Tài liệu Phieu xuat kho

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n ThÞ x· BØm S¬n- TP Thanh Ho¸ PhiÕu xuÊt kho Sè Ctõ: KLK11 Ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2004 Ngêi giao dÞch : ¤ Ch©u §¬n vÞ : C5 §Þa chØ : C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n DiÔn gi¶i : SX xi m¨ng XuÊt t¹i kho : Kho Clinke D¹ng xuÊt : - S T Tªn Vt T 1 Clinke Hoµng Mai H¶i 2 Clinke Phßng Tk Vt M· Vt §V T Sè lîng Gi¸ Thµnh tiÒn 15262 262.300601.002 tÊn 9 465,72 538 787.62 5 100 012 750 15262 262.300601.003 tÊn 2 986,36 536 364,00 1 601 775 995 Tæng céng Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi nhËn 6 701 788 745 XuÊt ngµy ...... th¸ng ...... n¨m ...... Thñkho
- Xem thêm -