Tài liệu PHIẾU THU, CHI, NHẬP, XUÂT

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 89 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Đơn vị:.............................. Địa chỉ:............................. Mẫu số 01 – TT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU THU Ngày........tháng.......năm 20 Quyển số:....... Số:................. Nợ:................ Có:................ Họ và tên người nộp tiền:.......................................................................................................... Địa chỉ:...................................................................................................................................... Lý do nộp:................................................................................................................................. Số tiền:..........................................(Viết bằng chữ):................................................................. .................................................................................................................................................. Kèm theo:.......................................................................Chứng từ gốc: Ngày.............tháng .năm 20 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người nộp tiền (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):.......................................................................................... + Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):........................................................................................ + Số tiền quy đổi:...................................................................................................................... Đơn vị:.............................. Bộ phận:........................... Mẫu số 01 – VT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày.......tháng........năm… Số:....................................... Nợ:.................................. Có:................................... - Họ và tên người giao:.................................................................................................................... - Theo...............................số....................ngày.........tháng.......năm.......của................................. Nhập tại kho:..............................Địa điểm...................................................................................... S T T A Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá B Số lượng Mã số C Đơn Theo vị tính chứng từ D 1 Thực nhập 2 Đơn giá Thành tiền 3 4 Cộng - Tổng số tiền (viết bằng chữ): ......................................................................................................... - Số chứng từ gốc kèm theo ............................................................................................................. Người lập phiếu (Ký, họ tên) Đơn vị:.............................. Bộ phận:........................... Người giao hàng (Ký, họ tên) Ngày.........tháng..........năm 20.. Thủ kho Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên) Mẫu số 02 – VT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU XUẤT KHO Ngày.....tháng......năm…. Số:...................................... Nợ:.................................. Có:................................... - Họ và tên người nhận hàng:............................................Địa chỉ (bộ phận).................................... - Lý do xuất kho.............................................................................................................................. - Xuất tại kho (ngăn lô):.................................Địa điểm.................................................................. S Tên nhãn hiệu, quy cách T phẩm chất vật tư, dụng T cụ, sản phẩm, hàng hoá A B Số lượng Mã số C Đơn Theo vị tính chứng từ D 1 Thực xuất 2 Đơn giá Thành tiền 3 4 Cộng - Tổng số tiền (viết bằng chữ): ......................................................................................................... - Số chứng từ gốc kèm theo ............................................................................................................. Người lập phiếu Ký, họ tên) Người nhận hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Đơn vị: ................ Địa chỉ: ............... PHIẾU CHI Ngày.........tháng..........năm 20.. Kế toán trưởng Giám đốc (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Mẫu số 02 - TT QĐ số: 15/2006/ QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngày ... tháng ... năm 20 Quyển số: ......... Số: .................. Nợ: ................ Có: ................. Họ tên người nhận tiền:..................................................................................................................... Địa chỉ: .............................................................................................................................................. Lý do chi: .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... Số tiền: ..............................................................(Viết bằng chữ)....................................................... ........................................................................................................................................................... Kèm theo: ......................................................... Chứng từ gốc ........................................................ ........................................................Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) ......................................... ............................................................................................................................................. Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá qúy): ................................. + Số tiền quy đổi: ................................................................ Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người nhân tiền (Ký, họ tên)
- Xem thêm -