Tài liệu Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tại khu du lịch phục hồi sức khoẻ nước khoáng thanh tân

  • Số trang: 96 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Luáûn vàn täút nghiãûp CHÆÅNG I CÅ SÅÍ LYÏ LUÁÛN I. MÄÜT SÄÚ KHAÏI NIÃÛM: 1. Khaïi niãûm vãö du lëch: Du lëch âæåüc khaïi niãûm dæåïi nhiãöu goïc âäü khaïc nhau. 1.1. Tiãúp cáûn du lëch dæåïi goïc âäü laì ngæåìi âi du lëch: Theo Azar: Du lëch laì mäüt hoaût ngæåìi ngoaìi nåi cæ truï thæåìng xuyãn thoaí maîn nhu cáöu tham quan nghé dæåîng gian nháút âënh trãn 2 ngaìy vaì dæåïi 12 1.2. Tiãúp cáûn ngaình kinh tãú: du lëch dæåïi âäüng cuía con cuía mçnh nhàòm trong mäüt thåìi thaïng. goïc âäü laì mäüt Theo quan âiãøm cuía caïc nhaì kinh tãú: Du lëch laì mäüt ngaình kinh doanh bao gäöm caïc hoaût âäüng täø chæïc hæåïng dáùn du lëch, saín xuáút trao âäøi haìng hoaï vaì dëch vuû cuía caïc doanh nghiãûp nhàòm âaïp æïng caïc nhu cáöu vãö âi laûi, àn uäúng, læu truï, tham quan giaíi trê, tçm hiãøu vaì nhæîng nhu cáöu khaïc cuía khaïch du lëch. Caïc hoaût âäüng âoï phaíi âem laûi låüi êch kinh tãú xaî häüi - chênh trë thiãút thæûc cho quäúc gia laìm du lëch vaì baín thán ngæåìi tham gia du lëch. 1.3. Tiãúp cáûn du lëch dæåïi goïc âäü täøng håüp: Du lëch laì täøng thãø nhæîng hiãûn tæåüng vaì nhæîng mäúi quan hãû phaït sinh tæì sæû taïc âäüng qua laûi láùn nhau giæîa khaïch du lëch, nhæîng nhaì kinh doanh du lëch, chênh quyãön såí taûi vaì cäüng âäöng cæ dán âëa phæång trong quaï trçnh thu huït vaì læu giæî khaïch du lëch. Caïc chuí thãø trãn taïc âäüng qua laûi láùn nhau trong mäúi quan hãû cuía hoü âäúi våïi hoaût âäüng du lëch. + Âäúi våïi khaïch du lëch, du lëch mang laûi cho hoü mäüt sæû haìi loìng vç âæåüc hæåíng mäüt khoaíng thåìi gian thuï vë, âaïp æïng caïc nhu cáöu giaíi trê, nghè ngåi, thàm viãúng... cuía hoü. Nhæîng khaïch du lëch khaïc nhau seî coï nhæîng nhu cáöu du lëch khaïc nhau, do âoï Trang 1 Luáûn vàn täút nghiãûp hoü seî choün nhæîng âiãøm du lëch khaïc nhau våïi nhæîng hoaût âäüng giaíi trê khaïc nhau. + Âäúi våïi caïc âån vë kinh doanh du lëch, hoü xem du lëch nhæ laì mäüt cå häüi kinh doanh nhàòm thu huït låüi nhuáûn qua viãûc cung æïng nhæîng haìng hoaï vaì dëch vuû du lëch. + Âäúi våïi chênh quyãön du lëch âæåüc xem nhæ laì mäüt nhán täú thuáûn låüi âäúi våïi nãön kinh tãú trong laînh thäø cuía mçnh. Chênh quyãön quan tám âãún säú cäng viãûc maì du lëch taûo ra, thu nháûp maì cæ dán cuía mçnh coï thãø kiãúm âæåüc, khäúi læåüng ngoaûi tãû maì khaïch du lëch quäúc tãú mang vaìo cuîng nhæ nhæîng khoaín thuãú nháûn âæåüc tæì hoaût âäüng kinh doanh du lëch vaì tæì khaïch du lëch. + Âäúi våïi cäüng âäöng cæ dán âëa phæång: du lëch âæåüc xem nhæ laì mäüt cå häüi âãø tçm viãûc laìm, taûo thu nháûp nhæng âäöng thåìi hoü cuîng laì nhán täú háúp dáùn khaïch du lëch båíi loìng hiãúu khaïch vaì trçnh âäü vàn hoaï cuía hoü åí caïc âiãøm du lëch, giæîa khaïch du lëch vaì cæ dán âëa phæång luän coï sæû taïc âäüng qua laûi láùn nhau. Sæû taïc âäüng naìy coï thãø coï låüi, coï thãø coï haûi hoàûc væìa coï låüi væìa coï haûi. 1.4. Theo quan âiãøm cuía Viãût Nam: Du lëch laì mäüt ngaình kinh tãú täøng håüp quan troüng mang näüi dung vàn hoaï sáu sàõc, coï tênh liãn ngaình, liãn vuìng vaì xaî häüi hoaï cao phaït triãøn du lëch nhàòm âaïp æïng nhu cáöu tham quan, giaíi trê, nghé dæåîng cuía nhán dán vaì khaïch du lëch quäúc tãú, goïp pháön náng cao dán trê, taûo viãûc laìm vaì phaït triãøn kinh tãú - xaî häüi cuía âáút næåïc (Trêch phaïp lãûnh Du lëch 2/1999). 2. Khaïi niãûm vãö khaïch du lëch: 2.1. Khaïi niãûm vãö khaïch du lëch cuía WTO: Khaïch du lëch quäúc tãú: laì ngæåìi læu truï êt nháút mäüt âãm nhæng khäng quaï mäüt nàm taûi mäüt quäúc gia khaïc quäúc gia thæåìng truï. Du khaïch coï thãø âãún vç nhiãöu lyï do khaïc nhau, ngoaûi tæì lyï do lénh læång taûi âiãøm du lëch. Khaïch du lëch näüi âëa: laì ngæåìi âang säúng trong mäüt quäúc gia khäng kãø quäúc tëch naìo âi âãún mäüt nåi khaïc trong quäúc gia âoï êt nháút laì 24h vaì khäng quaï Trang 2 Luáûn vàn täút nghiãûp mäüt nàm våïi muûc âêch âi du lëch nhæ: giaíi trê, chæîa bãûnh, thãø thao, khäng âæåüc laìm viãûc lénh læång. 2.2. Khaïi niãûm khaïch du lëch theo phaïp lãûnh du lëch Viãût Nam: Khaïch du lëch quäúc tãú: laì ngæåìi næåïc ngoaìi, ngæåìi Viãût Nam âënh cæ åí næåïc ngoaìi vaìo Viãût Nam du lëch, cäng dán Viãût Nam, ngæåìi næåïc ngoaìi cæ truï taûi Viãût Nam ra næåïc ngoaìi du lëch. Khaïch du lëch näüi âëa: laì cäng dán Viãût Nam vaì ngæåìi næåïc ngoaìi cæ truï taûi Viãût Nam âi du lëch trong laînh thäø Viãût Nam. 3. Khu du lëch: 3.1. Khaïi niãûm: Khu du lëch laì nhæîng nåi coï caïc caính quan tæû nhiãn, noï taûo sæû háúp dáùn låïn âäúi våïi du khaïch vaì âæa laûi hiãûu quaí cao vãö màût kinh tãú - xaî häüi - mäi træåìng. 3.2. Caïc âàûc âiãøm cå baín cuía khu du lëch: Hoaût âäüng kinh doanh cuía khu du lëch coï nhæîng âàûc âiãøm riãng. 3.2.1. Âàûc âiãøm vãö saín pháøm cuía khu du lëch: Saín pháøm khu du lëch bao gäöm nhiãöu hoaût âäüng diãùn ra taûi khu du lëch, noï liãn tuûc vaì thoaí maîn nhu cáöu cuía khaïch tæì khi khaïch âãún khu du lëch âãún khi khaïch råìi khoíi khu du lëch. Saín pháøm khu du lëch ráút âa daûng, mang tênh täøng håüp coï caí daûng váût cháút vaì phi váût cháút, coï loaûi do caïc ngaình khaïc taûo ra, coï loaûi do khu du lëch taûo ra nhæng khu du lëch laì kháu phuûc vuû træûc tiãúp laì âiãøm bàõt âáöu vaì âiãøm kãút thuïc cuía quaï trçnh du lëch. Dæûa vaìo låüi thãú cuía âëa hçnh sàôn coï nhæ baîi biãøn, âäöi nuïi, nguäön næåïc khoaïng... tæì âoï coï thãø khai thaïc täúi âa tiãöm nàng cuía khu du lëch. 3.2.2. Âàûc âiãøm trong mäúi quan hãû giæîa xuáút vaì tiãu duìng saín pháøm cuía khu du lëch: saín Quaï trçnh saín xuáút vaì tiãu duìng diãùn ra gáön nhæ âäöng thåìi trãn cuìng mäüt âëa âiãøm, khäng læu kho, khäng mang âi nåi khaïc âæåüc. Trang 3 Luáûn vàn täút nghiãûp Thåìi gian hoaût âäüng cuía khu du lëch phuû thuäüc vaìo thåìi gian tiãu duìng cuía khaïch nãn cáön xeït âãún thåìi vuû cuía caïc thaïng trong nàm, caïc ngaìy trong tuáön vaì tháûm chê caïc giåì trong ngaìy âãø bäú trê lao âäüng håüp lyï coï yï khàõc phuûc tênh thåìi vuû. 3.2.3. Âàûc âiãøm vãö quaï trçnh kinh doanh cuía khu du lëch: Trong khu du lëch, quaï trçnh phuûc vuû do nhiãöu bäü pháûn nghiãûp vuû khaïc nhau chëu traïch nhiãûm. Caïc bäü pháûn âoï væìa coï tênh âäüc láûp tæång âäúi, væìa coï quan hãû máût thiãút våïi nhau trong quaï trçnh phuûc vuû liãn tuûc nhàòm thoaí maîn troün veûn nhu cáöu cuía khaïch du lëch. 2.3.4. Âàûc âiãøm cuía viãûc sæí duûng caïc yãúu täú cå baín trong khu du lëch: - Taìi nguyãn du lëch: laì mäüt yãúu täú cáön phaíi coï cuía mäüt khu du lëch, noï âæåüc coi laì yãúu täú saín xuáút chênh trong kinh doanh du lëch. Tênh háúp dáùn cuía taìi nguyãn du lëch chi phäúi tênh cháút, quy mä vaì hiãûu quaít kinh doanh cuía khu du lëch. - Väún: hoaût âäüng kinh doanh cuía khu du lëch âoìi hoíi dung læåüng väún låïn phuì håüp våïi quy mä cuía khu du lëch vaì noï phaíi âaïp æïng caïc dëch vuû khäng coï hçnh daûng cuû thãø. Do váûy trong hoaût âäüng kinh doanh tiãu hao vãö váût cháút chiãúm tyí troüng khäng låïn, nhæng cuîng cáön coï väún âáöu tæ âãø xáy dæûng caïc cå såí kinh doanh thç ráút låïn. Màût khaïc, trong quaï trçnh hoaût âäüng caïc cå såí læu truï vaì àn uäúng phaíi luän giæî âæåüc sæû tiãûn nghi vaì hiãûn âaûi. - Lao âäüng: säú læåüng lao âäüng trong ngaình kinh doanh du lëch låïn bao gäöm lao âäüng træûc tiãúp vaì lao âäüng giaïn tiãúp. Hoaût âäüng dëch vuû du lëch mang tênh täøng håüp bao gäöm nhiãöu loaûi hçnh dëch vuû våïi nhæîng tênh cháút khaïc nhau. VÇ váûy lao âäüng trong lao âäüng coï cå cáúu ráút phæïc taûp, noï bao gäöm nhiãöu ngaình nghãö, âoìi hoíi ngæåìi lao âäüng phaíi coï chuyãn män hoaï cao læûc læåüng lao âäüng treí chiãúm tyí troüng låïn. 3.2.5. Âàûc âiãøm vãö âäúi tæåüng phuûc vuû: Âäúi tæåüng phuûc vuû cuía khu du lëch laì khaïch du lëch coï âàûc âiãøm nhán kháøu âàûc âiãøm tám lyï, trçnh âäü vàn hoaï, såí thêch, phong tuûc táûp quaïn khaïc nhau. Trang 4 Luáûn vàn täút nghiãûp Trong khu du lëch coï nhiãöu loaûi hçnh phuûc vuû vaì nhiãöu loaûi khaïch khaïc nhau cho nãn hoaût âäüng phuûc vuû ráút phæïc taûp. 3.3. Baín cháút hoaût âäüng cuía khu du lëch: - Vãö màût xaî häüi: + Âaïp æïng nhu cáöu læu truï, àn uäúng, vui chåi giaíi trê... cho khaïch. + Goïp pháön giaíi quyãút viãûc laìm cho ngæåìi lao âäüng. - Vãö màût kinh doanh: Kinh doanh du lëch laì mäüt hçnh thæïc xuáút kháøu taûi chäù. Noï taïc âäüng ráút maûnh âãún nãön kinh tãú quäúc dán laìm thay âäøi bäü màût xaî häüi, giaíi quyãút viãûc laìm cho ngæåìi dán, kêch thêch sæû phaït triãøn caïc ngaình nghãö khaïc. 3.4. YÏ nghéa cuía hoaût âäüng kinh doanh khu du lëch: - Kinh doanh khu du lëch coï yï nghéa âàûc biãût quan troüng âäúi våïi sæû phaït triãøn cuía âáút næåïc. - Kinh doanh taûi khu du lëch taûo âiãöu kiãûn cho taìi nguyãn du lëch cuía mäüt vuìng, mäüt âëa phæång âæåüc khai thaïc. - Khu du lëch goïp pháön thu huït mäüt pháön quyî tiãu duìng cuía ngæåìi dán sang tiãu duìng caïc loaûi dëch vuû du lëch. II. NHU CÁÖU DU LËCH : 1. Khaïi niãûm, âàûc âiãøm vaì caïc nhán täú taïc âäüng âãún nhu cáöu du lëch: 1.1. Khaïi niãûm: Nhu cáöu du lëch âæåüc hiãøu laì mäüt loaûi nhu cáöu xaî häüi âàûc biãût vaì mang tênh täøng håüp cao, biãøu hiãûn sæû mong muäún taûm thåìi råìi nåi åí thæåìng xuyãn âãø âãún våïi thiãn nhiãn vaì vàn hoaï åí mäüt nåi khaïc. Nhu cáöu du lëch laì nguyãûn voüng cáön thiãút cuía con ngæåìi muäún âæåüc giaíi phoïng khoíi sæû càng thàóng, tiãúng äön, sæû ä nhiãùm mäi træåìng taûi caïc trung tám cäng nghiãûp, âä thë âãø nghè ngåi, giaíi trê, tàng cæåìng sæû hiãøu biãút vaì phuûc häöi sæïc khoeí. 1.2. Âàûc âiãøm cuía nhu cáöu du lëch: Trang 5 Luáûn vàn täút nghiãûp - Nhu cáöu trong næåïc chiãúm âaûi bäü pháûn. - Dãø chuyãøn âäøi, dãù thay thãú, laì nhu cáöu mang tênh liãn kãút caïc saín pháøm laûi. - Nhu cáöu du lëch âæåüc phán bäú ráút táûp trung, - Nhu cáöu du lëch coï tênh thåìi vuû. 1.3. Caïc nhán täú taïc âäüng âãún nhu cáöu du lëch: - Thåìi gian räùi. - Khaí nàng thanh toaïn. - Nhæîng nhán täú nhán kháøu hoüc. - Nhæîng nhán täú xaî häüi. - Sæû kêch thêch, häù tråü cuía nhaì næåïc vaì caïc täø chæïc. 2. Caïc chè tiãu phaín aïnh læåüng cáöu du lëch: Nhu cáöu du lëch khi âæåüc thæûc hiãûn noï tråí thaình cáöu du lëch trong thë træåìng du lëch. Noï coï thãø âo læåìng âæåüc qua säú læåüt khaïch, säú ngaìy khaïch, mæïc chi tiãu cuía du khaïch. 2.1. Säú læåüt khaïch âãún cuía khaïch du lëch: Säú læåüt âãún cuía khaïch du lëch = Säú ngaìy (âãm) læu laûi cuía khaïch du lëch Bçnh quán säú ngaìy (âãm) læu laûi cuía khaïch du lëch 2.2. Säú ngaìy (âãm) læu laûi cuía khaïch du lëch: Säú ngaìy (âãm) læu laûi cuía = khaïch du lëch Säú læåüt âãún cuía khaïch du lëch Bçnh quán säú ngaìy x (âãm) læu laûi cuía khaïch du lëch 2.3. Säú læåüng tiãön khaïch du lëch âaî chi tiãu: Säú læåüng tiãön khaïch du = lëch âaî chi tiãu Täøng säú ngaìy (âãm) læu laûi cuía khaïch du lëch Bçnh quán chi tiãu x mäùi ngaìy cuía mäüt khaïch du lëch Trang 6 Luáûn vàn täút nghiãûp Hoàûc: Säú læåüng tiãön khaïch du lëch âaî chi tiãu = Säú læåüt khaïch âãún cuía khaïch du lëch x Bçnh quán säú ngaìy læu laûi cuía mäüt khaïch du lëch Bçnh quán chi tiãu mäùi x ngaìy cuía mäüt khaïch du lëch III. TÊNH THÅÌI VUÛ TRONG DU LËCH: 1. Khaïi niãûm cuía thåìi vuû du lëch: Thåìi vuû du lëch laì nhæîng biãún âäüng làûp âi làûp laûi haìng nàm cuía cung vaì cáöu caïc dëch vuû vaì haìng hoaï xaíy ra dæåïi taïc âäüng cuía mäüt säú caïc nhán täú xaïc âënh. 2. Âàûc âiãøm: 2.1. Tênh thåìi vuû trong du lëch: Laì mäüt hiãûn tæåüng phäø biãún vaì khaïch quan åí háöu hãút táút caí caïc næåïc, caïc vuìng coï hoaût âäüng du lëch. 2.2. Mäüt næåïc hay mäüt vuìng du lëch coï thãø coï mäüt hoàûc nhiãöu thåìi vuû du lëch tuyì thuäüc vaìo caïc thãø loaûi du lëch phaït triãøn åí âoï. 2.3. Cæåìng âäü cuía thåìi vuû du lëch khäng bàòng nhau vaìo caïc thaïng khaïc nhau. Thåìi gian maì åí âoï cæåìng âäü låïn nháút âæåüc quy âënh laì thåìi vuû chênh, coìn thåìi kyì coï cæåìng âäü nhoí hån ngay træåïc muìa chênh laì træåïc muìa. Vç thåìi kyì sau muìa chênh âæåüc goüi laì sau muìa. Thåìi gian coìn laûi trong nàm âæåüc goüi laì ngoaìi muìa. 2.4. ÅÍ caïc næåïc vaì vuìng du lëch phaït triãøn, thäng thæåìng, thåìi vuû du lëch keïo daìi hån vaì cæåìng âäü cuía muìa du lëch chênh yãúu hån. Ngæåüc laûi caïc vuìng du lëch måïi thæåìng coï muìa du lëch ngàõn hån vaì coï cæåìng âäü cuía muìa du lëch chênh thãø hiãûn maûnh hån. 2.5. Âäü thåìi vuû du loaûi du lëch muìa daìi hån daìi cuía thåìi gian vaì cæåìng âäü cuía lëch khäng bàòng nhau âäúi våïi caïc thãø khaïc nhau. Du lëch chæîa bãûnh thæåìng coï vaì cæåìng âäü vaìo muìa chênh yãúu hån. 2.6. Cæåìng âäü vaì âäü daìi cuía muìa du lëch phuû thuäüc vaìo cå cáúu cuía khaïch âãún vuìng du lëch. Caïc trung tám daình cho du lëch thanh niãn thæåìng coï muìa Trang 7 Luáûn vàn täút nghiãûp ngàõn hån vaì coï cæåìng âäü maûnh hån so våïi nhæîng trung tám âoïn khaïch åí âäü tuäøi trung niãn. 2.7. Cæåìng âäü vaì âäü daìi cuía muìa du lëch coìn phuû thuäüc vaìo caïc såí læu truï åí vuìng du lëch åí âáút næåïc vaì vuìng cso chuí yãúu cuía cå såí læu truï chênh nhæ Hotel, Motel, khu âiãöu dæåîng ... muìa du lëch keïo daìi hån vaì cæåìng âäü cuía muìa chênh giaím nheû vaì ngæåüc laûi åí nåi sæí duûng nhiãöu nhaì troü vaì camping thç åí âoï muìa du lëch ngàõn hån vaì cæåìng âäü maûnh hån. 3. Caïc nhán täú aính hæåíng âãún tênh thåìi vuû trong du lëch: Thåìi vuû du lëch âæåüc hçnh thaình vaì chëu aính hæåíng cuía nhiãöu nhán täú. 3.1. Thåìi gian räùi: Thåìi gian räùi laì nhán täú aính hæåíng âãún sæû phán bäú khäng âãöu cuía nhu cáöu du lëch. Taïc âäüng cuía thåìi gian räùi lãn thåìi vuû du lëch phaíi xem xeït trãn nhiãöu màût sau: (1) Thåìi gian nghè pheïp: noï taïc âäüng lãn thåìi vuû du lëch do âäü daìi cuía thåìi haûn pheïp vaì sæû phán bäú thåìi gian sæí duûng pheïp. - Thåìi gian nghè pheïp nàm ngàõn: thç con ngæåìi chè âi du lëch mäüt láön trong nàm, khi âi du lëch thç hoü coï xu hæåïng choün thåìi gian chênh vuû âãø âi nghè. Do váûy sæû táûp trung caïc nhu cáöu coï khaí nàng thanh toaïn seî cao vaìo thåìi vuû du lëch. - Thåìi haûn nghé pheïp nàm daìi: cho pheïp con ngæåìi âi du lëch nhiãöu láön trong nàm, tyí troüng tæång âäúi cuía nhu cáöu táûp trung vaìo muìa chênh seî giaím vaì goïp pháön giaím cæåìng âäü thåìi vuû trong muìa chênh vaì tàng cæåìng âäü thu huït nhu cáöu ngoaìi muìa. - Viãûc phán bäø thåìi gian sæí duûng pheïp cuîng aính hæåíng âãún thåìi vuû trong du lëch. Ngoaìi ra, sæû táûp trung nhu cáöu vaìo muìa chênh coìn do viãûc sæí duûng pheïp theo táûp âoaìn. (2) Thåìi gian nghè cuía træåìng hoüc: taïc âäüng lãn thåìi gian nhaìn räùi cuía hoüc sinh vaì cha meû cuía chuïng. (3) Thåìi gian nghè cuía nhæîng ngæåìi hæu trê: bäü pháûn naìy khäng phuû thuäüc vaìo caí thåìi gian nghè Trang 8 Luáûn vàn täút nghiãûp pheïp vaì thåìi gian nghè cuía træåìng hoüc. Säú læåüng hæu trê ngaìy caìng tàng seî laì mäüt trong nhæîng nguäön dæû træî âãø phán bäú, håüp lyï hån nhu cáöu du lëch trong nàm. 3.2. Khê háûu: Khê háûu laì nhán täú chuí yãúu quyãút âënh tênh thåìi vuû trong du lëch. Nhán täú naìy taïc âäüng lãn caí cung - cáöu trong du lëch, aính hæåíng cuía nhán täú khê háûu thãø hiãûn maûnh meî åí caïc thãø loaûi du lëch nhæ du lëch nghè biãøn, du lëch nghè nuïi, du lëch chæîa bãûnh... Âäúi våïi du lëch nghè biãøn: caïc thaình phaìn cuía khê háûu nhæ aïnh nàõng, âäü áøm, âäü maûnh vaì hæåïng gioï, nhiãût âäü vaì mäüt säú âàûc âiãm tæ nhán khaïc quyãút âënh mæïc âäü tiãûn nghi phuì håüp âäúi våïi khaïch du lëch, nghè biãøn vaì caïc næåïc khaïc nhau cuîng khaïc nhau. Âäúi våïi mäüt säú thãø loaûi du lëch khaïc nhæ chæîa bãûnh, vàn hoaï, cäng vuû.. thç aính hæåíng cuía âiãöu kiãûn khê háûu khäng khàõt khe nhæ âäúi våïi du lëch nghè biãøn. Caïc thãø loaûi du lëch naìy coï biãøu hiãûn cæåìng âäü khaïch táûp trung chuí yãúu vaìo mäüt säú thåìi gian trong nàm, chuí yãúu laì vaìo muìa khä båíi vç thåìi tiãút thuáûn låüi hån cho caïc cuäüc haình trçnh du lëch. Nhæ váûy, nhán täú khê háûu coï yï nghéa låïn âäúi våïi thåìi vuû du lëch. Âäúi våïi du lëch nghè biãøn vaì nuïi, khê háûu nhæîng âiãöu kiãûn quyãút âënh nhæîng âiãöu kiãûn thêch håüp cho thåìi vuû. Âäúi våïi caïc thãø loaûi du lëch khaïc, noï âoïng vai troì hiãûu chènh, haûn chãú sæû cán bàòng cuía caïc cuäüc haình trçnh du lëch vaì viãûc sæí duûng caïc taìi nguyãn du lëch theo thåìi gian. 3.3. Phong tuûc táûp quaïn: Phong tuûc táûp quaïn taïc âäüng lãn cáöu du lëch åí chäù noï laìm táûp trung nhu cáöu du lëch åí chäù noï laìm táûp trung nhu cáöu du lëch vaìo thåìi vuû chênh trong thåìi gian ngàõn phong tuûc táûp quaïn thæåìng coï tênh cháút láu daìi vaì âæåüc hçnh thaình dæåïi taïc âäüng cuía caïc âiãöu kiãûn kinh tãú - xaî häüi åí Viãût Nam taïc âäüng cuía caïc nhán täú phong tuûc lãn tênh htåìi vuû laì ráút maûnh vaì roî raìng nhæ vaìo thaïng ba ám lëch háöu hãút laì lãù häüi... cho nãn vaìo thaïng naìy du khaïch táûp trung åí caïc âçnh, chuìa... ráút âäng. Trang 9 Luáûn vàn täút nghiãûp 3.4. Yãúu täú taìi nguyãn du lëch: Âáy laì yãúu täú taïc âäüng maûnh meî lãn cung trong du lëch. Mäüt vuìng coï thãø khai thaïc nhiãöu loaûi hçnh du lëch khaïc nhau phuû thuäüc vaìo taìi nguyãn du lëch cuía mçnh. Caïc loaûi hçnh du lëch khaïc nhau coï tênh thåìi vuû cao tháúp khaïc nhau. Vç váûy, âäúi våïi mäüt vuìng, âäü daìi cuía thåìi vuû du lëch åí âoï phuû thuäüc vaìo sæû âa daûng caïc thãø loaûi du lëch coï thãø phaït triãøn åí âoï. 3.5. Sæû sàôn saìng âoïn tiãúp khaïch du lëch: Âáy laì nhán täú aính hæåíng âãún âäü daìi thåìi vuû du lëch thäng qua cung. Cå cáúu cuía cå såí váût cháút kyî thuáût du lëch vaì caïch täø chæïc hoaût âäüng trong cå såí du lëch aính hæåíng âãún viãûc phán bäú nhu cáöu theo thåìi gian. Bãn caûnh âoï, chênh saïch giaï, viãûc phán bäú håüp lyï caïc hoaût âäüng vui chåi giaíi trê täø chæïc cho khaïch, caïc hoaût âäüng tuyãn truyãön quaíng caïo... cuîng laì nhæîng nhán täú aính hæåíng âãún tênh thåìi vuû. IV. NGUÄÖN KHAÏCH VAÌ ÂÀÛC ÂIÃØM CUÍA NGUÄÖN KHAÏCH: 1. Âënh nghéa vãö nguäön khaïch: Nguäön khaïch laì täøng håüp táút caí caïc nhu cáöu du lëch cuía nhiãöu âäúi tæåüng khaïc nhau vaì caïc âäúi tæåüng naìy coï khaí nàng thanh toaïn cho nhu cáöu du lëch cuía mçnh. 2. Âàûc âiãøm cuía nguäön khaïch: Nguäön khaïch âa daûng vaì phong phuï, mäùi mäüt khaïch haìng coï nhu cáöu, âàûc âiãøm tám lyï, såí thêch... khaïc nhau, vç váûy âãø kinh doanh coï hiãûu quaí thç mäùi doanh nghiãûp cáön nghiãn cæïu kyî âàûc âiãøm cuía nguäön khaïch âãø tæì âoï âæa ra saín pháøm phuì håüp âaïp æïng nhu cáöu täút nháút cho khaïch. 2.1. Âàûc âiãøm cuía nguäön khaïch phán theo caïc tiãu thæïc - phán theo quäúc tëch: - Phán theo quäúc tëch: + Khaïch näüi âëa: phán theo khaïch näüi âëa giuïp cho doanh nghiãûp dãù daìng nháûn biãút âæåüc âàûc âiãøm thoïi quen, phong tuûc táûp quaïn... cuía tæìng vuìng tæìng âëa phæång âãø âaïp æïng nhu cáöu täút hån cho khaïch. Trang 10 Luáûn vàn täút nghiãûp + Khaïch quäúc tãú: âäúi våïi khaïch quäúc tãú thç viãûc nháûn biãút âàûc âiãøm cuía nguäön khaïch phæïc taûp hån vãö thoïi quen, phong tuûc táûp quaïn, ngän ngæî... - Phán theo muûc âêch chuyãún âi: + Khaïch du lëch cäng vuû: âäúi våïi khaïch naìy, hoü âi du lëch våïi muûc âêch tham dæû häüi nghë, häüi nghë chuyãn âãö, kyí niãûm caïc ngaìy lãù låïn, caïc cuäüc gàûp gåî, tham khaío thë træåìng, tçm kiãúm cå häüi âáöu tæ... hoü laì nhæîng ngæåìi coï khaí nàng chi traí cao nãn âoìi hoíi cháút læåüng phuûc vuû täút hån mæïc âäü tiãûn nghi hiãûn âaûi hån, âoìi hoíi nhiãöu dëch vuû bäø sung. Loaûi hçnh du lëch naìy coï âàûc âiãøm laì tênh thåìi vuû tháúp, thæåìng âi du lëch vaìo muìa heì. + Khaïch du lëch thuáön tuyï: âäúi våïi loaûi khaïch naìy hoü âi du lëch våïi muûc âêch tçm hiãøu vàn hoaï, du lëch thãø thao, du lëch nghè ngåi, chæîa bãûnh. Âàûc âiãøm cuía khaïch naìy laì hoü khäng yãu cáöu cao hån vãö cháút læåüng phuûc vuû maì hoü muäún âæåüc thoaí maîn táút caí caïc dëch vuû våïi mæïc giaï reí hån. - Phán theo âäü tuäøi: Mäüt âäü tuäøi thç coï nhu cáöu, såí thêch, âàûc âiãøm tám lyï, thu nháûp, khaí nàng chi traí khaïc nhau, nãn læûa choün loaûi hçnh du lëch cuîng khaïc nhau. + ÅÍ âäü tuäøi thanh niãn: læïa tuäøi naìy ráút nàng âäüng, thêch phiãu læu maûo hiãøm, thêch khaïm phaï caím giaïc maûnh, âa säú åí âäü tuäøi naìy thêch âi du lëch caï nhán hoàûc theo nhoïm nhoí, täø chæïc âäüc láûp, thêch loaûi hçnh du lëch biãøn, du lëch leo nuïi, træåüt vaïn ... Thäng thæåìng åí tuäøi naìy nghãö nghiãûp vaì thu nháûp cuía hoü chæa äøn âënh, khaí nàng chi tiãu coìn haûn chãú chæa âoìi hoíi cao vãö cháút læåüng phuûc vuû. + ÅÍ tuäøi trung niãn: åí tuäøi naìy hoü thæåìng âi du lëch theo âoaìn, nghãö nghiãûp vaì thu nháûp äøn âënh, nãn âoìi hoíi cháút læåüng phuûc vuû cuîng nhæ mæïc âäü tiãûn nghi cao. + ÅÍ tuäøi giaì: khaïc våïi læïa tuäøi thanh niãn: åí tuäøi giaì hoü ráút khoï tênh, thêch yãn tènh, thêch âæåüc ngæåìi khaïc quan tám chàm soïc. Muûc âêch âi du lëch cuía hoü laì du lëch nghè ngåi, thæ giaîn, du lëch chæîa bãûnh, âi daûo tçm hiãøu vàn hoaï, cáu caï. Âäúi våïi loaûi hçnh naìy, thåìi gian âi du lëch thæåìng daìi ngaìy, tênh thåìi vuû tháúp. Trang 11 Luáûn vàn täút nghiãûp - Phán theo trçnh âäü vàn hoaï: chuïng ta coï thãø chia thaình 3 nhoïm: + Nhoïm ngæåìi coï trçnh âäü cao: thäng thæåìng ngæåìi coï trçnh âäü cao keïo theo coï thu nháûp cao thæåìng âu du lëch nhiãöu hån ngæåìi coï trçnh âäü tháúp. Hoü âi du lëch våïi muûc âêch tçm hiãøu vàn hoaï, nghiãn cæïu khoa hoüc, tçm kiãúm cå häüi âáöu tæ... hoü sàôn saìng âi du lëch âãún mäüt nåi xa laû vaì tiãu duìng nhæîng saín pháøm âàõt tiãön, êt quan tám âãún giaï caí, chè quan tám âãún cháút læåüng vaì sæû thoaíi maïi maì nåi du lëch mang laûi. + Nhoïm ngæåìi coï trçnh âäü trung bçnh: âáy laì nhoïm khaïch âæåüc âãø yï nhiãöu nháút trong thë træåìng du lëch åí caïc næåïc phaït triãøn vaì âang phaït triãøn. + Nhoïm ngæåìi coï trçnh âäü tháúp: âäúi våïi nhoïm ngæåìi naìy hoü ráút êt âi du lëch do thu nháûp tháúp, khäng âuí khaí nàng chi traí, thåìi gian räùi êt vaì khaí nàng nháûn biãút vãö taìi nguyãn du lëch chæa cao nhoïm ngæåìi naìy êt âi du lëch xa thæåìng âi nhiãöu láön trong mäüt loaûi hçnh du lëch. - Phán theo hçnh thæïc chuyãún âi . +Khaïch âi leí: Laì nhæîng ngæåìi thêch âi du lëch mäüt mçnh hoàûc våü chäöng khaïch naìy khi coï âiãöu kiãûn thç hoü seî âi du lëch ,âoìi hoíi cháút læåüng cao. + Khaïch theo âoaìn: Laì nhoïm gäöm 5 ngæåìi tråí lãn, hoü coï såí thêch vaì nhu cáöu gáön giäúng nhau, êt quan tám âãún cháút læåüng maì quan tám âãún sæû thoaí maîn . 2.2. Caïc nhán täú aính hæåíng âãún sæû phaït triãøn cuía nguäön khaïch - Caïc nhán täú aính hæåíng têch cæûc . + Thåìi gian räøi: Con ngæåìi khäng thãø âi du lëch nãúu khäng coï thåìi gian räøi, thåìi gian räøi laì âiãöu kiãûn táút yãúu cáön thiãút phaíi coï âãø coï thãø tham gia vaìo hoaût âäüng du lëch. Ngaìy nay, nãön kinh tãú ngaìy caìng phaït triãøn, khoa hoüc cäng nghãû âæåüc æïng duûng, nàng suáút lao âäüng ngaìy caìng cao vaì mæïc säúng cuía con ngæåìi ngaìy âæåüc caíi thiãûn. Xu hæåïng chung trong âiãöu kiãûn phaït triãøn hiãûn âaûi laì giaím båït thåìi gian laìm viãûc vaì tàng säú thåìi gian nhaìn räùi. Âáy laì âiãöu kiãûn cho khaïch coï thãø âi du lëch . Trang 12 Luáûn vàn täút nghiãûp + Yãúu täú kinh tãú: Nhu cáöu du lëch laì nhu cáöu thæï yãúu .Vç váûy khi muäún âi du lëch ngoaìi viãûc coï thåìi gian räùi ... con ngæåìi cáön phaíi coï thu nháûp âuí låïn âãø chi traí cho chuyãún âi cuía mçnh. Thäng thæåìng nhæîng ngæåìi coï thu nháûp cao âi du lëch nhiãöu hån nhæîng ngæåìi coï thu nháûp tháúp . + Yãúu täú chênh trë: äøn âënh vãö chênh trë cuía mäüt quäúc gia laì cå häüi thuáûn låüi âãø âaím baío sæû an toaìn cho du khaïch, âàûc biãût laì khaïch quäúc tãú. Nhæîng næåïc coï âæåìng läúi chênh trë trung láûp nhæ: Thuyñ Âiãøn, Aïo, Thuyñ Sé... thæåìng coï sæïc háúp dáùn thu huït nhiãöu læåüng khaïch âãún du lëch vaì Viãût Nam cuîng laì âiãøm âãún an toaìn cho nãn ráút thuáûn låüi âãø phaït triãøn du lëch. + Giao thäng váûn taíi: ngaìy nay, giao thäng váûn taíi âaî tråí thaình mäüt trong nhæîng yãúu täú chênh cho sæû phaït triãøn cuía du lëch, âàûc biãût laì du lëch quäúc tãú, giao thäng phaït triãøn dáùn âãún tàng vãö säú læåüng cuía phæång tiãûn váûn chuyãøn. Sæû tàng säú læåüng cuía phæång tiãûn váûn chuyãøn laìm cho maûng læåïi giao thäng váûn taíi væån tåïi âæåüc nhiãöu nåi trãn thãú giåïi. Giao thäng phaït triãøn keïo theo phaït triãøn vãö cháút læåüng cuía phæång tiãûn váûn taíi, âoï laì viãûc tàng täúc âäü luán chuyãøn cho pheïp tiãút kiãûm thåìi gian âi laûi, keïo daìi thåìi gian åí laûi nåi du lëch cho pheïp khaïch âi du lëch âãún nhæîng nåi xa, âaím baío an toaìn trong chuyãún âi. - Nhæîng yãúu täú aính hæåíng tiãu cæûc: + Giaï caí: giaï laì yãúu täú cå baín âoïng vai troì quyãút âënh mua haìng cuía ngæåìi tiãu duìng. Âäúi våïi ngaình kinh doanh du lëch, giaï caí tyí lãû thuáûn våïi mæïc cháút læåüng vaì khaïch haìng cuîng ráút nhaûy caím våïi giaï. Nãúu doanh nghiãûp âæa ra giaï quaï cao thç khaïch haìng seî cho laì quaï âàõt, khäng coï khaí nàng chi traí cho chuyãún âi vaì nãúu âæa ra giaï quaï tháúp thç khaïch haìng seî nghi ngåì vãö cháút læåüng vaì cuäúi cuìng hoü seî khäng âi. Vç váûy doanh nghiãûp cáön coï chênh saïch giaï linh hoaût. + Gia âçnh: sæû aính hæåíng cuía gia âçnh ráút quan troüng trong haình vi æïng xæí cuía khaïch du lëch. Âàûc biãût, nhæîng quan hãû cha meû, con caïi vaì våü chäöng. . Âäúi våïi gia âçnh coï con nhoí dæåïi 6 tuäøi: hoü êt âi du lëch vç kinh tãú coìn haûn heûp vç phaíi âáöu tæ Trang 13 Luáûn vàn täút nghiãûp cho con nhæ: mua sàõm âäö chåi cho treí, caïc váût duûng gia âçnh thåìi gian räùi êt vç phaíi åí nhaì chàm soïc con. . Âäúi våïi gia âçnh bäú meû âaî nghè hæu - thiãúu mäüt. Thu nháûp giaím, thåìi gian räùi nhiãöu, sæïc khoeí yãúu, khäng thêch âi du lëch vç thiãúu baûn âäöng haình. + Sæû e ngaûi vãö thiãúu an toaìn: Trong du lëch nhæîng sæû kiãûn måïi laû báút thæåìng coï sæïc háúp dáùn khaïch, kêch thêch tênh toì moì cuía khaïch nhæng nhæîng âiãöu chæa biãút seî gáy e ngaûi hoü khäng thêch âãún nhæîng nåi thiãúu an toaìn, khäng cuìng phong tuûc táûp quaïn, báút âäöng ngän ngæî. Âàûc biãût laì nhæîng nåi gáy nguy hiãøm âãún tênh maûng cho khaïch nhæ dëch bãûnh, chiãún tranh, sæû máút äøn âënh vãö chênh trë. Ngoaìi ra, yãúu täú thiãúu thåìi gian, haûn chãú vãö sæïc khoeí cuîng laì mäüt trong nhæîng yãúu täú aính hæåíng âãún viãûc khäng âi du lëch cuía du khaïch. 3. YÏ nghéa cuía nguäön khaïch âäúi våïi hoaût âäüng du lëch: Trong táút caí caïc ngaình kinh doanh, khaïch haìng luän luän laì nhán täú quan troüng haìng âáöu quyãút âënh sæû täön taûi hay khäng täön taûi cuía doanh nghiãûp. Vaì trong ngaình kinh doanh du lëch thç nguäön khaïch laì nhán täú quyãút âënh âãún sæû phaït triãøn du lëch vaì hiãûu quaí kinh doanh cuía doanh nghiãûp. Viãûc nghiãn cæïu nguäön khaïch âoïng vai troì quan troüng, giuïp xaïc âënh thë træåìng muûc tiãu cuía doanh nghiãûp, taûo âiãöu kiãûn kãú hoaûch hoaï cäng viãûc, tàng khaí nàng caûnh tranh. V. HIÃÛU QUAÍ KINH TÃÚ TRONG KINH DOANH DU LËCH: 1. Khaïi niãûm: Hiãûu quaí kinh tãú trong kinh doanh du lëch laì chè tiãu âo mæïc âäü kãút quaí âaût âæåüc so våïi nhæîng chi phê âaî boí ra trong hoaût âäüng kinh doanh du lëch trãn cå såí baío vãû mäi træåìng, baío vãû taìi nguyãn du lëch vaì mæïc âäü thoaí maîn nhu cáöu khaïch. HQKT = Kãút quaí Chi phê x 100 Trang 14 Luáûn vàn täút nghiãûp 2. Caïc chè tiãu âaïnh giaï hiãûu quaí kinh tãú trong kinh doanh du lëch: Tiãu chuáøn cuía hiãûu quaí kinh tãú trong du lëch âæåüc biãøu hiãûn thäng qua mäüt hãû thäúng chè tiãu, yãu cáöu chè tiãu laì: - Hãû thäúng caïc chè tiãu phaín aïnh hiãûu quaí kinh tãú trong kinh doanh du lëch phaíi âaím baío so saïnh âæåüc våïi hiãûu quaí kinh tãú caïc ngaình khaïc trong nãön kinh tãú quäúc dán, âäöng thåìi phaín aïnh âæåüc hiãûu quaí kinh tãú âàûc træng riãng coï cuía baín thán ngaình du lëch. - Hãû thäúng caïc chè tiãu phaín aïnh caïc hiãûu quaí kinh tãú phaíi âæåüc khaío saït qua caïc yãúu täú saín xuáút cå baín vaì trãn nhiãöu bçnh diãûn âãø tæì âoï coï caïch âaïnh giaï täøng håüp, cuû thãø vãö hiãûu quaí kinh tãú du lëch. Chè tiãu âaïnh giaï hiãûu quaí kinh tãú trong kinh doanh du lëch gäöm hai nhoïm chênh: 2.1. Nhoïm caïc chè tiãu phaín aïnh hiãûu quaí chung: - Hiãûu quaí sæí duûng väún: + Hiãûu quaí sæí duûng väún cäú âënh: Cäng thæïc tênh: H1 V = DT VCÂ ; hoàûc H2V = LN VCÂ Trong âoï: LN: låüi nhuáûn VCÂ: väún cäú âënh DT: doanh thu YÏ nghéa: phaín aïnh 1 âäöng VCÂ seî thu âæåüc bao nhiãu âäöng doanh thu vaì bao nhiãu âäöng låüi nhuáûn. + Hiãûu quaí sæí duûng väún læu âäüng: Cäng thæïc tênh: H1VLÂ = DT VLÂ ; hoàûc H2VLÂ = LN VLÂ Trong âoï: DT: doanh thu LN: låüi nhuáûn LLÂ: väún læu âäüng Trang 15 Luáûn vàn täút nghiãûp YÏ nghéa: phaín aïnh mäüt säú âäöng väún læu âäüng seî thu âæåüc bao nhiãu âäöng doanh thu vaì bao nhiãu âäöng låüi nhuáûn. - Hiãûu quaí sæí duûng chi phê: H1 C = DT CP LN CP H2 C = YÏ nghéa: âáy laì chè tiãu thãø hiãûn mæïc âäü táûn duûng chi phê, khi doanh nghiãûp boí ra mäüt âäöng chi phê thç doanh nghiãûp thu âæåüc bao nhiãu âäöng doanh thu vaì bao nhiãu âäöng låüi nhuáûn. - Hiãûu quaí thu häöi väún xáy dæûng cå baín: + Thåìi haûn thu häöi väún âáöu tæ cå baín âäúi våïi caïc cäng trçnh xáy dæûng måïi, sæía chæîa laûi, hiãûn âaûi hoaï. Noï laì khoaíng thåìi gian maì trong âoï låüi nhuáûn thu âæåüc hay säú tiãút kiãûm chi phê saín xuáút do haû giaï thaình saín pháøm âaût âæåüc bàòng säú väún âáöu tæ boí ra. th = Vât L Trong âoï: hoàûc th = Vât C th: thåìi gian thu häöi väún âáöu tæ Vât : täøng säú väún âáöu tæ L: låüi nhuáûn C: tiãút kiãûm chi phê do haû giaï thaình saín pháøm + Thåìi gian thu häöi väún vay. TV = Vt N(Kâ + Kt) Trong âoï: TV: thåìi gian thu häöi väún vay Vt: väún vay ngán haìng N: voìng quay cuía väún trong nàm Kâ: laîi suáút kinh doanh Kt: laîi suáút ngán haìng - Hiãûu quaí sæí duûng lao âäüng: Trang 16 Luáûn vàn täút nghiãûp D N HLÂ = L hoàûc HLÂ = N Trong âoï: D: doanh thu L: låüi nhuáûn N: ngæåìi lao âäüng + Nàng suáút lao âäüng: laì tyí lãû giæîa khäúi læåüng saín pháøm taûo ra trong kyì kãú hoaûch vaì säú læåüng cäng nhán viãn bçnh quán, noï thãø hiãûn kãút quaí cuía lao âäüng. S W = A Trong âoï: S: hoaûch W: nàng suáút lao âäüng khäúi læåüng saín pháøm cuía kyì kãú A: säú læåüng cäng nhán viãn bçnh quán YÏ nghéa: bçnh quán 1 ngæåìi lao âäüng trong kyì seî taûo ra âæåüc bao nhiãu khäúi læåüng saín pháøm trong kyì kãú hoaûch. 2.2. Nhoïm caïc chè tiãu phaín aïnh hiãûu quaí kinh tãú âàûc træng cuía kinh doanh du lëch. * Trong kinh doanh læu truï: Cäng suáút SD buäöng giæåìng = (Hb) Täøng säú ngaìy khaïch trong kyì Säú buäöng âæåüc thiãút kãú x T. gian KD cuía kyì x Hãû säú x100% - Chè tiãu låüi nhuáûn bçnh quán 1 ngaìy giæåìng: L HG = G Trong âoï: L: täøng låüi nhuáûn G: täøng säú ngaìy giæåìng * Trong kinh doanh nhaì haìng: Doanh thu - Doanh thu trung bçnh / nhán viãn = Nhán viãn - Doanh thu trung bçnh / chäø ngäöi = Doanh thu G ghãú Trang 17 Luáûn vàn täút nghiãûp - Låüi nhuáûn trung bçnh / chäø ngäöi L G ghãú = - Hiãûu quaí khai thaïc khaïch: D HK = K L HK = K hoàûc - Mæïc sæí duûng thåìi gian laìm viãûc: YÏ nghéa: chè säú ngaìy âãø âënh hæåïng trong viãûc täø chæïc lao âäüng, quaín lyï thåìi gian laìm viãûc cuía tæìng caïn bäü cäng nhán viãn, tæìng bäü pháûn nghiãûp vuû nhàòm táûn duûng âæåüc thåìi gian laìm viãûc. Thåìi gian laìm viãûc thæûc tãú K = Thåìi gian laìm viãûc theo quy âënh x 100 Trong âoï: K: hãû säú sæí duûng thåìi gian laìm viãûc * Trong kinh doanh læî haình: D Htour = Säú tour Hngaìy = tour L hoàûc Htour Säú Tour D Säú ngaìy tour hoàûc L Säú ngaìy tour 3. Caïc biãûn phaïp náng cao hiãûu quaí kinh tãú trong kinh doanh du lëch: Hiãûu quaí kinh doanh laì mäüt âaûi læåüng so saïnh giæîa thu vaì chi. Do váûy doanh thu vaì chi phê laì hai yãúu täú coï vë trê quyãút âënh træûc tiãúp âãún hiãûu quaí kinh doanh. Muäún coï thu thç phaíi coï chi, nhæng mæïc thu phaíi låïn hån mæïc chi. Âãø laìm tàng hiãûu quaí phæång hæåïng chênh nhæ sau: kinh doanh thç coï hai 3.1. Phæång hæåïng vaì giaíi phaïp tàng doanh thu: Theo cäng thæïc ta coï: DT = n  Q .P i 1 Trong âoï: i i D: täøng doanh thu Qi: khäúilæåüng haìng hoaï - dëch vuû i baïn âæåüc Trang 18 Luáûn vàn täút nghiãûp Pi: giaï caí cuía mäüt âån vë saín pháøm cuía haìng hoaï - dëch vuû i Âãø tàng doanh thu thç: - Tàng læåüng baïn saín pháøm bàòng caïch: + Âa daûng hoaï caïc loaûi hçnh dëch vuû. + Náng cao cháút læåüng phuûc vuû du lëch. + Tàng cæåìng cäng taïc tuyãn truyãön quaíng caïo trong vaì ngoaìi næåïc bàòng moüi phæång tiãûn. + Tàng cæåìng måí räüng quan hãû våïi caïc haîng læî haình caïc âån vë gæíi khaïch. - Trong træåìng håüp cáöu > cung: + Tàng giaï âäöng thåìi tàng cháút læåüng. + Thay âäøi cå cáúu saín pháøm âãø tàng giaï. + Tàng caïc dëch vuû bäø sung. 3.2. Phæång hæåïng vaì giaíi phaïp tiãút kiãûm chi phê báút håüp lyï. - Chi phê âáöu tæ xáy dæûng cå baín: coï âàûc âiãøm dung læåüng âáöu tæ ban âáöu låïn cho nãn cáön quaín lyï chàût cheî trong quaï trçnh xáy dæûng, tênh toaïn kyî tæìng kháu, tæìng bæåïc trong xáy dæûng, cáön tênh toaïn kyî trong viãûc mua sàõm, làõp âàût caïc trang thiãút bë. - Sæí duûng vaì khai thaïc håüp lyï caïc cå såí váût cháút kyî thuáût âaî xáy dæûng kãút håüp chãú âäü baío quaín. - Cáön sæí duûng lao âäüng håüp lyï theo thåìi vuû bàòng caïch thäng qua håüp âäöng lao âäüng theo muìa vuû, vaìo muìa cao âiãøm tàng thãm nhán viãn vaì muìa tháúp âiãøm giaím båït nhán viãn âãø giaím chi phê vãö tiãön læång cho doanh nghiãûp. - Thæåìng xuyãn baío quaín, kiãøm tra nguyãn liãûu, haìng hoaï trong kho, traïnh mua nhiãöu gáy laîng phê dáùn âãún täön kho. 4. YÏ nghéa cuía viãûc náng cao hiãûu quaí kinh tãú trong kinh doanh du lëch: Náng cao hiãûu quaí kinh tãú trong kinh doanh, cho pheïp doanh nghiãûp du lëch taïi saín xuáút, måí räüng Trang 19 Luáûn vàn täút nghiãûp thãú læûc caûnh tranh, coï âiãöu kiãûn giaíi quyãút thoaí âaïng caïc mäúi quan hãû kinh tãú. Trang 20
- Xem thêm -