Tài liệu Phương hướng phát triển công ty quyết tiến

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp MỤC LỤC MỤC LỤC .................................................................................................. 0 LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1 PHẦN MỘT: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUYẾT TIẾN ............................................................................................ 2 1.1. Giới thiệu chung về Công ty đầu tƣ xây dựng Quyết Tiến ................ 2 1.2. Quá trình hình thành và phát triển ...................................................... 3 PHẦN HAI: CÁC ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUYẾT TIẾN ....................... 5 2.1. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty đầu tƣ xây dựng Quyết Tiến ......................................................................................................................... 5 2.2. Cơ cấu tổ chức ....................................................................................... 6 2.3. Nguồn nhân lực ...................................................................................... 12 2.4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị ............................................................. 12 2.5. Đặc điểm nguyên vật liệu....................................................................... 15 2.6. Đặc điểm về vốn ...................................................................................... 15 2.7. Các hoạt động quản trị .......................................................................... 16 2.7.1. Quản trị thiết bị ............................................................................... 16 2.7.2. Hoạt động giám sát chất lƣợng công trình ................................... 16 2.7.3. Quản trị nhân lực ............................................................................ 17 PHẦN BA: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUYẾT TIẾN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY ................ 18 3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh ............................................................. 18 3.2. Kết quả hoạt động tài chính .................................................................. 19 3.3. Những kết quả khác ............................................................................... 20 PHẦN BỐN: PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUYẾT TIẾN TRONG NHỮNG NĂM TỚI . 22 KẾT LUẬN ................................................................................................ 24 Nguyễn Thị Trang - QTKDTH 48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp LỜI MỞ ĐẦU Công ty đầu tƣ xây dựng Quyết Tiến là một trong những công ty xây dựng đƣợc thành lập để đáp ứng nhu cầu xây dựng các công trình giao thông của đất nƣớc. Tiền thân của Công ty là HTX vận tải Trà Giang hoạt động từ những năm 70 của thế kỷ trƣớc, ngày 11/8/1993 chuyển đổi thành Công ty xây dựng giao thông và vận tải Quyết Tiến. Trải qua 17 năm xây dựng và trƣởng thành công ty đã không ngừng lớn mạnh với ba lĩnh vực kinh doanh chính: xây dựng công trình giao thông; sản xuất, truyền tải và phân phối điện; khai thác và kinh doanh khoáng sản. Đến nay công ty đã thi công hàng trăm công trình giao thông với giá trị hợp đồng hơn 1500 tỷ đồng. Tim hiểu và nghiên cứu về hoạt động kinh doanh của công ty nói chung và hoạt động quản trị của công ty nói riêng sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn đầy đủ hơn về quá trình phát triển của công ty từ một HTX vận tải trở lên lớn mạnh nhƣ ngày nay. Sau một thời gian thực tập tại công ty đầu tƣ xây dựng Quyết Tiến, dƣới sự hƣớng dẫn của Thạc sĩ Đặng Ngọc Sự, tôi đã hoàn thành Báo cáo tổng hợp về công ty đầu tƣ xây dựng Quyết Tiến. Báo cáo gồm 4 phần: Phần một: Tổng quan về công ty đầu tƣ xây dựng Quyết Tiến Phần hai: Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty đầu tƣ xây dựng Quyết Tiến Phần ba: Kết quả hoạt động của công ty đầu ty xây dựng Quyết Tiến Phần bốn: Phƣơng hƣớng hoạt động của công ty đầu tƣ xây dựng Quyết Tiến trong những năm tới. Nguyễn Thị Trang - QTKDTH 48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp PHẦN MỘT: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUYẾT TIẾN 1.1. Giới thiệu chung về Công ty đầu tƣ xây dựng Quyết Tiến Tên công ty: CÔNG TY ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUYẾT TIẾN Tên giao dịch quốc tế: QUYET TIEN CONSTRUCTION INVESTMENT COMPANY Tên công ty viết tắt: QTCIC Trụ sở chính: Số 152, đƣờng Nhạc Sơn, phƣờng Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Công ty đầu tƣ xây dựng Quyết Tiến đƣợc UBND Tỉnh Thái Bình thành lập theo quyết định số 456/QĐ-UB ngày 09/8/1993 Giấy đăng ký kinh doanh ban đầu số 042891 do Trọng tài kinh tế Tỉnh Thái Bình cấp ngày 11/8/1993 Cấp lại, bổ sung giấy phép ĐKKD lần thứ 02 số 12 02 000 103 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Tỉnh Lào Cai cấp ngày 09/12/2002 Cấp lại, bổ sung giấy phép ĐKKD lần thứ 13 số 12 02 000 103 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Tỉnh Lào Cai cấp ngày 07/11/2008 Hình thức pháp lý: Công ty TNHH có hai thành viên trở lên Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty: Ông: Nguyễn Đức Tâm - Chức vụ: Giám Đốc công ty Vốn điều lệ: 68.000.000.000 đồng (Sáu mƣơi tám tỷ đồng). Trong đó:  Tiền VNĐ: 60.105.000.000 đồng  Tài sản: 7.895.000.000 đồng (vốn giảm 44.200 triệu đồng) Mã số thuế: 1000139243 Tài khoản tiền gửi số 375.10.00.000.0279 mở tại Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Lào Cai Nguyễn Thị Trang - QTKDTH 48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Công ty đã đƣợc tặng thƣởng nhiều bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác: Bằng khen của thủ tƣớng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục thuế và của UBND các tỉnh, thành nơi đơn vị thi công các công trình trên phạm vi cả nƣớc. 1.2. Quá trình hình thành và phát triển Cái tên “Quyết Tiến” đã đƣợc chủ tịch Nguyễn Đức Trâm, ngƣời sáng lập công ty đặt ra với một niềm tin và ý chí mãnh liệt. Tiền thân của công ty là HTX vận tải Trà Giang hoạt động từ những năm 70 của thế kỷ trƣớc. Khi Luật công ty ra đời, thực hiện chủ trƣơng đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trƣờng của Nhà nƣớc, HTX vận tải Trà Giang đã đƣợc chuyển đổi thành Công ty xây dựng giao thông và vận tải Quyết Tiến theo quyết định số 456/QĐ-UB ngày 09/8/1993 của UBND tỉnh Thái Bình, giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 402891 do Trọng tài kinh tế tỉnh Thái Bình cấp ngày 11/8/1993 với trụ sở tại Đông Hƣng - Thái Bình. Năm 2001, với chiến lƣợc mở rộng thị trƣờng và mong muốn đóng góp nhiều hơn cho hạ tầng giao thông khu vực Tây Bắc tổ quốc, công ty đã chuyển trụ sở lên Lào Cai. Năm 2004, để đánh dấu bƣớc phát triển của công ty không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp mà còn tham gia đầu tƣ sang các lĩnh vực khác, công ty đã đổi tên thành Công ty đầu tƣ xây dựng Quyết Tiến nhƣ hiện nay. Năm 2005, với việc tham gia dự án đƣờng cao tốc TP.HCM - Trung Lƣơng đã mở ra một thị trƣờng mới - thị trƣờng Miền Nam đầy sôi động… Trải qua 17 năm xây dựng và phát triển, dƣới sự lãnh đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Trâm và Ban giám đốc, công ty đã không ngừng lớn mạnh. Trong ngành nghề chính, từ xuất phát điểm thi công các công trình giao thông nông thôn với giá trị vài chục, vài trăm triệu đồng ở địa bàn huyện Đông Hƣng và tỉnh Thái Bình, đến nay công ty đã thi công các công trình đƣờng cao tốc thuộc dự án nhóm A với giá trị hàng trăm tỷ đồng trên địa bàn cả nƣớc. Tính từ khi thành lập, công ty đã và đang thi công hơn 120 dự án với tổng giá trị sản lƣợng gần 1.500 tỷ đồng. Từ thời điểm ban đầu với chỉ Nguyễn Thị Trang - QTKDTH 48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp vài đầu thiết bị lạc hậu, vài chục cán bộ, nhân viên, đến nay công ty đã có hàng trăm đầu thiết bị hiện đại, với hơn 500 cán bộ nhân viên và hàng nghìn công nhân trực tiếp. Không chỉ hoạt động trong ngành nghề chính, cùng với sự lớn mạnh và chủ trƣơng đa dạng hoá ngành nghề, công ty đã tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau nhƣ đầu tƣ xây dựng thuỷ điện nhỏ với dự án Nậm Xây Luông có tổng công suất hơn 33MW; đầu tƣ kinh doanh các dự án BĐS nhƣ dự án Trung tâm thƣơng mại và văn phòng cho thuê Mỹ Đình II - Hà nội trên diện tích 1982m2; khai thác mỏ (dự án liên doanh khai thác antimoan, chì kẽm Nậm Chảy - Lào Cai); đầu tƣ trồng rừng, sản xuất nhiên liệu sinh học nhƣ dự án trồng cây Jatropha tại tỉnh Lai Châu. Bên cạnh đó là những hoạt động liên kết, đầu tƣ phát triển năng lực quản lý, tƣ vấn, đào tạo… Với tinh thần:  Đoàn kết: là sự gắn kết chặt chẽ, thống nhất trong suy nghĩ và hành động, kết hợp hài hoà lợi ích của các chủ thể: công ty Quyết Tiến, các cán bộ, công nhân viên công ty, khách hàng, quốc gia và cộng động-xã hội.  Quyết Tiến: quyết tâm, tiến lên!  Thành công: hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững, trƣờng tồn mang lại lợi ích tối đa và lâu dài cho các chủ thể liên quan. Công ty ĐTXD Quyết Tiến cùng với nhóm công ty của mình đang nỗ lực không ngừng cho sự phát triển trƣờng tồn, đa dạng hoá ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn trên cơ sở ngành nghề xây dựng giao thông chủ chốt. Nguyễn Thị Trang - QTKDTH 48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp PHẦN HAI: CÁC ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUYẾT TIẾN 2.1. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty đầu tƣ xây dựng Quyết Tiến - Xây dựng công trình giao thông; Construction of building, transportation, irrigation and water supply work - Sản xuất, truyển tải và phân phối điện; Producing, Transmittal and distribution electric power - Khai thác và kinh doanh khoáng sản; Exploiting, processing and Trading mineral Ngoài ra Công ty còn kinh doanh ở một các lĩnh vực khác: - Xây dựng công trình dân dụng; Xây dựng công trình thuỷ lợi; Xây dựng công trình giao thông; Cấp nƣớc sinh hoạt; Construction of building, transportation, irrigation and water supply work - Khai thác vật liệu xây dựng: gạch, đá, cát, sỏi; Mining construction material: brick, sand, stone, gravel - Dịch vụ vận tải hàng hoá đƣờng bộ; Transport service for goods - Cho thuê thiết bị thi công; Renting construction equipment - Sản xuất truyền tải và phân phối điện; Producing, Transmittal and distribution electric power - Khảo sát, thiết kế các công trình xây dựng, giao thông, thẩm định thiết kế dự án; Investigation, designing building and transportation work, appraising design - Khai thác, chế biến khoáng sản; Nguyễn Thị Trang - QTKDTH 48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Exploiting and processing mineral - Vận tải hành khách theo Hợp đồng; Transport service for guest under the contract - Thí nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm định chất lƣợng công trình xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp, dân dụng; Material testing and quality inspection for transportation, building, irrigation, industrial works - Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, vui chơi, giải trí; Business of hotel, restaurant, entertainment - Mua bán vật liệu xây dựng: xi măng, sắt, thép; Trading construction material: cement, steel - Kinh doanh xăng dầu và khí đốt hoá lỏng; Trading gasolin, oil and LPG - Kinh doanh trang trại trồng rừng; Trading farmstead and afforest - Kinh doanh khoáng sản; Trading mineral - Kinh doanh xe máy, thiết bị đã qua sử dụng; Business on second-hand machinery and equipment - Mua bán, sửa chữa ô tô, máy công trình; Purchase and repair of automobile and machinery - Gia công cơ khí, phụ tùng xe máy, thiết bị máy. Fabrication of mechinics, spareparts and equipment 2.2. Cơ cấu tổ chức Nguyễn Thị Trang - QTKDTH 48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT CÁC DỰ ÁN CÁC CÔNG TRƢỜNG CÁC XƢỞNG SỬA CHỮA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN CHI NHÁNH, VPĐD CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH PHÒNG KHKT VĂN PHÒNG HÀ NỘI CT XDCT HÀ LÀO PHÒNG TC - HC CHI NHÁNH MIỀN NAM CTCP XDCT TL9 PHÒNG THIẾT BỊ CHI NHÁNH LAI CHÂU CT ĐTXD 628 PHÒNG TC - KT CT GSCLCT TL PHÒNG VT - TM CTCP MÙA XUÂN BAN PC&KS NB CTCP TV QL &DT V FAM PHÒNG DỰ ÁN TK CT TNHH TV VFAM VN BAN QLDA THỦY ĐIỆN LD KHAI KHOÁNG CTCP ĐTPT NLXANH (Nguồn: Phòng tổ chức – hành chính – Công ty QTCIC)  Hội đồng thành viên: - Mỗi năm họp ít nhất một lần do Chủ tịch hội đồng thành viên triệu tập; - Quyết định phƣơng hƣớng phát triển công ty; - Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phƣơng hƣớng huy động thêm vốn; Nguyễn Thị Trang - QTKDTH 48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp - Quyết định phƣơng hƣớng đầu tƣ và dự án đầu tƣ có giá trị hơn 50% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi trong sổ kế toán của công ty hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, các chức Giám đốc, kế toán trƣởng, các cán bộ quản lý quan trọng quy định tại Điều lệ công ty; - Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phƣơng án sử dụng và phân chia lợi nhuận; - Quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.  Ban giám đốc - Chịu trách nhiệm chung về mọi mặt sản xuất kinh doanh của công ty; - Xác định quyền hạn của các phòng ban, của các trƣởng, phó phòng, ban chủ nhiệm dự án; - Tổ chức thực hiện các quyết định của hội đồng thành viên; - Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tƣ của công ty; - Trình báo các quyết toán tài chính lên Hội đồng thành viên; - Tuyển dụng lao động, chính sách ngƣời lao động; - Chịu trách nhiệm chung về các mảng liên doanh, liên kết.  Các đơn vị sản xuất - Các dự án: - Các công trƣờng + Nhận nhiệm vụ do công ty giao, từ đó lập kế hoạch thi công, tiến độ thi công và triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, chất lƣợng – hiệu quả; + Quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị đƣợc giao hiệu quả. Thực hiện đầy đủ trích nộp, khấu hao, chê độ bảo dƣỡng, sửa chữa xe, máy móc thiết bị thi công theo quy định. Nguyễn Thị Trang - QTKDTH 48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp - Các xƣởng sửa chữa: Tiếp nhận các máy móc thiết bị qua sử dụng bị hỏng phải tiến hành sửa chữa, thay mới.  Các phòng chuyên môn - Phòng kế hoạch kỹ thuật + Căn cứ vào đơn giá khu vực xác định đầu tƣ để lập giá dự toán các công trình sẽ nhận thầu, đấu thầu; + Hỗ trợ trong việc kiểm tra khối lƣợng thi công thực tế để quyết toán nội bộ; + Kiểm tra thi công về các lĩnh vực về các lĩnh vực nhƣ chất lƣợng, tiến độ, biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động; + Lập kế hoạch phát triển kỹ thuật; + Tham gia nghiệm thu, đánh giá chất lƣợng công trình; + Tổng hợp báo cáo công tác quản lý kỹ thuật. - Phòng tổ chức – hành chính + Phối hợp với các phòng chức năng, các đơn vị để tổ chức một bộ máy với phƣơng thức gọn nhẹ, mạnh, có hiệu lực trong sản xuất kinh doanh; + Xây dựng nội quy công tác, chức năng và quyền hạn của các đội công trình trực thuộc; + Lập quy hoạch công tác cán bộ dài hạn, ngắn hạn hằng năm; + Theo dõi tình hình sử dụng và đào tạo bồi dƣỡng công tác cán bộ hàng năm; + Thanh tra công tác cán bộ, tuyển dụng, thuyên chuyển, đề bạt; Lập kế hoạch và theo dõi kế hoạch lao động tiền lƣơng. - Phòng tài chính kế toán + Tổ chức thực hiện công tác kế toán và hạch toán công trình giao; + Lập kế hoạch tài chính theo quy định; + Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch thu, chi tài chính, kế hoạch chi phí và kiểm tra kế hoạch đó; + Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan tín dụng, ngân hàng để vay vốn và tài trợ; Nguyễn Thị Trang - QTKDTH 48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp + Quyết toán tài vụ và phân tích tình hình hoạt động của tài vụ. Kiểm tra việc sử dụng và vòng quay của vốn lƣu động. - Phòng vật tƣ – thƣơng mại: Có hoạch cung ứng vật tƣ một cách đầy đủ, đảm bảo cho công trình đƣợc thi công liên tục; nghiên cứu, tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ của các chủng loại vật tƣ; chịu trách nhiệm trong việc bố trí bãi tập kết,bảo quản vật tƣ và các loại máy móc thiết bị thi công; thƣờng xuyên kiểm kê vật tƣ định kỳ, theo dõi việc xuất nhập vật tƣ phục vụ thi công. - Phòng dự án thiết kế: Có chức năng tìm mời thầu, chuẩn bị hồ sơ thầu, thực hiện đấu thầu, thiết kế bản vẽ thi công nếu công trình có yêu cầu. - Phòng thiết bị: Cung cấp đầy đủ các thiết bị văn phòng; xác định nhu cầu; tổ chức mua sắm; bảo dƣỡng máy móc thiết bị; cấp phát và sửa chữa. - Ban quản lý dự án thủy điện: Thực hiện việc tiếp nhận các dự án, giám sát các dự án thủy điện, bàn giao các dự án thủy điện. - Ban pháp chế và kiểm soát nội bộ: Có chức năng xây dựng các pháp chế; kiểm tra, giám sát trong nội bộ công ty.  Chi nhánh, văn phòng đại diện: Quản lý mọi hoạt động của công ty tại đó, thực hiện các nhiệm vụ do công ty giao. Công ty có các chi nhánh, văn phòng đại diện sau: - Văn phòng Công ty đầu tƣ xây dựng Quyết Tiến tại Hà Nội Tên giao dịch quốc tế: Representative office in Ha Noi + Địa chỉ 1: Phòng 406, CT4A2, khu đô thị Bắc Linh Đàm, phƣờng Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội Tel: (04).3 641.3920 Fax: (04).3 641.3973 + Địa chỉ 2: Lô CC3, Khu đô thị Mỹ Đình II, Hà Nội Email: emailhn@quyettien.vn - Chi nhánh Công ty đầu tƣ xây dựng Quyết Tiến Tên giao dịch quốc tế: Branch of the company Nguyễn Thị Trang - QTKDTH 48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Địa chỉ: 266 Nguyễn Văn Lƣợng, phƣờng 16, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh Tel: (08).3 987.0944 Fax: (08).3 987.0597 Email: emailhcm@quyettien.vn - Chi nhánh Công ty đầu tƣ xây dựng Quyết Tiến tại tỉnh Lai Châu Tên giao dịch quốc tế: Branch of the company in Lai Chau Địa chỉ: Tổ 5, phố Quyết Thắng 2, thị trấn Phong Thổ, huyện Tam Đƣờng, tỉnh Lai Châu Tel/fax: (023).3 876.257 Email: emaillc@quyettien.vn  Các công ty liên doanh - Tham gia góp vốn đầu tƣ thành lập Công ty xây dựng công trình Hà Lào; - Tham gia góp vốn đầu tƣ thành lập Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Sáu Hai Tám; - Tham gia góp vốn đầu tƣ thành lập Công ty cổ phần xây dựng công trình Thăng Long 9; - Tham gia góp vốn hợp tác đầu tƣ với Công ty cổ phần tƣ vấn giám sát chất lƣợng công trình Thăng Long: hoạt động trong lĩnh vực tƣ vấn giám sát, tƣ vấn thiết kế; - Tham gia góp vốn đầu tƣ thành lập Công ty cổ phần Mùa Xuân: hợp tác đầu tƣ kinh doanh trồng rừng và khu du lịch sinh thái; - Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần tƣ vấn quản lý và đào tạo Vfam Việt Nam: hợp tác phát triển năng lực quản lý, tƣ vấn đầu tƣ, hợp tác đào tạo; - Tham gia góp vốn hợp tác đầu tƣ với Công ty TNHH tƣ vấn Vfam Việt Nam: hợp tác đầu tƣ về lĩnh vực tài chính, kế toán; Nguyễn Thị Trang - QTKDTH 48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp - Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần sản xuất của ngƣời khuyết tật và thƣơng binh Hà Nội: hợp tác đầu tƣ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho ngƣời khuyết tật, thƣơng binh và các đối tƣợng chính sách; - Tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh khai thác mỏ antimoan, chì kẽm Nậm Chảy - Lào Cai; - Tham gia góp vốn hợp tác đầu tƣ với Công ty cổ phần đầu tƣ phát triển năng lƣợng xanh: hợp tác trồng rừng và nghiên cứu sản xuất nhiên liệu sinh học tại Lai Châu. 2.3. Nguồn nhân lực Công ty hiện có hơn 500 cán bộ nhân viên, các cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm và nhiệt huyết trong công việc. Số cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên là 135 ngƣời và hàng ngàn công nhân trực tiếp. Trong đó: Tiến sĩ, thạc sỹ 3%; kỹ sƣ, cử nhân 24%; trung cấp, công nhân nghề 70%; trung học phổ thông 3%. Lao động phân theo khu vực của Công ty tại Lào Cai: 45%, văn phòng đại diện tại Hà Nội: 15%, chi nhánh miền Nam:35%, chi nhánh Lai Châu: 5%. 2.4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị Hiện công ty có hệ thống trang thiết bị văn phòng hiện đại với hàng trăm máy vi tính sử dụng phần mềm điều hành trực tuyến kết nối các khu vực trong toàn công ty. Công ty đang quản lý 2 phòng thí nghiệm Las XD hợp chuẩn. Công ty có hệ thống trang thiết bị thi công đa dạng, hiện đại, chất lƣợng cao. Dƣới đây là một số thiết bị máy móc tiêu biểu phục vụ cho thi công sản xuất: DANH MỤC THIẾT BỊ/equipment list TT/ No Loại máy móc thiết bị/Description Nguyễn Thị Trang - QTKDTH 48C Nƣớc sản xuất/Original Năm sản xuất/Year of Số lƣợng/ Quantity Công suất máy/Capacity Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Country Manufacture Xe phục vụ quản lý điều hành/Equipment for Management 16 1 Land cruise TOYOTA Nhật Bản 2003 1 4500 CC 2 DAEWO MAGNUS Hàn Quốc 2004 1 2500 CC 3 DAEWO Matiz Hàn Quốc 2004 1 1500 CC 4 ISUZU Hi - Lander Nhật Bản 2003 1 2000 CC 5 Korando Ssangyong Hàn Quốc 2002 1 2000 CC 6 Kia price Hàn Quốc 2000 1 1500 CC 7 Hyundai (Pickup) Hàn Quốc 1999 1 2500CC 8 Land cruise TOYOTA Nhật Bản 1995 1 2000 CC 9 FORD (Pick up) Việt Nam 2001 2 2500 CC 10 FORD Everest Việt Nam 2006 3 2500 CC 11 Lexus GX 470 Mỹ 2008 2 4700CC 12 Lexus GS 400 Mỹ 1997 1 4000 CC Phƣơng tiện vận tải 1 2 3 4 5 6 7 8 Ô tô tải ben HYUNDAI Ô tô tải ben SINOTRUK Ô tô tải ben SAM SUNG Ô tô tải ben KAMAZ Ôtô Mix ASIA Đầu kéo + Rơ moóc Xe tải Stéc Ôtô cần cẩu IFA Nguyễn Thị Trang - QTKDTH 48C 91 Hàn Quốc 1996-2005 15 Trung Quốc 2007-2008 24 Hàn Quốc 1996-2003 3 LB Nga 1999-2005 16 Hàn Quốc 1992 4 Nga, Đức, Trung Quốc 1988-2007 3 Hàn Quốc, Đức 1982-1990 4 Đức 1996 5 15 tấn 15 ton 16 tấn 16 ton 15 tấn 15 ton 13- 15 tấn 13- 15 ton 6 m3 6 m3 40 tấn 40 ton 5 m3 5 m3 5- 16 tấn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp 5- 16 ton Ôtô tải ben IFA W50 9 10 11 Ôtô tải ben HYUNDAI Ôtô tải ben DAEWOO Đức 1990 12 Hàn Quốc 2001 2 Hàn Quốc 1999 3 Máy đào 5 tấn 5 ton 8 tấn 8 ton 10 tấn 10 ton 25 1 Máy đào bánh xích DAEWOO Solar Hàn Quốc 2003 2 1,60 m3 1,60 m3 2 Máy đào bánh xích Doosan- Solar 220LC-6 Hàn Quốc 2007 6 0,93 m3 0,93 m3 3 Máy đào bánh xích Doosan- Solar 300LC-V Hàn Quốc 2007 3 1,27 m3 1,27 m3 4 Máy đào bánh xích KOBELCO Nhật Bản 1996- 2001 14 0,8- 1,27 m3 0,8- 1,27 m3 Máy lu 1 2 3 4 5 Máy đầm rung BOMAG Máy đầm rung SAKAI Máy đầm rung YZ14JC Máy đầm bánh lốp WATANABE Máy đầm rung SAKAI 34 1995- 2001 10 Nhật Bản 2001 5 Trung Quốc 1997- 2008 15 Nhật Bản 2001 2 16 tấn 16 ton Nhật Bản 1997- 1999 2 0,7 tấn 0,7 ton Máy ủi 1 2 3 4 Máy ủi KOMATSU Máy ủi T130M Máy ủi KOMATSU Máy ủi KOMATSU Nguyễn Thị Trang - QTKDTH 48C 25 Tấn 25 ton 25 Tấn 25 ton 25 tấn 25 ton Đức 23 Nhật Bản 1992 4 140 PS Nga 1997 1 130 PS Nhật Bản 1995 8 130 PS Nhật Bản 1994 3 120 PS Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp 5 6 Máy ủi KOMATSU Máy ủi KOMATSU Nhật Bản 1995 2 88 PS Nhật Bản 1998 5 180 ML Máy xúc lật 1 2 3 4 Máy xúc lật KAWASAKI Máy xúc lật KAWASAKI Máy xúc lật HITACHI Máy xúc lật LIUGONG 10 Nhật Bản 1991 2 Nhật Bản 1990 4 Nhật Bản 1990 2 Trung Quốc 2008 2 Máy san 1 2 3,0 m3 3,0 m3 2,3 m3 2,3 m3 1,60 m3 1,60 m3 3,0 m3 3,0 m3 8 Máy san KOMATSU Nhật Bản 1995 3 120 PS Máy san MITSUBISHI Nhật Bản 1992 5 120 PS Tổng cộng 207 (Nguồn: Phòng thiết bị - Công ty QTCIC) 2.5. Đặc điểm nguyên vật liệu Nguyên vật liệu của công ty bao gồm nhiều loại tùy thuộc vào đặc điểm của từng lĩnh vực kinh doanh. Mặt khác, trong cùng một lĩnh vực kinh doanh cũng có nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Do vậy, công ty đã chủ động mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình: Khai thác vật liệu xây dựng: gạch, đá, cát, sỏi để làm nguồn cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình của công ty mình và kinh doanh để gia tăng lợi nhuận. Ngoài ra, công ty còn tiến hành liên kết với các nhà cung cấp vật liệu xây dựng công ty không có hoặc chuyên cung cấp cho công ty mỗi khi thiếu vật liệu đảm bảo tiến độ thi công. 2.6. Đặc điểm về vốn Khi mới thành lập công ty đầu tƣ xây dựng Quyết Tiến là một HTX vận tải. Khi Luật công ty ra đời, thực hiện chủ trƣơng đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trƣờng của Nguyễn Thị Trang - QTKDTH 48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Nhà nƣớc, HTX vận tải Trà Giang đã đƣợc chuyển đổi thành công ty xây dựng giao thông và vận tải Quyết Tiến. Năm 2004, để đánh dấu bƣớc phát triển của công ty không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp mà còn tham gia đầu tƣ sang các lĩnh vực khác, công ty đã đổi tên thành Công ty đầu tƣ xây dựng Quyết Tiến. Hiện nay, vốn điều lệ của công ty là do các thành viên góp vốn. Trong đó, ông Nguyễn Đức Trâm và ông Nguyễn Đức Tâm là hai thành viên có mức vốn góp lớn nhất và đang giữ các chức vụ quan trọng trong công ty tƣơng ứng với số vốn góp vào công ty. Công ty đang là khách hàng truyền thống với thứ hạng AA của Ngân hàng BIDVLào Cai, là khách hàng của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nƣớc khác. Công ty cũng đang có lộ trình huy động vốn từ thị trƣờng chứng khoán. 2.7. Các hoạt động quản trị 2.7.1. Quản trị thiết bị Do các thiết bị của công ty là các tài sản có giá trị lớn, thời gian sử dụng nhiều năm nên công ty rất chú trọng công tác quản trị thiết bị. Công ty có phòng thiết bị chuyên thực hiện việc quản trị các thiết tránh tình trạng bị mất; tiếp nhận các máy móc, thiết bị bị hƣ hỏng đƣợc đem đi sửa chữa, trong trƣờng hợp hƣ hỏng quá nặng thì sẽ thay mới; tiếp nhận các yêu cầu sửa chữa; tiếp nhận các thiết bị mới do công ty mua về và cấp phát cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng. Tại mỗi chi nhánh và văn phòng đại diện của công ty tại các tỉnh, thành phố đều có phòng thiết bị. Thiết bị của công ty luôn đƣợc cung cấp đầy đủ, đúng thời điểm và đúng địa điểm đảm bảo cho tất cả hoạt động của công ty luôn diễn ra bình thƣờng. 2.7.2. Hoạt động giám sát chất lƣợng công trình Với quan điểm: “chất lƣợng, tiến độ là khởi đầu của thành công”, công ty đã và đang thi công các công trình có giá trị lớn nên hoạt động giám sát chất lƣợng công trình là rất quan trọng. Công ty đã tham gia góp vốn hợp tác đầu tƣ với Công ty cổ phần tƣ vấn giám sát chất lƣợng công trình Thăng Long: hoạt động trong lĩnh vực tƣ Nguyễn Thị Trang - QTKDTH 48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp vấn giám sát, tƣ vấn thiết kế. Hiện nay, hoạt động giám sát các công trình của công ty đang đƣợc thực hiện tƣơng đối tốt đảm bảo cho các công trình hoàn thành đúng thời gian với chất lƣợng cao tạo cho các nhà đầu tƣ sự tin tƣởng; tạo uy tín, nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty so với các công ty khác kinh doanh trong cùng lĩnh vực. 2.7.3. Quản trị nhân lực Mọi hoạt động quản trị nhân sự của công ty do phòng tổ chức – hành chính quản lý. Phòng tổ chức – hành chính thực hiện việc: xây dựng bản mô tả công việc, tiếp nhận hồ sơ, tuyển dụng; đào tạo, bồi dƣỡng cho các cán bộ; thanh tra công tác cán bộ, tuyển dụng, thuyên chuyển, đề bạt. Nguyễn Thị Trang - QTKDTH 48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp PHẦN BA: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUYẾT TIẾN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh Bảng: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty đầu tư xây dựng Quyết Tiến giai đoạn 2005 - 2008 Đơn vị: VNĐ Năm 2005 2006 2007 2008 Lợi nhuận trƣớc thuế 3.590.750.447 3.729.817.625 3.511.976.373 5.843.822.098 Lợi nhuận sau thuế 2.585.340.332 2.685.468.690 2.528.622.989 4.207.551.910 Chỉ tiêu (Nguồn: Phòng tài chính – kế toán) Từ số liệu trong bảng tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh của công ty đầu tƣ xây dựng Quyết Tiến giai đoạn 2005 – 2008, nhìn chung hoạt động kinh doanh của công ty đang trong giai đoạn phát triển, lợi nhuận sau thuế tăng dần qua các năm. Năm 2005 lợi nhuận sau thuế đạt 3. 590.750.447 đồng. năm 2006 lợi nhuận tiếp tục tăng lên tới 2.685.468.690 đồng. Năm 2007 do bị ảnh hƣởng của biến động giá nguyên vật liệu (giá nguyên vật liệu tăng cao) nên giá mua các nguyên vật liệu cao nhất so với các năm khác làm cho lợi nhuận trƣớc thuế giảm dẫn đến lợi nhuận sau thuế cũng giảm theo. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty giảm không đáng kể, thấp hơn so với năm 2005 là 56.717.343 đồng. Đến năm 2008, giá của các loại nguyên vật liệu dần hạ xuống thấp hơn so với năm 2007 nhƣng vẫn cao hơn so với năm 2006 và 2005, lợi nhuận sau thuế của công ty lại cao nhất trong 4 năm (lợi nhuận sau thuế đạt 4.207.551.910 đồng) đẩy kết quả kinh doanh của công ty tăng lên. Nguyễn Thị Trang - QTKDTH 48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của công ty luôn thu đƣợc kết quả tốt, trong 4 năm liền lợi nhuận luôn dƣơng, tăng tƣơng đối đều, có năm lợi nhuận giảm nhƣng không đáng kể mà nguyên nhân của sự giảm sút này là do khách quan. Năm 2008, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới kéo theo sự sụp đổ của hàng loạt ngân hàng lớn và các doanh nghiệp trên thế giới, hoạt động kinh doanh của công ty cũng gặp tƣơng đối nhiều khó khăn tuy nhiên lợi nhuận lại ở mức cao nhất trong 4 năm. Từ thực tế cho thấy, trình độ quản lý của đội ngũ lãnh đạo công ty tƣơng đối tốt, đã đƣa ra các phƣơng án đối phó với sự gia tăng của các loại nguyên vật liệu và sự ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Lợi nhuận của công ty tăng qua các năm cũng cho thấy công ty đã tạo đƣợc sự tin tƣởng rất lớn từ phía các nhà đầu tƣ về chất lƣợng, tiến độ của công trình và việc công ty tham gia liên doanh với các công ty khác cũng đạt đƣợc thành công đáng kể. 3.2. Kết quả hoạt động tài chính (Đơn vị tiền tệ: VNĐ) Nội dung 1. Tổng TS 2. Tổng TS có 3. TS có LĐ 4. Tổng TS nợ 5. TS nợ LĐ 6. LNTT 7. Thuế TNDN phải nộp 8. LNST 9. DT xây lắp 10. DT Năm 2005 339.053.889.792 187.093.925.961 160.269.233.994 151.959.963.831 146.398.256.415 3.590.750.447 1.005.410.125 Năm 2006 331.263.727.830 187.757.521.533 149.226.519.167 143.506.206.297 137.390.359.547 3.729.817.625 1.044.348.935 Năm 2007 464.212.177.142 289.867.453.492 227.105.522.025 174.344.723.650 161.003.772.795 3.511.976.373 983.353.384 Năm 2008 646.593.872.334 360.401.960.023 248.421.233.588 286.191.912.311 232.320.231.097 5.843.822.098 1.636.270.188 2.585.340.322 2.685.468.690 2.528.622.989 4.207.551.910 221.573.687.562 222.720.795.628 250.668.790.457 411.898.874.748 225.987.462.348 227.654.321.876 250.668.790.457 411.898.874.748 (Nguồn: Phòng tài chính – kế toán – Công ty QTCIC) Qua bảng báo cáo kết quả tài chính của công ty, tổng tài sản nợ tăng lên cho thấy công ty phụ thuộc tƣơng đối lớn vào các khoản nợ vay. Nguyên nhân là do các công Nguyễn Thị Trang - QTKDTH 48C
- Xem thêm -