Tài liệu Phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán tại xí nghiệp dược phẩm 120.

  • Số trang: 75 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tËp Lª Ngäc Dung Lêi më ®Çu Lµ ph©n hÖ th«ng tin trong hÖ thèng qu¶n lý, tæ chøc kÕ to¸n cã vai trß cung cÊp nh÷ng th«ng tin h÷u Ých vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®¬n vÞ h¹ch to¸n th«ng qua hÖ thèng ghi chÐp, tæng hîp trªn chøng tõ, sæ tµi kho¶n vµ biÓu mÉu b¸o c¸o nh»m phôc vô ®¾c lùc cho c«ng t¸c qu¶n lý. Trªn c¬ së t×m hiÓu tæ chøc kÕ to¸n trong thùc tÕ ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp D-îc phÈm 120, em ®· chän ®Ò tµi cho Chuyªn ®Ò thùc tËp m«n häc h¹ch to¸n kÕ to¸n cña m×nh lµ: "Hoµn thiÖn tæ chøc kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp D-îc phÈm 120 lÊy tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu lµm vÝ dô", ®ång thêi th«ng qua m« t¶ thùc tÕ kÕt hîp ph©n tÝch ®Ó ®Ò xuÊt ý kiÕn gãp phÇn hoµn thiÖn tæ chøc kÕ to¸n cña ®¬n vÞ. Víi môc ®Ých kÕt hîp lý luËn vµ thùc tiÔn, cñng cè vµ vËn dông kiÕn thøc ®· häc, ®-a ra nh÷ng ph©n tÝch cô thÓ vµ kiÕn nghÞ cho ®¬n vÞ, bµi viÕt cña em, ngoµi Lêi më ®Çu vµ KÕt luËn, gåm 3 phÇn chÝnh: PhÇn I: Lý luËn chung tæ chøc kÕ to¸n trong doanh nghiÖp. PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp D-îc phÈm 120. PhÇn III: Ph-¬ng h-íng hoµn thiÖn tæ chøc kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp D-îc phÈm 120. Víi yªu cÇu nghiªn cøu thùc tÕ trong ph¹m vi m«n häc h¹ch to¸n kÕ to¸n, em ®· sö dông kÕt hîp c¸c ph-¬ng ph¸p chung: ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu quan hÖ biÖn chøng gi÷a kÕ to¸n víi bé phËn qu¶n lý vµ gi÷a c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n víi nhau...vµ c¸c mét sè ph-¬ng ph¸p riªng nh-: m« t¶ vµ ph©n tÝch, s¬ ®å vµ b¶ng biÓu...®Ó minh ho¹ vµ hoµn thiÖn Chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh. Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tËp Lª Ngäc Dung PhÇn I: Lý luËn chung vÒ tæ chøc kÕ to¸n trong doanh nghiÖp HÖ thèng kÕ to¸n ®-îc xem nh- lµ mét hÖ thèng th«ng tin dïng ®Ó ®o l-êng, xö lý vµ truyÒn ®¹t th«ng tin vÒ tµi chÝnh cña mét ®¬n vÞ kinh tÕ. S¬ ®å 1: Quan hÖ kÕ to¸n víi ho¹t ®éng kinh doanh vµ ho¹t ®éng qu¶n lý. Ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp - Quan s¸t - Ph¶n ¸nh - Xö lý - Ph©n lo¹i - Tæng hîp - Tr×nh bµy Ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý KÕ to¸n ®-îc coi nh- lµ mét ho¹t ®éng dÞch vô, nèi gi÷a c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ nh÷ng ng-êi lµm quyÕt ®Þnh. Thø nhÊt, kÕ to¸n ®o l-êng c¸c ho¹t ®éng kinh doanh b»ng c¸ch ph¶n ¸nh, ghi chÐp c¸c d÷ liÖu. Thø hai, qua xö lý ph©n lo¹i vµ s¾p xÕp c¸c d÷ liÖu nµy trë thµnh th«ng tin h÷u Ých. Thø ba, th«ng tin nµy ®-îc tæng hîp, truyÒn ®¹t, qua hÖ thèng chøng tõ sæ s¸ch, ®Õn nh÷ng ng-êi ra quyÕt ®Þnh. Ng-êi ta cã thÓ nãi r»ng, c¸c d÷ kiÖn vÒ ho¹t ®éng kinh doanh lµ ®Çu vµo cña hÖ thèng kÕ to¸n vµ nh÷ng th«ng tin h÷u Ých cho ng-êi lµm quyÕt ®Þnh lµ ®Çu ra ®· ®-îc hÖ thèng kÕ to¸n xö lý vµ cung cÊp. Trong vµi n¨m trë l¹i ®©y, xu thÕ quèc tÕ ho¸, toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra rÊt m¹nh mÏ vµ cµng m¹nh mÏ s©u réng h¬n trong ThÕ kû 21 nµy. Héi nhËp víi quèc tÕ trªn nÒn t¶ng c¸c quan hÖ song ph-¬ng vµ ®a ph-¬ng ®ang lµ yªu cÇu vµ xu h-íng tÊt yÕu cña mçi quèc gia. Tr-íc xu thÕ ®ã, hÖ thèng kÕ to¸n Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tËp Lª Ngäc Dung ViÖt Nam còng ®ang tõng b-íc ®-îc c¶i c¸ch vµ hoµn thiÖn cho phï hîp yªu cÇu cña c¬ chÕ kinh tÕ míi trong nÒn kinh tÕ më, phï hîp th«ng lÖ vµ ChuÈn mùc quèc tÕ. Tr¶i qua 6 n¨m thùc hiÖn Ch-¬ng tr×nh c¶i c¸ch KÕ to¸n ViÖt Nam 10 n¨m 1995-2005, hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam ®· cã sù ph¸t triÓn ®¸ng khÝch lÖ trong viÖc tiÕp cËn vµ h×nh thµnh nh÷ng nguyªn t¾c kÕ to¸n hiÖn ®¹i cña kinh tÕ thÞ tr-êng, tõng b-íc t¹o dùng khu«n khæ ph¸p lý cho kÕ to¸n, kiÓm to¸n trong m«i tr-êng chung cña th«ng lÖ quèc tÕ. HÖ thèng ChuÈn mùc KÕ to¸n quèc gia ®· b¾t ®Çu ®-îc t¹o lËp, t¹o m«i tr-êng tin cËy cho ®Çu t- vµ kinh doanh trªn c¬ së chia sÎ kinh nghiÖm víi b¹n bÌ quèc tÕ, vËn dông cã chän läc th«ng lÖ vµ ChuÈn mùc quèc tÕ vÒ kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n, phï hîp víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, víi n¨ng lùc qu¶n lý tµi chÝnh ë ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®ã, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ®øng tr-íc nhu cÇu c¹nh tranh vµ xu thÕ héi nhËp, c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng ®Ò cao vai trß cña kÕ to¸n trong viÖc cung cÊp nh÷ng th«ng tin phôc vô nhu cÇu qu¶n lý bªn trong doanh nghiÖp bëi hä ch¼ng nh÷ng cÇn sè liÖu chi tiÕt cña kÕ to¸n nh- tr-íc ®©y mµ h¬n thÕ, hä rÊt cÇn kÕ to¸n b»ng ng«n ng÷ cña m×nh, thÓ hiÖn mét c¸ch chÝnh x¸c c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp th«ng qua c¸c b¶n dù to¸n, gióp hä kiÓm so¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn môc tiªu vµ khi ra quyÕt ®Þnh vÒ qu¶n lý. ChÝnh v× vËy, bªn c¹nh kÕ to¸n tµi chÝnh, kÕ to¸n qu¶n trÞ ra ®êi víi t- c¸ch lµ nh¸nh thø hai trong hÖ thèng kÕ to¸n nh»m cung cÊp tÊt c¶ th«ng tin kÕ to¸n ®· ®-îc ®o l-êng, xö lý vµ truyÒn ®¹t ®Ó sö dông trong viÖc qu¶n trÞ néi bé cña ®¬n vÞ. HiÖn nay, trªn thÕ giíi, kÕ to¸n qu¶n trÞ ®ang thùc sù trë thµnh mét c«ng cô ®¾c lùc vµ cã hiÖu qu¶ gióp c¸c nhµ qu¶n lý trong viÖc ra quyÕt ®Þnh vÒ qu¶n lý. ë ViÖt Nam, tuy ChÕ ®é KÕ to¸n ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1141 TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh vÒ c¬ b¶n kh¾c phôc ®-îc h¹n chÕ cña hÖ thèng KÕ to¸n ViÖt Nam tr-íc ®ã nh-ng cßn ch-a ®Ò cËp s©u Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tËp Lª Ngäc Dung ®Õn kÕ to¸n qu¶n trÞ, h¬n n÷a hÖ thèng ChuÈn mùc KÕ to¸n ViÖt Nam vÉn ®ang ®-îc tõng b-íc so¹n th¶o vµ c«ng bè, do vËy ®ßi hái cã nhËn thøc ®Çy ®ñ, h-íng dÉn cô thÓ vÒ kÕ to¸n qu¶n trÞ ë ViÖt Nam ®ang lµ mét nhu cÇu hÕt søc bøc thiÕt gãp phÇn x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam. KÕ to¸n cßn ®-îc hiÓu lµ mét nghÒ cña qu¶n lý hay mét m«n H¹ch to¸n t¸c nghiÖp víi c¸c b-íc kü thuËt chuyªn s©u trong qu¸ tr×nh tõ ghi chÐp, xö lý ph©n tÝch c¸c nghiÖp vô kinh tÕ trªn chøng tõ, sæ tµi kho¶n ®Õn lËp b¸o c¸o kÕ to¸n vµ kho¸ sæ. Sù thèng nhÊt gi÷a c¸c b-íc nµy còng nh- quan hÖ gi÷a chóng ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua nguyªn lý chung vÒ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n. Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ x©y dùng mèi liªn hÖ gi÷a c¸c yÕu tè cÊu thµnh b¶n chÊt cña h¹ch to¸n kÕ to¸n: chøng tõ, tÝnh gi¸, ®èi øng kÕ to¸n vµ tæng hîp-c©n ®èi th«ng qua tæ chøc hÖ thèng ghi chÐp cña kÕ to¸n trªn chøng tõ, sæ tµi kho¶n vµ b¸o c¸o kÕ to¸n cho c¸c môc ®Ých qu¶n lý. Trªn c¬ së ®èi t-îng vµ nhiÖm vô cña tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n, néi dung tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n bao gåm:  Tæ chøc bé sæ kÕ to¸n  Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n  Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Mçi mét tæ chøc trªn ®Òu chøa ®ùng 4 yÕu tè c¬ b¶n cña hÖ thèng h¹ch to¸n kÕ to¸n: chøng tõ, tÝnh gi¸, ®èi øng kÕ to¸n, tæng hîp-c©n ®èi vµ ®Òu lµ nh÷ng c«ng viÖc kh«ng thÓ t¸ch rêi trong tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n. Bëi vËy, tæ chøc sæ kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n, tæ chøc khèi l-îng c«ng t¸c kÕ to¸n lµ c¬ së ®Ó x©y dùng bé m¸y kÕ to¸n thÝch hîp nh»m tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n hiÖu qu¶, phôc vô yªu cÇu qu¶n lý t¹i ®¬n vÞ. Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tËp Lª Ngäc Dung Tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n thùc chÊt lµ thiÕt kÕ khèi l-îng c«ng t¸c h¹ch to¸n trªn hÖ thèng sæ tµi kho¶n theo mét quy t¾c nhÊt ®Þnh trªn c¬ së chøng tõ kÕ to¸n nh»m môc ®Ých lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. Sæ tµi kho¶n chÝnh lµ ph-¬ng tiÖn vËt chÊt ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n. Néi dung tæ chøc sæ kÕ to¸n:  X©y dùng hÖ thèng c¸c lo¹i sæ víi nhiÖm vô x¸c ®Þnh lo¹i sæ vµ sè l-îng sæ mçi lo¹i.  ThiÕt kÕ néi dung, h×nh thøc kÕt cÊu cña c¸c sæ tµi kho¶n mçi lo¹i.  X©y dùng quy tr×nh h¹ch to¸n trªn sæ t¹o thµnh nguyªn t¾c kÕ to¸n chung.  X©y dùng m« h×nh ghi chÐp cña c¶ hÖ thèng sæ hay cßn gäi lµ h×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n. HiÖn nay, h×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n ®ang dÇn ®-îc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn theo yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c kÕ to¸n trong nÒn kinh tÕ c¹nh tranh. Trong thùc tÕ, nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi ®ang cã xu h-íng sö dïng duy nhÊt 1 h×nh thøc tæ chøc sæ cho c¸c doanh nghiÖp. Kh¸c víi Mü chñ yÕu ¸p dông 1 h×nh thøc sæ NhËt ký chung, ë ViÖt Nam hiÖn cã 4 h×nh thøc phæ biÕn:  H×nh thøc NhËt ký chung  H×nh thøc NhËt ký - Sæ c¸i  H×nh thøc Chøng tõ - Ghi sæ  H×nh thøc NhËt ký - Chøng tõ H×nh thøc NhËt ký-Sæ c¸i rÊt Ýt ®-îc ¸p dông do tÝnh chÊt cång kÒnh, më réng chiÒu ngang cña sæ, h¬n n÷a sæ chØ thÝch hîp cho ®¬n vÞ kinh doanh ®¬n gi¶n, sö dông rÊt Ýt tµi kho¶n vµ lao ®éng kÕ to¸n, tr×nh ®é qu¶n lý vµ lao ®éng kÕ to¸n thÊp. Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tËp Lª Ngäc Dung HÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n ph¶i ®-îc thiÕt kÕ thÝch hîp víi hÖ thèng tµi kho¶n bëi sæ s¸ch kÕ to¸n chÝnh lµ ph-¬ng tiÖn vËt chÊt ph¶n ¸nh, thÓ hiÖn tµi kho¶n cïng néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n. Sæ s¸ch kÕ to¸n cã phï hîp víi tµi kho¶n th× míi ph¶n ¸nh (b»ng ph-¬ng ph¸p ®èi øng tµi kho¶n) ®-îc néi dung kinh tÕ cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®· ®-îc ph©n lo¹i, tËp hîp. Dùa vµo ®Æc ®iÓm vèn vµ quy m« nghiÖp vô cña m×nh, ®¬n vÞ h¹ch to¸n tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch theo mét h×nh thøc sæ kÕ to¸n thèng nhÊt vµ thÝch hîp, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo h×nh thøc sæ ®· ¸p dông. Khèi l-îng tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®-îc quy ®Þnh trong §iÒu lÖ tæ chøc KÕ to¸n Nhµ n-íc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh 25-H§BT ngµy 18/3/1989. Khèi l-îng c«ng t¸c kÕ to¸n tr-íc hÕt ®-îc nh×n nhËn theo tõng giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh h¹ch to¸n: giai ®o¹n h¹ch to¸n ban ®Çu trªn hÖ thèng chøng tõ; giai ®o¹n hÖ thèng ho¸, ph©n lo¹i cho c¸c chøng tõ trªn bé sæ kÕ to¸n ®· thiÕt kÕ; giai ®o¹n xö lý vµ chän läc ®Ó lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n. Bªn c¹nh ®ã, tuú theo yªu cÇu cña qu¶n lý, khèi l-îng c«ng t¸c kÕ to¸n cßn bao gåm khèi l-îng h¹ch to¸n tæng hîp cho ®èi t-îng vµ h¹ch to¸n chi tiÕt cho mét sè ®èi t-îng. Ngoµi ra, khèi l-îng c«ng t¸c kÕ to¸n cßn ®-îc tæ chøc trªn hai hÖ thèng kÕ to¸n tµi chÝnh vµ kÕ to¸n qu¶n trÞ ®¸p øng nhu cÇu cung cÊp th«ng tin phôc vô chñ thÓ kh«ng nh÷ng bªn ngoµi mµ c¶ bªn trong néi bé ®¬n vÞ. C«ng t¸c kÕ to¸n phæ biÕn ®-îc tæ chøc theo nh÷ng phÇn viÖc riªng gäi lµ phÇn hµnh kÕ to¸n. PhÇn hµnh kÕ to¸n lµ khèi l-îng c«ng t¸c kÕ to¸n g¾n víi mét ®èi t-îng cô thÓ cña h¹ch to¸n kÕ to¸n nh-: vèn b»ng tiÒn, tµi s¶n cè ®Þnh, vËt liÖu ®Çu vµo, chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh, tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô... Tõ ®ã, mçi phÇn hµnh l¹i ®-îc ph©n chia logic tõ tiÒn t¹i quü ®Õn tiÒn göi ng©n hµng vµ tiÒn ®ang chuyÓn; tõ x©y dùng c¬ b¶n ®Õn mua s¾m vµ thanh Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tËp Lª Ngäc Dung lý hay nh-îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh; tõ thu mua ®Õn dù tr÷ nguyªn vËt liÖu; tõ h¹ch to¸n chi phÝ trùc tiÕp cho tõng lo¹i ho¹t ®éng ®Õn chi phÝ chung ph©n bæ cho tõng lo¹i ho¹t ®éng ®ã; tõ dù tr÷ ®Õn tiªu thô hµng ho¸, x¸c ®Þnh vµ ph©n phèi lîi nhuËn;... Trong mçi phÇn hµnh nµy, ®¬n vÞ h¹ch to¸n tiÕn hµnh tæ chøc khÐp kÝn mét quy tr×nh kÕ to¸n tõ giai ®o¹n h¹ch to¸n ban ®Çu ®Õn ®Õn giai ®o¹n ghi sæ tµi kho¶n vµ kÕt thóc ë giai ®o¹n lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. Vµ trong ®ã, cã thÓ tiÕn hµnh h¹ch to¸n chi tiÕt, tæng hîp cho ®èi t-îng trong phÇn hµnh. Do vËy, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n lµ x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu th«ng tin theo c¸c phÇn hµnh th«ng qua viÖc thiÕt kÕ khèi l-îng c«ng t¸c kÕ to¸n theo 3 giai ®o¹n, theo møc ®é chi tiÕt hay tæng hîp, theo nhu cÇu qu¶n lý bªn trong hay bªn ngoµi. Theo ®ã, c¸c ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n: chøng tõ, tÝnh gi¸, ®èi øng tµi kho¶n, tæng hîp-c©n ®èi g¾n liÒn víi 3 giai ®o¹n h¹ch to¸n cña mét chu tr×nh khÐp kÝn vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c ph-¬ng ph¸p ®ã ®-îc cô thÓ ho¸ thÝch hîp víi mçi phÇn hµnh cô thÓ:  Ph-¬ng ph¸p chøng tõ biÓu hiÖn trªn thùc tÕ th«ng qua hÖ thèng b¶n chøng tõ vµ quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ t¹i mçi phÇn hµnh.  Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ biÓu hiÖn qua c¸ch thøc x¸c ®Þnh gi¸ thµnh thùc tÕ vµ c¸c kho¶n môc chi phÝ t¹i mçi phÇn hµnh.  Ph-¬ng ph¸p ®èi øng tµi kho¶n ®-îc biÓu hiÖn qua c¸c quan hÖ ®èi øng kÕ to¸n vµ c¸ch ghi chÐp vµo sæ tµi kho¶n chi tiÕt, tæng hîp cña mçi phÇn hµnh.  Ph-¬ng ph¸p tæng hîp-c©n ®èi biÓu hiÖn th«ng qua hÖ hÖ thèng b¸o biÓu kÕ to¸n cña kÕ to¸n tµi chÝnh vµ kÕ to¸n qu¶n trÞ. Cã thÓ nãi, tr×nh tù kÕ to¸n cña mçi phÇn hµnh ®-îc b¾t ®Çu tõ lËp hoÆc tiÕp nhËn chøng tõ tõ bªn ngoµi, kÕt hîp viÖc tÝnh gi¸ cho ®èi t-îng h¹ch to¸n vµ lu©n chuyÓn chøng tõ ®Õn ghi chÐp, ph¶n ¸nh chøng tõ vµo tµi kho¶n vµ kÕt Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tËp Lª Ngäc Dung thóc b»ng lËp b¸o c¸o kÕ to¸n vµ ph©n tÝch. §ång thêi, mçi phÇn hµnh n»m trong mét chu kú kÕ to¸n cña ®¬n vÞ, quan hÖ chÆt chÏ víi nhau t¹o nªn mét b¸o c¸o tæng thÓ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ ®ã. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i mçi phÇn hµnh cho mçi c«ng viÖc cô thÓ trong phÇn hµnh ®ã, tr-íc hÕt ph¶i n¾m b¾t ®-îc ®Æc ®iÓm cña ®èi t-îng tæ chøc h¹ch to¸n vµ yªu cÇu cña qu¶n lý ®èi víi c«ng t¸c h¹ch to¸n ®èi t-îng ®ã, tõ ®ã x¸c ®Þnh nhiÖm vô tæ chøc h¹ch to¸n tõ giai ®o¹n lËp chøng tõ ®Õn giai ®o¹n lªn b¸o c¸o. VÝ dô: Muèn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cho phÇn hµnh kÕ to¸n vËt liÖu, tr-íc hÕt ph¶i t×m hiÓu ®Æc ®iÓm cña ®èi t-îng h¹ch to¸n lµ vËt liÖu vµ yªu cÇu cña qu¶n lý ®èi víi tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu, tõ ®ã x¸c ®Þnh nhiÖm vô cña tæ chøc. VËt liÖu lµ ®èi t-îng lao ®éng ®· qua t¸c ®éng cña lao ®éng con ng-êi, ®-îc c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt sö dông lµm chÊt liÖu ban ®Çu cÊu thµnh h×nh th¸i thùc thÓ s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt vµ gi¸ trÞ cña vËt liÖu ®-îc chu chuyÓn mét lÇn hoµn toµn vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm míi t¹o ra. ChÊt l-îng vËt liÖu cã t¸c ®éng trùc tiÕp tíi chÊt l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Chi phÝ vËt liÖu l¹i chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt, trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®ã, viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ vËt liÖu mµ vÉn b¶o ®¶m chÊt l-îng vµ cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ lµ ®ßi hái ®Çu tiªn cho c¸c nhµ doanh nghiÖp khi b¾t ®Çu mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. Muèn vËy, doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ vËt liÖu vÒ c¸c mÆt sè l-îng, chÊt l-îng vµ gi¸ c¶ chi phÝ thu mua. Qu¶n lý vËt liÖu lµ yÕu tè kh¸ch quan cña mäi nÒn s¶n xuÊt x· héi. Trong ®iÒu kiÖn ngµy nay, mét khi nÒn s¶n xuÊt ngµy cµng më réng c¶ chiÒu réng lÉn Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tËp Lª Ngäc Dung chiÒu s©u th× viÖc sö dông vËt liÖu mét c¸ch tiÕt kiÖm, hîp lý vµ cã kÕ ho¹ch ngµy cµng ®-îc coi träng. C«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu ®· trë thµnh yªu cÇu cña ph-¬ng thøc kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi sù c¹nh tranh gay g¾t nh»m h-íng tíi hao phÝ vËt t- Ýt nhÊt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. C«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu yªu cÇu cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ sè l-îng, chñng lo¹i, chÊt l-îng, gi¸ trÞ vËt liÖu nhËp, xuÊt, tån còng nh- ®Þnh møc tiªu hao vµ ®Þnh møc dù tr÷ ë tÊt c¶ c¸c kh©u, tõ kh©u thu mua, b¶o qu¶n, dù tr÷ ®Õn kh©u sö dông. V× vËy, tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu cã nhiÖm vô tæ chøc ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ thèng nhÊt c¸c lo¹i vËt liÖu; tæ chøc hÖ thèng chøng tõ, sæ chi tiÕt, sæ tæng hîp theo ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho thÝch hîp; tæ chøc hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n vËt liÖu trªn b¸o c¸o bé phËn vµ b¸o c¸o tæng thÓ theo yªu cÇu qu¶n lý. NÕu nh- tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n lµ thiÕt kÕ khèi l-îng c«ng t¸c kÕ to¸n trªn hÖ thèng c¸c lo¹i chøng tõ, sæ chi tiÕt, tæng hîp vµ b¸o c¸o kÕ to¸n th× tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu lµ thiÕt kÕ khèi l-îng c«ng t¸c kÕ to¸n cña phÇn hµnh vËt liÖu trªn hÖ hÖ thèng chøng tõ, sæ s¸ch vµ b¸o c¸o sö dông cho phÇn hµnh kÕ to¸n vËt liÖu. Trªn c¬ së ®èi t-îng vµ nhiÖm vô, néi dung tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n bao gåm c¸c b-íc sau: B-íc 1: Tæ chøc giai ®o¹n h¹ch to¸n ban ®Çu bao gåm viÖc kÕt hîp tæ chøc chøng tõ vµ tÝnh gi¸. Do c¸c chu kú s¶n xuÊt lu«n nèi tiÕp nhau, do mçi phÇn hµnh lu«n cã sù ®an xen trong chu kú ®ã nªn ®èi víi mét sè phÇn hµnh viÖc tæ chøc ®¸nh gi¸ cho ®èi t-îng h¹ch to¸n th-êng ®-îc thùc hiÖn tr-íc hoÆc song song víi tæ chøc chøng tõ cho ®èi t-îng ®ã, nh-ng ®èi víi mét sè phÇn hµnh kh¸c viÖc Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tËp Lª Ngäc Dung tÝnh gi¸ ph¶i dùa vµo c«ng t¸c ghi sæ tµi kho¶n cña phÇn hµnh tr-íc ®ã míi thùc hiÖn ®-îc. VÝ dô: Tæ chøc tÝnh gi¸ cho vËt liÖu xuÊt kho cã thÓ ®-îc thùc hiÖn tr-íc khi tæ chøc chøng tõ cho nghiÖp vô xuÊt kho vµ trÞ gi¸ vèn vËt liÖu xuÊt ®-îc x¸c ®Þnh ngay sau mçi lÇn ph¸t sinh nghiÖp vô nh-ng còng cã thÓ tÝnh gi¸ sau khi lËp chøng tõ, khi mµ gi¸ trÞ xuÊt thùc tÕ chØ x¸c ®Þnh ®-îc khi kÕt thóc kú h¹ch to¸n.  Tæ chøc ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ cho mçi ®èi t-îng: Dùa trªn nh÷ng tiªu chÝ nhÊt ®Þnh vµ yªu cÇu qu¶n lý còng nh- ®Æc thï riªng cña ®¬n vÞ h¹ch to¸n, tæ chøc ph©n lo¹i cho tõng ®èi t-îng. ViÖc ph©n lo¹i thÝch hîp sÏ t¹o thuËn lîi cho c«ng t¸c kÕ to¸n vµ c«ng t¸c qu¶n lý. Tæ chøc ®¸nh gi¸ cho tõng lo¹i ®èi t-îng ®· ph©n lo¹i nh»m x¸c ®Þnh gi¸ trÞ h¹ch to¸n vµo chøng tõ, sæ s¸ch mét c¸ch phï hîp, chÝnh x¸c, thèng nhÊt vµ cã hÖ thèng. Trªn c¬ së ®ã, tiÕn hµnh so s¸nh, ®èi chiÕu gi÷a c¸c lo¹i víi nhau vµ víi chØ tiªu tæng hîp c¸c lo¹i ®èi t-îng ®ã. Tæ chøc tÝnh gi¸ cã thÓ tiÕn hµnh theo nhiÒu ph-¬ng ph¸p kh¸c nhau tuú theo ®èi t-îng tÝnh gi¸ vµ ®Æc ®iÓm cña ®¬n vÞ h¹ch to¸n nh-ng lùa chän tÝnh gi¸ theo ph-¬ng ph¸p nµo th× ph¶i nhÊt qu¸n trong suèt c¶ kú kÕ to¸n. ViÖt Nam còng gièng 1 sè n-íc trªn thÕ giíi, vÝ dô nh- Mü còng th«ng qua hai hÖ thèng song song lµ hÖ thèng kª khai th-êng xuyªn vµ hÖ thèng kiÓm kª ®Þnh kú víi c¸c ph-¬ng ph¸p kh¸c nhau: ph-¬ng ph¸p nhËn diÖn cô thÓ, b×nh qu©n gia quyÒn, ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc xuÊt tr-íc hay nhËp sau xuÊt tr-íc, ®¸nh gi¸ hµng tån kho. Nh-ng, bªn c¹nh ®ã, kÕ to¸n Mü cã thÓ ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ sö dông cßn l¹i cña hµng tån kho th«ng qua b¸o c¸o hµng tån kho theo møc thÊp cña chi phÝ hoÆc thÞ gi¸ víi thÞ gi¸ lµ gi¸ thay thÕ cña hµng Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tËp Lª Ngäc Dung tån kho vµo ngµy lËp B¶ng tæng kÕt tµi s¶n. Cßn ë ViÖt Nam sö dông ph-¬ng ph¸p hÖ sè gi¸ vµ ph-¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ thùc tÕ hµng tån kho lÇn nhËp cuèi cïng. Tæ chøc tÝnh gi¸ còng ph¶i x¸c ®Þnh ®èi t-îng ®Ó tÝnh gi¸ phï hîp víi ®èi t-îng thu mua, s¶n xuÊt hoÆc tiªu thô, x¸c ®Þnh chi phÝ tËp hîp liªn quan trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Õn ®èi t-îng còng nh- lùa chän tiªu thøc ph©n bæ chi phÝ chung cho c¸c lo¹i ®èi t-îng mét c¸ch hîp lý. §èi víi c«ng viÖc tæ chøc ph©n lo¹i vËt liÖu trong qu¸ tr×nh tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay, nh×n chung, vËt liÖu ®-îc chia thµnh c¸c lo¹i: Nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ, vËt liÖu, thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n, phÕ th¶i. Tuú ®Æc ®iÓm kinh doanh vµ quy m« s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ, vËt liÖu cßn ®-îc ph©n chia theo c¸c c¸ch kh¸c nhau vµ ph©n chia chi tiÕt, tû mû h¬n theo yªu cÇu cña qu¶n lý. Tõ ®ã, ®¬n vÞ cã sù lùa chän ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vËt liÖu nhËp, xuÊt trong kú hîp lý. §¸nh gi¸ vËt liÖu lµ dïng th-íc ®o tiÒn tÖ ®Ó biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña vËt liÖu theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh, b¶o ®¶m yªu cÇu ch©n thùc, thèng nhÊt. TÝnh gi¸ vËt liÖu nh»m môc ®Ých x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ghi sæ cña vËt liÖu ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng ghi chÐp trªn chøng tõ, sæ s¸ch, b¸o c¸o b»ng tiÒn c¸c lo¹i vËt liÖu. §¸nh gi¸ vËt liÖu nhËp kho ®-îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c chung lµ tÝnh theo gi¸ phÝ thùc tÕ. C¬ së ®Ó tÝnh gi¸ vËt liÖu lµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n vµ c¨n cø tÝnh gi¸ nhËp mét vËt liÖu tuú thuéc vµo nguån nhËp cña vËt liÖu ®ã. Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tËp Lª Ngäc Dung Bªn c¹nh viÖc ®¸nh gi¸ vËt liÖu nhËp kho, ®¸nh gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc quyÕt ®Þnh quy m« phÝ vËt liÖu trong gi¸ phÝ s¶n phÈm míi vµ ®é lín dù tr÷ vËt liÖu ngµy cuèi kú. Trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay, cã nhiÒu ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho nh-ng cho dï môc ®Ých xuÊt kho kh¸c nhau th× gi¸ thùc tÕ l-îng xuÊt ph¶i ®-îc x¸c ®Þnh theo ph-¬ng ph¸p ®· ®¨ng ký ¸p dông vµ ph¶i b¶o ®¶m tÝnh nhÊt qu¸n trong niªn ®é kÕ to¸n. VÒ nguyªn t¾c, vËt liÖu nhËp theo gi¸ nµo, th× xuÊt kho theo gi¸ ®ã. Song trªn thùc tÕ do gi¸ thùc tÕ tõng ®ît nhËp biÕn ®éng rÊt kh¸c nhau nªn viÖc tÝnh gi¸ ®Çy ®ñ cña vËt liÖu mçi lo¹i t¹i thêi ®iÓm xuÊt dïng hÕt søc phøc t¹p. V× vËy, cã thÓ tÝnh gÇn ®óng gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho theo mét sè ph-¬ng ph¸p phæ biÕn sau:  Ph-¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn  Ph-¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh  Ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc, xuÊt tr-íc  Ph-¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tr-íc  Ph-¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n  Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho tÝnh theo vËt liÖu tån kho cuèi kú (tÝnh theo gi¸ mua thùc tÕ lÇn cuèi cïng) Mçi ph-¬ng ph¸p ®Òu cã -u nh-îc ®iÓm riªng, ®¬n vÞ h¹ch to¸n cÇn cã sù c©n nh¾c, chän lùa kü cµng ®Ó võa phï hîp víi ChÕ ®é kÕ to¸n nãi chung võa phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña ®¬n vÞ. Víi mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n, ph-¬ng ph¸p ®· lùa chän cã thÓ lµ tèi -u nh-ng víi mét ®¬n vÞ kh¸c th× ph-¬ng ph¸p ®ã l¹i rÊt bÊt hîp lý.  Tæ chøc chøng tõ: Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tËp Lª Ngäc Dung Tæ chøc chøng tõ lµ tæ chøc vËn dông ph-¬ng ph¸p chøng tõ trong ghi chÐp kÕ to¸n ®Ó ban hµnh vµ vËn dông chÕ ®é ®Ó thiÕt kÕ khèi l-îng c«ng t¸c h¹ch to¸n ban ®Çu trªn hÖ thèng c¸c v¨n b¶n chøng tõ hîp lý, hîp ph¸p theo mét quy tr×nh lu©n chuyÓn nhÊt ®Þnh nh»m tæ chøc h¹ch to¸n th«ng tin ban ®Çu cho qu¶n lý. Tæ chøc chøng tõ cho kÕ to¸n phÇn hµnh gåm 3 néi dung chÝnh:  Trªn c¬ së danh môc chøng tõ vµ cÊu tróc cña chøng tõ ®· ®-îc x©y dùng phï hîp víi c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n ®èi t-îng, tæ chøc t¹o lËp chøng tõ th«ng qua:  Lùa chän lo¹i chøng tõ theo néi dung kinh tÕ cña nghiÖp vô  Chän ph-¬ng tiÖn kü thuËt lµm chøng tõ  Quy ®Þnh thêi gian lu©n chuyÓn cho 1 lo¹i chøng tõ Chøng tõ ®-îc lËp theo mÉu do Nhµ n-íc quy ®Þnh vµ cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña nh÷ng ng-êi liªn quan míi ®-îc coi lµ hîp lÖ vµ hîp ph¸p. Khi cã sai sãt x¶y ra, tèt nhÊt nªn huû vµ lËp l¹i chøng tõ míi, ®ång thêi vÉn b¶o ®¶m sè thø tù liªn tôc cña chøng tõ.  Tæ chøc kiÓm tra chøng tõ  KiÓm tra tÝnh trän bé cña chøng tõ cho nghiÖp vô ph¶n ¸nh.  KiÓm tra h×nh thøc tr×nh bµy c¸c yÕu tè trªn chøng tõ.  KiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp lÖ, hîp ph¸p cña tõng yÕu tè trªn chøng tõ. Tæ chøc kiÓm tra ®-îc tiÕn hµnh tr-íc khi ghi sæ vµ sau khi quyÕt to¸n nh»m b¶o ®¶m chÊt l-îng th«ng tin kÕ to¸n tr-íc khi vµo sæ vµ x¸c nhËn tÝnh chÝnh x¸c, ®óng ®¾n cña th«ng tin ghi trªn chøng tõ.  Tæ chøc lu©n chuyÓn, sö dông chøng tõ tõ n¬i lËp ®Õn n¬i cã nhu cÇu sö dông, ®Õn kÕ to¸n phÇn hµnh ®Ó ghi sæ ®ång thêi b¶o qu¶n vµ l-u tr÷ chøng tõ: Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tËp Lª Ngäc Dung  Ph©n lo¹i chøng tõ theo tõng lo¹i nghiÖp vô, tõng thêi ®iÓm ph¸t sinh...  LËp ®Þnh kho¶n kÕ to¸n cho chøng tõ  Ghi ®Þnh kho¶n trªn sæ kÕ to¸n theo c¸ch thøc tæ chøc sæ t¹i ®¬n vÞ.  B¶o qu¶n, l-u tr÷ chøng tõ ®óng quy ®Þnh. Tæ chøc chøng tõ nhËp, xuÊt vËt liÖu ®-îc thùc hiÖn nh- sau:  Lo¹i chøng tõ cÇn sö dông cho nghiÖp vô xuÊt, nghiÖp vô nhËp: Chøng tõ ban ®Çu: Ho¸ ®¬n b¸n hµng cña bªn cung cÊp, LÖnh xuÊt, Hîp ®ång hay B¸o c¸o dù kiÕn mua vËt liÖu,... Chøng tõ vËt t-: PhiÕu nhËp kho, PhiÕu xuÊt kho, Biªn b¶n kiÓm nghiÖm, Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt, PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, Biªn b¶n kiÓm kª...  X©y dùng vµ thùc hiÖn quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ nhËp, xuÊt vËt liÖu theo m« h×nh chung: S¬ ®å 2: Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ vËt tNg-êi cã nhu cÇu Ng-êi cã tr¸ch nhiÖm KÕ to¸n vËt liÖu NghiÖp vô Chøng tõ ban ®Çu LËp, ký duyÖt chøng tõ Ghi sæ B¶o qu¶n l-u tr÷ Nh- vËy, trong m« h×nh trªn ®· bao hµm ®Çy ®ñ c¸c b-íc cña tæ chøc chøng tõ tõ t¹o lËp chøng tõ, kiÓm tra chøng tõ cho ®Õn b¶o qu¶n, l-u tr÷ c¸c chøng tõ. C¸c b-íc ®Òu g¾n víi chøc n¨ng, nhiÖm vô tõng bé phËn hay c¸ nh©n b¶o ®¶m viÖc h×nh thµnh, lu©n chuyÓn chøng tõ ®-îc liªn tôc vµ hîp lÖ gãp phÇn t¨ng c-êng hiÖu qu¶ qu¶n lý tµi chÝnh. B-íc 2: Tæ chøc giai ®o¹n ghi sæ kÕ to¸n cho tõng lo¹i nghiÖp vô ph¸t sinh trong phÇn hµnh. Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tËp Lª Ngäc Dung Tr-íc hÕt, tuú theo yªu cÇu cña qu¶n lý chi tiÕt cho ®èi t-îng h¹ch to¸n nµo th× ®¬n vÞ tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt cho ®èi t-îng ®ã. C¨n cø vµo hÖ thèng sæ kÕ to¸n ®· ®-îc x©y dùng ë néi dung ®Çu tiªn cña tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n, lùa chän lo¹i sæ chi tiÕt sö dông cho tõng ®èi t-îng h¹ch to¸n. Tuú ®Æc ®iÓm, yªu cÇu chi tiÕt ®èi t-îng cña ®¬n vÞ theo tiªu thøc nµo mµ sæ chi tiÕt ®-îc sö dông phï hîp. Sè l-îng vµ møc ®é chi tiÕt cña sæ chi tiÕt phô thuéc ®èi t-îng cÇn chi tiÕt. Thùc hiÖn quy tr×nh h¹ch to¸n theo ph-¬ng ph¸p ®èi øng kÕ to¸n trªn hÖ thèng sæ chi tiÕt: S¬ ®å 3: Quy tr×nh h¹ch to¸n chi tiÕt Chøng tõ Sæ chi tiÕt Sæ tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o (B¶ng kª chøng tõ) Sæ tæng hîp Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng, ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu Cã thÓ thÊy râ quy tr×nh nµy th«ng qua tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu nhËp, xuÊt: Lo¹i sæ sö dông:  Sæ kho: theo dâi theo tõng kho, tõng thø vËt liÖu vÒ chØ tiªu hiÖn vËt.  Sæ chi tiÕt vËt liÖu: Tuú theo ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt cã lo¹i sæ t-¬ng øng, phæ biÕn t¹i c¸c ®¬n vÞ hiÖn nay lµ: Sæ chi tiÕt thÎ song song, Sæ sè d-, Sæ lu©n chuyÓn, B¶ng luü kÕ nhËp-xuÊt-tån.  §èi víi ph-¬ng ph¸p thÎ song song: Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tËp Lª Ngäc Dung T¹i kho, Thñ kho më ThÎ kho ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho vÒ mÆt sè l-îng hiÖn vËt. Mçi lo¹i vËt liÖu ®-îc theo dâi trªn mét ThÎ kho vµ ®-îc ghi trªn c¬ cë chøng tõ nhËp, xuÊt. T¹i phßng kÕ to¸n, KÕ to¸n vËt liÖu nhËn chøng tõ tõ Thñ kho, më Sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu t-¬ng øng víi ThÎ kho ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho cña vËt liÖu c¶ vÒ sè l-îng vµ gi¸ trÞ. Mçi chøng tõ nhËp, xuÊt ghi 1 dßng trªn sæ chi tiÕt. Cuèi th¸ng, céng sæ ®Ó lËp B¶ng tæng hîp chi tiÕt. Nh- vËy, ph-¬ng ph¸p nµy cho phÐp ®èi chiÕu sæ chi tiÕt víi ThÎ kho vµ sæ tæng hîp nh-ng l¹i cã sù ghi chÐp trïng lÆp gi÷a Thñ kho vµ kÕ to¸n viªn.  §èi víi ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn: T¹i kho, viÖc ghi chÐp ®-îc thùc hiÖn trªn ThÎ kho t-¬ng tù ph-¬ng ph¸p thÎ song song. T¹i phßng kÕ to¸n, KÕ to¸n vËt liÖu më Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån c¶ vÒ sè l-îng vµ gi¸ trÞ nh-ng chØ ghi 1 lÇn vµo cuèi th¸ng trªn c¬ së B¶ng kª nhËp vµ B¶ng kª xuÊt. Mçi lo¹i vËt liÖu chiÕm 1 dßng trªn sæ. Tuy nhiªn, v× ®Æc ®iÓm nµy, c«ng viÖc ghi chÐp bÞ dån vµo cuèi th¸ng, ¶nh h-ëng ®Õn tÝnh kÞp thêi cña th«ng tin ®-îc cung cÊp.  §èi víi ph-¬ng ph¸p sæ sè d-: T¹i kho, c«ng viÖc ghi ThÎ kho gièng hai ph-¬ng ph¸p trªn. Nh-ng ®Þnh kú, tËp hîp chøng tõ lËp phiÕu giao nhËn chøng tõ, ®Õn cuèi th¸ng, céng ThÎ kho ®Ó ghi vµo Sæ sè d- vÒ chØ tiªu sè l-îng. T¹i phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n vËt liÖu ®Þnh kú tiÕp nhËn phiÕu giao nhËn chøng tõ t¹i kho, ghi ®¬n gi¸, thµnh tiÒn ®Ó lËp B¶ng luü kÕ nhËp-xuÊt-tån. Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tËp Lª Ngäc Dung Cuèi th¸ng, kÕ to¸n ghi Sæ sè d- vÒ chØ tiªu gi¸ trÞ ®Ó ®èi chiÕu víi B¶ng luü kÕ nhËp-xuÊt-tån. Ph-¬ng ph¸p nµy tr¸nh ®-îc ghi chÐp trïng lÆp cña hai ph-¬ng ph¸p trªn nh-ng l¹i dÔ x¶y ra sai sãt, gian lËn nÕu kh«ng ®-îc th-êng xuyªn kiÓm tra. Song song víi kªnh h¹ch to¸n chi tiÕt nh- trªn, kÕ to¸n phÇn hµnh còng c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®Ó tiÕn hµnh ghi sæ tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trªn nguyªn t¾c ®èi øng tµi kho¶n. Tuú theo h×nh thøc tæ chøc hÖ thèng sæ tµi kho¶n mµ ®¬n vÞ ¸p dông, kÕ to¸n viªn lùa chän lo¹i sæ tæng hîp vµ thùc hiÖn quy tr×nh h¹ch to¸n trªn sæ phï hîp víi quy ®Þnh cña ChÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. - Quy ®Þnh lo¹i tµi kho¶n vµ lo¹i sæ cÇn më vµ sè l-îng mçi lo¹i. - Tuú h×nh thøc sæ kÕ to¸n ®¬n vÞ ®ang ¸p dông ®Ó thùc hiÖn quy tr×nh h¹ch to¸n trªn hÖ thèng Sæ tæng hîp ®· lùa chän theo nguyªn t¾c ®èi øng tµi kho¶n cho ®èi t-îng, nghiÖp vô cÇn h¹ch to¸n. S¬ ®å 4: Quy tr×nh h¹ch to¸n tæng hîp Chøng tõ Sæ tæng hîp Sæ c¸i c¸c TK B¸o c¸o (B¶ng kª chøng tõ) Sæ tæng hîp chi tiÕt Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng, ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu Tæ chøc ghi sæ tæng hîp cho nhËp, xuÊt, tån vËt liÖu cÇn sö dông c¸c tµi kho¶n nh-: 152, 111, 112, 141, 331, 621, 627,... Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tËp Lª Ngäc Dung NÕu ®¬n vÞ ¸p dông h×nh thøc sæ "NhËt ký chung" ®Ó tæ chøc bé sæ kÕ to¸n th× c¸c lo¹i sæ sö dông lµ: sæ NhËt ký mua hµng, NhËt ký chung, Sæ c¸i TK 152,...vµ viÖc vËn dông quan hÖ ®èi øng cho ghi sæ ®-îc tiÕn hµnh theo quy tr×nh: hµng ngµy song song víi kªnh h¹ch to¸n chi tiÕt, kÕ to¸n vËt liÖu tËp hîp chøng tõ nhËp, xuÊt vËt liÖu hoÆc B¶ng kª chøng tõ ®Ó ghi c¸c sæ nhËt ký. §Þnh kú hay cuèi th¸ng chän läc, tæng hîp c¸c sè liÖu ghi vµo Sæ c¸i TK 152. Sè d-, sè ph¸t sinh cña TK 152 ®-îc ph¶n ¸nh 1 dßng trªn B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh ®Ó ®èi chiÕu víi Sæ tæng hîp chi tiÕt. NÕu ®¬n vÞ ¸p dông h×nh thøc "Chøng tõ-ghi sæ" th× kÕ to¸n vËt liÖu còng dùa vµo sè liÖu trªn chøng tõ hoÆc B¶ng kª chøng tõ ®Ó lËp Chøng tõ ghi sæ riªng cho nghiÖp vô nhËp, riªng cho nghiÖp vô xuÊt, cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú lªn sæ C¸i vµ B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh ®èi chiÕu víi kªnh h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu. NÕu ®¬n vÞ ¸p dông h×nh thøc "NhËt ký-chøng tõ" th× quy tr×nh h¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp th-êng tiÕn hµnh lång ghÐp trªn mét hÖ thèng sæ ®Ó lËp b¸o c¸o vËt liÖu ®Çy ®ñ. C¸c lo¹i sæ th-êng dïng: Sæ chi tiÕt 331, NhËt ký chøng tõ sè 1,2,5,7,10,..., B¶ng kª sè 4, 11,... Sæ c¸i TK 152. C¨n cø chøng tõ gèc vµ chøng tõ vËt t-, KÕ to¸n vËt liÖu tiÕp nhËn tõ Thñ kho ®ång thêi ghi sè liÖu cho sæ chi tiÕt liªn quan vµ c¸c nhËt ký, b¶ng kª, b¶ng ph©n bæ ®Ó ph¶n ¸nh vµo NhËt ký chøng tõ sè 7, ghi Sæ c¸i 152 vµ kÕt xuÊt b¸o c¸o vËt liÖu. Quy tr×nh h¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp thùc hiÖn trªn c¬ së ph-¬ng ph¸p ®èi øng tµi kho¶n, theo nguyªn t¾c ghi sæ kÐp, cã vai trß nèi liÒn viÖc lËp chøng tõ vµ viÖc kh¸i qu¸t ho¸ t×nh h×nh kinh tÕ b»ng b¸o c¸o kÕ to¸n. B-íc 3: Tõ hÖ thèng sæ chi tiÕt vµ sæ tæng hîp, KÕ to¸n tæng hîp tËp hîp sè liÖu ®Ó lªn b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o qu¶n trÞ. Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tËp Lª Ngäc Dung B¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp tÊt c¶ phÇn hµnh trong ®¬n vÞ th-êng yªu cÇu 4 b¸o c¸o chÝnh sau:  B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n.  B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh.  B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ.  B¶ng thuyÕt minh. B¸o c¸o qu¶n trÞ th-êng cã 4 lo¹i:  B¸o c¸o ph¶n ¸nh t×nh h×nh TSC§ vµ nguån vèn s¶n xuÊt kinh doanh.  B¸o c¸o ph¶n ¸nh t×nh h×nh chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm.  B¸o c¸o ph¶n ¸nh t×nh h×nh chi phÝ vµ kÕt qu¶ tiªu thô.  B¸o c¸o ph¶n ¸nh quü xÝ nghiÖp, vèn b»ng tiÒn vµ tÝn dông. B¸o c¸o vËt liÖu th-êng gåm: b¶ng b¸o c¸o thu mua vËt liÖu, b¸o c¸o t×nh h×nh nhËp-xuÊt-tån tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu theo th¸ng, quý, n¨m,... tuú theo yªu cÇu qu¶n lý trong ®¬n vÞ. B¸o c¸o kÕ to¸n th«ng qua ph-¬ng ph¸p tæng hîp-c©n ®èi cung cÊp nh÷ng th«ng tin kh¸i qu¸t, tæng hîp nhÊt vÒ vèn mµ c¸c b-íc tæ chøc h¹ch to¸n tr-íc ®ã nh- chøng tõ, tÝnh gi¸, ghi sæ tµi kho¶n kh«ng thÓ cung cÊp ®-îc. Nh÷ng th«ng tin nµy cã ý nghÜa to lín cho c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý cã tÝnh chiÕn l-îc. C¸c ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n thÓ hiÖn trong tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë mçi giai ®o¹n h¹ch to¸n trªn kh«ng thÓ tiÕn hµnh mét c¸ch riªng biÖt. Do vËy, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n kh«ng thÓ t¸ch rêi 3 giai ®o¹n h¹ch to¸n trong mét chu kú kÕ to¸n. Mçi giai ®o¹n h¹ch to¸n trong phÇn hµnh kÕ to¸n cã vÞ trÝ kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh ghi nhËn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ vµ t¹o tiÒn ®Ò cÇn thiÕt ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn giai ®o¹n tiÕp sau. Qu¸ tr×nh ph¶n ¸nh cña kÕ to¸n ®-îc b¾t ®Çu Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tËp Lª Ngäc Dung bëi viÖc lËp chøng tõ, c¸c th«ng tin tõ chøng tõ ®-îc ph¶n ¸nh trªn c¸c tµi kho¶n vµ kÕt thóc b»ng viÖc tæng hîp trªn hÖ thèng b¸o biÓu kÕ to¸n. Mçi b-íc trong chu tr×nh kÕ to¸n: chøng tõ, tÝnh gi¸, ®èi øng kÕ to¸n vµ tæng hîpcÇn ®èi ®¸p øng mét yªu cÇu kh¸c nhau trong qu¶n lý c¸c ®èi t-îng kÕ to¸n vµ ®ång thêi chóng t¹o thµnh mét tæng thÓ hoµn chØnh c¸c ph-¬ng tiÖn ®Ó kÕ to¸n gi¸m ®èc vµ qu¶n lý tµi chÝnh. Khèi l-îng c«ng t¸c kÕ to¸n ph©n chia 3 giai ®o¹n, g¾n liÒn víi tõng phÇn hµnh kÕ to¸n thùc hiÖn th«ng qua yÕu tè con ng-êi ®-îc tæ chøc thµnh 1 bé m¸y kÕ to¸n. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n bao hµm tæ chøc m« h×nh bé m¸y vµ tæ chøc lao ®éng kÕ to¸n trong bé m¸y Còng tu©n theo c¸ch ph©n chia m« h×nh kÕ to¸n cña nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi, m« h×nh tæ chøc bé m¸y t¹i c¸c doanh nghÖp ViÖt Nam vÒ c¬ b¶n cã 3 kiÓu tæ chøc:  M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung: ®¬n vÞ chØ më mét bé sæ kÕ to¸n, tæ chøc mét bé m¸y kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n h¹ch to¸n ë mäi phÇn hµnh kÕ to¸n. Tr-êng hîp ®¬n vÞ kÕ to¸n cã ®¬n vÞ trùc thuéc th× ®¬n vÞ trùc thuéc chØ ®-îc thùc hiÖn giai ®o¹n h¹ch to¸n ban ®Çu theo chÕ ®é b¸o sæ.  M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ph©n t¸n: bé m¸y tæ chøc ®-îc ph©n thµnh cÊp kÕ to¸n trung t©m vµ kÕ to¸n trùc thuéc. KÕ to¸n c¬ së trùc thuéc më bé sæ kÕ to¸n riªng thùc hiÖn toµn bé khèi l-îng c«ng t¸c kÕ to¸n phÇn hµnh tõ giai ®o¹n h¹ch to¸n ban ®Çu tíi giai ®o¹n lËp b¸o c¸o kÕ to¸n lªn kÕ to¸n trung t©m. KÕ to¸n trung t©m chØ lµ n¬i thùc hiÖn kh©u tæng hîp sè liÖu b¸o c¸o cña c¬ së, lËp b¸o c¸o tæng thÓ Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 20
- Xem thêm -