Tài liệu Phương hướng và biện pháp phát triển quảng cáo trên mạng internet ở việt nam.

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu §Êt níc ViÖt Nam sau mét thêi gian ®æi míi vµ ph¸t triÓn ®ang bíc nh÷ng bíc ®i ®Çu tiªn vµo thÕ kû 21. Cuéc sèng cña con ngêi ViÖt Nam ®· ngµy mét n©ng cao, nhu cÇu mäi mÆt cña con ngêi ngµy cµng t¨ng thªm. Nh÷ng ph¬ng tiÖn giao th«ng hiÖn ®¹i nh m¸y bay, « t«, xe g¾n m¸y,... ®· trë thµnh quen thuéc vµ cÇn thiÕt trong ®êi sèng. Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam - PETROLIMEX - hiÖn t¹i lµ mét tæ chøc kinh doanh th¬ng m¹i x¨ng dÇu lín nhÊt trong níc. Môc tiªu cña PETROLIMEX lµ ®¸p øng tèt nhÊt theo tiªu chuÈn quèc gia vµ quèc tÕ c¸c nhu cÇu vÒ x¨ng dÇu, s¶n phÈm ho¸ dÇu vµ c¸c dÞch vô liªn quan cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc gãp phÇn ®¾c lùc phôc vô môc tiªu kinh tÕ - x· héi cña Nhµ níc. PETROLIMEX - h·ng x¨ng dÇu quèc gia ®ang cã nh÷ng ®ãng gãp to lín ®¸ng ghi nhËn vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i nhng vÉn ®Ëm ®µ b¶n s¾c v¨n ho¸ cña con ngêi ViÖt Nam. Díi sù híng dÉn khoa häc tËn t×nh, chu ®¸o cña gi¸o viªn bé m«n, cïng nh÷ng sù gióp ®ì thiÕt thùc vµ ®Çy hiÖu qu¶ cña ®¬n vÞ thùc tËp, céng víi sù cè g¾ng phÊn ®Êu cña b¶n th©n, t«i xin phÐp ®îc tr×nh bµy mét c¸ch kh¸i qu¸t nhÊt vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ kinh doanh t¹i Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña t«i gåm c¸c phÇn nh sau: PhÇn I: Giíi thiÖu tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam qua nh÷ng chÆng ®êng x©y dùng vµ ph¸t triÓn PhÇn II: Ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu (qua c¸c n¨m 1997-1999) PhÇn III: §¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ c¸c ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ Cuèi cïng, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o bé m«n vµ ban l·nh ®¹o, c¸n bé trong Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nµy. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÇn I Giíi thiÖu tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam qua nh÷ng chÆng ®êng x©y dùng vµ ph¸t triÓn I. Nh÷ng chÆng ®êng x©y dùng vµ ph¸t triÓn Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam - tiÒn th©n lµ Tæng c«ng ty x¨ng dÇu mì, ®îc thµnh lËp ngµy 12/1/1956 theo QuyÕt ®Þnh sè 09/BTN do Thø trëng Bé Th¬ng nghiÖp - §Æng ViÖt Ch©n ký, ®Æt trô së ®Çu tiªn ë sè 5 Nam Bé (nay lµ cöa hµng B¸ch ho¸ sè 5 Nam Bé, ®êng Lª DuÈn). Sau nhiÒu lÇn chuyÓn ®æi trô së, ®Õn n¨m 1960, chuyÓn vÒ ®ãng cè ®Þnh t¹i sè 1 phè Kh©m Thiªn. Ngµy 17/4/1995, Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam ®îc thµnh lËp l¹i theo QuyÕt ®Þnh sè 224/TTg cña Thñ tíng ChÝnh phñ do Phã Thñ tíng Phan V¨n Kh¶i ký. Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam ®· cã mét qu¸ tr×nh x©y dùng vµ trëng thµnh rÊt ®¸ng tù hµo víi nhiÒu thµnh tÝch qua c¸c giai ®o¹n lÞch sö cña m×nh: - Giai ®o¹n ®Çu tiªn: (tõ 1956 - 1964). §©y lµ giai ®o¹n h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, x©y dùng c¬ së vËt chÊt cña ngµnh. Tæng c«ng ty X¨ng dÇu mì cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ cung øng x¨ng dÇu phôc vô cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña miÒn B¾c ViÖt Nam. NhiÖm vô chÝnh cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu mì lµ: tiÕp nhËn, b¶o qu¶n, trung chuyÓn, cung øng vµ b¸n lÎ x¨ng dÇu phôc vô c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng vµ ®«ng ®¶o ngêi tiªu dïng trªn miÒn B¾c. Cïng víi nhiÖm vô chÝnh ®ã, Tæng c«ng ty X¨ng dÇu mì cßn cã nhiÖm vô kiÖn toµn tæ chøc vµ x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho ngµnh. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô trªn, Tæng c«ng ty X¨ng dÇu mì ®· æn ®Þnh tæ chøc, v¨n phßng Tæng c«ng ty cã ®Çy ®ñ c¸c phßng, ban c¸c bé phËn vµ mçi phßng ban, bé phËn ®Òu cã chøc danh vµ chøc tr¸ch cô thÓ. Tæng c«ng ty X¨ng dÇu mì ®· thùc hiÖn tèt viÖc kh«i phôc kho dÇu Th¬ng Lý (H¶i Phßng) vµ x©y dùng thªm mét sè tæng kho míi nh: §¾c Giang (Hµ Néi), BÕn Thuû (NghÖ An), Nam §Þnh, ViÖt Tr×, B¾c Giang. ë giai ®o¹n ®Çu tiªn nµy, Tæng c«ng ty X¨ng dÇu mì ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch ®Çy ghi nhËn b»ng nç lùc vît bËc cña nh÷ng ngêi c¸n bé, c«ng nh©n x¨ng dÇu non trÎ. §ã lµ, ®· lµm tèt viÖc h×nh thµnh ngµnh x¨ng dÇu ViÖt Nam lÇn ®Çu tiªn do chÝnh ngêi ViÖt Nam qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh. H×nh thµnh ®îc nh÷ng c¬ së vËt chÊt ®Çu tiªn ®ã lµ viÖc ra ®êi c¸c tæng kho lín, nh÷ng ®øa con ®Çu lßng cña ngµnh x¨ng dÇu vµ lµ niÒm tù hµo cña nh©n d©n ViÖt Nam chóng ta. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thµnh tÝch vÒ viÖc kinh doanh cã thÓ thÊy qua mét b¶ng thèng kª b¸o c¸o viÖc xuÊt, nhËp x¨ng dÇu trong 10 n¨m mµ chóng t«i xin giíi thiÖu sau ®©y: N¨m 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 NhËp (tÊn) 0 59.072 53.014 28.641 66.300 84.732 71.633 95.000 106.639 165.498 XuÊt (tÊn) 9.933 32.883 35.165 34.680 56.230 73.101 77.293 91.690 102.975 130.750 Nh÷ng thµnh tÝch vµ kinh nghiÖm cã ®îc trong nh÷ng bíc ®i ®Çu tiªn cña ngµnh x¨ng dÇu ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo c«ng cuéc x©y dùng miÒn B¾c nh÷ng n¨m 60, t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c ®Ó ngµnh x¨ng dÇu bíc vµo mét thêi kú míi, ®Çy thö th¸ch, hy sinh cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü b¶o vÖ miÒn B¾c, gi¶i phãng miÒn Nam, giµnh thèng nhÊt ®Êt níc. - Giai ®o¹n thø hai: (tõ 1964 - 1975) Gi÷a nh÷ng n¨m 60, ®Õ quèc Mü leo thang, thùc hiÖn cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c, môc tiªu hµng ®Çu cña bän giÆc Mü chÝnh lµ x¨ng dÇu. V× thÕ cho nªn ngµnh x¨ng dÇu ®· ph¶i chÞu rÊt nhiÒu trËn ®¸nh ph¸. §Çu tiªn lµ trËn m¸y bay Mü nÐm bom vµo kho x¨ng dÇu BÕn Thuû - NghÖ An (5/8/1964), sau ®ã lµ trËn ®¸nh vµo tæng kho Nam §Þnh (28/6/1965), §øc Giang vµ Thîng Lý (29/6/1966), B¾c Giang (30/6/1966), ViÖt Tr× (1966). Cã thÓ nãi, toµn bé c¸c tæng kho x¨ng dÇu trªn miÒn B¾c ®· bÞ m¸y bay Mü c«ng ph¸ nh»m tiªu diÖt vµ huû diÖt, xo¸ sæ hÖ thèng dù tr÷ vµ cung øng x¨ng dÇu cña níc ta. Nhng víi sù nç lùc vît bËc, ngµnh x¨ng dÇu ®· chñ ®éng, tÝch cùc chuyÓn híng tiÕp nhËn b¶o vÖ vµ ®¸p øng kÞp thêi x¨ng dÇu cho c«ng cuéc s¶n xuÊt ë miÒn B¾c vµ cho cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü t¹i chiÕn trêng miÒn Nam. Nguån x¨ng dÇu vÉn lu«n lu«n ch¶y tíi c¸c chiÕn trêng "B,C" qua c¸c ®oµn xe chuyªn dông nh ®oµn 195 vµ 164 vµ qua ®êng èng dÉn dÇu B12, T72, T70,... - Giai ®o¹n thø ba: (tõ 1976 - 1985) §©y lµ giai ®o¹n Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt níc. Sau khi ®Êt níc thèng nhÊt, Tæng c«ng ty X¨ng dÇu bíc vµo giai ®o¹n kh«i phôc c¸c c¬ së x¨ng dÇu bÞ chiÕn tranh tµn ph¸ ë miÒn B¾c vµ tiÕp qu¶n x¨ng dÇu, tæ chøc m¹ng líi cung øng ë c¸c tØnh miÒn Nam. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong giai ®o¹n míi nµy, Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ®· cã khèi lîng c«ng nh©n viªn lªn tíi 6.613 ngêi, cã c¸c c«ng ty díi Tæng c«ng ty nh: + ë miÒn B¾c cã: - C«ng ty X¨ng dÇu Hµ Néi - C«ng ty X¨ng dÇu H¶i Phßng - C«ng ty X¨ng dÇu B¾c Th¸i - C«ng ty X¨ng dÇu 176 (Hµ B¾c) - C«ng ty X¨ng dÇu Qu¶ng Ninh - C«ng ty X¨ng dÇu VÜnh Phó - C«ng ty X¨ng dÇu Hµ Nam Ninh - C«ng ty X¨ng dÇu NghÖ TÜnh + ë miÒn Nam cã: - C«ng ty X¨ng dÇu §µ N½ng - C«ng ty X¨ng dÇu miÒn Nam (t¹i TP Hå ChÝ Minh). Sau mét thêi gian, Tæng c«ng ty X¨ng dÇu tæ chøc l¹i hÖ thèng c¸c c«ng ty thµnh viªn, tõ c¸c c«ng ty ho¹t ®éng trong ph¹m vi nhá ë tØnh vµ thµnh phè, tæng c«ng ty ®· tæ chøc l¹i thµnh c¸c c«ng ty khu vùc: - C«ng ty X¨ng dÇu khu vùc I t¹i Hµ Néi. - C«ng ty X¨ng dÇu khu vùc II t¹i TP. Hå ChÝ Minh - C«ng ty X¨ng dÇu khu vùc III t¹i H¶i Phßng - C«ng ty X¨ng dÇu khu vùc IV t¹i Hµ B¾c - C«ng ty X¨ng dÇu khu vùc V t¹i §µ N½ng Víi c¬ cÊu tæ chøc hîp lý vµ ®æi míi nµy, Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam ®· trùc tiÕp cung øng cho c¸c nhu cÇu cña Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng ë 17 tØnh, thµnh phè lín trong c¶ níc víi 80% tæng khèi lîng cña toµn ngµnh hµng. Tæng c«ng ty ®· cã nh÷ng thµnh tÝch vÒ viÖc ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc vµ lùc l îng lao ®éng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®îc t¨ng cêng thªm mét bíc ®¸ng kÓ, lîng x¨ng dÇu nhËp khÈu vµ cung øng ®· t¨ng thªm nhiÒu so víi nh÷ng n¨m tríc ®©y. Cã thÓ xem qua biÓu thèng kª sau: N¨m NhËp (tÊn) XuÊt (tÊn) 1976 898.319 1.251.426 1980 1.617.392 1.715.681 Trong giai ®o¹n nµy, ®iÒu ®¸ng ghi nhËn lµ Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam ®· vît qua ®îc nh÷ng khã kh¨n trong giai ®o¹n ®æi míi, s¾p xÕp l¹i tæ 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chøc, ®µo t¹o, båi dìng ®éi ngò c¸n bé, ®Æc biÖt t¨ng cêng ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt cña ngµnh. N¨m 1975 toµn Tæng c«ng ty chØ cã 43 c¸n bé ®¹i häc, n¨m 1985 ®· lªn tíi 500 c¸n bé trong ®ã cã 02 phã tiÕn sü. Sau 10 n¨m ngµy ®Êt níc gi¶i phãng vµ kÕt thóc chÆng ®êng 30 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh, ngµnh x¨ng dÇu ®· ®îc Nhµ níc tÆng 12 b»ng khen cña Héi ®ång Bé trëng, 8 hu©n ch¬ng lao ®éng cho 8 xÝ nghiÖp vµ Hu©n ch¬ng ®éc lËp h¹ng nh× cho toµn ngµnh. - Giai ®o¹n thø t: (tõ 1986 - 1995) §©y lµ giai ®o¹n Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trong c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt níc. Tæng C«ng ty x¨ng dÇu ®· chän viÖc më réng diÖn tÝch cung øng sau ®iÓm chiÕt khÊu lam kh©u ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh chuyÓn híng c¬ chÕ qu¶n lý vµ tiÕn hµnh nghiªn cøu, ®Ò xuÊt cô thÓ viÖc kinh doanh x¨ng dÇu trong mét ®Ò ¸n cã néi dung cô thÓ nh sau: 1. VÊn ®Ò mua x¨ng dÇu: Tæng c«ng ty trùc tiÕp mua hµng víi chñ hµng níc ngoµi tõ hai nguån: a. Nguån tõ HiÖp ®Þnh (chØ tiªu Nhµ níc). b. Nguån tù nhËp th«ng qua liªn doanh, liªn kÕt. 2. VÊn ®Ò b¸n x¨ng dÇu: a. §èi víi x¨ng dÇu chÝnh do Nhµ níc ph©n phèi ®Õn ®Þa chØ cô thÓ cho c¸c c«ng tr×nh tõ nguån vèn ®Çu t cña TW, giao chØ tiªu ph¸p lÖnh cho c¬ quan cung øng. PhÇn cßn l¹i Nhµ níc giao h¹n møc cho tõng ngµnh kinh tÕ - kü thuËt. b. §èi víi dÇu nhên mì nhên, x¨ng ®éng lùc, x¨ng pha s¬n: thùc hiÖn ph¬ng thøc b¸n tù do víi gi¸ c¶ s¸t gi¸ thÞ trêng víi hai cÊp ®Þnh gi¸ lµ cÊp Nhµ níc vµ cÊp Tæng c«ng ty. ChuyÓn h¼n c¸c ho¹t ®éng dÞch vô sang kinh doanh. 3. VÒ tæ chøc: H×nh thµnh tæ chøc cung øng x¨ng dÇu theo hai cÊp: cÊp Tæng c«ng ty vµ cÊp c¸c c«ng ty tØnh hoÆc liªn tØnh. §Ó nhanh chãng thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ trêng, ®Ô gi÷ vai trß chñ ®¹o trong lÜnh vùc lu th«ng ph©n phèi x¨ng dÇu, Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam ®· ban hµnh mét b¶n híng dÉn "§Þnh h×nh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh x¨ng dÇu" víi c¸c néi dung cô thÓ vÒ viÖc kinh doanh vµ b¸n lÎ x¨ng dÇu. Nh÷ng thÓ nghiÖm, nh÷ng bíc ®i ban ®Çu trong sù nghiÖp ®æi míi cña Tæng c«ng ty X¨ng dÇu chÝnh lµ sù nh¹y bÐn, chñ ®éng n¾m b¾t vµ vËn dông s¸ng t¹o ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng. Do ®ã, Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ®· ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu x¨ng dÇu cña x· héi, ®¶m b¶o gi÷ v÷ng x¨ng dÇu cho mäi chuyÓn ®éng cña kinh tÕ vµ ®êi sèng x· héi. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ta cã thÓ thÊy râ ®iÒu nµy qua thµnh tùu vÒ xuÊt, nhËp x¨ng dÇu trong b¶n thèng kª b¸o c¸o díi ®©y: N¨m 1986 1987 1988 1989 1990 NhËp (tÊn) 2.137.183 2.492.822 2.778.000 2.741.811 2.773.124 XuÊt (tÊn) 1.775.000 1.960.000 2.100.000 2.200.000 2.517.495 Tõ n¨m 1991 cho ®Õn 1995 Tæng c«ng ty x¨ng dÇu cã mét sù v¬n lªn m¹nh mÏ trong sù nghiÖp ®æi míi toµn diÖn, v÷ng vµng trong c¬ chÕ thÞ trêng. Tæng c«ng ty ®· thùc sù ho¹t ®éng theo m« h×nh mét h·ng x¨ng dÇu quèc gia, mét doanh nghiÖp m¹nh vµ n¨ng ®éng. Cã thÓ thÊy râ thµnh tùu cña ngµnh n¨m 90 mµ Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ®¹t ®îc qua b¶ng thèng kª sau: N¨m NhËp 1990 1992 1994 2.643.124 3.195.529 2.825.537 II. (TÊn) XuÊt (TÊn) Doanh sè (Tû ®ång) 2.517.495 2.850.000 2.765.167 2.445 4.130 7.530 Lîi nhuËn (tû ®ång) 32 91 500 Nép ng©n s¸ch (tû ®ång) 238 502 1.872 C¬ cÊu tæ chøc vµ c¸c ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam C¬ cÊu tæ chøc hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å: C¬ cÊu tæ chøc hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty Tæng Gi¸m ®èc Phã Tæng Gi¸m ®èc C¸c C«ng ty X¨ng dÇu Phßng ban chøc n¨ng KDXD KDVT - S¶n phÈm ho¸ dÇu - X¨ng, ®iªzen, dÇu löa, TC1, FO - DÇu mì nhên - Gas ho¸ láng - LPG - Nhùa ®êng - Asphalt - Ho¸ chÊt c«ng nghiÖp, PVC - VËt t tæng hîp C«ng ty Gas C¸c C«ng ty vËn t¶i XD - VT XD ®êng biÓn, s«ng: + Néi ®Þa + Quèc tÕ - VT XD b»ng ®êng bé: + Néi ®Þa + Quèc tÕ - VT XD b»ng ®êng èng: Néi ®Þa KD Gas KD XNK - Gas C«ng ty xuÊt nhËp khÈu XuÊt khÈu - NhËp khÈu HÖ thèng kh¸ch s¹n X©y l¾p LD CK - X©y dùng c«ng tr×nh dÇu khÝ - X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông C¸c C«ng ty cæ phÇn C¸c C«ng ty c¬ khÝ XD - C¸c s¶n phÈm c¬ khÝ XD - C¬ khÝ bao b× cho XD LD ThiÕt kÕ - C«ng ty CPTM & VT PETROLIMEX Hµ Néi - CT CP BH PETROLIMEX - CT CP TM&VT PETROLIMEX §µ n½ng - CT liªn doanh BP - PETCO - C«ng ty thiÕt kÕ - ThiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh XD vµ dÇu khÝ 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bé m¸y qu¶n lý cña Tæng c«ng ty. Víi mÆt hµng kinh doanh ®Æc biÖt vµ m¹ng líi kinh doanh réng lín nªn bé m¸y qu¶n lý cña Tæng c«ng ty mang nh÷ng nÐt ®Æc thï. Bé m¸y qu¶n lý cña Tæng C«ng ty ®îc ¸p dông theo h×nh thøc trùc tiÕp chøc n¨ng nh»m ®¸p øng kÞp thêi th«ng tin, sè liÖu cho cÊp l·nh ®¹o vµ ngîc l¹i c¸c chØ thÞ, mÖnh lÖnh tõ l·nh ®¹o sÏ ®îc truyÒn ®¹t trùc tiÕp vµ nhanh chãng ®Õn nh÷ng ngêi tæ chøc thùc hiÖn. C¸c c«ng ty thµnh viªn chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Tæng C«ng ty, c¸c xÝ nghiÖp, chi nh¸nh, cöa hµng chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña c¸c c«ng ty. C¬ quan quyÒn lùc cao nhÊt cña Tæng c«ng lµ Héi ®ång qu¶n trÞ (H§QT). Mçi mét chøc vô ®Òu cã nhiÖm vô vµ chøc n¨ng cô thÓ. Díi H§QT lµ 14 phßng ban chøc n¨ng. Ngoµi ra, Tæng C«ng ty cßn cã mét v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i TP. Hå ChÝ Minh. Bé m¸y qu¶n lý cña Tæng c«ng ty ®îc tãm t¾t theo s¬ ®å (trang sau). NhiÖm vô vµ chøc n¨ng cô thÓ cña tõng chøc vô nh sau: NhiÖm vô cña H§QT: Qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty theo nhiÖm vô cña Nhµ níc giao. Gióp viÖc cho H§QT lµ Ban kiÓm so¸t vµ Ban gióp viÖc. Ban kiÓm so¸t cã nhiÖm vô gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. Ban gióp viÖc cã nhiÖm vô trî gióp mäi ho¹t ®éng cña H§QT. Tæng Gi¸m ®èc do Bé trëng Bé Th¬ng m¹i bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt theo ®Ò nghÞ cña H§QT Tæng c«ng ty. Tæng Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn toµn quyÒn cña Tæng c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc H§QT, Bé trëng Bé Th¬ng m¹i còng nh Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty. Díi Tæng Gi¸m ®èc cã c¸c Phã Tæng gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng vµ c¸c Ban chøc n¨ng gióp viÖc. Phã Tæng Gi¸m ®èc gióp Tæng Gi¸m ®èc trong viÖc tæ chøc, ®iÒu hµnh vµ ph¸t triÓn toµn Tæng c«ng ty. Phã Tæng gi¸m ®èc ký thay Tæng Gi¸m ®èc c¸c tµi liÖu, b¸o c¸o theo chØ ®Þnh cô thÓ cña Tæng Gi¸m ®èc, thay mÆt Tæng Gi¸m ®èc l·nh ®¹o Tæng C«ng ty trong thêi gian Tæng Gi¸m ®èc v¾ng mÆt theo sù ph©n c«ng cña Tæng Gi¸m ®èc. Mçi Phã Tæng Gi¸m ®èc ®Òu ®îc ph©n c«ng ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc cô thÓ. KÕ to¸n trëng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, kiÓm tra xÐt duyÖt c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n, thèng kª, b¸o c¸o cña ®¬n vÞ cÊp díi göi lªn. KÕ to¸n trëng cã chøc n¨ng kiÓm tra toµn bé ho¹t ®éng kÕ to¸n trong néi bé Tæng C«ng ty. S¬ ®å: Bé m¸y qu¶n lý cña Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Héi ®ång qu¶n trÞ V¨n phßng Kinh doanh Kü thuËt XD Tæng Gi¸m ®èc An toµn m«i trêng XuÊt - nhËp khÈu TT & hîp t¸c kinh tÕ Tµi chÝnh Ph¸p chÕ thanh tra KÕ to¸n Tæ chøc c¸n bé KiÓm to¸n Lao ®éng tiÒn l¬ng C«ng nghÖ ph¸t triÓn §µo t¹o §Çu t XDCB C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c phßng ban chøc n¨ng: - Phßng tæ chøc c¸n bé cã nhiÖm vô gióp viÖc cho Tæng Gi¸m ®èc vµ H§QT trong lÜnh vùc tæ chøc c¸n bé. - Phßng Lao ®éng tiÒn l¬ng cã nhiÖm vô theo dâi, tuyÓn dông, ®Þnh biªn lao ®éng, ph©n phèi tiÒn l¬ng, tiÒn thëng. - Phßng §µo t¹o cã nhiÖm vô tæ chøc c¸c kho¸ huÊn luyÖn, ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý, khoa häc còng nh lao ®éng cã chuyªn m«n. - Phßng An toµn m«i trêng cã nhiÖm vô nghiªn cøu nh÷ng biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ m«i trêng trong qu¸ tr×nh kinh doanh vµ sö dông x¨ng dÇu. - Phßng Kü thuËt x¨ng dÇu cã nhiÖm vô nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m vµ n©ng cao chÊt lîng x¨ng dÇu. - V¨n phßng Tæng C«ng ty lµ bé phËn thêng trùc, hµnh chÝnh gióp ban l·nh ®¹o Tæng c«ng ty tæ chøc c¸c cuéc Héi nghÞ, tæng hîp c¸c b¸o c¸o kÕt qu¶ trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh. - Phßng §Çu t XDCB cã nhiÖm vô ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn lîc, kÕ ho¹ch, dù to¸n, thÈm ®Þnh c¸c dù to¸n, quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh. - Phßng ThÞ trêng vµ hîp t¸c kinh tÕ cã nhiÖm vô trong c¸c lÜnh vùc ®èi ngo¹i, nghiªn cøu thÞ trêng trong vµ ngoµi níc, c¸c chÝnh s¸ch th¬ng m¹i, qu¶n lý mäi ho¹t ®éng ®èi ngo¹i, c¸c héi trî triÓn l·m quèc tÕ,... phô tr¸ch kh©u ®Çu t chøng kho¸n vµ ®Çu t tµi chÝnh ra ngoµi Tæng c«ng ty. - Phßng XuÊt - NhËp khÈu cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng nhËp khÈu, xuÊt khÈu cña toµn ngµnh. - Phßng Kinh doanh chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh néi ®Þa cña Tæng c«ng ty. - Phßng C«ng nghÖ ph¸t triÓn cã tr¸ch nhiÖm nghiªn cøu xu híng ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ thÕ giíi, ®èi chiÕu víi t×nh h×nh thùc tiÔn ë ViÖt Nam ®Ó tõ ®ã x©y dùng ph¬ng híng ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh x¨ng dÇu. - Phßng Ph¸p chÕ - thanh tra cã nhiÖm vô x©y dùng vµ triÓn khai nh÷ng quy ®Þnh chung cho toµn ngµnh vÒ lÜnh vùc ph¸p chÕ thanh tra, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tè tông ph¸p luËt trªn ph¹m vi toµn ngµnh. - Phßng Tµi chÝnh cã nhiÖm vô cung cÊp vèn, ho¹ch ®Þnh vµ giao c¸c chØ tiªu tµi chÝnh tíi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. Ngoµi ra, mét bé phËn cña phßng Tµi chÝnh cã chøc n¨ng kÕ to¸n cho khèi V¨n phßng Tæng C«ng ty. - Phßng KÕ to¸n cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn vµ qu¶n lý toµn bé hÖ thèng kÕ to¸n trªn toµn ngµnh, tæng hîp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, x©y dùng b¸o c¸o kÕ to¸n toµn ngµnh ®Ó tr×nh lªn Tæng Gi¸m ®èc vµ H§QT. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 III. M«i trêng kinh doanh cña Tæng C«ng ty 1. M«i trêng bªn trong. M«i trêng kinh doanh bªn trong cña mét ®¬n vÞ ®îc ®¸nh gi¸ b»ng 2 yÕu tè chñ yÕu ®ã lµ nguån lùc vËt chÊt vµ nguån lùc phi vËt chÊt. + C¸c nguån lùc vËt chÊt: nguån lùc vËt chÊt cña mét ®¬n vÞ thÓ hiÖn ®îc søc m¹nh kinh tÕ tæng hîp cña ®¬n vÞ ®ã bao gåm c¸c yÕu tè sau: - Vèn: §Æc ®iÓm kinh doanh cña Tæng C«ng ty X¨ng dÇu lµ nhËp, xuÊt khÈu x¨ng dÇu. Do ®ã tõ khi thµnh lËp ®Õn nay Tæng c«ng ty cã nguån vèn Nhµ níc cÊp céng víi nguån vèn bæ sung. §Õn nay nguån vèn tÝnh ®Õn n¨m 1999: Vèn ng©n s¸ch : 1.000 tû Vèn tù bæ sung : 1.488 tû Vèn kh¸c : 200 tû Vßng quay vèn n¨m 1999: 5,6 vßng - C¬ së vËt chÊt: Tæng c«ng ty X¨ng dÇu qu¶n lý c¸c ban ngµnh nghiÖp vô, c¸c c«ng ty, chi nh¸nh x¨ng dÇu, ®¹i lý. Do vËy c¬ së vËt chÊt cña Tæng c«ng ty rÊt lín (TSC§), trong khi ®ã ®Ó phôc vô mäi kh¸ch hµng mét c¸ch nhanh chãng, thuËn tiÖn Tæng c«ng ty ®· ngµy cµng hoµn thiÖn c¸c c«ng cô kü thuËt phôc vô kh¸ch hµng. - HÖ thèng kinh doanh: Do quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty réng lín, ®Æc thï hµng ho¸ cña Tæng c«ng ty lµ mét mÆt hµng chiÕn lîc cã gi¸ trÞ lín v× vËy hÖ thèng kinh doanh cña Tæng c«ng ty ph¸t triÓn rÊt nhiÒu chi nh¸nh, ®¹i lý giíi thiÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm. H×nh thøc tiªu thô s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty mang tÝnh tuyªn truyÒn réng r·i th«ng qua c¸c chi nh¸nh cña toµn quèc ®Ó tiªu thô s¶n phÈm. - Lao ®éng vµ ®éi ngò lao ®éng: ®éi ngò lao ®éng cña Tæng C«ng ty ®a sè lµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é cao 95% lµ tr×nh ®é ®¹i häc trong ®ã cã 10% lµ c¸c tiÕn sü, phã tiÕn sü, cßn l¹i lµ tr×nh ®é trung cÊp. + C¸c yÕu tè nguån lùc phi vËt chÊt: lµ nh÷ng ¶nh hëng mang tÝnh chÊt kh¸ch quan, nhng nã còng ¶nh hëng ®Õn m«i trêng kinh doanh cña Tæng c«ng ty. - Uy tÝn cña ®¬n vÞ: Tæng c«ng ty X¨ng dÇu lµ mét Tæng c«ng ty ®Çu ngµnh cña Bé Th¬ng m¹i, chÞu xuÊt nhËp nhËp khÈu x¨ng dÇu cho toµn miÒn B¾c vµ mét vµi thÞ phÇn miÒn Nam. Tæng C«ng ty PETROLIMEX lu«n lµ th¬ng hiÖu ®¶m b¶o chÊt lîng cho mäi kh¸ch hµng. - Kh¶ n¨ng c¹nh tranh: do c¬ chÕ cëi më cho c¸c doanh nghiÖp vµ nhÊt lµ viÖc ChÝnh phñ b·i bá mét lo¹t c¸c giÊy phÐp s¶n xuÊt kinh doanh, mét lo¹t c¸c doanh nghiÖp cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt chuyÓn sang kinh doanh x¨ng dÇu. C¸c 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 doanh nghiÖp nµy ®ang t×m hiÓu vµ ®Çu t cho kinh doanh x¨ng dÇu. Chóng ta ®· biÕt r»ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp ph¶i dùa vµo 3 yÕu tè: chÊt lîng, gi¸ c¶, n¨ng lùc, vèn. Víi lîi thÕ cña Tæng C«ng ty nÕu x¸c ®Þnh ®Çu t ®óng ®¾n th× kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn th¬ng trêng cña Tæng c«ng ty rÊt m¹nh. VD: Quý III vµ IV/2000 vµ quÝ I/2001, gi¸ dÇu th« trªn thÕ giíi t¨ng, c¸c ®¬n vÞ cïng kinh doanh x¨ng dÇu chÞu gi¸ nhËp khÈu t¨ng, thuÕ x¨ng dÇu, gi¸ b¸n lÎ vÉn gi÷ nguyªn nªn nÕu b¸n hµng ra lµ lç v× vËy ®· cã 9/12 ®¬n vÞ ngõng kinh doanh trong khi ®ã Tæng c«ng ty vÉn duy tr× æn ®Þnh ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ x¨ng dÇu cho kh¸ch hµng mÆc dï b¸n hµng ra lµ "lç". 2. M«i trêng bªn ngoµi: - Kh¸ch hµng: hiÖn t¹i kh¸ch hµng cña Tæng C«ng ty chñ yÕu lµ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh, qu©n ®éi, nh©n d©n, c¸c c«ng ty x¨ng dÇu quèc tÕ (Lµo, Campuchia). §Ó tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh cho c¸c ®èi tîng nµy yªu cÇu ®Æt ra cho Tæng c«ng ty lµ lu«n ®¶m b¶o duy tr× nguån hµng æn ®Þnh vµ chÊt lîng. - Nhµ cung cÊp: ë ®©y ta chó ý ®Õn nguån hµng chñ yÕu do c¸c níc Trung §«ng cung cÊp, tuy nhiªn do gi¸ lu«n thay ®æi ¶nh hëng tíi gi¸ c¶. CÇn ph¶i dù tr÷ nguån hµng mét lîng lín mµ kh¶ n¨ng vµ quy m« Tæng C«ng ty ®¶m ®¬ng næi. - §èi thñ c¹nh tranh: Mét lo¹t c¸c doanh nghiÖp kinh doanh x¨ng dÇu ë mäi miÒn ®Êt níc, nhng sau thêi gian ®ét biÕn gi¸ x¨ng dÇu ë Trung §«ng ¶nh hëng tíi kinh doanh x¨ng dÇu t¹i ViÖt Nam ®· cã 2/3 c¸c ®¬n vÞ kinh doanh x¨ng dÇu dõng viÖc kinh doanh v× sî bÞ lç nhêng l¹i thÞ phÇn cho Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ cßn l¹i. Do ®ã trong thêi gian tíi, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lµ kh«ng ®¸ng lo ng¹i. 3. NhËn xÐt chung vÒ m«i trêng kinh doanh cña Tæng c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµnh kinh doanh x¨ng dÇu trong c¶ níc nãi chung gÆp nhiÒu khã kh¨n, mÆc dï ChÝnh phñ rÊt quan t©m ®Çu t t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc kinh doanh, nÕu ®Õn n¨m 2003 chóng ta ph¸ bá hµng rµo thuÕ quan gi÷a c¸c níc trong khu vùc nh vËy ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh m«i trêng kinh doanh cña Tæng c«ng ty kh«ng ®îc thuËn lîi nÕu chóng ta kh«ng tËp chung ®Çu t ®ång bé m¸y mãc thiÕt bÞ tiªn tiÕn duy tr× c¸c mèi quan hÖ bu«n b¸n. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II Ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu (qua c¸c n¨m 1997-1999) I. Ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña Tæng c«ng ty X¨ng dÇu (qua c¸c biÓu sè liÖu n¨m 1997-1999) BiÓu sè 01: T×nh h×nh nhËp khÈu x¨ng dÇu qua c¸c n¨m 1997 - 1999 Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam Khèi lîng vµ trÞ gi¸ So s¸nh T T DiÔn gi¶i I Tæng kim ng¹ch II Khèi lîng NK 1 X¨ng «t« 869.151 887.139 832.283 2 Diesel 1.781.368 1.968.964 1.900.869 3 Mazut 758.213 827.450 1.031.129 4 D.Ho¶, Zet 202.495 170.113 148.526 §VT 1997 1998 1999 USD 636.070.877 455.938.477 TÊn 3.611.227 3.853.666 98/97 99/98 Sè T§ Tû lÖ Sè T§ Tû lÖ 558.922.638 -180.132.400 -28,3% 102.984.161 22,6% 3.912.807 242.439 6,7% 59.141 1,5% 17.988 2,1% -54.856 -6,2% 187.596 10,5% -68.095 -3,5% 69.237 9,1% 203.679 24,6% -32.382 -16,0% -21.587 -12,7% Qua sè liÖu ë BiÓu sè 01 cho thÊy tæng khèi lîng x¨ng dÇu nhËp khÈu qua c¸c n¨m 97-99 ®Òu t¨ng lªn: n¨m 98, tæng khèi lîng x¨ng dÇu nhËp khÈu t¨ng 242.439 tÊn (t¨ng 6,7%) so víi thùc hiÖn 97; n¨m 99 khèi lîng nµy t¨ng 59.141 tÊn (t¨ng 1,5%) so víi thùc hiÖn 98. NÕu xÐt xem chi tiÕt khèi lîng nhËp khÈu cña c¸c mÆt hµng nhËp khÈu th× thÊy r»ng n¨m 98 khèi lîng nhËp khÈu cña 3 mÆt hµng x¨ng «t«, diesel vµ mazut ®Òu t¨ng so víi thùc hiÖn 97 trong ®ã mÆt hµng diesel t¨ng cao nhÊt lµ 10,5% tiÕp ®Õn lµ mazut t¨ng 9,1% vµ x¨ng t¨ng 2,1%, riªng khèi lîng nhËp khÈu cña dÇu ho¶, ZetA1 gi¶m m¹nh (16%) so víi khèi lîng nhËp khÈu 97. §Õn n¨m 99 th× khèi lîng nhËp khÈu cña c¸c mÆt hµng hÇu hÕt ®Òu gi¶m xuèng so víi n¨m 98, chØ cã duy nhÊt mÆt hµng mazut lµ t¨ng 24,6% so víi n¨m 98. DiÔn biÕn khèi lîng nhËp khÈu c¸c mÆt hµng nh trªn lµ do biÕn ®éng t¨ng/gi¶m s¶n lîng x¨ng dÇu t¸ch ra ë Phô biÓu sè 02. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N¨m 97, gi¸ dÇu trªn thÕ giíi gi÷ ë møc cao nªn tæng kim ng¹ch nhËp khÈu x¨ng dÇu còng ë møc cao 636.070.877 USD. §Õn n¨m 1998, gi¸ dÇu thÕ giíi gi¶m m¹nh nªn gi¸ nhËp khÈu cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam còng ë møc thÊp ®· gióp cho Tæng c«ng ty tiÕt kiÖm 180.132.140 USD so víi tæng kim ng¹ch n¨m 1997. N¨m 1999, gi¸ nhËp khÈu x¨ng dÇu nhÝch lªn ®· lµm cho Tæng kim ng¹ch n¨m 1999 t¨ng 102.984.161 USD, nhng nÕu so víi n¨m 1997 th× con sè nµy vÉn cßn thÊp h¬n rÊt nhiÒu (xÊp xØ 100 triÖu USD). BiÓu sè 02 T×nh h×nh xuÊt b¸n x¨ng dÇu qua c¸c n¨m 1997 - 1999 (theo mÆt hµng) Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam S¶n lîng vµ doanh thu TT DiÔn gi¶i §VT 1.000® So s¸nh 98/97 99/98 1997 1998 1999 12.483.955.268 12.284.387.972 12.155.420.751 -199.567.296 -1,6% -128.967.221 -1,0% 4.294.762 4.506.387 4.641.224 211.625 4,9% 134.837 3,0% Sè T§ Tû lÖ Sè T§ Tû lÖ I Tæng doanh thu II S¶n lîng X.B¸n 1 X¨ng « t« 1.168.476 1.186.281 1.105.377 17.805 1,5% -80.904 -6,8% 2 Diesel 2.109.660 2.282.837 2.306.794 173.177 8,2% 23.957 1,0% 3 Mazut 777.582 824.851 1.030.448 47.269 6,1% 205.597 24,9% 4 D.ho¶, Zet 239.044 212.418 198.605 -26.626 -11,15% -13.813 -6,5% m3 Sè liÖu ë BiÓu sè 02 ph¶n ¸nh s¶n lîng xuÊt b¸n x¨ng dÇu qua c¸c n¨m 9799 theo mÆt hµng cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam cho thÊy: N¨m 98, tæng s¶n lîng x¨ng dÇu xuÊt b¸n ®¹t 4.506.387 m3, t¨ng 211.625 m3 (+4,9%); mÆt hµng diesel t¨ng 8,2%; mÆt hµng mazut t¨ng 6,1% vµ mÆt hµng dÇu ho¶, ZetA1 gi¶m 11,1%. MÆt hµng dÇu ho¶, ZetA1 gi¶m m¹nh so víi thùc hiÖn 97 lµ do b¾t ®Çu t n¨m 98, côc x¨ng dÇu qu©n ®éi kh«ng mua nhiªn liÖu bay tõ Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam n÷a mµ chuyÓn sang mua hµng cña c«ng ty x¨ng dÇu qu©n ®éi nªn thÞ phÇn cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam gi¶m m¹nh ë mÆt hµng nµy. §Õn n¨m 99, s¶n lîng x¨ng dÇu xuÊt b¸n cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam chØ t¨ng 134.837 m3 (t¨ng 3%) so víi thùc hiÖn 98, trong ®ã mÆt hµng x¨ng gi¶m 6,8%; mÆt hµng dÇu ho¶, ZetA1 gi¶m 6,5%; mÆt hµng diesel chØ t¨ng cã 1% vµ nÕu tÝnh ®Õn yÕu tè t¨ng trëng hµng n¨m th× ®©y còng lµ sù gi¶m sót thÞ phÇn. ChØ cã duy nhÊt mÆt hµng mazut lµ t¨ng cao so víi thùc hiÖn 98 ë møc 205.597 tÊn (trong sè c¸c mÆt hµng x¨ng dÇu t¸ch ra chØ cã mÆt hµng mazut lµ sö dông ®¬n vÞ tÊn cßn c¸c mÆt hµng kh¸c sö dông ®¬n vÞ m 3). S¶n lîng mazut t¨ng 24,9% so víi thùc hiÖn 98 thùc sù lµ sù t¨ng trëng thÞ phÇn ë mÆt hµng nµy, c¸c c«ng ty thµnh viªn ®· th©m nhËp vµo c¸c kh¸ch hµng c«ng nghiÖp lín, ®ång thêi 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¸c c«ng ty thµnh viªn cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam ®· khai th¸c tiÒm n¨ng ë c¸c hé c«ng nghiÖp míi ®a vµo ho¹t ®éng trong n¨m 1999. BiÓu sè 03 T×nh h×nh xuÊt b¸n x¨ng dÇu qua c¸c n¨m 1997 - 1999 (theo ph¬ng thøc) Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam S¶n lîng xuÊt b¸n STT DiÔn gi¶i Tæng céng §VT m3 1997 So s¸nh 98/97 99/98 1998 1999 4.294.762 4.506.387 4.641.224 211.625 4,9% 134.837 3,0% 2.888.084 2.968.130 2.944.136 80.046 2,8% -23.994 -0,8% Sè T§ Tû lÖ Sè T§ Tû lÖ 1 B¸n bu«n 2 B¸n lÎ 946.804 979.164 994.022 32.360 3,4% 14.858 1,5% 3 T¸i xuÊt 459.874 559.093 703.066 99.219 21,6% 143.973 25,8% Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam thùc hiÖn b¸n hµng qua 3 ph¬ng thøc: b¸n bu«n, b¸n lÎ vµ t¸i xuÊt. - B¸n bu«n: bao gåm c¶ viÖc b¸n cho c¸c hé tiªu dïng c«ng nghiÖp vµ b¸n hµng cho ngêi tiÕp tôc qu¸ tr×nh lu th«ng (c¸c tæng ®¹i lý, ®¹i lý, ngêi mua ®i b¸n l¹i,...). - B¸n lÎ: lµ toµn bé lîng hµng b¸n qua cét b¬m t¹i c¸c cöa hµng b¸n lÎ trùc thuéc m¹ng líi b¸n lÎ cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam. - T¸i xuÊt: lµ lîng hµng t¹m nhËp khÈu ®Ó b¸n sang c¸c níc kh¸c: Lµo, Campuchia, Trung Quèc,... Qua sè liÖu ë Phô biÓu sè 03 cho thÊy b¸n bu«n lµ ph¬ng thøc b¸n hµng chñ yÕu cña Tæng c«ng ty (kho¶ng 6367%), tiÕp ®Õn lµ b¸n lÎ (kho¶ng 2123%) vµ t¸i xuÊt chiÕm tû träng kho¶ng 1013%. N¨m 98, s¶n lîng b¸n bu«n t¨ng 2,8% so víi thùc hiÖn 97, nhng ®Õn n¨m 99, s¶n lîng b¸n bu«n gi¶m 0,8% so víi thùc hiÖn 98. S¶n lîng b¸n lÎ n¨m 98 t¨ng 3,4% so víi thùc hiÖn 97 vµ n¨m 99 s¶n lîng nµy t¨ng 1,5% so víi thùc hiÖn 98. Lîng b¸n t¸i xuÊt qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng m¹nh, n¨m 98 t¨ng 21,6% so víi n¨m 97, n¨m 99 t¨ng 25,8% so víi n¨m 98. N¨m 99 s¶n lîng b¸n t¨ng 134.837m3 so víi n¨m 98 nhng thùc tÕ, s¶n lîng b¸n néi ®Þa ®· bÞ gi¶m xuãng do s¶n lîng t¸i xuÊt t¨ng 143.973m3 nªn tæng s¶n lîng c¶ n¨m 99 vÉn t¨ng 134.837m3 so víi thùc hiÖn 98. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BiÓu sè 04 T×nh h×nh xuÊt b¸n x¨ng dÇu qua c¸c n¨m 1997 - 1999 (theo khu vùc) Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam S¶n lîng xuÊt b¸n STT DiÔn gi¶i §VT m3 1 2 3 Tæng céng MiÒn B¾c MiÒn Trung MiÒn Nam 1997 1998 1999 4.294.762 1.644.402 687.496 1.962.865 4.506.387 1.420.019 714.918 2.371.450 4.641.224 1.638.404 737.235 2.265.585 So s¸nh 98/97 99/98 Sè T§ Tû lÖ Sè T§ Tû lÖ 211.624 -224.383 27.422 408.585 4,9% -13,6% 4,0% 20,8% 134.837 218.385 22.317 -105.865 3,0% 15,4% 3,1% -4,5% Qua Phô biÓu sè 04 cho thÊy: - S¶n lîng miÒn B¾c n¨m 98 gi¶m sót 224.383m 3 (-13,6%) so víi thùc hiÖn 97, nhng ®Õn n¨m 99, s¶n lîng ë miÒn B¾c ®· t¨ng 218.385m 3 (+15,4%) so víi thùc hiÖn 98, quay vÒ nh÷ng møc ®· thùc hiÖn n¨m 97 lµ 1.638.404m 3 (thùc hiÖn 97 lµ 1.644.402m3). - S¶n lîng b¸n ë miÒn Trung cã nhÞp ®é t¨ng trëng qua c¸c n¨m ®Òu h¬n: n¨m 98 t¨ng 27.422m3 (+4%) so víi thùc hiÖn 97, n¨m 99 còng t¨ng 22.317m3 (+3,1%) so víi thùc hiÖn 98. - S¶n lîng b¸n ë miÒn Nam n¨m 98 t¨ng cao so víi n¨m 97 ë møc 408.585m3 (+20,8%) nhng ®Õn n¨m 99 l¹i bÞ gi¶m 105.865m3 (-4,5%). BiÓu sè 05 KÕt qu¶ kinh doanh x¨ng dÇu qua c¸c n¨m 1997 - 1999 Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¶n lîng xuÊt b¸n TT DiÔn gi¶i §VT So s¸nh 1997 1998 1999 98/97 Sè T§ 99/98 Tû lÖ Sè T§ Tû lÖ I Tæng doanh thu 1.000® 12.483.955.268 12.284.387.972 12.155.420.751 -199.567.296 -1,6% -128.967.221 -1,0% II Tæng gi¸ vèn 1.000® 10.849.573.569 10.707.677.115 10.798.653.762 -141.896.454 -1,3% 90.976.647 0,8% -57.670.842 -3,5% -219.943.868 -13,9% 16.135.615 1,6% 84.112.763 8,2% -73.806.457 -11,8% -304.056.630 -55,0% 5.285.392.253 1.549.713.993 32,5% -1.035.484.107 -16,4% III IV V VI L·i gép 1.000® 1.634.381.699 1.576.710.857 1.356.766.989 Tû suÊt l·i gép %/DT 13,1% 12,8% 11,2% Chi phÝ KD 1.000® 1.008.225.165 1.024.360.779 1.108.473.542 Tû suÊt chi phÝ %/DT 8,1% 8,3% 9,1% Lîi nhuËn XD 1.000® 626.156.534 552.350.078 248.293.447 Tû suÊt lîi nhuËn %/DT 5,0% 4,5% 2,0% Nép ng©n s¸ch 1.000® 4.771.162.368 6.320.876.360 BiÓu sè 05 cho thÊy râ kÕt qu¶ kinh doanh x¨ng dÇu cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam qua c¸c n¨m 97-99. Doanh thu kinh doanh x¨ng dÇu ë c¸c n¨m 98,99 ®Òu gi¶m so víi n¨m tríc liÒn kÒ. Sù gi¶m sót nµy kh«ng ph¶i do yÕu tè gi¶m sót s¶n lîng b¸n mµ chñ yÕu do yÕu tè vÒ gi¸ c¶ ë n¨m 98. Riªng n¨m 99 khi b¾t ®Çu ¸p dông LuËt thuÕ GTGT, toµn bé thuÕ doanh thu tríc ®©y h¹ch to¸n vµo doanh sè th× b¾t ®Çu tõ n¨m 99, toµn bé thuÕ GTGT lo¹i trõ ra khái doanh sè nªn thùc chÊt doanh sè n¨m 99 cã t¨ng lªn so víi c¸c n¨m tríc. §i s©u vµo chØ tiªu tØ suÊt l·i gép thÊy r»ng tû suÊt l·i gép ®Òu bÞ gi¶m qua c¸c n¨m: n¨m 97 lµ 13,1% trªn doanh sè, th× ®Õn n¨m 98 chØ lµ 12,8% vµ n¨m 99 con sè nµy lµ 11,2%. §iÒu nµy còng hoµn toµn phï hîp víi thùc tr¹ng kinh doanh x¨ng dÇu ngµy cµng khã kh¨n hiÖn nay, thÞ trêng cã hiÖn tîng c¹nh tranh kh«ng b×nh ®¼ng (chñ yÕu xuÊt ph¸t tõ chªnh thuÕ nhËp khÈu gi÷a s¶n phÈm x¨ng dÇu nhËp khÈu vµ nguyªn liÖu nhËp khÈu vÒ ®Ó pha chÕ thµnh s¶n phÈm x¨ng dÇu). Bªn c¹nh ®ã, Nhµ níc lu«n cã chñ tr¬ng tiÕt gi¶m l·i gép x¨ng dÇu th«ng qua viÖc ®iÒu chØnh t¨ng thuÕ nhËp khÈu khi l·i gép cao nªn còng lµm cho tØ suÊt l·i gép cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam gi¶m xuèng. Chi phÝ kinh doanh x¨ng dÇu qua c¸c n¨m còng t¨ng lªn vÒ sè tuyÖt ®èi, ®ång thêi tû suÊt chi phÝ còng t¨ng lªn: n¨m 97 lµ 8,1%; n¨m 98 lµ 8,3% vµ n¨m 99 lµ 9,1%. Tû suÊt chi phÝ t¨ng lªn mét phÇn do yÕu tè doanh sè gi¶m, tuy nhiªn ®iÒu quan träng vÉn lµ do sù t¨ng lªn cña mét sè kho¶n môc chi phÝ lín nh chi phÝ tiÒn l¬ng víi tû träng 1416% ®· t¨ng lªn ë n¨m 98 lµ h¬n 7 tû, ë n¨m 99 t¨ng h¬n 30 tû so víi n¨m 98 do sè lao ®éng t¨ng lªn ®ång thêi do ®ßi hái kh¸ch quan vÒ viÖc n©ng cao ®êi sèng cho CBCNV toµn Tæng c«ng ty. Chi phÝ 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 khÊu hao TSC§ chiÕm tû träng kho¶ng 10% còng t¨ng lªn, vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c (tû träng kho¶ng 30%) còng t¨ng lªn. Chi tiÕt mét sè kho¶n môc phÝ lín ë Phô biÓu sè 06 kÌm theo. Cuèi cïng lµ chØ tiªu lîi nhuËn. Qua biÓu 05 cho thÊy lîi nhuËn kinh doanh x¨ng dÇu thu ®îc n¨m 97 lµ cao nhÊt (h¬n 626 tû ®ång); n¨m 98 lîi nhuËn kinh doanh x¨ng dÇu lµ h¬n 552 tû ®ång vµ n¨m 99 lîi nhuËn kinh doanh x¨ng dÇu lµ 248 tû ®ång. Vµ ®¬ng nhiªn tû suÊt lîi nhuËn còng t¬ng øng bÞ gi¶m qua c¸c n¨m: n¨m 97, tû suÊt lîi nhuËn ®¹t ë møc qu¸ cao lµ 5% trªn doanh sè; ®Õn n¨m 98 lµ 4,5% vµ n¨m 99 ®¹t 2% trªn doanh sè. Thùc ra víi tû suÊt lîi nhuËn n¨m 99 lµ 2,0% vÉn lµ 1 con sè lý tëng trong ®iÒu kiÖn kinh doanh ngµy cµng khã kh¨n nh hiÖn nay. * T×nh h×nh nép ng©n s¸ch: tæng nép ng©n s¸ch n¨m 98 t¨ng tíi h¬n 1.549 tû ®ång so víi thùc hiÖn 97, n¨m 99 tæng nép ng©n s¸ch gi¶m h¬n 1.035 tû ®ång so víi thùc hiÖn 98. Cã sù biÕn ®éng lín nµy lµ do n¨m 98 lµ n¨m cã gi¸ nhËp khÈu rÊt thÊp vµ thÊp nhÊt trong 3 n¨m, trong khi ®ã mÆt b»ng gi¸ tèi ®a trong 3 n¨m ®Òu gi÷ æn ®Þnh (kh«ng t¨ng, kh«ng gi¶m). V× vËy, Nhµ níc lu«n tËn thu ng©n s¸ch th«ng qua viÖc ®iÒu chØnh t¨ng thuÕ nhËp khÈu cña c¸c mÆt hµng. BiÓu sè 06 Mét sè kho¶n môc chi phÝ KDXD chñ yÕu qua c¸c n¨m 1997 - 1999 Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam S¶n lîng xuÊt b¸n TT DiÔn gi¶i §VT 1997 1998 So s¸nh 98/97 1999 Sè T§ 99/98 Tû lÖ Sè T§ Tû lÖ I Tæng doanh thu 1.000® 12.483.955.268 12.284.387.972 12.155.420.751 -199.567.296 -1,6% -128.967.221 -1,0% II Tæng chi phÝ 1.000® 1.008.225.165 1.024.360.779 1.108.473.542 16.135.615 1,6% 84.112.763 8,2% Tû suÊt chi phÝ %/DT 8,1% 8,3% 9,1% TiÒn l¬ng 1.000® 141.365.073 148.649.641 178.679.168 7.284.568 5,2% 30.029.527 20,2% Tû träng %/CP 14,0% 14,5% 16,1% C.phÝ KHTSC§ 1.000® 99.307.687 100.180.818 115.980.568 873.131 0,9% 15.799.750 15,8% Tû träng %/CP 9,8% 9,8% 10,5% 3 C.phÝ vËn chuyÓn 1.000® 326.580.201 325.086.975 310.394.935 -1.493.226 -0,5% -14.692.040 -4,5% Tû träng %/CP 32,4% 31,7% 28,0% 4 C.phÝ hao hôt 1.000® 139.825.091 133.045.055 134.665.972 -6.780.035 -4,8% 1.620.917 1,2% Tû träng %/CP 13,9% 13,0% 12,1% C.phÝ kh¸c 1.000® 301.147.113 317.398.291 368.752.900 16.251.178 5,4% 51.354.609 16,2% Tû träng %/CP 29,9% 31,0% 33,3% 1 2 5 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BiÓu sè 07 T×nh h×nh sö dông vèn vµ c¬ cÊu tham gia kinh doanh qua c¸c n¨m 1997 - 1999 Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam S¶n lîng vµ doanh thu TT I DiÔn gi¶i §VT 1997 1998 So s¸nh 98/97 1999 Sè T§ Tæng doanh thu 1.000® II Tæng vèn 1.000® 2.055.326.000 2.091.288.000 2.152.310.000 1 Vèn ng©n s¸ch 1.040.215.000 1.000.852.000 1.003.453.000 2 Vèn tù bæ sung 1.013.307.000 1.090.195.000 1.148.645.000 3 Vèn kh¸c 1.804.000 241.000 212.000 III C¸c quü ®Çu t 96.884.000 234.227.000 1.000® 12.483.955.268 12.284.387.972 12.155.420.751 -199.567.296 99/98 Tû lÖ Sè T§ Tû lÖ -1,6% -128.967.221 -1,0% 35.962.000 1,7% 61.022.000 2,9% -39.363.000 -3,8% 2.601.000 0,3% 76.888.000 7,6% 58.450.000 5,4% -1.563.000 -86,6% -29.000 -12,0% 344.657.000 137.343.000 141,8% 110.430.000 47,1% 1 Quü §T PT SX 59.646.000 203.679.000 316.014.000 144.033.000 241,5% 112.335.000 55,2% 2 Nguån vènXDCB 37.238.000 30.548.000 28.643.000 -6.690.000 -18,0% -1.905.000 -6,2% IV Vßng quay vèn 6,1 5,9 5,6 vßng Qua sè liÖu ë Phô biÓu sè 07 cho thÊy râ t×nh h×nh sö dông vèn qua c¸c n¨m 97-99 cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam: Tæng vèn cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam ®Òu ®îc t¨ng lªn qua c¸c n¨m: n¨m 98 t¨ng gÇn 36 tû so víi n¨m 97, n¨m 99 t¨ng h¬n 61 tû so víi n¨m 98. C¸c quü ®Çu t còng t¨ng lªn qua c¸c n¨m. Tuy nhiªn, do yÕu tè doanh sè bÞ gi¶m nh ®· ph©n tÝch ë trªn nªn vßng quay vèn ®· bÞ gi¶m qua c¸c n¨m. N¨m 97 ®¹t 6,1 vßng; n¨m 98 ®¹t 5,9 vßng vµ n¨m 99 ®¹t 5,6 vßng. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BiÓu sè 08 T×nh h×nh lao ®éng vµ tiÒn l¬ng qua c¸c n¨m 1997 - 1999 Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam S¶n lîng vµ doanh thu TT DiÔn gi¶i §VT I Tæng doanh thu 1.000® II Lao ®éng BQ ngêi III Tæng quü l¬ng IV 1997 1998 So s¸nh 98/97 1999 12.483.955.268 12.284.387.972 Sè T§ 99/98 Tû lÖ Sè T§ Tû lÖ 12.155.420.751 -199.567.296 -1,6% -128.967.221 -1,0% 18.011 18.342 19.102 331 1,8% 760 4,1% 1.000® 258.900.000 289.211.000 291.574.000 30.311.000 11,7% 2.363.000 0,8% MøcphÝ T.l¬ng /1.000 DT 21 24 24 3 13,5% 0 1,9% V N¨ng suÊt L§ 1.000® DT/ng 693.129 669.741 636.343 -23.389 -3,4% -33.398 -5,05 VI Thu nhËp BT 1.000® /ng/th¸ng 1.186 1.349 1.491 163 13,7% 142 10,5% Qua sè liÖu Phô biÓu sè 08 cho thÊy lao ®éng cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam n¨m 98 t¨ng 331 ngêi (+1,8%) so víi sè lao ®éng 97, n¨m 99 t¨ng 760 ngêi (+4,1%) so víi lao ®éng n¨m 98. Tæng quü l¬ng qua c¸c n¨m còng ®îc t¨ng lªn vÒ sè tuyÖt ®èi, tuy nhiªn møc phÝ tiÒn l¬ng vÉn æn ®Þnh n¨m 98 vµ n¨m 99 ®Òu ë møc 24 ®ång/1.000 ®ång doanh sè. N¨ng suÊt lao ®éng (1.000 ®ång doanh sè/ngêi) l¹i bÞ gi¶m xuèng do yÕu tè gi¶m doanh sè. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi ®Òu ®îc t¨ng lªn qua c¸c n¨m chøng tá Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng c¶i thiÖn, n©ng cao ®êi sèng cña ngêi lao ®éng. II. §¸nh gi¸ s¬ bé kÕt qu¶ kinh doanh x¨ng dÇu vµ mét sè gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh kinh doanh n¨m 2000-2001 1. §Æc ®iÓm 1. Gi¸ x¨ng dÇu thÕ giíi: Trong n¨m 2000 gi¸ x¨ng dÇu thÕ giíi diÔn biÕn hÕt søc phøc t¹p, t¨ng gi¶m ë biªn ®é lín vµ duy tr× ë møc cao ®Æc biÖt lµ mÆt 20
- Xem thêm -