Tài liệu Phương hướng và giải pháp phát triển công ty tnhh thương mại tổng hợp nam việt

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Cùng với sự phát triển của thế giới, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển dẫn đến sự phân công lao động, chuyên môn hoá ngày càng sâu sắc. Tuy nhiên trình độ và tốc độ phát triển kinh tế cũng như khoa học công nghệ phát triển không đồng đều giữa các quốc gia. Các quốc gia kém phát triển muốn tạo được sự cân bằng trong phát triển kinh tế thì khoa học công nghệ là một công cụ quan trọng, vì nó đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất, làm chuyển biến nền kinh tế cả về chất và về lượng, làm tăng sức cạnh tranh cho hàng hoá trên trường quốc tế. Đi lên từ một nước nông nghiệp lạc hậu, hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, khoa học kỹ thuật, tư liệu sản xuất , để trang bị cho sản xuất là một hoạt động quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với nền kinh tế nước ta. Giúp phát triển lực lượng sản xuất, tiếp thu tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến và là tiền đề phát triển ngành công nghiệp Việt Nam Nhận thức được tầm quan trọng của việc nhập khẩu thiết bị máy móc , tư liệu sản xuất đối với nền kinh tế nên qua đît thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i Tæng hîp Nam ViÖt em đã cố gắng đi sâu tìm hiểu quy trình nhập khẩu máy móc thiết bị, tư liệu sản xuất, ý nhĩa của chúng đối với nền kinh tế… và tình hình hoạt động của Công ty. PHÇN I: Giíi thiÖu kh¸I qu¸t vÒ doanh nghiÖp I.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 1 1. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i tæng hîp Nam ViÖt Tªn giao dÞch quèc tÕ: NAM VIET GENERAL TRADING COMPANY LIMITED Tªn viÕt t¾t: NAM VIeT GT CO.,LTD Trô së t¹i: C¨n hé 13.2, tÇng 13, Toµ nhµ I-9, Khu I, Phêng Thanh Xu©n B¾c, Thanh Xu©n Hµ Néi. GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 0102022436 do Së kÕ ho¹ch vµ §Çu t Thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 27 th¸ng 09 n¨m 2005 Tªn gi¸m ®èc: Bµ Vò ThÞ H¹nh Vèn ®iÒu lÖ: 5.000.000.000 ®ång (N¨m tû ®ång ViÖt Nam) Tµi kho¶n sè: 110 20096037 018 T¹i ng©n hµng: Teckcombank – Chi nh¸nh §«ng §«, Hµ Néi §iÖn tho¹i: 84-4-2852330, Fax: 84-4-2852331 2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i tæng hîp Nam ViÖt ®îc thµnh lËp vµo ngµy 27 th¸ng 09 n¨m 2005. Lµ mét c«ng ty víi tuæi ®êi cßn rÊt trÎ, h¬n n÷a ®îc thµnh lËp trong thêi buæi c¬ chÕ thÞ trêng ®ang diÔn ra gay g¾t, ®èi thñ c¹nh tranh l¹i rÊt m¹nh vµ dµy dÆn kinh nghiÖm. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ngay tõ nh÷ng n¨m ®Çu g©y dùng doanh nghiÖp, C«ng ty ®· hÕt søc chó träng ®Çu t vµo con ngêi, x©y dùng mét ®éi ngò nh©n viªn kinh doanh ®îc ®µo t¹o bµi b¶n vµ kinh nghiÖm, hiÓu biÕt vÒ mÆt hµng kinh doanh vµ nhu cÇu thÞ trêng. Còng chÝnh do søc trÎ cña c«ng ty, nªn chØ trong h¬n ba n¨m ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty còng ®· vµ ®ang cã chç ®øng trong thÞ trêng kinh doanh. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh ngµy cµng kh¶ quan, doanh thu b¸n hµng ngµy cµng t¨ng m¹nh. C«ng ty chñ yÕu ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc th¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, mÆt hµng chñ yÕu vµ lµ thÕ m¹nh cña C«ng ty hiÖn nay lµ c¸c mÆt hµng linh kiÖn, phô tïng, m¸y mãc, nguyªn vËt liÖu c¬ khÝ. KÓ tõ khi thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng, ®Õn nay C«ng ty ®· cã mét bíc ®ét ph¸ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh vµ còng ®îc coi lµ mét mèc quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty ®ã lµ: ®· t×m kiÕm nguån cung øng hµng ho¸ vµ tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu hµng víi c¸c kh¸ch hµng níc ngoµi, ®Èy m¹nh hµng ho¸ xuÊt khÈu ra níc ngoµi. §©y ®îc coi lµ mèc quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty lµ v×: Nh chóng ta ®· biÕt, ViÖt Nam hiÖn vÉn lµ mét trong nh÷ng níc kÐm ph¸t triÓn. Hµng 2 ho¸, ®Æc biÖt hµng ho¸ vÒ c¬ khÝ (nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc…) hiÖn nay chñ yÕu vÉn ph¶i nhËp khÈu tõ níc ngoµi ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vµ b¸n l¹i trong níc. Víi mét C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th¬ng m¹i th× viÖc cã ®îc c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu hµng ho¸ ra níc ngoµi cã thÓ coi lµ mét bíc ®ét ph¸ trong qu¸ tr×nh kinh doanh vµ cho thÊy ®îc sù lín m¹nh vµ bÒn v÷ng cña C«ng ty trªn th¬ng trêng. Quy m« cña C«ng ty hiÖn t¹i thuéc vµo lo¹i h×nh doanh nghiÖp võa vµ nhá. Tæng sè nh©n viªn hiÖn t¹i trong C«ng ty bao gåm 15 lao ®éng, ®îc ph©n phô tr¸ch c«ng viÖc t¹i 8 bé phËn cña C«ng ty: - Ban Gi¸m §èc - Bé phËn Qu¶n lý - Bé phËn kinh doanh S1 - Bé phËn kinh doanh S2 - Bé phËn kinh doanh S3 - Bé phËn kÕ to¸n - Bé phËn hµnh chÝnh - Bé phËn xuÊt nhËp khÈu (Bé phËn Logistic) II. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña doanh nghiÖp 1.C¸c lÜnh vùc kinh doanh C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh th¬ng m¹i hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng cña ngµnh C¬ khÝ chÕ t¹o. C¸c mÆt hµng nhËp khÈu C«ng ty nhËp khÈu vÒ b¸n l¹i chñ yÕu cho c¸c c«ng ty s¶n xuÊt trong níc. Ngoµi c¸c mÆt hµng nhËp khÈu, C«ng ty còng ®· t×m cho m×nh c¸c kh¸ch hµng níc ngoµi ®Ó ®Èy m¹nh hµng ho¸ xuÊt khÈu. 2.C¸c lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô chñ yÕu cña doanh nghiÖp C¸c lo¹i s¶n phÈm chñ yÕu S¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty hiÖn nay lµ c¸c mÆt hµng vÒ C¬ khÝ chÕ t¹o. C¸c s¶n phÈm nµy ®îc c«ng ty ph©n vµo tõng nhãm s¶n phÈm nh:  C¸c chi tiÕt xe m¸y  Nguyªn vËt liÖu  ThiÕt bÞ c«ng nghiÖp S¶n phÈm liªn quan ®Õn nhãm chi tiÕt m¸y bao gåm: - MÆt hµng nhËp khÈu: Bi thÐp (sö dông lµm vßng bi cho xe m¸y) 3 - MÆt hµng xuÊt khÈu: Trôc b¬m dÇu (Phô tïng cho xe m¸y), B¹c lãt (Dïng cho cßi xe m¸y). S¶n phÈm liªn quan ®Õn nhãm nguyªn vËt liÖu nh: S¾t, thÐp èng, thÐp thanh, thÐp cuén, thÐp tÊm, thÐp c¸n nguéi d¹ng cuén, ®ång l¸, ®ång cuén … ThÐp èng §ång cuén ThÐp tÊm S¶n phÈm liªn quan ®Õn nhãm thiÕt bÞ c«ng nghiÖp nh: - M¸y tiÖn CNC - M¸y hót bôi c«ng nghiÖp - M¸y gia c«ng kim lo¹i - M¸y ®o ®é pH - Lìi ca ®Üa, ca vßng - C¸c lo¹i m¸y taro, m¸y khoan - Sóng b¾t vÝt ..v…v 4 Lìi ca ®Üa M¸y ®o ®é pH M¸y hót bôi c«ng nghiÖp III. Lo¹i h×nh dÞch vô chñ yÕu cña C«ng ty Lo¹i h×nh dÞch vô chñ yÕu cña C«ng ty lµ cung øng c¸c mÆt hµng c¬ khÝ xuÊt nhËp khÈu cho c¸c C«ng ty trong níc vµ C«ng ty níc ngoµi theo hîp ®ång, ®¬n ®Æt hµng. 1. Mét sè s¶n phÈm, dÞch vô chñ yÕu vµ quy tr×nh dÞch vô a.DÞch vô chÝnh Cung cÊp c¸c s¶n phÈm xuÊt nhËp khÈu theo c¸c hîp ®ång, ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp. b.Quy tr×nh dÞch vô S¬ ®å 1: Kh¸ch hµng bªn ngoµi Nghiªn cøu nhu cÇu Lắng nghe khách hàng Khách hàng Bán hàng 5 ◙Ü◙jj Xóc tiÒn nguån cung cÊp S¬ ®å 2: Kh¸ch hµng néi t¹i C«ng Đoạn tríc tríc là Kh¸ch hàng của bạn Công đoạn sau Công đoạn của bạn Công đoạntrước Công đoạn sau cùng là hàng Khách hàng khách hàng của bạKhách n 2.Néi dung c¬ b¶n cña c¸c bíc c«ng viÖc trong quy tr×nh dÞch vô Néi dung c¬ b¶n cña c¸c bíc c«ng viÖc vµ còng lµ môc ®Ých quan träng trong quy tr×nh dÞch vô cña C«ng ty ®ã lµ “Híng ho¹t ®éng c«ng viÖc trªn quan ®iÓm kh¸ch hµng” vµ “ §Æt träng t©m c«ng viÖc, híng tíi môc tiªu”. C¸c bíc c«ng viÖc trong quy tr×nh dÞch vô cña C«ng ty ®Ò ra ®Òu ®îc thùc hiÖn tr×nh tù qua c¸c bíc: 6 - ThiÕt lËp môc tiªu: tríc khi b¾t ®Çu mét c«ng viÖc g× ®ã (kÓ c¶ nhá nhÊt nh gäi ®iÖn cho kh¸ch hµng), viÖc ®Çu tiªn lµ ph¶i ®Þnh ra môc tiªu cña c«ng viÖc ®ã. ChØ khi cã môc tiªu th× ®ã míi gäi lµ c«ng viÖc - C¸ch thøc thiªt lËp môc tiªu: cô thÓ, cã thÓ ®o ®îc, cã thÓ ®¹t ®îc, hîp lý, cã thêi h¹n - Qu¶n lý c«ng viÖc theo môc tiªu: lu«n ghi nhí c¸c môc tiªu trong c«ng viÖc cña m×nh, khi khã kh¨n c¶n trë viÖc ®¹t ®îc môc tiªu cÇn suy nghÜ t×m ra gi¶i ph¸p, ph¶i kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn trong c¶ qu¸ tr×nh c«ng viÖc. 1) Lắng nghe khách hàng - Tìm ra khách hàng muốn gì - Tìm ra xem những người ở công đoạn trước và sau cần gì 2) Đặt ra mục tiêu - §Æt ra c¸c môc tiªu c«ng viÖc ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng TriÓn khai thùc hiÖn ®Ó ®¹t môc tiªu trªn - M ứ c đ ộ h o à n th à n h hơn cao n ã m i Thoả ong đợ m 3) Nâng cao tỷ lệ thoả mãn của khách hàng - §¸nh gi¸ møc ®é tho¶ m·n cña kh¸ch hµng Nç lùc c¶i tiÕn kh«ng ngõng ®Ó n©ng cao sù tho¶ m·n cña kh¸ch hµng. - ư n nh ã m Thoả ng đợi n í t hơ mo n ã m i Thoả ong đợ m Mức độ mong đợi = Mức độ mong đợi Mức độ hoàn thành CSI: ChØ sè tho¶ m·n cña kh¸ch hµng 3. Quy tr×nh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty Quy tr×nh triÓn khai XuÊt khÈu s¶n phÈm (S¬ ®å 3), quy tr×nh triÓn khai nhËp khÈu hµng ho¸ (S¬ ®å 4) 7 Quy tr×nh triÓn khai xuÊt khÈu s¶n phÈm (S¬ ®å 3): S¬ ®å trªn híng dÉn quy tr×nh thùc hiÖn viÖc triÓn khai xuÊt khÈu hµng ho¸ ra níc ngoµi. Trong b¶n Quy tr×nh ®· ph©n c«ng râ rµng c¸c bíc c«ng viÖc thùc hiÖn cña tõng bé phËn trong C«ng ty tõ kh©u nhËn c¸c yªu cÇu th«ng tin ®Æt hµng tõ kh¸ch hµng, göi th«ng tin cho nhµ cung cÊp, tÝnh gi¸ vµ göi b¸o gi¸ cho kh¸ch hµng ®Õn kh©u vËn chuyÓn hµng vµ thêi gian kh¸ch hµng nhËn ®îc l« hµng… Quy tr×nh nµy ®· gióp cho nh©n viªn gi÷a c¸c bé phËn trong C«ng ty thÊy râ ®îc c«ng viÖc cña m×nh vµ c¸ch thøc phèi hîp thùc hiÖn c«ng viÖc víi nhau khi triÓn khai xuÊt khÈu hµng ho¸. Ngoµi ra, quy tr×nh nµy còng gióp cho viÖc kiÓm so¸t vµ 8 b¸o c¸o tiÕn tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc mét c¸ch chÝnh x¸c. Gi¶m ®îc c¸c rñi ro bá xãt vµ kiÓm so¸t kh«ng tèt mét ®¬n hµng hay, tr¸nh ®îc rñi ro sai lÖch thêi gian ph¶i giao hµng cho kh¸ch hµng … 9 Quy tr×nh triÓn khai nhËp khÈu hµng ho¸ (S¬ ®å 4) S¬ ®å trªn híng dÉn quy tr×nh thùc hiÖn triÓn khai nhËp khÈu hµng ho¸. Trong b¶n quy tr×nh ph©n c«ng c¸c bíc ®Ó nhËp khÈu mét l« hµng vµ c¸ch thøc phèi hîp c«ng viÖc gi÷a bé phËn Kinh doanh vµ bé phËn xuÊt nhËp khÈu (Bé phËn Logistic). Quy tr×nh còng híng dÉn c¸c bíc c«ng viÖc tõ kh©u chuÈn bÞ chøng tõ hµng ho¸ ®Õn kh©u th«ng quan xong, nép thuÕ cho Nhµ níc vµ giao hµng cho kh¸ch hµng. Quy tr×nh nµy gióp cho nh©n viªn ®¶m nhiÖm viÖc triÓn khai viÖc nhËp khÈu hµng ho¸ hoµn thµnh c«ng viÖc mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c ®¶m b¶o tiÕn ®é th«ng quan hµng ho¸ vµ gi¶m ®îc rñi ro kª khai hµng ho¸ kh«ng chÝnh x¸c, nép chËm tiÒn thuÕ cho Nhµ níc. 4. Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty a. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n bé m¸y nh©n viªn cña C«ng ty 1. Nh©n viªn kÕ to¸n: - Nh©n viªn kÕ to¸n 1: phô tr¸ch viÖc thanh to¸n, giao dÞch vµ c«ng nî ®èi víi c¸c kh¸ch hµng níc ngoµi. Tæng hîp c¸c b¸o c¸o vÒ c¸c giao dÞch níc ngoµi. - Nh©n viªn kÕ to¸n 2: phô tr¸ch viÖc thanh to¸n, giao dÞch vµ c«ng nî ®èi víi c¸c kh¸ch hµng trong níc. Tæng hîp c¸c b¸o c¸o vÒ c¸c giao dÞch trong níc. 2. Nh©n viªn kinh doanh: ®îc ph©n phô tr¸ch c«ng viÖc trong tõng bé phËn: - Kinh doanh S1: phô tr¸ch vÒ c¸c mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu vÒ chi tiÕt m¸y, qu¶n lý giao nhËn hµng, kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp vµ ph¸t triÓn kh¸ch hµng míi. - Kinh doanh S2: phô tr¸ch vÒ c¸c mÆt hµng nguyªn vËt liÖu, qu¶n lý giao nhËn hµng, kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp vµ ph¸t triÓn kh¸ch hµng míi. 10 - Kinh doanh S3: phô tr¸ch vÒ c¸c mÆt hµng thiÕt bÞ c«ng nghiÖp, qu¶n lý giao nhËn hµng, kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp vµ ph¸t triÓn kh¸ch hµng míi. 3. Phßng hµnh chÝnh: phô tr¸ch chung vÒ c¸c ho¹t ®éng trong v¨n phßng 4. Phßng xuÊt nhËp khÈu (Logistic): thùc hiÖn c¸c thñ tôc lµm th«ng quan hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, liªn hÖ víi c¸c h·ng dÞch vô vËn t¶i. Tæng hîp c¸c chi phÝ xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vµ c«ng nî cña c¸c h·ng dÞch vô vËn t¶i. b. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty PHÇN II: thùc tr¹ng kinh doanh cña c«ng ty I. Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm vµ c¸c ho¹t ®éng Marketing 1. T×nh h×nh tiÕu thô s¶n phÈm, dÞch vô cña C«ng ty 11 HiÖn nay, C«ng ty chuyªn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng thuéc ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o (chñ yÕu thuéc ngµnh s¶n xuÊt phô tïng xe m¸y «t«) c¸c s¶n phÈm chÝnh nh: c¸c lo¹i thÐp (d¹ng èng, d¹ng tÊm, d¹ng thanh, d¹ng cuén …), l ìi ca ®Üa, m¸y hót bôi c«ng nghiÖp, Bi thÐp …. Ngoµi ra, C«ng ty cßn xuÊt khÈu mét sè hµng ho¸ sang c¸c níc thuéc khu vùc Ch©u Á nh Philippines, Malaysia. C¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu nh: Trôc b¬m dÇu, Bul«ng xuyªn trôc cµng sau, B¹c …. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ cña C«ng ty còng ®¹t ®îc c¸c bíc tiÕn míi, chuyÓn biÕn tèt ®Ñp vµ ®¹t ®îc kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh  S¶n phÈm ThÐp §©y lµ mÆt hµng kinh doanh thÕ m¹nh vµ chñ lùc cña C«ng ty ®îc nhËp khÈu trùc tiÕp tõ mét sè níc nh: Trung Quèc, §µi Loan, Th¸i Lan. MÆt hµng nµy cã c¸c chØ tiªu chÊt lîng: ®é dµy, ®é nh½n, c¸c tiªu chuÈn vÒ hµm lîng ho¸ häc (cacbon, Silic, lu huúnh, ch×…). §©y lµ mét mÆt hµng rÊt ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ kÝch thíc nh: thÐp cacbon, thÐp c¸n nguéi d¹ng cuén, thÐp kh«ng gØ …  Lìi ca ®Üa: §©y còng lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng kinh doanh chÝnh cña C«ng ty. MÆt hµng nµy C«ng ty nhËp khÈu vÒ tõ mét sè níc cã uy tÝn nh: NhËt B¶n, 12 §øc vµ hiÖn C«ng ty ®ang cung cÊp mÆt hµng nµy cho mét sè nhµ s¶n xuÊt chÝnh cho h·ng Honda.  Bi thÐp MÆt hµng nµy chñ yÕu ®îc C«ng ty nhËp khÈu tõ Trung Quèc vµ gia c«ng thªm råi míi giao cho kh¸ch hµng. MÆc dï ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh nhng C«ng ty vÉn vÊp ph¶I nh÷ng trë ng¹i, tån t¹i mét sè nh÷ng h¹n chÕ. - MÆt hµng chñ lùc cña C«ng ty lµ c¸c mÆt hµng vÒ s¾t thÐp. C¸c mÆt hµng nµy cã trÞ gi¸ hµng lín mµ gi¸ c¶ trªn thÞ trêng l¹i biÕn ®éng rÊt ®ét ngét. §iÒu nµy, lµm g©y khã kh¨n trong viÖc chµo gi¸ ®èi víi c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ g©y rñi ro vÒ thua lç cho C«ng ty. - Hµng ho¸ cña C«ng ty chñ yÕu lµ hµng nhËp khÈu nªn biÕn ®éng vÒ tû gi¸ ngo¹i tÖ còng lµm ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn doanh thu vµ chÝnh s¸ch gi¸ cña C«ng ty. - C«ng ty cha cã mét chiÕn lîc cô thÓ nh»m giíi thiÖu, qu¶ng c¸o, t¹o ®îc h×nh ¶nh, uy tÝn trªn thÞ trêng. 2. S¬ lîc vÒ thÞ trêng tiªu thô hµng ho¸, dÞch vô cña doanh nghiÖp, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty a.ThÞ trêng tiªu thô hµng ho¸ C«ng ty hiÖn t¹i chñ yÕu cung cÊp c¸c mÆt hµng nhËp khÈu cho c¸c C«ng ty s¶n xuÊt vÒ phô tïng xe m¸y «t« trong níc. Ngoµi viÖc cñng cè ph¸t triÓn thÞ trêng néi ®Þa, thÞ trêng xuÊt khÈu truyÒn thèng, C«ng ty cßn ®Èy m¹nh t×m kiÕm thÞ trêng míi vµ tiÒm n¨ng. - TiÕp tôc triÓn khai më réng thÞ trêng xuÊt khÈu còng nh c¸c mÆt hµng cã tÝnh c¹nh tranh cao cña C«ng ty (Trôc b¬m dÇu, b¹c, Bul«ng xuyªn trôc cµng sau…) - TiÕp tôc triÓn khai tiÕp thÞ t×m kiÕm c¸c kh¸ch hµng míi trong níc vµ ngoµi níc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ chÕ t¹o. - TiÕp tôc t×m kiÕm nhµ cung cÊp míi cã uy tÝn ®Æc biÖt lµ cã lîi vÒ c¸c chi phÝ vËn chuyÓn thÊp nh: Hµn Quèc, Malaysia, Th¸i Lan …. 13 b. DÞch vô cña C«ng ty §èi víi bÊt kú doanh nghiÖp nµo ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn lu«n ph¶i ®èi mÆt víi vÊn ®Ò lµm thÕ nµo ®Ó c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Cã thÓ nãi mét nhîc ®iÓm vµ còng lµ trë ng¹i kh¸ lín khi ph¶i c¹nh tranh tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ trêng cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ã lµ vÊn ®Ò vÒ chÊt lîng dÞch vô. HiÖn t¹i, C«ng ty rÊt chó träng ®Õn chÊt lîng vÒ dÞch vô trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ kinh doanh cña C«ng ty. C¸c n¨m gÇn ®©y C«ng ty lu«n chó träng ®µo t¹o ®éi ngò kü thuËt cã tr×nh ®é cao ®Ó cã thÓ t vÉn miÔn phÝ cho kh¸ch hµng lùa chän s¶n phÈm phï hîp víi c¸c th«ng sè kü thuËt s¶n xuÊt vµ cã chÊt lîng cao. 3. Ph©n tÝch lao ®éng, tiÒn l¬ng a. C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty C«ng ty víi chøc n¨ng lµ kinh doanh th¬ng m¹i hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cho c¸c C«ng ty s¶n xuÊt trong vµ ngoµi níc, ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã mét lùc lîng lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc B¶ng 2.1: c¬ cÊu lao ®éng So s¸nh N¨m N¨m Møc Tû lÖ ChØ tiªu lao ®éng 2006 2007 t¨ng (%) Tæng sè lao ®éng 12 15 3 25 Tæng sè l·nh ®¹o 2 2 0 0 Tæng sè nh©n viªn 10 13 3 25 Trong ®ã: - §¹i häc, trªn ®¹i häc 10 13 3 30 - Cao ®¼ng, trung cÊp 1 1 0 0 - Lao ®éng phæ th«ng 1 1 0 0 Nguån: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh C¬ cÊu lao ®éng phËn theo hîp ®ång n¨m 2007 - Sè hîp ®ång kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n: 05 ngêi - Sè hîp ®ång cã thêi h¹n: 10 ngêi Tõ b¶ng trªn thÊy, sè lîng lao ®éng cña C«ng ty n¨m 2007 ®· gia t¨ng 3 ngêi so víi n¨m 2006. §ã lµ do trong n¨m 2008 C«ng ty ®Èy m¹nh hµng ho¸ xuÊt khÈu ra níc ngoµi vµ më réng thªm c¸c kh¸ch hµng míi. Tû lÖ c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc lµ 98%. Tû lÖ nµy phï hîp víi yªu cÇu vµ ®Æc trng c«ng viÖc vµ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó C«ng ty n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Víi lùc lîng lao ®éng cßn rÊt trÎ, ®é tuæi trung b×nh < 30 tuæi chiÕm tû lÖ 95% trong tæng sè lao ®éng, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc.  T×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng: 14 Lao ®éng trong C«ng ty lµm viÖc theo giê hµnh chÝnh 8h/ngµy. Mét th¸ng lµm hai thø 7, nghØ hai thø 7 vµ nghØ Chñ nhËt. - S¸ng lµm viÖc tõ: 8h00 ®Õn 12h00 - ChiÒu lµm viÖc tõ: 13h00 ®Õn 17h00 - Lµm ngoµi giê tõ: 17h00 ®Õn 21h00 - Lµm ®ªm: sau 21h00 ®Õn 6h s¸ng ngµy h«m sau  TuyÓn dông vµ ®µo t¹o lao ®éng: * TuyÓn dông c¸n bé c«ng nh©n viªn: TuyÓn dông c¸n bé c«ng nhËn viªn c¨n cø vµo kÕ ho¹ch kinh doanh, yªu cÇu c«ng viÖc, n¨ng lùc c¸n bé, Gi¸m ®èc c«ng ty, trëng bé phËn x¸c ®Þnh ®èi tîng vµ sè lîng lao ®éng cÇn tuyÓn dông. §èi tîng tróng tuyÓn cã thêi gian thö viÖc tõ 1 th¸ng ®Õn 2 th¸ng tuú vÞ trÝ c«ng viÖc. KÕt thóc qu¸ tr×nh thö viÖc c¸c trëng bé phËn ®¸nh gi¸ nhËn xÐt, ®Ò suÊt víi Phßng tæ chøc hµnh chÝnh vµ Gi¸m ®èc c«ng ty quyÕt ®Þnh h×nh thøc hîp ®ång lao ®éng tiÕp theo hoÆc chÊm døt hîp ®ång. * C«ng t¸c ®µo t¹o lao ®éng: C«ng ty x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o lao ®éng dùa vµo c¸c c¨n cø: - §èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn míi tuyÓn dông - §¸nh gi¸ tr×nh ®é n¨ng lùc hiÖn t¹i cña c¸n bé c«ng nh©n viªn so víi yªu cÇu cña c«ng viÖc. - §Þnh híng ph¸t triÓn c«ng ty - NguyÖn väng ph¸t triÓn cña c¸ nh©n §a kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ ch¬ng tr×nh ®µo t¹o víi h×nh thøc: - Tù ®µo t¹o - Göi ®i ®µo t¹o - Mêi chuyªn gia ®µo t¹o t¹i c«ng ty Tæng kÕt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o, tõ ®ã lµm c¨n cø ph©n c«ng c«ng viÖc phï hîp víi tr×nh ®é chuyªn m«n. b.Tæng quü l¬ng, ph©n phèi tiÒn l¬ng ë C«ng ty  C«ng thøc tÝnh: ΣQKH = ΣQTL + ΣQCV + ΣQTG + ΣQBS Trong ®ã: - ΣQKH: Tæng quü l¬ng theo kÕ ho¹ch - ΣQTL: Quü l¬ng theo cÊp bËc c«ng viÖc, hÖ sè ph©n phèi thu nhËp - ΣQCV: Tæng phô cÊp chøc vô 15 - ΣQTG: Tæng phô cÊp lµm thªm giê - ΣQBS Tæng phô cÊp bæ sung Quü l¬ng ®ãng b¶o hiÓm: QBH = LCB * HCB + 17% BHXH + 2% BHYT Trong ®ã: - LCB: L¬ng c¬ b¶n - HCB: HÖ sè l¬ng c¬ b¶n B¶o hiÓm ph¶i ®ãng chiÕm 23% tæng quü l¬ng Trong ®ã: - C¸n bé tù ®ãng 6% (5% BHXH, 1% BHYT) - C«ng ty ®ãng 17% (15% BHXH, 2% BHYT)  Thêi ®iÓm vµ quü thëng: Thời điểm thưởng Kỳ đánh giá Quỹ thưởng 30 tháng 4 2 tháng 9 Tết Dương Tết âm T1~T4 T5~T8 T9~T12 Cả năm 1/3 tháng 1/3 tháng 1/3 tháng 1 tháng Nguån: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh * Quü thëng cã thÓ thay ®æi tuú theo kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty trong kú * L¬ng tÝnh to¸n lµ theo bËc hiÖn t¹i cña tõng nh©n viªn.  C¸ch tÝnh thëng: C«ng thøc tÝnh thëng: Sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ Thëng = Quü thëng X HÖ sè thëng X Sè ngµy lµm viÖc trong kú HÖ sè thëng: c¨n cø vµo kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ trong kú C HÖ sè thëng S A B C D 140% 120% 100% 80% 60% Nguån: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh * Sè ngµy lµm viÖc trong kú: lµ sè ngµy c«ng ty ho¹t ®éng theo lÞch lµm viÖc n¨m. * Sè ngµy ®i lµm thùc tÕ : lµ sè ngµy nh©n viªn ®i lµm. NghØ phÐp theo kÕ ho¹ch ®îc tÝnh vµo sè ngµy ®i lµm thùc tÕ.  Ph©n phèi tiÒn l¬ng thu nhËp hµng th¸ng: - L¬ng c¬ b¶n ®îc dïng ®Ó ®ãng B¶o hiÓm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn - L¬ng th¸ng: L = LNC * HÖ sè LCV * HÖ sè §C * HÖ sè HTCV * Sè NC Trong ®ã: + HÖ sè lu¬ng CV: hÖ sè l¬ng c«ng viÖc 16 + HÖ sè §C: HÖ sè ®iÒu chØnh(tÝnh theo hÖ sè l¬ng c¬ b¶n) + HÖ sè HTCV: hÖ sè hoµn thµnh c«ng viÖc + Sè NC: sè ngµy c«ng (Do trëng phßng theo dâi, chÊm c«ng) 4. Ph©n tÝch c«ng t¸c qu¶n lý vËt t, tµi s¶n cè ®Þnh  C«ng t¸c qu¶n lý vËt t C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i ®¬n thuÇn do ®ã c«ng t¸c qu¶n lý vËt t hµng ho¸ chñ yÕu xoay quanh ho¹t ®éng xuÊt tån kho vµ b¶o qu¶n hµng tån kho. Ho¹t ®éng qu¶n lý ®îc ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt t, hµng ho¸ linh kiÖn thiÕt bÞ m¸y mãc lu t¹i kho cña C«ng ty.  Quy ®Þnh vÒ thñ tôc nhËp vµ xuÊt vËt t, hµng ho¸ - TÊt c¶ vËt t, hµng ho¸ ®Òu ph¶i cã chøng tõ nhËp, xuÊt hîp lÖ - VËt t, hµng ho¸ nhËp kho tÝnh b»ng ®¬n vÞ nµo th× xuÊt kho ph¶i tÝnh b»ng ®¬n vÞ ®ã. - Ho¹t ®éng xuÊt nhËp ph¶i ®îc cËp nhËt ®Çy ®ñ vµo c¸c hå s¬ tµi liÖu  C«ng t¸c qu¶n lý, b¶o qu¶n vËt t hµng ho¸ - Mçi lo¹i vËt t, thiÕt bÞ, hµng ho¸ trong kho ®Ó ë mét vÞ trÝ ®Òu cã dÊu hiÖu nhËn biÕt râ rµng - Kho cã dông cô, thiÕt bÞ vµ cã quy ®Þnh phßng ch¸t ch÷a ch¸y, cã ®ñ ¶nh s¸ng, kh«ng Èm mèc, kh«ng dét. - Kho quy ®Þnh kh«ng ®îc ®Ó bÊt kú vËt t, hµng ho¸ lu kho trùc tiÕp xuèng ®Êt. Thñ kho cã tr¸ch nhiÖm phËn lo¹i, s¾p xÕp vµ b¶o qu¶n vËt t, hµng ho¸ thÝch hîp ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng lµm suy gi¶m chÊt lîng trong qu¸ tr×nh lu kho. 5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong 3 n¨m gÇn ®©y. Tổng tài sản Tổng nợ phải trả Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Năm 2006 4.575.521.078 2.621.909.962 12.305.226.826 83.338.694 23.334.834 Năm 2007 Năm 2008 13.326.009.740 28.512.630.412 8.824.555.858 17.935.268.244 60.488.348.328 126.967.929.088 184.261.196 660.548.008 51.593.135 184.953.442 Theo bản tóm tắt tài sản có và tài sản nợ trên thì doanh thu trong 3 năm đều có sự thay đổi lớn theo đà năm sau cao hơn năm nhiều lần, năm 2007 tăng hơn so với năm 17 2006 gần 5 lần với số tiền là 48.183.121.502đ nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng hơn 2 lần với số tiền là 100.922.502đ . Đến năm 2008 thì doanh thu cao hơn so với năm 2007 2 lần là 66.479.580.760 đồng thời lợi nhuận cũng tăng hơn so với năm 2007 là 3.6 lần với số tiền là 476.286.812 đ. Tình hình xuất nhập khẩu trong 3 năm 2006 – 2008 (đơn vị VND) Các chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 năm 2008 Xuất khẩu (thực hiện) 381.910.256 9.484.415.432 Nhập khẩu (thực 7.598.064.955 39.447.936.104 80.452.976.268 hiện) Xuất nhập khẩu (thực 39.829.846.36 89.937.391.700 hiện) 0 7.598.064.955 Xuất nhập khẩu (kế 6.500.000.000 34.000.000.000 70.000.000.000 hoạch) 18 19 Trong cả 3 năm 2006, 2007, 2008 Công ty đều hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, làm tròn nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước . Năm 2006, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức 116.9% tương ứng đạt 7.598.064.955 VND, tăng 16.9% so với mức kế hoạch, tương ứng tăng 1.098.064.955. Năm 2007 cho thấy đã công ty có cố gắng vươn ra thị trường thế giới đã có doanh thu về xuất khẩu tuy không cao điều đó cho thấy công ty sẽ còn phát triển mạnh trong tương lai chứng minh là năm 2008 xuất khẩu đã tăng lên rất nhiều lần so với năm 2007 cụ thể tăng lên với số tiền là 9.102.505.176VNĐ, kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2007đạt 117% tương ứng đạt 39.829.846.360VNĐ cũng vượt mức kế hoạch đề ra, tăng 17% tương ứng tăng 5.829.846.360VNĐ, do vậy lợi nhuận cũng tăng tuy không tăng nhiều lần so với doanh thu. Đặc biệt là năm 2008, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 128,5% tương ứng đạt 89.937.391.700VNĐ tăng so với kế hoạch đặt ra 28,5% tương ứng tăng 19.937.391.700 VNĐ, tổng kim ngạch tăng do vậy lợi nhuận cũng tăng mạnh 358.5%. so với năm 2007. Cũng qua những số liệu, có thể dễ dàng nhận ra sự chênh lệch giữa nhập khẩu và xuất khẩu. Nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn, vượt trội so với xuất khẩu trong tương quan xuất nhập khẩu của Công ty, chiếm 100%: 99%; 89.5% lần lượt các năm 2006, 2007, 2008 trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Công ty. Trong đó chủ yếu là kết quả của hoạt động nhập khẩu uỷ thác cho thấy thế mạnh cũng như hoạt động chủ lực của Công ty. Tuy xuất khẩu có phần khiêm tốn hơn nhiều so với nhập khẩu, song kim ngạch xuất khẩu đang tăng lên một cách mạnh mẽ, điều này khẳng định phương hướng của Công ty trong tương lai là tăng cường hoạt động xuất khẩu theo hướng tích cực, mạnh mẽ hơn.Thể hiện sự phát triển ngoại giao với khách hàng nước ngoài. II.Những khó khăn của Công ty trong giai đoạn hiện nay. 1, Khó khăn trong việc phát triển thị trường trong nước. Với chức năng nhập khẩu thiết bị, vật tư cho các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô xe máy trong nước, hoạt động của Công ty chủ yếu là nhập khẩu uỷ thác, và các hợp đồng có được chủ yếu do các doanh nghiệp trong nước tự tìm 20 đến hoặc do mối quan hệ quen biết thân tín trong nghề. Các hoạt động tìm kiếm khách hàng của Công ty còn chưa phong phú, chưa hiệu quả. Do vậy, việc nắm bắt thông tin, tìm kiếm phát triển thị trường là một khâu quan trọng đảm bảo sự phát triển của Công ty trong cơ chế thị trường mở cửa như hiện nay. Hiện nay Công ty còn chưa mạnh dạn phát triển thị trường, khách hàng của công ty chủ yếu vẫn là khách đã có quan hệ làm ăn lâu dài, còn khách hàng mới hầu như rất ít do vậy việc tìm kiếm và phát triển, chăm sóc khách hàng mới đang là một lỗ hổng lớn của công ty. Đây là vấn đề đòi hỏi Công ty phải có giải pháp khắc phục ngay trong thời gian tới. 2, Khó khăn trong việc tận dụng tối đa các nguồn lực Thứ nhất là quản lý nguồn nhân lực chưa hiệu quả Công ty TNHH TM Tổng Hợp Nam Việt là một công ty chuyên nhập khẩu thiết bị,vật tư vẫn còn non trẻ . Việc thực hiện các nghiệp vụ nhập khẩu máy móc thiết bị, vật tư vẫn còn nhiều điều mới mẻ đỗi với cán bộ của Công ty chủ yếu vừa mới tốt nghiệp ra trường chủ yếu là trường Đại học Ngoại Thương về việc năm bắt thực hiện các nghiệp vụ xuất nhập khẩu rất hiệu quả nhưng về việc năm bắt thông số kỹ thuật chuyên ngành máy móc, thiết bị vật tư còn nhiều hạn chế nên mất rất nhiều thời gian tìm hiểu kỹ thuật. Vấn đề đối với ban lãnh đạo Công ty phải có biện pháp quản lý đội ngũ cán bộ trên, đảm bảo phát huy tối đa nguồn nhân lực của Công ty. Nhân lực chính là thế mạnh của Công ty so với các công ty khác kinh doanh trong ngành. Tuy vậy việc quản lý phát huy tối đa nguồn nhân lực của công ty còn chưa tốt, chưa phát huy khả năng bán hàng của nhân viên Công ty trình độ của nhân viên chỉ dừng lại ở việc nghiệp vụ xuất nhập khẩu dựa vào những đơn hàng sẵn có của khách hàng truyền thống.Cách tính doanh số hiện nay và sự thận trọng trong việc chọn lọc khả năng thanh toán của khách hàng mới. Với cách quản lý như vậy thì nhân viền sẽ không cố gắng phát huy thêm các hợp đồng mới cho Công ty.Vây Công ty cần phải đổi mới phương pháp quản lý trong tương lai gần. Thứ hai là việc sử dụng nguồn vốn kinh doanh chưa tối ưu
- Xem thêm -