Tài liệu Phong cách nghệ thuật thơ huy cận qua lửa thiêng (ml)

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

LÔØI CAM ÑOAN CUÛA TAÙC GIAÛ LUAÄN AÙN Toâi xin cam ñoan ñaây laø coâng trình nghieân cöùu cuûa rieâng toâi. Caùc soá lieäu, keát quaû ñöôïc trình baøy trong luaân aùn naøy laø trung thöïc vaø chöa ñöôïc coâng boá trong baát kyø coâng trình naøo khaùc. Taùc giaû luaän aùn Nguyeãn Thò Kim ÖÛng MUÏC LUÏC DAÃN LUAÄN 1. Lyù do choïn ñeà taøi...................................................................................... 2. Muïc ñích nghieân cöùu ................................................................................ 3. Lòch söû vaán ñeà .......................................................................................... 4. Nhieäm vuï, ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu ........................................ 5. Phaïm vi khaûo saùt ..................................................................................... 6. Phöông phaùp nghieân cöùu.......................................................................... 7. Nhöõng ñoùng goùp môùi cuûa luaän aùn ......................................................... 8. Caáu truùc luaän aùn....................................................................................... Chöông 1: NHÖÕNG NHAÂN TOÁ HÌNH THAØNH PHONG CAÙCH NGHEÄ THUAÄT THÔ HUY CAÄN 1.1. Khaùi nieäm “phong caùch” ....................................................................18 1.1.1. Phong caùch theo quan nieäm lyù luaän vaên hoïc phöông Taây.........20 1.1.2. Phong caùch theo quan nieäm lyù luaän vaên hoïc phöông Ñoâng......22 1.1.3. Phong caùch theo quan nieäm lyù luaän vaên hoïc Vieät Nam............24 1.1.4. Phong caùch theo caùch hieåu vaø löïa choïn cuûa ngöôøi vieát............28 1.2. Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán söï hình thaønh phong caùch thô Huy Caän. .29 1.2.1.Gia ñình vaø queâ höông ...............................................................29 1.2.2. Truyeàn thoáng vaên hoùa cuûa moät vuøng ñaát ..................................32 1.2.3. Nhöõng vuøng ñaát hoïc cuûa Huy Caän.............................................35 1.2.4.“Tình baïn traùi ñoâi” Huy Caän- Xuaân Dieäu..................................38 1.3. Nhöõng daáu aán ñoåi môùi ñaàu theá kyû XX.................................................40 1.3.1. Moät toång theå vaên hoùa môùi ra ñôøi...............................................41 1.3.2. Thô Môùi khaúng ñònh vò trí treân thi ñaøn ....................................46 1.4. Tieåu keát chöông 1.................................................................................48 Chöông 2: PHONG CAÙCH NGHEÄ THUAÄT THÔ HUY CAÄN THEÅ HIEÄN QUA VUÕ TRUÏ THÔ LÖÛA THIEÂNG 2.1. Caûm höùng saùng taïo vaø gioïng ñieäu thô cuûa Huy Caän............................50 2.2. Söï theå hieän vuõ truï thô qua Löûa thieâng..................................................55 2.2.1. Tuû môùi ñoùng vaø loøng trai thôm ngaùt ..........................................58 2.2.2. Than oâi, trôøi ñeïp nhöng trôøi buoàn..............................................62 2.2.3. Thuyeàn veà nöôùc laïi saàu traêm ngaû...............................................68 2.2.4. Tai döôùi ñaát ñeå nghe chöøng tieáng soùng.......................................73 2.2.5. Vì ñaõ naâng bình löûa aáp leân moâi..................................................76 2.2.6. Hình aûnh lung linh vuõ truï taøn.....................................................82 2.2.7. Ñôøi maát veà ñaâu hôõi thaùng naêm...................................................89 2.3. AÛnh höôûng cuûa vaên chöông trong thô Huy Caän...................................96 2.3.1. AÛnh höôûng vaên chöông Vieät Nam ............................................96 2.3.2. AÛnh höôûng thô Ñöôøng vaø thô Phaùp..........................................101 2.4. Tieåu keát chöông 2...............................................................................108 Chöông 3: PHONG CAÙCH NGHEÄ THUAÄT THÔ HUY CAÄN THEÅ HIEÄN QUA NGOÂN NGÖÕ THÔ LÖÛA THIEÂNG 3.1. Phong caùch thô Huy Caän qua ngheä thuaät ngoân töø Löûa thieâng ...........111 3.1.1. Töø.............................................................................................113 3.1.2. Töø laùy.......................................................................................126 3.2. Phong caùch thô Huy Caän qua nhaïc tính trong Löûa thieâng..................127 3.2.1. Nhaïc tính theå hieän trong theå loaïi thô 7 chöõ, 8 chöõ .................127 3.2.2. Nhaïc tính trong theå loaïi thô luïc baùt ........................................142 3.3. Phong caùch thô Huy Caän qua ngöõ phaùp thô Löûa thieâng....................145 3.4. AÛnh höôûng cuûa Löûa thieâng qua “moät thôøi ñaïi thi ca”........................152 3.5. Tieåu keát chöông 3...............................................................................157 KEÁT LUAÄN...............................................................................................159 DANH MUÏC CAÙC COÂNG TRÌNH KHOA HOÏC ÑAÕ COÂNG BOÁ........166 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO........................................................................167 PHAÀN PHUÏ LUÏC......................................................................................184
- Xem thêm -