Tài liệu Phương hướng phát triển hàng dệt may vn

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

§¹i häc kinh tÕ quèc d©n Khoa th¬ng m¹i Lêi më ®Çu Ngµy nay, khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸ ®îc coi nh mét xu híng tÊt yÕu ®èi víi mäi quèc gia muèn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña m×nh. TÊt c¶ c¸c quèc gia trong ®ã cã ViÖt Nam, ®Òu muèn héi nhËp víi thÕ giíi nh»m t×m kiÕm thªm nh÷ng thêi c¬, c¬ héi më réng quan hÖ hîp t¸c bu«n b¸n víi c¸c níc kh¸c. §iÒu nµy cã nghÜa lµ chóng ta s½n sµng hîp t¸c, c¹nh tranh lµnh m¹nh víi c¸c níc kh¸c trong mäi lÜnh vùc ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc th¬ng m¹i. Víi ph¬ng ch©m coi xuÊt khÈu lµm nguån thu ngo¹i tÖ chÝnh ®Ó bï ®¾p cho chi tiªu cña ng©n s¸ch, ViÖt Nam hiÖn ®ang kh«ng ngõng t×m kiÕm vµ ph¸t triÓn thÞ trêng xuÊt khÈu, ®Æc biÖt lµ vÒ dÖt may. Níc ta cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ vÞ trÝ ®Þa lý cho viÖc trång c©y b«ng, h¬n n÷a víi nguån lao ®éng dåi dµo, ngêi lao ®éng ch¨m chØ, cÇn cï khÐo lÐo, gi¸ nh©n c«ng rÎ lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi ®èi víi xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam.Thªm vµo ®ã, hiÖn nay ngµnh c«ng nghÖ dÖt may ®ang cã xu híng chuyÓn dÞch tõ c¸c níc ph¸t triÓn sang c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ c¸c níc Ch©u ¸ cã gi¸ nh©n c«ng rÎ. Do ®ã, viÖc ph¸t triÓn xuÊt khÈu ViÖt Nam cµng cã nhiÒu thuËn lîi. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã, c«ng t¸c qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vÉn lµ nh÷ng ®iÓm yÕu cña ta trong viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao søc c¹nh tranh cña hµng dÖt may ViÖt Nam. §Ó kh¾c phôc ®iÒu nµy, ®ßi hái chóng ta ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, xuÊt khÈu, më réng thÞ trêng, ®ãn b¾t nhu cÇu vÒ mÉu m· vµ chñng lo¹i cña kh¸ch hµng. §iÒu nµy sÏ quyÕt ®Þnh chç ®øng cña hµng dÖt may ViÖt Nam trªn thÞ trêng thÕ giíi vµ khu vùc tríc khi chóng ta gia nhËp vµo thÕ giíi còng nh khu vùc. Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay, nghiªn cøu xu híng vËn ®éng, ph¸t triÓn hµng dÖt may lµ hÕt søc cÇn thiÕt, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, em chän ®Ò tµi ” Thùc tr¹ng vµ ph¬ng híng ph¸t triÓn hµng dÖt may xuÊt khÈu ViÖt Nam ”. V× thêi gian nghiªn cøu vµ thùc hiÖn bµi viÕt cã h¹n, em chØ ®Ò cËp tíi mét sè gi¶i ph¸p theo sù hiÓu biÕt cña m×nh vÒ ph¬ng híng ph¸t triÓn xuÊt khÈu cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam. RÊt mong ®îc sù gãp ý kiÕn vµ chØ b¶o cña thÇy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy. §Ò tµi nµy ®îc hoµn thµnh víi sù gióp ®ì vµ híng dÉn trùc tiÕp cña thÇy nguyÔn duy bét. Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n vÒ sù chØ b¶o tËn t×nh, nh÷ng ý kiÕn quý b¸u cña thÇy trong thêi gian qua. SV Ph¹m Anh §øc Ch¬ng mét Kh¸i qu¸t chung vÒ hµng dÖt may trªn thÕ giíi. I. Vai trß vµ ®Æc ®iÓm cña hµng dÖt may trong nÒn kinh tÕ vµ th ¬ng m¹i thÕ giíi. 1.Vai trß cña ngµnh hµng dÖt may trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Sinh Viªn Thùc hiÖn: Ph¹m Anh §øc 1 Líp th¬ng m¹iquèc tÕ - 40A §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Khoa th¬ng m¹i C«ng nghÖ dÖt may thêng ®îc g¾n víi giai ®o¹n ph¸t triÓn ban ®Çu cña nÒn kinh tÕ vµ ®ãng vai trß chñ ®¹o trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ë nhiÒu níc. Ngµnh c«ng nghÖ dÖt may cã kh¶ n¨ng t¹o nhiÒu viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, t¨ng thu lîi nhuËn ®Ó tÝch luü lµm tiÒn ®Ò ph¸t triÓn cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c, gãp phÇn n©ng cao møc sèng vµ æn ®Þnh t×nh h×nh chÝnh trÞ x· héi. C«ng nghÖ dÖt may cã liªn quan chÆt chÏ tíi sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c. Khi dÖt may lµ ngµnh c«ng nghiÖp hµng ®Çu cña nÒn kinh tÕ, nã sÏ cÇn mét khèi lîng lín nguyªn liÖu lµ s¶n phÈm cña c¸c lÜnh vùc kh¸c vµ v× thÕ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®Çu t vµ ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ nµy. Ngîc l¹i, c«ng nghiÖp dÖt lín m¹nh sÏ lµ ®éng lùc ®Ó c«ng nghiÖp may vµ c¸c ngµnh kh¸c sö dông s¶n phÈm dÖt lµm nguyªn liÖu ph¸t triÓn theo. Vai trß cña ngµnh dÖt may ®Æc biÖt to lín ®èi víi kinh tÕ cña nhiÒu quèc gia trong ®iÒu kiÖn bu«n b¸n hµng ho¸ quèc tÕ. XuÊt khÈu hµng dÖt may ®em l¹i nguån thu ngo¹i tÖ lín ®Ó mua m¸y mãc thiÕt bÞ, hiÖn ®¹i ho¸ s¶n xuÊt, lµm c¬ së cho nÒn kinh tÕ cÊt c¸nh. §iÒu nµy ®Æc biÖt thÓ hiÖn râ trong lÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c níc nh Anh, NhËt, NICs, Trung Quèc, Nam ¸ vµ §«ng Nam ¸. ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn hiÖn nay, c«ng nghÖ dÖt may ®ang gãp phÇn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n th«ng qua t¨ng trëng s¶n xuÊt b«ng, ®ay, t¬ t»m vµ lµ ph¬ng tiÖn ®Ó chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ tõ kinh tÕ n«ng nghiÖp sang kinh tÕ c«ng nghiÖp. ë c¸c níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, c«ng nghÖ dÖt may ®· ph¸t triÓn ®Õn tr×nh ®é cao h¬n, s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm cao cÊp cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao, ®a d¹ng cña ngêi tiªu dïng. 2. Quy ®Þnh ph¸p lý vµ kinh tÕ cña Mü, EU, Cana®a, NhËt B¶n vÒ nhËp khÈu hµng dÖt may §Æc ®iÓm vÒ nhu cÇu vµ tiªu thô. Trong bu«n b¸n thÕ giíi, s¶n phÈm cña ngµnh dÖt may lµ mét trong nh÷ng hµng ho¸ ®Çu tiªn tham gia vµo mËu dÞch quèc tÕ. Hµng dÖt may cã nh÷ng ®Æc trng riªng biÖt ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n. Nghiªn cøu nh÷ng ®Æc trng næi bËt cña th¬ng m¹i thÕ giíi hµng dÖt may lµ mét trong nh÷ng yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó t¨ng cêng tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm vµ ®¶m b¶o xuÊt khÈu thµnh c«ng trªn thÞ trêng quèc tÕ. Th¬ng m¹i thÕ giíi hµng dÖt may cã mét sè ®Æc trng næi bËt sau ®©y: -S¶n phÈm dÖt may lµ lo¹i s¶n phÈm cã yªu cÇu rÊt phong phó, ®a d¹ng tuú thuéc vµo ®èi tîng tiªu dïng. Ngêi tiªu dïng kh¸c nhau vÒ v¨n ho¸, phong tôc tËp qu¸n, t«n gi¸o, kh¸c nhau vÒ khu vùc ®Þa lý, khÝ hËu, vÒ giíi tÝnh, tuæi t¸c … sÏ cã nhu cÇu rÊt kh¸c nhau vÒ trang phôc. Nghiªn cøu thÞ trêng ®Ó n¾m v÷ng nhu cÇu cña tõng nhãm ngêi tiªu dïng trong c¸c bé phËn thÞ trêng kh¸c nhau cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm. -S¶n phÈm dÖt may mang tÝnh thêi trang cao, ph¶i thêng xuyªn thay ®æi mÉu m·, kiÓu d¸ng, mµu s¾c, chÊt liÖu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÝch ®æi míi, ®éc ®¸o vµ g©y Ên tîng cña ngêi tiªu dïng . Do ®ã ®Ó tiªu thô ®îc s¶n phÈm, viÖc am hiÓu c¸c xu híng thêi trang lµ rÊt quan träng. Sinh Viªn Thùc hiÖn: Ph¹m Anh §øc 2 Líp th¬ng m¹iquèc tÕ - 40A §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Khoa th¬ng m¹i -Mét ®Æc trng næi bËt trong bu«n b¸n s¶n phÈm dÖt may trªn thÕ giíi lµ vÊn ®Ò nh·n m¸c s¶n phÈm. Mçi nhµ s¶n xuÊt cÇn ra ®îc mét nh·n hiÖu th¬ng m¹i cña riªng m×nh. Nh·n hiÖu s¶n phÈm theo quan ®iÓm x· héi thêng lµ yÕu tè chøng nhËn chÊt lîng hµng ho¸ vµ uy tÝn cña ngêi s¶n xuÊt. §©y lµ vÊn ®Ò cÇn quan t©m trong chiÕn lîc s¶n phÈm v× ngêi tiªu dïng kh«ng chØ tÝnh ®Õn gi¸ c¶ mµ cßn rÊt coi träng chÊt lîng s¶n phÈm. -Khi bu«n b¸n c¸c s¶n phÈm dÖt may cÇn chó träng ®Õn yÕu tè thêi vô. Ph¶i c¨n cø vµo chu kú thay ®æi cña thêi tiÕt trong n¨m ë tõng khu vùc thÞ trêng mµ cung cÊp hµng ho¸ cho phï hîp. §iÒu nµy còng liªn quan ®Õn vÊn ®Ò thêi h¹n giao hµng, nÕu nh kh«ng muèn bá lì c¬ héi xuÊt khÈu th× h¬n bao giê hÕt, hµng dÖt may cÇn ®îc giao ®óng thêi h¹n ®Ó cung cÊp hµng ho¸ kÞp thêi vô. -Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi, thãi quen tiªu dïng, c¬ cÊu tØ lÖ chi tiªu cho hµng may mÆc trong tæng thu nhËp d©n c vµ xu híng thay ®æi c¬ cÊu tiªu dïng trong tæng thu nhËp… cã t¸c ®éng lín ®Õn xu h íng tiªu thô hµng dÖt may. Víi c¸c thÞ trêng cã møc thu nhËp b×nh qu©n, tØ lÖ chi tiªu cho hµng may mÆc cao, yªu cÇu vÒ mÉu m·, kiÓu d¸ng, chÊt lîng…sÏ trë nªn quan träng h¬n c¸c yÕu tè vÒ gi¸ c¶. §Æc ®iÓm vÒ s¶n xuÊt. C«ng nghÖ dÖt may lµ ngµnh sö dông nhiÒu lao ®éng gi¶n ®¬n ph¸t huy ®îc lîi thÕ cña nh÷ng níc cã nguån lao ®ång dåi dµo víi gi¸ nh©n c«ng rÎ. §Æc biÖt ngµnh c«ng nghiÖp may ®ßi hái vèn ®Çu t Ýt nhng tØ lÖ l·i kh¸ cao.ChÝnh v× vËy s¶n xuÊt hµng dÖt may thêng ph¸t triÓn m¹nh vµ cã hiÖu qu¶ rÊt lín ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn vµ ®ang ë giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸. Khi mét níc trë thµnh níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn cã tr×nh ®é c«ng nghÖ cao, gi¸ lao ®éng cao, søc c¹nh tranh trong s¶n xuÊt hµng dÖt may gi¶m th× hä l¹i v¬n tíi nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp cã hµm lîng kÜ thuËt cao h¬n, tèn Ýt lao ®éng vµ mang l¹i lîi nhuËn cao. C«ng nghiÖp dÖt may l¹i ph¸t huy vai trß ë c¸c níc kh¸c kÐm ph¸t triÓn h¬n. LÞch sö ph¸t triÓn cña ngµnh dÖt may thÕ giíi còng lµ lÞch sö chuyÓn dÞch cña c«ng nghiÖp dÖt may tõ khu vùc ph¸t triÓn sang khu vùc kÐm ph¸t triÓn h¬n do cã sù chuyÓn dÞch vÒ lîi thÕ so s¸nh. Nh vËy kh«ng cã nghÜa lµ s¶n xuÊt dÖt may kh«ng cßn tån t¹i ë c¸c níc ph¸t triÓn mµ thùc tÕ ngµnh nµy®· tiÕn ®Õn giai ®o¹n cao h¬n, s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao. §Æc ®iÓm vÒ thÞ trêng. Mét ®Æc trng næi bËt cña c«ng nghÖ dÖt may lµ ®îc b¶o hé chÆt chÏ ë hÇu hÕt c¸c níc trªn thÕ giíi b»ng nh÷ng chÝnh s¸ch thÓ chÕ ®Æc biÖt. Tríc khi hiÖp ®Þnh vÒ hµng dÖt may- kÕt qu¶ quan träng cña vßng ®µm ph¸n Uruguay ra ®êi vµ ph¸t huy t¸c dông, viÖc bu«n b¸n quèc tÕ c¸c s¶n phÈm dÖt may ®îc ®iÒu chØnh theo nh÷ng thÓ chÕ th¬ng m¹i nµy. Nhê ®ã, phÇn lín c¸c níc nhËp khÈu thiÕt lËp c¸c h¹n chÕ ®èi víi nhËp khÈu hµng dÖt may. Møc thuÕ phæ biÕn ®¸nh vµo hµng dÖt may còng cao h¬n so víi c¸c hµng ho¸ c«ng nghiÖp kh¸c. Bªn c¹nh ®ã, tõng níc nhËp khÈu cßn ®Ò ra nh÷ng qui ®Þnh riªng ®èi víi hµng dÖt may nhËp khÈu. Nh÷ng thÓ chÕ nh»m b¶o hé s¶n xuÊt hµng dÖt may cña mçi níc vµ h¹n chÕ nhËp khÈu nµy ®· chi phèi thÞ trêng hµng dÖt may trªn thÕ giíi, ¶nh hëng rÊt lín ®Õn s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng dÖt may trªn thÕ giíi . Sinh Viªn Thùc hiÖn: Ph¹m Anh §øc 3 Líp th¬ng m¹iquèc tÕ - 40A §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Khoa th¬ng m¹i Ta nhËn thÊy EU lµ mét thÞ trêng réng lín vµ ®Çy tiÒm n¨ng. Víi 375 triÖu d©n, ®©y lµ thÞ trêng lý tëng tiªu thô hµng dÖt may nãi riªng vµ c¸c mÆt hµng kh¸c nãi chung. Nhng chóng ta còng thÊy ®©y lµ mét thÞ trêng cã nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ kiÓm so¸t, tiªu chuÈn, chÊt lîng... rÊt lµ khã kh¨n vµ kh«ng dÔ x©m nhËp vµo ®îc. Nã qu¶n lý rÊt chÆt chÏ vµ nghiªm kh¾c. Cïng víi ®ã lµ thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng cña thÞ trêng nµy còng kh¸ khã tÝnh, cã chän läc ®Æc biÖt víi hµng dÖt may. §©y lµ ngµnh mµ ch©u ©u cã xu híng chuyÓn dÇn sang c¸c khu vùc kh¸c, nªn thÞ trêng nµy ®ang cã xu híng nhËp khÈu hµng dÖt may vµ hµng may mÆc. C¸c nhµ nhËp khÈu Ch©u ¢u lu«n t×m kiÕm nh÷ng thÞ trêng rÎ nhng ph¶i ®Ñp. Hä lu«n cè h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm tíi møc thÊp nhÊt t¹i n¬i c¬ së ®Æt gia c«ng. ChÝnh v× vËy mµ cïng víi trao ®æi quy chÕ tèi huÖ quèc EU ®· t¨ng 40-50% quota hµng dÖt may vµ may mÆc cho ViÖt Nam do gi¸ thµnh ë ViÖt Nam rÎ h¬n ë nh÷ng n¬i kh¸c, ®ång thêi vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng mµ hä yªu cÇu. §Ó më réng thÞ trêng hµng dÖt may sang EU, tríc hÕt chóng ta ph¶i s¶n xuÊt ®îc nh÷ng s¶n phÈm ®¸p øng ®îc tiªu chuÈn cña thÞ truêng EU vµ chóng ta ph¶i n¾m ®îc nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ quy ®Þnh phong tôc tËp qu¸n cña thÞ trêng nµy ®Ó cho viÖc xuÊt khÈu ®îc thuËn lîi. II.T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng dÖt may trªn thÕ giíi. Ngµnh c«ng nghÖ dÖt may lµ mét trong nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt ®îc h×nh thµnh tõ rÊt sím. S¶n phÈm cña ngµnh dÖt may lu«n lµ nh÷ng vËt dông kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong cuéc sèng hµng ngµy cña con ngêi. Nh÷ng s¶n phÈm nµy ngµy cµng ®îc ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, mÉu m· ®· ®¸p øng ®uîc nhu cÇu cña mäi tÇng líp , mäi løa tuæi trong x· héi. Ngµy nay hµng dÖt may kh«ng chØ thÓ hiÖn truyÒn thèng v¨n ho¸, mµ cßn thÓ hiÖn vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ khkinh tÕ cña mçi níc, mçi khu vùc. 1.T×nh h×nh s¶n xuÊt hµng dÖt may trªn thÕ giíi. Tríc ®©y , nguyªn liÖu cña ngµnh dÖt may lµ b«ng vµ c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp kh¸c nh ®ay t¬ gai…sau nµy khi khoa häc kÜ thuËt ph¸t triÓn ®· t¹o ra nh÷ng nguyªn liÖu nh c¸c lo¹i t¬ tæng hîp, nh©n t¹o vµ n©ng cao kü thuËt xö lý sîi ®· ®Èy ngµnh dÖt may lªn mét bíc ph¸t triÓn nh¶y vät c¶ vÒ chÊt lîng vµ sè lîng. C¸c lo¹i sîi nh©n t¹o chiÕm tØ träng ngµy cµng cao trong tæng s¶n lîng s¬i cña toµn thÕ giíi trong khi s¶n lîng sîi tù nhiªn suy gi¶m, ®Æc biÖt lµ sîi len. N¨m 1997, sîi nh©n t¹o chiÕm 54%, sîi tù nhiªn( b«ng vµ len) chiÕm 46% trong tæng s¶n lîng sîi. TØ lÖ gi÷a sîi nh©n t¹o vµ sîi tù nhiªn n¨m 1980 lµ 48:52, n¨m 1990 lµ 48:52, n¨m 1994 lµ 53:47 so víi tØ lÖ 54:46 cña n¨m 1997. Tuy nhiªn trong khi hÇu hÕt c¸c lo¹i sîi nh©n t¹o ®Òu t¨ng ®¸ng kÓ th× sîi xenlul« l¹i cã xu híng gi¶n v× thiÕu nguyªn liÖu vµ chi phÝ t¨ng do ¶nh hëng cña c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i trêng hiÖn nay. Sinh Viªn Thùc hiÖn: Ph¹m Anh §øc 4 Líp th¬ng m¹iquèc tÕ - 40A §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Khoa th¬ng m¹i S¶n xuÊt sîi dÖt cña thÕ giíi §¬n vÞ : Ngh×n tÊn N¨m Sîi b«ng Sîi len 1980 13.890 1982 14.480 1984 19.200 1986 15.200 1988 18.070 1990 18.610 1992 17.980 1994 18.750 1996 19.200 1997 19.980 Nguån : AIT 3/1998. 2.860 2.860 3.000 3.040 3.220 3.360 3.000 2.810 2.540 2.500 Sîi nh©n t¹o T.®ã:Xenlul« 14.890 14.300 16.390 17.710 19.520 20.200 21.570 24.560 26.060 26.920 3.220 2.950 3.000 2.860 2.910 2.500 2.320 2.360 2.410 2.450 Tæng 31.640 31.640 38.590 35.870 40.810 42.180 42.540 46.130 47.810 49.400 Nh÷ng tiÕn bé trong ngµnh dÖt may kh«ng chØ t¹o ra nh÷ng nguyªn liÖu míi mµ cßn t¹o ra m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng ë nhiÒu níc nh NhËt B¶n , Ph¸p , ý… tõ nh÷ng n¨m 70 ®· sö dông d©y chuyÒn dÖt may khÐp kÝn víi môc ®Ých khai th¸c hÕt c«ng suÊt cña thiÕt bÞ , t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng , gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. Song trong nh÷ng n¨m cña thËp kû 80 , 90 nh÷ng ph¸t triÓn vÒ kü thuËt m¸y tÝnh trong ngµnh dÖt may ®· tù ®éng ho¸ nhiÒu kh©u trong c¶ d©y chuyÒn dÖt còng nh trong c¶ d©y chuyÒn may , lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn ®¸ng kÓ.§· xuÊt hiÖn nhiÒu xÝ nghiÖp theo d¹ng m¹ng líi th«ng tin vµ cung cÊp th«ng tin cho trung t©m ®iÒu khiÓn.Tuy nhiªn , d¹ng xÝ nghiÖp nµy kh«ng nhiÒu vµ kh«ng ph¶i níc nµo hay n¬i nµo còng ¸p dông v× nã ®ßi hái m¹ng líi th«ng tin c«ng céng ph¶i ®¹t tr×nh ®é ph¸t triÓn cao. MÆc dï ®· ®îc tù ®éng ho¸ nhiÒu, nhng hiÖn nay ngµnh dÖt may vÉn lµ ngµnh sö dông nhiÒu lao ®éng.ViÖc sö dông nhiÒu lao ®éng trong ®iÒu kiÖn gi¸ lao ®éng ngµy cµng cao ®ang lµm cho vÞ trÝ ngµnh dÖt may trong c¬ cÊu s¶n xuÊt ë c¸c níc ph¸t triÓn suy gi¶m.Ngîc l¹i ngµnh dÖt may ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn ngµy cµng ®îc ®Èy m¹nh , do møc tiÒn l¬ng thÊp ®· t¹o ra u thÕ trong c¹nh tranh cho c¸c níc nµy, ®©y còng lµ lêi gi¶i ®¸p cho c©u hái t¹i sao ngµy nay c¸c níc ®ang ph¸t triÓn l¹i gi÷ mét vai trß quan träng trong ngµnh dÖt may thÕ giíi. S¶n xuÊt vµ bu«n b¸n trªn thÞ trêng hµng dÖt may thÕ giíi ®· h×nh thµnh cung c¸ch míi. Tõ nh÷ng n¨m 70, s¶n xuÊt hµng dÖt may trªn thÕ giíi ®· cã xu híng chuyÓn dÞch dÇn tõ c¸c níc ph¸t triÓn nh NhËt B¶n, Mü , Anh, Ph¸p… sang c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. ¥ c¸c níc ph¸t triÓn, khèi lîng hµng dÖt may xuÊt khÈu gi¶m vµ khèi lîng hµng dÖt may nhËp khÈu t¨ng nhanh. C¸c níc ®ang ph¸t triÓn trë thµnh ngêi cung cÊp chñ yÕu trªn thÞ trêng hµng dÖt may thÕ giíi, ®iÓn h×nh lµ c¸c níc NICs , Trung Quèc. Trong nh÷ng n¨m 80 hµng dÖt may cña c¸c níc NIC ®· chiÕm ®Õn 1/4 khèi lîng bu«n b¸n hµng dÖt vµ 1/3 tæng khèi lîng bu«n b¸n hµng may trªn thÕ giíi. Theo thèng kª cña GATT ThÞ Trêng trong n¨m 1988 kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may cña Trung Quèc lµ 11,4 tû USD ®øng hµng thø n¨m trªn thÕ giíi, Sinh Viªn Thùc hiÖn: Ph¹m Anh §øc 5 Líp th¬ng m¹iquèc tÕ - 40A §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Khoa th¬ng m¹i Hång K«ng lµ 18,2 tû USD ®øng ®Çu thÕ giíi, nÕu tÝnh xuÊt khÈu rßng th× Nam TriÒu Tiªn ®¹t 11,9 tû USD ®øng thø nhÊt,Trung Quèc ®¹t 9 tû USD,®øng thø ba sau Italia. Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may n¨m 1988 Tªn níc ThÞ trêng Hång K«ng Italia §øc TriÒu Tiªn Trung Quèc §µi Loan Ph¸p Tæng 4 2 1 5 3 7 6 Hµng dÖt Hµng may ThÞ trêng Tæng céng §¬n vÞ :TriÖu USD hÞ trêng T XuÊt khÈu ThÞ trêng 6.400 11.800 1 18.200 11 6.100 6 7.500 9.100 2 16.600 2 9.900 2 10.000 5.400 4 16.000 3 7.200 5 4.700 8.700 3 13.400 4 11.900 1 6.500 4.900 5 11.400 5 9.000 3 4.500 4.700 6 9.200 6 8.300 4 4.600 3.300 7 7.900 7 3.100 7 44.200 47.900 92.100 55.500 Nguån : MËu dÞch ThÕ giíi GATT 1988/1989. Nh vËy c¸c vÞ trÝ hµng ®Çu vÒ xuÊt khÈu dÖt may ®ang chuyÓn sang c¸c níc ®ang ph¸t triÓn ®Æc biÖt lµ c¸c níc thuéc khu vùc §«ng B¾c A vµ khu vùc §«ng Nam A. Qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch nµy thÓ hiÖn rÊt râ nÐt ë c¸c níc thuéc EU, nh÷ng níc tríc ®©y lµ nh÷ng cêng quèc xuÊt khÈu hµng dÖt may.TÝnh chung tõ n¨m 1980 ®Õn 1989 sè c«ng nh©n trong ngµnh dÖt cña c¸c níc EU ®· gi¶m tíi 220.000 ngêi cô thÓ la Ph¸p “tÝnh theo %” lµ 6,2; CHLB§ 31,5; Anh 24,7; Italia 16. Trong 2 n¨m 19921993 qu¸ tr×nh nµy cßn diÔn ra m¹nh mÏ h¬n. Ngµnh dÖt ë c¸c níc EU ®ang c¶i tæ s©u s¾c mét mÆt do thÕ hÖ ®· rêi khái ngµnh vµ ngêi ta thÝch ®Çu t vèn vµo nh÷ng ngµnh dÞch vô nhÑ nhµng h¬n nh du lÞch , hµng mü nghÖ,bÊt ®éng s¶n; mÆt kh¸c do c¸c h·ng lín ®ang ®Èy m¹nh chuyªn m«n ho¸ víi viÖc mua cæ phÇn ë c¸c níc ngoµi biªn giíi Ch©u ¢u, nhÊt lµ nh÷ng n¬i cã gi¸ nh©n c«ng rÎ ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nh h·ng QUELL cña §øc cã tíi 2/3 cæ phÇn thùc hiÖn ë c¸c níc ngoµi Ch©u ¢u nh: Hång K«ng, Trung Quèc,Philipin, ViÖt Nam,Ma®agatxca. PhÇn lín c¸c h·ng cn Ch©u ¢u ®Òu chuyÓn thµnh c¸c h·ng th¬ng m¹i ch¼ng h¹n nh h·ng Z.ZONE cña Ph¸p cã 1/3 hµng mua t¹i c¸c níc §«ng Nam A, 1/3 hµng do c¸c xÝ nghiÖp vïng Trung §«ng cung cÊp, chØ cã 1/3 hµng do c¸c xÝ nghiÖp gia c«ng hµng cña Ph¸p cung cÊp; tËp ®oµn c«ng nghÖ dÖt may Shtailmanhai cña §øc ®· s¶n xuÊt 55% s¶n phÈm cña m×nh ë c¸c níc §«ng ¢u, 18% t¹i c¸c níc Ch©u A, chØ gi÷ l¹i 27% s¶n xuÊt t¹i §øc.Sang nh÷ng n¨m cña thËp kû 90, qu¸ tr×nh chuyÓn dich kh«ng chØ diÔn ra ë c¸c níc ph¸t triÓn mµ cßn b¾t ®Çu diÔn ra ë c¸c níc NICs, lµ nh÷ng níc ®ang ph¸t triÓn ®· v¬n tíi nh÷ng ngµnh cn mòi nhän cã hµm lîng kü thuËt cao, tèn Ýt lao ®éng, mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn( nh ngµnh cn ®iÖn tö) vµ gi¸ nh©n c«ng ngµy cµng t¨ng. Khi tiÒn c«ng lao ®éng ngµy cµng gia t¨ng th× søc m¹nh c¹nh tranh trong s¶n xuÊt mÆt hµng dÖt may ë c¸c níc nµy gi¶m ®i râ rÖt. Ngµnh dÖt may ë c¸c níc nµy cã xu híng chuyÓn dÇn sang c¸c níc ASEAN, khu vùc Nam A vµ c¸c níc l©n cËn cã nhiÒu lao ®éng rÎ h¬n.§iÒu nµy ®· gãp phÇn thóc ®Èy ngµnh dÖt may ë c¸c níc ASEAN vµ c¸c níc l©n cËn trong ®ã cã ViÖt Nam ph¸t triÓn nhanh chãng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 2.T×nh h×nh bu«n b¸n hµng dÖt may trªn thÕ giíi. Sinh Viªn Thùc hiÖn: Ph¹m Anh §øc 6 Líp th¬ng m¹iquèc tÕ - 40A §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Khoa th¬ng m¹i ThÞ trêng hµng dÖt may trªn thÕ giíi vÉn liªn tôc ph¸t triÓn trong mÊy chôc n¨m sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai.MËu dÞch hµng dÖt may t¨ng kh¸ nhanh(trõ mét vµi n¨m do nÒn kinh tÕ thÕ giíi bÞ khñng ho¶ng t¸c ®éng tíi). NhÞp ®é ph¸t triÓn mËu dÞch hµng dÖt may thÕ giíi tuú thuéc vµo triÓn väng tiªu dïng cña c¸c níc trªn thÕ giíi, mµ triÓn väng tiªu dïng l¹i ph¶i phô thuéc vµo c¸c yÕu tè vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ, d©n sè, vÒ tiÕn bé khoa häc kü thuËt, vÒ xu thÕ mèt thêi trang cña mçi níc, trong ®ã yÕu tè vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ víi thu nhËp tÝnh theo ®Çu ngêi lµ quan träng nhÊt. Theo thèng kª cña tæ chøc c¸c níc hîp t¸c ph¸t triÓn(OECD)-®©y lµ nh÷ng níc cã tiªu dïng hµng dÖt may rÊt cao thêng tõ 15-20 kg/ngêi/n¨m), n¨m 1978 kim ng¹ch nhËp khÈu hµng dÖt may cña nh÷ng níc nµy lµ 60,85 tû USD chiÕm tØ träng73,9% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu hµng dÖt vµ may cña toµn thÕ giíi, n¨m 1987, nhËp khÈu 136,734 tû USD chiÕm tû träng72,3%.§Õn nay tû träng nµy vÉn kh«ng thay ®æi nhiÒu. Sù thay ®æi ë ®©u lµ sù thay ®æi vÒ thÞ trêng nhËp khÈu .Tríc ®©y, mËu dÞch hµng dÖt may ë c¸c níc ph¸t triÓn chñ yÕu lµ gi÷a c¸c níc nµy víi nhau. Khèi l¬ng hµng dÖt may nhËp khÈu tõ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn chiÕm tû träng nhá(10,2% n¨m 1995). HiÖn nay, cïng víi sù chuyÓn dÞch s¶n xuÊt cña thÞ trêng nhËp khÈu,n¨m 1987 hµng dÖt may cña c¸c níc ph¸t triÓn nhËp khÈu tõ khu vùc ViÔn §«ng ®· lªn tíi 33%, tû träng nhËp khÈu tõ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nµy ngµy cµng t¨ng lªn trong ®ã chiÕm phÇn lín lµ hµng dÖt may nhËp khÈu tõ c¸c níc Ch©u A, mµ chñ yÕu lµ c¸c níc NICs, ASEAN vµ Trung Quèc v× hiÖn t¹i gi¸ nh©n c«ng cao hoÆc thÊp vÉn lµ mét yÕu tè quan träng trong c¹nh tranh trªn thÞ trêng hµng dÖt may thÕ giíi. Ch©u A lµ khu vùc chiÕm h¬n 40% knxuÊt khÈu hµng dÖt may.Theo thèng kª cña Liªn Hîp Quèc, ngµnh dÖt may chiÕm 15,5% tæng sè hµng xuÊt khÈu vµ 26% knxuÊt khÈu nhãm hµng cn cña c¸c quèc gia ®ang ph¸t triÓn. Trong chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi níc ®ang ph¸t triÓn nãi chung ®Òu u tiªn ph¸t triÓn ngµnh cn cÇn nhiÒu lao ®éng, trong ®ã cã ngµnh dÖt may, do ®ã nguån dÖt may cung øng cho thÞ trêng thÕ giíi ngµy cµng lín. §©y còng lµ nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn sù c¹nh tranh gi÷a c¸c níc xuÊt khÈu hµng dÖt may ngµy cµng gay g¾t h¬n. HiÖn nay nh÷ng níc xuÊt khÈu hµng dÖt may lín trªn thÕ giíi lµ Hång K«ng, Nam TriÒu Tiªn,Trung Quèc, §µi Loan, In®«nªsia, Ph¸p, §øc. Nh÷ng níc nhËp khÈu hµng dÖt may lín trªn thÕ giíi lµ Mü, EU, NhËt B¶n, Cana®a, Hång K«ng. Hång K«ng lµ mét trong nh÷ng níc hµng n¨m nhËp v¶i nhiÒu nhÊt thÕ giíi ,nhng còng lµ níc xuÊt khÈu chñ yÕu hµng may. C¸c nhµ s¶n xuÊt Hång K«ng ®a nguyªn phô liÖu sang c¸c níc §«ng Nam A gia c«ng s¶n phÈm may mÆc ®Ó khai th¸c nh©n c«ng rÎ, råi xuÊt ®i níc thø ba. Cã thÓ nãi Hång K«ng ®ang lµ mét thÞ trêng lín cung cÊp c¸c nguyªn phô liÖu cho ngµnh dÖt may. T×nh h×nh bu«n b¸n hµng dÖt may trªn thÕ giíi cã nhiÒu thay ®æi trong thêi gian qua bëi sù t¸c ®éng cña HiÖp ®Þnh hµng dÖt may ATC(Agreement on Tilex and Clothing). ATC lµ mét hiÖp ®Þnh h¹n chÕ vÒ thêi gian kÐo dµi 10 n¨m ®a ra sù héi nhËp dÇn dÇn cña ngµnh dÖt may vµo hiÖp ®Þnh cña WTO, lo¹i bá dÇn vµ cã trËt tù c¸c tho¶ thuËn vÒ sè lîng ®Æc biÖt ®· khèng chÕ viÖc trao ®æi hµng dÖt may gi÷a c¸c níc xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu chÝnh. Nh vËy, HiÖp ®Þnh hµng dÖt may ATC sÏ lo¹i bá tÝnh chÊt ph©n biÖt ®èi xö trong chÕ ®é th¬ng m¹i cña ngµnh dÖt may tõ tríc ®Õn nay, ch¼ng h¹n nh chÕ ®é h¹n ng¹ch cña HiÖp ®Þnh hµng ®a sîi MFA(Multi-Fibre Agreement ). HiÖp ®Þnh ATC gióp cho c¸c quèc gia lµ thµnh viªn cña ¦TO nh ¢n §é, Pa-ki-xtan, B¨ng-la ®Ðt, Th¸i Lan vµ Xi-ri-l©n-ca vµ c¶ Trung Quèc( khi hä trë thµnh thµnh viªn ¦YO) t¨ng h¹n ng¹ch vµ thÞ phÇn trªn thÞ trêng thÕ giíi. Nhng Sinh Viªn Thùc hiÖn: Ph¹m Anh §øc 7 Líp th¬ng m¹iquèc tÕ - 40A §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Khoa th¬ng m¹i mÆt kh¸c,HiÖp ®Þnh hµng dÖt may ATC còng ®ång thêi ®Èy c¸c níc kh«ng ph¶i thµnh viªn WTO vµo vÞ thÕ cùc kú khã kh¨n. V× theo qui ®Þnh cña HiÖp ®Þnh nµy, c¸c níc nhËp khÈu chÝnh( lµ thµnh viªn wTO) cã quyÒn ¸p ®Æt nh÷ng h¹n chÕ míi nh chÕ ®é h¹n ng¹ch, quy chÕ xuÊt xø nh»m c¶n trë viÖc xuÊt khÈu hµng dÖt may cña c¸c níc kh«ng ph¶i thµnh viªn WTO, mµ kh«ng cã bÊt kú h¹n chÕ nµo vÒ thêi gian. Ch¬ng II Thùc tr¹ng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua. I.Vai trß cña ngµnh dÖt may ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam. Ngµnh dÖt may ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng ngµnh ®îc h×nh thµnh rÊt sím. Víi vai trß võa tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng trong níc, võa lµ nguån xuÊt khÈu thu ngo¹i tÖ chñ yÕu sau dÇu löa. Ngµnh dÖt may lu«n lu«n lµ mét trong nh÷ng ngµnh kinh tÕ lín cña ®Êt níc vµ ®îc Nhµ níc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn. Tuy vËy, tèc ®é ph¸t triÓn cña ngµnh nµy vÉn cha ®¸p øng ®îc nh÷ng ®ßi hái cña nÒn KTQD. Víi thÞ trêng tiªu thô trong níc gÇn 80 triÖu d©n, søc mua ngµy cµng t¨ng, ®©y lµ mét thÞ trêng dÔ tÝnh, ®ßi hái vÒ chÊt lîng, mÉu mèt cha cao. Thùc tÕ s¶n phÈm cña hµng dÖt may míi ®¸p øng ®îc mét phÇn nhu cÇu tiªu dïng trong níc. Hµng n¨m ta vÉn ph¶i nhËp lhÈu c¶ nguyªn liÖu lÉn hµng dÖt may thµnh phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu néi ®Þa. MÆt kh¸c, hµng dÖt may s¶n xuÊt trong níc chÊt lîng cßn thÊp vµ mÉu m· nha phong phó. Tuy nhiªn ®Ó kh¾c phôc nh÷ng nhîc ®iÓm vÒ chÊt lîng còng nh mÉu m· s¶n phÈm, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµnh dÖt may ®· vµ ®ang ®æi míi cn vµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt, t¨ng sè lîng s¶n phÈm vµ ®a ra nh÷ng s¶n phÈm rÎ vµ chÊt lîng tèt h¬n ®ñ søc c¹nh tranh víi hµng nhËp khÈu . KÕt qu¶ lµ tiªu dïng hµng dÖt may s¶n xuÊt trong níc ë thÞ trêng néi ®Þa t¨ng nhanh, qua ®ãhµng n¨m ngµnh dÖt may ®· tiÕt kiÖm ®îc kho¶n ngo¹i tÖ chi cho viÖc nhËp khÈu hµng dÖt may thµnh phÈm cho tiªu dïng trong níc. Kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng trong níc , s¶n phÈm cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®· b¾t ®Çu hoµ nhËp ®îc vµo thÞ trêng thÕ giíi. Hµng dÖt may ViÖt Nam ®· xuÊt khÈu ®îc sang c¸c thÞ trêng khã tÝnh nh :EU, NhËt B¶n, Canada, Nam TriÒu Tiªn… Tríc n¨m 1990, ta còng cã hµng dÖt may xuÊt khÈu ®i c¸c thÞ trêng §«ng ¢u vµ Liªn X« cò( ®©y lµ thÞ trêng truyÒn thèng cña ta) theo c¸c hiÖp ®Þnh song ph¬ng nhng khèi lîng nhá, chÊt lîng hµng kh«ng cao, mÆt kh¸c do nh÷ng nhîc ®iÓm vÒ c¸ch thøc tæ chøc, vÒ thanh to¸n nªn hµng dÖt may xuÊt khÈu ®em l¹i hiÖu qu¶ kh«ng cao. Ho¹t ®«ng xuÊt khÈu hµng dÖt may míi thùc sù s«i ®éng tõ cuèi n¨m 1992 ®Õn nay, khi chóng ta b¾t ®Çu thùc hiÖn hiÖp ®Þnh bu«n b¸n hµng dÖt may víi EU, hµng dÖt may xuÊt khÈu ®· kh«ng ngõng t¨ng lªn c¶ vÒ chÊt lîng lÉn sè lîng. HiÖn nay hµng dÖt may xuÊt khÈu lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ta, kim ng¹ch xuÊt khÈu cña mÆt hµng nµy t¨ng lªn víi tèc ®é cao. Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may tõ 1991 ®Õn 2000. §¬n vÞ:TriÖu USD N¨m 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Sinh Viªn Thùc hiÖn: Ph¹m Anh §øc 8 Líp th¬ng m¹iquèc tÕ - 40A §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Kim ng¹ch XK 117 190 239 Khoa th¬ng m¹i 476 850 1150 1300 1450 1747 1815 Trong thËp kû 90 võa qua, tèc ®é t¨ng trëng xuÊt khÈu hµng dÖt may ®¹t trung b×nh trªn 40%/ n¨m. HiÖn nay, ngµnh nµy ®øng thø hai, chØ sau dÇu löa vÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ níc (t¹o ra 20% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ kho¶ng 41% kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng nghiÖp chÕ t¸c. N¨m 2000, kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may cña níc ta chiÕm kho¶ng 13% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ níc.ViÖc xuÊt khÈu hµng dÖt may mét mÆt ®em l¹i mét kho¶n ngo¹i tÖ kh«ng nhá ®Ó ®æi míi vµ n©ng cÊp toµn bé trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ cña ngµnh dÖt may trong giai ®o¹n hiÖn nay. MÆt kh¸c,trong nh÷ng n¨m tíi ®©y víi tèc ®é ph¸t triÓn nh hiÖn nay ch¾c ch¾n sÏ gãp phÇn lµm t¨ng tÝch luü cho nÒn kinh tÕ. Ngµnh dÖt may kh«ng chØ cã vai trß quan träng trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng hµng dÖt may trong níc vµ tham gia xuÊt khÈu thu ngo¹i tÖ mµ cßn cã vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm, mang l¹i thu nhËp cho ngêi lao ®éng, gãp phÇn t¹o sù æn ®Þng vÒ mÆt kinh tÕ, chÝnh trÞ x· héi. §©y lµ ngµnh c«ng nghiÖp sö dông nhiÒu lao ®éng nhÊt, lao ®éng ngµnh may chiÕm 25% lùc lîng lao ®éng c«ng nghiÖp ; 5,58% gi¸ trÞ s¶n xuÊt cn(1999). N¨m 2000 ngµnh nµy ®ang cã 1,6 triÖu lao ®éng vµ dù kiÕn n¨m 2005 sÏ sö dông 3 triªu lao ®éng, n¨n 2010 lµ 4,5 triÖu lao ®éng. Níc ta vèn lµ níc cã d©n sè ph¸t triÓn kh¸ nhanh, ngu«n lao ®éng dåi dµo vµ ngêi d©n vèn cÇn cï, khÐo lÐo. So víi c¸c níc kh¸c gi¸ sinh ho¹t ë ViÖt Nam thÊp h¬n do ®ã gi¸ nh©n c©ng còng rÎ h¬n, ®©y còng lµ ®iÒu kiÖn quan träng t¹o cho hµng ho¸ cña ta nãi chung vµ hµng dÖt may nãi riªng cã u thÕ c¹nh tranh thÞ trêng thÕ giíi .Ngµnh dÖt vµ ®Æc biÖt lµ ngµnh may níc ta cã ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, tiÕp thu kü thuËt nhanh, cã thÓ s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm chÊt lîng cao do vËy may c«ng nghiÖp ®ang lµ mét thÞ trêng gia c«ng hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi. H¬n n÷a, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay cã nhiÒu thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn ngµnh dÖt may nh vèn ®Çu t vµo ngµnh nµy thÊp h¬n nhiÒu ngµnh kh¸c, quay vßng vèn nhanh. N»m trong khu vùc cã c¸c níc xuÊt khÈu lín hµng dÖt may cña thÕ giíi nh Nam TriÒu Tiªn, Hång C«ng, §µi Loan… l¹i cã luËt ®Çu t níc ngoµi hÊp dÉnViÖt Nam lµ m¶nh ®Êt mÇu mì cho c¸c nhµ ®Çu t hµng dÖt may. VÞ trÝ ®Þa lý níc ta rÊt thuËn lîi cho viÖc xuÊt nhËp khÈu b»ng ®êng biÓn, gi¶m chi phÝ vËn t¶i. Ph¸t triÓn ngµnh dÖt may còng chÝnh lµ gãp phÇn ph¸t huy vµ tËn dông hÕt tiÒm n¨ng s½n cã ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc. II.T×nh h×nh s¶n xuÊt. Ngµnh c«ng nghÖ dÖt may níc ta hiÖn ph¶i ®¶m b¶o 2 nhiÖm vô quan träng, võa ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng néi ®Þa võa tham gia s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu tiÕn tíi tù c©n ®èi phÇn nhËp vµ cã tÝch luü. Thùc tr¹ng s¶n xuÊt cña ngµnh dÖt may níc ta nh sau: 1.VÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt. Theo sè liÖu cña Tæng c«ng ty DÖt-May ViÖt Nam, tæng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam hiÖn nay ®îc ®¸nh gi¸ nh sau: N¨ng lùc s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm dÖt may ViÖt Nam. ChØ tiªu Sîi dÖt §¬n vÞ tÝnh TÊn Sinh Viªn Thùc hiÖn: Ph¹m Anh §øc Doanh nghiÖp trong níc 50.000 9 DN cã vèn ®Çu t níc ngoµi 35.000 Céng 85.000 Líp th¬ng m¹iquèc tÕ - 40A §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Khoa th¬ng m¹i V¶i lôa TriÖu m 184 120 304 DÖt kim TriÖu sp 31 8 39 Hµng may TriÖu sp 280 120 400 mÆc Nguån :Tæng c«ng ty DÖt – May ViÖt Nam C¸c c¬ së dÖt may chñ yÕu tËp trung ë Hµ Néi, Nam §Þnh, H¶i Phßng, Nha Trang, §µ N½ng, TP.HCM, §ång Nai. §©y lµ nh÷ng ®Þa ®iÓm thuËn lîi ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh cã ®iÒu kiÖn tËn dông h¹ tÇng, qu¶n lý dÞch vô, th«ng tin v¨n hãa – x· héi vµ vÖ sinh m«i trêng. Thùc tÕ ®· chøng minh c¸c t nh©n níc ngoµi chØ muèn vµo liªn doanh vµ x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt 100% ë c¸c thµnh phè lín cã ®iÒu kiÖn h¹ tÇng tèt. Sinh Viªn Thùc hiÖn: Ph¹m Anh §øc 10 Líp th¬ng m¹iquèc tÕ - 40A §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Khoa th¬ng m¹i T×nh h×nh c¬ së s¶n xuÊt cña ngµnh dÖt may mÆc trong níc Khu vùc DÖt May XÝ nghiÖp quèc doanh TW §P Tæng XN ®oµn thÓ DN ngoµi QD I 13 4 17 - 173 II 12 15 27 - 47 III 3 5 8 - 7  28 24 52 0 227 I 16 21 37 3 287 II 21 48 69 5 81 III 1 15 16 - 16  38 84 122 8 384 Hé t nh©n 10000 30000 Nguån:Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam I. Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ c¸c vïng phô cËn. II. Thµnh phè Hµ Néi vµ c¸c vïng phô cËn. III. Thµnh phè §µ N½ng vµ c¸c tØnh Qu¶ng Nam, Thõa Thiªn HuÕ, Kh¸nh Hoµ. N¨ng lùc dÖt may níc ngoµi (SCCI ®· cÊp giÊy phÐp ®Õn th¸ng 6/1999) - Ngµnh dÖt cã : 40 c«ng tr×nh, tæng vèn ®Çu t kho¶ng 0.85 tû USD. N¨ng lùc khi hoµn thµnh c«ng tr×nh : V¶i c¸c lo¹i 400 triÖu m2 Sîi cotton vµ P/C 87.516 tÊn T¬ PES 64.000 tÊn Sîi POY 32.000 tÊn Sîi PTY 25.000 tÊn S¶n phÈm dÖt kim 12.000 tÊn Kh¨n b«ng 2.720 tÊn Sinh Viªn Thùc hiÖn: Ph¹m Anh §øc 11 Líp th¬ng m¹iquèc tÕ - 40A §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Khoa th¬ng m¹i ChØ 800 tÊn T¬ t»m 132 tÊn vµ 1 triÖu mÐt v¶i ¸o len 1 triÖu s¶n phÈm V¶i mµnh PA 10 triÖu m2 V¶i líi ®¸nh c¸ 360 tÊn V¶i c«ng nghiÖp kh¸c (gi¶ da, giÇy v¶i) 4 triÖu mÐt - Ngµnh may cã 49 c«ng tr×nh Tæng vèn ®Çu t 129,8 triÖu USD N¨ng lùc sau khi hoµn tÊt c«ng tr×nh S¶n phÈm may 178 triÖu s¶n phÈm B«ng tÊm (v¶i kh«ng dÖt) 28 triÖu Yds/n¨m Phô liÖu may (¸o, bao b×) 2 triÖu USD So víi c¸c níc trong khu vùc, ngµnh dÖt may ViÖt Nam cßn kÐm vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt, tr×nh ®é c«ng nghÖ; khèi lîng, chñng lo¹i, mÉu m· hµng ho¸ nghÌo nµn vµ n¨ng suÊt thÊp. Sinh Viªn Thùc hiÖn: Ph¹m Anh §øc 12 Líp th¬ng m¹iquèc tÕ - 40A §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Khoa th¬ng m¹i So s¸nh quy m« ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®èi víi mét sè níc trong khu vùc (n¨m 2000) Sè thÞ trêng Tªn níc S¶n lîng sîi/ngµn tÊn S¶n lîng v¶i lôa/triÖum S¶n phÈm may/triÖu Sp Kim ng¹ch XNK(triÖu USD) 1 Trung Quèc 5.300 21.000 10.000 50.000 2 ¢n §é 2.100 23.000 - 12.500 3 Bangladesh 200 1.800 - 4000 4 Th¸i Lan 1.000 4.200 2.500 6.500 5 In®«nesia 1.800 4.400 3.000 8.000 6 ViÖt Nam 85 304 400 2.000 Nguån :Tæng c«ng ty DÖt –May ViÖt Nam Sè liÖu thèng kª cho thÊy tæng khèi lîng sîi cña ViÖt Nam s¶n xuÊt chØ cã 85.000 tÊn cßn v¶i lµ 304 triÖu mÐt ®øng cuèi cïng danh s¸ch. NÕu so víi hai níc l¸ng giÒng th× s¶n xuÊt sîi cña In®«nªxia gÊp 21 lÇn vµ Th¸i Lan gÊp 12 lÇn ViÖt Nam. T¬ng tù s¶n xuÊt v¶i ViÖt Nam chØ b»ng 7% cña In®«nªxia vµ 7.2% cña Th¸i Lan. 2. ThiÕt bÞ – c«ng nghÖ TÝnh ®Õn n¨m 1999, ngµnh dÖt cã 43.200 m¸y dÖt, trong ®ã c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh trung ¬ng qu¶n lý 11.000 m¸y, xÝ nghiÖp quèc doanh ®Þa ph¬ng: 3.200 m¸y vµ c¸c hîp t¸c x· t nh©n: 29.000 m¸y; c¸c thiÕt bÞ nhuém hoµn tÊt cã thÓ nhuém 450 triÖu mÐt/n¨m víi c¸c lo¹i v¶i tõ c¸c nguyªn liÖu dÖt kh¸c nhau vµ c¸c c«ng nghÖ nhuém còng nh c«ng nghÖ in hoa kh¸c nhau; c¸c thiÕt bÞ dÖt kim cã thÓ s¶n xuÊt 20.900 tÊn s¶n phÈm/n¨m, bao gåm 19.500 tÊn dÖt kim trßn/n¨m vµ 1.400 tÊn dÖt kim däc/ n¨m. PhÇn lín sè thiÕt bÞ ngµnh dÖt ®· rÊt cò kü vµ thiÕu ®ång bé gi÷a c¸c kh©u. GÇn 30% thiÕt bÞ ®· sö dông trªn 20 n¨m, h háng nhiÒu, mÊt tù ®éng nªn n¨ng suÊt thÊp, chÊt lîng s¶n phÈm kÐm, gi¸ thµnh s¶n phÈm cao. TuyÖt ®¹i bé phËn ngµnh kÐo sîi chØ ®¹t møc t¬ng ®¬ng 75% uster, ngay sîi Nha Trang, sîi Hµ Néi hiÖn ®¹i nhÊt níc ta còng chØ ®¹t 50% uster. C«ng suÊt sîi tr¶i qu¸ Ýt, m¸y dÖt thoi th× trªn 80% lµ khæ hÑp díi 54”. HiÖn t¹i m¸y dÖt kh«ng thoi míi cã h¬n 15% (khu vùc quèc doanh) cßn c«ng cô dÖt ë khu vùc hîp t¸c x·, t nh©n phÇn lín lµ m¸y gç cò kü. C«ng nghÖ kÐo sîi OE qua nhá bÐ (2000 rotors ®¹t xÊp xØ 2,3% s¶n lîng kÐo sîi. Giai ®o¹n 1996 – 2000, mét sè doanh nghiÖp ®Çu t míi, chÊt lîng sîi ®îc n©ng lªn ®¹t díi møc 25% uster, chÊt lîng ®· ®îc c¶i thiÖn mét phÇn. N¨ng lùc sîi ch¶i kü, chØ sè sîi b¶o qu¶n ®· ®îc n©ng lªn. Tæng c«ng ty DÖt – May ®· thay thÕ dÇn 80 v¹n cäc sîi ®· sö dông trªn 20 n¨m, ®Çu t bæ sung n©ng cÊp 30 v¹n cäc sîi ®Ó n©ng cao chÊt lîng sîi phôc vô dÖt kim, v¶i cao cÊp, thay thÕ 50% trong tæng sè 7.000 m¸y dÖt cò b»ng m¸y míi hiÖn ®¹i, khæ réng, n¨ng suÊt cao cña T©y ¢u vµ NhËt B¶n. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµnh dÖt ®îc trang bÞ mét sè d©y chuyÒn kÐo Sinh Viªn Thùc hiÖn: Ph¹m Anh §øc 13 Líp th¬ng m¹iquèc tÕ - 40A §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Khoa th¬ng m¹i sîi míi, sö dông c«ng nghÖ b«ng ch¶i liªn hîp tù ®éng cao, c¸c m¸y ghÐp tù ®éng khèng chÕ chÊt lîng, øng dông c¸c kü thuËt vi m¹ch ®iÖntö vµo hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng vµ kiÓm tra chÊt lîng sîi. Trong kh©u dÖt v¶i b«ng, nhê sö dông c¸c thiÕt bÞ xe, hÊp, gi¶m träng lîng… nhiÒu s¶n phÈm gi¶ t¬, gi¶ len, s¶n phÈm tõ microfiber ®· b¾t ®Çu ®îc s¶n xuÊt vµ t¹o ®îc uy tÝn trªn thÞ trêng. Theo thènh kª vµ ®n¸h gi¸ cña c¸c chuyªn gia th× thiÕt bÞ ngµnh dÖt ®· ®îc ®æi míi kho¶ng 40 – 45%, tr×nh ®é tù ®éng ho¸ chØ ®¹t møc trung b×nh. Tr×nh ®é c«ng nghÖ cña ngµnh dÖt ViÖt Nam cßn l¹c hËu h¬n so víi c¸c níc tiªn tiÕn trong khu vùc kho¶ng 10 – 15 n¨m. Ngµnh may mÆc thu hót ®îc nhiÒu vèn ®Çu t h¬n do ®Æc ®iÓm Ýt h¬n ngµnh dÖt vµ thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn h¬n. Do ®ã ngµnh may mÆc ®îc ®æi míi rÊt nhiÒu kho¶ng 90 – 95% sè thiÕt bÞ, tuy nhiªn kh¶ n¨ng tù ®éng ho¸ qu¸ tr×nh chØ ®¹t møc trung b×nh. C«ng nghÖ c¾t may vµ may cßn l¹c hËu h¬n so víi c¸c níc tiªn tiÕn trong khu vùc kho¶ng n¨m n¨m. Trang thiÕt bÞ ngµnh may ®· t¨ng nhanh c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, nhÊt lµ vÒ tÝnh n¨ng c«ng dông, tõ m¸y ®¹p ch©n (22 cña Liªn X« cò, m¸y 8322 cña §øc ®Õn Juki cña NhËt vµ FFAP cña CHLB §øc. Sè m¸y chuyªn dïng nh m¸y v¾t 5 chØ, m¸y thïa, ®Ýnh, trÇn giÇy pasant, may c¹p 4 kim, bµn lµ treo, bµn lµ h¬i cã ®Öm hót ch©n kh«ng… Trong tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt may còng ®îc trang bÞ thªm m¸y mãc víi tÝnh n¨ng c«ng dông míi nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm trªn 100%.VÒ c«ng nghÖ, c¸c d©y chuyÒn may ®îc bè trÝ võa vµ nhá (25 – 26 m¸y), sö dông 34 – 38 lao ®éng c¬ ®éng nhanhh vµ cã nh©n viªn kiÓm tra thêng xuyªn, cã kh¶ n¨ng chÊn chØnh sai sãt nhanh. Ngµnh may cña ta hiÖn nay míi chØ chó träng ®Çu t vµo s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng ®¬n gi¶n, nh÷ng mÆt hµng dÔ lµm vµ dÔ thu lîi nhuËn nh ¸o Jacket, s¬ mi nam, s¬ mi n÷…(lo¹i hµng dÔ bÞ c¹nh tranh lín trªn thÞ trêng thÕ giíi ) c«ng nghÖ s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng kü thuËt cao, chÊt lîng cao vÉn cßn bÞ bæ trèng. Nhê ®ã n¨ng lùc may xuÊt khÈu t¨ng nhanh, ®Õn cuèi n¨m 2000, c«ng suÊt cuÈ ngµnh ®· ®¹t 400 triÖu s¶n phÈm/ n¨m. 3. C¬ së s¶n xuÊt. Tæng c«ng ty dÖt may (VINATEX) ®îc thµnh lËp 29 - 4 – 1995 theo quyÕt ®Þnh 253/thÞ trêng cña thñ tíng chÝnh phñ nh»m t¨ng cêng ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ hîp t¸c s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô Nhµ níc giao, n©ng cao kh¶ n¨ng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ cña toµn Tæng c«ng ty theo nhu cÇu thÞ trêng. NhiÖm vô chÝnh lµ : a) Thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh hµng dÖt may theo quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh dÖt may cña Nhµ níc vµ theo yªu cÇu cña thÞ trêng bao gåm: x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn, ®Çu t, t¹o nguån vèn ®Çu t, s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm, cung øng nguyªn vËt liÖu, xuÊt nhËp khÈu phô liÖu, thiÕt bÞ phô tïng, liªn doanh, liªn kÕt víc c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi níc phï hîp víi ph¸p luËt vµ c¸c ……… cña Nhµ níc. b) NhËn vµ sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn do Nhµ níc giao: gåm c¶ phÇn vèn ®Çu t voµ c¸c doanh nghiÖp kh¸c, nhËn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn ®Êt ®ai vµ c¸c nguån lùc kh¸c do Nhµ níc giao ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh vµ c¸c nhiÖm vô ®îc giao. Sinh Viªn Thùc hiÖn: Ph¹m Anh §øc 14 Líp th¬ng m¹iquèc tÕ - 40A §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Khoa th¬ng m¹i c) Tæ chøc qu¶n lý c«ng t¸c nghiªn cøu vµ øng dông tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo c«ng t¸c ®µo t¹o båi dìng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong tæng c«ng ty.. Tæng c«ng ty dÖt may cã: 55 thµnh viªn ®Òu lµ nh÷ng doanh nghiÖp cã tÇm cì trong ngµnh dÖt may ViÖt Nam bao gåm 20 c«ng ty dÖt, 3 c«ng ty len, 15 c«ng ty may, 2 c«ng ty liªn doanh, 1 c«ng ty ®ay. Ngoµi ra cßn cã : - Bèn nhµ m¸y c¬ khÝ chuyªn s¶n xuÊt phô tïng dÖt may. - Mét c«ng ty tµi chÝnh - Hai c«ng ty dÞch vô Th¬ng m¹i. - Hai chi nh¸nh cña tæng c«ng ty ë §µ N½ng vµ H¶i Phßng. - Ba trêng ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n kü thuËt cho ngµnh dÖt may t¹i c¸c khu vùc Hµ Néi, Nam §Þnh, TP.HCM. - Hai viÖn khoa häc – kÜ thuËt dÖt may vµ mét viÖn thiÕt kÕ mÉu: lµ c¬ quan nghiªn cøu kinh tÕ kÜ thuËt cña ngµnh dÖt may ®ång thêi lµ c¬ quan ®Çu mèi vÒ th«ng tin trªn c¸c …….tiÕn bé kinh tÕ kÜ thuËt, thÞ trêng, gi¸ c¶. Vµi sè liÖu vÒ Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam n¨m Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh Tæng vèn kinh doanh Doanh sè Kim ng¹ch xuÊt khÈu Nép ng©n s¸ch N¨m c«ng ty lín nhÊt thuéc Tæng c«ng ty STT Tªn c«ng ty Doanh sè (Tû ®ång) Kim ng¹chXK Sè lîng c«ng nh©n (TriÖu USD) (ngêi) 1 C«ng ty dÖt Nam §Þnh 445,11 10 16.310 2 C«ng ty dÖt Thµnh C«ng 398,24 21 3500 3 C«ng ty dÖt Hµ Néi 363,40 12 6230 4 C«ng ty dÖt Phong Phó 321,13 19,08 4885 Sinh Viªn Thùc hiÖn: Ph¹m Anh §øc 15 Líp th¬ng m¹iquèc tÕ - 40A §¹i häc kinh tÕ quèc d©n 5 Khoa th¬ng m¹i C«ng ty dÖt Nha Trang 304,45 135 3100 Nguån: Tæng c«ng ty DÖt may ViÖt Nam. Ngµy 21/10/1999, hiÖp héi dÖt may ViÖt Nam chÝnh thøc ra m¾t víi t c¸ch lµ tæ chøc cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam gåm 128 thµnh viªn thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. HiÖp héi dÖt may ViÖt Nam ®¹i diªn cho quyÒn lîi cña c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ cã kh¶ n¨ng héi tô ViÖt Nam vµ ®iÒu phèi hiÖu qu¶ trong liªn doanh liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp,trªn c¬ së ®ã khai th¸c ®îc tiÒm n¨ng vèn cã vÒ lao ®éng, thiÕt bÞ, m¸y mãc, nhµ xëng, ®Êt ®ai, chia sÎ kinh nghiÖm, th«ng tin… t¹o mét søc m¹nh c¹nh tranh cho c¸c s¶n phÈm dÖt may ViÖt Nam. HiÖn nay ngµnh may ViÖt Nam cã 187 doanh nghiÖp Nhµ níc, trong ®ã cã 70 doanh nghiÖp dÖt vµ 117 doanh nghiÖp may gÇn 800 doanh nghiÖp t nh©n c¸c lo¹i, 178 dù ¸n ®Çu t liªn doanh vµ 100% vèn níc ngoµi víi vèn ®Çu t lµ 1804 triÖu USD. C«ng nghiÖp quèc doanh dÖt may hiÖn chiÕm 75% tæng gi¸ trÞ dÖt may toµn quèc vµ gi÷ u thÕ vÒ xuÊt khÈu. Tuy c¶ níc cã h¬n 1000 c«ng ty dÖt may nhng chØ kho¶ng 5% cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao trªn khu vùc quèc tÕ. 4. Cung cÊp nguyªn liÖu. Nguyªn liÖu, vËt liÖu cho ngµnh dÖt may níc ta gåm c¸c lo¹i: x¬ b«ng thiªn nhiªn, x¬ visco, x¬ PE, t¬ t»m vµ c¸c lo¹i x¬ Liber kh¸c, c¸c lo¹i ho¸ chÊt c¬ b¶n vµ thuèc nhuém. HiÖn nay ph¶i nhËp khÈu kÓ c¶ v¶i cho may xuÊt khÈu vµ tiªu dïng néi ®Þa ( hµng n¨m vÉn ph¶i nhËp khÈu 200 triÖu mÐt, cha kÓ hµng nhËp lËu qua nhiÒu nguån). Nguyªn liÖu ®îc s¶n xuÊt trong níc chñ yÕu lµ b«ng ®ay, t¬ t»m… v¶i c¸c lo¹i, tuy chÊt lîng cña nh÷ng nguyªn liÖu nµy cha cao vµ s¶n lîng míi chiÕm mét tû lÖ nhá trong tæng sè nguyªn liÖu tiªu dïng cho ngµnh may. Nguyªn liÖu chÝnh cña ngµnh dÖt lµ b«ng. Níc ta cã nhiÒu ®iÒu kiÖn h¬n c¸c níc §«ng Nam ¸ kh¸c vÒ thêi tiÕt vµ khÝ hËu cho viÖc trång b«ng vïng ®Êt thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn c©y b«ng v¶i lµ §«ng Nam Bé, T©y Nguyªn vµ Duyªn H¶i miÒn Trung. DiÖn tÝch trång b«ng c¶ níc hiÖn nay míi ®¹t kho¶ng trªn 20.000 ha, trong ®ã ë phÝa Nam lµ 17.000 ha. S¶n lîng b«ng s¶n xuÊt trong níc hiÖn nay cßn rÊt thÊp, b«ng x¬ s¶n xuÊt míi chØ ®¸p øng ®îc kho¶ng11% nhu cÇu ngµnh dÖt cßn l¹i 89% ph¶i nhËp khÈu. Tõ vô b«ng 1993 ®Õn nay, diÖn tÝch ®Êt trång b«ng ®· gi¶m m¹nh nh ë §ång Nai tõ 10.000 ha xuèng cßn 2.000 ha, ë tØnh §aklak tõ 3.000 ha xuèng cßn 1.000 ha. Cã nhiÒu nghuyªn nh©n dÇn ®Õn sù gi¶m diÖn tÝch ®Êt trång b«ng, nh ngµnh dÖt cha cã kÕ ho¹ch khiÕn cho ngêi s¶n xuÊt b«ng lo l¾ng v× sù th¶ næi gi¸ c¶, thÞ trêng tiªu thô kh«ng æn ®Þnh. Ngêi trång b«ng l©u nay vÉn sö dông gièng cò ®· tho¸i hoµ, h¬n n÷a l¹i cha ®îc híng dÉn cô thÓ vÒ kÜ thuËt ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y trång, dÉn ®Õn n¨ng suÊt thÊp (6 – 7 t¹/ha). Do kÜ thuËt còng nh m¸y mãc thiÕt bÞ trong kh©u thu ho¹ch, b¶o qu¶n cßn l¹c hËu ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng chÊt lîng sîi b«ng ®· cã bíc ph¸t triÓn m¹nh. C©y b«ng c«ng nghiÖp tõ chç 11.000 ha n¨m 1997 ®· t¨ng lªn gÇn 20.000 ha cho s¶n lîng h¬n 17.700 tÊn b«ng h¹t, ®¹t 8,9% t¹ b«ng h¹t/ha. Sinh Viªn Thùc hiÖn: Ph¹m Anh §øc 16 Líp th¬ng m¹iquèc tÕ - 40A §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Khoa th¬ng m¹i NghÒ trång d©u nu«i t»m lµ nghÒ truyÒn thèng, ®· cã tõ l©u ®êi cña d©n téc ta. Tuy nhiªn ®Õn nay ngµnh s¶n xuÊt t¬ t»m vÉn cßn mang tÝnh s¶n xuÊt nhá. ChÊt lîng t¬ cung cÊp cho dÖt lôa vÉn cßn thÊp. Trong mÊy n¨m gÇn ®©y viÖc s¶n xuÊt t¬ t»m ®· b¾t ®Çu ®îc Nhµ níc quan t©m ph¸t triÓn, diÖn tÝch trång d©u ®· t¨ng lªn. N¨m 1995, diÖn tÝch trång d©u ®¹t 35.000 ha cho 850 tÊn t¬ nân. Nguån ®ay ®· cã Th¸i B×nh 20.000 tÊn ®ay t¬ mét n¨m. S¶n xuÊt ®ay, t¬ ®· cã thêi kú rÊt ph¸t triÓn nhng gÇn ®©y ®· cã sù gi¶m sót ®¸ng kÓ c¶ diÖn tÝch trång ®ay vµ viÖc s¶n xuÊt ®ay t¬. §ã lµ do Nhµ níc cha cã chÝnh s¸ch b¶o hé phï hîp, nhng lý do chÝnh lµ c¸c nhµ s¶n xuÊt ®· kh«ng chó ý ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm nªn ®· kh«ng c¹nh tranh ®îc víi hµng nhËp khÈu(chÊt lîng cao h¬n, gi¸ rÎ h¬n).Trªn thùc tÕ, ta cha cã nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn hiÖn ®¹i cung cÊp nguyªn liÖu, ®ñ tiªu chuÈn vÒ kü thuËt còng nh vÒ mÆt kinh tÕ cho ngµnh dÖt, t¹o ®iÒu kiÖn n¨ng cao chÊt lîng vµ chñng lo¹i s¶n phÈm cña ngµnh dÖt may. Nguån t¬, sîi tæng hîp sö dông hiÖn t¹i vÉn cßn ph¶i nhËp kho¶ng 25.000 tÊn x¬ PE vµ kho¶ng 6.000 tÊn t¬ Petex hµng n¨m. Nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu phÇn lín ph¶i nhËp khÈu. Trong ngµnh dÖt may ViÖt Nam, xu híng ®Çu t trong thêi gian qua chñ yÕu vµo kh©u kÐo sîi vµ dÖt, trong khi c«ng ®o¹n in nhuém vµ hoµn tÊt vèn liªn quan nhiÒu ®Õn chÊt lîng vµ gi¸ thµnh v¶i thµnh phÈm th× cha ®îc ®Çu t t¬ng xøng. KÕt qu¶ lµ chÊt lîng in ra kÐm, tØ lÖ v¶i cã thÓ cung cÊp cho ngµnh may xuÊt khÈu thÊp. Tû lÖ v¶i ®¹t chÊt lîng lo¹i Tæng c«ng ty trong kh©u in nhuém chØ ®¹t 70-80%, thÊp h¬n nhiÒu so víi møc 95-98% cña c¸c xëng nhuém ë Trung Quèc, Hång K«ng…Nh÷ng ng êi am hiÓu vÒ ngµnh dÖt ViÖt Nam cho r»ng: tØ lÖ v¶i trong níc cã chÊt lîng ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ngµnh may xuÊt khÈu chØ kho¶ng 10-15%. Cßn c¸c lo¹i nguyªn, phô liÖu cho ngµnh dÖt vµ may nh x¬, sîi, ho¸ chÊt, thuèc nhuém, phô kiÖn may hÇu hÕt lµ nhËp khÈu.HiÖn nay, trong may xuÊt khÈu cña TCT chñ yÕu lµ may gia c«ng chiÕm 90%, nguyªn liÖu hoµn toµn do níc ngoµi cung cÊp. ChÝnh v× thÕ mÆc dï kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®¹t gÇn 1,9 tû USD, nhng phÇn gi¸ trÞ lµm ra trong níc chØ chiÕm kho¶ng 1/4. 5.C¬ cÊu vµ chÊt lîng s¶n phÈm: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, s¶n phÈm dÖt may ®· ®îc ®a d¹ng ho¸ dÇn. Trong kh©u s¶n xuÊt sîi, tû träng c¸c mÆt hµng Polyeste pha b«ng víi nhiÒu tû lÖ kh¸c nhau: 50/50, 65/35, 83/17… t¨ng nhanh, c¸c lo¹i sîi 100% polyeste còng b¾t ®Çu ® îc s¶n xuÊt, c¸c lo¹i s¶n phÈm cotton/ visco, cotton/acrylic, wool/acrylic ®· b¾t ®Çu ®îc ®a ra thÞ trêng. Trong kh©u dÖt v¶i, nhiÒu mÆt hµng dÖt thoi míi, chÊt lîng cao ®· b¾t ®Çu ®îc s¶n xuÊt: §èi víi mÆt hµng 100% sîi b«ng, c¸c mÆt hµng sîi ®¬n ch¶i kü chØ sè cao phôc vô cho may xuÊt khÈu, mÆt hµng sîi b«ng dµy ®îc t¨ng cêng c«ng nghÖ lµm bãng,phßng co c¬ häc…®· xuÊt khÈu ® îc sang EU vµ NhËt B¶n, ®¬n vÞ sè mét mÆt hµng sîi pha, c¸c mÆt hµng katª ®¬n mµu sîi 76, 76 ®¬n hay sîi däc 76/2, c¸c lo¹i v¶i nh gabadin, kaki, simili, hµng tissus pha len, pha cotton vµ petex … tuy s¶n lîng cha cao nhng ®· b¾t ®Çu ®a vµo s¶n xuÊt réng r·i ë nhiÒu doanh nghiÖp; ®¬n vÞ mÆt hµng 100% sîi tæng hîp, nhê ®îc trang bÞ thªm c¸chÖ thèng xe s¨n sîi víi ®é s¨n cao, thiÕt bÞ comfit, thiÕt bÞ gi¶m träng lîng ®· t¹o ra nhiÒu mÆt hµng gi¶ t¬ Sinh Viªn Thùc hiÖn: Ph¹m Anh §øc 17 Líp th¬ng m¹iquèc tÕ - 40A §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Khoa th¬ng m¹i t»m, gi¶ len… thÝch hîp víi khÝ hËu nhiÖt ®íi , bíc ®Çu giµnh ®îc uy tÝn trong vµ ngoµi níc; ®¬n vÞ mÆt hµng dÖt kim 75-80% s¶n lîng hµng dÖt kim tõ sîi Pe/co ®îc xuÊt khÈu, tuy nhiªn chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng thuéc nhãm gi¸ thÊp vµ trung b×nh 2,5-3,5 USD/sp, tØ träng c¸c mÆt hµng chÊt lîng cao cßn rÊt thÊp, chñ yÕu vÉn ph¶i nhËp khÈu. C¬ cÊu c¸c s¶n phÈm may c«ng nghiÖp ®· cã nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ, tõ chç chØ may ®îc nh÷ng quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, quÇn ¸o thêng dïng ë nhµ , ®ång phôc häc sinh… ®Õn nay ngµnh may ®· cã nh÷ng s¶n phÈm chÊt lîng cao, ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña nh÷ng nhµ nhËp khÈu “khã tÝnh”: quÇn ¸o thÓ thao , quÇn ¸o Jean… tuy sè lîng cßn Ýt. Hµng may mÆc xuÊt khÈu cña ta chñ yÕu lµ nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng: ¸o jacket, s¬ mi nam n÷… c¸c mÆt hµng ®ßi hái kÝch th íc cao nh complet ta cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng thÕ giíi. §Æc biÖt vÒ kiÓu mèt may mÆc cña ta rÊt yÕu do cha ®îc coi träng ®Çu t c¬ së th«ng tin vÒ mèt vµ tiÕp cËn thÞ trêng. Hµng dÖt may cña ta hiÖn nay ®a phÇn häc tËp mèt cña níc ngoµi, cßn hµng dÖt may xuÊt khÈu, chñ yÕu lµ s¶n xuÊt theo mÉu m· cña níc ngoµi. Ngµnh dÖt may ViÖt Nam cÇn ph¶i cè g¾ng nhiÒu ®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng trong níc còng nh th©m nhËp s©u h¬n vµo thÞ trêng thÕ giíi . 6. T×nh h×nh ®Çu t ph¸t triÓn. Trong nh÷ng n¨m võa qua, Nhµ níc ®· giµnh cho ngµnh dÖt c¸c nguån tÝn dông cña Ph¸p, NhËt B¶n, §øc, Ên §é ®Ó ®Çu t bæ sung cäc sîi, ®æi míi d©y chuyÒn sîi vµ nhuém. Ngoµi ra c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt còng dïng nguån vèn tù cã cña m×nh ®Ó n©ng cÊp trang thiÕt bÞ. NhiÒu xÝ nghiÖp ®Æc biÖt lµ c¸c xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu ®· vµ ®amg ®æi míi tõng phÇn trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt ®ång thêi còng më réng s¶n xuÊt , víi nh÷ng ph©n xëng hoµn toµn trang bô nh÷ng thiÕt bÞ s¶n xuÊt tiªn tiÕn hiÖn ®¹i. Cho ®Õn nay, tæng c«ng ty DÖt- May ®ang thùc hiÖn 7 dù ¸n víi møc ®Çu t lµ 106,4 tû ®ång vµ 26 dù ¸n ®Çu t míi víi tæng møc ®Çu t lµ 532 tû ®ång, trong ®ã 50 tû lµ vèn tÝn dông u ®·i. Dù ¸n chiÕn lîc ph¸t triÓn ngµnh dÖt may ®Õn n¨m 2010 ®· x¸c ®Þnh møc t¨ng trëng bbinh qu©n 14%/n¨m. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy, vÊn ®Ò t¹o ra vèn ®Çu t cã ý nghÜa quan träng hµng ®Çu. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cña Nhµ níc ®· gãp phÇn huy ®éng vèn trong d©n ®Çu t vµo ngµnh dÖt may.Trong hai, ba n¨m gÇn ®©y, c¸c xÝ nghiÖp may t nh©n ®Òy tham gia s¶n xuÊt hµng triÖu s¶n phÈm c¸c lo¹i thu vÒ hµng triÖu USD, næi tiÕng nh c¸c xÝ nghiÖp may Huy Hoµng, Minh Phông… Song song víi viÖc ®Çu t vµo ngµnh dÖt may b»ng c¸c nguån vèn trong níc , viÖc gäi vèn ®Çu t níc ngoµi lµ mét gi¶i ph¸p quann träng trong c¸c gi¶i ph¸p t¹o nguån vèn. Do chÝnh s¸ch më cöa trong quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, nh÷ng nç lùc cña Nhµ níc trong viÖc t¹o ra m«i trêng ngµy cµng thuËn lîi h¬n cho c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i tù do ph¸t triÓn,do nh÷ng ®iÒu kiÖn quèc tÕ thuËn lîi cho hîp t¸c khu vùc vµ trªn toµn thÕ giíi. LÓ tõ ngµy LuËt ®Çu t níc ngoµi ë ViÖt Nam ®îc ban hµnh( 29/12/1987) ®Õn nay chóng ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ vÒ hîp t¸c ®Çu t trong nhiÒu lÜnh vùc nh dÇu khÝ, du lÞch c«ng nghiÖp nhÑ trong ®ã cã ngµnh dÖt may.TÝnh ®Õn hÕt th¸ng 6/2000, trong lÜnh vùc s¶n xuÊt sîi, dÖt v¶i vµ may mÆc ®· cã 178 dù ¸n ®Çu t liªn doanh vµ 100% vèn níc ngoµi ®îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t ®¨ng kÝ trªn 1804 triÖu USD . Sinh Viªn Thùc hiÖn: Ph¹m Anh §øc 18 Líp th¬ng m¹iquèc tÕ - 40A §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Khoa th¬ng m¹i §Çu t trªn lÜnh dÖt, nhuém:82 dù ¸n ®· triÓn khai ho¹t ®éng. §Çu t trong lÜnh vùc may mÆc: 96 dù ¸n ®· triÓn khai ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng vÒ ®Çu t níc ngoµi ®· gióp ngµnh dÖt may ViÖt Nam cã thªm nguån vèn ®Ó ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt ,t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, lµm t¨ng s¶n lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm, t¹o ra nhiÒu mÆt hµng cã chÊt lîng cao cho ngêi tiªu dïng vµ xuÊt khÈu ( do bªn níc ngoµi nhËn bao tiªu s¶n phÈm), t¨ng thªm phÇn thu nhËp ng©n s¸ch Nhµ níc. Qua hîp t¸c liªn doanh chóng ta cã thªm mét sè thiÕt bÞ d©y chuyÒn dÖt v¶i Jean. Cïng víi c¸c chuyªn gia níc ngoµi, chóng ta còng häc hái ®îc nhiÒu kinh nghiÖm trong tæ chøc vµ qu¶n lý s¶n xuÊt, bè trÝ d©y chuyÒn c«ng nghÖ lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. Ho¹t ®éng vÒ ®Çu t níc ngoµi cã nhiÒu u ®iÓm nhng còng kh«ng tr¸nh khái nhîc ®iÓm. Mét thùc tÕ phæ biÕn trong nh÷ng n¨m qua lµ ViÖt Nam Ýt cã kh¶ n¨ng gãp vèn ®Çu t b»ng c¸c vèn kh¸c trõ quyÒn sö dông ®Êt c«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ cã s½n. C¸c bªn níc ngoµi chñ yÕu gãp vèn b»ng vËt t, thiÕt bÞ. Do thiÕu kinh nghiÖm, kiÕn thøc vµ th«ng tin, chóng ta Ýt cã kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c tr×nh ®é c«ng nghÖ, chÊt lîng vµ gi¸ trÞ c¸c lo¹i vËt t thiÕt bÞ níc ngoµi ®a vµo, trong khi ®ã hä thêng tÝnh cao h¬n thùc tÕ. H¬n n÷a, c«ng nghÖ s¶n xuÊt phÝa níc ngoµi ®a vµo mÆc dï cã tiÕn bé h¬n c«ng nghÖ ë ViÖt Nam nhng kh«ng ph¶i lµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn.Theo b¸o c¸o kh¶o s¸t 42 doanh nghiÖp thuéc Bé c«ng nghiÖp nhÑ cã liªn doanh víi níc ngoµi n¨m 1998 cho thÊy trong 710 d©y chuyÒn s¶n xuÊt cã:76% thiÕt bÞ thuéc thÕ hÖ I( s¶n xuÊt tõ nh÷ng n¨m 50-60); 24% thiÕt bÞ thuéc thÕ hÖ II( s¶n xuÊt tõ nh÷ng n¨m 70), trong 24% nµy cã 1/3 thiÕt bÞ ®· khÊu hao hÕt, 2/3 cßn l¹i lµ t©n trang trong sè ®ã ®· sö dông trªn 5 n¨m. III.T×nh h×nh xuÊt khÈu . Trong nh÷ng n¨m võa qua, do sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh dÖt may nãi riªng, cïng víi sù biÕn ®éng cña thÞ trêng truyÒn thèng, thÞ trêng hµng dÖt may xuÊt khÈu cña níc ta cã nhiÒu thay ®æi. 1. T×nh h×nh xuÊt khÈu hang dÖt may tõ n¨m 1990 trë vÒ tríc. Hai tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cã tÝnh chÊt ®Çu mèi vÒ ngµnh dÖt may thêi kú nµy lµ Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu hµng may mÆc (CONFECTIMEX) vµ Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp dÖt (TEXTIMEX). Thêi kú nµy thÞ trêng xuÊt khÈu chÝnh cña hµng dÖt may lµ Liªn X« (cò) vµ §«ng ¢u. Hµng dÖt may xuÊt khÈu sang c¸c thÞ trêng nµy chñ yÕu lµ theo NghÞ ®inh th (®íc ký kÕt hµng n¨m gi÷a hai ChÝnh phñ). ViÖc xuÊt hµng theo NghÞ ®Þnh th (phÇn lín lµ sang thÞ trêng Liªn X«) hoµn toµn chÞu sù qu¶n lý cña Nhµ níc, do vËy chØ tiªu hµng dÖt may xuÊt khÈu ®îc ph©n cho TEXTIMEX vµ CONFEXTIMEX, sau ®ã c¸c tæ chøc ®Çu mèi nµy sÏ giao cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt thùc hiÖn, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt sau khi lµm xong s¶n phÈm sÏ giao l¹i cho c¸c tæ chøc ®Çu mèi ®Ó xuÊt khÈu ®i c¸c thÞ trêng.Khi hµng ®· xuÊt ®i, Nhµ níc sÏ thanh Sinh Viªn Thùc hiÖn: Ph¹m Anh §øc 19 Líp th¬ng m¹iquèc tÕ - 40A §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Khoa th¬ng m¹i to¸n theo tØ gi¸ hèi ®o¸i nhÊt ®Þnh, cßn thanh to¸n gi÷a hai ChÝnh phñ theo hiÖp ®Þnh thanh to¸n vµ tr¶ nî theo hµng n¨m.Ngoµi h×nh thøc xuÊt khÈu hµng dÖt may theo NghÞ ®Þnh th,còng cã hµng xuÊt ngoµi nghÞ ®Þnh th sang c¸c thÞ trêng nµy nhng víi sè lîng nhá. Thêi k× nµy kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t møc cao nhÊt vµo nh÷ng n¨m 87-90, ®©y lµ giai ®o¹n chóng ta hîp t¸c trong lÜnh vùc gia c«ng hµng may mÆc (KÝ ngµy 19/05/1987). T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng dÖt may giai ®o¹n 1986-1990 §¬n vÞ:1000 chiÕc 1986 1987 1988 1989 1990 Hµng may mÆc 24.088 21.336 43.957 52.204 67.947 -Liªn X« 14.752 7.340 25.618 32.363 36.017 -CHLB §øc 4.897 3.837 4.726 4.393 2.294 -Hungary 4.439 5.300 5.097 5.987 4.302 -TiÖp Kh¾c 4.722 8.351 9.461 6.988 -Ba Lan 136 147 -Bungary 1,3 465 1618 Khu vùc II 16.263 Nguån: Kinh tÕ vµ Tµi chÝnh ViÖt Nam 1986-1990 NXB Thèng kª 1991. Bªn c¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may sang c¸c thÞ trêng thuéc khèi XHCN, chóng ta ®· b¾t ®Çu xuÊt khÈu sang c¸c thÞ trêng khu vùc t b¶n. Tõ n¨m 1980 ®· xuÊt khÈu hµng may sang Ph¸p, §øc.N¨m 1989 hµng dÖt may nh ¸o Tshirt,singhtlest(mét d¹ng ¸o lãt,¸o may «) ®· ®îc xuÊt sang NhËt B¶n. S¶n phÈm dÖt còng ®îc b¸n sang Thôy §iÓn, Thôy Sü, Na Uy.Sè lîng hµng xuÊt sang c¸c níc nµy n¨m 1990 lµ 693.000 s¶n phÈm.S¶n phÈm dÖt cña ta còng b¾t ®Çu xuÊt hiÖn ë c¸c níc Italia, T©y Ban Nha, §µi Loan,Nam TriÒu Tiªn nhng sè lîng rÊt nhá. Së dÜ sè lîng hµng dÖt may xuÊt khÈu sang thÞ trêng ngoµi XHCN nhá lµ do c¸c ®¬n vÞ gÆp ph¶i mét lo¹t nh÷ng khã kh¨n vµ h¹n chÕ trong viÖc t×m kiÕm b¹n hµng. Thêi kú tríc 1986, víi c¬ chÕ ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng chØ ®îc thùc hiÖn th«ng qua mét sè ®¬n vÞ ®Çu mèi, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kh¸c hÇu nh kh«ng ®îc trùc tiÕp ký kÕt víi b¹n hµng níc ngoµi, mäi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hang xuÊt khÈu ®Òu do c¸c c¬ quan chñ qu¶n giao xuèng, lµm n¶y sinh t tëng û l¹i, tr«ng chê vµo sù ph©n phèi cña Nhµ níc vÒ mÆt hµng còng nh thÞ trêng .ViÖc bao cÊp tõ cung cÊp nguyªn liÖu ®Õn tiªu thô s¶n phÈm lµm cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt nhµ níc hoµn toµn bÞ ®éng trong viÖc t×m kiÕm thÞ trêng , nhÊt lµ khi nÒn kinh tÕ chuyÓn sang nwnf kinh tÕ thÞ trêng vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp. Sinh Viªn Thùc hiÖn: Ph¹m Anh §øc 20 Líp th¬ng m¹iquèc tÕ - 40A
- Xem thêm -