Tài liệu Phụ nữ thực tế

 • Số trang: 560 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 201 |
 • Lượt tải: 1
minhminh

Đã đăng 411 tài liệu

Mô tả:

Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng Văn rất mong nhận được góp ý của bạn đọc Mọi ý kiến xin gửi về Email: publicationqvg@gmail.com Copyright © 2009 by Jiangsu Literature and Art Publishing House & Beijing YueDuJi Culture Co. Ltd Original Chinese Edition Published by Phoenix Literature Publishing House All rights reserved. Hợp đồng xuất bản được ký giữa Công ty cổ phần Truyền thông Quảng Văn với Công ty Văn hóa Thế kỷ Bắc Kinh và Tập đoàn truyền thông xuất bản Phượng Hoàng, Nhà xuất bản văn nghệ Giang Tô. Bản quyền bản tiếng Việt Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng © Công ty cổ phần Truyền thông Quảng Văn 2011. Bản quyền tác phẩm đã được bảo hộ. Mọi hình thức xuất bản, sao chụp, phân phối dưới dạng in ấn hoặc văn bản điện tử, đặc biệt là việc phát tán trên mạng Internet mà không có sự cho phép bằng văn bản của nhà xuất bản là vi phạm pháp luật và làm tổn hại đến quyền lợi của nhà xuất bản và tác giả. Không ủng hộ, khuyến khích những hành vi vi phạm bản quyền. Chỉ mua bán bản in hợp pháp. 4 Chng 1: Ly hôn Khi kết hôn không thấy hạnh phúc, lúc ly hôn lại cảm thấy nhẹ nhàng như được giải thoát, điều này chỉ có thể chứng minh một điều, cuộc hôn nhân này thực sự đã đi hết hồi kết, đã đến lúc phải đôi ngả đôi đường. Tay xách va ly hành lý nng trch, vai eo chic máy tính xách tay, Phùng Hy tr v nhà trong màn êm. M ca phòng, Phùng Hy h i b t ng khi nhìn th y trong nhà có ánh èn, bình th ng, in i V không bao gi chu v nhà tr c m i hai gi . Cô u oi t túi xách xung, in i V ang ta vào u gi ng c tiu thuyt, mt không bun ng c lên. Cô ã i công tác na nm nay, khp n i trên c n c ch nào cng có mt, ln nào v nhà in i V cng lnh nht nh vy, Phùng Hy cm th y phi thc lin ba êm làm h s m i thu cng không mt bng v nhà. Mt m!i! “Hôm nay anh nhà à?”. Phùng Hy c t ting h!i, quay u mun i tm m#t cái ri vào phòng làm vic ng$. 5 in i V t sách xung gi cô, “Phùng Hy, chúng ta ly thân cng %c hai nm ri, him khi cô v nhà, ngày mai chúng ta gii quyt vic i thôi”. Phùng Hy h i s&ng ng i. Cô nh nga vía t' Cáp Nh Tân tr v nhà, nghe th y câu u tiên mà in i V nói là ly hôn. Phùng Hy quay ng i li, ng c nhìn g ng mt in trai c$a in i V, nói: “V#i th hay sao?”. “Kéo dài cng ch(ng hay ho gì, ai bit ln này cô v nhà %c m y ngày. Cô i bin bit na nm, l) nào li kéo dài thêm na nm n&a ? Kéo dài thêm n&a thì cô cng sang tu*i ba m i ri, tu*i cao tìm cng khó”. in i V nói ging bình thn, nghe thì có v+ nh ngh cho Phùng Hy, nh ng mi câu nói ta nh l /i dao âm khin cô au nhói. Phùng Hy nhìn in i V vi v+ bi ai, nói: “Thc ra cái mà t' tr c ti nay em cn ch(ng qua ch0 là anh quan tâm n em nhiu h n m#t chút mà thôi. Hai ng i có th quan tâm n nhau, gn bó keo s n, sng m#t cu#c sng yên bình. Ti sao li không %c nh th?”. “T' tr c n nay tôi không h có mong mun %c bo v cô, cô không hiu iu ó hay sao?”. Chng mình nói vi mình không h có mong mun %c bo v, che ch mình! Phùng Hy nh b ai chn ngang c* hng, không nói ra %c l i nào. Cô nhìn th y chic máy tính bên ca s* ang bt, bèn i ti, trên màn hình là n xin ly hôn in i V ã ánh xong. Phùng Hy cm th y lnh giá t' u n chân, cô nhìn m#t lát ri nói: “ %c”. Tht ra %c m#t ting, c* hng ngh1n li. Phùng Hy hít tht sâu, c gng nén ni bi ai ang trào dâng trong lòng. Quay 6 u li, in i V li tip t2c c sách, u cng không bun ng3ng lên, nói: “Cn nhà này tôi mua nên nó thu#c v tôi. Tin tit kim trong ngân hàng mi ng i m#t na. Nu cô không có ý kin gì, ngày mai s) tin hành”. Tin mua cn nhà này t*ng c#ng là sáu trm nghìn nhân dân t, in i V tr %t u hai trm nghìn nhân dân t, tin tr góp hng tháng là do Phùng Hy n#p. Cui nm ngoái, cô %c th ng m#t trm tám m i nghìn nhân dân t, in i V th y ngân hàng h ng lãi su t không kinh t, Phùng Hy lin mang i tr ht s tin còn li. Tin tit kim trong nhà ch0 còn li m#t trm nghìn nhân dân t. Phùng Hy kh) c i, không mun so bì gì thêm. Cng còn may, anh ta còn chia cho cô nm m i nghìn nhân dân t, không u*i th(ng cô ra kh!i nhà. “Em không có ý kin gì”. Cô không còn mun ging co vi in i V nh&ng chuyn nh cn h# ã tng giá, phn tr góp cui do cô n#p, dùng trong nhà thu#c v ai. “Cô cng 'ng trách tôi chia cho mình nhiu, tôi là m#t công chc bình th ng, m#t nm t*ng thu nhp c#ng li cng ch0 %c sáu m i n by m i nghìn t, không nh cô, l ng b*ng, tin th ng cui nm c#ng li cng phi hai trm nghìn t. M y nm nay ngoài vic tr tin nhà, cô cng không mang tin v, tôi cng không mun kim tra tài khon c$a cô”, in i V chm rãi nói. M#t cm giác mt m!i t' d i chân len lên tn 0nh u, Phùng Hy c i au kh*. Ai bo th i i bây gi àn bà u do àn ông nuôi? Ph2 n& th i hin i v'a phi lo vic công s, v'a phi lo vic bp núc; phi ln l#n kim tin trong xã h#i; phi v nhà n u c m ngon canh ngt, li còn phi luôn t! ra 7 du dàng hin th2c, mt h n nhiu so vi các tiu th th i x a. ây là cái giá c$a s xóa b! phân bit gii tính. Bn nng ngh nghip tri dy, trong u Phùng Hy ã nhanh chóng tính ra %c phép tính tr' gi&a tin l ng c$a cô hai nm nay và nm m i nghìn t %c chia này. Phùng Hy thm ngh, ti sao in i V không khng khng òi ly hôn nh th này t' nm ngoái? Nu lúc ó ly hôn, ít nh t ta còn có %c m#t trm tám m i nghìn t gi tit kim. Ti sao nm ngoái anh ta không òi ly hôn? Thc ra ó là do cô ngc, chính cô v4n còn mun cu vãn. Ngc quá! Có bài hát nói rng: “B c chân si tình không u*i kp ôi cánh thay lòng”. Cô ch a n mc là ng i si tình, nh ng trái tim c$a in i V ã bay lên chín tng mây xanh. “Mai i gii quyt nhé. Chúc ng$ ngon”. Ting Phùng Hy xen l4n vi ting n c run run không th kìm nén, trong khi in i V không bun ng3ng u lên. Lúc cúi u ra kh!i phòng ng$, Phùng Hy cm th y m#t cm giác lnh giá p ti, cô lt mu bàn tay lau hàng n c mt ang chy xung, xách hành lý sang phòng khách ng$. ã i n hi kt ri, không còn cách nào n&a. Nm trên gi ng, Phùng Hy l y gi trùm lên u, cô c gng nén cht ni s% hãi ang trào dâng trong lòng, n c mt v4n r i lã chã. Cô thm ngh, thc ra cô cng không yêu in i V n&a, nh ng cô li s% ly hôn, chính vì th cô luôn né tránh chuyn này. Hai nm v tr c in i V ã ngh chia tay, nh ng cô luôn níu kéo. Th i gian u nói hay là tm th i ly thân m#t th i gian xem sao, và th là cô xin %c iu lên t*ng 8 công ty i công tác khp n i trong c n c. Nh ng na nm v nhà m#t ln, ln nào in i V cng nhc li chuyn này, cô vin $ mi lý do  %c kéo dài thêm na nm. Ti sao hôm nay cô không kim c kéo dài thêm n&a? V+ mt th , nh&ng câu nói lnh lùng nghit ngã c$a in i V, anh ta không h chnh lòng tr c nh&ng git n c mt và ni bun c$a cô. Trong khonh khc nhìn th y n xin ly hôn, Phùng Hy cm th y không còn $ sc n&a. Hai nm, mi ln li th y lòng mình lnh giá h n, mi ln li th y th t vng h n, t' lúc khóc lóc kh3n cu, gi cô ã tr nên bình tnh h n. Bình tnh tht ? Ti sao li v4n r i l? Có ng i nói, cm giác này ging nh tay trái s tay phi, cht i bàn tay này, v4n cm th y au n. Hôm sau, hai ng i lin n C2c dân chính. Sau khi Lut hôn nhân mi %c ban hành, hai bên không cn phi có gi y gii thiu do n v c p, th$ t2c tin l%i nhanh gn. Ch0 dùng m i phút, hai ng i ã *i sang %c t gi y ly hôn nn ! ch& bc. ng ngoài C2c dân chính, Phùng Hy và in i V u hít m#t h i tht sâu. T' gi phút này tr i, hai ng i không còn là v% chng. Cm t gi y ly hôn trong tay, Phùng Hy có phn th4n th , #t nhiên cô h!i in i V: “Nm nm v tr c, khi %c cm t gi y ng ký kt hôn anh có cm giác gì?”. 9 “Không có cm giác gì c”. Trái tim Phùng Hy li m#t ln n&a nh b ai âm m#t nhát tht mnh. úng vy, không có cm giác gì c. in i V không h t! ra vui s ng t#t # b b*ng cô lên ri nói: “Em ã là v% c$a anh ri y”. Cô cng không tay chng nnh c i, “T' nay tr i, em có th làm bà la sát ri”. M t m#t ting ng h làm th$ t2c nhn gi y ng ký kt hôn, không có cm giác hnh phúc n t#t #, nh ng cng có cm giác ván ã óng thuyn. Gi ây cm trong tay t gi y chng nhn ly hôn, cô li mun khóc, “Th còn bây gi ? Nhn gi y chng nhn ly hôn anh có cm giác gì”. in i V nhíu mày nói: “Nh1 nhàng, cui cùng ã %c gii thoát ri”. Phùng Hy ngh, cô còn bit nói gì n&a? Còn gì n&a nói? Lúc kt hôn không th y hnh phúc, lúc ly hôn li cm th y nh1 nhàng nh %c gii thoát, iu này ch0 có th chng minh m#t iu, cu#c hôn nhân này thc s ã i ht hi kt, ã n lúc phi ôi ng ôi ng. Nh ng cô v4n kéo dài hai nm, mong ch m#t ngày nào ó in i V s) hi tâm chuyn ý, s) du dàng gn gi, cô cm nhn %c nim hnh phúc %c ch che, nuông chiu. Phùng Hy không ng'ng nói vi mình rng cô cn m#t th i gian ch&a tr vt th ng trong tâm hn, hin gi cô khóc không phi vì cô v4n yêu anh ta, không mun xa r i anh ta. Cô kht kht mi, chu3n b ra v. 10 “Hôm nay… tôi i xem phim, n c m cùng vi cô có %c không?”. in i V gi cô li, hai tay út túi qun, nói vi v+ th . Phùng Hy d'ng chân li, ngn ng' m#t lát ri gt u ng ý. Dù gì thì cng yêu nhau hai nm, sng vi nhau nm nm, ây cng là ln cui cùng mà. B# phim %c trình chiu là Xích Bích, Phùng Hy li th y r t hay, s hài h c trong phim khin cô mun bt c i. B t giác quay u li, th y in i V ang nhìn cô. Phùng Hy c i nói: “Nhìn kìa, Ngô V Thâm li th b câu ri kìa”. Xem phim là s thích c$a Phùng Hy ch không phi c$a in i V. Hôm chính thc ly hôn, anh ch$ #ng ngh i xem phim cùng cô, có th cng là ln cui cùng chiu theo s thích c$a cô. Ln i xem phim gn ây nh t c$a hai ng i ã là chuyn c$a m y nm v tr c ri, Phùng Hy không còn nh là t' bao gi n&a. “Ha ha, úng vy, b câu bay sang doanh tri Tào Tháo là i xem thi u bóng á, li còn là b câu hòa bình n&a”. in i V cng bt c i. Hai ng i không còn sng hnh phúc bên nhau dù nói nh&ng ch$ hài h c n âu cng không ci thin %c quan h gi&a hai ng i. Xem phim xong Phùng Hy cng không mun n c m, in i V ch0 nhà hàng Hi V ng Các phía i din nói: “ i thôi, b&a c m chia tay, n cho ngon nhé”. Phùng Hy ngh, úng vy, b&a c m chia tay, phi n cho ngon m#t chút. Cô ny ra m#t suy ngh h i ác #c, ít nh t phi 11 n ht m#t tháng l ng c$a in i V nhà hàng hi sn ln nh t thành ph này. Hai ng i lên lu trên, gi món. V'a mi ngi xung thì th y m#t oàn ng i i vào, i u chính là m y v giám c b# phn trong công ty Phùng Hy. Giám c b# phn vt liu Trn nhìn th y Phùng Hy i cùng in i V lin b c nhanh ti, c i h!i: “Phùng Hy em v ri à? Nghe ng i trên t*ng công ty nói chuyn bay c$a em là hôm nay. Ha ha, tho nào không tìm th y em, hóa ra là tt di #ng i vi ông xã. T*ng giám c Ph2 hôm nay n, bn anh t* chc b&a n ón anh y”. “T*ng giám c Ph2?“. Phùng Hy có phn không hiu, t*ng giám c công ty không phi h Chu sao?” “T*ng giám c Chu ngh0 d /ng bnh ri, t*ng công ty mi c t*ng giám c Ph2 n ph2 trách công tác. A, t*ng giám c Ph2 n ri. Phùng Hy, anh gii thiu vi em”. Ánh mt Phùng Hy v %t qua giám c Trn và d'ng li trên ng i àn ông ang cùng phó t*ng giám c V ng i vào nhà hàng. Ng i àn ông mc b# complet en th(ng ng, áo s mi màu xanh nht, vng trán cao, ôi mt sáng ng i. Lúc nhìn th y ng i i din, Phùng Hy th y ôi mt c$a Ph2 Minh Ý m r t to, ánh mt y kinh ngc. Ánh mt Phùng Hy l t nhanh trên g ng mt ang c i r t t i c$a giám c Trn. Sc mt cô không thay *i, nh ng ngón tay ang run r3y. Ng i cô t ng c i này s) không gp li ang ng tr c mt cô, và li r i vào úng ngày cô v'a ly hôn, hôm nay 12 anh n nhm chc. Ti nhà hàng này cô n b&a c m chia tay, còn ng nghip c$a cô thì t* chc l5 ón anh. Anh không nh&ng nhìn th y cô, nhn ra cô, mà còn git mình vì cô. Phùng Hy thm ngh m#t cách bi ai, cô ã không còn là cô gái nh! nhn áng yêu, tràn y sc sng nh ngày nào. ã tám nm ri, anh xu t hin trong ngày áng bun nh t c$a i cô, và ã nhìn th y cô trong hoàn cnh ti t nh t. iu khin ng i ta khó x nh t là ng i yêu c c$a mình nhìn th y v+ x u xí, tàn t nh t c$a mình. Phùng Hy c gng gi& bình tnh, nh ng ch0 có cô là bit, ngay c ánh mt cô cng ang run r3y. Cô t nhc nh mình không %c l# ra suy ngh. Bên cnh cô còn có in i V - ng i v'a ct t quan h v% chng vi cô, và còn c ng nghip c$a cô n&a. Phùng Hy lic nhìn in i V. Anh ta lch s ng dy, nhìn chm chm vào cô vi v+ mt t i c i, ánh mt l# rõ v+ khinh b0. Phùng Hy dám chc là mình ã nhìn nhm. Cô ch a bao gi k cho in i V nghe chuyn yêu ng c$a mình, anh không th bit Ph2 Minh Ý %c. Có l), in i V ã nhn ra là cô không mun nói cho ng nghip c$a mình bit cô ã ly hôn. Trong nháy mt, phó t*ng giám c V ng ã cùng Ph2 Minh Ý b c n bên cô. Phùng Hy cm th y kh* s nh b dao âm, nh ng cô v4n ng th(ng ng i, c gng n n2 c i, a tay ra: “Xin chào t*ng giám c Ph2, tôi là Phùng Hy b# phn c khí”. 13 Ph2 Minh Ý nghe ý c$a Phùng Hy là không mun cho mi ng i bit hai ng i có quen nhau t' tr c, anh m0m c i bt tay Phùng Hy ri quay sang bt tay in i V, “Xin chào”. in i V c i r t t i và bt tay Ph2 Minh Ý cho phi phép. “6n cùng nhau nhé?”. Phó t*ng giám c V ng c i ngh. Không %i Phùng Hy lên ting t' chi, in i V c i, “Ok, Phùng Hy nói bình th ng các anh r t quan tâm n cô y, hôm nay tôi cng mun m %n c h#i này m i các anh m#t ly r %u”. Bàn ã ghép li, Phùng Hy cm th y g ng mt cô ã cng vì c i nhiu. Cô không mun c i, nh ng không th không c i. Tim cô không nh&ng p mnh, mà các mch máu trên trán cng ang co git. Không còn hôn nhân, cô v4n còn công vic, v4n còn bn bè, cô ch0 mong in i V không nói ra chuyn ly hôn trong hoàn cnh này. Cô v4n còn bn tâm n Ph2 Minh Ý, s bn tâm này khin Phùng Hy hn, hn s hão huyn c$a mình. Nh ng sau ó cô li ngh, ch0 cn là ph2 n&, e rng u có tâm trng nh vy. Phùng Hy l y ht tinh thn i phó. Cô c gng không ngh v vic thân hình mp mp c$a mình s) gây sc cho Ph2 Minh Ý nh th nào, c gng coi nh không bit ánh mt kinh ngc c$a Ph2 Minh Ý liên t2c lic tr#m cô, tip t2c c i nói chuyn trò vi ng nghip. Tám nm ln l#n trên th ng tr ng, trong m#t s hoàn cnh, Phùng Hy cm th y bn lnh c$a mình %c rèn luyn còn cng rn h n c á hoa c ng. 14 Ph2 Minh Ý cng không còn là Ph2 Minh Ý c$a tám nm v tr c, trông anh ã già dn h n. N2 c i ôn hòa th ng trc trên môi, anh ung r %u vi các v giám c, không nói gì nhiu, nh ng cng không bu không khí quá trm lng, th0nh thong ánh mt anh li lic v phía Phùng Hy và in i V, v+ thm dò và hiu k7 ch0 l t thoáng qua, không ai nhn ra anh và cô quen nhau. Nh&ng ng i n d b&a tic hôm nay mà phó t*ng giám c V ng a ti u là nh&ng thân tín do ông ta bt. B t ng gp %c Phùng Hy, phó t*ng giám c V ng t! ra r t vui. Ln này Phùng Hy v công ty con là do m#t cú in thoi c$a phó t*ng giám c V ng gi v. Phùng Hy là bông hoa duy nh t trong bàn n toàn àn ông nên nghi5m nhiên là trung tâm c$a b&a tic. Phó t*ng giám c V ng v'a c i v'a gii thiu vi Ph2 Minh Ý, “Ch có coi th ng Phùng Hy nhé, cô y là n& hào kit y, gi!i giang không kém gì nam gii âu. 8y, in i V, tôi nói nh th, anh 'ng ý nhé”. “Phó t*ng giám c V ng c nói th ch, Hy Hy nhà tôi úng là h i mnh m) m#t chút, vic gì cng mun làm cho tht tt. Nào, tôi m i t*ng giám c Ph2 m#t ly, v sau r t mong t*ng giám c quan tâm nhiu n Phùng Hy. Ph2 n& mà làm nghip v2 thì khó bit bao! Tôi nói ph2 n& ln l#n ngoài không tt âu, nh ng cô y nói công ty phn nng nh t là nghip v2, không có cách nào khác”. Câu nói c$a in i V khin Phùng Hy nm cht nm m gi u d i gm bàn. Anh ta không cho cô ln l#n bên ngoài? in i V ch a bao gi t! ra th ng hoa tic ngc i vi cô. Câu nói mà anh ta th ng xuyên nói vi cô là: “Ph2 n& 15 và nam gii có gì khác nhau? Cô t ng cô là ai, làm sao cô không i ln l#n kim tin %c c ch? Tôi là công chc nhà n c, tin l ng m#t tháng cùng lm là ba nghìn t. Cu#c sng mun sung túc, cô không ra ngoài kim tin làm sao %c?”. Lúc u cô còn áp li: “Phi i ung r %u n tic cùng khách, có nh&ng khách hàng khó chu lm, toàn gi trò vi ph2 n& thôi. i V, ph2 n& làm nghip v2 r t mt y!”. “Ai không mt? Không xem b# phim Mnh t toàn lông gà à? C quan nhà n c ng i trên o ép ng i d i. H n n&a, l ng c$a tôi cùng lm cng ch0 $ n thôi, mun khá gi v4n phi da vào s n lc c$a cô”. Cô không th không th'a nhn nh&ng l i in i V nói tuy không hay nh ng úng vi thc ti, chính vì l) ó mà t' ó tr i cô không còn kêu mt khi phi i i ngoi bên ngoài n&a. Tuy nhiên lòng cô v4n cm th y bun. Cô v4n s) i kim tin, nh ng ch0 mong in i V nói %c m#t câu: Nu mt quá thì tin kim ít i m#t chút, chúng mình sng gin tin i m#t chút cng %c em . Nh ng cô không %c nghe nh&ng l i nh th. Hôm nay in i V ã r t n mt cô, gp thc n cho cô, / r %u thay cho cô, chuyn trò vui v+ vi ng nghip c$a cô. #t nhiên Phùng Hy ã hiu ra, ti sao cô và in i V không th sng vi nhau. ó là do s gn gi du dàng mà cô cn, không phi in i V không bit cách, mà ch0 là do anh ta không mun em li cho cô, không mun cô %c toi nguyn. 16 iu này còn khin cô bun h n là in i V không bit cách th hin s quan tâm. Phùng Hy nh ti câu nói ó c$a in i V, t' x a n nay anh ta không h có mong mun %c bo v cô! Phùng Hy cm th y trong lòng lnh giá, n2 c i v4n ng trên môi, nh ng cô ng3ng u lên nhìn i V m#t cái. in i V v nh1 vào vai Phùng Hy, kh) âu ym vut tóc cô! Bàn tay anh ta l t qua tai cô, Phùng Hy cm th y toát m hôi. C ch0 âu ym này, cô ã không quen t' lâu ri. Phùng Hy thm ngh m#t cách cm ph4n, ti in i V óng kch quá gi!i hay ti s cô quá kh*? úng ngày hôm nay li gp Ph2 Minh Ý chn này. Dù có ánh cht cô cng không dám l# ra s tht, ành phi dùng bn lnh %c rèn luyn hàng ngày i phó cho qua chuyn. Tu l %ng c$a in i V cng r t tt, m i r %u t'ng ng i m#t, còn l y b# phim Xích Bích v'a xem gây trò c i. Cô nghe th y in i V nói: “Ngay t' lúc u Hy Hy ã túm l y tay tôi nói, chc chn Ngô V Thâm s) th b câu, chc chn s) th. Kt qu li th y con chim t ng t m! ! bay ra, mt Hy Hy trông r t au kh*, nói, thôi ri, thôi ri, Ngô V Thâm ã thay chim ri”. Nghe th y hai ch& “thay chim”, mi ng i u bt c i r r %i. Phùng Hy cng c i theo. Cô không th hiu ti sao in i V li gi thân mt n vy, nói di mà cng thân mt n khó tin. Cô và in i V gi th(ng tên nhau t' hai ba nm v tr c, lâu lm ri không có s thân mt nh th này. 17 Ph2 Minh Ý cng c i, ánh mt b t giác lic sang Phùng Hy. Tám nm không gp, dùng c2m t' châu tròn ngc nhun miêu t cô thc ra là l y lòng cô - g ng mt trái xoan tr c ây ã bin thành b# mt tròn xoe, lúc nói chuyn vi mi ng i nhìn nghiêng th y l# ra hai cm; các nét chìm trong ám m/, m t i v+ xinh xn c$a ngày nào, gn nh không còn th y nét thanh tú n&a; vòng eo khin ng i ta t ng rng cô ang có bu bn nm tháng. Ch0 có ôi tay ó, nhìn th y v4n mm mi thon th. Trong ký c Ph2 Minh Ý, Phùng Hy nh1 nhàng, thanh thoát nh m#t chú chim non, g ng mt nh! nhn, thân hình nh! nhn, ôi tay nh! nhn, ôm trong lòng ch0 cn n mnh m#t cái ã s% làm cô au, khin ng i khác ch0 mun %c chiu chu#ng cô, che ch cô. Tr c ây Phùng Hy r t coi trng vic n mc, trang im, hoàn cnh nào mc qun áo nào, cô không bao gi coi nh1. Hin gi không nh&ng cô mp h n, cô mc chic qun bò l# ra ôi chân, chic b2ng và cp mông tròn, bên trên là m#t chic áo T-shirt bó sát ng i. Lúc cô ngi xung, Ph2 Minh Ý nh mun nín th, ám tht th'a gi&a eo c$a cô hn lên hai vòng 4y à. Ti sao cô li ra nông ni này? Ph2 Minh Ý hít m#t h i tht sâu, không th nut n*i nh&ng món n ngon ang bày trên bàn. Th nh ng chng cô y li r t xu t sc! Ph2 Minh Ý nhìn th y in i V v'a nói c i v'a chúc r %u, tính tình sôi n*i, anh cng không quên gp thc n cho Phùng Hy, ánh mt 18 nhìn cô du dàng, nâng niu. Anh ngh, Phùng Hy, chc là cô y r t hnh phúc. B&a n ã kt thúc trong bu không khí vui v+. in i V dt tay Phùng Hy chào tm bit mi ng i trong công ty, c i nói: “Chúng tôi i do m#t lát. Tm bit các anh nhé”. Ph2 Minh Ý ng c*ng nhà hàng %i lái xe a xe n, hình nh Phùng Hy và in i V tay trong tay, m0m c i r i nhà hàng v4n hin lên tr c mt anh. Anh thm ngh, cho dù cô ã mp lên và không còn xinh 1p n&a, nh ng chc chn cô r t hnh phúc. Bàn tay c$a in i V v4n ch a buông ra. Bng qua góc ng, anh ta mi lnh mt buông tay Phùng Hy ra, bt xe taxi v nhà. Trong xe hai ng i không nói gì, Phùng Hy nghiêng mt nhìn ra ngoài ca xe, èn ng kt thành m#t di ánh sáng r#ng, mi khi có di sáng l t qua, cô u có th nhìn th y ánh mt y ngc nhiên c$a Ph2 Minh Ý, âm nhói trái tim cô. Xung xe taxi, in i V li túm cht tay Phùng Hy. Cô h i s&ng ng i, nh h t ra, in i V cúi u c i nói: “Ln cui cùng nhé, %c không?”. G ng mt in i V ánh lên d i ánh èn, không ng ôi mt 1p ó li toát lên m#t v+ bun bã, khóe ming m0m c i m0a mai. Câu nói ã nhc nh Phùng Hy, hôm nay h ã ly hôn ri. Cô cúi u d i ánh mt chm chú c$a in i V, trong lòng không bit có cm giác gì. ã bao nhiêu ln, cô mong %c 19 in i V chiu chu#ng cô, dt tay cô, hai ng i thân mt gn gi, và iu này ch0 xy ra sau khi ã ly hôn, Phùng Hy than thm trong lòng. T' nay tr i, cô ch0 còn có m#t mình. Nh ng ít nh t, hôm nay v4n có m#t ng i àn ông dt tay cô tr v nhà. Lng l) lên lu, Phùng Hy cúi u thay dép nói: “ i V, ngày mai em s) i tìm nhà, c tm th i trong nhà, ngày mai nu nh không tìm %c cn nào phù h%p, em s) ra khách sn . Em s) c gng chuyn i sm… nhé!”. in i V b t ng b cô vào phòng ng$. Phùng Hy lung cung ôm c* anh ta. Ng c mt nhìn lên, d i ánh èn, n2 c i trên khóe ming và cái mím môi c$a in i V khin cô cm th y không quen, ang nh nói gì thì cô ã b anh ta ném xung gi ng. Không %i cô ngi dy, in i V ã nm è lên, tay chng xung gi ng nhìn cô, n2 c i trên môi tr nên lnh giá. Trong ôi mt 1p ó toát lên v+ ph4n n# n cc #: “T t c mi ng i - bn c$a cô, bn c$a tôi, ng i trong gia ình cô, ng i trong gia ình tôi, cô có th cho t t c mi ng i bit tôi không i x tt vi cô, nh ng cô li không mun cho anh ta bit cô sng không hnh phúc, úng không?”. Phùng Hy nhìn in i V, th y l l4m vô cùng, yêu nhau hai nm, c i nhau nm nm, in i V khin cô cm th y xa l. Cô a tay 3y in i V, v+ mt chùng xung nói: “Anh nói linh tinh gì vy?”. in i V không nhúc nhích, mc cho tay Phùng Hy 3y lên ngc anh ta. Anh cm th y ngc nh mun v/ 20
- Xem thêm -