Tài liệu Phương hướng và giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm công ty cổ phần giấy lam sơn.

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 26 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BÊt b×nh ®¼ng giíi ë ViÖt Nam hiÖn nay Më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi Theo sè liÖu thèng kª cña Quü D©n sè Liªn Hîp Quèc (UNFP), d©n sè thÕ giíi ®· lªn ®Õn 6,5 tØ ngêi (n¨m 2005). Mçi ngµy cã h¬n 70.000 n÷ thanh thiÕu niªn kÕt h«n vµ kho¶ng 40.000 phô n÷ sinh con. ë ViÖt Nam, theo sè liÖu thèng kª n¨m 2005, d©n sè ®· lªn tíi h¬n 82 triÖu ngêi, t¨ng 1,43% so víi n¨m tríc ®ã. Trong ®ã phô n÷ chiÕm 51,8% d©n sè vµ 52% lùc lîng lao ®éng. Tuy nhiªn, sù mÊt b×nh ®¼ng nam - n÷ trªn thÕ giíi nãi chung vµ ë ViÖt Nam nãi riªng trong nhiÒu lÜnh vùc vÉn ®ang lµ thùc tÕ. ë níc ta hiÖn nay, tuy ®· bíc vµo mét thêi ®¹i míi, bíc vµo mét kû nguyªn míi, nhng hiÖn tîng phô n÷ bÞ ®¸nh ®Ëp, bÞ l¹m dông… vÉn ®ang diÔn ra kh¸ phæ biÕn. VÊn ®Ò bÊt b×nh ®¼ng giíi còng nh vÊn ®Ò gi¶i phãng phô n÷ ®îc nhµ níc ta, c¸c ban ngµnh vµ toµn x· héi quan t©m s©u s¾c. §©y kh«ng ph¶i lµ mét vÊn ®Ò cßn míi mÎ, nhng còng kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò cò kü vµ cã lÏ sÏ kh«ng bao giê lµ mét vÊn ®Ò bÞ coi lµ “lçi thêi”. Khi chän ®Ò tµi nµy ngêi viÕt muèn ®i s©u vµo nghiªn cøu nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng giíi ë ViÖt Nam hiÖn nay, vµ chØ xin ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ t×nh tr¹ng nµy. 2. §èi tîng nghiªn cøu cña ®Ò tµi HiÖn nay, cã rÊt nhiÒu ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò nµy, mÆt kh¸c nh chóng ta còng nhËn thÊy, trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh ®µi, b¸o, truyÒn h×nh… lu«n ®¨ng t¶i c¸c nghiªn cøu, c¸c cuéc kh¶o s¸t còng nh nhiÒu th«ng tin vÒ vÊn ®Ò bÊt b×nh ®¼ng giíi. C¸c nghiªn cøu còng ®· nªu lªn ®îc nh÷ng nguyªn nh©n dÉn tíi viÖc bÊt b×nh ®¼ng giíi còng nh ®a ra ®îc nh÷ng kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p nh»m dÇn dÇn xo¸ bá hiÖn tîng nµy trong x· héi ViÖt Nam. Song, trong c¸c nghiªn cøu tríc ®©y c¸c t¸c gi¶ cha ®i s©u vµo nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng gi÷a phô n÷ vµ nam giíi, ®Æc biÖt trong ®ã cã nguyªn nh©n chñ quan cña b¶n th©n ngêi phô n÷. V× vËy trong ®Ò tµi nµy ngêi viÕt xin ®i s©u vµo nghiªn cøu nh÷ng nguyªn nh©n cña hiÖn tîng bÊt b×nh ®¼ng giíi trong ®êi sèng x· héi ViÖt Nam hiÖn nay. 3. Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngêi viÕt muèn lµm râ kh¸i niÖm b×nh ®¼ng giíi, bÊt b×nh ®¼ng giíi, tõ ®ã ®i s©u lµm râ nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng giíi ë n íc ta hiÖn nay nh»m ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p gãp phÇn lµm gi¶m t×nh tr¹ng nµy ë ViÖt Nam . 4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu §Ò tµi cã sö dông mét sè ph¬ng ph¸p nh: ph¬ng ph¸p ®iÒu tra x· héi häc, nghiªn cøu tµi liÖu vµ quan s¸t thùc tÕ. 5. Ph¹m vi nghiªn cøu ®Ò tµi §Ò tµi nghiªn cøu t×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng giíi ë ViÖt Nam trong kho¶ng 10 n¨m trë l¹i ®©y. 6. KÕt cÊu néi dung cña ®Ò tµi. Néi dung cña ®Ò tµi dù kiÕn gåm 3 phÇn: Ch¬ng 1: HiÖn tîng bÊt b×nh ®¼ng giíi trong ®êi sèng x· héi ViÖt Nam hiÖn nay. Ch¬ng 2: Nguyªn nh©n cña bÊt b×nh ®¼ng giíi ë ViÖt Nam hiÖn nay. Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m gi¶m t×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng giíi ë níc ta hiÖn nay. Néi dung chÝnh Ch¬ng 1: HiÖn tîng bÊt b×nh ®¼ng giíi trong ®êi sèng x· héi ViÖt Nam hiÖn nay. 1. Kh¸i niÖm B×nh ®¼ng vµ B×nh ®¼ng giíi. 1.1 Kh¸i niÖm B×nh ®¼ng Kh¸i niÖm b×nh ®¼ng cã nhiÒu ®Þnh nghÜa vµ ph¹m vi ¸p dông. Theo nghÜa hÑp, nh÷ng ngêi ®¹t ®Õn cÊp ®é nh nhau dõa trªn mét sè tiªu chÝ ®îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ cÇn ph¶i ®îc hëng nh÷ng quyÒn lîi gièng nhau. ë ®©y, chóng ta hiÓu B×nh ®¼ng nghÜa lµ t¹o ra m«i trêng c«ng b»ng, ®Ó cho nh÷ng ngêi rÊt kh¸c nhau ®îc hëng nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n gièng nhau. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2 Kh¸i niÖm B×nh ®¼ng giíi Theo Liªn Hîp Quèc, b×nh ®¼ng giíi cã nghÜa lµ phô n÷ vµ nam giíi ®îc hëng nh÷ng ®iÒu kiÖn nh nhau ®Ó thùc hiÖn ®Çy ®ñ quyÒn con ngêi vµ cã c¬ héi ®ãng gãp vµ thô hëng nh÷ng thµnh qu¶ ph¸t triÓn cña quèc gia trªn c¸c mÆt chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi vµ v¨n ho¸. Nh vËy ta cã thÓ rót ra ®îc kh¸i niÖm bÊt b×nh ®¼ng giíi: nghÜa lµ phô n÷ kh«ng ®îc hëng nh÷ng ®iÒu kiÖn còng nh ®ãng gãp nh÷ng thµnh qu¶ ph¸t triÓn cña quèc gia trªn c¸c mÆt chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ nh nam giíi. 2. BÊt b×nh ®¼ng giíi trong ®êi sèng x· héi ViÖt Nam hiÖn nay. Con ngêi tõ bao ®êi nay vÉn lu«n híng vÒ Ch©n, ThiÖn, Mü. Vµ còng tõ bao ®êi nay hä lu«n ®Êu tranh cho chÝnh nghÜa, c«ng lý vµ sù b×nh ®¼ng. Song c¸i b×nh ®¼ng mµ con ngêi ®· ®ang vµ sÏ ®Êu tranh cho liÖu trong ®ã cã b×nh ®¼ng giíi hay kh«ng? ë níc ta, trong thêi kú phong kiÕn ngêi phô n÷, con g¸i ®· kh«ng cã quyÒn ®îc yªu, kh«ng cã quyÒn quyÕt ®Þnh cuéc ®êi m×nh vµ lu«n ®îc gi¸o dôc r»ng “cha mÑ ®Æt ®©u con ngåi ®ã”, trong gia ®×nh ngêi cha hay ngêi con trai quyÕt ®Þnh tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc lín bÐ. Nh vËy tõ xa, ngêi phô n÷ ®· ch¼ng cã mét chç ®øng nµo trong gia ®×nh còng nh ngoµi x· héi. Cßn ngµy nay vÞ trÝ cña ngêi phô n÷ ViÖt Nam ë ®©u? §©y dêng nh mét c©u hái khã tr¶ lêi, bëi ngoµi kh«ng Ýt nh÷ng phô n÷ thµnh ®¹t trong cuéc sèng th× còng cã kh«ng Ýt phô n÷ vÉn ®ang lµ n¹n nh©n cña hiÖn tîng BÊt b×nh ®¼ng giíi. C«ng cuéc c¶i c¸ch cña níc ta ®· n©ng cao cuéc sèng cña phô n÷, song quan kho¶ng c¸ch vµ quan ®iÓm dËp khu«n vÒ giíi vÉn tån t¹i. Theo nh b¸o c¸o vÒ vÊn ®Ò “Kh¸c biÖt giíi trong nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi ë ViÖt Nam”, do Uû ban v× sù TiÕn bé cña Phô n÷ ViÖt Nam, Ch¬ng tr×nh Ph¸t triÓn Liªn Hîp Quèc (UNDP) vµ Tæ chøc N«ng nghiÖp vµ L¬ng thùc ThÕ giíi (FAO) phèi hîp c«ng bè (2002), th× mÆc dï ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu quan träng vÒ b×nh ®¼ng giíi song phô n÷ vµ trÎ em g¸i vÉn thiÖt thßi h¬n nam giíi vµ trÎ em trai trong mét sè lÜnh vùc: Sè phô n÷ lµm c«ng ¨n l¬ng Ýt h¬n nam giíi. Tû lÖ phô n÷ lµm c«ng ¨n l¬ng chØ b»ng kho¶ng h¬n mét nöa so víi nam giíi. Møc l¬ng cña phô n÷ thÊp h¬n nam giíi, kÓ c¶ trong lÜnh vùc ngµnh nghÒ. Møc l¬ng b×nh qu©n thùc tÕ theo giê c«ng lao ®éng cña phô n÷ chØ b»ng kho¶ng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 80% so víi nam giíi. Tuy t×nh tr¹ng nµy hiÖn nay kh«ng hoµn toµn lµ phæ biÕn, nhng râ rµng trong mét sè lÜnh vùc, phô n÷ ®îc tr¶ l¬ng thÊp h¬n nam giíi ®èi víi cïng mét lo¹i c«ng viÖc. Phô n÷ cßn chñ yÕu tËp trung trong c¸c ngµnh nghÒ ®åi hái kü n¨ng ë møc ®é thÊp nh gi¸o viªn hay lao ®éng thñ c«ng, vµ c¬ héi phô n÷ ®îc bè trÝ vµo c¸c vÞ trÝ qu¶n lý ë cÊp cao th× Ýt h¬n nam giíi. Thêi gian phô n÷ dµnh cho c«ng viÖc nhµ kh«ng ®îc thï lao gÊp ®«i nam giíi. Sè giê c«ng lao ®éng hëng l¬ng cña nam giíi vµ phô n÷ lµ t¬ng ®¬ng nhau. Tuy nhiªn thêi gian phô n÷ dµnh cho viÖc nhµ l¹i gÊp ®«i nam giíi, ®©y lµ nh÷ng c«ng viÖc kh«ng ®îc thï lao. Nh vËy phô n÷ cã rÊt Ýt häc kh«ng cã thêi gian ®Ó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ, v¨n ho¸, x· héi vµ tiÕp tôc n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn. §iÒu kiÖn dinh dìng cña phô n÷ kÐm h¬n so víi nam giíi. Phô n÷ trëng thµnh, ®Æc biÖt lµ phô n÷ ë c¸c vïng n«ng th«n, c¸c gia ®×nh nghÌo vµ c¸c d©n téc thiÓu sè, vÉn cã nhiÒu kh¶ n¨ng bÞ suy yÕu søc kháe kinh niªn h¬n nam giíi. Phô n÷ vÉn cßn gÆp nhiÒu trë ng¹i h¬n nam giíi trong viÖc tiÕp cËn víi c¸c nguån tÝn dông, ®Æc biÖt v× phô n÷ thêng kh«ng cã tµi s¶n thÕ chÊp nh ®Êt ®ai. MÆc dï luËt ®Êt ®ai ë ViÖt Nam kh«ng ph©n biÖt ®èi xö víi phô n÷, song nh÷ng tËp qu¸n phæ biÕn lµm cho hä bÞ yÕu thÕ h¬n. QuyÒn sö dông ®Êt thêng chØ ®øng tªn ngêi chång. Ngoµi nh÷ng nh÷ng th«ng tin trong b¸o c¸o trªn, râ rµng trªn thùc tÕ ngêi phô n÷ vÉn gÆp nhiÒu trë ng¹i h¬n so víi nam giíi trong viÖc tham gia vµo c¸c c«ng viÖc còng nh c¸c ho¹t ®éng x· héi. §Æc biÖt t×nh tr¹ng b¹o lùc gia ®×nh, b¹o lùc giíi vÉn ®ang tån t¹i ë nhiÒu n¬i. Ch¬ng 2: Nguyªn nh©n cña bÊt b×nh ®¼ng giíi ë ViÖt Nam hiÖn nay Nãi ®Õn nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng giíi ë ViÖt Nam hiÖn nay ph¶i kÓ ®Õn tríc tiªn ®ã lµ t tëng “träng nam khinh n÷” dêng nh ®· ¨n kh¸ s©u vµo trong suy nghÜ, nÕp sèng cña ngêi ViÖt. Tuy ®· bíc vµo thÕ kû 21, song kh«ng thÓ phñ nhËn r»ng vÉn cã rÊt nhiÒu ngêi mang nÆng t tëng “träng nam khinh n÷”, ®Æc biÖt lµ vÉn tån t¹i ë c¸c lµng quª. Phô n÷ ViÖt Nam hiÖn nay vÉn chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong c¸c c«ng viÖc gia ®×nh. Theo th«ng b¸o chÝnh thøc cña Uû ban Quèc gia v× sù tiÕn bé cña cña phô n÷ , thêi gian lao ®éng cña n÷ giíi thêng cao h¬n nam giíi 3 – 4h mçi ngµy. Kho¶ng thêi gian vît tréi nµy chÝnh lµ c«ng viÖc néi 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trî kh«ng tªn vµ kh«ng ®îc tr¶ c«ng. ë n«ng th«n vµ miÒn nói, nh÷ng n¬i d©n trÝ thÊp, phô n÷ d©n téc thiÓu sè cßn ph¶i lµm quÇn quËt tõ s¸ng sím cho ®Õn nöa ®ªm, “thøc khuya, dËy sím”. VÒ phÝa nam giíi, th× dêng nh hä lu«n t×m c¸ch biÖn minh cho t tëng träng nam khinh n÷ vÉn cßn tån däng trong hä, hä lu«n coi r»ng ®µn «ng ph¶i lµm nh÷ng c«ng viÖc lín lao kh¸c cßn nh÷ng viÖc trong gia ®×nh th× ®îc hä coi lµ “viÖc vÆt”, vµ ®· lµ viÖc vÆt th× phô n÷ ph¶i lo. Thùc tÕ cho thÊy ngay tõ khi cßn nhá trong gia ®×nh ®· cã sù ph©n biÖt con trai con g¸i cña cha mÑ, khi trÎ em g¸i ®ßi mét sù c«ng b»ng nµo ®ã tõ cha mÑ nh ph©n chia viÖc nhµ: nÊu c¬m, röa b¸t, quÐt nhµ… th× thêng nhËn ®îc tõ cha mÑ nh÷ng c©u ®¹i lo¹i nh: §ã lµ viÖc cña con g¸i, hay em (anh) lµ con trai c¬ mµ. Vµ nh vËy ngay tõ bÐ nh÷ng trÎ em g¸i ®· ®îc uèn n¾n theo mét mÉu h×nh phô n÷ truyÒn thèng ®ã lµ sinh ra ®Ó phôc vô ®µn «ng. Nh×n chung ®èi víi ngêi ViÖt Nam chóng ta, mÆc dï ë møc ®é Ýt hay nhiÒu th× dêng nh trong nÕp nghÜ, t tëng träng nam khinh n÷ vÉn cßn tån t¹i phæ biÕn. H¬n n÷a, tõ xa ®Õn nay, ngêi ta vÉn quan niÖm r»ng h¹nh phóc cña ngêi phô n÷ lµ ®îc hi sinh v× chång con, nhiÒu khi quan niÖm nµy kh¾t khe ®Õn møc nhiÒu ngêi cßn g¾n nã víi ®¹o ®øc, vµ nÕu nh ai thµnh ®¹t trong nh÷ng c«ng viÖc x· héi mµ l¬ lµ c«ng viÖc gia ®×nh vÉn bÞ coi lµ cha ®ñ ®øc H¹nh. Tuy nhiªn nÕu chØ quy tr¸ch nhiÖm trong vÊn ®Ò “träng nam khinh n÷” lªn ®Çu nam giíi th× ®ã chØ lµ phiÕn diÖn. Mét nguyªn nh©n s©u xa mµ tõ tríc ®Õn nay Ýt ai quan t©m ®Õn, ®ã chÝnh lµ b¶n th©n ngêi phô n÷. Còng gÇn nh vËy, tõ xa ®Õn nay, nam giíi thêng lµ ngêi ®i lµm kiÕm tiÒn cho gia ®×nh, cßn phô n÷ th× ë nhµ c¬m níc nu«i chång con. Mét phÇn v× thÓ chÊt cña nam giíi khi sinh ra khoÎ h¬n ngêi phô n÷. Råi th× b©y giê ngêi ta còng quen víi h×nh ¶nh ®Êy nªn muèn thay ®æi còng kh«ng ph¶i lµ chuyÖn dÔ dµng. Cho dï nam giíi cã chÞu thay ®æi suy nghÜ vÒ vai trß cña m×nh th× ngêi phô n÷ còng ph¶i nh×n nhËn ®îc vai trß cña m×nh trong x· héi. Kh«ng Ýt ngêi phô n÷ lu«n ®ßi hái sù c«ng b»ng tõ ®µn «ng, nhng khi cã mét c«ng viÖc nh söa ch÷a ®iÖn, níc… th× l¹i nãi r»ng ®ã lµ c«ng viÖc cña ®µn «ng. Nh÷ng suy nghÜ kiÓu nh “chuyÖn thêi sù lµ chuyÖn cña ®µn «ng, ®µn bµ cÇn g× quan t©m” hay nh “con g¸i th× ph¶i biÕt nÊu níng thªu thïa ®Ó sau nµy vÒ nhµ chång”… vÉn cßn rÊt phæ biÕn trong n÷ giíi cho nªn khi x· héi ®· c«ng nhËn, nam giíi chÞu nhêng bíc th× dêng nh ngêi phô n÷ vÉn cha chÞu tiÕn lªn. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hay nh trong chÝnh giíi trÎ hiÖn nay th«i, vÉn cßn cã nh÷ng b¹n g¸i suy nghÜ kiÓu nh “con trai g× mµ ch¼ng ga l¨ng tÑo nµo”, “con trai g× mµ yÕu x×u thÕ”, “con trai th× ph¶i lµm viÖc nµy ®i”…, khi ®i ch¬i th×, “con trai th× ph¶i x¸ch ®å ®¹c chø”, hay con trai th× ph¶i l¸i xe v× “mÑ ®¸nh ®au kh«ng b»ng ngåi sau con g¸i”… Nh vËy cã ph¶i lµ phÝa n÷ giíi ®ang phñ nhËn quyÒn b×nh ®¼ng cña m×nh hay kh«ng? Râ rµng chÝnh trong b¶n th©n phÝa n÷ giíi còng cha nhËn thøc ®îc ®Çy ®ñ nh÷ng quyÒn lîi cña chÝnh b¶n th©n m×nh, cho nªn t×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng vÉn diÔn ra, b¹o lùc gia ®×nh vÉn cßn lµ mét bµi to¸n khã cho toµn x· héi. X· héi nãi chung, nam giíi nãi riªng nhËn thøc ®îc vÊn ®Ò b×nh ®¼ng giíi vÉn lµ cha ®ñ, mµ chØ ®Õn khi nµo chÝnh nh÷ng ngêi phô n÷ còng nhËn thøc ®îc vai trß, quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh th× lóc ®ã bµi to¸n B×nh ®¼ng giíi míi gi¶i quyÕt ®îc. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p. 1. Trªn lÜnh vùc gi¸o dôc Gi¸o dôc trÎ em, c¶ trai vµ g¸i nh÷ng kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó cã thÓ sèng tù lËp vµ gióp ®ì nh÷ng ngêi kh¸c trong gia ®×nh. vµ gia ®×nh. 2. Gi¸o dôc trÎ em t tëng b×nh ®¼ng giíi trong mäi lÜnh vùc cña x· héi Trªn lÜnh vùc truyÒn th«ng ®¹i chóng Lo¹i bá nh÷ng Ên phÈm cæ xuý cho quan niÖm phô n÷ ph¶i hi sinh, nhîng nhÞn, phôc vô nam giíi. - Ph¸t hµnh nh÷ng tµi liÖu kªu gäi sù b×nh ®¼ng trong gia ®×nh. Nªu lªn vµ phª ph¸n nh÷ng hiÖn tîng bÊt b×nh ®¼ng giíi nh b¹o lùc giíi, b¹o lùc gia ®×nh, n¹n bu«n b¸n phô n÷… trªn c¸c ph ¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Còng nh cã h×nh ph¹t thÝch ®¸ng cho nh÷ng hµnh ®éng vi ph¹m quyÒn b×nh ®¼ng giíi. Tuyªn truyÒn, phæ biÕn nh÷ng kiÕn thøc vÒ b×nh ®¼ng giíi réng r·i, tíi c¸c vïng n«ng th«n, vïng s©u vïng xa, c¸c vïng miÒn nói, c¸c d©n téc Ýt ng êi. §Æc biÖt lµ cÇn n©ng cao nhËn thøc cña phô n÷ vÒ vai trß, quyÒn lîi, vÞ trÝ cña m×nh trong x· héi. KÕt luËn HiÖn nay trªn thÕ giíi cã 65/121 triÖu trÎ em g¸i bÞ thÊt häc, 600 triÖu phô n÷ bÞ mï ch÷ trong khi con sè nµy ë nam giíi chØ lµ 320 triÖu. Cø 3 phô n÷ th× cã mét ngêi bÞ ®¸nh ®Ëp, bÞ Ðp buéc quan hÖ t×nh dôc hoÆc bÞ l¹m dông. B¸o c¸o cña UNFP cho thÊy, riªng ë ch©u ¸, do quan niÖm träng nam khinh n÷ vÉn cßn nÆng nÒ 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nªn 60 triÖu bÐ g¸i ®· bÞ “biÕn mÊt” khái céng ®ång ngay sau khi thai phô x¸c ®Þnh ®îc giíi tÝnh, bÊt chÊp c¸c luËt lÖ cÊm x¸c ®Þnh giíi tÝnh vµ ph¸ thai chän läc giíi tinh. Còng theo UNFP th× ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng bíc tiÕn lín trong viÖc ®¶m b¶o quyÒn b×nh ®¼ng nh: 92% c¸c bÐ g¸i ®îc ®i häc tiÓu häc, tØ lÖ tö vong bµ mÑ vµ trÎ s¬ sinh ®ang tiÕp tôc gi¶m xuèng, tû lÖ ®¹i biÓu Quèc héi lµ n÷ chiÕm kho¶ng 27 – 28 % tæng sè ®¹i biÓu, vµ nh vËy ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng níc cã tû lÖ ®¹i biÓu lµ n÷ trong Quèc héi cao nhÊt ch©u ¸. B×nh ®¼ng giíi ë ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan, trong ®ã míi ®©y nhÊt, ngµy 02/06/2006 díi sù chñ tr× cña Phã chñ tÞch Quèc héi NguyÔn Phóc Thanh c¸c ®¹i biÓu Quèc héi ®· th¶o luËn vÒ dù ¸n LuËt b×nh ®¼ng giíi. Vµ nh Bµ Hµ ThÞ KhiÕt, Chñ tÞch Uû ban v× sù tiÕn bé cña Phô n÷ ViÖt Nam, Chñ tÞch Héi Liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt Nam ®· nãi: “B×nh ®¼ng giíi kh«ng chØ lµ vÊn ®Ò cña phô n÷ - ®ã lµ mét vÊn ®Ò quan träng trong c«ng cuéc ph¸t triÓn ë ViÖt Nam. Nã ®¶m b¶o cho nhu cÇu vµ u tiªn cña mäi ngêi d©n ®îc lu ý tíi vµ toµn thÓ nh©n d©n ViÖt Nam – nam giíi, phô n÷, trÎ em trai, trÎ em g¸i - ®Òu ®îc hëng thô c¸c thµnh tùu cña ®Êt níc mét c¸ch b×nh ®¼ng”. Tãm l¹i, xÐt ®Õn cïng, kh«ng bao giê cã b×nh ®¼ng tuyÖt ®èi vÒ mÆt vËt lý v× ®¬n gi¶n chóng ta bÊt b×nh ®¼ng vÒ mÆt sinh häc. VËy nªn kh¸i niÖm b×nh ®¼ng giíi nªn ®îc x©y dùng tõ xuÊt ph¸t ®iÓm t«n träng vµ thõa nhËn kh¸ch quan sù kh¸c biÖt vÒ mÆt sinh häc gi÷a hai giíi, vÒ tr¸ch nhiÖm ®èi víi sù trêng tån cña céng ®ång,d©n téc vµ nh©n lo¹i trong mèi quan hÖ hµi hoµ víi m«i trêng tù nhiªn. 8
- Xem thêm -