõng dÞch vô ch-a nhiÒu, chÊt l-îng dÞch vô ch-a cao ch¼ng h¹n: S©n quÇn vît ch-a ®¹t tiªu chuÈn , nÒn s©n kh«ng tèt, khu vùc ngåi chê cña kh¸ch kh«ng cã m¸i che, ¸nh s¸ng t¹i s©n kÐm, khu ®¸nh bãng bµn cña kh¸ch s¹n chØ cã mét bµn, nhµ chøa bµn tr«ng nhmét tóp lÒu... 3. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty kh¸ch s¹n Kim Liªn . M« h×nh tæ chøc qu¶n lý: (Trang bªn ) C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty du lÞch kh¸ch s¹n Kim Liªn cã thÓ xem nh- lµ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý trùc tuyÕn chøc n¨ng tøc lµ sù kÕt hîp gi÷a hai kiÓu: c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý theo trùc tuyÕn vµ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý theo chøc n¨ng. QuyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô, gi÷a c¸ bé phËn trong kh¸ch s¹n nhsau: - Ban gi¸m ®èc ( mçi kh¸ch s¹n trong c«ng ty cã mét ban gi¸m ®èc ) chÞu tr¸ch nhiÖm l·nh ®¹o vµ qu¶n lý toµn bé tµi s¶n vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty ®¶m b¶o cho c¸c bé phËn ho¹t ®éng ®ång bé, ®¹t hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao - Gióp viÖc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm d-íi ban gi¸m ®èc lµ c¸c phßng ban.  Phßng hµnh chÝnh tæ chøc: ch¨m lo c¸c vÊn ®Ò vÒ nh©n sù, tæ chøc chÕ ®é lµm viÖc trong néi bé c«ng ty, ch¨m lo ®Õn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vµ nh÷ng vÊn ®Ò qu¶n lý hµnh chÝnh v¨n phßng.  Phßng kÕ to¸n – kÕ ho¹ch ®Çu t-: phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò vÒ ng©n s¸c, h¹ch to¸n cña c«ng ty, theo dâi t×nh h×nh tµi chÝnh nh»m ®¶m b¶o cho c«ng ty ho¹t ®éng b×nh th-êng vµ cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn. 10  Phßng thÞ tr-êng: Lµm nhiÖm vô khai th¸c c¸c nguån kh¸ch hµng, më réng thÞ tr-êng vµ giíi thiÖu s¶n phÈm, qu¶ng c¸o trªn c¸c ph-¬ng tiÖn vÒ c«ng ty. 4. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. §Ó cã ®-îc c¸i nh×n tæng quan nhÊt vÒ ®éi ngò lao ®éng trong kh¸ch s¹n tõ ®ã cã kÕ ho¹ch ph©n bæ c«ng viÖc, qu¶n lý chÊt l-îng cho phï hîp th× ta ph¶i xem xÐt lao ®éng trªn hai khÝa c¹nh. - Sè l-îng lao ®éng. - ChÊt l-îng lao ®éng. 4.1. Sè l-îng lao ®éng C«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn cã 439c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®ã : Lao ®éng trùc tiÕp lµ 334 ng-êi chiÕm 76,08% Lao®éng gi¸n tiÕplµ 65ng-êi chiÕm 23,92% .Trong tæng sè 439 ng-êi lao déng trong kh¸ch s¹n cã 292 lao ®éng n÷ chiÕm 66,51%vµ lao ®éng nam chiÕm 33,49% .Lao®éng n÷ chiÕm tû träng lín ,®©y còng lµ ®Æc ®iÓm cña nghµnh kinh doanh kh¸ch s¹n B¶ng 4: C¬ cÊu tæ ®éi lao ®éng cña kh¸ch s¹n Sè lao ®éng Tæ ®éi Tæng sè Nam N÷ Hµnh chÝnh nh©n sù 9 3 6 Tæ kÕ to¸n 8 1 7 Phßng thÞ tr-êng 3 1 2 LÔ t©n 32 8 24 Buång 80 10 70 KÕ ho¹ch – vËt t- 10 2 8 Tu söa 36 36 0 B¶o vÖ 21 21 0 GiÆt lµ 20 0 20 11 NhËn xÐt : Tæ chøc lao ®éng trong kh¸ch s¹n Kim Liªn lµ kh«ng ®ång ®Òu cã nh÷ng tæ phÇn lín lµ nam nh- tæ b¶o d-ìng ,b¶o vÖ cßn cã tæ phÇn lín lµ n÷ nh- kÕ to¸n, quÇy ba r, buång ,t¹p vô ...®©y hoµn toµn lµ do tÝnh chÊt c«ng viÖccña tõng bé phËn,tõng tæ cô thÓ ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh liªn tôc vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn t©m lý x· h«Þ nh- nghØ ca , nghØ «m 4.2. ChÊt l-îng lao ®éng -Tr×nh ®é häc vÊn:kh¸ch s¹n Kim Liªn hiÖn cã 162 ng-êi tèt nghiÖp ®¹i häc 277 ng-êi tr×nh ®é trung cÊp .Bé phËn qu¶n lý cña kh¸ch s¹n®Òu tèt nghiÖp ®¹i häc qu¶n lý kinh tÕ vµ ®-îc ®µo t¹oqu¶n lý kh¸ch s¹n, sè cßn l¹i lµ ssè c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é s¬ cÊp hoÆc bËc thî tõ bËc 1 –bËc7 -Tr×nh ®é ngo¹i ng÷: tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cña c«ng nh©n viªn trong kh¸ch s¹n chiÕm40,3% (tõ b»ng A trë lªn) víi 2 ngo¹i ng÷ lµ anh v¨n vµ nga v¨n lµ chñ yÕu . Nh©n viªn ë bé phËn lÔ t©n 100%biÕt ngo¹i ng÷ vµ cã tr×nh ®é ®¹i häc cao ,cßn nh©n viªn ë bé phËn buång chØ biÕt giao tiÕp ®¬n gi¶n , tr×nh ®é chñ yÕu lµ bËc 4 ,bËc 5 sè Ýt míi vµo lµ bËc 1, bËc 2 -Tr×nh ®é chuyªn m«n :nh×n chung tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé c«nh nh©n viªn kh¸ch s¹n Kim LIªn lµ kh¸ ®ång ®Òu. HÇu hÕt lao ®éng nghiÖp vô ®Òu ®-îc ®µo t¹otõ c¸c tr-êng trung cÊp vµ s¬ cÊp du lÞch, ngoµi ra kh¸ch s¹n cßn th-êng xuyªn tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o nghiÖp vô ng¾n h¹n b»ng nhiÒu h×nh thøc nh- göi ®i häc mêi chuyªn gia vÒ gi¶ng d¹y. -VÒ ®é tuæi: ®é tuæi trung b×nh cña kh¸ch s¹n Kim Liªn lµ 35 tuæi, so víi ®é tuæi trung b×nh cña c¸c kh¸ch s¹n kh¸c th× Kh¸ch s¹n Kim Liªn cao h¬n nhiÒu, tËp trung hÇu hÕt ë bé phËn buång, b¶o vÖ, qu¶n lý, bÕp. III. ThÞ tr-êng kh¸ch cña c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn. 1. Kh¸ch néi ®Þa. Kh¸ch du lÞch néi ®Þa ®Õn nghØ t¹i kh¸ch s¹n Kim Liªn chñ yÕu lµ kh¸ch du lÞch c«ng vô, chiÕm 90%. Hä chñ yÕu lµ tõ c `¸c tØnh ®Õn Hµ Néi c«ng t¸c hoÆc tham gia c¸c héi nghÞ, héi th¶o.Trong nhiÒu n¨m qua kh¸ch s¹n Kim Liªn kh¸ cã uy tÝn trªn thÞ tr-êng kh¸ch nµy. Së dÜ cã ®-îc tÝn nhiÖm nh- vËy lµ do kh¸ch s¹n ®· tró träng tíi viÖc thiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c c¬ quan, ban ngµnh tØnh, thµnh phè trªn kh¾p ®Êt n-íc. Thø ®Õn lµ do kh¸ch s¹n cã gi¸ c¶ thÊp h¬n so víi nhiÒu kh¸ch s¹n cïng lo¹i do kh¸ch s¹n cã thªm th©m niªn trong viÖc phôc vô kh¸ch nµy. Kh¸ch ®i víi ®éng c¬ kh¸c nh- du lÞch, th¨m hái, bu«n b¸n, chiÕm tû träng nhá chØ kho¶ng 10% tæng sè kh¸ch. 12 1.1.Kh¸ch du lÞch c«ng vô. Môc ®Ých chuyÕn ®i cña hä lµ ®i c«ng t¸c hoÆc dù héi th¶o, héi nghÞ cho nªn trong thêi gian nghØ t¹i kh¸ch s¹n hä vÉn ph¶i lµ viÖc vµ cã c¸c nhu cÇu vÒ th«ng tin nh- ®iÖn tho¹i th- tÝn, fax, nhu cÇu vÒ c¸c phßng héi häp, phiªn dÞch, thuª xe. Nh×n chung kh¸ch s¹n ®· ®¸p øng ®-îc phÇn nµo c¸c dÞch vô ®Ó phôc vô yªu cÇu nhãm kh¸ch nµy. Tuy nhiªn dÞch vô th«ng tin cô thÓ lµ fax cßn ch-a thuËn tiÖn lµ bëi v× hÇu hÕt nã ®-îc chuyÓn toøi phßng th«ng tin sau ®ã míi ®Õn kh¸ch do vËy víi nh÷ng th«ng tin ®ßi hái ®é bÝ mËt cao th× kh«ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu kh¸ch.V× vËy trong thêi gian tíi kh¸ch s¹n nªn cho mét sè m¸y fax riªng cho c¸c phßng ®Æc biÖt. 1.2.Kh¸ch du lÞch víi c¸c môc ®Ých kh¸c. Kh¸c víi kh¸ch du lÞch c«ng vô, kh¸ch du lÞch thuÇn tuý vµ th¨m ng-êi quen cã thêi gian l-u tró ë kh¸ch s¹n nhiÒu h¬n vµ nhu cÇu cña hä vÒ c¸c dÞch vô bæ sung còng nhiÒu h¬n. C¸c dÞch vô bæ sung th-êng gÆp lµ dÞch vô thÈm mü, c¾t tãc, mua s¾m, tham quan th¾ng c¶nh, dÞch vô cho thuª m¸y chôp ¶nh, m¸y quay camera, xe h¬i, c¸c ho¹t ®éng thÓ thao. MÆc dï kh¸ch s¹n ®· tõng b-íc c¶i thiÖn, bæ sung thªm c¸c lo¹i h×nh dÞch vô nh-ng nãi chung chñng lo¹i dÞch vô bæ sung cßn qu¸ Ýt so víi c¸c kh¸ch s¹n cïng lo¹i. Trong thêi gian tíi kh¸ch s¹n nªn c¶i tiÕn thªm c¸c lo¹i h×nh dÞch vô bæ sung nh- : c¾t tãc nam n÷, dÞch vô thÈm mü, phßng thÓ thao, phßng t¾m h¬i, c©u l¹c bé gi¶i trÝ. 2. Kh¸ch du lÞch quèc tÕ. L-îng kh¸ch quèc tÕ ®Õn kh¸ch s¹n kh«ng nhiÒu chØ chiÕm 14% tæng sè kh¸ch n¨m 2000 vµ chiÕm 16% tæng sè kh¸ch quý I / 2001 nh-ng trong thêi gian tíi môc tiªu cña kh¸ch s¹n lµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®Ó ®ãn tiÕp nhiÒu h¬n n÷a kh¸ch du lÞch quèc tÕ. 13 B¶ng 5: C¬ cÊu nguån kh¸ch theo quèc tÞch Sè kh¸ch Tû lÖ Sè kh¸ch Tû lÖ Sè kh¸ch Tû lÖ n¨m1999 % % quýI/2001 % n¨m 2000 (ng-êi) (ng-êi) Tªn n-íc Nga 135 2.25 34 3 238 22.2 706 65.86 §µi Loan 3500 62.5 3715 62.2 Ph¸p 240 4.286 32 0.53 Trung Quèc 623 11.125 1675 28 Singapore 21 0.375 19 0.31 Mü 66 1.179 88 1.47 38 3.54 NhËt 83 1.482 26 0.435 10 0.93 34 0.56 2 0.93 Th¸i Lan C¸c n-íc kh¸c 1067 28.034 249 4016 44 4.1 Tæng 5600 100 100 1072 100 5.975 NhËn xÐt: Qua b¶ng c¬ cÊu nguån kh¸ch theo quèc tÞch cña kh¸ch s¹n Kim Liªn cho thÊy kh¸ch quèc tÕ chñ yÕu lµ kh¸ch Trung Quèc vµ kh¸ch §µi Loan. Kh¸ch ®Õn tõ c¸c n-íc ch©u ¢u, Mü chiÕm tû träng kh«ng ®¸ng kÓ. Nguån kh¸ch Trung Quèc, §µi Loan chñ yÕu ®i qua c¸c c«ng ty liªn hÖ vµ ®i víi sè l-îng lín tõ 10 – 20 ng-êi. Gi¸ trªn tõng kh¸ch lµ kh«ng cao h¬n nhiÒu so víi kh¸ch néi ®Þa nh-ng víi sè l-îng kh¸ch ®Õn mét lóc lµ lín nªn kh¸ch s¹n vÉn thu ®-îc mét l-îng tiÒn kh«ng nhá bï ®¾p phÇn nµo t×nh tr¹ng khanhiÕm kh¸ch nh- hiÖn nay. IV. HÖ thèng s¶n phÈm. HÖ thèng s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n Kim Liªn bao gåm: -DÞch vô l-u tró -DÞch vô uèng(tæ chøc phôc vô ®¸m c-íi -DÞch vô cho thuª v¨n phßng ,héi tr-êng. 14 -DÞch vô b¸n hµng t¹p phÈm, ®å l-u niÖm -DÞch vô giÆt lµ -DÞch vô th«ng tin liªn l¹c, ®æi tiÒn ®iÖn tho¹i DÞch vô ®Æt vÐ,visa, hé chiÕu -C¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch -DÞch cô massage,t¾m h¬i ka raoke, vò tr-êng. Trong hÖ thèng s¶n phÈm cña c«ng ty th× dÞch vô l-u tró lµ dÞch vô chñ yÕu. Do ®ã chóng ta chØ ®Ò cËp ®Õn dÞch vô l-u tró. *Kh¸ch s¹n Kim Liªn I §èi víi kh¸ch néi ®Þa. Nhµ Gi¸ thanh to¸n (Bao gåm cã thuÕ VAT 10% vµ chi phÝ phôc vô ) Sè l-îng phßng 198.000 4 220.000 35 2530.000 Nhµ 4 7 269.500 3 297.000 3 Nhµ 9 176.000 36 198.000 26 297.000 2  §èi víi kh¸ch quèc tÕ. 15 Floor Class Price ( USD ) Tworoom - flat (suite) 80 Tworoom – flat (suite ) 60 2nd superior 50 1st, 2nd, 3rd Standard ( 3 bebs ) Tripple 40 Standard (2 beds ) Twin 30 Single 25 1st, 2nd, 4th single bed 20 2nd Two beds 22  §èi víi kh¸ch s¹n Kim Liªn II. Gi¸ cho kh¸ch néi ®Þa ( 10% VAT + 5% phÝ phôc vô) Gi¸ cho kh¸ch quèc tÕ ( 10% VAT + 5% phÝ phôc vô) 2 Gi-êng 121.000 VN§ 200.000 VN§ N2 3 Gi-êng 154.000 250.000 N5 2 Gi-êng 165.000 300.000 N6 3 Gi-êng 210.000 350.000 TÇng 1-3 198.000 400.000 TÇng 4-5 176.000 350.000 TÇng 1-3 253.000 440.000 TÇng 4-5 231.000 400.000 TÇng 1-2 187.000 380.000 TÇng 3-4 176.000 350.000 Nhµ Lo¹i phßng N1 *2 Gi-êng *3 Gi-êng N3 Gi-êng ®«i 16 NhËn xÐt: Víi c¸c trang thiÕt bÞ cã trong phßng so víi møc gi¸ mµ kh¸ch s¹n ®Æt ra lµ t-¬ng ®èi hîp lý cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu cña mäi ®èi t-îng kh¸ch. V. Quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp. §Ó thu hót thªm nguån kh¸ch nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh kh¸ch s¹n kh«ng ngõng thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c h·ng l÷ hµnh. Mèi quan hÖ ®ã ®· gióp kh¸ch s¹n cã ®-îc nguån kh¸ch lín vµ th-êng xuyªn, ®Æc biÖt c¸c nguån kh¸ch ®ã l¹i lµ kh¸ch du lÞch n-íc ngoµi nh- Trung Quèc, §µi Loan. HiÖn nay kh¸ch s¹n cã mèi quan hª víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh nh- c«ng ty du lÞch ViÖt Nam, c«ng ty TNHH Hoa Hoa, Chî Lín, CÇn Th¬... Ngoµi ra kh¸ch s¹n cßn ký hîp ®åmg víi c¸c nhµ cung cÊp vËt t- cã uy tÝn, chÊt l-îng vµ gi¸ c¶ phï hîp . VI. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch s¹n. B¶ng 6: KÕt qu¶ kinh doanh l-u tró n¨m 2000. Nhµ sè Doanh thu C«ng suÊt (%) Nhµ 4 2.721.516.000 82,48 Nhµ 9 2.668.988.000 77,92 Nhµ 1 1.853.796.000 96,22 Nhµ 2 2.005.554.000 84,58 Nhµ 3 1.466.804.000 88,33 Nhµ 5 2.948.594.000 96,16 Nhµ 6 3.288.844.000 89,78 Tæng 16.978.686.000 Kim Liªn I -Kim Liªn II 17 B¶ng 7: KÕt qu¶ kinh doanh 3 th¸ng ®Çu n¨m 2001 Kh¸ch s¹n Kim Liªn I . §¬n vÞ tÝnh: VN§ ChØ tiªu Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 +Doanh thu (theo gi¸ b¸n ) 418.713.000 437.040.000 498.180.000 - Kh¸ch quèc tÕ 170.876.000 130.574.000 267.900.000 - Kh¸ch néi ®Þa 241.473.000 291.466.000 214.370.000 6.364.000 15.000.000 15.910.000 Nhµ 4 233.136.000 213.224.000 245.012.000 Kh¸ch quèc tÕ 196.654.000 98.179.000 178.991.000 Kh¸ch néi ®Þa 116.482.000 115.045.000 66.021.000 Nhµ 9 185.577.000 223.861.000 253.168.000 Kh¸ch quèc tÕ 60.586.000 38.756.000 95.273.000 Kh¸ch néi ®Þa 124.911.000 185.657.000 157.895.000 Cho thuª v¨n phßng +Doanh thu cô thÓ tõng nhµ 18 Kh¸ch s¹n Kim Liªn II. §¬n vÞ tÝnh :1000VN§ Thùc hiÖn b¸o c¸o C¸c kho¶n môc A- Tæng doanh thu( theo gi¸ b¸n ) Céng dån tõ n¨m 1.077.898 2.715.959 1.077.898 2.715.959 1. Doanh thu phôc vô kh¸ch quèc tÕ 8.023 42.316 2. Doanh thu phôc vô kh¸ch néi ®Þa 1.069.875 2.673.643 1.077898 2.715.959 1. Nhµ 1 176.763 449.408 - Kh¸ch quèc tÕ 454 717 - Kh¸ch néi ®Þa 176.309 448.691 2. Nhµ 2 219.397 510.591 - Kh¸ch quèc tÕ 364 1.996 - Kh¸ch néi ®Þa 219.033 508.595 3. Nhµ 3 134.240 332.845 - Kh¸ch quèc tÕ 2.611 14.267 - Kh¸ch néi ®Þa 131.629 318.578 4. Nhµ 5 260.469 678.321 - Kh¸ch quèc tÕ 272 3.513 - Kh¸ch néi ®Þa 260.197 674.808 5. Nhµ 6 287.029 744.794 - Kh¸ch quèc tÕ 4.322 21.823 - Kh¸ch néi ®Þa 282.707 722.971 - Tæng doanh thu chia theo ®èi t-îng phôc vô 3. Doanh thu cho thuª v¨n phßng B - Tæng doanh thu chia theo c¸c nhµ phôc vô 19 ®Çu VII. NhËn xÐt : Tõ b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn cã thÓ thÊy doanh nghiÖp ®ã tõng b-íc kh¾c phôc ®-îc nh÷ng khã kh¨n cña kinh doanh kh¸ch s¹n hiÖn nay vµ ®ang cã xu h-íng ®i lªn. §iÒu ®ã chøng tá r»ng ®iÒu kiÖn ®ãn tiÕp kh¸ch cña kh¸ch s¹n nãi chung lµ tèt phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu cña thÞ tr-êng. Tuy nhiªn, kh¸ch s¹n còng cßn nhiÒu h¹n chÕ nh-: - §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt. + C¸c khu nhµ ®-îc x©y dùng tõ kh¸ l©u cho nªn kiÕn tróc c¸c khu nhµ vµ trang thiÕt bÞ kh¸ l¹c hËu. + C¸c khu nhµ ®-îc bè trÝ x¾p xÕp dêi d¹c kh«ng t¹o thµnh khu kh¸ch s¹n ®éc lËp g©y khã kh¨n cho kh¸ch ®i l¹i t×m kiÕm. - §iÒu kiÖn vÒ tæ chøc: + ChÊt l-îng ®éi ngò nh©n viªn cßn thÊp lµ tr×nh ®é häc vÊn vµ tr×nh ®é ngo¹i ng÷. Th¸i ®é lµm viÖc cña mét sè nh©n viªn ch-a ®-îc tèt. + C¬ cÊu tæ chøc chång chÐo, phøc t¹p. Ngoµi ra kh¸ch s¹n cßn ph¶i ®-¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n chung cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh kh¸ch s¹n ®ã lµ: + Khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc khiÕn l-îng kh¸ch n-íc ngoµi vµo ViÖt Nam gi¶m m¹nh. + L-îng cung kh¸ch s¹n v-ît qu¸ cÇu kh¸ch s¹n dÉn ®Õn sè l-îng phßng thõa nhiÒu. Kh¸ch s¹n ph¶i chÞu sù c¹nh tranh gay g¾t cña kh¸ch s¹n míi hiÖn ®¹i h¬n. 20
- Xem thêm -