Tài liệu Phieu nhap kho (2)

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 82 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Đơn vi:Công ty TNHH Thành Công Địa chỉ: KCN Bắc Sơn - Bỉm Sơn Mẫu số: 01 - VT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Nợ.152,133.......... Ngày 01 tháng 12 năm 2012 Có.331,................ Số: 10 - Họ và tên người giao: Công ty Hồng Hải................................................................................ - Theo HĐ GTGT số 002176 ngày..01...tháng..12..năm..2012..của................................ Nhập tại kho: .......................................................địa điểm:........................................... Số lượng Tên, nhãn hiệu quy cách, Đơn vị Theo STT phẩm chất vật tư, dụng cụ Mã số Đơn giá tính chứn Thực nhập sản phẩm, hàng hóa g từ A 1 B C Bột thịt xương Cộng Thành tiền D 1 2 3 4 đ/kg 10 10000 10.16 101600 x x x x x 101600 - Tổng số tiền (viết bằng chữ): Một trăm linh một nghìn sáu trăm - Số chứng từ gốc kèm theo: ...................................................................................... Ngày 01 tháng 12 năm 2012. Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người giao hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhận) (Ký, họ tên)
- Xem thêm -