Tài liệu Php truyền nhận dữ liệu

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 197 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

php_truyền nhận dữ liệu
Thiết kế & Lập trình Web 1 Bài 8 PHP Truyền nhận dữ liệu giữa các trang web Khoa CNTT – ĐH.KHTN © 2007 Khoa Công nghệ thông tin Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản Nội dung  Cơ chế Truyền và Nhận dữ liệu giữa các trang web  Truyền/Nhận qua Phương thức GET  Truyền/Nhận qua Phương thức POST  Một số ví dụ © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản Nội dung  Cơ chế Truyền và Nhận dữ liệu giữa các trang web  Truyền/Nhận qua Phương thức GET  Truyền/Nhận qua Phương thức POST  Một số ví dụ © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản Cơ chế hoạt động của WebServer www.example.com Webserver Apache or IIS 2 Internet or Intranet 7 6 3 ServerSide Script Parser (PHP, ASP, ..) 5 Database Server © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN 4 Disk driver Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản Cơ chế truyền nhận dữ liệu www.example.com Webserver 2 Internet or Intranet 7 Yêu cầu trang b.php © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản Cơ chế truyền nhận dữ liệu www.example.com Webserver 2 Yêu cầu trang b.php Internet or Intranet 7 © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản Cơ chế truyền nhận dữ liệu www.example.com Webserver 2 Internet or Intranet Yêu cầu trang b.php 7 © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản Cơ chế truyền nhận dữ liệu www.example.com Webserver 2 Internet or Intranet 7 © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản Cơ chế truyền nhận dữ liệu www.example.com Webserver 2 Internet or Intranet 7 © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản Cơ chế truyền nhận dữ liệu ? © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản Cơ chế truyền nhận dữ liệu www.example.com Webserver 2 Internet or Intranet 7 © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản Cơ chế truyền nhận dữ liệu www.example.com Webserver Textbox : txtDangnhap Password Box: txtDangnhap 2 Internet or Intranet 7 Yêu cầu trang xlDangnhap.php © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản Cơ chế truyền nhận dữ liệu www.example.com Webserver Textbox : txtDangnhap Password Box: txtMatkhau 2 txtDangnhap = admin txtMatkhau = phpAdmin Internet or Intranet 7 Yêu cầu trang xlDangnhap.php © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản Cơ chế truyền nhận dữ liệu www.example.com Webserver Textbox : txtDangnhap Password Box: txtMatkhau 2 Internet or Intranet txtDangnhap = admin txtMatkhau = phpAdmin Yêu cầu trang xlDangnhap.php © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN 7 Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản Cơ chế truyền nhận dữ liệu txtDangnhap = admin txtMatkhau = phpAdmin www.example.com Webserver 2 Internet or Intranet Yêu cầu trang xlDangnhap.php 7 © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản Cơ chế truyền nhận dữ liệu txtDangnhap = admin txtMatkhau = phpAdmin www.example.com Webserver 2 Internet or Intranet 7 © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản Cơ chế truyền nhận dữ liệu www.example.com Webserver 2 Internet or Intranet txtDangnhap = admin 7 © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN txtMatkhau = phpAdmin Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản Cơ chế truyền nhận dữ liệu www.example.com Webserver 2 Internet or Intranet 7 © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản Cơ chế truyền nhận dữ liệu www.example.com Webserver 2 Internet or Intranet 7 © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản Cơ chế truyền nhận dữ liệu  Trang web nhập dữ liệu : – Sử dụng đối tượng
– Nhập liệu thông qua các formfield – Thực hiện việc truyền dữ liệu thông qua Submit …
 Trang web nhận dữ liệu (URL): Sử dụng các biến toàn cục của PHP – $_POST[“FieldName”] – $_GET[“FieldName”] – $_REQUEST[“FieldName”] © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
- Xem thêm -