Tài liệu Phương hướng và giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm công ty cổ phần giấy lam sơn.

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 : S H : T H T : : T T 47 -QN : 47 H : G :T S T X 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ầ V đ đ đ ợ ă , o đ ứ ủ M l ợ ũ ữ ự b ố ã ủ o o ủ l đã ũ ì o đ 2001 l đ ủ ỷ ủ ố dân o lý ủ đã ă ữ 7 ằ đ ự ă ữ 2010, ủ ủ oạ đ ừ ă đ ủ ự S ì ữ đ l l ợ V ậ , o đ ợ ự ì l ữ đ o đã đạ đ ợ ,V đã đạ đ ợ o ụ ỷ 21, đ ũ ủ o ụ l đ ứ , ì lý o đ ”phương hướng và giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm của công ty cổ phần giấy Lam Sơn ” Mục đích nghiên cứu ố lý l ậ ú đ o - Nghiên ứ , đ ố - , đ ậ ự ạ ằ oạ đ ú đ ủ S ối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - ố ợ ứ ủ đ l oạ đ ủ S ạ - ứ ụ đ ợ đ ủ đ l ,đ ú oạ đ hương pháp nghiên cứu ậ b ố - ứ l ử o ợ ội dung và kết cấu đề tài đ ợ l 3 : Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung Chương 2: Thực trạng hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần giấy Lam Sơn Chương 3:Một số giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty cổ phần giấy Lam Sơn 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 M Ầ ............................................................................................... 2 ác vấn đề chung về uất khẩu ............................................................ 8 1 uất khẩu s n phẩm .......................................................................... 8 1.1. .............................................................. 8 12 V ò ủ o ă ... 16 13 ì ứ .............................................................. 16 2 ác vấn đề về thị trường và thị trường uất khẩu. ...................... 17 21 ....................... 17 22 loạ ................................................... 20 23 đ ủ ............................................ 22 24 ú ..................................................... 25 II. hái quát về ngành giấ ................................................................... 28 1. ặc trưng cơ b n của ngành công nghiệp giấ .......................... 28 1.1. Cô l ợ đ ngành. ................................................................................................. 29 1.2. ỏ ồ lự b ủ ã ............................................................. 29 1.3. o ,đ đò ỏ ậ ố l ....................................... 30 2. hái ược quá tr nh phát tri n của ngành công nghiệp giấ iệt Nam ....................................................................................................... 30 3. ác nh n tố nh hư ng t i s phát tri n của ngành giấ ......... 32 3.1. Nh ố ......................................................................... 32 3.2. ố ă - ã ........................................................... 33 3.3. ố l ậ .................................................. 33 3.4. ố ậ.................................................... 33 3.5. ố ự ....................................................................... 34 ai tr của ngành đối v i phát tri n kinh tế iệt am ................. 34 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1. ai tr của ngành trong phát tri n kinh tế iệt am ............... 34 2. ai tr của ngành trong phát tri n kinh tế hanh a ............ 34 3. V ò ủ o đ .. 35 Ư I. Ẩ Ầ M ................................................. 36 hái quát về công t cổ phần giấ am ơn ................................. 36 1. Qúa tr nh h nh thành và phát tri n của công t cổ phần giấ am ơn ................................................................................................ 36 2. h c trạng các nguồn c của công t cổ phần giấ am ơn . 37 2.1. ồ lự ........................................................................ 37 2.2. , ậ l ....................................................................... 38 2.3. ................................................................................ 39 2.4. Vố ........................................................................................... 39 3. ết qu hoạt động s n uất kinh doanh ..................................... 40 ài nét về thị trường uất khẩu của công t hiện nay .................... 41 1. hái quát chung về thị trường uất khẩu của công t .............. 41 2. huận ợi và kh khăn khi công t tham gia thị trường uất khẩu ....................................................................................................... 41 2.1. T ậ lợ .................................................................................. 41 2.2. ă .................................................................................. 42 II. nh h nh uất khẩu s n phẩm của công t cổ phần giấ am ơn 42 1. nh h nh uất khẩu ..................................................................... 42 1.1. đ oạ đ ủ S ………………………………………………………………… 42 1.2. Tì ì ................................................................. 43 2. ác hoạt động t m kiếm và m rộng thị trường ........................ 44 2.1. đo ú ú ạ ủ ………………………………………………………………… 44 2.2. Hoạ đ ủ .............................. 44 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Ư ánh giá t nh h nh uất khẩu của công t hiện na .................. 45 3.2. ữ ố đ oạ đ o ủ o ừ ừ ............................................ 46 M M Ư X Ẩ TY Ầ M N...............47 ịnh hư ng chiến ược của tổng công t giấ iệt am .................. 47 1. ịnh hư ng mục tiêu tổng quát .................................................. 47 1.1. ă ứ đ ụ ........................................................ 47 1.2. Dự b o đ ă 2010 ........................................ 48 1.3. Mụ đ ă 2010………………………………………………………………… 49 2. ịnh hư ng đầu tư m rộng qu mô nhà ư ng. ...................... 49 2.1. Cơ sở tiếp cận định hướng mở rộng quy mô nhà máy giấy. .... 50 2.2. Định hướng phát triển quy mô nhà máy giấy. ......................... 50 3. ịnh hư ng phát tri n khoa học công nghệ .............................. 50 3.1. Mục tiêu tổng quát phát triển khoa học công nghệ. ................ 51 3.2. Định hướng phát triển khoa học công nghệ ............................ 51 4. ịnh hư ng phát tri n nguồn nh n c ..................................... 53 4.1. Mục tiêu tổng quát phát triển lực lượng lao động ................... 53 ịnh hư ng chiến ược phát tri n cuẩ công t cổ phần giấ am ơn............................................................................................................. 54 1. Mục tiêu chung của công t .......................................................... 54 1.1. Mụ ạ ....................................................................... 54 1.2. Mụ ................................................................... 55 2. Mục tiêu phát tri n uất khẩu s n phẩm ................................... 56 2.1. đ ụ ................................................................. 56 2.2. Mụ ủ ................................................................ 56 2.3. đ ...................................................... 57 III. d ng ma trận cho công t cổ phần giấ am ơn..... 59 1. gi i thiệu sơ ược về ma trận .............................................. 59 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1. ................................................................................. 59 1.2. ố ậ ................................................... 63 2. h n tích môi trường ngoài công t ............................................ 65 2.1. ....................................................................................... 65 2.2. .................................................................................... 66 3. h n tích môi trường trong công t ......................................... 67 3.1. ạ ............................................................................... 67 3.2. .................................................................................. 68 4. Ma trận tổng hợp .......................................................... 69 4.1. ợ lý ................................................................ 69 4.2. ậ ợ ...................................................................... 70 ng 11 Ma trận tổng hợp cho công t cổ phần giấ am ơn .. 70 Một số kiến nghị và gi i pháp đưa ra nh m m rộng thị trường uất khẩu của công t cổ phần giấ am ơn................................... 72 1 iến nghị đối v i t nh và công t trong việc phát tri n s n uất . 72 11 ố .................................................................................. 72 12 ố ............................................................................ 75 2 iến nghị đối v i công t nh m m rộng thị trường uất khẩu . 76 2.1. Tăng cường đầu tư trang thiết bị mới trong sản xuất ................. 76 2.2. Nâng cao chất lượng nguyên liệu đầu vào bằng cách kiểm tra trước khi đưa vào sản xuất ................................................................. 76 2.3. Đối với nhân lực .......................................................................... 76 2.4. Đầu tư chuyển hướng sản xuất các loại giấy chuyên dụng ........ 77 2.5. Tham gia các buổi x c tiến thương mại do t nh tổ ch c nhằm t m kiếm các đối tác và mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty ......... 77 2.6. C người tham gia các đoàn x c tiến thương mại của t nh để khảo sát và t m kiếm thị trường mới ................................................... 78 M ............................................................... 76 M .......................................................................... 77 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ư M ác vấn đề chung về uất khẩu 1 uất khẩu s n phẩm 1.1. 1.1.1. hái niệm chung về ngoại thương H ậ ố l ì ủ ừ ự o ử H ạ l Do ậ ỗ lự ự đ đ ậ ố ủđ đ , o o ữ ậ , ủ ừ o ậ b o ũ ự o ạ ố đ ũ ủ l đ , o ữ ậ ì ỗ lự ự o o đ o o đ , ử ậ , ử ự ố l ữ ậ ố đ ạ, ợ ý đ đ ự ủ đ o o ạ o , o 1.1.2. Lợi thế của hoạt động ngoại thương a. ợ đố 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S l đ oạ đ T eo đ ợ S lý lợ , ạ đố ủ –b oạ đ ođ ẽ ủ hái niệm ợ đố l lợ đ đ ợ ự o loạ ngh a ợ đ ợ e é ừ : ố - :X ố o ẽ o ậ ố o ẽ đ l b đ o ý : ậ đ ợ o ừb ứ ự o é ă , đố ĩ ậ o o o , T o đ lợ l ố - o o đ đố o l , , lý l : chính là do ì đ có trì ố ạ , đ ũl ođ ồ lự o ủ o lợ l +H ậ ụ ậ ẽ đ o : + + Do đ đ ừ o ă , ì l l đ ủ ủ l ođ o o ử đ 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vì l l ậ ứ đ ậ b. ợ đố lý R lợ đã đố ủ oạ đ ứ lợ oạ , đ đ hái niệm ợ đố l lợ đ ợ ự o b , , ođ đố đ đ Nguyên t c t m lợi thế so sánh H T ỵ lợ o , o ằ ố ứ ố đ Do đ , l E He ứ đ ử ụ ẵ BO l đ ủ lý ố ốđ ự l e l b ữ o ẽ ữ o o Đ c điểm của lợi thế tuyệt đối ợ đố đ ạ ố ob ì , ĩ l b ỳ đ ợ ố o lợ ă ậ o đ ủ ậ o oạ đ ì o oạ đ o oạ ođ 1.1.3. Tác động của ngoại thương tới thị trường và phát triển kinh tế. a. Hoạ đ oạ o oạ đ đố oạ hái niệm 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hoạ đ đố oạ l o b oạ đ ủ đố ác. Nội dung của hoạt động kinh tế đối ngoại oạ đ - b , ủ - Hoạ đ oạ đ ợ ,b o ồ - Hoạ đ ụ: l To oạ đ o đố oạ , lợ ủ oạ o ,đ đố oạ ợ đ oạ đ oạ b. Vai trò củ ì ậ ậ ,b o ữ ò – … , ạo đ ố đ ợ đ ậ o , ừ ủ đ ậ H , đ oạ ” Do đ , đ ủ đố o o ợ ă oạ ứ “ l đ l đ ă đ oạ ủ đ đ ă ă 1.1.4. Các loại h nh chiến lược xuất khấu sản phẩm a. hiến ược uất khẩu s n phẩm thô ủ a1 l ợ Nội dung l ợ C l l ủ l ợ ự ồ lự đ Điều kiện thực hiện chiến lược ồ ữ o đ ú , ữl ợ ậ … ú l ố đ 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 a2 . ợ ủ l ợ : - Tạo đ ậ lợ đ - Tạo đ ú đ - Tạo đ ú đ a3 . T ạ ú đ l ố b ă eo ì ì o ,đ ự b l l ợ l - đ - Do o o đ ợ H đ , ữ ậ ự ố ố ob ứ ođ ủ o In o ậ 1đ o - Do ậ ừ a4 . B b ụ đ ạ iải pháp khống chế lượng cung sản phẩm thô : - lậ l ợ ủ - T ự ă ố đạ b ậ ođ ủ l - ứ l đ – ă ì iải pháp kho đệm dự tr quốc tế - Mụ đ : lậ ử ụ : , ằ đ ự ố o – 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - T ự Xé ủ o đ lý l ì ạo o o ủ ođ l đố b. hiến ược tha thế hàng hoá nhập khẩu. ủ b1. l ợ Nội dung của chiến lược ủ l ợ l đ o , ạ ự l l Điều kiện thực hiện chiến lược - T ụ ự - ủ ạo đ ợ - o ủ ốđ ố ì ứ b o ã b o b o ừ b2. đố ă , l ú o ủ ủ Bảo hộ bằng thuế quan. Hì ứ ậ lợ l , lạ ủ ngân ứ đ b õ lợ l đ ủ ă o Do đ , ì đ ố ụ , ă ì o o Hì ứ - B o đ b o ồ loạ : bằ ĩ :l ậ ì ứ b o o ứ o đ ă b ủ ạ o 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - B o bằ ự ậ o l l :l ì ứ b o đ ữ đ ữ o o o ođ b o lợ ậ ự hàng ủ o Bảo hộ bằng hạn ngạch. ì ứ b o đ é đủ ủ l ợ ũ l ă ạ ủ ậ ự ủ ữ ợ o oạ - X ự ũ o o ă - ủ o - - é l ợ ủ ủ o ậ b3. Hạ Hạ ậ o ã ố , ố l , … c. hiến ược hư ng ra thị trường quốc tế ủ c1 . l ợ Các nước NICs - Sự ủ ữ ạ ạ ,đ o b l ự I ạ ự s ợ đồ ồ lự ậ ằ đ ữ oạ đ , ụ X ừ l ợ ă ự ố B ự o ạ ậ đ ạ đ , ã ỏ ẹ ự H o ố 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ủ - l ợ : ữ ữ ố ẵ , ử ụ o , ự o ố ự ủ ố o Các nướcASEAN và các nước LDCs khác. - Sự lự To ố SE , I o e l ợ ữ ă ủ 50 l 60 ủ SE đã 4 ạ ỷ ồ , T o l , M l ự đ , l và lố ậ , o ủ ă đố , ợ V I s, o đ l ợ ođ ậ ự 70, SE l ợ 4 đ oạ l ợ ụ Tậ lợ o đ ữ ồ đ , ử ụ ú đ đ ì đ đ c2 . T đ ủ - Tạo ự ủ ố ợ ” “ đ o ậ “ ố ” ú đ o l o ú đ o o ứ ạnh tranh ồ ủ Sự ố , - Tạo đ - Tạo đ o ẽ ạo ố , ừđ ứ , ă ố đ b l ợ đ ă ”, “ l ụ o o l ạ , ố ậ oạ đ ođ 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ữ c3 . đò b ú đ l ợ oạ Chính sách t giá hối đoái. T ố đo l l đ ủ , đ ,đ đ đ l ủ l đ o ì oạ lợ Do o b o ố Chính sách trợ cấp. - Tợ ự :l ì ứ ủ ợ ú o :l ì ứ ủ ỗ ợ o lã - Tợ đ o ạo , ạo đ ậ o ậ , đò b o 12 V o ỏ ì đ ợ o bạ ủ ạo ứ - o o đã bằ ò ủ o M ố ứ b o ạ ạ đ ợ o đố o ậ ứ ủ M ố ậ , ợ ă 1.2.1. Xuất khẩu tạo nguồn vốn quan trọng để nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, xăng dầu và hàng tiêu dùng phục vụ yêu cầu sản xuất và đời sống nhân dân, góp phần th c đẩy tăng trưởng kinh tế. 1.2.2. Xuất khẩu góp phần th c đẩy sản xuất trong nước phát triển và chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hoá. 1.2.3. Xuất khẩu tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, nhất là trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông –lâm – hải sản, dệt may, da giày. 13 ì ứ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3.1. Xuất khẩu trực tiếp 1.3.2. Xuất khẩu đối lưu 1.3.3. inh doanh tái xuất 1.3.4. Xuất khẩu trung gian 1.3.5. Đấu thầu hàng hoá quốc tế 1.3.6. Đấu giá quốc tế 2 ác vấn đề về thị trường và thị trường uất khẩu. 21 2.1.1. Thị trường. ã ừl , ol ứ đ B đã đ ợ ậ ođ , Theo quan niệm của kinh tế chính trị, l ođ l l đã o Sự M ủ ựb ú o ã , o T ủ ã đã ẳ ođ , ậ Theo quan niệm của kinh tế học cổ điển, b o Ởđ , B , o đ ậ l l đ đ ,l b o đ ồ oạ đ đ ợ oạ đ l ợ o đ ụ H “ l o đ ự ụ ự l b ụ o b b Theo quan niệm của kinh tế học hiện đại, đ ạ đ ố ủ 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ì đ o, đ o đ đ đì ủ đ đ ợ ủ ì, ủ o bằ l đ b ol ” Theo quan niệm của các nhà quản trị doanh nghiệp, l ậ T ồ ợ lạ , đứ b ố: o ữ ă đ ođ đ , ủ ủ o ĩ ì o đ l b o b 2.1.2. Xuất khẩu Ở ỳ, đ , lạ Theo quan niệm của kinh tế học, “ ụđ ợ ợ l o oạ đ o b đã đ ợ l ” T eo đ , đố o ụ o Theo quan niệm của các nhà kinh doanh quốc tế, “ đ đ b ” o ụ ỏ l đ oạ ố đ ợ o l ử ụ đ b o oạ ố 2.1.3. Thị trường xuất khẩu. Dự , ũ đ ợ eo đ Theo quan niệm của kinh tế học: ủ T eo đ , ố ú , đ l đố ò ủ o o ụ 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Theo quan niệm của Marketing quốc tế, “ l ậ ợ ữ o ă đ ” Ởđ , ốl ợ o đố o ủ o ủ ủ ốđ ủ o ũ eo ựb đ b ủ l đ ủ Theo quan niệm của các nhà kinh doanh quốc tế, “ ậ ợ o oạ đ ạ o ố ủ H l ự o o đ lĩ ự ố ” ố ạ “thị trường xuất khẩu là tập hợp người mua và người bán có quốc tích khác, tác động với nhau để xác định giá cả, số lượng hàng hoá mua bán, chất lượng hàng hoá và các điều kiện mua bán khác theo hợp đồng, thanh toán chủ yếu bằng ngoại tệ mạnh và phải làm các thủ tục hải quan qua biên giới” T o ự ( o b o H o đ đ ố ) ( )đ đ ợ ĩ ĩ đã đ ợ ạ ợ o l ụ ụ, đ ũ ý ằ , ạ ậ l ì ứ o o ạ o o ụ ạ : ỗ ủ ợ o , ủ ( , ũ l l đố l ) 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 22 loạ ú loạ ố ă D ứ đ l loạ 2.2.1. Căn c vào vị trí địa lý T eo loạ o , ỳ ủ ,đ T eo đ , b đ ợ - T lụ - T ự - T đồ đ lý : lã 2.2.2. Căn c vào quan hệ ngoại thương. Q ì ủ ì ủ ố l ă o o l ự o T eo đ loạ : - T ố - T - T - T ă 2.2.3. Căn c vào m c độ quan tâm và tính ưu việt. 20
- Xem thêm -