Tài liệu PHIEU XUAT KHO

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 99 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Đơn vị: Công ty TNHH Việt Trung Mẫu số: 02 – VT Địa chỉ: Ninh Sơn, Trường Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của BTBTC PHIẾU XUẤT KHO Ngày 22/12/2011 Số: 235 Nợ: TK 632 Có: TK 156 Họ tên người nhận hàng: Trần Hồng Xuân Địa chỉ: Công ty TNHH Mỹ Xuân Lý do xuất kho: Bán hàng Xuất tại kho: Công ty Địa điểm: Ninh Sơn, Trường Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Tên nhãn hiệu, Số lượng quy cách, phẩm Stt chất vật tư, công cụ, sản phẩm, 1 Mã số hàng hóa Ly thủy tinh Đơn vị tính Bộ Theo chứng từ 80 Thực Đơn giá Thành tiền xuất 80 Cộng - Tổng số tiền (viết bằng chữ): - Ngày 22tháng 12 năm 2011 Người lập phiếu Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
- Xem thêm -