Tài liệu Phương hướng hạn chế tiêu cực từ sở hữu tư nhân trong nền kinh tế nước ta hiện nay

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 11429 tài liệu

Mô tả:

BQ GIAO DVC DA.O T~O TRU~ ni phu'dng hu'dng d~ h~n che' tieu c\(c,tren cd sCi khoa hqc va th\(c ti~n lam ro hu'ong di va dich de'n cua tung phu'dng hudng. 3-Do'i trt(lng va ph~m vi nghi@n cuu. E>o'i tu'<1ng nghien cuu la· che' d() sC1 hii'u,trong d6 chu ye'u la cac hlnh thll'c sd hii'u tu' nhan, sC1 hii'u nha nu'oc, hai hlnh thll'c sd hii'u cd ban h<1p thanh che' d¢ sC1 hii'u da d~ng hi~n nay (1 nu'oc ta. E>~ tai nghien cau sC1 huu voi vai tro cd sC1 cua n~n san xua't xa h()i, sC1 hii'u nhu' the' nao? t6n t~i khach quan do trlnh d() cua l\(c lu'<1ng san xua't quy djnh, tuy nhien con ngu'oi c6 th€ chu d()ng nh~n thuc phat huy mijt tich C\l'C ,h~n che' mijt tieu C\(C cua tung hlnh thuc sd hii'u,thuc dffy qua trlnh phat trien kinh te'-xa h¢i. 4-Tinh hinh nghi@n cuu d@ tai. Cac nha kinh di~n cua chu nghia Mac-Le-nin khiing djnh: sC1 hii'u la vft'n d~ Cd ban CUa ffiQi CUQC each m~ng xa h{)i ,s(1 hfi'u quye't djnh che' dQ kinh te'- xa h()i .C6 nhi~u cong trlnh nghien cll'u v~ sC1 hfi'u,tir nhfi'ng cong trlnh nghien cU'u phvc V\1 cho so~n thao B() Lu~t dan Sf!, cua Nu'oc C()ng H6a X~CN Vi~t Nam; Lu~t da't dai ;Lu~t ban quy~n; dr! thao Lu~t phong cho'ng tham nhung ..... E>e'n nhii'ng cong trlnh nghien cU'u lien quan de'n sC1 hii'u, cua gidi khoa hQc nhu; "S(1 hii'u trong n~n kinh te' nhi~u thanh 2 ph~n (J Vi~t Nam hi~n nay" ciia Nguy~n E>lnh K.hang; "S(J htlu ttl nh~n va kinh te' ttl nh~n trong nen kinh te' thj tntong.djnh htldng XHCN". Ciia GSTS Nguy~n thanh Tuyen; PGS-TS Nguy~n Qu6c Te'; TS Lttdng Minh Cir;" Quan ly nha nude d6i vdi cac thanh ph~n kinh te' "ciia Lu~t stl Vo Van Vi ; " Cac thanh ph~n kinh te' (J Vi~t Nam" ciia TS Tr~n Hoang Kim v v ... C6 th€ n6i la ra't nhieu, tuy nhien chtla c6 cong trlnh nao, di s~u nghien cuu sCJ htlu ttl nhan, nhung m~t tich clf.c va tieu cl!c ciia s(J htru ttl nhan, dtta ra phtldng htldng ,phat buy m~t tich clf.c h~n che' m~t tieu clf.c. Cac cong trlnh nghien CUu da cong b6 chi nghien CUu chii ye'u cac thanh ph~n kinh te',vdi ca m~t tich clf.c va tieu clf.c, nhttng l~i khong di s~u vao ban cha't va ngudn g6c ciia n6 tll' sCJ huu. Be tai di tir ban cha't ciia s(J huu d€ v~ch ra m~t tieu clf.c va phtldng httdng h~n che' tieu cl!c, ct.ia sCJ huu ttl nhan trong n€n kinh te' djnh httdng XHCN (J nude ta h~~n nay. 5-Phudng phap nghien cuu. E>€ tai ghien cuu sCJ htlu theo quan di€m ct.ia Chii nghia Mac -Lenin, la'y phep duy v~t bi~n chung, lam n€n tang phttdng phap lu~n nghien cU'u. ~ ~ ~ Xem xet sCJ huu tlt nhan ca m~t tich clf.c va tieu clf.c trong m6i quan h~ tac d9ng vira c6 tinh ph6 bie'n vira d~c thu ct.ia che' d9 sCJ hfi'u djnh htldng XHCN, v~n d9ng bie'n d6i trong hoan canh CNXH thoai trao, moi trttong . qu6c te' d~y bie'n d9ng ct.ia toan c~u h6a . V~n dl}ng cac phltdng phap th6ng ke, ph~n tich t6ng h<;fp, ke't h<;fp lo gich vdi }ich sfr,n1t ra nhung ke't lu~n lam ro m\}C dich nghien c11u CUa d€ tai . 3 6- Dong gop v@ khoa hQC va thllc ti@n ciia d@ tai. FJ~ tai neu ra nhti'ng lu~n di~m m~i c6 y nghia·Iy lu~n va thvc tien: ~ Cung cCS so hiru nha nu~c Ia vi«$c lam ca'p bach, du<;1c tie'n hanh tren cd sC1 thl!c hi«$n sC1 hfi'u nha nu~c v~ m~t kinh te', coi day la phudng hu~ng cd ban, · da.t du<;1c d6ng thC1i hai mQc dich, vira thvc hi«$n sC1 hti'u nha nu~c, d~ khing d!nh ban cha't cua che' d() sd hti'u, cung c6 che' d() sd hti'u da d~ng h6a trong thdi ky quad(), vira qua d6 rna phat huy m~t tich eve h~n che'm~t tieu ctfc cua sC1 hti'u tu' nhan. - SC1 hti'u tl.t ban tu nhan(sC1 hti'u. cua chu doanh nghi«$p tll' nhan) la hlnh thuc Sd hti'u Cd ban, d~ Xa h()i h6a Sd hti'u tu' nhan, ca th~ theo phl.tdng hu'~ng hlnh thanh sd huu c6 phffn,thang qua phat tri~n cac cang ty c6 phffn nang nghi«$p, tren cd sC1 "b6n nha ke't h<;fp ". Nha doanh nghi«$p bo v6n; Nha nang g6p ru()ng da't ; Nha khoa hQc dffu tu' cha't xam; Nha nu'~c hfi tr<;f tai chinh va phap ly .. .Trong d6 Nha doanh nghi~p-nguCJi khC1i xu'dng va quye't djnh thanh b~i, la hudng di mdi du'a nang dan len san xua't ldn. - Ch6ng tham nhiing dS -lanh m~nh h6a ch€ d() sC1 hii'u, thvc hi«$n tren cd sd cai each che' d() phan ph6i , ch€ d() ti~n ludng dS cha'm dttt ngh!ch ly, ti~n ludng khang du sCSng nhung, c6 chttc c6 quy~n thl vdn giffu len tir d6ng lu'dng a'y va ch~y chttc, ch~y quy~n, ch~y bhng ca'p ,tham 6 lang phi;, gian l~n ... trd thanh blnh thuC1ng, ph6 bie'n. Cai each che' d() phan ph6i dS can b(), dang vien thoa man nhu cffu chinh dang, bhng chinh thu nh~p h<;fp phap cua mlnh dung vdi kha nang dap ttng cua n~n kinh cd sd hi«$n th\tc. 4 t€ Ia huetng ch6ng tham nhung c6 7·K.·•. It c~u ciia ct~ tai. ·-_,,··-·. " · ' · , .. .. . . . . . Ngoai ph~n mC1 diu, ke't lu~n,tai li~u tham khao, nc)i dung chinh ciia d~. tai bao g6m 3 .chttdng : " .-. Cbttcing I :· Ly lu~n v~ sd huu . Chttdfig U : Sd hil'U ttt nhan trong kinh te' m.tdc ta hi~n nay. Chttdng III: Phttdng httdng h~n che' m~ t tieu crfc tir sd hil'U ttt nhan. 5 CHUONGI L vLU!N v:E sCJ Bf1u · 1.1- sa hilu. 1.1.1- Sit huu va chie'm hii'u " SC1 hi.i'u la quan h~ giua ngu'oi va ngu'oi trong vi~c chie'm huu ttt li~u san xua't Va CUa cai V~t chft't du'~C t~O ra nho tu' li~u san xufft ft'y"[36, tr 381]. Kh~H ni~m nay phan anh cd ban ph~m tru sC1 huu Tuy nhien ph~m tru sC1 hii'u da d~ng va phuc t~ p hdn nhi~u. SC1 huu la hlnh thai xa h()i cU. a chie'm huu. con . , chie'm huu la sl! chinh phvc thie~ nhien - chie'm do~t tir thien nhien nhtrng cua cai v~t cha't c~n thie't cho Sl! tdn t~i cua mlnh. Chie'm hi.i'u Ia ho~t d()ng tl! nhien, ta't ye'u vinh vi~n cua con ngttoi, con ngttoi khai pha, chinh phvc thien nhien voi kha nang va trinh d() ngay cang cao hdn. Chie'm huu phan anh quan h~ giua con ngu'oi va thien nhien, chie'm huu la ph~m tru kinh te' khach quan ta't ye'u vinh vi~n. SC1 huu la Sl! bi€u hi~n v~ m~t xa h()i cua chie'm huu,n6 cfing la ph~m tru kinh te' khach quan gi6ng nhu' chie'm hi.i'u, tuy nhien la quan h~ xa h()i, n()i dung cua sC1 huu thay ddi tuy thu()c nhung di~u ki~I1 kinh te' xa h()i sinh ra n6. M5i thoi d~i, m6i xa h()i, con ngttoi c6 phttdng thuc va trlnh d() chie'm huu khac nhau, trlnh d() chie'm huu cua cai v~t cha't la di~u ki~n cd ban quye't djnh sC1 huu nhu' the' nao. Vl v~y' cd sCJ kinh te' cua sC1 huu nhm trong slf chie'm hii'u the' gioi tl! nhien, sC1 hii'u la ph~m tru kinh te' giin voi san xua't xa h()i voi nhung thoi d~i, ljch sti' kinh te' nha't djnh. 6 Tgm lai: S<} hil'u Ia quan he$ xa h()i giua nguC1i v(ji nguC1i,trong chinh phl).C thien nhien, s<} hfi'u do trlnh dQ chinh phl).C thien nhien - trlnh dQ san xua't qui djnh. Sl;t phan bic$t chie'm hii'u va s<1 hii'u cho ta y nghia thl).'c tien, trong t6 chtlc va quan ly n~n kinh te' hang h6a theo djnh huong XHCN : Ia ph~m trU kinh te' khach quan, chie'm hii'u cda ciii v~t cha't thu()c ll).'c 111<;1ng san xua't, ll).'c lu<;Jng san xua't luan v~n d()ng bie'n d6i keo theo S\f bie'n d6i cda s<} hii'u Ia hlnh thai xa h()i cda n6. S<} hii'u Ia m~t xa h()i ctia san xua't, Ia quan he$ san xua't xa h()i do ll).'c lu<;Jng san xua't qui djnh khach quan ,v~ tlnh cha't va trlnh d(). Vl v~y mqi va'n d~ lien quan de'n quan he$ sa hil'u phai du<;Jc xem xet va xit ly tren cd s<} quy lu~t quan he$ san xua't phai phu h<;Jp v(jitlnh cha't . va trinh dQ ctia l\fc 111<;1ng san xua't. 1.1.2 - Sd hun vua Ia quan h~ kinh te' vua Ia quan h~ phap ly sa hii'u Ia quan he$ kinh te' dien ra trong san xua't, sa hii'u t6n t~i thang qua quan he$ t6 chuc, quan ly san xua't va phan ph6i san ph~m xa h()i, chju S\f chi ph6i ctia ll).'c llJ<;fng san xu{t. Sa hfi'u bi~U hic$n Ia he$ th6ng quan he$ , phtlc t~p, tlnh cha't phtlc t~p ctia quan he$ sa hii'u th~ hic$n a ch6, Ia ph~m tru kinh te' khach quan nhu'ng sa hii'u nhu' the' nao l~i mang tlnh ljch sit. S<} hil'u v~n d()ng, bie'n dGi vll'a Ia di~u kic$n, vll'a Ia ke't qua ctia san xua't xa h()i ,vita phl). thu()c vll'a d()c l~p voi san xua't xa h()i. La di~u kic$n ctia san xua't xa h()i s<} hii'u, phan anh S\1' th6ng nha't bic$n chung giii'a m~t kinh te' va m~t phap ly ctia n6. Quan he$ s<} hii'u v~ ~~t kinh 7 te'·la slf. thlf.c hi~n l<;fi ich kinh te' ciia chii sd hii'u, n6 t6n t~i va th8 hi~n thong qua quan h~ t6 chU'c, quan ly va phan phO'i ciia cai xa h<)i. Tuy nhien, chii sd hii'u chi c6 th8 thlf.c hi~n duqc lqi ich kinh te' ciia mlnh trong qua trlnh tai san xu!t xa hQi m<)t each ro rang, cong khai, khi quan h~ sd hii'u v~ m~t phap ly dltqc xac l~p. Quan h~ phap ly ciia sd hii'u xac dinh trong san xua't xa h<)i: Ai c6 quy~n chie'm hii'u,(ca nhan hay xa h<)i chie'm gill' tu li~u san xu!t? ) chi phO'i, sii' dl;lng? Ai hudng lqi? ... San xua't ciia con ngu(Ji la san xua't xa h<)i, vl v~y khong c6 nhung quan h~ xa h<)i nha't dinh mang tinh phap ly san xua't xa h<)i kh6 c6 the tie'n hanh duqc. X~ h<)i cang phat tri~n, phan cong lao d{)ng ngay cang cao, quan h~ san xua't cang phli'c t~p thl quan h~ phap ly ciia sd huu cang phai hoan thi~n d8 quan h~ kinh te' ciia sd hii'u phat huy tac dl;lng. Tuy nhien khi m~t kinh te' ciia sd huu khong du<;fc thlf.c hi~n thl m~t phap ly ciia sd huu trd thanh vo nghia (ciia cong, t~p th8 trd thanh vo ·chii). Slf. thO'ng nha't bi~n chli'ng giua m~t kinh te'·va m~t phap ly ciia sd huu the hi~n d slf. thanh cong ciia chie'm huu- slf. phat tri6n san xua't xa h<)i. Nhu v~y giua m~t kinh te' va m~t phap ly doi hoi quan h~ thO'ng nha't, m~t nay lam di~u ki~n cho m~t kia.... Trong thlf.c ti8n hai m~t ciia quan h~ sd huu c6 th€ khong thO'ng nha't ho~c tach rCJi, nhttng v~ ban cha't sf! tho'ng nha't luon la doi hoi khach quan, ciia n~n san xua't xa h<)i. Slf. tho'ng nha't giua m~t kinh te' va m~t phap ly ciia sd huu khong di8n ra trong sf! v~n d<)ng don gian m<)t chi~u rna thong qua nhung xung d<)t, nhung va ch~m nha't djnh d nhung g6c dQ khac nhau, bi€u hi~n d nhung thang tr~m ciia san xua't xa h{)i di8n ra khong khong ngll'ng. Nguyen ilhan ciia va'n d~ nay la d 8 chd, quan h~ kinh te" v~n d()ng bie"n ddi khong ngll'ng, con quan h~ phap ly thtt<1ng dn djnh hdn, do d6 ·m~t- phap ly c6 th~ I6i th<1i hay vtt<;ft qua yeu cdu ciia m~t kinh te", se ciin trolam cho kinh te" bj klm ham, kh6 phat tri~n. ho~t it nha't cling k:hong th~ v~n h~nh m9t each cong khai va hi~u quit La ke"t qua ciia san xua't xa hQi, Sl! bie"n ddi ciia so huu ph\} thUQC Sl! bie"n ddi ciia san xua't xa h9i v~ ca tinh cha't, quy mo va trlnh dQ. Trong d6 trlnh d() ciia ll!c ltt<;fng san xua't quye"t djnh khach quan do'i voi quan h~ so huu. Khi ll!C ht<;fng san XUfft thay ddi, SOffi hay ffiUQn quan h~ san xua't cling se bie"n dc5i cho phu h<;fp voi n6. T6m lai: La quan h~ giua ngttcfi va ngtt<1i trong qua trlnh san xua't sa hiru th~ hi~n a n(}i dung phap ly Va Sl! thl!C hi~n kinh te" thong qua qua trlnh tai san xua't xa h9i. M~t kinh te" va m~t phap ly ciia sa hiru trong Sl! tac d9ng qua l~i. t~o thanh h~ tho'ng quail h~ sa hii'u vira Ia di~u ki~n vll'a Ia ke"t qua ciia san xua't. sa huu Ia ph~m tru kinh te" thUQC quan h~ san xua't, sa huu Ia quan h~ h~t nhan ciia quan h~ san xua't, n6 quye"t djnh n9i dung, tinh cha't ciia quan h~ tc5 chuc quan ly, quan h~ phan pho'i ciia ciii, quye"t djnh lo~i hlnh quan h~ san xua't. Yng~a th\l'c ti~n : * sa hil'u Ia -. di~u ki~n ciia san xua't, d~ phat tri~n san xua't phai giai quye"t to't mo'i quan h~ giua m~t kinh te" va m~t phap ly ciia sa hiru . E>i~u nay doi hoi phai th11<1ng xuyen di~u chinh m~t phap ly cho phu h<;fp voi m~t kinh te" d~ sa hiru phat huy tac dvng. 9 * Quan h~ s(1 hii'u t6n t~i trong cac khau ciia tai san xua't xa hQi trong t6 chtl'c quan ly san xua't va phan pho'i ciia ciii xa hQi. St! xung dQt gifi'a hai mijt ciia s(1 hii'u th~ hi~n (1 nhi8u khau, nhi8u mijt, (1 nhi8u ca'p dQ khac nhau. Di8u nay doi hoi phai nh~n thuc dung mau thu~n (1 tll'ng khau, tU'ng mijt de di~u chinh mQt each hi~u qua, phai Ia'y k~t qua ciia kinh doanh, Ia'y Slf phat tri~n cua san xu(t xa hQi theo nhfi'ng m\}C tieu djnh hu'(jng nh(t djnh lam thu'oc do srf di8u chinh cac quan h~ phap ly v8 s?1 huu. * M~t phap ly c6 th€ thuc d~y hay klm ham mijt kinh te', vl v~y khi thie't l~p m~t phap ly d€ t~o l~p, xay dt!ng quan h~ s(1 hfi'u cho xa hQi m(ji phai th~n trQng, tU'ng bttoc d€ tranh phan tac d\}ng, lam meo m6 quan h~ s?1 hii'u. 1.1.3- Do'i tti(lng ctia sd hilu 1.1.3.1-Do'i ht(lng ctia sd hilu Ttt li~u san xua't Ia ·cai quan trQng nha't quye't djnh vi~c t~o ra ciia cai v~t cha't, cho slf t6n t~i va phat tri€n ciia xa hQi, do d6 do'i tttqng ciia s?1 hfi'u Ia ttt li~u san xua't . San xua't xa hQi khong ngll'ng v~n dQng bie'n d6i, cac ye'u to' quye't djnh san xua't xa hQi cilng thttC1ng xuyen thay ddi; vl v~y do'i tttqng ciia s(1 hfi'u, cac ttt li~u san xua't cilng thay ddi. Trong xa hQi nguyen thiiy, con ngu'C1i chu'a tr?1 thanh ca th€ dQc l~p, con ~~ thUQC VaO thien nhien, phai dung sU'c m~nh t~p th€ d€ tfin t~i, dQ'i tu'qng s?1 hfi'u Ia ta't ca di8u ki~n ciia san xua't, ngoai con ngu'C1i. 10 Trong xa h()i no le: l\}'c lu'qng san xua't hang dffu la nguoi lao d()ng do'i tu'qng sC1 hii'u la con ngttoi - ngu'oi no 1~. Trong xa h()i phong kie'n, srf tie'n be) ctia san xua't da xac l~p dja vj ctia nguoi lao d()ng, nguoi no 1~ duqc giai ph6ng khoi vai tro v~ t sCI hii'u, do'i tu'qng sC1 hii'u la da't dai. Trong xa h9i ttt ban, d~c trU'ng ctia do'i tttqng sC1 hii'u la sCI hii'u gia trj, cac do'i _!u'<;fng sCI htru da duqc ti8n t~ h6a. Ti8n t~ h6a cac do'i tu'<;1i1g SCf hii'u la srf tie'n b9 ctia ljch stl, de'n giai do~n d()c quy8n sCI hii'u ttt ban tai chinh c6 vai tro bao quat kho'ng che' toan xa h9i tu' ban, tuy nhien d~ th\}'c hi~n kinh te' vftn cffn thie't phai chuy~n h6a ti8n t~ thanh cac di8u ki~n v~ t cha't ctia san xua't, thanh tl.i' li~u san xua't. Ngay nay khoa hQc,cong ngh~ hi~n d~i tac d()ng m~nh me lam thay d6i vai tro cac ye'u to' ctia san xua't xa h()i. Tri tu~ ctia con ngu'oi d6ng vai tro ngay cang lon va dang trCI thanh nhan to' quan trQng hang dffu ctia san xua't xa h()i lam xua't hi~n do'i tu'qng sCI huu moi, sCI hii'u tri tu~. Tri tu~ la s\}' hi~u bie't n6i chung la tri thuc ctia con ngu'oi d~t duqc trong chinh phl}C va chie'm linh thien nhien. Tri tu~ la do'i tu'qng ctia SCf hii'u, ' khong phai mQi srf hi~u bie't n6i chung, rna chi la nhung thong tin d~c bi~t quan trQng cho qua trlnh san xua't ra ctia cai v~t cha't. Nhung tli6ng tin dttqc rna h6a thanh do't tuqng sCI huu cong nghi~p da dang ky Cl cac cd quan bao h(), quo'c gia va quo'c te' duoi d~ng phat minh, sang che', giai phap cong ngh~, hlnh d~ng, mau rna san ph~m.... Nhii'ng thong tin nay c6 chti sCI hii'u, 11 chii qmln ly kinh doanh, dti~c nha nude bao h() v~ mij.t phap ly va c6 he$ th6ng l~i ich d~ tht/C hic$n cac quy~n cho quan he$ sCI hii'u nay. Dij.c 'di~m ctia sCI hftu tri tuc$: gi6ng.vdi sCI hilu v~t ch~t c6 chu sCI hilu, chu quan ly kinh doanh, nha nude bao h() v~ mij.t phap ly, c6 he$ th6ng I~i ich d~ th\fc hic$n quy~n sCI him. SCI him tri tuc$ ngay cang trCilen quan trQng. nhttng khong thay the' cac d6i tti~ng sCI hilu khac, bdi tri thuc ne'u khong c6 tti lic$u san xu~t se khong th~ chuy~n h6a thanh cua cai cai v~t cha't dti~c. Trong th\fc te' tri thll'c bie'n thanh hang h6a va ngtiCJi ta coi b~t ell' tri thll'c nao, mua ban dti~c d~u Ia d6i tti~ng cua sCI him. 1.1.3.2- M6i quan h~ giila cac d6i tl.icjng sll hilu Cac d6i tu~ng sCI hilu c6 m6i quan he$ tac d()ng qua h;ti, lam di~u kic$n ti~n d~ cho nhau trong S\1' v~n d<)ng cua tai san xu~t xa h()i. Trong S\1' v~n d()ng nay cac d6i tu~ng v~n d()ng bie'n ddi khong tach rCJi nhau. SCI huu tu lic$u san xua't chi dtt~c th\l'c hic$n khi n6 ke't h~p voi sCI hii'u sll'c lao d()ng va nglt~c l~i, sCI hii'u tri tuc$ chi dti~c th\l'c hic$n thong qua sCI hii'u tu lic$u san xu~t va sll'c lao d()ng, thong qua qua trlnh v~n d<)ng ctia san xu~t xa h()i. Trong cac d6i tu~ng cua sCI hilu, sCI hii'u t11lic$u san xu~t Ia di~u kic$n tien quye't d~ lam chii nhfi'ng d6i tti~ng sCI hii'u khac nhu sCI hii'u sue lao d()ng ca v~ co bAp va tri tuc$, sCI huu cua cai v~t ch~t, nhung ke't qua cua ? ,.( san xuat. .. 12 Sd hii'u tu li~u san xua't va trf tu~ Ia d~c tntng ban cha't ctia n~n kinh te' hi~n d~i Ia c~H chfnh ye'u t~o nen S\1' phat tri~n, tuy nhien khong lo~i trir rna van C~n thie't.S\1' b6 sung h6 trQ ctia cac do'i tltqng sd hfi'u khac. 1.1.4 - Cht dO siJ hfi'u 1.1.4.1- Khai ni~m chl d() siJ hii'u Che' dQ sd hii'u Ia h~ tho'ng quan h~ phap lu~t ctia m()t xa h()i xac djnh lo~i hlnh sd hii'u ph6 bie'n, tho'ng trj trong xa hQi, n6 phan anh va quy djnh ban cha't kinh te'-xa h()i ctia rnQt xa h()i nha't djnh. [ lO,tr 325] C~n htu y ding che' dQ sd hfi'u dtt<;fc xac djnh bdng h~ tho'ng phap lu~t ctia m()t xa h()i, nhung cai ·din ban quy djnh che' dQ sCJ hil'u l~i Ia nhii'ng quan h~ kinh te' do 1\l'C ltt<;fng san XUfft quy djnh , h<;fp thanh he$ tho'ng quan he$ phap lu~t nhu cac b() lu~t. (BQ lu~t dan S\1'; Lu~t dfft dai; Lu~t ban .quy€n...) Cac van ban duoi lu~t (Phap lc$nh; Nghj djnh...) H~ tho'ng quan he$ phap lu~t c6 vai tro xac l~p va di~u chinh cac quan he$ v€ sd ·huu theo nhii'ng qui djnh qu6c gia. He$ di~u chinh nay mang tfnh cttong bll'c, du<;fc bao dam bdng bQ may quy€n ll!c t6 chll'c ch~t che. H~ tho'ng quan he$ phap lu~t va b() may hanh phap mang tfnh giai ca'p sau s3:c. Giai ca'p tho'ng trj xa h()i, sii' dvng phap lu~t d€ cting co' bao v~ dja vj sC1 hii'u ctia mlnh trttoc cac giai ca'p khac. Trong ljch sti' chi c6 giai ca'p vo san lanh d~o xa h()i bdng chfnh quy€n vo san va d()i tien phong ctia n6 Ia Dang c()ng san, sC1 hil'u th€ hi~n trong phap lu~t moi d~i di~n cho quy~n l<;fi cua toan th€ nhan dan lao d()ng. 13 1.1.4.2 .. NOi dung cua che' d() sd hilu Nc?i dung cd ban ciia che" de? so huu la he$ tho'ng cac quy~n, chii th€ so huu va quy~n.ciia chii th€ sl1 huu. V~ cac quy~n: Bao trum la quy~n so him , quy~n so him h;li bao g6m ba quy~n: - Quy~n chi~m huu ( khac v6i chi~m huu o: 1.1 ) - Quy~n slY dvng - Quy~n djnh do~ t E>i~u 173 Be? lu~t dan slf nude Cong Hoa Xa H9i Chii Nghia Vic$t Nam ban hanh ngay 9/1111995 ghi: "Quy~n so huu bao g6m quy~n chi~m huu, quy~n sti' dvng va quy~n djnh do~t tai san ciia chii so huu theo quy djnh ciia phap lu~t''.[3, tr 86] * N()i dung ciia quy~n so huu: - Quy~n chi~m huu: Quy6n chi~m huu la quy6n ciia chii so huu tl! mlnh quan ly, nAm giu tai san thu<)c so him ciia mlnh. Nguoi khong phai chu so hii'il ciing c6 quy~n chi~in giu tai san trong truong h<;Jp du<;~c chii so huu chuy€n giao, iiy quy6n thay m~t h<;Jp phap ho~c do phap lu~t qui djnh.[ 3, tr 92] - Quy~n siY dvng: Quy6n slY dvng la quy~n ciia chii sC1 huu, khai thac cong dvng, hu'C1ng boa l<;Ji, l<;Ji tltc tl! tai san. Ngu'oi khong phai chu sC1 huu 14 ding c6 quy~n· sll' dvng tai san trong cac tntCJng ht m~t khac m6i quy~n l~i phan anh m(>t quan h~ trt!c tie'p vdi quy~n sC1 hil'u. Trong nhil'ng quan h~ nay dang chu y Ia quy~n sii' dvng, quy~n sit dvng vira th6ng nha't vira phan cl!c vdi quy~n sC1 hil'u. Trong quy~n n~n san xua't nho voi cac che' d(> ttt hii'u quy~n sit dvng Ia th6ng nha't, tuy nhien trong quan sC1 hii'u voi h~ dja to quy~n sC1 huu tach rCJi quy~n sit dvng. Trong kinh te' TBCN st! phan cl!c ngay cang gia tang va trC1 thanh phd bie'n voi nhi~u hlnh thll'c da d~ng: Lien doanh, khoan, cho thue, hun v6n, cong ty c6 phan.... Di~u nay mC1 ra xu the' moi, m(>t chii the dau ttt nhi~u doanh nghit$p, nhi~u linh Vl/C. M(>t doanh nghi~p, m(>t dja phu'dng gqi v6n tir nhi~u ngu'CJi, nhi~u ndi lqlac nhau, t~o thanh s~ lien ke't lqi fch, m(>t doi hoi khach quan ciia ca chii th~ quan ly kinh doanh va chii the sC1 hil'u, c6 th~ coi day la-budc phat tri~n ciia phan cong lao d(>ng vdi trlnh d(> xa h(>i h6a ngay nay da d~t tdi ph~m vi qu6c te'. N ghien cll'u chia tach quy~n sC1 hil'u ya quy~n sll' dvng c6 y nghia tich Cl/C v~ ly lu~n va thl/C ti8n trong dGi mdi va pha t tri~n kinh te' (1 nude ta: 15 - T~o co sd ly lu~n cho phat tri€n kinh te' thi tntong dinh httong XHCN. . . - Mo ra nhi~u giai phap moi cho vi~c xii' ly sd hii'u nha nude trong d6i moi kinh te' nha nude v~ mQi m~t. * v~ chu th€ sd hii'u: Chu th~ so hii'u la cac ca nhan, cac phap nhan, cac chu th€ khac (cac t6 chuc ch1nh tri, xa h<)i. ..) c6 du ha quy~n la quy~n chie'm hii'u, quy~n sii' dl;lng va quy~n dinh do~t. v~ quy~n cua chu sd hii'u di~u 175 BQ lu~t dan S\1' quy dinh nhu' sau: 11 Quy~n sd hii'u cua ca nhan, phap nhan va cac chu th€ khac du'qc phap lu~t cong nh~n va hfw v~. 2/ Khong ai c6 th€ hi h~n che', hi tude do~t trai phap lu~t quy~n sd hii'u do'i voi tai san cua mlnh. Chu sd hii'u c6 quy~n tlf hao vt$, ngan ngira ha"t ky ngu'oi nao c6 hanh vi xam ph~m quy~n sd huu cua mlnh, truy tlm, doi l~i tai san hi ngttoi khac chie'm hii'u, sii' dl;lng, dinh do~t khong c6 can cu phap lu~t. 3/ Trong nhii'ng tru'ong hqp . th~t cfin thie't vlly do quo'c phong an ninh. ~ ' va lqi kh quo'c gia. Nha nude tru'ng mua ho~c tru'ng dl;lng c6 h6i thu'ong tai san cho ca nhan, phap nhan ho~c cac chu th€ khac theo quy dinh cua phap lu~t.[3, tr 87] 1.1.5 - Cac IQai hinh sll huu 1.1.5.1-IQai hinh sll huu va hinh thuc sll huu 16
- Xem thêm -