Tài liệu Phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp của bhxh huyện văn lâm trong thời gian tới.

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nh ngµy nay, c¸c c«ng ty thêng cã nhiÒu c¬ héi, còng nh nhiÒu th¸ch thøc, ph¶i ®èi ®Çu víi c¹nh tranh ngµy cµng quyÕt liÖt, do vËy ph¶i biÕt tËn dông c¸c c¬ héi vµ vît qua c¸c thö th¸ch ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých tèi cao cña m×nh lµ lîi nhuËn, b»ng c¸ch th«ng qua qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt ®¸p øng nhu cÇu vÒ hµng hãa dÞch vô cho x· héi ®Ó t×m kiÕm sù chªnh lÖch gi÷a kÕt qu¶ kinh doanh vµ chi phÝ s¶n xuÊt bá ra( chÝnh lµ lîi nhuËn). Muèn ®¹t ®îc lîi nhuËn tèi ®a, ngêi ta cÇn quan t©m ®Õn c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã ta ph¶i ®i s©u ph©n tÝch nhËn ®Þnh, ®¸nh gi¸ tõng chØ tiªu kinh tÕ. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty Cæ phÇn Khu«n MÉu ChÝnh X¸c vµ m¸y CNC ®· gióp em n¾m ®îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ®iÒu hµnh qu¶n lý mét ngµnh chuyªn m«n vµ t×m hiÓu, ®èi chiÕu víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc trªn gi¶ng ®êng §¹i Häc víi t×nh h×nh thùc tÕ t¹i c«ng ty. Qua ®ã ®i s©u vµo ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tõ nhËn thøc ®ã em nghiªn cøu ®Ò tµi: “ Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Cæ phÇn Khu«n MÉu ChÝnh X¸c vµ m¸y CNC ”. C¬ cÊu cña luËn v¨n nh sau:  Ch¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty  Ch¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.  Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p kinh doanh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty, víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Qu¶n lý Doanh NghiÖp còng nh sù gióp ®ì cña Ban gi¸m ®èc cïng tËp thÓ c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, em ®· hiÓu râ tÇm quan träng cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã ph¹m vi kh¸ réng lín, phøc t¹p vµ do tr×nh ®é, kh¶ n¨ng n¾m b¾t thùc tÕ cßn nhiÒu thiÕu sãt. V× vËy em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« cïng c« chó trong c«ng ty ®Ó bµi luËn v¨n cña em ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Néi dung Ch¬ng I : Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty A: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o c¬ khÝ ®èi víi c«ng cuéc ph¸t triÓn ®Êt níc vµ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao vÒ c¸c s¶n phÈm m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng nghÖ cao víi ®é chÝnh x¸c tuyÖt ®èi.Vì vậy mµ C«ng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ty cæ phÇn Khu«n MÉu ChÝnh X¸c vµ M¸y CNC ®îc ra ®êi, s¶n phÈm cña c«ng ty ®îc sö dông trong hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ tiªu dïng. KÓ tõ khi ra ®êi ®Õn nay c«ng ty ®· cã thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm t¬ng ®èi æn ®Þnh vµ kh«ng ngõng ®îc më réng, kh«ng chØ ë ph¹m vi trong níc mµ cßn xuÊt khÈu sang níc ngoµi nh Hµn Quèc, LiB¨ng… Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn Khuôn Mẫu ChÝnh X¸c vµ M¸y CNC. Tªn giao dÞch:The Precision Tools and CNC Machine JSC ViÕt t¾t: PTMJSC Trô së chÝnh: Kim Lũ - §¹i Kim - Hoµng Mai - Hµ Néi. §iÖn tho¹i: (84.4) 8554589- 8554591 - 5595632 Fax: (84.4) 8554590 Email: PTPJCS @ hn.vn.n.vn. Website: www.PTM.vn-www.PTmjsc.com. Ngµy thµnh lËp: 09/03/2001 M· sè ®ang ký kinh doanh: 0103000269 M· sè thuÕ: 010111 6000-1 Tµi kho¶n 710B - 12718 Ng©n hµng C«ng Th¬ng §èng §a. Vèn ®iÒu lÖ: 15. 000.000.000 VN§. Tång diÖn tÝch:9 460 m2 I- Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty. C«ng ty cæ phÇn khu«n mÉu chÝnh x¸c vµ m¸y CNC lµ c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt chÕ t¹o c¸c lo¹i khu«n mÉu, s¶n phÈm khu«n mÉu chÝnh x¸c ®îc sö dông trong hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ tiªu dïng, nh khu«n Ðp phun, khu«n thæi, khu«n ®óc ¸p lùc cao, khu«n ®ét giËp kim lo¹i. Ngoµi thiÕt kÕ chÕ t¹o c¸c lo¹i khu«n mÉu c«ng ty cßn chuyªn vÒ chÕ t¹o m¸y CNC – m¸y CNC lµ mét s¶n phÈm c¬ ®iÖn tö c«ng nghÖ cao, c¾t kim läai b»ng hÖ thèng tù ®éng ®iÒu khiÓn ®îc thiÕt kÕ cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nh ®ãng tµu, gia c«ng kim lo¹i.Bên cạnh đó ngành nhựa cũng có uy tín trên thị trường ,thường xuyên cung cấp cho các công ty Vital,LG-MECA Elẻctoníc… + C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng chñ yÕu. - ThiÕt kÕ chÕ t¹o khu«n mÉu chÝnh x¸c cho ngµnh nhùa. - ThiÕt kÕ chÕ t¹o khu«n mÉu cho ngµnh gia c«ng kim lo¹i. - S¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng tÊm èp têng nh«m nhùa Compozit. - S¶n xuÊt chÕ t¹o m¸y c¾t kim lo¹i d¹ng tÊm b»ng Gas - Oxy ®iÒu khiÓn CNC. - Cung cÊp c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc chuyªn dïng, m¸y c«ng cô cho c¸c dù ¸n. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty. 1. S¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸c bé phËn. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp cña C«ng ty cæ phÇn Khu«n MÉu ChÝnh X¸c vµ M¸y CNC ®ang ¸p dông lµ c¬ cÊu phæ biÕn hiÖn nay (trùc tuyÕn chøc n¨ng) theo c¬ cÊu nµy, ngêi l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®îc sù gióp søc cña tËp thể cán bộ công nhân viên cấp dưới, l·nh ®¹o chuÈn bÞ c¸c quyÕt ®Þnh ®èi víi cÊp díi. Ngêi l·nh ®¹o doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng vµ toµn quyÒn quyÕt ®Þnh trong ph¹m vi doanh nghiÖp. ViÖc truyÒn lÖnh, ra c¸c quyÕt ®Þnh chØ thÞ vÉn theo tuyÕn ®· quy ®Þnh, ngêi l·nh ®¹o ë c¸c bé phËn chøc n¨ng (phßng, ban chuyªn m«n) c¸c bé phËn chøc n¨ng cã nhiÖm vô nghiªn cøu, chuÈn bÞ quyÕt ®Þnh cho ban l·nh ®¹o cấp cao của c«ng ty (Héi ®ång qu¶n trÞ, gi¸m ®èc). Dưới đây là cơ cÊu tổ chức điều hành của Công ty cổ phần Khuôn Mẫu Chính Xác và Máy CNC. + Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty. Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng cña c«ng ty theo quy ®Þnh nhµ níc, ph¸p luËt, ®øng ®Çu lµ chñ tÞch Héi ®ång Qu¶n trÞ.Hội đồng quản trị thường nhóm họp để đưa ra các quyết định liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ,như đề ra chiến lược và định hướng cho quá trình phát triển lâu dài của công ty. + Ban kiÓm so¸t c«ng ty. Ban kiÓm so¸t cã 4 thµnh viªn gåm trëng ban lµ uû viªn héi ®ång qu¶n trÞ vµ 3 thµnh viªn gióp viÖc. Thµnh viªn ban kiÓm so¸t do chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm,có nhiệm vụ kiểm tra ,giám sát, đôn đốc và truyền đạt các quyết định của hội đồng quản trị công ty. + Gi¸m ®èc.Lµ ngêi ®îc héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty giao nhiÖm vô qu¶n lÝ chung c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tríc héi ®ång qu¶n trÞ. Gi¸m ®èc ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ ®iÒu hµnh qu¶n lÝ c«ng ty, trực tiếp quản lý các phó giám đốc. + Phã gi¸m ®èc kinh doanh:Chịu trách nhiệm về quản trị nguyên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm. Đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của công ty được đều đặn tránh gián đoạn do thiếu nguyên vật liệu và tồn kho sản phẩm. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Phó giám đốc sản xuất:Chịu trách nhiệm về kiểm tra bảo đảm hoàn thành kế hoặch sản xuất,thực hiện an toàn sản xuất,an toàn lao động,bảo dưỡng máy móc , đào tạo bồi dưỡng tay nghề cho công nhân. + Phó giám đốc tài chính:Chịu trách nhiệm về tình hình tài chính, đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và quản lý nguồn nhân lực,bảo đảm đủ số công nhân viên cho sản xuất kinh doanh. + Phßng kinh doanh:Lµ ®¬n vÞ gióp gi¸m ®èc thùc hiÖn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm s¶n xuÊt chÝnh vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh doanh. Nghiªn cøu x©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n, ng¾n h¹n vµ c¸c chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm trªn c¬ së kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. + Phòng marketing:Tæ chøc thùc hiÖn ®iÒu tra thÞ trêng,tiếp thị sản phẩm tham mu gióp Ban gi¸m ®èc c«ng ty ®æi míi s¶n phÈm, n©ng cao chÊt lîng, ®iÒu chØnh gi¸ b¸n phï hîp thÞ trêng vµ n©ng cao lîi nhuËn trong s¶n xuÊt. Tham gia ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p vµ phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c phßng, ban, ®¬n vÞ s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. + Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Lµ n¬i thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kinh tÕ toµn c«ng ty theo chÕ ®é h¹ch to¸n cña nhµ níc. Cã nhiÖm vô qu¶n lý ph©n phèi vµ sinh viªn mäi nguån vèn theo nguyªn t¾c ®¶m b¶o vèn phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é vµ kû luËt tµi chÝnh. ChÕ ®é thu nép ng©n s¸ch nhµ níc. + Phßng nghiªn cøu ph¸t triÓn vµ thiÕt kÕ c«ng nghÖ Lµ trung t©m nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ tù ®éng, nghiªn cøu, chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm míi, c«ng nghÖ tù ®éng ho¸, nghiªn cøu ¸p dông c¸c khoa häc kü thuËt vµo söa ch÷a chÕ t¹o m¸y hay thiÕt kÕ l¹i s¶n phÈm theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. + Phßng gi¸m s¸t chÊt lîng: N¾m v÷ng yªu cÇu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, tæ chøc kiÓm tra,chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, ®Ò xuÊt tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm. + Phßng nh©n sù: Lµ n¬i diÔn ra c¸c b¶n dù th¶o vÒ tæ chøc nh©n sù nh viÖc bæ nhiÖm, b·i nhiÖm, ®iÒu ®éng tuyÓn dông néi quy, quy chÕ vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng, lập các kế hoạch về nhân sự cho việc tác nghiệp sản xuất kinh doanh,chịu trách nhiệm về công tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Phßng tæng hîp s¶n xuÊt: Cã nhiÖm vô ph©n c«ng, lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp, ph¬ng ¸n qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. LËp sæ theo dâi vËt t, kü thuËt, xö lý hay cã kÕ ho¹ch bæ nî hay thay thÕ kÞp thêi. + Xëng khu«n mÉu: ChÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ c¸c mÆt qu¶n lý, tæ chøc ®iÒu hµnh, sö dông c¸c tiÒm n¨ng lao ®éng, thiÕt bÞ nguån lùc kh¸c b¶o ®¶m chÊt lîng, sè lîng, cã nhiÖm vô giao ®óng kÕ ho¹ch xëng l¾p r¸p m¸y CNC, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ l¾p r¸p, yªu cÇu ®óng tiÕn ®é, kü thuËt. B. C¸c nguån lùc cña c«ng ty. I. C¬ cÊu vèn cña c«ng ty. BÊt kú doanh nghiÖp nµo muèn ho¹t ®éng còng ph¶i cã mét lîng vèn nhÊt ®Þnh ®Ó mua s¾m, hoÆc thuª mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh, x©y dùng nhµ xëng, kho hµng mua s¾m c¸c thiÕt bÞ vËt t... kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµ chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm nãi riªng. NÕu doanh nghiÖp cã tµi chÝnh v÷ng m¹nh th× hä sÏ chñ ®éng trong viÖc ph©n bè vµ sö dông vèn trong c¸c kh©u vµ gi÷a c¸c kh©u ®Ó tõ ®ã cã thÓ ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh. Qua b¶ng cơ cấu nguồn vốn của công ty cổ phần Khuôn Mẫu Chính Xác và Máy CNC ta thÊy trong vòng 3 năm từ 2004 -2006 cơ cấu nguồn vốn đã tăng từ 35797.68 tỷ đồng đến 42780.70 ty ,tăng bình quân 9.35% hàng năm ,nhìn vào sự gia tăng này cũng dễ dàng nhận ra tình hình sản xuất kinh doanh của công ty , đang từng bước được mở rộng và thâm nhập sâu vào thị trường ,cơ cấu tổng vốn tăng cũng kéo theo nguồn vốn chủ së h÷u cũng tăng từ 26757.20 tỷ đến 32552.40 tỷ , tăng bình quân 10.35% mỗi năm, bên cạnh đó nguồn vốn đi vay của công ty cũng tăng từ 9010.48 tỷ, đến 10228.3 tỷ, tăng bình quân 6.37% mỗi năm, tỷ lệ gia tăng này là khá thấp đối với một công ty chế tạo cơ khí cho thấy ban lãnh đạo công ty đã không vay vèn ®Ó đầu tư mở rộng quy mô về sản xuất kinh doanh còng nh ®æi míi n©ng cÊp, c¶i tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ ®· l¹c hËu. Không dựa vào nguồn vốn vay mà công ty chØ đầu tư bằng lợi nhuận và vốn tự có cña m×nh, như vậy thì tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu là khá thấp chính vì vậy mà ban lãnh đạo công ty có thể vay thêm vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, ®æi míi c«ng nghÖ. Qua 3 năm từ 2004 -2006 ta thấy nguồn vốn cố định của công ty cũng được tăng lên bình quân 4.23% mỗi năm, đối với một công ty chế tạo cơ khí thì điều 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 này kh«ng hîp lÝ, nã cho thÊy c«ng ty ®· kh«ng chó träng vµo đầu tư nhiều về máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại để nâng cao chất lương sản phẩm. Nhưng ngược lại thì vốn lưu động của công ty tăng khá nhanh bình quân 29.2% mỗi năm, điều này là rất tốt thuận lợi cho việc triển khai nhiều kế hoặch sản xất kinh doanh lâu dài của công ty ,và công ty cũng tự chủ hơn về tài chính của mình. II. Nguån nh©n lùc. Trong 3 yÕu tèc cu¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, con ngêi, vèn vµ tµi s¶n th× con ngêi lµ yÕu tè quan träng nhÊt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña bÊt kú mét c«ng ty nµo, sö dông tèt nguån lao ®éng ®îc biÓu hiÖn trªn c¸c mÆt sè lîng vµ thêi gian lao ®éng, tËn dông hÕt kh¶ n¨ng lao ®éng kü thuËt cña ngêi lao ®éng lµ mét yÕu tè hÕt søc quan träng lµm t¨ng khèi lîng s¶n phÈm, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. NhËn thøc ®îc ®iÒu nµy, trong thêi gian qua c«ng ty ®· chñ ®éng ph¸t triÓn søc m¹nh cña con ngêi th«ng qua chiÕn lîc con ngêi vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Nh×n vµo b¶ng (3) ta thÊy. Sè lîng lao ®éng t¨ng dÇn qua c¸c n¨m, nhng vÉn ë møc t¨ng nhÑ, ®iÒu nµy cho thÊy c«ng ty ®ang trªn ®µ dÇn æn ®Þnh ph¸t triÓn vµ më réng kinh doanh nªn cÇn tuyÓn thªm c¸n bé vµ c«ng nh©n ®¶m nhiÖm nh÷ng c«ng viÖc míi còng nh yªu cÇu ngµy cµng cao vÒ kü thuËt vµ qu¶n lÝ. Theo c¬ cÊu giíi tÝnh tû lÖ nam 83,2% nhiÒu h¬n so víi n÷ 16,8% - trong c«ng ty Nam chiÕm ®a sè ®iÒu nµy thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn vµ tÝnh linh ®éng cña c«ng ty. Theo c¬ cÊu tÝnh chÊt lao ®éng tû lÖ lao ®éng trùc tiÕp 85,6% cao h¬n rÊt nhiÒu so víi lao ®éng gi¸n tiÕp 14,4%. Chøng tá c«ng ty t¹o c«ng viÖc æn ®Þnh vµ sö dông lao ®éng vµo s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Theo c¬ cÊu tr×nh ®é trong 2 n¨m (2004 -2006). C«ng ty ®· tuyÓn ®îc 16 ngêi, trong ®ã 10 ngêi lµ c«ng nh©n kü thuËt ®· tèt nghiÖp ®¹i häc cao ®¼ng trë lªn và sa thải 10 người v× kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu kü thuËt vµ kh«ng cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc.Nh×n vµo b¶ng ta thÊy tỷ lệ nh÷ng ngêi tèt nghiÖp §¹i häc cao ®¼ng vµ trung cÊp tương đối cao, nhê ®ã mµ tr×nh ®é qu¶n lý, kü thuËt ngµy cµng t¨ng ®¶m b¶o kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty nhng thùc tÕ vÉn kh«ng ph¸t huy ®îc hiÖu qña kinh doanh. Trong tæng sè lao ®éng trùc tiÕp th× ®a sè lµ nh©n viªn kü thuËt vµ ®îc t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. Sù t¨ng lªn cña nh©n viªn kü thuËt nh»m ®¸p øng tèt h¬n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn míi nhËp. Do ®Æc thï cña c«ng ty chÕ t¹o khu«n mÉu chÝnh x¸c. Th× sè lîng c«ng nh©n nam chiÕm tû lÖ t¬ng ®èi cao trong ®ã 56% lµ c«ng nh©n kü thuËt còn 30% là công nhân lắp r¸p, vận chuyển, còn lại là cán bộ 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 quản lý, do ®ã ®¸p øng ®Çy ®ñ vÒ c«ng nghÖ kü thuËt lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng ®îc ®¶m b¶o chÝnh v× vËy mµ dÉn ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh ®îc æn ®Þnh. III. M¸y mãc thiÕt bÞ. M¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt lµ mét bé phËn quan träng trong tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi c«ng ty s¶n xuÊt sè lîng vµ chÊt lîng m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶n ¸nh tiÒm n¨ng vÒ tµi s¶n h÷u h×nh, tr×nh ®é khoa häc kü thuËt, møc ®é hiÖn ®¹i ho¸, n¨ng lùc c¹nh tranh chiÕm lÜnh thÞ trêng cña mçi mét c«ng ty, nãi c¸ch kh¸c m¸y mãc thiÕt bÞ lµ yÕu tè c¬ b¶n vµ cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Sau ®©y lµ t×nh h×nh sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty. Sè m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty lµ 49 chiÕc, ®ã lµ nh÷ng m¸y mãc thiÕt s¶n xuÊt ®îc tÝnh vµo b¶ng c©n ®èi vµ ghi vµo danh môc tµi s¶n cña c«ng ty. Sè m¸y mãc thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt lµ 40, ®ã lµ nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt, ®· ch¹y thö vµ cã kh¶ n¨ng ®a vµo s¶n xuÊt. Sè m¸y mãc lµm viÖc thùc tÕ lµ 32, ®ã lµ nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ ®· l¾p vµ ®îc sö dông trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Sè lîng m¸y mãc lµ kh¸ lín (49) gi¸ trÞ cßn l¹i vµo kho¶ng 60-75% mÆc dï c«ng ty míi ®îc thµnh lËp nhng hÇu hÕt c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®îc nhËp vÒ ®Òu ®· qua sö dông hoÆc Ýt hoÆc nhiÒu. ChÝnh v× vËy mµ ®é chÝnh x¸c kÐm ®ång bé. §©y lµ nguyªn nh©n khiÕn s¶n phÈm cña c«ng ty khã c¹nh tranh trªn thÞ trêng vÒ mÆt chÊt lîng vµ gi¸ c¶. Do ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt cña m¸y mãc nh vËy dÉn ®Õn kh«ng tËn dông ®îc hÕt kh¶ n¨ng cña c¸c nguån nh©n lùc kh¸c biÖt lµ nguån nh©n lùc kh«ng khuyÕn khÝch ®îc tinh thÇn lao ®éng vµ s¸ng t¹o cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. BËc thî kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®îc n©ng cao, ph¶i sö dông nhiÒu lao ®éng söa ch÷a, ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông sè lîng m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt cña c«ng ty, cÇn tÝnh vµ ph©n tÝch c¸c chØ tiªu sau ®©y: HÖ sè l¾p ®Æt thiÕt bÞ hiÖn cã b»ng:  40 0.81 49 HÖ sè nµy cho thÊy sè lîng m¸y mãc thiÕt bÞ ®îc l¾p ®Æt ®Ó s½n sµng ®a vµo s¶n xuÊt cha ®¹t møc tèi ®a, chØ chiÕm 81% trong tæng sè m¸y mãc hiÖn cã vÉn cßn mét sè lîng t¬ng ®èi nhiÒu 19% m¸y mãc cha ®îc ®a vµo l¾p ®Æt phôc vô s¶n xuÊt, nguyªn nh©n lµ do c¸c d©y chuyÒn nµy ®· qu¸ cò, kh«ng ®ång bé vµ bÞ háng hãc cha ®îc söa ch÷a. HÖ sè sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ vµo s¶n xuÊt  32 0.8 40 HÖ sè nµy cho ta thÊy sè m¸y mãc thiÕt bÞ lµm viÖc thùc tÕ chiÕm 80% trong tæng sè m¸y mãc ®· l¾p ®Æt cßn 20% th× cha phôc vô cho s¶n xuÊt. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy chÝnh lµ mét sè d©y chuyÒn s¶n xuÊt tÊm lîp nhùa vµ khu«n mÉu bÞ háng hãc do thiÕu thiÕt bÞ thay thÕ nªn cha ®a vµo s¶n xuÊt ®îc. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HÖ sè sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã  32 0.65 49 Nh×n vµo hÖ sè nµy cã thÓ nhËn thÊy ngay tû lÖ sö dông thiÕt bÞ cña c«ng ty ®a vµo s¶n xuÊt trùc tiÕp lµ rÊt thÊp. §iÒu nµy sÏ ¶nh hëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng ty. Tãm l¹i: Tríc t×nh h×nh nµy ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn ph¶i t×m c¸c nguyªn nh©n g©y ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh l¾p ®Æt vµ söa ch÷a, thay thÕ kÞp thêi nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ ®· qu¸ cò lµm sao ®Ó n©ng cao c¸c hÖ sè l¾p ®Æt qua ®ã khai th¸c hÕt kh¶ n¨ng vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m¸y mãc. V. ®Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ thÞ trêng . S¶n phÈm : Víi ®Æc ®iÓm lµ ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o c¬ khÝ nªn s¶n phÈm cña c«ng ty ®îc s¶n xuÊt víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ cao , ®îc thiÕt kÕ b»ng phÇn mÒm 3D , gia c«ng trªn m¸y phay , tiÖn , m¸y c¾t d©y , m¸y xung tia löa ®iÖn ®Þnh h×nh CNC ®Ó t¹o khu©n mÉu ®ßi hái sù chÝnh x¸c tuyÖt ®èi . S¶n phÈm khu«n mÉu chÝnh x¸c ®îc sö dông hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ tiªu dïng nh : khu«n Ðp phun, khu«n thæi, khu«n ®óc ¸p lùc cao, khu«n Ðp cao su , khu«n ®ét dËp kim lo¹i . Ngoµi ra m¸y CNC lµ s¶n phÈm c¬ ®iÖn tö c«ng nghÖ cao , c«ng ty ®· chÕ t¹o m¸y c¾t kim lo¹i tÊm CNC m¸y ®îc thiÕt kÕ phôc vô cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nh : ®ãng tµu , gia c«ng kim lo¹i. Bªn c¹nh ®ã s¶n phÈm tÊm lîp nh«m, nhùa AL-GLORY còng cã nh÷ng ưu ®iÓm næi tréi h¬n c¸c s¶n phÈm kh¸c nh : c¸ch ©m ,c¸ch nhiÖt, mµu s¾c ®a d¹ng, chÞu ®îc m«i trêng kh¾c nhiÖt, kh¶ n¨ng chèng ch¸y cao . S¶n phÈm thêng ®îc dïng cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi , t©n trang c¸c toµ nhµ vµ c«ng tr×nh cò . Thi trêng : ThÞ trêng cña c«ng ty ngµy cµng ®îc më réng , nhê vµo sù ®a d¹ng vµ chÊt lîng nªn s¶n phÈm cña c«ng ty cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c khu c«ng nghiÖp lín nhá ë c¶ ba miÒn ®Êt níc , kh«ng nh÷ng vËy s¶n phÈm cña c«ng ty còng ®· ®îc xu©t khÈu sang c¸c níc nh LiB¨ng vµ Hµn Quèc . IV. kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh T×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty qua 3 n¨m t¬ng ®èi æn ®Þnh, xÊp xØ b»ng nhau, n¨m 2005 do thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm gÆp mét sè khã kh¨n nhá, s¶n phÈm lµm ra kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu thÞ trêng, nhiÒu lo¹i khu«n n¾p ®Ìn, khu«n ®ét dËp, kh«ng ®îc kh¸ch hµng quan t©m chÝnh v× vËy mµ tæng doanh thu ®· gi¶m 3,53% tøc 1254.9 triÖu so víi n¨m 2004. §Õn n¨m 2006 do më réng s¶n xuÊt vµ ®Èy m¹nh t×m kiÕm thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm nªn doanh thu cña doanh nghiÖp ngµy mét t¨ng ®Çu ®Õn cuèi n¨m 2006 t¨ng 7,23% tøc 2.476.9 triÖu, t¬ng tù nh vËy t×nh h×nh lîi nhuËn n¨m 2005 gi¶m 7,06% tøc 1520 triÖu ,nguyªn nh©n do nguyªn liÖu ®Çu vµo, chi phÝ l¾p ®Æt, söa ch÷a t¨ng cao hơn so víi 2004 mµ gi¸ 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b¸n vÉn kh«ng thay ®æi. §Õn n¨m 2006 l·nh ®¹o c«ng ty ®· thùc hiÖn mét sè chiÕn lîc nh c¾t gi¶m chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt vµ lóc nµy t×nh h×nh nguyªn vËt liÖu, mét sè yÕu tè ®Çu vµo còng æn ®Þnh chÝnh v× vËy nªn lîi nhuËn ®· t¨ng rÊt nhanh 40,7% tøc 813,5 triÖu. Tæng sè vèn cña c«ng ty t¨ng dÇn qua 3 n¨m víi tèc ®é t¨ng b×nh qu©n lµ 9,35% ®©y lµ mét dÊu hiÖu ®¸ng mõng chøng tá c«ng ty lµm ¨n cã l·i vµ ngµy cµng ®Çu t vµo nguån vèn kinh doanh. Nhê vµo møc doanh thu æn ®Þnh nªn viÖc ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ níc còng kh¸ cao, møc ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ níc còng tû lÖ thuËn víi sù t¨ng trëng cña doanh thu. Râ rµng ®©y lµ mét hiÖu qu¶ lín cho lîi Ých kinh tÕ vµ x· héi. . 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN MẪU CHÍNH XÁC VÀ MÁY CNC QUA CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ 1.HiÖu qu¶ kinh doanh tæng hîp. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh tæng hîp lµ hÖ thèng c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng qu¸t nhÊt toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, trong ®ã bao gåm hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hËu qu¶ x· héi. §Ó hiÓu râ vÊn ®Ò nµy cÇn ®i s©u t×m hiÓu , ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, nhËn ®Þnh tõng chØ tiªu kinh tÕ vµ ý nghÜa c¸c chØ tiªu. - Doanh thu thuÇn: Nh×n vµo b¶ng ta thÊy n¨m 2005 doanh thu thuÇn cña c«ng ty ®· gi¶m 1254,9 triÖu ®ång tøc 3,53% so víi n¨m 2004 doanh thu ®· gi¶m nhÑ. §iÒu nµy cho ta thÊy t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty ®· gÆp mét sè vÊn ®Ò khã kh¨n, nhÊt lµ vÒ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm: hµng hãa b¸n chËm, cßn tån kho nhiÒu.C«ng ty ®· gÆp sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña c¸c c«ng ty trong ngµnh, s¶n phÈm khu«n mÉu vµ m¸y CNC b¸n chËm thËm chÝ cßn bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i. NÕu kh«ng ®îc c¶i thiÖn vÒ mÉu m·, chÊt lîng, gi¸ c¶ th× tõ n¨m tíi doanh thu râ rµng gi¶m m¹nh. Nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy lµ do gi¸ s¶n phÈm ®· t¨ng cao h¬n tríc do nguyªn liÖu ®Çu vµo t¨ng bëi t¸c ®éng cña nÒn kinh tÕ, mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ ®· qu¸ cò ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm. Cô thÓ lµ cã tíi 20 s¶n phÈm khu«n mÉu ®· bÞ tr¶ l¹i do kh«ng ®ñ tiªu chuÈn chÊt lîng, s¶n phÈm khu«n mÉu nh khu«n ®ét dËp,.khuôn bóng đèn...®ång thêi c«ng ty ®· kh«ng t¹o ®îc nhiÒu mÉu m·, kiÓu d¸ng míi l¹, ®Ñp m¾t nªn hµng b¸n rÊt chËm. Nhng n¨m 2006 doanh thu cña c«ng ty ®· t¨ng lªn ®¹t møc36727,26 triÖu ®ång, t¨ng 7,23% so víi n¨m 2005.Nhê sù cè g¾ng nç lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn mµ s¶n phÈm khu«n mÉu, m¸y CNC ®· ®îc tiªu thô tèt, c«ng ty ®· kÝ hîp ®ång víi c«ng ty ®ãng tµu Phµ Rõng ,Bạch Đằng vµ c«ng ty Gang thÐp Th¸i Nguyªn vÒ cung cÊp c¸c lo¹i khu«n mÉu vµ m¸y CNC. MÆc dï cßn nhiÒu tån t¹i ë n¨m tríc nhng ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· kh¾c phôc ®îc mét sè nhîc ®iÓm ®Ó ®Èy m¹nh viÖc tiªu thô s¶n phÈm. Nguyªn nh©n chÝnh cña viÖc gia t¨ng nµy chÝnh lµ gi¸ nguyªn liÖu ®Çu vµo gi¶m dÉn ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm gi¶m. Bªn c¹nh ®ã cßn h¹n chÕ ®îc sai sãt do m¸y mãc h háng ®· ®îc söa ch÷a kÞp thêi vµ mÉu m·, kiÓu d¸ng ®· ®îc c¶i thiÖn ®a d¹ng h¬n tríc. NÕu duy tr× ®îc ®iÒu nµy vµ kh¾c phôc c¸c tån t¹i th× doanh thu sÏ cßn t¨ng trong nh÷ng n¨m tíi. - Lîi nhuËn: lµ kÕt qu¶ cña mét quá trình sản xuất kinh doanh, nã cho biÕt kÕt qu¶ lç l·i cña mét doanh nghiÖp. §èi víi doanh nghiÖp th× lîi nhuËn chÝnh lµ nguån bæ sung vèn ®Ó ph¸t triÓn vµ kinh doanh. Qua b¶ng ta thÊy n¨m 2005 lîi 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhuËn cña c«ng ty ®· gi¶m 7,06% so víi n¨m 2004, do t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm gÆp nhiÒu khã kh¨n dÉn ®Õn doanh thu gi¶m mµ trong khi ®ã chi phÝ vÉn t¨ng nhÑ dÉn ®Õn lîi nhuËn gi¶m theo. §iÒu nµy ®· khiÕn ban l·nh ®¹o c«ng ty lo l¾ng nÕu trong n¨m tíi vÉn cø trong t×nh tr¹ng nh vËy th× c«ng ty sÏ kh«ng cã l·i, thËm chÝ ph¸ s¶n nÕu kh«ng t×m ra con ®êng ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n Êy. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do hµng hãa kh«ng tiªu thô ®îc, cßn tån kho nhiÒu trong khi ®ã chi phÝ b¶o qu¶n lý, b¶o dìng, söa ch÷a m¸y mãc, söa ch÷a s¶n phÈm, chi phÝ cho nguyªn vËt liÖu vÉn kh«ng gi¶m thËm chÝ cßn t¨ng nhÑ. Nhng ®Õn n¨m 2006 lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng cao ®¹t møc 2812,2 triÖu ®ång t¨ng 40,7% so víi n¨m 2005. Víi sù gia t¨ng nµy cho thÊy c«ng ty ®ang ®i ®óng híng, biÕt tËn dông nh÷ng ®iÓm m¹nh cña m×nh vÒ uy tÝn, chÊt lîng, mÉu m· ®Ó tiªu thô s¶n phÈm. Bªn c¹nh ®ã h¹n chÕ nh÷ng tån t¹i vÒ m¸y mãc, chi phÝ như c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ tån kho, chi phÝ marketing Do n¾m b¾t ®îc vÊn ®Ò nµy mµ s¶n phÈm cña c«ng ty tiªu thô rÊt tèt khiÕn doanh thu t¨ng. §©y chÝnh lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn lîi nhuËn t¨ng. - Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh: Nh×n vµo b¶ng ta thÊy chi phÝ nµy vÉn t¨ng ®Òu qua 3 n¨m. N¨m 2005 ®¹t ë møc 28851,2 triÖu ®ång t¨ng 4,45% so víi n¨m 2004. TØ lÖ t¨ng chi phÝ nµy kh«ng tû lÖ thuËn so víi doanh thu, ®iÒu nµy cho thÊy chi phÝ trong s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét vÊn ®Ò lín mµ ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn quan t©m. NÕu kh«ng cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó c¶i thiÖn chi phÝ th× nã sÏ g©y nhiÒu khã kh¨n ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh. N¨m 2006 t¨ng 3,12% so víi n¨m 2005, do mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ, d©y chuyÒn kh«ng ®ång bé nªn thêng xuyªn x¶y ra nh÷ng sai sãt trong s¶n phÈm dÉn ®Õn chi phÝ cho söa ch÷a s¶n phÈm còng nh söa ch÷a, b¶o dìng m¸y mãc t¨ng cao h¬n, trong khi ®ã chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ b¸n hµng, nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo kh«ng gi¶m mµ cßn cã xu híng t¨ng. - ChØ tiªu nép ng©n s¸ch nhµ níc( NSNN): n¨m 2005 nép NSNN gi¶m 205,7 triÖu tøc lµ gi¶m 6,39% so víi n¨m 2004 do t×nh h×nh kinh doanh kh«ng tèt dÉn ®Õn doanh thu gi¶m. Trong khi ®ã chi phÝ l¹i t¨ng. ChØ tiªu nµy cµng thÊp cho thÊy kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty kh«ng tèt, ®ang cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt. §Ó nhanh chãng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy ban l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc nã. Nguyªn nh©n cña viÖc nµy mét phÇn lµ do s¶n phÈm kÐm chÊt lîng, gi¸ c¶ cao nªn tiªu thô kh«ng ®îc tèt, mét phÇn do c«ng ty ®Çu t thªm mét sè trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt, chi phÝ thªm vµo söa ch÷a n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. §Õn n¨m 2006 nép NSNN ®· t¨ng ®¹t møc 3402,2 triÖu ®ång, ®· kh¾c phôc ®îc mét sè yÕu kÐm còng nh tiÕt kiÖm ®îc nh÷ng chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt lµm cho kÕt qu¶ kinh doanh tèt h¬n, lîi nhuËn cao h¬n. ChØ 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tiªu nµy cµng cao bao nhiªu th× kÕt qu¶ kinh doanh tèt bÊy nhiªu. Duy tr× ®îc kÕt qu¶ nµy lµ ®iÒu mµ c«ng ty lu«n híng tíi. - ChØ tiªu tæng vèn: Qua b¶ng sè liÖu cho thÊy trong 2 n¨m 2004- 2006 tæng vèn t¨ng rÊt nhanh tõ 35797,68 ®Õn 42780 triÖu ®ång. Nh×n vµo con sè nµy cã thÓ nhËn thÊy ®îc viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng vµ ®îc më réng. C¬ cÊu tæng vèn t¨ng còng kÐo theo nguån vèn chñ së h÷u t¨ng tõ 26757,20 triÖu ®ång ®Õn 32552,40 triÖu ®ång, nhËn thÊy t×nh h×nh kinh doanh kh«ng æn ®Þnh vµ béc lé nhiÒu nhîc ®iÓm. Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· quyÕt ®Þnh huy ®éng thªm vèn ®Ó n©ng cÊp m¸y mãc qu¸ cò, ®æi míi quy tr×nh c«ng nghÖ, ®Çu t thªm cho chi phÝ qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm. MÆc dï nguån vèn ®· t¨ng nhng vÉn kh«ng gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng tån t¹i tiêu thụ sản phẩm vẫn chậm ,v× vËy kÕt qu¶ kinh doanh kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ - Tû suÊt doanh thu/ chi phÝ n¨m 2005, cø mét ®ång chi phÝ bá ra th× thu ®îc 1187 ®ång doanh thu,thÊp h¬n n¨m 2004(1285 ®ång). §iÒu nµy cho thÊy hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ thÊp h¬n kh«ng cã hiÖu qu¶ b»ng n¨m tríc. Trong khi doanh thu gi¶m do kh«ng tiªu thô ®îc hµng hãa th× chi phÝ s¶n xuÊt l¹i t¨ng lªn nhÊt lµ c¸c chi phÝ vÒ nguyªn liÖu ®Çu vµo, chi phÝ khÊu hao, söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ, chi phÝ lu kho.T×nh h×nh nµy ®· ®îc h¹n chÕ ®«i chót nh h¹n chÕ sè s¶n phÈm h háng, gi¶m chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ lu kho. C«ng nh©n lµm viÖc cã tr¸ch nhiÖm, tÝch cùc h¬n nªn tØ lÖ doanh thu/ chi phÝ ®¹t møc 1234 ®ång. Qua ®©y cho ta thÊy c«ng ty cÇn ph¶i t×m biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ h¬n n÷a. - T¬ng tù nh vËy th× chØ tiªu lîi nhuËn/ chi phÝ vµ nép NSNN/ chi phÝ cïng dao ®éng ë møc ®Òu nhau,mÆc dï 2006 lîi nhuËn cã t¨ng nhng chØ ®¹t ë møc 6,09450 ®ång tøc lµ mét ®ång chi phÝ th× thu ®îc 0,09450 ®ång lîi nhuËn. T¬ng tù mét ®ång chi phÝ th× ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc 0,11935 ®ång. Hai chØ tiªu nµy muèn t¨ng lªn cã hiÖu qu¶ h¬n th× chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i gi¶m xuèng ®Õn møc thÊp nhÊt cã thÓ. - ChØ tiªu lîi nhuËn/ tæng vèn: trong 3 n¨m chØ tiªu nµy xÊp xØ b»ng nhau. N¨m 2004 ®¹t 0,06007 ®ång, n¨m 2005 ®¹t 0,05247 ®ång, n¨m 2006 ®¹t 0.06573 ®ång. MÆc dï c«ng nghÖ ®· cã nhiÒu biÕn ®æi n¨m 2006 ®· t¨ng h¬n so víi n¨m 2005 nhng tæng vèn ®Çu t cho s¶n xuÊt kinh doanh còng t¨ng theo dÉn ®Õn chØ tiªu nµy còng kh«ng t¨ng, ®iÒu nµy cho thÊy kh¶ n¨ng sö dông vèn kh«ng tèt, kh«ng lµm t¨ng lîi nhuËn. Nguyªn nh©n chÝnh cña viÖc nguån vèn t¨ng chÝnh lµ do thÞ trêng tiªu thô chËm l¹i cha ®îc më réng thị trường, s¶n phÈm chÊt lîng kÐm ®· buéc c«ng ty ph¶i ®Çu t thªm vèn ®Ó n©ng cao m¸y mãc, ®a d¹ng hãa s¶n phÈm, chi phÝ thªm cho viÖc xóc tiÕn b¸n hµng, ®µo t¹o c«ng nh©n viªn kü thuËt. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - ChØ tiªu lîi nhuËn/ doanh thu: N¨m 2006 ®¹t 0,07657 ®ång tøc lµ 1 ®ång doanh th× th× thu ®îc 0,07657 ®ång lîi nhuËn, cao h¬n so víi n¨m 2005 (0,05835 ®ång). Nh×n vµo sù gia t¨ng nµy lµ rÊt tèt cho thÊy doanh thu cã t¸c ®éng ®¸ng kÓ ®Õn lîi nhuËn, s¶n phÈm tiªu thô ®îc cµng nhiÒu th× lîi nhuËn sÏ cµng lín. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao doanh thu t¨ng mµ chi phÝ ®Ó s¶n xuÊt, b¸n hµng, söa ch÷a duy tr× ë møc thÊp. §ã lµ ®iÒu mµ ban l·nh ®¹o quan t©m. Tãm l¹i c¸c chØ sè kinh tÕ cña c«ng ty ®Òu t¨ng trong n¨m 2006 chøng tá hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®· tèt h¬n nh÷ng n¨m vÒ tríc. Nhng xÐt vÒ tæng thÓ vÉn cßn qu¸ nhiÒu tån t¹i k×m h·m hiÖu qu¶ cña c«ng ty, do dã cÇn cã mét ®¸nh gi¸ tæng qu¸t nhÊt vÒ thùc tr¹ng hiÖn t¹i ®Ó kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm kÞp thêi n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. B¶ng ph©n tÝch hiÖu qña kinh doanh tæng hîp stt ChØ tiªu §vt 2004 1 Doanh thu Tr.® 2 Lîi nhuËn Tr.® 3 Chi phÝ Tr.® 4 Nép ng©n s¸ch Tr.® 5 6 7 Tæng vèn Doanh thu/Chi phÝ Lîi nhuËn/Chi phÝ 8 Nép ng©n s¸ch/Chi phÝ 9 Lîi nhuËn/Tæng vèn 10 Lîi nhuËn/Doanh thu 2005 2006 35505.2 34250.3 36727.26 2150.7 27622 1998.7 28851.2 2812.2 29752.5 Tr.® Tr.® Tr.® 3215.6 35797.68 1.285 0.07786 3010 38090,52 1.187 0.06927 3402.2 42780.70 1.234 0.09452 Tr.® 0.08982 0.10432 0.11435 Tr.® Tr.® 0.06007 0.05247 0.06573 0.06057 0.05835 0.07657 2 .HiÖu qu¶ sö dông vèn a. HiÖu qu¶ sö dông tæng vèn : Vèn kinh doanh cña c«ng ty rÊt ®îc coi träng vµ ®Çu t ®óng møc , nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cho c«ng ty . Qua 3 n¨m tõ 2004- 2006 c«ng ty ®· kh«ng ngõng bæ sung thªm tæng vèn, ®Ó c¶i thiÖn, më réng ph¹m vi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh n©ng cÊp söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ. N¨m 2005 nguån vèn ®· 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 t¨ng 6,4% so víi n¨m 2004. §Õn 2006 ®· t¨ng 12,3% so víi n¨m 2005. Nguån vèn t¨ng nh vËy th× doanh thu vµ lîi nhuËn th× sao, cÇn ph¶i ph©n tÝch nh÷ng chØ tiªu vÒ tæng vèn ®Ó thÊy ®îc ®iÒu ®ã. ChØ tiªu doanh thu /vèn s¶n xuÊt qua c¸c n¨m 2004 , 2005, 2006 , lÇn lît lµ 0.99182 , 0.89918, 0.85850, c¸c chØ tiªu nµy cho ta thÊy n¨m 2004 lµ cao nhÊt ®¹t 0.99182 ®ång , ®iÒu nµy cho biÕt cø mét ®ång vèn ®a vµo s¶n xuÊt sÏ t¹o ra ®îc 0.99182 ®ång doanh thu , chØ tiªu nµy ®ang cã xu híng gi¶m dÇn vµo c¸c n¨m 2005 vµ 2006 chøng tá c«ng ty ®· sö dông tæng vèn vµo s¶n xuÊt kh«ng cã hiÖu qu¶, cho dï ®· ®Çu t thªm vèn vµo n©ng cÊp thiÕt bÞ, c¶i tiÕn chÊt lîng, mÉu m· më réng thÞ trêng nhng doanh thu vÉn kh«ng t¨ng, nguyªn nh©n cña viÖc nµy chÝnh lµ nguån vèn ®a vµo s¶n xuÊt cha kh¾c phôc ®îc nh÷ng tån t¹i c¬ b¶n nh ®æi míi c«ng nghÖ ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt, tiÕp thÞ s¶n phÈm. VËy nªn c«ng ty cÇn c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó t¨ng doanh thu thuÇn song song víi viÖc t¨ng vèn s¶n xuÊt. ChØ tiªu lîi nhuËn/ vèn s¶n xuÊt, nh×n vµo b¶ng qua 3 n¨m ta thÊy t¬ng ®èi ®ång ®Òu, n¨m 2006 ®¹t ë møc cao nhÊt lµ 0.06573 triÖu ®ång, ®iÒu nµy gi¶i thÝch cø 1 ®ång vèn s¶n xuÊt th× t¹o ra ®îc 0.06573 ®ång lîi nhuËn. Qua 3 n¨m vèn s¶n xuÊt vÉn t¨ng nhng do ®Çu t kh«ng hîp lÝ cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng vÒ s¶n phÈm, qu¶n lÝ cha chÆt chÏ chÝnh v× vËy mµ lîi nhuËn mang l¹i vÉn cha cao thËm chÝ cßn gi¶m xuèng cßn 0.05247 ®ång vµo n¨m 2005, chØ tiªu nµy lµ rÊt thÊp so víi c¸c c«ng ty trong ngµnh. V× vËy c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lÝ sö dông tæng vèn cã hiÖu qu¶ h¬n. B¶ng ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông tæng vèn stt ChØ tiªu 1 2 3 4 5 6 7 Doanh thu Lîi nhuËn Nép ng©n s¸ch Vèn s¶n xuÊt Doanh thu/ Vèn s¶n xuÊt Lîi nhuËn/ Vèn s¶n xuÊt Nép ng©n s¸ch/Vèn s¶n xuÊt §vt 2004 Tr.® Tr.® Tr.® Tr.® Tr.® Tr.® Tr.® 35505.2 2150.7 3215.6 35797.68 0.99182 0.06007 0.08982 2005 2006 0.89918 0.05247 0.07902 0.85850 0.06573 0.07952 34250.3 1998.7 3010 38090.52 36727.26 2812.2 3402.2 42780.70 b. HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh Trong c«ng ty vèn cè ®Þnh lu«n chiÕm tû träng cao vµ ®îc ®Çu t thêng xuyªn æn ®Þnh h¬n so víi vèn lu ®éng, n¨m 2006 vèn cè ®Þnh cña c«ng ty ®¹t ë møc cao nhÊt 30631 triÖu ®ång , tõ n¨m 2004-2006 c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®Çu t mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ míi vµ mét sè hÖ thèng phô trî cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt khu«n mÉu, tÊm lîp nhùa t¹i v× ®©y chÝnh lµ s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty. Sau ®©y lµ c¸c chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông vèn cè ®Þnh, søc s¶n xuÊt vèn cè ®Þnh n¨m 2004 lµ cao nhÊt ®¹t ë møc 1.25938 ®ång doanh thu, chØ tiªu nµy lµ thÊp so víi c¸c c«ng ty trong ngµnh, ®iÒu nµy cho thÊy vèn kinh doanh ®îc ®a vµo s¶n xuÊt cha cã 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hiÖu qu¶, cha c¶i thiÖn ®îc t×nh h×nh kinh doanh. Nguyªn nh©n lµ do viÖc bè trÝ sö dông vèn cè ®Þnh nµy cha hîp lÝ, cha thÝch øng ®îc víi nhu cÇu cña thÞ trêng dÉn ®Õn s¶n phÈm tiªu thô kÐm, m¸y mãc thiÕt bÞ cha ®îc c¶i tiÕn, n©ng cÊp. - Søc sinh lêi cña vèn cè ®Þnh n¨m 2006 lµ lín nhÊt ®¹t ë møc 0.09180 ®ång, ®iÒu nµy cho thÊy cø mét ®ång vèn cè ®Þnh sÏ thu ®îc 0.09180 ®ång lîi nhuËn, chØ tiªu nµy ®ang gia t¨ng ®ã lµ dÊu hiÖu rÊt tèt nhng vÉn cßn thÊp so víi c¸c c«ng ty trong ngµnh. Nguyªn nh©n lµ do n¨m 2006 viÖc ®Çu t vèn cè ®Þnh ®· cã hiÖu qña h¬n ®¸p øng ®îc nhu cÇu thÞ trêng vµ m¸y mãc còng ®îc n©ng cÊp tèt h¬n nªn doanh thu vµ lîi nhuËn ®Òu t¨ng. B¶ng ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh stt 1 2 3 4 5 ChØ tiªu Doanh thu Lîi nhuËn Vèn cè ®Þnh Søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh (DT/VC§) Søc sinh lêi cña vèn cè ®Þnh (LN/VC§) §vt Tr.® Tr.® Tr.® Tr.® Tr.® 2004 2005 2006 1.25938 1.15980 1.19902 35505.2 2150.7 28192.49 0.07628 34250.3 1998.7 29531.20 0.06768 36727.26 2812.2 30631.00 0.09180 c. HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng Trong 3 n¨m tõ 2004-2006 vèn lu ®éng cña c«ng ty còng ®îc ®Çu t t¨ng lªn ®¸ng kÓ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh ®Õn n¨m 2006 ®¹t ë møc cao nhÊt 12149.7 triÖu ®ång, ®Ó thÊy ®îc hiÖu qu¶ trong kh©u sö dông vèn lu ®éng cÇn ph¶i xem xÐt c¸c chØ tiªu vÒ vån lu ®éng. Nh×n vµo b¶ng ta thÊy n¨m 2004 søc s¶n xuÊt vèn lu ®éng lµ lín nhÊt ®¹t ë møc 4.6685 triÖu ®ång, con sè nµy cho ta thÊy cø mét ®ång vèn lu ®éng ®a vµo s¶n xuÊt kinh doanh th× sÏ t¹o ra ®îc 4.6685 ®ång doanh thu, dï vÉn ®îc ®Çu t trong c¸c n¨m tiÕp theo, nhng c¸c n¨m 2005, 2006 lÇn lît gi¶m xuèng cßn 4.0015 vµ 3.0228 ®ång , tríc thùc tr¹ng nµy ta nhËn thÊy ngay r»ng vèn lu ®éng sö dông ngµy cµng kh«ng cã hiÖu qu¶,cø tiÕp tôc thÕ nµy c«ng ty sÏ l·ng phÝ mét nguån vèn t¬ng ®èi lín khi ®a vµo s¶n xuÊt kinh doanh mµ kh«ng cã hiÖu qu¶, nguyªn nh©n dÉn ®Õn søc s¶n xuÊt vốn lu ®éng ngày càng giảm lµ do t×nh h×nh nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo,chi phÝ vËn chuyÓn,lu kho,b¶o dìng s¶n phÈm,chi phÝ b¸n hµng ngµy cµng t¨ng,trong khi ®ã doanh thu l¹i t¨ng rÊt chËm,thËm chÝ cßn gi¶m vµo n¨m 2005 nh vËy c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó gi¶m c¸c chi phÝ xuèng thÊp nhÊt vµ t¨ng doamh thu b¸n hµng. Søc sinh lêi cña vèn lu ®éng trong 3 n¨m th× n¨m 2004 lµ cao nhÊt ®¹t 0.28279 ®ång nghÜa lµ cø 1 ®ång vèn lu ®éng bá ra th× thu ®îc 0.28279 ®ång lîi nhuËn,sức sinh lời như thế này cho thấy công ty đã khai thác và sử dụng vốn lưu 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 động một cách hợp lý.MÆc dï vèn lu ®éng vÉn t¨ng vµo c¸c n¨m 2005-2006 nhng chØ tiªu nµy gi¶m lÇn lît xuống còn lµ 0.03351 vµ 0.23146 ®ång. §iÒu nµy chøng tá t×nh h×nh sö dông vèn lu ®éng trong 2 n¨m lµ kh«ng cã hiÖu qu¶. Nguyªn nh©n lµ do doanh thu b¸n hµng vÉn kh«ng t¨ng trong khi ®ã chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó s¶n xuÊt ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈmvµ c¸c chi phi liªn quan ®Õn tiªu thô s¶n phÈm vÉn t¨ng. Tãm l¹i, qua ph©n tÝch c¸c chØ tiªu ta cã thÓ nhËn ngay ra r»ng t×nh h×nh sö dông vèn,c¶ vèn lu ®éng vµ vèn cè ®Þnh ®a vµo s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong vßng hai n¨m 2005 vµ 2006 lµ kh«ng hiÖu qu¶,kh«ng ®¸p øng ®îc môc tiªu ®Ò ra. Ch×nh v× vËy ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn t×m ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n lÝ vµ sö dông vèn hîp lÝ h¬n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, tr¸nh ®Çu t l·ng phÝ,g©y tæn thÊt vÒ vèn cña c«ng ty. B¶ng ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng stt 1 2 3 4 5 ChØ tiªu Doanh thu Lîi nhuËn Vèn lu ®éng Søc s¶n xuÊt cña vèn lu ®éng (DT/VL§) Søc sinh lêi cña vèn lu ®éng (LN/VL§) §vt Tr.® Tr.® Tr.® Tr.® Tr.® 2004 2005 2006 4.6685 4.0015 3.0228 35505.2 2150.7 7605.19 0.28279 34250.3 1998.7 8559.32 0.23351 36727.26 2812.2 12149.7 0.23146 3. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng Trong mét doanh nghiÖp nguån lùc con ngêi lµ quan träng nhÊt, nã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy mµ c¸c c«ng ty thêng t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó khai th¸c tèi ®a nguån lùc nµy, c«ng ty cæ phÇn khu«n mÉu chÝnh x¸c m¸y CNC còng kh«ng n»m ngoµi ®iÒu ®ã. Thùc tÕ hµng n¨m c«ng ty lu«n coi träng kh©u tuyÓn chän vµ båi dìng ®éi ngò lao ®éng tõ cÊp trªn xuèng cÊp díi, lu«n quan t©m ®Õn chÊt lîng ®éi ngò lao ®éng cho nªn c«n ty thêng xuyªn tuyÓn chän nh÷ng ngêi cã n¨ng lùc vµ sa th¶i nh÷ng ngêi kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu c«ng viÖc. Sè lîng lao ®éng t¨ng dÇn qua c¸c n¨m, n¨m 2004 lµ 334 ngêi , n¨m 2005 vµ 2006 lÇn lît lµ 338 vµ 340 ngêi. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qña sö dông lao ®éng cÇn ph©n tÝch c¸c chØ tiªu vÒ lao ®éng . ChØ tiªu doanh thu/ sè lao ®éng b×nh qu©n, chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét lao ®éng b×nh qu©n th× t¹o ra ®îc bao nhiªu ®Çu doanh thu. Trong 3 n¨m tõ 2004-2006 th× n¨m 2005 chØ tiªu nµy ®¹t ë møc thÊp nhÊt, chØ ®¹t 101.332 triÖu ®ång, cø 1 lao ®éng chØ t¹o ra ®îc 101.322 triªu ®ång thÊp h¬n so víi n¨m 2004(106.302). §iÒu nµy chøng tá r»ng n¨ng suÊt lao ®éng trong n¨m 2005 lµ rÊt thÊp. NÕu kh«ng c¶i thiÖn nhanh chãng t×nh h×nh nµy th× nã sÏ kÐo theo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh thÊp h¬n n÷a. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m ®ét ngét lµ do th¸i ®é 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chñ quan, tinh thÇn thiÕu tr¸ch nhiÖm, tù gi¸c cha cao, mét sè c«ng nh©n cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu vÒ tay nghÒ kü thuËt nªn thêng xuyªn x¶y ra nh÷ng sai sãt trong s¶n xuÊt khu«n mÉu. §iÒu nµy dÉn ®Õn doanh thu gi¶m. N¨m 2006 ®¹t 106.683 triÖu ®ång do nhËn thøc ®îc nh÷ng yÕu kÐm vÒ lao ®éng n¨m tríc mµ n¨m nay c«ng ty ®· tuyÓn thªm c«ng nh©n tay nghÒ cao. V× vËy s¶n phÈm tiªu thô tèt h¬n. T¬ng tù nh vËy chØ tiªu lîi nhuËn/ lao ®éng b×nh qu©n ®· t¨ng vµo n¨m 2006 ®¹t 8.27117 triÖu do c«ng ty ®· lµm tèt c«ng t¸c nh©n sù vµ lîi nhuËn còng t¨ng theo. -ChØ tiªu lîi nhuËn/ tæng quü l¬ng n¨m 2006 còng ®¹t cao nhÊt 6.670 , ®iÒu nµy cho thÊy cø mét ®ång l¬ng c«ng ty tr¶ cho ngêi lao ®éng sÏ t¹o ra 6.670 ®ång lîi nhuËn . ChØ tiªu nµy n¨m 2006 ®¹t cao nhÊt lµ do lîi nhuËn cña c«ng ty trong n¨m nay còng ®¹t cao nhÊt . 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng stt 1 2 3 4 5 6 7 8 ChØ tiªu Doanh thu Lîi nhuËn Sè lao ®éng b×nh qu©n Tæng quü l¬ng Doanh thu/ Sè lao ®éng b×nh qu©n Lîi nhuËn/ Sè lao ®éng b×nh qu©n Doanh thu/ Tæng quü l¬ng Lîi nhuËn/ Tæng quü l¬ng §vt Tr.® Tr.® Tr.® Tr.® Tr.® Tr.® Tr.® Tr.® 2004 2005 2006 335.67 106.302 6.43922 105.774 6.407 378.56 101.332 5.91331 90.475 5.279 421.6 106.683 8.27117 87.113 6.670 35505.2 2150.7 334 34250.3 1998.7 338 36727.26 2812.2 340 II §¸nh gi¸ chung ho¹t ®éng s¶n xu©t kinh doanh cña doanh nghiÖp 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc . -KÓ tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay , mÆc dï gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ thö th¸ch vÒ mäi mÆt song díi sù chØ ®¹o cña ban gi¸m ®èc vµ sù nç lùc v¬n lªn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn , c«ng ty ®· vît qua mu«n vµn thö th¸ch kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng nhÊt lµ víi ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o c¬ khÝ vÉn cßn non trÎ ,nhng ®ßi hái tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ kÜ thuËt cao ,vµ ®ang trong thêi k× c¹nh tranh gay g¾t ®Ó æn ®Þnh , ®øng v÷ng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn, để đạt được vị thế như ngày nay.Sau đây là những kết quả mà công ty đã đạt được. Về thị trường: Trong vài năm qua đã được mở rộng có uy tín trên thị trường, nhất là năm 2006 các sản phẩm như khôn mẫu,máy cắt kim loại CNC,tấm lợp và sản phẩm nhựa đã được sử dụng trong một số những khu công nghiệp như gang thép thái nguyên,công ty rạng đông,công ty vital…thậm chí còn được xuất khẩu sang Hàn Quốc và LiBăng. Về sản phẩm:trong những năm trước khi thành lập thì công ty kinh doanh phần lớn các sản phẩm về khuôn mẫu và máy CNC,nhưng trong 3 năm trở lại đây công ty đã tập trung phát triển mở rộng thêm như đa dạng hoá,kiểu dáng mẫu mã về sản phẩm khuôn mẫu máy CNC và ngành nhựa Về doanh thu từ 2004-2006 vẫn giữ mức tương đối ổn định và tăng chính vì vậy mà lợi nhuận thu được cũng đều đặn. Về lao động :đêi sèng ngêi lao ®éng dÇn ®îc c¶i thiÖn th«ng qua thu nhËp b×nh qu©n vµ tæng quü l¬ng hµng n¨m t¨ng ®Òu , c¬ cÊu lao ®éng æn ®Þnh tạo điều kiện cho sự phát triển vững chắc của công ty, sö dông t¬ng ®èi tèt sè lao ®éng tån ®éng mÊy n¨m tríc vµ phÇn nµo biÕn nh÷ng lao ®éng nµy cã hiÖu qu¶, phôc vô cho 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua ®µo t¹o , thuyªn chuûªn vµo nh÷ng vÞ trÝ phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ së trêng cña hä . 2. Nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i -Tuy ®· gÆt h¸i ®îc một số thµnh c«ng song c«ng ty vÉn tån t¹i vµ ph¸t sinh nhiÒu vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt , cô thÓ lµ : -ViÖc bè trÝ sö dông m¸y mãc , trang thiÕt bÞ cha hîp lý không đúng khoảng cách vẫn còn cách xa nhau nên tốn thời gian vận chuyển,thời gian làm việc không được sử dụng tối đa, c«ng t¸c qu¶n lý cha tèt do ®ã vẫn còn một số máy móc hỏng hóc không được sửa chữa kịp thời ,hiÖu qu¶ sö dông máy móc cßn h¹n chÕ v× cha tËn dông hÕt c«ng suÊt cña m¸y mãc,thời gian chết của máy còn nhiều, mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ cßn l¹c hËu nªn c¸c s¶n phÈm kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu thay ®æi nhanh chãng cña thÞ trêng . -Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cßn khá cao do chi phí đầu vào để sản xuất đã tăng lên như chi phí thu mua nguyên vật liệu,chi phí nghiên cứu phát triển mẫu mã sản phẩm mới,vậy nên các sản phẩm như khuôn đúc áp lực cao, khuôn thổi bóng đèn và máy CNC đã tăng giá, chính vì vậy mà sản phẩm tiêu thụ chậm , trong khi c¸c ®èi thñ kh¸c ph¶n øng rÊt nhanh víi thÞ trêng ®Æc biÖt th«ng qua gi¸ b¸n s¶n phÈm. -C«ng t¸c thi ®ua khen thëng cha kÝch thÝch ®îc ngêi lao ®éng . Tr×nh ®é n¨ng lùc chuyªn m«n cña mét sè bé phËn nh©n viªn l¹c hËu , kh«ng chÞu t×m tßi häc hái ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n , kh«ng cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm . Kh¶ n¨ng tiÕp cËn thÞ trêng cña c¸c nh©n viªn cßn yÕu dÉn ®Õn kh«ng n¾m b¾t ®îc kÞp thêi nh÷ng biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶,còng nh nhu cÇu cña kh¸ch hµng,c«ng t¸c th«ng tin qu¶ng c¸o con Ýt vµ s¬ sµi . -C«ng t¸c qu¶n lý vèn cha hîp lý,nguån vèn phôc vô cho sản xuất kinh doanh cßn thiếu do đầu tư chưa hợp lí,về vốn cố định thì chưa đầu tư cho nâng cấp đổi mới dây chuyền công nghệ.Vốn lưu động thì quá chú trọng vào các chi phí nguyên vật liệu và sửa chữa mà chưa quan tâm đến mở rộng thị trường ,tiêu thụ sản phẩm. vì vậy nên việc sử dụng vèn lu ®éng vµ vèn cè ®Þnh kh«ng có hiÖu qu¶, lu«n trong t×nh tr¹ng thiÕu nªn rÊt khã cho doanh nghiÖp më r«ng thÞ trêng, quy m« s¶n xuÊt còng nh ®æi míi c«ng nghÖ hiÖn cã, dÉn ®Õn ¶nh hëng đến hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng cao . Chi phí cho quản lí,sản xuất kinh doanh của công ty còn khá cao ,hàng năm vẫn tăng đặc biệt là các chi phi về nguyên vật liệu,chi phi lưu kho,chi phí bán hàng,chi phí bảo dưỡng ,sửa chữa tài sản cố định, 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 20
- Xem thêm -